Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00363 005834 14493061 na godz. na dobę w sumie
Prawo finansowe w pigułce. Wydanie 5 - ebook/pdf
Prawo finansowe w pigułce. Wydanie 5 - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 326
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-8158-598-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

W opracowaniu uwzględniono następujące zagadnienia:

  1. finanse publiczne i budżet,
  2. pojęcie i forma pieniądza,
  3. polityka pieniężna i prawo bankowe: inflacja i deflacja, Narodowy Bank Polski, prawo bankowe,
  4. Prawo podatkowe:
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Część I. Finanse publiczne Rozdział 1. Pojęcie Normatywną definicję pojęcia „finanse publiczne” zawiera usta- wa z 27.8.2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.). Zgodnie z art. 3 FinPublU finanse publiczne obejmują procesy związane z gromadzeniem środków publicznych oraz ich rozdyspo- nowywaniem, a w szczególności: • gromadzenie dochodów i przychodów publicznych, • wydatkowanie środków publicznych, • finansowanie potrzeb pożyczkowych budżetu państwa, • zaciąganie zobowiązań angażujących środki publiczne, • zarządzanie środkami publicznymi, • zarządzanie długiem publicznym, • rozliczenia z budżetem Unii Europejskiej. P.M. Gaudemet oraz J. Molinier definiują finanse publiczne, nazywa- jąc je gałęzią prawa publicznego, której przedmiotem jest badanie norm odnoszących się do  publicznych zasobów pieniężnych oraz operacji tymi zasobami (P.M. Gaudemet, J. Molinier, Finanse publiczne, Warsza- wa 2000, s. 17). T. Dębowska-Romanowska zwraca uwagę na ujmowanie współcześnie pojęcia „finanse publiczne” w trojakim znaczeniu, a mianowicie są one łącznie: • zespołem instytucji prawnych – systemem prawnym finansów pu- blicznych, • samym mechanizmem gromadzenia i wydatkowania zasobów pu- blicznych, czyli mechanizmem zarządzania, • zasobem pieniężnym, który realnie istnieje i następnie jest dzielony (scentralizowany publiczny zasób środków finansowych; zob. T. Dę- bowska-Romanowska, Prawo finansowe. Część konstytucyjna wraz z częścią ogólną, Warszawa 2010, s. 8). 4 Część I. Finanse publiczne E. Ruśkowski z kolei definiuje finanse publiczne jako zjawiska zwią- zane z gromadzeniem i wydatkowaniem środków pieniężnych, zwra- cając uwagę na  złożoność problematyki finansów publicznych i  kilka problemów nierozerwalnie z  nimi związanych, jak planowanie, ewi- dencja, sprawozdawczość i  kontrola (zob.  E. Ruśkowski, [w:] C. Ko- sikowski, E.  Ruśkowski (red.), Finanse publiczne i  prawo finansowe, Warszawa  2008, s.  21; zob.  również C. Kosikowski, Finanse publiczne. Komentarz, Warszawa 2007, s. 18–21). Podobnie do ujęcia definicji fi- nansów publicznych podchodzi D. Maśniak (zob.  A.  Drwiłło, D. Ma- śniak (red.), Leksykon prawa finansowego. 100 podstawowych pojęć, Warszawa 2009, s. 128–132). Rozdział 2. Funkcje 1. Uwagi ogólne. Funkcje finansów publicznych należy rozumieć jako zespół stawianych przed nimi zadań. Są  one oczywiście realizowane i związane z osiąganiem określonych celów w związku z gromadzeniem i wydatkowaniem środków pieniężnych. 2. Funkcja fiskalna. Uznawaną najczęściej za podstawową funkcję fi- nansów publicznych jest funkcja fiskalna, która polega na dostarczaniu państwu i  innym podmiotom publicznym dochodów przeznaczonych na  realizację ich zadań. Opiera się więc na  dążeniu do  gromadzenia środków pieniężnych przez państwo w celu realizacji zadań, jakie są mu przypisane. 3. Funkcja redystrybucyjna (rozdzielcza). Funkcja ta  związana jest z  gromadzeniem środków pieniężnych przez państwo i  następnie ich rozdzielaniem określonym podmiotom. Jak się podkreśla, znacze- nie ma w tym przypadku interwencja państwa mająca ukierunkować zachowania podmiotu, na którym spoczywa ciężar publicznych świad- czeń pieniężnych. Rozdział 3. Podstawy prawne 5 4. Funkcja stymulacyjna. Finansom publicznym przypisuje się funk- cję stymulacyjną – co oznacza oddziaływanie za pomocą określonych rozwiązań i ukierunkowania strumieni finansowych na zachowanie róż- nych podmiotów. 5. Funkcja ewidencyjno-kontrolna. Funkcja ewidencyjno-kontro- lna (kontrolna, informacyjna) polega na funkcjonowaniu w tym przy- padku takich rozwiązań i mechanizmów, które pozwalają w finansach publicznych na kontrolę przebiegu zjawisk gospodarczych i operacji finansowych (zob. m.in. C. Kosikowski, [w:] Finanse publiczne…, 2008, s. 25; D. Maśniak, [w:] A. Drwiłło, D. Maśniak (red.), Leksykon prawa finansowego..., s. 130–131). Rozdział 3. Podstawy prawne 1. Uwagi ogólne. Regulacje prawne odnoszące się do  finansów pu- blicznych oraz do sektora finansów publicznych stanowią liczną grupę aktów prawnych o różnej randze prawnej. 2. Konstytucja RP. Ustawa zasadnicza zawiera postanowienia, objęte głównie jej Rozdziałem X „Finanse publiczne”, które mają charakter – w przedmiotowym zakresie – zasad podstawowych. Szczegółowa reali- zacja tych zasad następuje w wielu aktach prawnych rangi ustawowej, a w dalszej kolejności oczywiście w aktach wykonawczych, które do nich są wydawane. a. Art. 216 Konstytucji RP. W pierwszej kolejności z przepisów Konsty- tucji RP wynika zasada, zgodnie z którą w zasadniczych kwestiach odno- szących się do finansów publicznych wymaga się regulacji rangi usta- wy. Zgodnie bowiem z art. 216 Konstytucji RP środki finansowe na cele publiczne są gromadzone i wydatkowane w sposób określony w ustawie. Nabywanie, zbywanie i  obciążanie nieruchomości, udziałów lub akcji oraz emisja papierów wartościowych przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski lub inne państwowe osoby prawne następuje na zasadach i w trybie określonych w ustawie. Podobnie w drodze ustawy następuje ustanowienie monopolu. Zaciąganie pożyczek oraz udzielanie gwarancji 6 Część I. Finanse publiczne i poręczeń finansowych przez państwo również odbywa się na zasadach i w trybie określonym w ustawie. Za taką zasadniczą kwestię wymagającą regulacji rangi ustawy uznaje się sposób obliczania wartości rocznego produktu krajowego brutto oraz państwowego długu publicznego. b. Art. 217 Konstytucji RP. Z art. 217 Konstytucji RP wynika, że pod- stawa prawna nakładania podatków wymaga również regulacji rangi ustawy. Zasadę tę  należy wywodzić w  szczególności z  wymienionego wyżej art. 217, zgodnie z którym nakładanie podatków, innych danin publicznych, określanie podmiotów, przedmiotów opodatkowania i stawek podatkowych, a także zasad przyznawania ulg i umorzeń oraz kategorii podmiotów zwolnionych od  podatków, następuje w  drodze ustawy. Wspomnieć również należy w  tym miejscu o  zamieszczonym w Rozdziale II Konstytucji RP „Wolności, prawa i obowiązki człowieka obywatela” art. 84, zgodnie z którym: „każdy jest obowiązany do pono- szenia ciężarów i świadczeń publicznych, w tym podatków, określonych w ustawie”. Artykuły 84 i 217 Konstytucji RP określają zasadę, że jakakolwiek inge- rencja ustawodawcy w sferę majątkową obywatela odbywać się może je- dynie w formie ustawy. Ustawy te powinny również spełniać określone wymogi odnoszące się do  ich treści (również w  kontekście podatkowej zasady pewności). c. Art. 168 Konstytucji RP. Omawiając przedmiotowe zagadnienie na- leży także pamiętać, że zgodnie z art. 168 Konstytucji RP również jed- nostki samorządu terytorialnego mają prawo ustalania wysokości po- datków i opłat lokalnych – w zakresie określonym w ustawie. Podatki i opłaty lokalne stanowią kategorię danin publicznych, które w całości wpływają do budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednak nie są one całkowicie autonomiczne w zakresie ich ustalania. Jednostki sa- morządu terytorialnego mają wyłącznie prawo ustalania wysokości po- datków i opłat lokalnych. Zagadnienia związane z podatkami i opłatami lokalnymi reguluje ustawa z 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokal- nych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1445 ze zm.). d. Art. 218 Konstytucji RP. Również w  przypadku Skarbu Państwa, który ma  szczególne znaczenie dla funkcjonowania sektora finansów Rozdział 3. Podstawy prawne 7 publicznych, wprowadza się zasadę ustawowej regulacji jego organizacji i sposobu zarządzania jego majątkiem (art. 218 Konstytucji RP). e. Art. 167 Konstytucji RP. Konstytucja obejmuje również postanowie- nia dotyczące udziału jednostek samorządu terytorialnego w docho- dach publicznych. Artykuł 167 Konstytucji RP wyraża zasadę, zgodnie z  którą jednostki samorządu terytorialnego mają zapewniony udział w  dochodach publicznych odpowiedni do  przypadających im zadań. Konstytucja RP wskazuje również źródła dochodów jednostek samo- rządu terytorialnego w  postaci: dochodów własnych, subwencji ogól- nych oraz dotacji z budżetu państwa, stanowiąc jednocześnie, że są one określone w ustawie (szczegółowe regulacje w przedmiotowym zakresie znajdują się w ustawie z 13.11.2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1530 ze zm.). f. Art. 227 Konstytucji RP. Konstytucja RP w art. 227 ust. 1 stanowi, że centralnym bankiem państwa jest Narodowy Bank Polski. Przysługuje mu wyłączne prawo emisji pieniądza oraz ustalania i realizowania poli- tyki pieniężnej. Narodowy Bank Polski odpowiada za wartość polskiego pieniądza. W  Konstytucji RP określa się więc również pozycję ustro- jową centralnego banku państwa, podstawowe cele jego działalności, a w dalszej kolejności jego strukturę wewnętrzną. g. Problematyka budżetu w Konstytucji RP. W największym stopniu przepisy Konstytucji RP odnoszą się do problematyki budżetu państwa. Dotyczą one zagadnienia inicjatywy ustawodawczej w zakresie: ustawy budżetowej, ustawy o  prowizorium budżetowym, zmiany ustawy bu- dżetowej, ustawy o zaciąganiu długu publicznego oraz ustawy o udzie- laniu gwarancji finansowych przez państwo. Wyłączna inicjatywa w tym przypadku została przyznana Radzie Ministrów. Przepisy Konstytucji RP określają również podstawowe zasady (terminy), na podstawie których przebiegają prace nad budżetem (art. 219–224 Konstytucji RP). Przepisy Konstytucji RP określają również zasady postępowa- nia w przypadku, gdy Sejm nie przedłoży – we właściwym terminie – uchwalonej ustawy budżetowej do podpisu. Dotyczą ponadto składania sprawozdania z wykonania ustawy budżetowej, jak również udzielania w tym zakresie absolutorium Radzie Ministrów. 8 Część I. Finanse publiczne Z przepisów Konstytucji RP wynika zakaz tworzenia nadmiernego defi- cytu budżetowego i jego pokrywania poprzez zaciąganie zobowiązania w centralnym banku państwa (art. 220). 3. Ustawa o finansach publicznych. Dokonany powyżej przegląd przepisów Konstytucji RP pokazuje, że  przepisy te  tworzą podstawy ustroju finansowego państwa. Szczegółowe regulacje natomiast znajdują się w licznych aktach prawnych rangi ustawowej. Szczególne znaczenie przypisać należy ustawie z 27.8.2009 r. o finansach publicznych, która, charakteryzując się niezwykle szerokim zakresem regulacji, wpływa na kształt postanowień wielu aktów prawnych funkcjonujących i regulu- jących zagadnienia szeroko rozumianych finansów publicznych. Powołana ustawa określa wiele istotnych dla funkcjonowania sektora finansów publicznych zagadnień, a mianowicie: • zakres i  zasady działania oraz organizację jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, • zakres i zasady działania agencji wykonawczych, instytucji gospodar- ki budżetowej i państwowych funduszy celowych, • zasady funkcjonowania jednostek sektora finansów publicznych w za- kresie gospodarki finansowej, • zasady i tryb kontroli procesów związanych z gromadzeniem i rozdy- sponowywaniem środków publicznych oraz gospodarowaniem mie- niem, • zasady zarządzania państwowym długiem publicznym oraz procedu- ry ostrożnościowe i sanacyjne, • zasady i  tryb opracowywania oraz uchwalania Wieloletniego Planu Finansowego Państwa, • zasady i tryb opracowywania oraz uchwalania wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego, • zasady i tryb sporządzania budżetu państwa w układzie zadaniowym, • zakres i  szczegółowość oraz zasady i  tryb planowania, uchwalania i wykonywania budżetu państwa oraz budżetów jednostek samorzą- du terytorialnego, • szczególne zasady rachunkowości, planowania i  sprawozdawczości obowiązujące w sektorze finansów publicznych, Rozdział 3. Podstawy prawne 9 • zasady gospodarowania środkami publicznymi pochodzącymi z bu- dżetu Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych, • zasady kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego oraz koordynacji kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego w jednostkach sektora fi- nansów publicznych. 4. Inne ustawy. Wśród regulacji rangi ustawowej, którym również przypisać należy szczególne znaczenie, wymienić można chociażby usta- wę z 29.8.1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 800 ze zm.), pamiętając jednocześnie, że w zakresie szerokiej i skomplikowa- nej materii, jaką są podatki, obowiązuje wiele ustaw. Podobne znaczenie – jednak w zakresie określenia źródeł dochodów jednostek samorządu terytorialnego – przypisać należy powołanej wy- żej ustawie z 13.11.2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorial- nego. Wymienić również trzeba ustawę z 17.12.2004 r. o odpowiedzialno- ści za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1458 ze zm.) oraz ustawę z 29.8.1997 r. – Prawo bankowe (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2187 ze zm.) i ustawę z 29.8.1997 r. o Narodowym Banku Polskim (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1373 ze zm.). 5. Umowy międzynarodowe. Istotne znaczenie w  określaniu roz- wiązań i  zasad obowiązujących w  funkcjonowaniu sektora finansów publicznych mają również umowy międzynarodowe (dotyczące przykła- dowo kwestii podwójnego opodatkowania). Nie można również zapomi- nać o licznych – obowiązujących w omawianym zakresie – aktach wyko- nawczych (zob. Z. Ofiarski, Prawo finansowe, Warszawa 2010, s. 11–18; tenże, Źródła prawa finansowego i problemy legislacji finansowej, [w:] C. Kosikowski (red.), System Prawa Finansowego. Teoria i nauka prawa finansowego, t. I, Warszawa 2010, s. 175 i n.). 10 Część I. Finanse publiczne Rozdział 4. Jawność i przejrzystość 1. Uwagi ogólne. Zasady jawności i przejrzystości finansów publicz- nych traktowane są jako podstawowe i nadrzędne w stosunku do bar- dziej szczegółowych zasad gospodarki budżetowej, która stanowi prze- cież tylko część publicznej gospodarki finansowej. W  taki też sposób obydwie zasady zostały ujęte w ustawie o finansach publicznych – ponie- waż Rozdział 4 „Jawność i przejrzystość finansów publicznych” znajduje się w Dziale I FinPublU „Zasady finansów publicznych”. 2. Zasada jawności finansów publicznych. Zgodnie z  art.  33 FinPublU gospodarka środkami publicznymi jest jawna. Przepisy ustawy o finansach publicznych wprowadzają w przedmiotowym zakre- sie wyjątek odnoszący się tylko do sytuacji, kiedy pochodzenie lub prze- znaczenie środków publicznych zostało uznane za informację niejawną na podstawie odrębnych przepisów lub jeżeli wynika to z umów między- narodowych (zob. ustawa z 5.8.2010 r. o ochronie informacji niejawnych, t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 412 ze zm.). ZASADA JAWNOŚCI GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI PUBLICZNYMI JEST REALIZOWANA PRZEZ (art. 34 FinPublU): jawność debaty budżetowej w Sejmie i Senacie oraz debat budżetowych w organach stanowiących JST jawność debaty nad sprawozdaniem z wykonania budżetu państwa w Sejmie i debat nad sprawozdaniami z wykonania budżetów JST podawanie do publicznej wiadomości: kwot dotacji udzielanych przez państwowe fundusze celowe kwot dotacji udzielanych z budżetu państwa i budżetów JST zbiorczych danych dotyczących finansów publicznych informacji o wykonaniu budżetu państwa za okresy miesięczne Rozdział 4. Jawność i przejrzystość 11 jawność debaty nad projektem uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej JST podawanie do publicznej wiadomości przez jednostki sektora finansów publicznych informacji dotyczących: zakresu zadań lub usług wykonywanych lub świadczonych przez jednostkę oraz wysokości środków publicznych przekazanych na ich realizację zasad i warunków świadczenia usług dla podmiotów uprawnionych zasad odpłatności za świadczone usługi zapewnianie radnym danej JST dostępu do: dowodów księgowych i dokumentów inwentaryzacyjnych informacji o wynikach przeprowadzonych kontroli gospodarki finansowej sprawozdania z wykonania planu audytu za rok poprzedni udostępnianie przez Narodowy Fundusz Zdrowia informacji o przychodach i kosztach oraz o świadczeniodawcach realizujących świadczenia opieki zdrowotnej, o zakresie przedmiotowym umów oraz o sposobie ustalania ceny za zamówione świadczenia udostępnianie przez JSFP wykazu podmiotów spoza sektora finansów publicznych, którym ze środków publicznych została udzielona dotacja, dofinansowanie realizacji zadania lub pożyczka, albo którym została umorzona należność wobec jednostki sektora finansów publicznych udostępnianie corocznych sprawozdań dotyczących finansów i działalności jednostek organizacyjnych należących do sektora finansów publicznych podejmowanie w głosowaniu jawnym i imiennym uchwał organu wykonawczego JST dotyczących gospodarowania środkami publicznymi podawanie do publicznej wiadomości treści planów działalności, sprawozdań z wykonania planów działalności oraz oświadczeń o stanie kontroli zarządczej Źródło: A. Partyka, Prawo podatkowe i finanse publiczne, Warszawa 2011, s. 134 12 Część I. Finanse publiczne Minister Finansów podaje do publicznej wiadomości sprawozdanie z wy- konania ustawy budżetowej przyjęte przez Radę Ministrów (art. 34 ust. 2 FinPublU). Ustawa o  finansach publicznych ustanawia w  omawianym zakresie również inne obowiązki leżące po stronie Ministra Finansów, a miano- wicie nałożono na  niego obowiązek podawania do  publicznej wiado- mości zbiorczych danych dotyczących finansów publicznych (np. ogółu operacji finansowych sektora finansów publicznych, wykonania budże- tu państwa za okresy miesięczne, w tym kwoty deficytu lub nadwyżki). Podobny zakres obowiązków obciąża organy wykonawcze jednostek samorządu terytorialnego, które na określonych zasadach i w wiążą- cych je  terminach podają również do  publicznej wiadomości stosow- ne informacje dotyczące gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego (np. informacje o wykonaniu budżetu jednostki samorzą- du terytorialnego, kwoty dotacji otrzymanych z budżetów jednostek sa- morządu terytorialnego oraz kwoty dotacji udzielonych takim jednost- kom). Ponadto – zgodnie z art. 38 FinPublU – Minister Finansów ogłasza w Monitorze Polskim następujące dane: • kwotę i relację do produktu krajowego brutto: – państwowego długu publicznego, – długu Skarbu Państwa, – niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji udzie- lonych przez Skarb Państwa; • kwotę niewymagalnych zobowiązań z  tytułu poręczeń i  gwarancji udzielonych przez jednostki sektora finansów publicznych, według stanu na koniec roku budżetowego. Minister Finansów powinien ogłosić wskazane informacje (w drodze obwieszczenia) w terminie do dnia 31 maja roku następnego. Od 1.1.2013 r. zakres informacji ogłaszanych przez Ministra Finan- sów w powyższym trybie został rozszerzony. Dotyczy on bowiem do- datkowo: • kwoty ustalonej w  wyniku przeliczenia kwoty państwowego długu publicznego, ogłoszonej zgodnie z art. 38 FinPublU, na walutę pol- ską z zastosowaniem dla zobowiązań wyrażonych w walutach obcych Rozdział 5. Pozostałe zasady związane z finansami… 13 średniej arytmetycznej średnich kursów każdej z walut obcych ogła- szanych przez Narodowy Bank Polski i obowiązujących w dni robocze roku budżetowego, za który ogłaszana jest relacja państwowego długu publicznego do produktu krajowego brutto, • kwoty wolnych środków służących finansowaniu potrzeb pożyczko- wych budżetu państwa w kolejnym roku budżetowym, • kwoty obliczonej jako różnica wymienionych powyżej kwot oraz jej relację do produktu krajowego brutto, – według stanu na  koniec roku budżetowego (zob.  art.  38a dodany do FinPublU z dniem 1.1.2013 r. oraz ustawę z 12.12.2012 r. o zmia- nie ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o podatku od towarów i usług, Dz.U. z 2012 r. poz. 1530). 3. Zasada przejrzystości finansów publicznych. Zasada ta realizo- wana jest na trzech płaszczyznach, poprzez stosowanie: • klasyfikacji budżetowej, • jednolitej rachunkowości oraz • sprawozdawczości budżetowej (zob. Z. Ofiarski, Prawo finansowe…, s. 18–28; C. Kosikowski, Nowa ustawa o finansach publicznych. Ko- mentarz, Warszawa 2010, s. 155 i n.). Rozdział 5. Pozostałe zasady związane z finansami publicznymi 1. Zasada państwowego władztwa daninowego. Zasada pań- stwowego władztwa daninowego oznacza, że  nakładanie danin pu- blicznych leży w  kompetencji ustawodawcy, który wprowadzając tę daninę, powinien określić jej istotne elementy. Zgodnie z art. 217 Konstytucji RP nakładanie podatków, innych danin publicznych, okre- ślanie podmiotów, przedmiotów opodatkowania i stawek podatkowych, a  także zasad przyznawania ulg i  umorzeń oraz kategorii podmiotów zwolnionych od podatków, następuje w drodze ustawy. 14 Część I. Finanse publiczne 2. Zakres regulacji ustaw daninowych. W ustawie powinny znaleźć się: • podstawa nałożenia podatku i innych danin publicznych, • podmiot opodatkowania, • przedmiot opodatkowania, • stawki podatkowe, • zasady przyznawania ulg i umorzeń, kategorie podmiotów zwolnio- nych z podatków. Inne kwestie podatkowe mogą zostać uregulowane w przepisach wy- konawczych do ustaw – tzn. w rozporządzeniach. 3. Zasady przyzwoitej legislacji. Jako że obowiązek ponoszenia cię- żarów na rzecz państwa stanowi istotną ingerencję podmiotu publiczno- prawnego w sferę własności obywateli, zasady opodatkowania powinny być określane na tyle wcześniej, aby planowanie interesów i ich odpo- wiednia ochrona były realne. Organy stanowiące prawo powinny zatem stosować przy ustawach podatkowych odpowiednią vacatio legis. Ustawy podatkowe powinny wchodzić w życie przed rozpoczęciem roku kalendarzowego, od którego mają obowiązywać. Zakazane jest wsteczne działanie prawa podatkowego. Ponadto, prawo podatkowe powinno być jasne i spójne, stanowione w celu poszanowa- nia zasad pewności prawa i zaufania do ustawodawcy oraz ochrony wła- sności obywateli. Wszystkie najważniejsze pojęcia i konstrukcje prawne prawa podat- kowego zostały szczegółowo omówione w  dziale poświęconym prawu podatkowemu (zob. DZIAŁ CZWARTY). 4. Organizacja Skarbu Państwa. Zgodnie z art. 218 Konstytucji RP organizację Skarbu Państwa oraz sposób zarządzania majątkiem Skarbu Państwa określa ustawa.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Prawo finansowe w pigułce. Wydanie 5
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: