Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00249 011285 10766022 na godz. na dobę w sumie
Prawo europejskie - ebook/pdf
Prawo europejskie - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 299
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-2415-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Seria Skrypty Becka przeznaczona jest dla studentów wydziałów prawa i aplikantów. Książki z tej serii zawierają najistotniejsze wiadomości z określonej dziedziny prawa oraz pozwalają na szybką i efektywną naukę.

Książka zawiera przegląd Prawa Unii Europejskiej od czasu wejścia w życie Traktatu z Lizbony, tj.:

Liczne wykresy, streszczenia, katalogi pytań oraz liczne przykłady objaśniają materię prawa.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

SKRYPTY BECKA Prawo europejskie W sprzedaży: J. Barcik, A. Wentkowska PRAWO UNII EUROPEJSKIEJ PO TRAKTACIE Z LIZBONY, wyd. 2 Wykłady Becka M. M. Kenig-Witkowska (red.) PRAWO INSTYTUCJONALNE UNII EUROPEJSKIEJ, wyd. 5 Podręczniki Prawnicze A. Łazowski (red.) PRAWO UNII EUROPEJSKIEJ. TESTY. KAZUSY. TABLICE, wyd. 5 Repetytoria C. H. Beck E. Skibińska (wprow.) PRAWO UNII EUROPEJSKIEJ, wyd. 2 Teksty Ustaw Becka. Edycja Sądowa PRAWO UNII EUROPEJSKIEJ Z WPROWADZENIEM, wyd. 18 Twoje Prawo www.ksiegarnia.beck.pl Prawo europejskie Dr jur. Waltraud Hakenberg Sekretarz Sądu do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej w Luksemburgu oraz profesor honorowy Uniwersytetu Kraju Saary 1. wydanie polskie 5. wydanie niemieckie redakcja naukowa: dr Igor B. Nestoruk Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu WYDAWNICTWO C.H. BECK WARSZAWA 2012 Maja Antoniszyn absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Wydziału Prawa na Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. W 2007 r. ukończyła Magisterskie Studia Menedżerskie MBA na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, a w 2011 r. Szkołę Prawa Amerykańskiego Uniwersytetu Wrocławskiego i Chicago-Kent College of Law. Obecnie kończy pracę doktorską na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Ilona Antoniszyn-Klik ukończyła studia ekonomiczne na Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą i na Akademii Dyplomatycznej w Wiedniu oraz staż w L’Ecole Nationale d’Administration w Paryżu. W 2008 r. została wice- dyrektorem w Departamencie Rozwoju Regionalnego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego. W 2010 r. była wicewojewodą dolnośląskim, a od 2011 r. jest podsekretarzem stanu w Ministerstwie Gospodarki. Katarzyna Pietras absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Wydziału Prawa na Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Ukończyła aplikację praw- niczą w Niemczech. W latach 2000–2009 pracownik naukowy na Katedrze Prawa Cywilnego i Handlowego oraz Postępowania Cywilnego na Uniwersytecie im. Martina Luthra w Halle (Saale). Obecnie pracuje w Ministerstwie Gospodarki i ds. Europejskich Kraju Związkowego Brandenburgia w Poczdamie. Jest współ- autorką niemieckiego tłumaczenia polskiego kodeksu karnego wykonawczego. Posiada niemieckie i polskie certyfikaty mediatora. doktorant na Wydziale Prawa Europejskiego Instytutu Uniwersyteckiego we Florencji. Marcin Rogowski adiunkt w Katedrze Prawa Europejskiego na Wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu. Pracę doktor- ską obronił na Wydziale Nauk o Państwie i Prawie Reńskiego Uniwersytetu im. Fryderyka Wilhelma w Boon. W 2004 r. został wpisany na listę tłumaczy przysięgłych języka niemieckiego (członek TEPIS). Od 2009 r. prowadzi kancelarię radcy prawnego. dr Igor B. Nestoruk Redakcja: Magdalena Cymerska © Wydawnictwo C.H. Beck 2012 Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00–203 Warszawa Skład i łamanie: PanDawer Druk i oprawa: P.W.P. Interdruk, Warszawa ISBN 978-83-255-0363-5 ISBN e-book 978-83-255-2415-9 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów ..................................................................................................... XI Wykaz literatury .................................................................................................. XV Wykaz orzeczeń ................................................................................................... XIX Przedmowa ........................................................................................................... XXIII Przedmowa do 5. wydania .................................................................................. XXIV Z przedmowy do 1. wydania ............................................................................... XXV Część 1. Zagadnienia wprowadzające ............................................................... I. Wyjaśnienia terminologiczne ...................................................................... II. Historia procesu integracji europejskiej ...................................................... 1. Koncepcja Europy od okresu średniowiecza .................................... 2. Europejska Wspólnota Węgla i Stali ................................................. 3. Europejska Wspólnota Gospodarcza i Europejska Wspólnota Energii Atomowej ............................................................................. 4. Ewolucja Wspólnot i rozszerzenie Unii Europejskiej ..................... 5. Od wspólnot europejskich do Unii Europejskiej .............................. 6. Europejski Obszar Gospodarczy ....................................................... 7. Unia Europejska jako rozwiązanie wzorcowe .................................. Podsumowanie 1: Fakty historyczne integracji europejskiej ................ Część 2. Podstawy systemu oraz struktury Unii Europejskiej ....................... I. Rozwój Unii Europejskiej ............................................................................ 1. Okres przed Traktatem z Maastricht ................................................ 2. Utworzenie Unii Europejskiej przez Traktat z Maastricht ............... 3. Dalszy rozwój w Traktacie z Amsterdamu ....................................... 4. Wspólnota Europejska i Unia Europejska w Traktacie z Nicei ........ 5. Komplikacja/kryzys/spowolnienie wskutek nieuchwalenia z Lizbony ........................................................................................... II. Prawo Unii Europejskiej w systemie prawa ................................................ III. Unia Europejska jako osoba prawna ........................................................... IV. Finanse i budżet ........................................................................................... Traktatu Konstytucyjnego ................................................................ 6. Zwieńczenie procesu integracji europejskiej przez Traktat 1 1 1 1 3 6 7 10 12 13 14 15 15 15 16 18 20 20 21 22 25 26 VI Spis treści V. Podstawy współdziałania organów Unii i krajów członkowskich .............. 1. Wartości Unii Europejskiej ............................................................... 2. Podział kompetencji .......................................................................... 3. Wzajemne stosunki państw członkowskich ...................................... Podsumowanie 2: System i zasady strukturalne Unii Europejskiej ..... Część 3. System instytucjonalny ......................................................................... I. Uwagi ogólne ............................................................................................... 1. Przegląd ............................................................................................. 2. Siedziby instytucji i organów doradczych ........................................ 3. Administracja wewnętrzna i języki .................................................. II. Rada Europejska oraz Rada i Wysoki Przedstawiciel do spraw Wspólnej 28 28 29 31 32 35 35 35 36 37 41 42 42 47 47 50 50 50 52 54 54 56 57 57 58 60 61 61 61 62 62 63 66 69 69 69 70 70 71 74 84 Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa ..................................................... 1. Rada Europejska ................................................................................ 2. Rada ................................................................................................... 3. Przedstawiciele rządów państw członkowskich zgromadzeni w Radzie ............................................................................................ 4. Wysoki Przedstawiciel do spraw Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa ............................................................................... III. Komisja ........................................................................................................ 1. Skład oraz rola przewodniczącego .................................................... 2. Zadania .............................................................................................. 3. Tryb podejmowania decyzji i organizacja pracy .............................. IV. Parlament Europejski ................................................................................... 1. Wybory, skład oraz rola przewodniczącego ..................................... 2. Zadania .............................................................................................. 3. Tryb podejmowania decyzji i organizacja pracy .............................. 4. Zaangażowanie narodowych parlamentów ....................................... V. Trybunał Sprawiedliwości UE .................................................................... VI. Europejski Bank Centralny ......................................................................... VII. Trybunał Obrachunkowy ............................................................................. VIII. Pozostałe organy ......................................................................................... 1. Komitet Ekonomiczno-Społeczny .................................................... 2. Komitet Regionów ............................................................................. 3. Europejski Bank Inwestycyjny ......................................................... IX. Porządek instytucjonalny w ujęciu funkcjonalnym .................................... Podsumowanie 3: Podział zadań w systemie instytucjonalnym UE ... Część 4. Porządek prawny Unii Europejskiej ................................................... I. Źródła prawa unijnego ................................................................................. 1. Uwagi ogólne ..................................................................................... 2. Pierwotne prawo unijne ..................................................................... 3. Prawo zbliżone do prawa pierwotnego ............................................. 4. Pochodne prawo unijne ..................................................................... 5. Stosunek prawa unijnego do prawa krajowego ................................. 6. Procedury stanowienia prawa ........................................................... Spis treści 7. Europejskie prawa i wartości podstawowe; obywatelstwo Unii ...... II. System ochrony prawnej ............................................................................. 1. Wprowadzenie ................................................................................... 2. Poszczególne rodzaje postępowań .................................................... 3. Funkcje Trybunału Sprawiedliwości UE .......................................... 4. Wskazówki dotyczące postępowania przed sądami UE ................... Podsumowanie 4: Porządek prawny UE ............................................... Część 5. Swobody rynku wewnętrznego w prawie unijnym ........................... I. Swoboda przepływu towarów ..................................................................... 1. Uwagi wstępne .................................................................................. 2. Unia celna .......................................................................................... 3. Zakaz ograniczeń ilościowych i środków o podobnym skutku w imporcie i eksporcie ...................................................................... 4. Dostosowanie państwowych monopoli handlowych ........................ Podsumowanie 5: Swobodny przepływ towarów ................................. II. Swobodny przepływ osób i swoboda świadczenia usług ........................... 1. Swoboda przepływu pracowników ................................................... Podsumowanie 6: Swoboda przepływu pracowników ......................... 2. Swoboda przedsiębiorczości wobec osób fizycznych oraz spółek ... Podsumowanie 7: Swoboda przedsiębiorczości .................................... 3. Swoboda świadczenia usług ............................................................. Podsumowanie 8: Swoboda świadczenia usług .................................... III. Swoboda przepływu kapitału i płatności .................................................... 1. Uwagi ogólne ..................................................................................... 2. Rozwój swobód ................................................................................. 3. Obecny stan liberalizacji ................................................................... Podsumowanie 9: Swoboda przepływu płatności i kapitału ................ IV. Udzielanie zamówień publicznych .............................................................. Część 6. Poszczególne polityki ............................................................................ I. Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa ........................................ II. Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości ............................ 1. Współpraca sądowa w sprawach cywilnych ..................................... 2. Współpraca w sprawach karnych ..................................................... III. Polityka konkurencji .................................................................................... 1. Uwagi wstępne i terminologiczne ..................................................... 2. Zakaz porozumień i praktyk ograniczających konkurencję ............. 3. Zakaz nadużywania pozycji dominującej ......................................... 4. Stosowanie prawa konkurencji wobec przedsiębiorstw publicznych 5. Relacja między unijnym a krajowym prawem konkurencji ............. 6. Kontrola koncentracji w prawie unijnym .......................................... 7. Pomoc przyznawana przez państwa ................................................. Podsumowanie 10: Polityka konkurencji .............................................. IV. Polityka w dziedzinach rolnictwa i rybołówstwa ....................................... 1. Polityka w dziedzinach rolnictwa i rybołówstwa ............................. VII 87 90 90 91 98 102 104 105 105 105 106 107 115 116 117 117 126 126 133 133 141 142 142 143 144 146 147 149 149 151 151 154 155 155 158 166 170 171 172 178 180 181 181 VIII Spis treści 2. Podstawowe zasady i cele wspólnej polityki rolnej .......................... 3. Mechanizmy wspólnej polityki rolnej .............................................. 4. Wspólna polityka w dziedzinie rybołówstwa ................................... Podsumowanie 11: Polityka w dziedzinach rolnictwa 183 184 189 191 192 192 193 198 198 198 200 202 206 209 210 210 212 213 217 221 222 223 223 225 226 227 227 230 232 233 235 235 237 237 237 238 241 241 242 249 249 i rybołówstwa ..................................................................................... V. Polityka gospodarcza i pieniężna ................................................................ 1. Polityka gospodarcza ........................................................................ 2. Unia walutowa ................................................................................... Podsumowanie 12: Polityka gospodarcza i pieniężna ........................... VI. Wspólna polityka handlowa i rozwoju ........................................................ 1. Uwagi ogólne ..................................................................................... 2. Unia Europejska w WTO .................................................................. 3. Inne formy współpracy z krajami trzecimi ..................................... 4. Środki antydumpingowe ................................................................... Podsumowanie 13: Wspólna polityka handlowa i rozwoju ................... VII. Polityka społeczna ....................................................................................... 1. Uwagi ogólne ..................................................................................... 2. Programy ramowe ............................................................................. 3. Równe traktowanie mężczyzny i kobiety w życiu zawodowym ...... 4. Harmonizacja przepisów indywidualnego prawa pracy ................... 5. Polityki uzupełniające politykę społeczną ........................................ Podsumowanie 14: Polityka społeczna .................................................. VIII. Polityka transportowa oraz sieci transeuropejskie ...................................... 1. Informacje ogólne oraz rozwój ......................................................... 2. Drogowy transport towarów ............................................................. 3. Sieci transeuropejskie ....................................................................... IX. Polityka ochrony środowiska ....................................................................... 1. Informacje ogólne oraz rozwój ......................................................... 2. Zasady i regulacje prawne ................................................................ X. Inne polityki ................................................................................................. Podsumowanie 15: Polityka w dziedzinach transportu, ochrony środowiska i inne polityki .................................................................. Część 7. Zbliżanie prawa w wybranych obszarach .......................................... I. Zagadnienia podstawowe ............................................................................ II. Prawo podatkowe ......................................................................................... 1. Uwagi ogólne ..................................................................................... 2. Zakaz nakładania wyższych podatków na towary z innych państw członkowskich ...................................................................... 3. Harmonizacja przepisów podatkowych ............................................ III. Ochrona konsumentów / prawo cywilne ..................................................... 1. Polityka ochrony konsumentów ........................................................ 2. Harmonizacja krajowych porządków prawa cywilnego .................. IV. Prawo handlowe i prawo spółek .................................................................. 1. Prawo handlowe ................................................................................ Spis treści 2. Uwagi ogólne o prawie spółek .......................................................... 3. Harmonizacja krajowego prawa spółek ............................................ 4. Ponadnarodowe prawo spółek ........................................................... V. Nieuczciwa konkurencja .............................................................................. VI. Prawo własności przemysłowej ................................................................... 1. Uwagi ogólne ..................................................................................... 2. Harmonizacja przepisów krajowych ................................................. 3. Ponadnarodowe prawa ochronne ...................................................... Podsumowanie 16: Zbliżanie prawa w wybranych obszarach .............. Indeks rzeczowy ................................................................................................... IX 250 251 252 255 257 257 258 260 261 265 WYKAZ SKRÓTÓW AKP .............................. Afryka, Karaiby i region Pacyfiku art. ................................. artykuł Beneluks ......................... unia gospodarcza między Belgią, Holandią i Luksemburgiem BEUC ............................ Bureau européen des Unions des consommateurs [ogólnoeu- BVerfG/FSK ................. Bundesverfassungsgericht, niemiecki Federalny Sąd Kon- ropejska organizacja konsumencka] stytucyjny CEDEFOP ..................... Centre européen pour le développement de la formation profession elle [Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego] CELEX .......................... Communitatis Europeae Lex [skomputeryzowany międzyin- stytucjonalny system dokumentacji zawierający prawodaw- stwo wspólnotowe] COM ............................. projekty aktów prawnych oraz inne komunikaty Komisji Eu- Coreper ......................... Comité des représentants permanents des gouvernements des ropejskiej dla Rady i/lub innych instytucji Etats membres, zob. KSP w Sprawach Wspólnotowych Odniesienia] COSAC ......................... Konferencja (parlamentarnych) Komisji Wyspecjalizowanych DCFR ............................ Draft Comon Frame of Reference [Projekt Wspólnego Systemu DG ................................. Direction générale [Dyrekcja Generalna Komisji] Dz.Urz. .......................... Dziennik Urzędowy WE/UE, względnie Dziennik Ustaw EBC ............................... Europejski Bank Centralny EBI ................................ Europejski Bank Inwestycyjny ECU .............................. European Currency Unit [europejska jednostka walutowa] EFOGR ......................... Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej, zob. także FEOGA EFR ............................... Europejski Fundusz Rybacki EFTA ............................. European Free Trade Association [Europejskie Stowarzysze- EIW ............................... Europejski Instytut Walutowy nie Wolnego Handlu] XII Wykaz skrótów EKPC ............................ Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności ENA ............................... Europejski Nakaz Aresztowania EOG .............................. Europejski Obszar Gospodarczy ERASMUS ................... European action scheme for the mobility of university students [Schemat działania Wspólnoty Europejskiej na rzecz mobil- ności studentów szkół wyższych] ESBC ............................. Europejski System Banków Centralnych ESW .............................. Europejski System Walutowy ETPC ............................. Europejski Trybunał Praw Człowieka ETS ............................... Europejski Trybunał Sprawiedliwości/Trybunał Sprawiedli- Euratom ......................... Europejska Wspólnota Energii Atomowej, zob. EWEA EUR-Lex ....................... elektroniczna baza danych, system dostępu do prawa Unii wości Unii Europejskiej Europejskiej EWEA ........................... Europejska Wspólnota Energii Atomowej, zob. Euratom EWG .............................. Europejska Wspólnota Gospodarcza EWWiS ......................... Europejska Wspólnota Węgla i Stali EZIG ............................. Europejskie Zgrupowanie Interesów Gospodarczych FTK ............................... niemiecki Federalny Trybunał Konstytucyjny, zob. również BVerfGE GATT ............................ General Agreement on Tariffs and Trade [Układ Ogólny w Sprawie Taryf Celnych i Handlu] GSP ............................... Generalny System Preferencji Celnych JAE ................................ Jednolity Akt Europejski KC .................................. Kodeks cywilny KES ............................... Komitet Ekonomiczno-Społeczny MoP ................................ Monitor Prawniczy KPP ............................... Kwartalnik Prawa Prywatnego KR ................................. Komitet Regionów KSP ............................... Komitet Stałych Przedstawicieli, zob. Coreper MTK .............................. Międzynarodowy Trybunał Karny NATO ............................ North Atlantic Treaty Organization [Pakt Północnoatlantycki, Organizacja Paktu Północnoatlantyckiego] NGO .............................. Non-Governmental Organization [organizacja pozarządowa] OECD ............................ Organization for Economic Cooperation and Development OEEC ............................ Organization for European Economic Cooperation [Organi- [Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju] OKiKU .......................... ustawa z 16.2.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów zacja Europejskiej Współpracy Gospodarczej] ONZ .................................. United Nations Organization [Organizacja Narodów Zjedno- (Dz.U. Nr 50, poz. 331 ze zm.) PKB ............................... produkt krajowy brutto czonych] Wykaz skrótów XIII Rada ECOFIN ............... Rada ds. Gospodarczych i Finansowych [Economic and Fi- nancial Affairs Council] RPEiS ............................. Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny s. .................................... strona S.E. ................................ Societas Europaea [Europejska Spółka Akcyjna] SEC ............................... dokumenty Komisji Europejskiej SPI ................................. Sąd Pierwszej Instancji Unii Europejskiej SSP ................................ Sąd do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej STABEX ....................... Système de Stabilisation des Recettes d’Exportation [System Stabilizacji Dochodów z Eksportu] SUE ............................... Sąd Unii Europejskiej sygn. .............................. sygnatura tekst jedn. ....................... tekst jednolity TEWEA ........................ Traktat o utworzeniu Europejskiej Wspólnoty Energii Atomo- wej (Traktat Euratom) TEWG ........................... Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą TEWWiS ........................ Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Węgla i Stali TFUE ............................ Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej TKE ............................... Traktat ustanawiający Konstytucję dla Europy TUE ............................... Traktat o Unii Europejskiej TWE .............................. Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską UE ................................. Unia Europejska UNCTAD ...................... United Nations Conference on Trade and Development [Kon- fe rencja Narodów Zjednoczonych do spraw Handlu i Rozwoju] ust. ................................. ustęp UZE ............................... Unia Zachodnioeuropejska UZNK ........................... ustawa z 16.4.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn. Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.) VAT ............................... podatek od towarów i usług [ang. value added tax] w zw. z .......................... w związku z WE ................................ Wspólnota Europejska WPZiB .......................... wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa WSiSW ........................... współpraca w zakresie wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych WTC .............................. Wspólna Taryfa Celna WTO ............................. World Trade Organization [Światowa Organizacja Handlu] wyd. ............................... wydanie Zb. Orz. ......................... Zbiór Orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej ZPŚ ................................ Zintegrowane Programy Śródziemnomorskie Dla nazw poszczególnych państw członkowskich używa się zgodnie z wewnętrz- nymi regułami UE następujących skrótów: AT ................................. Austria BE .................................. Belgia XIV Wykaz skrótów BU ................................. Bułgaria CY ................................. Cypr CZ ................................. Czechy DE ................................. Niemcy DK ................................. Dania EL .................................. Grecja ES .................................. Hiszpania ET .................................. Estonia FI ................................... Finlandia FR .................................. Francja HU ................................. Węgry IE ................................... Irlandia IT ................................... Włochy LT .................................. Litwa LU ................................. Luksemburg LV .................................. Łotwa ML ................................ Malta NL ................................. Holandia PL .................................. Polska PT .................................. Portugalia RU ................................. Rumunia SK ................................. Słowacja SL .................................. Słowenia SV ................................. Szwecja UK ................................. Wielka Brytania Przy odesłaniach do wyroków sądów unijnych „C” w numerze sygnatury ozna- cza orzeczenia ETS (od fr. „Cour”), „T” z kolei odnosi się do SPI (od fr. „Tribunal de première instance”, do dnia wejścia w życie Traktatu z Lizbony; od 1.12.2009 r. Sąd Unii Europejskiej (SUE)) a „F” do SSP (od fr. „Fonction publique”). WYKAZ LITERATURY W języku polskim: Ahlt M., Szpunar M., Prawo europejskie, wyd. 5, Warszawa 2011 Barcz J., Prawo Unii Europejskiej. Zagadnienia systemowe. Prawo materialne i polityki, Warszawa 2006 Warszawa 2007 Barcz J., Kawecka-Wyrzykowska E., Michałowska-Gorywoda K., Integracja europejska, Bernat M., Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich w spra- wach gospodarczych, Warszawa 2006 Cieśliński A., Wspólnotowe prawo gospodarcze, t. I, wyd. 2, Warszawa 2009 Cieśliński A. (red.), Wspólnotowe prawo gospodarcze, t. II, wyd. 2, Warszawa 2007 Dauses M.A., Skubisz R., Prawo gospodarcze Unii Europejskiej, Warszawa 1999 Dybowski M., Prawa fundamentalne w orzecznictwie ETS, Warszawa 2007 Herdegen M., Prawo europejskie, Warszawa 2006 Jedlecka W., Dyrektywy Wspólnot Europejskich a prawo wewnętrzne, Wrocław 2002 Kenig-Witkowska M.M. (red.), Łazowski A., Ostrihansky R., Prawo instytucjonalne Unii Łazowski A. (red.), Łabędzka A., Szpunar M., Prawo Unii Europejskiej. Testy. Kazusy. Europejskiej, Warszawa 2006 Tablice, wyd. 5, Warszawa 2012 Napierała J., Europejskie prawo spółek, Warszawa 2006 Pazdan M. (red.), Popiołek W. (red.), Rott-Pietrzyk E. (red.), Szpunar M. (red.), Europeizacja prawa prywatnego, t. I i II, Warszawa 2008 Skubisz R. (red.), Skrzydło-Tefelska E., Wróbel A., Orzecznictwo Europejskiego Trybu- nału Sprawiedliwości, Warszawa 2003 W języku niemieckim (sprzed Traktatu z Lizbony): Ahlt M., Deisenhofer T., Europarecht – Examenskurs für Rechtsreferendare, 3. Aufl. Mün- chen 2003 Arndt H.-W., Europarecht, 9. Aufl. Heidelberg 2008 Calliess C., Ruffert M., Kommentar zu EUV und EGV, 3. Aufl., München 2007 Ebenroth, Boujong, Joost, Strohn, Hakenberg, HGB-Kommentar, 2. Aufl., München 2008 Egger A., Europäisches Vergaberecht, Baden-Baden 2008 XVI Wykaz literatury Fischer P., Köck H.F., Karollus M.M., Europarecht, 4. Aufl., Wien 2002 Geiger R., EG-Vertrag, Kommentar, 4. Aufl., München 2004 Huber P.M., Recht der Europäischen Integration, 2. Aufl., München 2002 Jaag T., Europarecht – Die europäischen Institutionen aus schweizerischer Sicht, Zürich 2003 sel–Wien 2006 Kilian W., Europäisches Wirtschaftsrecht, 2. Aufl., München 2003 Lambach P., Schieble C., EU-Concours, 4. Aufl., München 2009 Lenz C.O., Borchardt K.-D. (red.), EU- und EG-Vertrag, Kommentar, 4. Aufl., Köln–Ba- Nagel B., Wirtschaftsrecht der Europäischen Union, 4. Aufl., Baden-Baden 2003 Pechstein M., Entscheidungen des EuGH; Kommentierte Studienauswahl, 5. Aufl., Tübin- Richter T.S., Keller C., Meine Rechte als EU-Bürger, Fragen und Antworten zum Euro- Schima, Das Vorabentscheidungsverfahren vor dem EuGH, 2. Aufl., München–Wien gen 2009 2004 paRecht, München 2009 Schwarze, EU-Kommentar, 2. Aufl., Baden-Baden 2008 Streinz R., Europarecht, 8. Aufl., Heidelberg 2008 Zäch R., Grundzüge des europäischen Wirtschaftsrechts, 2. Aufl., Zürich 2005 W języku angielskim (sprzed Traktatu z Lizbony): Arnull A., Wyatt and Dashwood’s European Union Law, wyd. 5, London 2006 Craig P., de Búrca G., EU law: text, cases, and materials, wyd. 4, Oxford 2007 Hartley T.C., European Union Law in a global context: text, cases and materials, Cam- bridge 2004 Hartley T.C., The Foundations of European Community Law, wyd. 6, Oxford 2007 Heidinger F.J., Hubalek A., Pramberger M., Introduction to the law and lan guage of the Kapteyn P.J.G., VerLoren van Themaat P., Introduction to the Law of the European European Union, wyd. 2, Vienna 1998 Communities, wyd. 3, London 1998 Mathijsen P.S.R.F., A Guide to European Union Law, wyd. 9, London 2007 Pinder J., The European Union – A Very Short Introduction, wyd. 2, Oxford 2007 Shaw J., Law of the European Union, Houndmills, wyd. 3, Basingstoke 2000 Weatherill S., Beaumont P.R., EC Law, wyd. 4, London 2006 W języku francuskim (sprzed Traktatu z Lizbony): Boulouis J., Droit institutionnel des Communautés européennes, wyd. 6, Paris 1997 Cartou L., L’Union européenne: Traités de Paris, Rome, Maastricht (Précis Dalloz), Constantinesco V., Kovar R., Simon D., Traité sur l’Union européenne (Kommentar), wyd. 6, Paris 2006 Paris 1995 Moussis N., Accès a l’Union européenne, wyd. 12, Paris 2006 Simon D., Le système juridique communautaire, wyd. 3, Paris 2001 Van Raepenbusch S., Droit institutionnel de l’Union euro péenne, wyd. 4, Bruxelles 2005 Wykaz literatury W internecie: XVII Różnorodne informacje na temat prawa europejskiego, w wersjach językowych po- szczególnych państw członkowskich, są publikowane w Internecie, w szczególności na oficjalnej stronie Komisji Europejskiej (www.ec.europa.eu). Z kolei teksty rozporządzeń, dyrektyw oraz wielu innych aktów prawnych są dostępne w portalu prawa europejskiego Eur-lex: http://eur-lex.europa.eu/de/index.htm. WYKAZ ORZECZEŃ (w porządku chronologicznym według daty wydania wyroku; wytłuszczonym drukiem zostały zaznaczone szczególnie istotne wyroki) Uwaga: Poniższy wykaz zawiera sprawy przed TS szczegółowo przedstawione w tekście w ramkach, nie zawiera on natomiast wyroków wskazanych dodatkowo w przypisach. Pełne teksty w języku polskim wszystkich wydanych po 1 maja 2004 r. wyroków Trybunału Sprawiedliwości znajdują się na stronie internetowej TS pod adresem http://curia.europa.eu. Pozostała część wcześniejszego orzecznictwa w wersjach językowych państw będących członkami Wspólnoty przed 1 maja 2004 r. znajduje się na stronach EUR-Lex pod adresem http://eur-lex.europa.eu/pl/index.htm. Wyrok TS z 5.2.1963 r. w sprawie 26/62 Van Gen den Loos, Zb. Orz. 1963, s. 3 Wyrok TS z 15.7.1964 r. w sprawie 6/64 Costa przeciwko ENEL, Zb. Orz. 1964, s. 1251 Wyrok TS z 15.10.1969 r. w sprawie 15/69 Ugliola, Zb. Orz. 1969, s. 363 Wyrok TS z 3.7.1974 r. w sprawie 9/74 Casagrande v. Landeshauptstadt München, Wyrok TS z 11.7.1974 r. w sprawie 8/74 Procureur du Roi v. Benoît i Gustave Dassonville, Zb. Orz. 1974, s. 773 Zb. Orz. 1974, s. 837 Wyrok TS z 26.2.1975 r. w sprawie 67/74 Bonsignore v. Stadt Köln, Zb. Orz. 1975, s. 297 Wyrok TS z 30.9.1975 r. w sprawie 32/75 Cristini v. Société nationale de Chemins de fer Wyrok TS z 8.4.1976 r. w sprawie 43/75 Gabrielle Defrenne v. SABENA (Defrenne II), français, Zb. Orz. 1975, s. 1085 Zb. Orz. 1976, s. 629 Wyrok TS z 9.3.1978 r. w sprawie 106/77 Simmnenthal, Zb. Orz. 1978, s. 629 Wyrok TS z 20.2.1979 r. w sprawie 120/78 Rewe-Zentral v. Bundesmonopolverwaltung für Branntwein (Cassis de Dijon), Zb. Orz. 1979, s. 649 Wyrok TS z 31.1.1984 r. w sprawie 286/82 i 26/83 Luisi i Carbone v. Ministerio del Tre- soro, Zb. Orz. 1984, s. 377 Wyrok TS z 10.4.1984 r. w sprawie 14/83 Sabine von Colson i Elizabeth Kamann v. Land Nordrhein-Westfalen, Zb. Orz. 1984, s. 1891 Wyrok TS z 22.5.1985 r. w sprawie 13/83 Parlament v. Rada, Zb. Orz. 1985, s. 1513
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Prawo europejskie
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: