Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00093 008417 11000936 na godz. na dobę w sumie
Prawo gospodarcze - zagadnienia wybrane - ebook/pdf
Prawo gospodarcze - zagadnienia wybrane - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 546
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-8827-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Procesy i aktywność gospodarcza w Polsce oraz na świecie ulega bardzo dynamicznym zmianom. Coraz częściej podejmowane działania nie ograniczają się jedynie do dobrze opracowanych i przyswojonych technik i rozwiązań, ale podejmowane są na nowych – „dziewiczych” gruntach. Ogromna liczba nowych i innowacyjnych rozwiązań, wymaga – także po stronie formalnoprawnej – nowego, bardziej twórczego podejścia do rozwiązywania powstających problemów. W tym też kontekście wraz z ewolucją rozwiązań ekonomicznych i technicznych istotnym zmianom poddawane są przepisy powszechnie obowiązującego prawa. Szerokie grono ekspertów, naukowców oraz ustawodawca starają się tak na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym podejmować prace nad nowymi aktami normatywnymi, które w sposób możliwe najlepszy i najszerszy będą realizowały swoją funkcję ochronną i regulacyjną.

Niniejsza publikacja ma na celu przedstawienie sposobu i zakresu oddziaływania regulacji prawnych w najważniejszych obszarach życia gospodarczego w Polsce. Z tego względu poszczególne treści publikacji podzielone zostały nie tyle według ogólnego rodzaju właściwych aktów normatywnych, ile wedle najważniejszych i najbardziej rozwiniętych obszarów oraz dziedzin gospodarki. W każdej z tych kategorii prawo odgrywa dużą rolę, zaś unifikacja regulacji na poziomie europejskim oraz międzynarodowym (światowym) implikuje konieczność nieustannych zmian i nowelizacji przepisów. Co więcej, warto zauważyć, że wiele rozwiązań w obszarze gospodarczym nie zostało obecnie jeszcze zbyt precyzyjnie skodyfikowanych. Intensywnie rozwijające się nowe formy prowadzenia działalności gospodarczej oraz nowe formy jej finansowania, takie jak chociażby crowdfunding, wymuszają na społeczeństwie i jednocześnie prawnikach, doradcach i instytucjach państwowych nieustanne podnoszenie swoich kwalifikacji oraz doświadczenia.

Na koniec warto wskazać, że na rozwój gospodarczy istotny wpływ wywierają także kultura oraz tradycja. Pod tym względem wiele działań prawnych i legislacyjnych nie może zostać w praktyce implementowanych. Wbrew pozorom znaczenie tych elementów dla gospodarki oraz rozwoju państwa jest niezwykle istotne. Wciąż liczne państwa opierają przecież swoją gospodarkę na turystyce oraz eksporcie lokalnych dóbr konsumpcyjnych i wyrobów rolniczych. Stan taki pokazuje, że rozwój gospodarczy poszczególnych państw, w tym Polski, nie jest determinowany wyłącznie normami prawnymi. W efekcie w procesie tworzenia aktów normatywnych niezwykle istotne jest, aby uwzględnić także istniejące więzi społeczne, uwarunkowania geograficzne, etniczne oraz historyczne.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

MONOGRAFIE PRAWNICZE Prawo gosPodarcze zagadnienia wybrane redakcja naukowa Mariusz Bidziński dariusz Jagiełło Wydawnictwo C.H.Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE MARIUSZ BIDZIŃSKI, DARIUSZ JAGIEŁŁO • PRAWO GOSPODARCZE ZAGADNIENIA WYBRANE Polecamy nasze publikacje: dr Marcin Menkes GOVERNANCE GOSPODARCZY – STUDIUM PRAWNOMIĘDZYNARODOWE prof. UG dr hab. Andrzej Powałowski LEKSYKON PRAWA GOSPODARCZEGO PUBLICZNEGO. 100 PODSTAWOWYCH POJĘĆ prof. dr hab. Mirosław Stec, prof. dr hab. Teresa Mróz PRAWO GOSPODARCZE PRYWATNE dr hab. Łukasz Gruszczyński, dr Marcin Menkes, dr Łucja Nowak MIĘDZYNARODOWE PRAWO GOSPODARCZE www.ksiegarnia.beck.pl PRAWO GOSPODARCZE ZAGADNIENIA WYBRANE Redakcja naukowa MARIUSZ BIDZIŃSKI DARIUSZ JAGIEŁŁO WYDAWNICTWO C.H.BECK WARSZAWA 2016 Redakcja: Emilia Rucińska-Sech Recenzja: prof. zw. dr hab. Stanisław Hoc, Uniwersytet Opolski Publikacja dofinansowana przez Uniwersytet SWPS © Wydawnictwo C.H.Beck 2016 Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: Wydawnictwo C.H.Beck Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-8826-7 ISBN e-book 978-83-255-8827-4 Spis treści XXI Autorzy ........................................................................................................................ Wstęp ........................................................................................................................... XXV Wykaz skrótów .......................................................................................................... XXVII 1 Rozdział I. Pojęcie, istota i zasady prawa gospodarczego .............................. 1 § 1. Zagadnienia wstępne ................................................................................ 4 § 2. Prawo gospodarcze: pojęcie i ewolucja regulacji prawnych ............... 7 § 3. Funkcje prawa w gospodarce .................................................................. § 4. Zasady prawa gospodarczego .................................................................. 9 9 I. Zasada społecznej gospodarki rynkowej ...................................... 9 II. Zasada wolności gospodarczej ....................................................... III. Zasada ochrony własności prywatnej ........................................... 11 IV. Zasada solidarności, dialogu i współpracy partnerów 12 12 14 15 16 19 19 20 20 21 24 27 27 27 28 32 35 35 V społecznych ....................................................................................... V. Zasada demokratycznego państwa prawnego ............................. VI. Zasada proporcjonalności .............................................................. VII. Zasada równości wobec prawa ...................................................... VIII. Zasada pomocniczości .................................................................... Rozdział II. Prawo gospodarcze Unii Europejskiej .......................................... § 1. Wstęp ........................................................................................................... § 2. Rys historyczny dotyczący integracji gospodarczej ............................. I. Odbudowa Europy po drugiej wojnie światowej ....................... II. Idee zjednoczenia Europy .............................................................. III. Od Deklaracji do Traktatów .......................................................... § 3. Rynek wewnętrzny – dążenie do zniesienia wewnętrznych barier .... I. Pojęcie rynku wewnętrznego i czterech swobód ........................ 1. Etapy integracji gospodarczej ................................................. 2. Definicja rynku wewnętrznego – rozróżnienie pojęć „wspólny”, „jednolity”, „wewnętrzny” .................................. 3. Dążenie do wypracowania czterech swobód – regulacje i mechanizmy prawne .............................................................. II. Swobodny przepływ towarów ........................................................ 1. Zasada swobodnego przepływu towarów – podstawowe pojęcia ......................................................................................... Spis treści 2. Formuła Dassonville i Cassis de Dijon ................................... 3. Sprawa Keck i Mithouard ......................................................... 4. Klasyfikacja produktów – orzecznictwo i regulacje ............. III. Swobodny przepływ osób, w tym pracowników ......................... IV. Swobodny przepływ usług ............................................................. V. Swobodny przepływ kapitału ......................................................... VI. Swoboda przedsiębiorczości – znoszenie kolejnych barier ....... 1. Pojęcie swobody przedsiębiorczości – zakres pojęcia i wyjątki ....................................................................................... 2. Swoboda przedsiębiorczości – adresaci i mechanizmy prawne ......................................................................................... § 4. Nowe wyzwania w celu pełniejszego urzeczywistnienia idei jednolitego rynku wewnętrznego ........................................................... § 5. Europejska Spółka Akcyjna ..................................................................... I. Cechy charakterystyczne ................................................................. II. Struktura i organy ............................................................................ III. Zaangażowanie pracowników ........................................................ IV. Dalsze wyzwania .............................................................................. § 6. Unijne prawo konkurencji ....................................................................... I. Objaśnienie podstawowych pojęć, wspólne cele, zakres normowania ...................................................................................... II. Reguły, zakazy i wyjątki dotyczące uczciwej konkurencji ......... § 7. Europejski kryzys gospodarczy – przyczyny, wyzwania i rozwiązania ............................................................................................... I. Geneza problemu ............................................................................. II. Propozycje działań naprawczych .................................................. § 8. Podsumowanie ........................................................................................... Rozdział III. Formy regulacji i reglamentacji rynku ....................................... § 1. Wstęp ........................................................................................................... § 2. Granice swobody działalności gospodarczej ......................................... § 3. Reglamentacja działalności gospodarczej .............................................. § 4. Działalność regulowana ............................................................................ § 5. Zezwolenia i licencje ................................................................................. § 6. Koncesje ...................................................................................................... Rozdział IV. Prawne uwarunkowania oraz formy zatrudnienia w podmiotach sektora publicznego i w działalności gospodarczej ........ § 1. Wstęp ........................................................................................................... § 2. Formy zatrudnienia wynikające z Kodeksu pracy ............................... I. Umowa o pracę ................................................................................ II. Telepraca ........................................................................................... III. Stosunek pracy na podstawie powołania ..................................... VI 39 43 46 48 53 54 55 55 57 58 59 59 63 63 64 65 65 67 70 70 73 77 79 79 81 84 86 89 91 95 95 96 96 98 99 Spis treści IV. Stosunek pracy na podstawie wyboru .......................................... V. Stosunek pracy na podstawie mianowania .................................. VI. Leasing pracowniczy ....................................................................... VII. Praca tymczasowa ............................................................................ § 3. Formy zatrudnienia wynikające z Kodeksu cywilnego ....................... I. Umowa zlecenia ............................................................................... II. Umowa o dzieło ............................................................................... III. Umowa agencyjna ............................................................................ § 4. Nowe formy zatrudnienia ........................................................................ I. Job sharing ......................................................................................... II. Work sharing ..................................................................................... III. Job rotation ........................................................................................ IV. Subkontrakty ..................................................................................... V. Samozatrudnienie ............................................................................. § 5. Podsumowanie ........................................................................................... Rozdział V. Formy działalności gospodarczej ................................................... § 1. Uwagi ogólne ............................................................................................. § 2. Indywidualna działalność gospodarcza ................................................. § 3. Spółka cywilna ........................................................................................... I. Informacje ogólne ............................................................................ II. Umowa spółki cywilnej .................................................................. III. Uprawnienia i obowiązki wspólników ......................................... IV. Stosunki majątkowe w spółce cywilnej ........................................ V. Odpowiedzialność za zobowiązania w spółce cywilnej .............. VI. Prowadzenie spraw spółki .............................................................. VII. Rozwiązanie spółki cywilnej .......................................................... § 4. Działalność w formie spółki handlowej ................................................. I. Spółki osobowe ................................................................................. 1. Uwagi ogólne ............................................................................. 2. Spółka jawna .............................................................................. A. Umowa spółki jawnej ....................................................... B. Uprawnienia i obowiązki wspólników w spółce jawnej .................................................................................. C. Odpowiedzialność za zobowiązania w spółce jawnej .. D. Prowadzenie spraw spółki jawnej .................................. E. Rozwiązanie spółki jawnej ............................................... 3. Spółka partnerska ...................................................................... A. Umowa spółki partnerskiej ............................................. B. Uprawnienia i obowiązki wspólników w spółce partnerskiej ......................................................................... 100 101 101 103 104 105 107 109 111 111 112 113 114 115 116 117 117 118 118 118 119 120 120 121 122 122 123 123 123 124 124 125 125 126 127 128 128 129 VII Spis treści C. Odpowiedzialność za zobowiązania w spółce partnerskiej ......................................................................... D. Prowadzenie spraw spółki partnerskiej ......................... E. Rozwiązanie spółki partnerskiej ..................................... 4. Spółka komandytowa ............................................................... A. Umowa spółki komandytowej ........................................ B. Uprawnienia i obowiązki wspólników w spółce komandytowej oraz zakres odpowiedzialności za zobowiązania ................................................................. C. Prowadzenie spraw spółki komandytowej .................... D. Rozwiązanie spółki komandytowej ................................ 5. Spółka komandytowo-akcyjna ................................................ A. Statut spółki komandytowo-akcyjnej ............................ B. Organy spółki komandytowo-akcyjnej ......................... C. Uprawnienia i obowiązki wspólników w spółce komandytowo-akcyjnej .................................................... D. Prowadzenie spraw spółki komandytowo-akcyjnej .... E. Rozwiązanie spółki komandytowo-akcyjnej ................. 6. Opodatkowanie spółek osobowych ........................................ II. Spółki kapitałowe ............................................................................. 1. Uwagi ogólne ............................................................................. 2. Spółka akcyjna ........................................................................... A. Statut spółki akcyjnej ....................................................... B. Organy spółki akcyjnej .................................................... C. Uprawnienia i obowiązki akcjonariuszy ....................... D. Odpowiedzialność za zobowiązania w spółce akcyjnej ............................................................................... E. Prowadzenie spraw spółki akcyjnej ............................... F. Rozwiązanie spółki akcyjnej ............................................ 3. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ............................ A. Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ...... B. Organy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ....... C. Uprawnienia i obowiązki wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ................................. D. Odpowiedzialność za zobowiązania w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością ................................. E. Prowadzenie spraw spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ........................................................... F. Rozwiązanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ........................................................... G. Likwidacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością . 129 129 130 131 132 132 133 134 134 135 136 136 137 138 138 139 139 139 140 141 143 143 143 144 144 145 145 146 147 147 148 150 VIII Spis treści 4. Spółka celowa ............................................................................ § 5. Spółdzielnia ................................................................................................. I. Uwagi ogólne .................................................................................... II. Statut spółdzielni .............................................................................. III. Organy spółdzielni ........................................................................... IV. Majątek spółdzielni .......................................................................... § 6. Pozostałe formy działalności gospodarczej ........................................... I. Uwagi ogólne .................................................................................... II. Bank .................................................................................................... III. Fundusz inwestycyjny ..................................................................... IV. Towarzystwo funduszy inwestycyjnych lub powierniczych ...... V. Zakład ubezpieczeń ......................................................................... VI. Fundusze emerytalne ...................................................................... VII. Dom maklerski ................................................................................. VIII. Przedsiębiorstwo państwowe ......................................................... Rozdział VI. Nadzór i kontrola działalności gospodarczej ............................ § 1. Uwagi ogólne ............................................................................................. § 2. Podstawa prawna kontroli ....................................................................... § 3. Organy uprawnione .................................................................................. § 4. Zakres kontroli .......................................................................................... § 5. Pierwszy etap kontroli działalności gospodarczej – zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli ................................................................. § 6. Książka kontroli ......................................................................................... § 7. Czas trwania kontroli ............................................................................... § 8. Zakres uprawnień kontrolującego .......................................................... § 9. Odpowiedzialność odszkodowawcza ..................................................... § 10. Ochrona praw przedsiębiorcy w postępowaniu kontrolnym ............. I. Sprzeciw przedsiębiorcy .................................................................. II. Zażalenie ............................................................................................ III. Zabezpieczenie dowodów ............................................................... § 11. Zakończenie kontroli – protokół kontroli ............................................ Rozdział VII. Rejestry i ewidencje w obrocie gospodarczym ......................... § 1. Uwagi ogólne ............................................................................................. § 2. Krajowy Rejestr Sądowy ........................................................................... I. Utworzenie KRS ............................................................................... II. Organizacja KRS .............................................................................. 1. Rejestry KRS .............................................................................. 2. System informatyczny .............................................................. 3. Rejestr centralny ........................................................................ III. Jawność .............................................................................................. 150 151 151 151 152 152 152 152 153 154 155 156 156 156 157 159 159 160 160 160 161 167 169 173 174 177 177 183 183 187 189 189 191 191 192 192 192 192 193 IX Spis treści IV. Centralna Informacja KRS ............................................................. 1. Zadania Centralnej Informacji ............................................... 2. Odpisy z KRS ............................................................................. V. Wpis do KRS .................................................................................... 1. Obowiązek wpisu do KRS ....................................................... 2. Postępowanie rejestrowe .......................................................... A. Właściwość sądu ............................................................... B. Tryb postępowania ........................................................... C. Wniosek o wpis ................................................................. D. Rozpoznanie wniosku ...................................................... E. Dokonanie wpisu .............................................................. VI. Akta rejestrowe ................................................................................ VII. Obowiązek identyfikacyjny ............................................................ VIII. Rejestr przedsiębiorców .................................................................. IX. Rejestr stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej .......................................................... X. Rejestr dłużników niewypłacalnych .............................................. § 3. Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej ....... I. Utworzenie CEIDG ......................................................................... II. Organizacja CEIDG ......................................................................... 1. System informatyczny .............................................................. 2. Rejestr centralny ........................................................................ 3. Jawność ........................................................................................ III. Zadania CEIDG ................................................................................ IV. Wpis do CEIDG ............................................................................... V. Zaświadczenia o wpisie do CEIDG ............................................... § 4. Elektroniczne księgi wieczyste (Centralna Informacja Ksiąg Wieczystych) ............................................................................................... I. Utworzenie systemu elektronicznych ksiąg wieczystych ........... II. Organizacja systemu elektronicznych ksiąg wieczystych .......... III. Dokumenty wydawane przez Centralną Informację .................. IV. Elektroniczna księga wieczysta ...................................................... 1. Założenie księgi wieczystej ...................................................... 2. Zamknięcie księgi wieczystej .................................................. 3. Struktura księgi wieczystej ...................................................... 4. Wpis w księdze wieczystej ....................................................... 5. Jawność księgi wieczystej ......................................................... 6. Akta księgi wieczystej ............................................................... Rozdział VIII. Gospodarka komunalna .............................................................. § 1. Pojęcie gospodarki komunalnej .............................................................. X 195 195 196 197 197 197 197 198 198 202 202 203 204 204 204 205 206 206 207 207 207 208 209 209 212 213 213 213 214 216 216 216 216 217 218 221 223 223 Spis treści I. Uwagi wstępne ................................................................................. II. Definicja gospodarki komunalnej ................................................. 1. Źródła prawa .............................................................................. 2. Pojęcie działalności komunalnej i mienia komunalnego .... 3. Pojęcie gospodarki komunalnej .............................................. 4. Podmiotowy zakres pojęcia gospodarki komunalnej .......... A. Uwagi wstępne .................................................................. B. Jednostki samorządu terytorialnego .............................. a. Pojęcie .......................................................................... b. Porozumienia komunalne ........................................ c. Miasto stołeczne Warszawa ...................................... d. Brak monopolu jednostek samorządu terytorialnego na wykonywanie działalności komunalnej .................................................................. C. Związki jednostek samorządu terytorialnego ............... a. Uwagi wstępne ............................................................ b. Związki międzygminne ............................................. c. Związki powiatów ...................................................... d. Związki powiatowo-gminne (związki komunalne) ................................................................. e. Związki metropolitalne ............................................. D. Podmioty z udziałem jednostek samorządu terytorialnego niebędące związkami jednostek samorządu terytorialnego ................................................ E. Podmioty, w których uczestniczą spółki z udziałem jednostek samorządu terytorialnego .............................. F. Podmioty, którym zostało powierzone wykonywanie zadań z zakresu gospodarki komunalnej ...................... 5. Przedmiotowy zakres pojęcia gospodarki komunalnej ....... A. Zadania własne .................................................................. B. Zadania o charakterze użyteczności publicznej ........... C. Zadania własne gminy ..................................................... D. Zadania własne powiatu .................................................. E. Zadania własne województwa ........................................ § 2. Sposoby prowadzenia i formy organizacyjno-prawne gospodarki komunalnej ................................................................................................. I. Sposoby i formy gospodarki komunalnej .................................... II. Formy organizacyjno-prawne gospodarki komunalnej wskazane w ustawie o gospodarce komunalnej .......................... 1. Samorządowe zakłady budżetowe .......................................... 2. Spółki handlowe ........................................................................ 223 225 225 225 227 228 228 229 229 231 233 234 235 235 236 238 239 240 242 243 243 246 246 248 250 251 253 254 254 255 255 259 XI Spis treści A. Uwagi ogólne ..................................................................... B. Spółki prawa handlowego w sferze użyteczności publicznej ........................................................................... C. Spółki prawa handlowego poza sferą użyteczności publicznej ........................................................................... D. Szczególne regulacje dotyczące spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego .............................. III. Jednostka budżetowa jako niesamoistna forma organizacyjno-prawna gospodarki komunalnej ......................... IV. Ceny i opłaty za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej .......................................................................................... Rozdział IX. Przekształcenia własnościowe przedsiębiorstw ......................... § 1. Modele przekształceń własnościowych w gospodarce ........................ § 2. Komercjalizacja i prywatyzacja – definicje normatywne .................... § 3. Przebieg komercjalizacji ........................................................................... § 4. Przebieg prywatyzacji ............................................................................... Rozdział X. Ochrona konkurencji i konsumentów w świetle najnowszych zmian .................................................................................................................... § 1. Ochrona konkurencji i konsumentów ................................................... I. Uwagi wstępne ................................................................................. II. Prawo Unii Europejskiej ................................................................. III. Prawo krajowe .................................................................................. § 2. Najnowsze zmiany w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów ........................................................................................... I. Ustawa z 10.6.2014 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz ustawy – Kodeks postępowania cywilnego ................................................................. 1. Definicje ...................................................................................... 2. Kontrola koncentracji .............................................................. 3. Zastrzeżenia wobec planowanej koncentracji ...................... 4. Ograniczenie kontroli UOKiK ................................................ 5. Terminy ....................................................................................... 6. Informacje publiczne ................................................................ 7. Skutki praktyk ograniczających konkurencję ....................... 8. Dobrowolne poddanie się karze ............................................. 9. Kary pieniężne ........................................................................... 10. Instytucja kontroli i przeszukania .......................................... 11. Odpowiedzialność osób pełniących funkcje kierownicze ... II. Ustawa z 5.8.2015 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw ........................... 1. Praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów ...... XII 259 260 262 263 265 268 271 271 280 283 290 301 301 301 302 303 306 306 307 307 308 308 309 310 310 311 314 316 318 319 320 Spis treści 2. Decyzje tymczasowe ................................................................. 3. Wystąpienie do przedsiębiorców ............................................ 4. Czynności zmierzające do zakupu towaru ............................ 5. Publikacja .................................................................................... 6. Terminy ....................................................................................... 7. Wzorce umów ............................................................................ III. Podsumowanie ................................................................................. Rozdział XI. Partnerstwo publiczno-prywatne i koncesja na usługi oraz roboty budowlane, parki technologiczne albo inne nowatorskie rozwiązania .......................................................................................................... § 1. Uwagi ogólne ............................................................................................. § 2. Ustawa z 28.7.2005 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym a obecna regulacja zawarta w ustawie z 19.12.2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym ............................................................................... § 3. Ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym a ustawa o koncesji na roboty budowlane i usługi .................................................................. § 4. Partnerstwo publiczno-prywatne a regulacje unijne ........................... I. Regulacje prawa unijnego .............................................................. § 5. Instytucja partnerstwa publiczno-prywatnego w świetle przepisów ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym ...................................... I. Zakres podmiotowy i przedmiotowy regulacji ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym .......................................... 1. Podmiot publiczny .................................................................... 2. Składnik majątkowy .................................................................. 3. Przedsięwzięcie .......................................................................... 4. Wkład własny ............................................................................ II. Zadania ministra właściwego do spraw gospodarki .................. 1. Uwagi ogólne ............................................................................. 2. Raport rynku PPP ..................................................................... III. Procedura wyboru partnera prywatnego według ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym .......................................... § 6. Etapy wyboru partnera prywatnego w trybie ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi ............................................................. I. Zasady obowiązujące w postępowaniu o zawarcie umowy koncesji .............................................................................................. II. Postępowanie w sprawie wyboru partnera prywatnego w świetle przepisów ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi ........................................................................................... 1. Publikacja ogłoszenia o koncesji ............................................ 2. Zawarcie umowy o koncesję ................................................... 321 322 322 323 324 324 329 331 331 332 334 337 337 339 339 341 342 343 343 345 345 345 345 349 349 351 351 352 XIII Spis treści A. Terminy składania wniosków o zawarcie umowy koncesji ............................................................................... 3. Zawartość wniosku o zawarcie umowy koncesji ................. 4. Zaproszenie do udziału w negocjacjach ................................ 5. Zaproszenie do składania ofert i opis warunków koncesji . 6. Wyjaśnienia dotyczące składanych ofert ............................... 7. Wybór oferty .............................................................................. A. Kryteria wyboru oferty .................................................... B. Informacja o wyborze oferty ........................................... 8. Obowiązek złożenia dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu ................... 9. Odwołanie postępowania o zawarcie umowy koncesji ....... 10. Treść protokołu z postępowania; jawność protokołu ......... III. Umowa koncesji ............................................................................... 1. Termin i forma zawarcia umowy koncesji ............................ A. Termin zawarcia umowy ................................................. B. Forma zawarcia umowy ................................................... 2. Treść umowy koncesji .............................................................. A. Elementy obligatoryjne .................................................... B. Dodatkowe postanowienia .............................................. 3. Zakaz zmian umowy w stosunku do oferty .......................... 4. Okres trwania umowy koncesji a zwrot nakładów koncesjonariusza poniesionych w związku z wykonywaniem koncesji ....................................................... 5. Dodatkowa umowa na roboty budowlane ............................ III. Skarga na czynności wyboru najkorzystniejszej oferty .............. 1. Wymogi formalne skargi oraz legitymacja do wniesienia skargi ........................................................................................... 2. Procedura rozpoznawania skargi na czynności związane z zawarciem umowy koncesji .................................................. 3. Termin wniesienia skargi ......................................................... § 7. Umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym ..................................... I. Elementy umowy ............................................................................. II. Uprawnienia kontrolne podmiotu publicznego wobec podmiotu prywatnego ..................................................................... III. Wkład własny w postaci składnika majątkowego ....................... IV. Wybór nowego partnera ................................................................ V. Przekazanie składnika majątkowego podmiotowi publicznemu po zakończeniu trwania umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym ..................................................................... 1. Zwrot składnika majątkowego ................................................ 352 353 353 354 354 355 355 355 355 356 356 357 357 357 357 357 357 358 358 358 359 359 359 360 362 362 362 363 363 363 364 364 XIV Spis treści 2. Przedawnienie roszczenia o przekazanie składnika majątkowego .............................................................................. 3. Prawo pierwokupu przysługujące partnerowi prywatnemu ............................................................................... § 8. Partnerstwo publiczno-prywatne w formie spółki ............................... I. Spółka jako forma realizacji umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym ..................................................................... II. Prawo pierwokupu akcji albo udziałów przysługujące podmiotowi publicznemu i jego termin ...................................... § 9. Partnerstwo publiczno-prywatne a finanse publiczne ........................ § 10. Partnerstwo publiczno-prywatne w praktyce ....................................... I. Uwagi ogólne .................................................................................... II. Budowa poznańskiej instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych – „ITPOK” ............................................. III. Budowa budynku Sądu Rejonowego w Nowym Sączu przy ul. Grunwaldzkiej ............................................................................. IV. TechnoPort Warszawski Park Technologiczny – niepowodzenie realizacji projektu ................................................ § 11. Podsumowanie ........................................................................................... Rozdział XII. Prawo zamówień publicznych – istotne kwestie praktyczne § 1. Zagadnienia ogólne ................................................................................... I. Uwagi wprowadzające ..................................................................... II. Podmioty objęte ustawą .................................................................. III. Zasady stosowania prawa zamówień publicznych ..................... IV. Wyłączenie stosowania ustawy PrZamPubl ................................ V. Tryby udzielania zamówień publicznych .................................... § 2. Przebieg procedury przetargowej ........................................................... I. Zamawiający i wykonawcy ............................................................. 1. Udział wykonawcy w postępowaniu przetargowym (art. 22 PrZamPubl) .................................................................. 2. Wykonawcy skupieni w ramach konsorcjum (art. 23 PrZamPubl) ................................................................................ 3. Przyczyny wykluczenia wykonawców ................................... II. Zakres żądań zamawiającego oraz rodzaje dokumentów, których może wymagać .................................................................. III. Forma kontaktu zamawiającego z wykonawcą ........................... IV. Opis przedmiotu zamówienia ........................................................ V. Szacowanie wartości zamówienia .................................................. VI. Komisja przetargowa ....................................................................... VII. Tworzenie i zakres SIWZ oraz wymagania dotyczące oferty wykonawcy ........................................................................................ 365 365 366 366 366 367 368 368 369 372 373 374 375 375 375 377 378 379 380 381 381 382 383 383 386 387 388 389 391 392 XV Spis treści VIII. Ogłoszenie o zamówieniu ............................................................... IX. Dokumentowanie postępowań ...................................................... § 3. Umowa o zamówienie publiczne ............................................................ I. Informacje ogólne ............................................................................ II. Termin zawarcia umowy ................................................................ III. Czas trwania umowy ....................................................................... IV. Zmiana i odstąpienie od umowy ................................................... V. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy .......................... VI. Unieważnienie umowy .................................................................... § 4. Środki ochrony prawnej ........................................................................... I. Informacje ogólne ............................................................................ II. Odwołanie ......................................................................................... III. Skarga do sądu powszechnego ...................................................... Rozdział XIII. Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe .............................. § 1. Zagadnienia wprowadzające .................................................................... I. Istota postępowań restrukturyzacyjnego i upadłościowego ...... II. Relacja postępowania restrukturyzacyjnego i postępowania upadłościowego ................................................................................ III. Postępowanie restrukturyzacyjne .................................................. § 2. Podmioty w postępowaniu restrukturyzacyjnym ................................ I. Dłużnik .............................................................................................. II. Sąd i sędzia-komisarz ...................................................................... III. Nadzorca układu, nadzorca sądowy i zarządca ........................... IV. Wierzyciel, zgromadzenie wierzycieli i rada wierzycieli ............ V. Układ .................................................................................................. § 3. Poszczególne postępowania restrukturyzacyjne ................................... I. Postępowanie o zatwierdzenie układu ......................................... II. Przyspieszone postępowanie układowe ........................................ III. Postępowanie układowe .................................................................. IV. Postępowanie sanacyjne .................................................................. V. Postępowanie upadłościowe ........................................................... § 4. Podmioty w postępowaniu o ogłoszenie upadłości i w postępowaniu upadłościowym .......................................................... I. Dłużnik i upadły ............................................................................... II. Sąd i sędzia-komisarz ...................................................................... III. Syndyk i zastępca syndyka ............................................................. IV. Wierzyciel, zgromadzenie wierzycieli i rada wierzycieli ............ V. Zgłaszanie wierzytelności i lista wierzytelności .......................... VI. Likwidacja i podział masy upadłości ............................................ Rozdział XIV. Prawo kontraktów w obrocie gospodarczym ......................... § 1. Prawo kontraktów a obrót gospodarczy ................................................ XVI 397 399 400 400 401 402 403 404 405 406 406 407 412 415 415 415 416 417 419 419 420 421 423 424 425 425 426 428 428 429 431 431 432 432 433 434 436 439 439 Spis treści I. Ogólna charakterystyka umów ...................................................... 1. Umowa – pojęcie ...................................................................... 2. Swoboda umów ......................................................................... II. Klasyfikacja umów ........................................................................... 1. Umowy nazwane i nienazwane .............................................. 2. Umowy zobowiązujące i rozporządzające ............................. 3. Umowy przysparzające ............................................................ 4. Umowy jednostronnie lub dwustronnie zobowiązujące, umowy wzajemne ...................................................................... 5. Umowy odpłatne i nieodpłatne .............................................. 6. Umowy konsensualne i realne ................................................ 7. Umowy kauzalne i abstrakcyjne ............................................. 8. Umowy swobodnie negocjowane i umowy adhezyjne ........ 9. Umowy krótkoterminowe i umowy długoterminowe ........ 10. Umowy losowe .......................................................................... III. Umowy handlowe – ogólna charakterystyka .............................. 1. Szczególne cechy umów handlowych .................................... A. Wysoki stopień swobody kontraktowania .................... B. Typizacja i szablonowość umów .................................... C. Szczególne znaczenie zasad pewności i bezpieczeństwa obrotu ................................................... D. Przewaga umów długoterminowych ............................. E. Złożoność stosunków umownych .................................. F. Stopniowe nawiązywanie i konkretyzacja stosunków umownych .......................................................................... G. Konieczność uwzględniania zmian w okolicznościach warunkujących umowę .................................................... H. Stosunki szczególnego zaufania powstające między stronami umowy ............................................................... 2. Przedsiębiorca jako strona umowy w Kodeksie cywilnym . IV. Podsumowanie ................................................................................. § 2. Umowy handlowe ..................................................................................... I. Tradycyjne typy umów handlowych w obrocie gospodarczym ................................................................................... 1. Umowy w obrocie towarowym ............................................... A. Sprzedaż .............................................................................. B. Dostawa .............................................................................. C. Zamiana .............................................................................. D. Kontraktacja ....................................................................... 2. Umowy w procesie inwestycji budowlanej ........................... A. Umowa o roboty budowlane .......................................... 439 439 440 442 442 443 444 444 445 445 446 447 447 448 448 448 449 449 449 450 450 450 451 451 451 452 452 452 452 452 453 453 453 454 454 XVII Spis treści B. Umowa o prace projektowe ............................................ C. Umowa o prace geologiczne i roboty geodezyjno- kartograficzne .................................................................... 3. Umowy w zakresie czynności bankowych ............................ A. Umowa rachunku bankowego ........................................ B. Umowa pożyczki ............................................................... C. Umowa kredytu bankowego ........................................... D. Umowa ubezpieczenia ..................................................... 4. Umowy pośrednictwa handlowego ........................................ A. Umowa agencyjna ............................................................. B. Umowa brokerska ............................................................. C. Umowa maklerska ............................................................ 5. Umowy transportowo-spedycyjne ......................................... A. Umowa przewozu ............................................................. B. Umowa spedycji ................................................................ II. Nowe typy umów w obrocie gospodarczym ............................... 1. Umowa leasingu ........................................................................ 2. Umowa factoringu ..................................................................... 3. Umowa forfaitingu .................................................................... 4. Umowa sponsoringu ................................................................ 5. Umowa franchisingu ................................................................. 6. Umowa deweloperska .............................................................. 7. Umowa timesharingu ................................................................ 8. Umowa menadżerska ............................................................... 9. Umowa merchandisingu ........................................................... 10. Umowa offsetowa ...................................................................... 11. Umowa know-how .................................................................... 12. Umowa due dilligence review .................................................. 13. Umowa just in time .................................................................. § 3. Podsumowanie ........................................................................................... Rozdział XV. Spory gospodarcze i alternatywne metody ich rozwiązywania .................................................................................................... § 1. Wprowadzenie ........................................................................................... § 2. Alternatywne metody rozwiązywania sporów ...................................... I. Geneza i definicja ADR .................................................................. II. Klasyfikacja i rodzaje ADR ............................................................. § 3. Arbitraż ....................................................................................................... I. Uwagi wprowadzające ..................................................................... II. Zalety arbitrażu ................................................................................ III. Stałe sądy polubowne w Polsce ..................................................... § 4. Mediacja ...................................................................................................... XVIII 454 455 455 455 456 456 457 457 457 458 459 459 459 460 460 460 461 462 463 463 464 464 465 466 466 467 467 468 468 471 471 472 472 473 475 475 477 480 482 Spis treści I. Uwagi wprowadzające ..................................................................... II. Zalety mediacji ................................................................................. § 5. Podsumowanie ........................................................................................... Rozdział XVI. Wybrane aspekty odpowiedzialności karnej w prawie gospodarczym ..................................................................................................... § 1. Uwagi wprowadzające .............................................................................. § 2. Przestępstwo gospodarcze ........................................................................ § 3. Przedmiot ochrony przestępstw gospodarczych .................................. § 4. Pokrzywdzony przestępstwem gospodarczym ..................................... § 5. Charakter przestępczości gospodarczej ................................................. § 6. Typologia przestępstw gospodarczych ................................................... § 7. Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych za przestępstwa gospodarcze ................................................................................................ § 8. Odpowiedzialność za przestępstwa gospodarcze przewidziana w Kodeksie karnym ................................................................................... § 9. Nieprawidłowe wykonywanie działalności gospodarczej – warunki odpowiedzialności ..................................................................................... § 10. Odpowiedzialność karna przewidziana w Kodeksie spółek handlowych ................................................................................................. § 11. Odpowiedzialność przedsiębiorców przewidziana w Kodeksie karnym skarbowym ................................................................................... § 12. Organizowanie sprzedaży lawinowej ..................................................... 482 483 484 485 485 486 486 488 489 490 493 495 505 506 509 513 XIX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Prawo gospodarcze - zagadnienia wybrane
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: