Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00086 008650 10734932 na godz. na dobę w sumie
Prawo giełdowe - ebook/pdf
Prawo giełdowe - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 461
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-4359-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Seria ta stanowi kanon wiedzy niezbędnej każdemu studentowi prawa do zdania egzaminu.

Zawarte w 'Prawie giełdowym' rozważania koncentrują się na cyklu czynności prowadzących do przejścia waloru giełdowego ze zbywcy na nabywcę. Szeroki kontekst poruszonych zagadnień obejmuje architekturę podmiotową oraz czynnościobrotu giełdowego, konstrukcję i emisję waloru, a także odpowiedzialność odszkodowawczą uczestników obrotu giełdowego. Wiele miejsca, głównie w ujęciu prawa prywatnego, poświęcono licznym kwestiom szczegółowym, m.in:

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Podręczniki Prawnicze Prawo giełdowe Konrad Zacharzewski 2. wydanie C. H. Beck PODRĘCZNIKI PRAWNICZE Konrad Zacharzewski • Prawo giełdowe W sprzedaży: Marek Wierzbowski, Ludwik Sobolewski, Paweł Wajda (red.) prawo rynku kapitałowego Duże Komentarze Becka Paweł Wajda rola decyzji administracyjnej w nadzorze nad polskim systemem finansowym Monografie Prawnicze Zbigniew Ofiarski prawo finansowe, wyd. 2 Podręczniki Prawnicze Aleksander Chłopecki, Marcin Dyl prawo rynku kapitałowego, wyd. 3 Podręczniki Prawnicze Zbigniew Radwański, Adam Olejniczak zobowiązania – część ogólna, wyd. 11 Podręczniki Prawnicze Zbigniew Radwański, janina Panowicz-Lipska zobowiązania – część szczegółowa, wyd. 9 Podręczniki Prawnicze Edward Gniewek prawo rzeczowe, wyd. 9 Podręczniki Prawnicze www.ksiegarnia.beck.pl prawo giełdowe Konrad zacharzewski Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 2. wydanie WYDAWNICTWO C. H. BECK WARSZAWA 2012 Wydawca: Aneta Flisek © wydawnictwo c.H. beck 2012 Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: Wydawnictwo C. H. Beck Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-4358-7 ISBN e-book 978-83-255-4359-4 spis treści Wykaz skrótów .................................................................................................................. XI Wykaz literatury ................................................................................................................ XVII Przedmowa do wydania drugiego ..................................................................................... XIX Przedmowa do wydania pierwszego ................................................................................. XXI rozdział i. prawo giełdowe w systemie prawa ......................................................... § 1. Przedmiot prawa giełdowego .............................................................................. § 2. Kompleksowy charakter gałęzi prawa giełdowego ............................................ § 3. Publicyzacja prawa giełdowego .......................................................................... § 4. Prawo giełdowe jako dyscyplina dogmatyczna .................................................. § 5. Podstawowe instytucje prawa giełdowego ......................................................... § 6. Model regulacji prawa giełdowego ..................................................................... rozdział ii. giełda jako rynek ................................................................................... § 7. Etapy kształtowania się zjawiska wymiany handlowej ..................................... § 8. Określenie rynku .................................................................................................. § 9. Współczesne kategorie rynków ........................................................................... § 10. Kierunki formalizacji obrotu giełdowego ......................................................... § 11. Pojęcia i definicje giełdy ................................................................................... § 12. Zarys dziejów instytucji giełdowych ................................................................ § 13. Pochodzenie nazwy „giełda” ............................................................................. § 14. Rodzaje giełd ..................................................................................................... § 15. Funkcje (cele) giełd ........................................................................................... I. Prawny motyw giełdy ................................................................................. II. Ogólne gospodarcze funkcje giełd .............................................................. III. Pozagospodarcze znaczenie giełd ............................................................... § 16. Współczesne tendencje rozwoju giełd .............................................................. § 17. Giełdy towarowe w Polsce ................................................................................ rozdział iii. regulacja prawna obrotu giełdowego ................................................. § 18. Wpływ przesileń giełdowych na rozwój ustawodawstwa giełdowego ............ I. Przyczyny przesileń giełdowych ................................................................. II. Przebieg wybranych przesileń giełdowych ................................................ III. Skutki przesileń giełdowych w sferze legislacyjnej ................................... § 19. Partykularne cele regulacji obrotu giełdowego ................................................ I. Doprowadzenie emisji do skutku ................................................................ II. Zapewnienie zawarcia oraz wykonania umowy sprzedaży ....................... III. Ochrona przed skutkami niewypłacalności pośrednika giełdowego .......... IV. Niewątpliwe ustalenie kursu giełdowego ................................................... V. Nowoczesne rozumienie ratio legis prawa giełdowego ............................ 1 1 2 6 9 14 15 18 20 22 22 23 26 27 28 29 29 29 30 31 32 36 39 41 41 42 45 46 46 47 48 48 49 VI Spis treści § 20. Regulacja prawna obrotu giełdowego w Unii Europejskiej............................ § 21. Podstawowe źródła prawa giełdowego w Polsce ............................................ § 22. Unormowania tzw. miękkiego prawa giełdowego .......................................... I. Kodeksy corporate governance .................................................................. II. Kodeksy deontologiczne ............................................................................. III. Przyjęte praktyki rynkowe .......................................................................... rozdział iV. giełda jako osoba prawna .................................................................... § 23. Modele giełd ..................................................................................................... § 24. Koncepcja członkostwa giełdowego ................................................................ § 25. Spółka prowadząca giełdę ............................................................................... § 26. Giełda jako jedna z form organizacji obrotu instrumentami finansowymi ... § 27. Zadania spółki prowadzącej giełdę ................................................................. § 28. Koncepcja prywatyzacji spółki prowadzącej giełdę ....................................... rozdział V. podmiotowe otoczenie giełdy .................................................................. § 29. Giełda jako domicyl zobowiązań .................................................................... § 30. Emitent (spółka publiczna) .............................................................................. § 31. Główne formy zaangażowania Skarbu Państwa w sferze obrotu giełdowego........................................................................................................ § 32. Instytucje depozytowo-rozliczeniowo-rozrachunkowe.................................... § 33. Firma inwestycyjna (członek giełdy) .............................................................. § 34. Makler papierów wartościowych, doradca inwestycyjny, makler niezależny, agent firmy inwestycyjnej ................................................................................ § 35. Finalny nabywca walorów giełdowych (tzw. inwestor) ................................. I. Inwestor w ujęciu typologicznym ............................................................... II. Inwestor indywidualny ................................................................................ III. Klient detaliczny .......................................................................................... IV. Klient profesjonalny .................................................................................... V. Inwestor kwalifikowany .............................................................................. VI. Podstawowe formy zbiorowej aktywności inwestycyjnej.......................... 50 53 55 55 57 60 63 63 65 66 68 72 74 76 78 78 80 81 83 85 89 89 90 92 93 93 94 rozdział Vi. nadzór giełdowy ..................................................................................... 97 98 § 36. Prawny sens nadzoru giełdowego ................................................................... § 37. Modele nadzoru giełdowego ............................................................................ 99 § 38. Komisja Nadzoru Finansowego ....................................................................... 101 § 39. Współpraca organów nadzoru ......................................................................... 103 § 40. Zasięg kompetencji nadzorczych KNF ........................................................... 105 § 41. Podstawowe kompetencje nadzorcze KNF ..................................................... 107 rozdział Vii. bezpieczeństwo obrotu giełdowego .................................................... 110 § 42. Bezpieczeństwo obrotu giełdowego jako ratio legis ...................................... 111 § 43. Normatywny kontekst bezpieczeństwa obrotu giełdowego ............................ 114 § 44. Bezpieczeństwo obrotu giełdowego w wymiarze treściowym ....................... 116 § 45. Podstawowe płaszczyzny bezpieczeństwa obrotu giełdowego ....................... 119 § 46. Pomiędzy postulatywnością a dyrektywnością bezpieczeństwa obrotu giełdowego........................................................................................................ 122 § 47. Przedmiot i zakres ochrony ............................................................................. 123 § 48. Bezpieczeństwo obrotu a inne zwroty niedookreślone prawa giełdowego ... 126 Spis treści VII § 49. Stosowanie zwrotów niedookreślonych prawa giełdowego ........................... 129 § 50. Bezpieczeństwo obrotu giełdowego jako kontekst instytucji szczegółowych .................................................................................................. 132 rozdział Viii. system depozytowo-rozliczeniowo-rozrachunkowy ........................ 136 § 51. Geneza rozliczeń i rozrachunków oraz dematerializacji walorów giełdowych........................................................................................................ 137 § 52. Wielopodmiotowa architektura systemu depozytowo-rozliczenio- wo-rozrachunkowego ....................................................................................... 141 § 53. Stosunek rachunku ........................................................................................... 147 § 54. Piętra (poziomy) ustroju buchalterii giełdowej ............................................... 148 § 55. Depozyt papierów wartościowych (instrumentów finansowych) ................... 151 I. Powiązania depozytu z innymi uczestnikami stosunków giełdowych ...... 151 II. Rodzaje prowadzonych rachunków i podstawowe czynności ................... 155 III. Rachunek zbiorczy ..................................................................................... 157 § 56. Izba rozliczeniowa ........................................................................................... 158 I. Powiązania izby z innymi uczestnikami stosunków giełdowych .............. 158 II. System zabezpieczania płynności rozliczeń transakcji .............................. 159 III. Izba rozliczeniowa jako centralny kontrpartner oraz nowacja rozliczeniowa ...................................................................... 163 § 57. Izba rozrachunkowa........................................................................................... 168 I. Powiązania izby z innymi uczestnikami stosunków giełdowych .............. 168 II. Rodzaje prowadzonych rachunków ............................................................ 168 III. Podstawowe czynności ............................................................................... 170 § 58. Systemy informatyczne giełdy......................................................................... 171 rozdział iX. czynności obrotu giełdowego ............................................................... 173 § 59. Próba skatalogowania czynności obrotu giełdowego ..................................... 174 § 60. Czynności giełdowe przewidziane w regulaminie giełdy .............................. 175 I. Oferta zawarcia umowy sprzedaży na giełdzie .......................................... 175 II. Umowa sprzedaży zawarta na giełdzie ...................................................... 176 III. Transakcje szczególne ................................................................................. 177 § 61. Czynności maklerskie dokonywane przez firmy inwestycyjne ...................... 184 § 62. Czynności związane z obrotem instrumentami finansowymi dokonywane przez inne osoby .............................................................................................. 186 rozdział X. walor giełdowy ........................................................................................ 191 § 63. Instrument finansowy i towar giełdowy de lege lata ..................................... 194 § 64. Instrumenty finansowe w perspektywie nowego Kodeksu cywilnego .......... 196 § 65. Pojęcie waloru giełdowego .............................................................................. 197 § 66. Tradycyjne papiery wartościowe a idea dematerializacji ............................... 200 § 67. Środki symbolizujące prawo podmiotowe ...................................................... 202 I. Ogólny zarys koncepcji ............................................................................... 202 II. Nośnik prawa podmiotowego ..................................................................... 204 III. Prawa podmiotowe związane z nośnikiem ................................................. 205 IV. Podstawy kreacji .......................................................................................... 206 V. Treść prawa podmiotowego ........................................................................ 207 VI. Prawa podmiotowe związane z wpisem na rachunek ................................ 210 VII. Kreacja środka symbolizującego prawo podmiotowe ................................ 211 VIII Spis treści VIII. Skutki kreacji środka symbolizującego prawo podmiotowe ..................... 213 § 68. Walor giełdowy jako prawo podmiotowe wpisane na rachunek ................... 215 I. Tło konstrukcyjne walorów giełdowych .................................................... 215 II. Nośnik waloru giełdowego ......................................................................... 216 III. Prawa podmiotowe związane z walorem giełdowym ................................ 217 IV. Kreacja waloru giełdowego......................................................................... 218 V. Skutki kreacji waloru w zakresie porządku legitymacyjnego ................... 221 VI. Mechanizm cyrkulacji waloru giełdowego ................................................. 222 rozdział Xi. emisja waloru giełdowego .................................................................... 225 § 69. Regulacja prawna publicznej emisji waloru giełdowego ............................... 227 § 70. Prywatne wystawienie papieru wartościowego a emisja publiczna instrumentu finansowego ................................................................................. 228 § 71. Cele emisji publicznej ...................................................................................... 229 § 72. Pojęcie obrotu pierwotnego ............................................................................. 230 § 73. Pojęcie oferty publicznej ................................................................................. 231 § 74. Znaczenie instytucji oferty publicznej ............................................................ 232 § 75. Tryby publicznej emisji walorów giełdowych – dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym .................................................................................... 236 § 76. Dopuszczenie i wprowadzenie do notowań giełdowych ................................ 243 § 77. Charakter prawny emisji publicznej ................................................................ 246 § 78. Charakter prawny dokumentu informacyjnego ............................................... 249 § 79. Podstawy prawne nabycia waloru w związku z jego emisją ......................... 253 § 80. Uczestnicy procedury emisji waloru giełdowego (na przykładzie emisji akcji) ................................................................................................................. 259 § 81. Czynności związane z emisją waloru giełdowego (na przykładzie emisji akcji) ................................................................................................................. 264 rozdział Xii. umowa sprzedaży giełdowej ............................................................... 271 § 82. Pojęcie obrotu wtórnego .................................................................................. 272 § 83. Pojęcie umowy sprzedaży zawartej na giełdzie ............................................. 274 § 84. Charakter prawny sprzedaży giełdowej .......................................................... 276 § 85. Strony umowy sprzedaży zawartej na giełdzie ............................................... 279 § 86. Tryby zawarcia umowy sprzedaży na giełdzie ............................................... 280 § 87. Oferta zawarcia umowy sprzedaży na giełdzie .............................................. 284 § 88. Automatyczne systemy transakcyjne ............................................................. 288 § 89. Notowania giełdowe ......................................................................................... 290 § 90. Wykonanie umowy sprzedaży zawartej na giełdzie ....................................... 292 rozdział Xiii. pośrednictwo giełdowe ....................................................................... 296 § 91. Monopol maklerski .......................................................................................... 297 § 92. Status prawny pośrednika giełdowego ............................................................ 300 § 93. Konstrukcja zobowiązania pośredniczenia giełdowego .................................. 300 § 94. Charakter prawny umowy o pośrednictwo giełdowe ...................................... 302 § 95. Główne świadczenie pośrednika giełdowego .................................................. 303 § 96. Dyspozycja klienta ........................................................................................... 304 § 97. Obowiązek prowadzenia rachunku .................................................................. 305 § 98. Powinności drugoplanowe pośrednika giełdowego ........................................ 308 § 99. Konstrukcja prawna zastępstwa giełdowego ................................................... 309 § 100. Sytuacja klienta po zawarciu umowy sprzedaży na giełdzie ........................ 311 Spis treści IX rozdział XiV. informacja giełdowa............................................................................ 313 § 101. Transparentność obrotu giełdowego ................................................................ 315 § 102. Informacja oficjalna spółki prowadzącej giełdę ............................................. 317 I. Informacja o zawarciu umowy sprzedaży .................................................. 317 II. Ceduła giełdowa .......................................................................................... 317 III. Bieżące dane transakcyjne .......................................................................... 319 IV. Informacja o nadużyciach ............................................................................ 320 § 103. Informacja oficjalna udzielana przez Komisję Nadzoru Finansowego .......... 321 I. Dostęp do informacji publicznej ................................................................. 321 II. Publikacja decyzji administracyjnych oraz informacji o nadużyciach ...... 322 III. Publikacja innych informacji oficjalnych ................................................... 323 IV. Obowiązek prowadzenia jawnych rejestrów .............................................. 324 V. Komunikacja z Komisją .............................................................................. 324 § 104. Informacja oficjalna rozprzestrzeniana przez emitentów ............................... 325 I. Obowiązek prospektowy ............................................................................. 325 II. Promocja emisji ........................................................................................... 327 III. Informacja poufna, bieżąca i okresowa ...................................................... 327 IV. Informacja emitenta na żądanie spółki prowadzącej giełdę ...................... 332 V. Powinności informacyjne emitentów w obrocie poza giełdą .................... 333 § 105. Informacja oficjalna firm inwestycyjnych ...................................................... 333 § 106. Informacja oficjalna finalnych nabywców walorów giełdowych ................... 335 § 107. Nieoficjalna informacja giełdowa ................................................................... 336 I. Nieoficjalna informacja firm inwestycyjnych ............................................. 336 II. Nieoficjalna informacja w obiegu prywatnym ........................................... 337 III. Publicystyka giełdowa ................................................................................. 338 § 108. Rating .............................................................................................................. 340 § 109. Obowiązek zachowania tajemnicy .................................................................. 343 § 110. Podstawowe skutki prawne uchybień informacyjnych................................... 344 rozdział XV. nadużycia giełdowe ............................................................................... 349 § 111. Giełda jako pole do nadużyć ........................................................................... 351 § 112. Regulacja nadużyć giełdowych w prawie polskim ......................................... 354 § 113. Model sankcjonowania nadużyć giełdowych ................................................. 356 § 114. Nadużycia emitentów....................................................................................... 358 § 115. Nadużycia firm inwestycyjnych ...................................................................... 361 § 116. Nadużycia finalnych nabywców walorów giełdowych .................................. 364 § 117. Nadużycia innych osób .................................................................................... 366 § 115. Praktyka zwalczania nadużyć giełdowych ...................................................... 367 rozdział XVi. odpowiedzialność odszkodowawcza w stosunkach giełdowych .... 370 § 119. Źródła i podstawy odpowiedzialności prawnej w stosunkach giełdowych .... 372 § 120. Obszary tematyczne odpowiedzialności odszkodowawczej w stosunkach giełdowych........................................................................................................ 374 § 121. Odpowiedzialność odszkodowawcza z perspektywy podmiotowej ............... 377 I. Sprawca szkody ........................................................................................... 377 II. Poszkodowany ............................................................................................. 379 § 122. Odpowiedzialność odszkodowawcza w ujęciu przedmiotowym (źródła szkody) ................................................................................................. 380 Spis treści I. Zdarzenia aktualizujące odpowiedzialność odszkodowawczą Skarbu Państwa........................................................................................................ 380 II. Zdarzenia aktualizujące odpowiedzialność spółki prowadzącej giełdę ..... 381 III. Zdarzenia bezprawne w działalności instytucji depozytowo-rozlicze- niowo-rozrachunkowych ............................................................................. 382 IV. Kreacja waloru giełdowego obciążonego wadą i następstwa X odszkodowawcze z tego tytułu .................................................................. 382 V. Odpowiedzialność odszkodowawcza na tle emisji waloru giełdowego .... 385 VI. Odpowiedzialność odszkodowawcza na tle umowy sprzedaży giełdowej 389 VII. Odpowiedzialność odszkodowawcza na tle pośrednictwa giełdowego ..... 391 VIII. Inne płaszczyzny odpowiedzialności odszkodowawczej w stosunkach giełdowych .................................................................................................. 392 § 123. W kierunku pełnej kompensacji szkody giełdowej ........................................ 394 I. Idea wzmożonej ochrony poszkodowanego .............................................. 394 II. Tak zwane zaufanie publiczne a wina sprawcy szkody ............................. 395 III. Wpływ kodeksów deontologicznych na granice odpowiedzialności odszkodowawczej ........................................................................................ 397 IV. Model staranności wzorowego fachowca giełdowego ............................... 399 V. Umowne zmniejszenie zakresu odpowiedzialności bądź wysokości odszkodowania w stosunkach giełdowych ................................................. 404 VI. Przyczynienie się poszkodowanego do powstania lub zwiększenia szkody.......................................................................................................... 408 VII. Szkoda giełdowa .......................................................................................... 414 Indeks rzeczowy ............................................................................................................... 425 wykaz skrótów 1. akty normatywne DomSkładU ........................ ustawa z 16.11.2000 r. o domach składowych oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, Kodeksu postępowania cywilnego i innych ustaw (Dz.U. Nr 114, poz. 1191 ze zm.) – akt nie obowiązuje DziałUbezpU ...................... ustawa z 23.5.2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (tekst FinPublU ............................ ustawa z 27.8.2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 11, poz. 66 ze zm.) poz. 1240 ze zm.) FirmInwestR ...................... rozporządzenie MF z 20.11.2009 r. w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych (Dz.U. Nr 204, poz. 1577) FirmInwestR z 2005 r. ........ rozporządzenie MF z 28.12.2005 r. w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych oraz banków powierniczych (Dz.U. z 2006 r. Nr 2, poz. 8) – akt nie obowiązuje FirmInwestR z 2009 r. ........ zob. FirmInwestR FundInwestU ...................... ustawa 27.5.2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. Nr 146, poz. 1546 ze zm.) FundEmerytU ..................... ustawa z 28.8.1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu fundu- szy emerytalnych (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 34, poz. 189 ze zm.) GiełdTowarU ...................... ustawa z 26.10.2000 r. o giełdach towarowych (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 48, poz. 284 ze zm.) InfEmitPapWR ................... rozporządzenie MF z 19.2.2009 r. w sprawie informacji bieżą- cych i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne in- formacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. Nr 33, poz. 259 ze zm.) InfPublU ............................. ustawa z 6.9.2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.) KC ...................................... Kodeks cywilny KK ...................................... Kodeks karny KPA ..................................... Kodeks postępowania administracyjnego KPC .................................... Kodeks postępowania cywilnego KSFU ................................. ustawa z 7.11.2008 r. o Komitecie Stabilności Finansowej (Dz.U. Nr 209, poz. 1317) KSH..................................... Kodeks spółek handlowych KZ ...................................... Kodeks zobowiązań z 27.10.1933 r. – akt nie obowiązuje XII NBPU ................................. ustawa z 29.8.1997 r. o Narodowym Banku Polskim (tekst jedn. Wykaz skrótów NadRFinU .......................... ustawa z 21.7.2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym Dz.U. z 2005 r. Nr 1, poz. 2 ze zm.) (Dz.U. Nr 157, poz. 1119 ze zm.) (Dz.U. Nr 184, poz. 1537 ze zm.) NadRKapU ......................... ustawa z 29.7.2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym ObrInFinU .......................... ustawa z 29.7.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 211, poz. 1384 ze zm.) OchrKonkurU .................... ustawa z 16.2.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr 50, poz. 331 ze zm.) OdpNarFinPublU ............... ustawa z 17.12.2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dy- scypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114 ze zm.) OfPublU ............................. ustawa z 29.7.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowa- dzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439 ze zm.) PostEgzAdmU .................... ustawa z 17.6.1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w admini- PrBank ................................ ustawa z 29.8.1997 r. – Prawo bankowe (tekst jedn. Dz.U. stracji (tekst jedn. Dz.U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954 ze zm.) z 2002 r. Nr 72, poz. 665 ze zm.) PrPapW z 1991 r. ............... ustawa z 22.3.1991 r. – Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych (tekst jedn. Dz.U. z 1994 r. Nr 58, poz. 239 ze zm.) – akt nie obowiązuje PrPapW z 1997 r. ............... ustawa z 21.8.1997 r. – Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (tekst jedn. Dz.U. z 2005 r. Nr 111, poz. 937 ze zm.) – akt nie obowiązuje PrPras ................................. ustawa z 26.1.1984 r. – Prawo prasowe (Dz.U. Nr 5, poz. 24 PrUpNapr ........................... ustawa z 28.2.2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze (tekst jedn. Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1361 ze zm.) RegGPW ............................ Regulamin Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. RegKDPW ......................... Regulamin Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych ze zm.) (stan na dzień 20.6.2012 r.) (stan na dzień 2.7.2012 r.) dzień 21.6.2012 r.) RegRozTraKDPW_CCP .... Regulamin Rozliczeń Transakcji KDPW_CCP S.A. (stan na RynOfNotR z 2010 r. ......... rozporządzenie MF z 12.5.2010 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakie musi spełniać rynek oficjalnych notowań gieł- dowych oraz emitenci papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na tym rynku (Dz.U. Nr 84, poz. 547) ustawa z 1991 r. .................. zob. PrPapW z 1991 r. ustawa z 1997 r. .................. zob. PrPapW z 1997 r. ustawa z 2005 r. .................. zob. ObrInFinU ZasObrotuGiełd .................. Szczegółowe Zasady Obrotu Giełdowego uchwalone przez Za- rząd GPW w Warszawie (stan na dzień 27.6.2012 r.) Wykaz skrótów XIII 2. akty normatywne ue dyrektywa 98/26/WE ......... dyrektywa 98/26/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 19.5.1998 r. w sprawie ostateczności rozrachunku w syste- mach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościo- wych (Dz.Urz. WE L 166/1998, s. 45 ze zm.) dyrektywa CRD III ............. dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/76/UE z 24.11.2010 r. w sprawie zmiany dyrektyw 2006/48/WE oraz 2006/49/WE w zakresie wymogów kapitałowych dotyczących portfela handlowego i resekurytyzacji oraz przeglądu nadzor- czego polityki wynagrodzeń (Dz.Urz. UE L 329/2010, s. 3) MiFID ................................ dyrektywa 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 21.4.2004 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych zmieniająca dyrektywę Rady 85/611/EWG i 93/6/EWG i dyrek- tywę 2000/12/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz uchy- lająca dyrektywę Rady 93/22/EWG (Dz.Urz. UE L 145/2004, s. 1) MiFID II ……………… ..... dyrektywa Komisji 2006/73/WE z 10.8.2006 r. wprowadzają- cej środki wykonawcze do dyrektywy 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów organizacyj- nych i warunków prowadzenia działalności przez przedsiębior- stwa inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tejże dyrektywy (Dz.Urz. UE L 241/2006, s. 26) rozporządzenie 809/2004 .... rozporządzenie Komisji (WE) Nr 809/2004 z 29.4.2004 r. wy- konujące dyrektywę 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie informacji zawartych w prospektach emi- syjnych oraz formy, włączenia przez odniesienie i publikacji takich prospektów emisyjnych oraz rozpowszechniania reklam (Dz.Urz. UE L 149/2004, s. 1 ze zm.) rozporządzenie 1287/2006 .. rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1287/2006 z 10.8.2006 r. wprowadzające środki wykonawcze do dyrektywy 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zobowią- zań przedsiębiorstw inwestycyjnych w zakresie prowadzenia rejestrów, sprawozdań z transakcji, przejrzystości rynkowej, dopuszczania instrumentów finansowych do obrotu oraz po- jęć zdefiniowanych na potrzeby tejże dyrektywy (Dz.Urz. UE L 241/2006, s. 1) rozporządzenie 1060/2009 . rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1060/2009 z 16.9.2009 r. w sprawie agencji ratingowych (Dz.Urz. UE L 302/2009, s. 1 ze zm.) (UE) Nr 641/2012 z 4.7.2012 r. w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji (Dz.Urz. UE 201/2012, s. 1) i Rady rozporządzenie EMIR ......... rozporządzenie Parlamentu Europejskiego TEWG ................................. Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą XIV TFUE .................................. Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz.Urz. UE Wykaz skrótów C 83/2010, s. 47) 3. organy orzekające ETS .................................... Europejski Trybunał Sprawiedliwości NSA .................................... Naczelny Sąd Administracyjny SA ........................................ Sąd Apelacyjny SN ...................................... Sąd Najwyższy WSA ................................... Wojewódzki Sąd Administracyjny 4. czasopisma, publikatory ADR ................................... Arbitraż i Mediacja BiK ..................................... Bank i Kredyt BM ..................................... Businessman Magazine Biul. SN............................... Biuletyn Sądu Najwyższego Dz.U. ................................... Dziennik Ustaw Dz.Urz. ............................... Dziennik Urzędowy EiS ...................................... Ekonomia i Środowisko EPS…………… .................. Europejski Przegląd Sądowy FP ....................................... Forum Prawnicze GB ...................................... Gazeta Bankowa Gd. SP ................................ Gdańskie Studia Prawnicze GnG .................................... Gra na Giełdzie GP ....................................... Głos Prawa GS ...................................... Gazeta Sądowa GW ..................................... Gazeta Wyborcza HUK ................................... Czasopismo Kwartalne Całego Prawa Handlowego, Upadłoś- ciowego oraz Rynku Kapitałowego KPP .................................... Kwartalnik Prawa Prywatnego MiR .................................... Marketing i Rynek MK …………… ................. Miesięcznik Kapitałowy MoP .................................... Monitor Prawniczy MoPB ................................. Monitor Prawa Bankowego MoPod ................................ Monitor Podatkowy NE ...................................... Nowa Europa NoZ .................................... Nauki o Zarządzaniu ONSA ................................. Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego OSA .................................... Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych OSNC ................................. Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Cywilna OSNK ................................. Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Karna OSNP ................................. Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Pracy OTK ................................... Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego OTK-A ............................... Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego seria A PB ....................................... Prawo Bankowe PCG .................................... Przegląd Corporate Governance PG ...................................... Prawo Gospodarcze Wykaz skrótów XV PiZS .................................... Praca i Zabezpieczenie Społeczne PL ....................................... Przegląd Legislacyjny PNAE we Wrocławiu ......... Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu PNUŚ w Katowicach ......... Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach PM ...................................... Prawo Morskie PO ...................................... Przegląd Organizacji PPG .................................... Przegląd Prawa Giełdowego PPH .................................... Przegląd Prawa Handlowego PPP…………… .................. Przegląd Prawa Publicznego PPW ................................... Prawo Papierów Wartościowych PSiA ................................... Przegląd Sądowy i Administracyjny Pr. Sp. ................................. Prawo Spółek Prz. Pod. ............................. Przegląd Podatkowy PS ....................................... Przegląd Sądowy PUG .................................... Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego Rej. ..................................... Rejent RPEiS ................................. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny R.Pr. .................................... Radca Prawny RPW ................................... Rocznik Prawniczy Wileński RZ ...................................... Rynki Zagraniczne SC ....................................... Studia Cywilistyczne SIS ...................................... Studia Iuridica Silesiana SIT ...................................... Studia Iuridica Toruniensis SP-E ................................... Studia Prawno-Ekonomiczne SPP ...................................... Studia Prawa Prywatnego SZNUJ ................................ Studenckie Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego TGM ................................... Technika i Gospodarka Morska TSP-W ................................. Toruńskie Studia Polsko-Włoskie TPP ..................................... Transformacje Prawa Prywatnego ŻG ...................................... Życie Gospodarcze ZNAE w Krakowie ............ Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie ZPUKSW ............................ Zeszyty Prawnicze Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyń- skiego 5. inne skróty ASO .................................... alternatywny system obrotu (MTF – multilateral trading facility) CESR .................................. Committee of European Securities Regulators (Komitet Euro- pejskich Regulatorów Rynku Papierów Wartościowych) EWG .................................. Europejska Wspólnota Gospodarcza ESMA .................................. European Securities and Markets Authority (Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych) GPW w Warszawie S.A. .... Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. IOSCO ................................ International Organization of Securities Commissions (Mię- dzynarodowa Organizacja Komisji Papierów Wartościowych) XVI ISIN .................................... international securities identifying number (międzynarodowy Wykaz skrótów numer identyfikacyjny papierów wartościowych) KDPW S.A. ........................ Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. KNF .................................... Komisja Nadzoru Finansowego KPW ................................... Komisja Papierów Wartościowych KPWiG ............................... Komisja Papierów Wartościowych i Giełd KRS .................................... Krajowy Rejestr Sądowy MF ...................................... Minister Finansów MTF ................................... zob. ASO nast. .................................... następny (-a, -e) NBP .................................... Narodowy Bank Polski NIK .................................... Numer Identyfikacyjny Klienta tekst jedn. ........................... tekst jednolity t.f.i. ..................................... towarzystwo funduszy inwestycyjnych TGE S.A. ……… ................ Towarowa Giełda Energii S.A. UOKiK ............................... Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów URE .................................... Urząd Regulacji Energetyki UTP .................................... universal trading platform WGT S.A. .......................... Warszawska Giełda Towarowa S.A. WZA ................................... walne zgromadzenie akcjonariuszy wykaz literatury M. Bączyk i in., Papiery wartościowe, Kraków 2000 M. Bączyk, [w:] S. Włodyka (red.), Prawo papierów wartościowych, Warszawa 2004 G. Bieniek (red.), Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga trzecia. Zobowiązania, t. 2, War- szawa 2009 2003 Warszawa 2009 wa 1995 R. Biskup, Wtórny obrót papierami wartościowymi. Zagadnienia prawne, Bydgoszcz–­Lublin R. Blicharz, Nadzór Komisji Nadzoru Finansowego nad rynkiem kapitałowym w Polsce, A. Chłopecki, Usługi maklerskie w publicznym obrocie papierami wartościowymi, Warsza- A. Chłopecki, Opcje i transakcje terminowe. Zagadnienia prawne, Warszawa 2001 A. Chłopecki, M. Dyl, Prawo rynku kapitałowego, Warszawa 2003 A. Chłopecki, M. Dyl, Prawo rynku kapitałowego, Warszawa 2011 M. Drewiński, Giełdy towarowe, Warszawa 1997 E. Gniewek (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, Warszawa 2008 j. Grabowski, Publiczny obrót papierami wartościowymi. Ustrój prawny i procedury, War- szawa 1996 M. Gutowski, Umowa opcji, Kraków 2003 K. Haładyj, Ustawa o ofercie publicznej. Komentarz, Warszawa 2009 R. jurga, M. Michalski, Papiery wartościowe w obrocie masowym, Warszawa 1997 R. jurga, M. Michalski, Spółka akcyjna w publicznym obrocie papierami wartościowymi, Warszawa 2000 ne, Warszawa 2010 W. J. Katner (red.), System Prawa Prywatnego, t. 9, Prawo zobowiazań – umowy nienazwa- A. Kidyba, Kodeks spółek handlowych. Komentarz, t. 2, Warszawa 2010 J. Kołacz, Prawo papierów wartościowych i rynku kapitałowego. Repetytorium, Warszawa Z. Koźma, M. Ożóg (red.), Kodeks spółek handlowych. Komentarz, Gdańsk 2010 K. Kruczalak, Prawo papierów wartościowych, Sopot 1998 M. Michalski, Kontrola kapitałowa nad spółką akcyjną, Kraków 2004 M. Michalski, Spółka akcyjna, Warszawa 2010 J. Mojak, Prawo papierów wartościowych. Zarys wykładu, Warszawa 2010 K. Pietrzykowski (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, t. 2, Warszawa 2009 L. Piętak, O organizacyi giełdy, PSiA 1876, Nr 22 i nast. L. Piętak, O czynnościach giełdowych ze stanowiska prawa austriackiego, PSiA 1876, Nr 29 2007 i nast. R. Potrzeszcz, T. Siemiątkowski (red.), Komentarz do kodeksu spółek handlowych,. t. 1, Spół- ka akcyjna i przepisy karne, Warszawa 2003 XVIII M. Rodzynkiewicz, Kodeks spółek handlowych. Komentarz, Warszawa 2009 M. Romanowski, Umowa o pośrednictwo giełdowe (zlecenie maklerskie), Warszawa 2000 L. Sobolewski, System krajowego depozytu papierów wartościowych. Zagadnienia prawne, Wykaz literatury S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja, Kodeks spółek handlowych. Komen- S. Sołtysiński (red.), System Prawa Prywatnego, t. 17B, Prawo spółek kapitałowych, Warsza- Warszawa 1996 tarz, t. 3, Warszawa 2008 wa 2010 T. Sójka (red.), Ustawa o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finan- sowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Komentarz, Warszawa 2010 J. A. Strzępka (red.), Kodeks spółek handlowych. Komentarz, Warszawa 2009 A. Szumański (red.), System Prawa Prywatnego, t. 18, Prawo papierów wartościowych, War- S. Włodyka (red.), Prawo papierów wartościowych, Warszawa 2004 K. Zacharzewski, Umowa o pośrednictwo giełdowe, Toruń 2008 F. Zoll, Klauzule dokumentowe. Prawo dokumentów dłużnych ze szczególnym uwzględnie- niem papierów wartościowych, Warszawa 2001. A. Szumański (red.), System Prawa Prywatnego, t. 19, Prawo papierów wartościowych, War- P. Wajda, Rola decyzji administracyjnej w nadzorze nad polskim systemem finansowym, M. Wierzbowski, L. Sobolewski, P. Wajda (red.), Prawo rynku kapitałowego. Komentarz, War- M. Wierzbowski, P. Wajda, rec. K. Zacharzewski, Prawo giełdowe, Warszawa 2010, PUG szawa 2010 szawa 2006 Warszawa 2009 szawa 2012 2011, Nr 7 przedmowa do wydania drugiego Drugie wydanie „Prawa giełdowego” zostało wzbogacone przede wszystkim o wywód poświęcony instytucjom prawnym jeszcze nieznanym albo nie dość do- brze ukształtowanym w chwili ukończenia pracy nad wydaniem pierwszym. Do tej kategorii można zaliczyć w głównej mierze prawne uwarunkowania idące w parze z fundamentalnym przeobrażeniem systemu depozytowo-rozliczeniowo-rozrachunko- wego, dzięki powołaniu izby rozliczeniowej i utrzymaniu statusu KDPW S.A. jedynie w zakresie czynności depozytowych oraz rozrachunkowych. W perspektywie ostat- nich dwóch lat jest to z pewnością najdonioślejsze wydarzenie, również w związku z uchwaleniem rozporządzenia EMIR (w lipcu 2012 r.), determinujące dalsze, niezmier- nie doniosłe pozytywne konsekwencje, o skali oddziaływania nieznanej dotąd w pra- wie polskim, wynikające z nowelizacji ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z 28.6.2012 r. (np. w zakresie statusu central counterparty oraz nowacji rozliczeniowej). Na tych obszarach pierwsze wydanie podręcznika utraciło kontakt z praktyką i dlatego zmiany są najgłębsze, przewijające się na przestrzeni całego wydania drugiego. Towarzyszyła temu poszerzona refleksja przede wszystkim w związku z najnow- szymi trendami rozwojowymi instytucji giełdowych w skali światowej, a na rodzi- mym gruncie – ze skutkami prywatyzacji GPW w Warszawie S.A. (listopad 2010 r.), która pociągnęła za sobą pomyślną konsolidację sektora giełdowego (udane przyja- zne przejęcie TGE S.A. w lutym 2012 r.). Drugie wydanie szerzej nawiązuje też do postkryzysowej transformacji architektury nadzoru giełdowego w skali europejskiej oraz wciąż kontrowersyjnego ratingu. Natomiast w wymiarze stosunków prawa pry- watnego odnosi się do niewątpliwej nowalijki, jaką stały się automatyczne systemy transakcyjne (HTF, algotrading), ugruntowane w polskiej praktyce giełdowej dzięki uruchomieniu na naszej giełdzie systemu transakcyjnego UTP (w listopadzie 2012 r.). Odnotowano również ekspansję praktyki compliance w przedsiębiorstwach firm in- westycyjnych oraz liberalizację wykonywania zawodów regulowanych w prawie pol- skim (tzw. deregulację), która objęła środowisko maklerskie. Drugie wydanie podręcznika uwzględnia ogłoszone ostatnio liczne pozycje piś- miennictwa oraz wypowiedzi judykatury. Stan prawny na wrzesień 2012 r. Toruń, wrzesień 2012 r. Konrad Zacharzewski
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Prawo giełdowe
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: