Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00527 010123 10730776 na godz. na dobę w sumie
Prawo energetyczne. Wartości i instrumenty ich realizacji - ebook/pdf
Prawo energetyczne. Wartości i instrumenty ich realizacji - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 302
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-6479-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Monografia ,,Prawo energetyczne. Wartości i instrumenty ich realizacji' stanowi kompleksowe przedstawienie regulacji prawa energetycznego. Autor w przystępny sposób stara się wyjaśnić, czym jest współczesne prawo energetyczne. W tym celu opisuje przedmiot regulacji a więc sektor energetyczny oraz przedstawia podmioty prawa energetycznego. Zdaniem Autora, tym co przede wszystkim wyróżnia prawo energetyczne są jego wartości. Cel badawczy zatem jaki sobie stawia, to identyfikacja wartości prawa energetycznego. Dokonuje pod tym kątem analizy tekstów prawnych oraz kontekstu ich obowiązywania (doktryn, ideologii, etyki i współczesnych sposobów jej rozumienia).

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

MONOGRAFIE PRAWNICZE PRAWO ENERGETYCZNE WARTOŚCI I INSTRUMENTY ICH REALIZACJI ADAM  SZAFRAŃSKI Wydawnictwo C.H.Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE ADAM SZAFRAŃSKI • PRAWO ENERGETYCZNE WARTOŚCI I INSTRUMENTY ICH REALIZACJI Polecamy nasze publikacje: Marzena Czarnecka, Tomasz Ogłódek PRAWO ENERGETYCZNE. KOMENTARZ, wyd. 2 Komentarze Becka Piotr Bogdanowicz INTERES PUBLICZNY W PRAWIE ENERGETYCZNYM UE Monografie Prawnicze Anna Walaszek-Pyzioł REGULACJA – INNOWACJA W SEKTORZE ENERGETYCZNYM Inne Marzena Czarnecka KONSUMENT NA RYNKU ENERGII ELEKTRYCZNEJ Inne www.ksiegarnia.beck.pl PRAWO ENERGETYCZNE WARTOŚCI I INSTRUMENTY ICH REALIZACJI ADAM SZAFRAŃSKI WYDAWNICTWO C.H.BECK WARSZAWA 2014 Wydawca: Aneta Flisek Recenzent wydawniczy: Prof. ALK dr hab. Bartłomiej Nowak Publikacja dofinansowana ze środków Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego © Wydawnictwo C.H.Beck 2014 Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: TimPrint Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-6478-0 ISBN e-book 978-83-255-6479-7 Spis treści Wstęp ............................................................................................................................ Wykaz skrótów ........................................................................................................... Wykaz literatury ........................................................................................................ IX XIII XV Rozdział 1. Uwagi metodologiczne ....................................................................... § 1. Cel pracy i hipotezy badawcze ..................................................................... § 2. Właściwa metoda badawcza ......................................................................... § 3. Waga refleksji o wartościach w ogóle, a w prawie energetycznym 1 1 2 5 9 11 14 15 17 19 19 22 23 26 27 29 29 30 32 35 36 38 41 V w szczególności .............................................................................................. § 4. Sposób odczytania wartości w prawie energetycznym ............................ § 5. Znaleźć wspólny język z innymi dziedzinami nauki ............................... § 6. Poszukiwanie właściwych instrumentów realizacji wartości w prawie energetycznym ............................................................................... § 7. Struktura pracy .............................................................................................. § 8. Podsumowanie ............................................................................................... Rozdział 2. Podstawowe pojęcia ............................................................................ § 1. Wartość ............................................................................................................ § 2. Wartości w prawie administracyjnym ....................................................... § 3. Wartości i cele, zasady, funkcje, zadania ................................................... § 4. Instrumenty, środki, metody i formy administracji ................................ § 5. Podsumowanie ............................................................................................... Rozdział 3. Prawo energetyczne – próba delimitacji pojęcia .......................... § 1. Prawo energetyczne jako przedmiot refleksji naukowej ......................... § 2. Znaczenie ustawy – Prawo energetyczne dla określenia zakresu prawa energetycznego .................................................................................... § 3. Przedmiot prawa energetycznego ............................................................... § 4. Podmioty prawa energetycznego ................................................................. § 5. Cele prawa energetycznego .......................................................................... § 6. Prawo energetyczne – prywatne czy publiczne? ....................................... § 7. Prawo energetyczne jako odrębna dyscyplina prawnicza ....................... Spis treści § 8. Dziedziny prawa zbliżone do prawa energetycznego ............................... § 9. Podsumowanie ............................................................................................... Rozdział 4. Charakterystyka przedmiotu regulacji .......................................... § 1. Ogólnie o przedmiocie regulacji ................................................................. § 2. Energia elektryczna ....................................................................................... § 3. Gaz ziemny ...................................................................................................... § 4. Ciepłownictwo ............................................................................................... § 5. Paliwa płynne ................................................................................................. § 6. Podsumowanie ............................................................................................... Rozdział 5. Pozaprawne źródła wartości prawa energetycznego ................... § 1. Podział na prawne i pozaprawne źródła wartości .................................... § 2. System etyczny danej społeczności ............................................................. § 3. Zorganizowana opinia publiczna (krajowe i zagraniczne organizacje społeczne, organizacje przedsiębiorców i związki zawodowe) ............... § 4. Prywatne podmioty prawa międzynarodowego ....................................... § 5. Stanowisko kościołów i związków wyznaniowych w sprawach energetyki ......................................................................................................... § 6. Ekologizm ....................................................................................................... § 7. Globalne ocieplenie ....................................................................................... § 8. Protekcjonizm ................................................................................................ § 9. Teorie ekonomiczne w odniesieniu do ochrony konkurencji ................. § 10. Podsumowanie ............................................................................................... Rozdział 6. Źródła prawa energetycznego ........................................................... § 1. Ogólna charakterystyka źródeł prawa energetycznego ........................... § 2. Historia europejskiego prawa energetycznego .......................................... § 3. Uregulowanie energetyki w Traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej – ogólnie ................................................................................... § 4. Norma kompetencyjna Unii w sprawach energetyki – art. 194 TFUE . § 5. Sieci transeuropejskie .................................................................................... § 6. Swoboda przepływu towarów kapitału i usług w odniesieniu do energetyki .................................................................................................. § 7. Europejskie reguły ochrony konkurencji w sektorze energetyki ........... § 8. Europejskie prawo wtórne regulujące energetykę .................................... I. Liberalizacja ......................................................................................... II. Odnawialne źródła energii ................................................................ III. Bezpieczeństwo energetyczne ........................................................... IV. Oszczędne i efektywne wykorzystanie energii .............................. V. Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych .................................... VI 43 46 47 47 47 53 54 55 56 57 57 58 65 68 76 79 83 91 99 104 105 105 108 112 113 120 123 128 136 137 138 140 143 145 Spis treści § 9. Prawo międzynarodowe energetyczne ....................................................... § 10. Ustawodawstwo krajowe regulujące energetykę ....................................... § 11. Polityka energetyczna .................................................................................... § 12. Podsumowanie ............................................................................................... Rozdział 7. Katalog wartości .................................................................................. § 1. Ustalenie katalogu wartości prawa energetycznego ................................. § 2. Konkurencja ................................................................................................... § 3. Bezpieczeństwo energetyczne ...................................................................... § 4. Efektywność i oszczędzanie energii ........................................................... § 5. Ochrona środowiska ...................................................................................... § 6. Podsumowanie ............................................................................................... Rozdział 8. Konkurencja ......................................................................................... § 1. Wstęp o relacji wartość – instrument ......................................................... § 2. Ogólnie o liberalizacji i konkurencji na rynku energetycznym ............. § 3. Zasada TPA ..................................................................................................... § 4. Zasada rozdziału (unbundling) .................................................................... § 5. Podsumowanie ............................................................................................... Rozdział 9. Bezpieczeństwo energetyczne ........................................................... § 1. Instrumenty prawne ochrony bezpieczeństwa energetycznego ............. § 2. Solidarność i wzajemne wsparcie w ramach Unii Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa dostaw gazu .................................................... § 3. Prawny wymóg dywersyfikacji dostaw ...................................................... § 4. Zapasy paliw ................................................................................................... § 5. Podsumowanie ............................................................................................... Rozdział 10. Efektywność i oszczędzanie energii .............................................. § 1. O instrumentach poprawy efektywności energetycznej ogólnie ........... § 2. Białe świadectwa ............................................................................................ § 3. Podsumowanie ............................................................................................... Rozdział 11. Ochrona środowiska ......................................................................... § 1. O ochronie środowiska i zrównoważonym rozwoju ogólnie ................. § 2. Ochrona klimatu ............................................................................................ I. Potrzeba ochrony klimatu ................................................................. II. Jak w ogóle zorganizować system? ................................................... III. Europejski System Handlu Emisjami – ETS .................................. IV. Problemy ze stosowaniem ETS ......................................................... V. Ogólna ocena systemu handlu uprawnieniami do emisji ............ § 3. Odnawialne źródła energii ........................................................................... § 4. Podsumowanie ................................................................................................ 147 150 153 155 157 157 165 168 173 175 178 179 179 181 182 186 189 191 191 192 201 204 206 209 209 210 214 215 215 216 216 218 221 224 230 231 233 VII Spis treści Rozdział 12. Konflikt wartości .............................................................................. § 1. Konflikt wartości jako zjawisko normalne ................................................ § 2. Podmioty wyboru wartości ........................................................................... § 3. Kryterium wyboru wartości ......................................................................... § 4. Wielopłaszczyznowość konfliktu wartości ................................................ § 5. Pola konfliktów i zbieżności aksjologicznych ............................................ I. Bezpieczeństwo energetyczne i ochrona środowiska ..................... II. Bezpieczeństwo energetyczne i ochrona konkurencji ................... III. Bezpieczeństwo energetyczne i efektywność energetyczna .......... IV. Ochrona konkurencji i ochrona środowiska ................................... V. Ochrona konkurencji i efektywność energetyczna ........................ VI. Efektywność energetyczna i ochrona środowiska .......................... § 6. Przykłady rozwiązywania sytuacji konfliktu wartości ............................ Przykład 1 ........................................................................................................ Przykład 2 ........................................................................................................ Przykład 3 ........................................................................................................ Przykład 4 ........................................................................................................ Przykład 5 ........................................................................................................ Przykład 6 ........................................................................................................ § 7. Podsumowanie ................................................................................................ Zakończenie ................................................................................................................ Indeks rzeczowy ......................................................................................................... 235 235 236 240 242 244 244 245 246 246 247 247 248 248 251 253 257 259 262 265 267 273 VIII Wstęp Jednym z ciekawszych pytań, jakie zadaje sobie duża część z nas, to pytanie „dlacze- go?”. Jest to pytanie, które, co wcale dla wielu nie jest oczywiste, domaga się szczerej i nie- powierzchownej odpowiedzi. Bez tego pytania nie ma nauki, także nauki prawa. Jeśli bo- wiem jako prawnicy nie stawiamy pytania „dlaczego?”, to ryzykujemy pomylenie nauki z techniką na służbie z góry założonej tezy. Nie od wszystkich wymaga się udzielenia od- powiedzi na to pytanie w równym stopniu. Dla praktyka prawa czymś zwyczajnym jest służba klientowi swoją wiedzą, a z góry dla niego założoną tezą jest dobro jego klienta. Trudno zatem oczekiwać od niego i obiektywizmu (co dla sędziego jest koniecznością) i odpowiedzi na zasadnicze pytania (co jest już zadaniem nauki). Nawet jeśli praktyk pra- wa zna odpowiedź na pytanie „dlaczego?” i jego pochodne, to nie jest jego zadaniem da- nie na nie odpowiedzi. Jego klienta odpowiedź, na to dla nauki zasadnicze pytanie, po prostu nie interesuje. We wstępie do niniejszej pracy należy więc udzielić odpowiedzi na pytanie „dlacze- go?”. Dlaczego pisać pracę na temat prawa energetycznego, wartości przezeń realizowa- nych i instrumentów podporządkowanych tym wartościom? O czym w ogóle jest ta praca i komu może być ona przydatna? Zanim udzielę odpowiedzi na te pytania, chciałbym poczynić jedno zasadnicze za- strzeżenie. Na rynku powstaje obecnie wiele prac, artykułów i monografii z zakresu pra- wa energetycznego. Większość z nich pisana jest przez osoby zajmujące się na co dzień prawem energetycznym, czy to po stronie urzędniczej, czy też po stronie, nazwijmy ją nieco umownie, komercyjnej. Bogate doświadczenie tych osób sprawia, że prace, które wychodzą spod ich pióra są niezwykle przydatne w praktyce, pomagają w zrozumieniu prawa energetycznego i przede wszystkim stanowią niezbędny element w rozwiązywaniu codziennych zagadnień prawnych dotyczących energetyki. Wprawdzie praktyka prawa energetycznego nie jest mi obca, ale jakiś czas temu podjąłem decyzję, aby uniwersytet uczynić moim podstawowym miejscem pracy. Z tego też powodu nie mogłem, chcąc być wobec Czytelnika i siebie uczciwym, podjąć się napisania pracy, będącej praktycznym ko- mentarzem do Prawa energetycznego, podobnym w wymowie do wspomnianych przed chwilą artykułów i opracowań monograficznych. Jednocześnie byłem i jestem przekona- ny, że zadaniem przedstawiciela uniwersytetu jest objaśnianie rzeczywistości społecznej, w tym także prawnej wielostronnie, szeroko i nieraz głębiej niż ma to miejsce w przypad- ku objaśnień praktycznych. Na taką pracę badawczą praktycy prawa rzadko mogą sobie, ze względów czasowych, pozwolić. Dzięki temu zresztą publikacje naukowe mogą stano- wić uzupełnienie opracowań praktycznych. IX Wstęp Mając zatem świadomość powyższego, wróćmy do pytań zasadniczych. Najpierw: dlaczego o prawie energetycznym? Potem: dlaczego o wartościach i instrumentach ich re- alizacji? W końcu: kto może być Czytelnikiem tej pracy? Prawo energetyczne jest młodą dziedziną prawa, i co może dziwić, długo niedostrze- ganą. Dotyczy ono przecież energii, będącej czymś współcześnie tak podstawowym, że kilka dni bez dostępu do niej, czy to energii elektrycznej czy też ciepła, mogłoby spo- wodować fatalne skutki społeczne. Energia jest więc dobrem powszechnym i elementar- nym, codziennie, niemal w każdej minucie naszego odpoczynku lub pracy niezbędnym. Produkcja, dostarczanie i użytkowanie energii stanowi element życia społecznego i to nie- pośledni, lecz zasadniczy. To samo dotyczy prawa regulującego produkcję, dostarczanie i użytkowanie energii. Jest to prawo, od którego założeń i poszczególnych regulacji zależy sprawne funkcjonowanie tego fragmentu rzeczywistości społecznej, jakim jest energety- ka. Już to, co do tej pory stwierdzono, można uznać za wystarczający powód, uzasadnia- jący zajmowanie się prawem energetycznym. Do tego można jeszcze dodać okoliczność, wcale niebagatelną, że powstanie konkurencji na rynkach energetycznych powoduje większą ilość zagadnień spornych w kwestiach prawnych, które wymagają udziału praw- ników. Stąd też rosnące wśród nich zainteresowanie prawem energetycznym. Odpowiedzmy na drugie pytanie: dlaczego pisać o wartościach i instrumentach ich realizacji w Prawie energetycznym? W udzieleniu odpowiedzi na to pytanie pomocne jest poczynione wcześniej zastrzeżenie. Prawo nie istnieje bowiem bez założeń aksjolo- gicznych, które stanowią rezultat badań naukowych, powszechnej opinii bądź uznanych społecznie wartości. Te fundamenty aksjologiczne są wyrażane w prawie wprost, a niekie- dy wynikają z niego pośrednio. I o ile badanie samej treści prawa pod kątem wyrażanych przez nie wartości jest czymś dość powszechnym, o tyle poszukiwanie wartości poza sys- temem prawa jest już w piśmiennictwie prawniczym rzadziej spotykane. Chodzi więc o nic innego, jak o szersze spojrzenie na prawo energetyczne i to w kontekście doktrynal- no-politycznym. Bez tego kontekstu prawo energetyczne może być niezrozumiałe i dla kogoś, kto do tej pory nie miał z nim do czynienia i dla kogoś, kto już je stosuje, ale do- tychczas nie zadał sobie pytania fundamentalnego: czemu służy to prawo, a więc nie zadał sobie pytania: „dlaczego?”. Przedstawienie prawa energetycznego w szerszym kontekście wydaje się z wielu powodów interesujące. Po pierwsze, choćby dlatego, że zrozumienie prawa energetycznego nie może pomijać kwestii jego aksjologii. Każda przecież regulacja ma podstawę aksjologiczną, choćby najbardziej błahą i ona też stanowi wyjaśnienie i uza- sadnienie obowiązywania danej normy. Przedstawienie wartości Prawa energetycznego wydaje się więc nieodzowne dla kogoś, kto chce rozumieć otaczającą go rzeczywistość. Po wtóre, zrozumienie aksjologicznych podstaw Prawa energetycznego może stanowić po- moc w interpretacji jego przepisów, zwłaszcza gdy przewiduje ono pojęcia niedookreślo- ne, których zrozumienie uzależnione jest od kontekstu regulacji, a nie wyłącznie od treści ich samych. Po trzecie, objaśnienie prawa energetycznego przez pryzmat wartości pozwa- la prawnikowi akademikowi na to, co jest jednym z jego zadań, czyli na porządkowanie rzeczywistości prawnej i jej systematyzację bez zbędnego, w przypadku szerszego spojrze- nia, zagłębiania się w szczegóły. Metoda, zgodnie z którą najpierw należy zidentyfikować podstawowe wartości, a następnie przyporządkować do nich instrumenty ich realizacji (i to te podstawowe, selektywnie dobrane) wydawała mi się najbardziej adekwatna dla re- X Wstęp alizacji zadania, jakim jest przybliżenie regulacji całego prawa energetycznego. Po czwar- te, ukazanie prawa energetycznego od strony aksjologicznej może okazać się trwalsze niż dogmatyczne rozważanie poszczególnych instytucji prawnych. Aksjologia z reguły jest bardziej odporna na zmiany niż poszczególne instrumenty prawne. Mam zatem nadzieję, że w warstwie podstawowej niniejsza praca będzie aktualna także za dekadę, choć mam także świadomość, że poszczególne przykłady i ilustracje realizacji każdej ze wskazanych wartości mogą stanowić za dziesięć lat tylko mgliste wspomnienie. Krótko rzecz ujmując, dość jest powodów, ze względu na które zajmowanie się aksjologią prawa energetycznego, a dopiero potem poszczególnymi jego instytucjami wydaje się uzasadnione. Wreszcie ostatnie pytanie: kto może być zainteresowany niniejszą monogra- fią? W pierw szej kolejności studenci, przede wszystkim takich kierunków, jak Prawo i Administracja. Myślę, że mogą się oni nią posługiwać, jak podręcznikiem. Stanowi ona bowiem owoc moich doświadczeń w pracy dydaktycznej nauczyciela akademickiego na Uniwersytecie Warszawskim. Mam także nadzieję, że poniższe rozdziały będą interesują- ce dla tych wszystkich Czytelników, którzy dotychczas nie mieli do czynienia z prawem energetycznym, a z różnych powodów, najczęściej zawodowych, chcą poznać tę dziedzinę prawa. Jednych i drugich zachęcam do krytycznej lektury i będę wdzięczny za wszelkie uwagi, tak natury merytorycznej, jak i redakcyjnej. Wielu, naprawdę wielu ludzi towarzyszyło mi w wysiłku przygotowania niniejszej pra- cy. Gdyby nie ich życzliwe słowo, wsparcie merytoryczne i finansowe oraz oszczędzanie moich sił w nienakładaniu nowych obowiązków nie dotrwałbym do tego momentu, który niektórzy zwykli nazywać „położeniem ostatniej cegły”. Nie jestem w stanie ich wszystkich wymienić, ale spróbuję chociaż tych, których udział wydaje mi się najistotniejszy. W pierw- szej kolejności dziękuję przedstawicielom tych instytucji, od których otrzymywałem wspar- cie i zachętę do pracy: Wydziałowi Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, a szczególnie prof. Hannie Gronkiewicz‑Waltz, prof.  Wulf‑Hennig Rothowi z Fundacji Thomasa Bebericha za umożliwienie odbycia stażu naukowego na Uniwersytecie w Bonn i Kolonii oraz Institute of World Politics w Waszyngtonie D.C., a szczególnie prof. Markowi Janowi Chodakiewiczowi i prof. Johnowi Lenczewskiemu. Dziękuję moim przyjaciołom z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego i Jagiellońskiego, ks. prof. Franciszkowi Longchamps de Berier, prof. Michałowi Królikowskiemu, prof. Małgorzacie Korzyckiej‑Iwanow, dr.  Piotrowi Grzebykowi, dr. Marcinowi Stębelskiemu i dr. Pawłowi Wojciechowskiemu. Serdeczna cierpliwość spotykała mnie także ze strony dr. Piotra Kurowskiego i Macieja Sławińskiego. Na ich ręce składam podziękowania Wszystkim, dzię- ki którym moja codzienna praca była w ogóle możliwa. Dziękuję także studentom. Praca dla nich i z nimi dodaje sił i sensu codziennym wysiłkom. Na koniec, dziękuję Temu, który napisał kiedyś, że życie polega na tym, aby z prozy codzienności pisać wiersze, „powolutku i małymi literkami” na chwałę Bożą. Autor XI Wykaz skrótów art. ............................................ CNE ......................................... Comisión Nacional de Energia CRISTAL ................................. Contract Regarding a Supplement to Tanker Liability of artykuł Oil Pollution Dz.U. ........................................ Dziennik Ustaw EPS ........................................... Europejski Przegląd Sądowy ETS (w zależności od kontekstu) ......................... Europejski Trybunał Sprawiedliwości lub Emissions Trading System International Energy Agency Intergovernmental Panel on Climate Change International Renewable Energy Agency i tak dalej EWG ........................................ Europejska Wspólnota Gospodarcza GECF ....................................... Gas Exporting Countries Forum IAE ........................................... IPCC ........................................ IRENA ..................................... itd. ............................................ ITOPF ..................................... Tanker Owners Pollution Federation Ltd. KPRU ...................................... KSH ......................................... Kodeks spółek handlowych LNG ......................................... Ltd ............................................ np. ............................................ na przykład OchrKonkurU ........................ ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów OECD ...................................... Organization for Economic Cooperation and Deve lop- liquefied natural gas limited krajowy plan rozdziału uprawnień ment OPEC ...................................... Organization of the Petroleum Exporting Countries OSD ......................................... OSP .......................................... OZE ......................................... PrEnerg ................................... ustawa – Prawo energetyczne PGE – Polska Grupa Ener- operator systemu dystrybucyjnego operator systemu przesyłowego odnawialne źródła energii ge tyczna PGNiG .................................... Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo PiP ........................................... Państwo i Prawo PrGeoGórU ............................ ustawa – Prawo geologiczne i górnicze XIII Wykaz skrótów redakcja pt. ............................................. pod tytułem PUG ......................................... Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego red. ........................................... RP ............................................ Rzeczpospolita Polska SN ............................................ SwobDziałGospU .................. ustawa o swobodzie działalności gospodarczej TFUE ....................................... Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej TK ............................................ Trybunał Konstytucyjny TOVALOP .............................. The Tanker Owners Voluntary Agreement concerning Sąd Najwyższy Liability for Oil Pollution TPA .......................................... Third Part Access TSUE ....................................... Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej TUE ......................................... Traktat o Unii Europejskiej TWE ........................................ Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską UE ............................................ Unia Europejska UOKiK .................................... Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów URE ......................................... Urząd Regulacji Energetyki WTO ....................................... World Trade Organization XIV Wykaz literatury 1. Monografie, podręczniki, komentarze R. Alexy, Teoria Praw Podstawowych, tłum. B. Kwiatkowska i J. Zajadło, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2010. A. Argadoña, Three ethical dimensions of the financial crisis, IESE Business School – University Navarra, Barcelona 2012, artykuł dostępny w dniu 4.1.2014 r., na stronie: http://www.iese.edu/research/pdfs/di-0944-e.pdf. G. Bahgat (red.), Energy Security. An Interdisciplinary Approach, John Wiley Sons Ltd. B. Baxter, Ecologism, Edinburgh 1999. Benedykt XVI, Encyklika Caritas in veritate. K. Bloor, The Definitive Guide to Political Ideologies, Authorhouse 2010. M. Błachucki, System postępowania antymonopolowego w sprawach kontroli koncentra- cji przedsiębiorstw, Warszawa 2012 P. Bogdanowicz, Interes publiczny w prawie energetycznym Unii Europejskiej, Warszawa M. Borucka‑Arctowa, J. Woleński, Wstęp do prawoznawstwa, Kraków 1997 C. Calliess, M. Ruffert (red.), EUV/AEUV. Das Verfassungsrecht der Europäischen Union mit Europäischer Grundrechtcharta. Kommentar, München 2011. Z. Cieślak, I. Lipowicz, Z. Niewiadomski, Prawo administracyjne. Część ogólna, Warszawa 2011. 2012. 2002. 2008. 2001. K. Chojnicka, H. Olszewski, Historia doktryn politycznych i prawnych, Poznań 2004. M. Czarnecka, T. Ogłódek, Prawo energetyczne. Komentarz, Warszawa 2009. J. H. Dales, Pollution, Property and Prices, Cheltenham 1970. M. Domagała, Bezpieczeństwo energetyczne. Aspekty administracyjnoprawne, Lublin A. Domańska, Konstytucyjne podstawy ustroju gospodarczego Polski, Warszawa 2001. D. M. Ehrenfeld, The Arrogance of Humanism, Oxford University Press 1981. F. Elżanowski, Polityka energetyczna, Warszawa 2008. J. Finnis, Prawo naturalne i uprawnienia naturalne, tłum. Karolina Lossman, Warszawa S. Fischer, Auf dem Weg zur gemeinsamen Energiepolitik, Nomos Verlag, Berlin 2011. T. Fischer, Staat, Recht und Verfassung im Denken von Walter Eucken, Peter Lang, Frankfurt/M. 1993. W. Góralczyk, S. Sawicki, Prawo międzynarodowe publiczne w zarysie, Warszawa 2009. H. Gronkiewicz‑Waltz, M. Wierzbowski (red.), Prawo gospodarcze. Zagadnienia admini- stracyjnoprawne, Warszawa 2011. XV Wykaz literatury 2010. J. Grunwald, Das Energierecht der Europäischen Gemeinschaften. EGKS-Euroatom-EG. Grundlagen-Geschichte-Geltende Regelungen, De Grutyer Rechtswissenschaftlichen Verlag 2003. T. Hayward, Ecological Thought: An Introduction, Cambridge Polity Press 1995. E. Helibig, Windfall Profits im europäischen Emissionshandel, Nomos Verlag, Berlin W. Hoff, Prawny model regulacji sektorowej, Warszawa 2008. H. Izdebski, M. Kulesza, Administracja publiczna. Zagadnienia ogólne, Warszawa 2004. M. Kaczmarski, Bezpieczeństwo energetyczne Unii Europejskiej, Warszawa 2010. J. Karpowicz‑Ćwiek, Polityka energetyczna Rosji – szanse i wyzwania dla Polski UE, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa 2011. L. Karski, System handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych. Komentarz do L. Kieres (red.), Środki prawne publicznego prawa gospodarczego, Wrocław 2007. M. M. Kenig‑Witkowska, Prawo ochrony środowiska Unii Europejskiej. Zagadnienia sys- ustawy, Warszawa 2012. temowe, Warszawa 2011. T. Kuta, Funkcje współczesnej administracji i sposobu ich realizacji, Wrocław 1992. F. Longchamps, Współczesne kierunki w nauce prawa administracyjnego na Zachodzie Europy, Wrocław 2001. Warszawa 2003. tenże, Z problemów poznania prawa, Wrocław 1968. L. Morawski, Główne problemy współczesnej filozofii prawa. Prawo w toku przemian, tenże, Wstęp do prawoznawstwa, Toruń 2006. S. Moser, Bestehende Systeme Weißer Zertifikate, Linz 2011. B. G. Norton, Sustainability: A Philosophy of Adaptive Ecosystem Managment, The University of Chicago Press, Chicago–London 2005. M. Nowacki, Prawne aspekty bezpieczeństwa energetycznego w UE, Warszawa 2010. B. Nowak, Wewnętrzny rynek energii w Unii Europejskiej, Warszawa 2009. A. Nowak‑Far (red.), Konstytucja gospodarcza Unii Europejskiej. Aksjologia, Warszawa K. Opałek, J. Wróblewski, Prawo. Metodologia, filozofia, teoria prawa, Warszawa 1991. M. Pawełczyk, Zasada Third Party Access fundamentem liberalnego rynku energii [w:] Systemowe uwarunkowania sektorów strategicznych, F. Elżanowski, M. Sokołowski (red.), Toruń 2011. M. Piechowiak, Dobro wspólne jako fundament polskiego porządku konstytucyjnego, Monografie Konstytucyjne Nr 2, Warszawa 2012. A. C. Pigou, The Economics of Welfare, Macmillan and Co. Limited, London 1932. K. Pronińska, Bezpieczeństwo energetyczne w stosunkach UE-Rosja, Warszawa 2012. M. M. Roggenkamp, C. Redgwell, I. del Guayo, A. Rønne, Energy Law in Europe, Oxford J‑P. Schneider, C. Theobald (red.), Recht der Energiewirtschaft, Monachium 2008. T. Skoczny (red.), Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz, Warszawa Z. Snażyk, A. Szafrański, Publiczne Prawo Gospodarcze, Warszawa 2013. R. Stober, Besonderes Wirtchaftsverwaltungsrecht, Stuttgart 2007. 2010. 2007. 2009. XVI Wykaz literatury J. Starościak, Prawne formy działania administracji, Warszawa 1957. tenże, Prawo administracyjne, Warszawa 1975. M. Stoczkiewicz, Pomoc państwa dla przedsiębiorstw energetycznych w prawie Unii Europejskiej, Warszawa 2011. K. Strzyczkowski, Prawo gospodarcze publiczne, Warszawa 2005. M. Swora, Niezależne organy administracji, Warszawa 2012. M. Swora, Z. Muras (red.), Prawo energetyczne. Komentarz, Warszawa 2010. P. Szałamacha, IV Rzeczpospolita. Pierwsza odsłona, Poznań 2009. S. Sztaba (red.), Ekonomia od A do Z, Warszawa 2007. M. Szydło, Regulacja sektorów infrastrukturalnych jako rodzaj funkcji państwa wobec gospodarki, Warszawa 2005. tenże, Prawo konkurencji a regulacja sektorowa, Warszawa 2010, s. 65. A. de Toqueville, Wspomnienia, tłum. A. Wit Labuda, Wrocław 1987. R. Tokarczuk, Prawa narodzin, życia i śmierci, Kraków 2006. Św. Tomasz z Akwinu, Summa Theologiae. A. Walaszek‑Pyzioł, Energia i Prawo, Warszawa 2002. A. Walaszek‑Pyzioł, W. Pyzioł, Prawo energetyczne. Komentarz, Warszawa 1999. G. Wierczyński, Redagowanie i ogłaszanie aktów normatywnych. Komentarz, Warszawa M. Wierzbowski, R. Stankiewicz (red.), Współczesne problemy prawa energetycznego, S. Wronkowska, M. Zieliński, Z. Ziembiński, Zasady prawa: zagadnienia podstawowe, A. Wróbel (red.), Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Komentarz, t. 1, Warszawa tenże (red.), Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Komentarz, t. 2, Warszawa 2010. Warszawa 2010. Warszawa 1974. 2012, s. 205. 2012 . Gdańsk–Łódź 1985. Warszawa 1988. J. Wróblewski, Teoria racjonalnego tworzenia prawa, Wrocław–Warszawa–Kraków– M. Zieliński, Z. Ziembiński, Uzasadnienie twierdzeń, ocen i norm w prawoznawstwie, Z. Ziembiński, Problemy podstawowe prawoznawstwa, Warszawa 1980. Z. Ziembiński, Wartości konstytucyjne, Warszawa 1993. J. Zimmermann, Prawo administracyjne, Warszawa 2010. 2. Artykuły bądź fragmenty monografii lub opracowań encyklopedycznych C. Banasiński, [w:] Prawo gospodarcze. Zagadnienia administracyjnoprawne, H. Gron‑ kiewicz‑Waltz, M. Wierzbowski (red.), Warszawa 2011. A. Bator, Prawna czynność konwencjonalna jako działanie zinstrumentalizowane, [w:] Z zagadnień teorii i filozofii prawa. Instrumentalizacja prawa, A. Kozak (red.), Wrocław 2000, s. 48–73. M. Będkowski‑Kozioł, Kilka uwag o dogmatyce prawa energetycznego, PUG 2012, Nr 4, s. 7–19. XVII Wykaz literatury A. Boldizar, O. Korhonen, Ethics, Morals and International Law, European Journal of International Law (1999), vol. 10, no. 2, s. 279–311. A. J. Bradbrook, Energy Law as an Academic Discipline, Journal of Energy and Natural K. Czapracka, [w:] Konstytucja gospodarcza Unii Europejskiej. Aksjologia, A. Nowak‑Far Resources, 14/1996, s. 193–217. (red.), Warszawa 2010, s. 121–138. Z. Duniewska, [w:] R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel, System Prawa Administracyj- nego. Tom 7, Warszawa 2012. C. Calliess, [w:] C. Calliess., M. Ruffert (red.), EUV/AEUV. Das Verfassungsrecht der Europäischen Union mit Europäischer Grundrechtcharta. Kommentar, München 2011. P. D. Cameron, Questionnaire – The Interface between Energy, Environment and Com- petition Rules of the European Union, [w:] The Interface between Energy, Environment and Competition Rules of the European Union, J. Laffranque (red.), Tallinn 2012, s. 1–12. Z. Cieślak, [w:] Z. Cieślak, I. Lipowicz, Z. Niewiadomski, Prawo administracyjne. Część ogólna, Warszawa 2002. E. D. Cross, B. Delvaux, L. Hancher, P.J. Slot, G. Van Calster, W. Vandenberghe, [w:] M. Rog ‑ genkamp, C. Redgwell, I. del Guayo, A. Rønne, Energy Law in Europe, National, EU and International Regulation, Oxford 2007. R. Dworkin, The Model of Rules, (1967), Faculty Scholarship Series Paper 3609, s. 14–46. E. Dziadykiewicz, Gazowa próba sił. Komisja otworzyła postępowanie przeciwko spół- ce Gazprom, Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2013, Nr 6(2), s. 215–219. K. Działocha, S. Jarosz‑Żukowska, „Wartości konstytucyjne” w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, [w:] Studia z prawa konstytucyjnego. Księga jubileuszowa dedyko- wana prof. zw. dr. hab. Wiesławowi Skrzydle, J. Posłuszny, J. Buczkowski, K. Eckhardt (red.), Przemyśl–Rzeszów 2009, s. 81–112. M. Eberstadt, Pro-Animal, Pro-Life, First Things 2009, no. 6. F. Elżanowski, Analiza zgodności projektu ustawy o efektywności energetycznej z dyrek- tywą 2006/32/WE w sprawie efektywności końcowego wykorzystania energii i usług energetycznych, Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki 2009, Nr 5, s. 62–66. tenże, Co wolno Radzie Ministrów, Rzeczpospolita 25–26.9.2010 r., s. C6. M. Floriańczyk, Zgodność polskiej konstrukcji „złotej akcji” Skarbu Państwa z acquis com- munautaire, [w:] Europeizacja publicznego prawa gospodarczego, H.  Gronkiewicz‑ ‑Waltz, K. Jaroszyński (red.), Warszawa 2011, s. 107–118. A. Gawlikowska‑Fyk, Europejski System Handlu Uprawnieniami do emisji gazów cie- plarnianych – próby zreformowania, Biuletyn Państwowego Instytutu Spraw Mię- dzynarodowych (PISM) Nr 74(1050) z 10 lipca 2013 r., s. 1–2. A. Grzelak, A. Pol, Opinia prawna i informacja dotyczące transpozycji art. 2 lit. b dyrek- tywy 2006/32/WE w sprawie efektywności końcowego wykorzystania energii i usług energetycznych w kontekście art. 2 ust. 2 lit. b i art. 13 projektu ustawy o efektyw- ności energetycznej w brzmieniu nadanym sprawozdaniem podkomisji nadzwyczaj- nej z 14.1.2011 r., dostępna 24.8.2013 r. na stronie internetowej Kancelarii Sejmu: http://orka.sejm.gov.pl/proc6.nsf/opisy/3514.htm. XVIII Wykaz literatury J. Guść, Dogmatyka prawa, [w:] Leksykon współczesnej teorii i filozofii prawa, J. Zajadło (red.), Warszawa 2007. W. Hoff, Uznanie regulacyjne, Problemy Zarządzania 2008, Nr 1, s. 73–92. K. Jaroszyński, [w:] Prawo gospodarcze. Zagadnienia administracyjnoprawne, H. Gron‑ kiewicz‑Waltz, M. Wierzbowski (red.), Warszawa 2011. M. M. Kenig‑Witkowska, Koncepcja „sustainable development” w prawie międzynarodo- wym, PiP 1998, z. 8, s. 45–58. 2010. J. Kędzia, [w:] Prawo energetyczne. Komentarz, M. Swora, Z. Muras (red.), Warszawa V. Klaus, The Climate Change Doctrine is Part of Environmentalism, Not of Science, do- stępny w dniu 4.1.2014 r. na stronie: http://www.klaus.cz/clanky/2694 K. Kloc‑Evison, D. Kośka, [w:] Prawo energetyczne. Komentarz, M. Swora, Z. Muras M. Kolasiński, Aksjologia wspólnotowego prawa konkurencji, Kwartalnik Prawa Pub- A. Kość, Relacja prawa do polityki w demokratycznym państwie prawa, Roczniki Nauk (red.), Warszawa 2010. licznego 2007, Nr 3, s. 231–241. Prawnych 2002, t. 12, z. 1, s. 5–17. W. Lang, Instrumentalne pojmowanie prawa a państwo prawa, PiP 1991, z. 12, s. 3–13. K. Lasiński‑Sulecki, W. Morawski, [w:] Traktat o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Komentarz, t. 1, A. Wróbel (red.), Warszawa 2012. L. Leszczyński, Optymalizacyjny model funkcjonowania odesłań pozaprawnych w prak- tyce sądowej, RPEiS 2000, Nr 2, s. 1–14. J. Lewandowski, Cutting Emissions in the Energy Sector: a Technological and Regulatory Perspective, Yerabook of Antitrust and Regulatory Studies, vol. 2011/4(4), s. 83–94. A. Lipiński, Niektóre problemy nowego prawa energetycznego, PUG 1998, Nr 5, s. 2–9. P. Lissoń, Funkcje administracji gospodarczej a wyspecjalizowane organy administracji, [w:] Funkcje współczesnej administracji gospodarczej. Księga dedykowana profesor Teresie Rabskiej, B. Popowska, (red.), Poznań 2006, s. 87–111. F. Longchamps de Bérier, Autonomia prawa i moralności, Chrześcijaństwo. Świat. Polityka – Zeszyty Społecznej Myśli Kościoła 2008, Nr 1, s. 25–31. P. Mastalerz, Śmierć pięknej teorii według której dwutlenek węgla decyduje o ziemskim klimacie. Nauka i wpływy pozanaukowe, [w:] Kryzys globalny. Początek czy koniec?, J. Winiecki (red.), Gdańsk 2009, s. 111–128. L. Morawski, Instrumentalizacja prawa (Zarys problemu), PiP 1993, z. 6, s. 16–28. Z. Muras, [w:] Prawo energetyczne. Komentarz, M. Swora, Z. Muras (red.), Warszawa 2010. Nafta–Gaz 2010, Nr 908–913. tenże, Warunki formalne uzyskania koncesji na obrót gazem ziemnym z zagranicą, Z. Muras, R. Trypens, A. Falecki, M. Mordawa, [w:] energetyczne. Komentarz, M. Swora, Z. Muras (red.), Prawo Warszawa 2010. M. Nettesheim, [w:] Das Recht der Europäischen Union. EUV/AEUV. Band II, M. Net‑ tesheim (red.), München 2012. B. Nojek, Unbundling jako prawna forma ochrony konkurencji w sektorze energetycznym, [w:] Współczesne problemy prawa energetycznego, M. Wierzbowski, R. Stankiewicz (red.), Warszawa 2010, s. 64–84. XIX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Prawo energetyczne. Wartości i instrumenty ich realizacji
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: