Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00189 006414 13425942 na godz. na dobę w sumie
Prawo finansowe w pigułce. Wydanie 4 - ebook/pdf
Prawo finansowe w pigułce. Wydanie 4 - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 314
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-9891-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Stan prawny: Wrzesień 2017 r.

Uwzględnia zmiany wprowadzone ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej.

W opracowaniu uwzględniono następujące zagadnienia:

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Na egzamin! PRAWO FINANSOWE w pigułce 4. wydanie Zawiera pytania, które padły na egzaminie! szybko zwięźle i na temat Wydawnictwo C.H.Beck PRAWO FINANSOWE w pigułce Inne w tej serii: Prawo rzymskie w pigułce Prawo handlowe w pigułce Prawo gospodarcze publiczne w pigułce Prawo konstytucyjne w pigułce Prawo rodzinne i nieletnich w pigułce Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych w pigułce Prawo cywilne w pigułce Postępowanie cywilne w pigułce Prawo karne w pigułce Postępowanie karne w pigułce Prawo i postępowanie administracyjne w pigułce Logika w pigułce Historia ustroju i prawa Polski w pigułce Powszechna historia państwa i prawa w pigułce Prawo Unii Europejskiej w pigułce Podstawy prawa i wiedzy o społeczeństwie w pigułce Prawo medyczne w pigułce Polecamy inne nasze publikacje: H. Dzwonkowski (red.), J. Gliniecka (red.) PRAWO FINANSOWE Podręczniki Prawnicze A. Drwiłło (red.), D. Maśniak (red.) LEKSYKON PRAWA FINANSOWEGO. 100 PODSTAWOWYCH POJĘĆ Leksykony Prawnicze www.ksiegarnia.beck.pl PRAWO FINANSOWE w pigułce 4. wydanie WYDAWNICTWO C.H.BECK WARSZAWA 2017 Stan prawny: wrzesień 2017 r. Bezpłatne aktualizacje dostępne na www.testy-prawnicze.pl! Redaktor prowadzący: Aneta Gacka-Asiewicz Wykorzystano materiały autorstwa: dr Agnieszki Mikos-Sitek DZIAŁ PIERWSZY. Część I, Rozdział 1–4 DZIAŁ TRZECI. Część I–II prof. UKSW dr. hab. Piotra Zapadki DZIAŁ DRUGI © Wydawnictwo C.H.Beck 2017 Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: IDENTIA Druk i oprawa: ORTHDRUK, Białystok ISBN 978-83-255-9890-7 ISBN e-book 978-83-255-9891-4 Spis treści Wstęp ............................................................................................................................................. XI Wykaz skrótów ......................................................................................................................... XIII DZIAŁ PIERWSZY. FINANSE PUBLICZNE i BUDŻET ................................................... Część I. Finanse publiczne ................................................................................................... Rozdział 1. Pojęcie ............................................................................................................ Rozdział 2. Funkcje ........................................................................................................... Rozdział 3. Podstawy prawne ....................................................................................... Rozdział 4. Jawność i przejrzystość ............................................................................ Rozdział 5. Pozostałe zasady związane z finansami publicznymi .................... Rozdział 6. Podstawowe definicje ............................................................................... Część II. Budżet państwa ...................................................................................................... Rozdział 1. Wieloletni Plan Finansowy Państwa i ustawa budżetowa ........... Rozdział 2. Tryb opracowywania i uchwalania budżetu państwa ................... Rozdział 3. Wykonywanie ustawy budżetowej ...................................................... Rozdział 4. Wykonywanie budżetu środków europejskich ............................... Rozdział 5. Zakres budżetu jednostki samorządu terytorialnego ................... DZIAŁ DRUGI. NAUKA O PIENIĄDZU .............................................................................. Część I. Pieniądz – pojęcie i funkcje ................................................................................ Część II. Formy pieniądza .................................................................................................... Rozdział 1. Podział ............................................................................................................ Rozdział 2. Pieniądz gotówkowy ................................................................................. Rozdział 3. Pieniądz bezgotówkowy .......................................................................... Rozdział 4. Pieniądz elektroniczny .............................................................................. Rozdział 5. Prawo dewizowe ......................................................................................... 1 3 3 4 5 10 13 15 24 24 32 35 40 40 47 49 52 52 54 60 73 76 VI DZIAŁ TRZECI. POLITYKA PIENIĘŻNA i PRAWO BANKOWE ................................. Część I. Inflacja i deflacja ..................................................................................................... Rozdział 1. Inflacja ............................................................................................................ Rozdział 2. Deflacja .......................................................................................................... 89 91 91 92 Część II. Narodowy Bank Polski ........................................................................................ 93 93 Rozdział 1. Funkcje ........................................................................................................... 96 Rozdział 2. Forma instytucjonalna, cel podstawowy, zadania .......................... 98 Rozdział 3. Niezależność ................................................................................................ Rozdział 4. Współdziałanie z organami państwa ................................................... 99 Rozdział 5. Organy NBP – uwagi ogólne .................................................................. 103 Rozdział 6. Prezes .............................................................................................................. 103 Rozdział 7. Rada Polityki Pieniężnej ........................................................................... 105 Rozdział 8. Zarząd ............................................................................................................. 107 Rozdział 9. Struktura organizacyjna ........................................................................... 109 Rozdział 10. Podstawowe zadania .............................................................................. 111 Rozdział 11. Gospodarka finansowa .......................................................................... 125 Część III. Prawo bankowe ..................................................................................................... 130 Rozdział 1. Uwagi ogólne ............................................................................................... 130 Rozdział 2. Słowniczek .................................................................................................... 131 Rozdział 3. Tworzenie i organizacja banków ........................................................... 132 Rozdział 4. Czynności bankowe – zagadnienia ogólne ...................................... 134 Rozdział 5. Poszczególne czynności bankowe ....................................................... 136 Rozdział 6. Szczególne uprawnienia i obowiązki banków ................................. 138 DZIAŁ CZWARTY. PRAWO PODATKOWE ....................................................................... 145 Część I. Podstawowe pojęcia i konstrukcje prawa podatkowego .................... 147 Rozdział 1. Pojęcia ogólne ............................................................................................. 147 Rozdział 2. Elementy konstrukcji podatku ............................................................... 148 Rozdział 3. Interpretacje przepisów prawa podatkowego ................................ 153 Rozdział 4. Właściwość organów podatkowych .................................................... 154 Część II. Powstanie zobowiązania podatkowego .................................................... 157 Rozdział 1. Obowiązek podatkowy ............................................................................ 157 Rozdział 2. Zobowiązanie podatkowe ...................................................................... 157 Część III. Zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych ................... 161 Rozdział 1. Uwagi ogólne ............................................................................................... 161 Rozdział 2. Hipoteka przymusowa ............................................................................. 164 Rozdział 3. Zastaw skarbowy ........................................................................................ 164 Spis treści VII Część IV. Termin płatności podatku ................................................................................ 167 Rozdział 1. Uwagi ogólne ............................................................................................... 167 Rozdział 2. Termin dla płatnika i inkasenta .............................................................. 167 Rozdział 3. Odraczanie terminów ............................................................................... 168 Część V. Wygaśnięcie i przedawnienie zobowiązań podatkowych ................. 169 Rozdział 1. Wygaśnięcie zobowiązań podatkowych ............................................ 169 Rozdział 2. Przedawnienie zobowiązań podatkowych ....................................... 171 Część VI. Nadpłata podatku ............................................................................................... 175 Rozdział 1. Podstawowe pojęcia ................................................................................. 175 Rozdział 2. Nadpłata – powstanie i zwrot ................................................................ 175 Część VII. Deklaracje i zeznania podatkowe ............................................................... 181 Rozdział 1. Definicja deklaracji podatkowej ............................................................ 181 Rozdział 2. Ustalenie wysokości deklaracji podatkowej ..................................... 181 Rozdział 3. Składanie deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej ............................................................................................................... 182 Rozdział 4. Deklaracje podatkowe – uwagi szczegółowe .................................. 183 Część VIII. Następstwo prawnopodatkowe ................................................................. 185 Rozdział 1. Uwagi ogólne ............................................................................................... 185 Rozdział 2. Łączenie się i przekształcenia osób prawnych ................................. 186 Rozdział 3. Komercjalizacja i prywatyzacja .............................................................. 188 Rozdział 4. Spadkobranie ............................................................................................... 190 Część IX. Odpowiedzialność podatkowa osób trzecich ........................................ 193 Rozdział 1. Uwagi ogólne ............................................................................................... 193 Rozdział 2. Zasady odpowiedzialności podatkowej poszczególnych kategorii osób trzecich .............................................................................................. 195 Część X. Postępowanie podatkowe ................................................................................ 203 Rozdział 1. Pojęcie i zasady postępowania .............................................................. 203 Rozdział 2. Strony postępowania ................................................................................ 204 Rozdział 3. Wszczęcie postępowania ......................................................................... 205 Rozdział 4. Podania .......................................................................................................... 206 Rozdział 5. Dowody .......................................................................................................... 208 Rozdział 6. Rozprawa ....................................................................................................... 211 Rozdział 7. Zawieszenie postępowania .................................................................... 211 Rozdział 8. Rozstrzygnięcia ........................................................................................... 212 Rozdział 9. Umorzenie postępowania ....................................................................... 213 Rozdział 10. Wznowienie postępowania .................................................................. 214 Rozdział 11. Stwierdzenie nieważności decyzji ..................................................... 215 Spis treści VIII Rozdział 12. Uchylenie lub zmiana decyzji ostatecznej ...................................... 215 Rozdział 13. Wygaśnięcie decyzji ................................................................................ 215 Rozdział 14. Kontrola celno-skarbowa, czynności sprawdzające, kontrola podatkowa i zaświadczenia ................................................................... 216 Część XI. Podatek dochodowy od osób fizycznych ................................................. 217 Rozdział 1. Nieograniczony i ograniczony obowiązek podatkowy ................. 217 Rozdział 2. Wspólne opodatkowanie małżonków ................................................ 219 Rozdział 3. Przedmiot opodatkowania ..................................................................... 221 Rozdział 4. Podstawa opodatkowania ....................................................................... 222 Rozdział 5. Pobór podatku ............................................................................................. 223 Rozdział 6. Uproszczona forma opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych ........................................................................ 225 Część XII. Podatek dochodowy od osób prawnych ................................................. 228 Rozdział 1. Charakter podatku ..................................................................................... 228 Rozdział 2. Podmiot opodatkowania ......................................................................... 228 Rozdział 3. Przedmiot opodatkowania ..................................................................... 231 Rozdział 4. Podstawa opodatkowania ....................................................................... 235 Rozdział 5. Pobór podatku ............................................................................................. 235 Część XIII. Podatek od towarów i usług ........................................................................ 236 Rozdział 1. Uwagi ogólne ............................................................................................... 236 Rozdział 2. Zakres przedmiotowy opodatkowania .............................................. 238 Rozdział 3. Zakres podmiotowy opodatkowania .................................................. 239 Rozdział 4. Podstawa opodatkowania ....................................................................... 240 Rozdział 5. Pobór podatku ............................................................................................. 241 Rozdział 6. Obowiązek podatkowy ............................................................................ 242 Część XIV. Podatek od spadków i darowizn ................................................................ 246 Rozdział 1. Zakres przedmiotowy opodatkowania .............................................. 246 Rozdział 2. Zakres podmiotowy opodatkowania .................................................. 247 Rozdział 3. Wyłączenia .................................................................................................... 247 Rozdział 4. Obowiązek podatkowy ............................................................................ 251 Rozdział 5. Podstawa opodatkowania ....................................................................... 252 Rozdział 6. Obowiązek składania zeznań ................................................................. 253 Część XV. Podatek od czynności cywilnoprawnych ................................................ 254 Rozdział 1. Charakter podatku ..................................................................................... 254 Rozdział 2. Zakres przedmiotowy opodatkowania .............................................. 254 Rozdział 3. Podatnicy ....................................................................................................... 256 Rozdział 4. Wysokość i podstawa opodatkowania ............................................... 256 Rozdział 5. Wyłączenia .................................................................................................... 257 Rozdział 6. Stawki i pobór podatku ............................................................................ 258 Spis treści IX Część XVI. Podatki i opłaty lokalne oraz podatek rolny ....................................... 260 Rozdział 1. Uwagi ogólne ............................................................................................... 260 Rozdział 2. Podatek od nieruchomości ..................................................................... 260 Rozdział 3. Podatek od środków transportowych ................................................ 262 Rozdział 4. Opłaty lokalne ............................................................................................. 263 Rozdział 5. Podatek rolny ............................................................................................... 265 DZIAŁ PIĄTY. PYTANIA KONTROLNE ............................................................................... 271 Spis treści Wstęp Zapewne czujesz presję przed zbliżającym się egzaminem i zastanawiasz się jak przebrnąć przez setki stron tekstu tak, aby wiadomości zostały w Twojej głowie. Konieczne są notatki, zakreślacze itp., których zadaniem jest pomóc Ci w uporządkowaniu wiedzy. Co jednak jeśli czasu jest coraz mniej, a po przeczytaniu tych setek stron nie starczyło go już na notatki i rysowanie tabel? Rozwiązanie stanowi właśnie ta publikacja. To kompak- towe opracowanie wszystkich najważniejszych zagadnień, których znajo- mość pomoże w  zdaniu egzaminu. Przedstawiamy Ci idealne narzędzie zarówno do nauki, jak i  do powtórki przed egzaminem. Dzięki zwięzłe- mu ujęciu tematu, tabelom, wykresom i wyróżnieniom szybko przyswoisz i powtórzysz wiedzę, a podejście do egzaminu stanie się mniej stresującym przeżyciem. Korzystaj także z testów, do których odeśle Cię QR Code z okładki. Wydanie czwarte zostało wzbogacone o pytania kontrolne, które pozwolą sprawdzić stopień przygotowania do egzaminu. Powodzenia! Redakcja Wykaz skrótów 1. Akty prawa BFGU ....................... ustawa z 10.6.2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyj- nym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymuso- wej restrukturyzacji (Dz.U. z 2016 r. poz. 996 ze zm.) FinPublU ................. ustawa z  27.8.2009  r. o  finansach publicznych (t.j. Dz.U. KC ............................ ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2017 r. KKS .......................... ustawa z 10.9.1999 r. – Kodeks karny skarbowy (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.) poz. 45) z 2016 r. poz. 2137 ze zm.) Nr 78, poz. 483 ze zm. i ze sprost.) (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1822 ze zm.) (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 908 ze zm.) z 2017 r. poz. 201 ze zm.) Konstytucja RP ....... Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z  2.4.1997  r. (Dz.U. KPC .......................... ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego NBPU ...................... ustawa z  29.8.1997  r. o  Narodowym Banku Polskim OrdPodU ................. ustawa z  29.8.1997  r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. PCCU ...................... ustawa z 9.9.2000 r. o podatku od czynności cywilnopraw- nych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1150) PDoFizU .................. ustawa z 26.7.1991 r. o podatku dochodowym od osób fi- zycznych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2032 ze zm.) PDoPrU ................... ustawa z  15.2.1992  r. o  podatku dochodowym od  osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1888 ze zm.) PodLokU ................. ustawa z  12.1.1991  r. o  podatkach i  opłatach lokalnych PodRolU .................. ustawa z  15.11.1984  r. o  podatku rolnym (t.j. Dz.U. (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 716 ze zm.) z 2016 r. poz. 617 ze zm.) poz. 1988 ze zm.) poz. 462) z 2016 r. poz. 21 ze zm.) PrBank ..................... ustawa z 29.8.1997 r. – Prawo bankowe (t.j. Dz.U. z 2016 r. PrCzek ..................... ustawa z 28.4.1936 r. – Prawo czekowe (t.j. Dz.U. z 2016 r. PrSpółdz .................. ustawa z  16.9.1982  r. – Prawo spółdzielcze (t.j. Dz.U. PSpDarU ................. ustawa z  28.7.1983  r. o  podatku od  spadków i  darowizn (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 833 ze zm.) XIV Wykaz skrótów SwobDziałGospU ... ustawa z 2.7.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1829 ze zm.) TFUE ....................... Traktat o  funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz.Urz. UE C Nr 326 z 26.10.2012 r., s. 47, wersja skonsolidowana) UsługPłatU .............. ustawa z 19.8.2011  r. o usługach płatniczych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 873 ze zm.) VATU ....................... ustawa z  11.3.2004  r. o  podatku od  towarów i  usług (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 710 ze zm.) ZryczPDoFizU ....... ustawa z 20.11.1998 r. o zryczałtowanym podatku docho- dowym od niektórych przychodów osiąganych przez oso- by fizyczne (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2180 ze zm.) 2. Czasopisma i publikatory Dz.U. ........................ Dziennik Ustaw Dz.Urz. .................... Dziennik Urzędowy GP ............................ Gazeta Prawna MSiG ........................ Monitor Sądowy i Gospodarczy OSA .......................... Orzecznictwo Sądu Apelacyjnego OTK ......................... Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego OTK-A ..................... Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego Seria A  PUG ......................... Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 3. Inne skróty BFG .......................... Bankowy Fundusz Gwarancyjny EFTA ........................ Europejskie Porozumienie o Wolnym Handlu ESBC ........................ Europejski System Banków Centralnych ha .............................. hektar IPE ............................ instytucja pieniądza elektronicznego JSFP .......................... jednostka sektora finansów publicznych JST ............................ jednostka samorządu terytorialnego KNF ......................... Komisja Nadzoru Finansowego KRRiT ...................... Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji KRS .......................... Krajowy Rejestr Sądowy n. ............................... następny (-e, -a) NIK .......................... Najwyższa Izba Kontroli Nr ............................. numer orz. ........................... orzeczenie post. .......................... postanowienie poz. ........................... pozycja RM ........................... Rada Ministrów RPP .......................... Rada Polityki Pieniężnej SKO .......................... samorządowe kolegium odwoławcze Wykaz skrótów XV spółka z o.o. ............ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością t.j. .............................. tekst jednolity TK ............................ Trybunał Konstytucyjny TS ............................. Trybunał Stanu UE ............................ Unia Europejska WE ........................... Wspólnota Europejska ze zm. ....................... ze zmianami DZIAŁ PIERWSZY. FINANSE PUBLICZNE i BUDŻET Część I. Finanse publiczne Rozdział 1. Pojęcie Normatywną definicję pojęcia „finanse publiczne” zawiera usta- wa z 27.8.2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 870 ze zm.). Zgodnie z art. 3 FinPublU finanse publiczne obejmują procesy związane z gromadzeniem środków publicznych oraz ich rozdyspo­ nowywaniem, a w szczególności: • gromadzenie dochodów i przychodów publicznych, • wydatkowanie środków publicznych, • finansowanie potrzeb pożyczkowych budżetu państwa, • zaciąganie zobowiązań angażujących środki publiczne, • zarządzanie środkami publicznymi, • zarządzanie długiem publicznym, • rozliczenia z budżetem Unii Europejskiej. P.M. Gaudemet oraz J. Molinier definiują finanse publiczne nazywa- jąc je gałęzią prawa publicznego, której przedmiotem jest badanie norm odnoszących się do  publicznych zasobów pieniężnych oraz operacji tymi zasobami (P.M. Gaudemet, J. Molinier, Finanse publiczne, Warsza- wa 2000, s. 17). T. Dębowska-Romanowska zwraca uwagę na ujmowanie współcześnie pojęcia „finanse publiczne” w trojakim znaczeniu, a mianowicie są one łącznie: • zespołem instytucji prawnych – systemem prawnym finansów pu- blicznych, • samym mechanizmem gromadzenia i wydatkowania zasobów pu­ blicznych, czyli mechanizmem zarządzania, • zasobem pieniężnym, który realnie istnieje i następnie jest dzielony (scentralizowany publiczny zasób środków finansowych; zob. T. Dę- bowska-Romanowska, Prawo finansowe. Część konstytucyjna wraz z częścią ogólną, Warszawa 2010, s. 8).
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Prawo finansowe w pigułce. Wydanie 4
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: