Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00471 008159 9231055 na godz. na dobę w sumie
Prawo gospodarcze publiczne - ebook/pdf
Prawo gospodarcze publiczne - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 296
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-1896-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Kazusy Becka „Prawo gospodarcze publiczne” podzielone są na dwie części:

PIERWSZA składa się z opisów stanów faktycznych wraz z odpowiedziami, literaturą oraz najważniejszym orzecznictwem i wskazówkami do rozwiązania, uwzględniających zagadnienia dotyczące m.in.:

DRUGA część zawiera wzory wniosków, sporządzone zgodnie z wymogami i odpowiadające potrzebom praktyki, m.in.:

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Seria Kazusy Becka jest odpowiedzią na potrzebę nauki praktycznego stosowania wiedzy zdobywanej podczas studiów do rozwiązywania problemów z poszczególnych dziedzin prawa. Seria adresowana jest przede wszystkim do studentów oraz aplikantów zawodów prawniczych. Kazusy Becka „Prawo gospodarcze publiczne” podzielone są ewidencji działalności gospodarczej, Krajowego Rejestru Sądowego, wolnych zawodów, Prawa turystycznego, Prawa zamówień publicznych, ochrony konkurencji i konsumentów. na dwie części: PIERWSZA składa się z opisów stanów faktycznych wraz z odpowie- dziami, literaturą oraz najważniejszym orzecznictwem i wskazówka- mi do rozwiązania, uwzględniających zagadnienia dotyczące m.in.: (cid:57) (cid:57) (cid:57) (cid:57) (cid:57) (cid:57) DRUGA część zawiera wzory wniosków, sporządzone zgodnie z wy- mogami i odpowiadające potrzebom praktyki, m.in.: (cid:57) (cid:57) (cid:57) (cid:57) (cid:57) (cid:57) wniosek o wpis do ewidencji, wniosek o zawieszenie działalności, wniosek o wykreślenie z ewidencji, wnioski o wpisy do KRS, wnioski o wydanie odpisów i wyciągów z KRS oraz wniosek o publikację wpisu w MSiG. Joanna Ablewicz – doktorantka z zakresu prawa gospodarczego publicznego, wykładowca w Małopolskiej Wyższej Szkole Ekono- micznej w Tarnowie. Specjalizuje się w prawie gospodarczym pub- licznym. Ukończyła aplikację sędziowską. Polecamy: (cid:51)(cid:75)(cid:82)(cid:89)(cid:80)(cid:84)(cid:89)(cid:0)(cid:34)(cid:69)(cid:67)(cid:75)(cid:65) (cid:113)(cid:132)(cid:145)(cid:234)(cid:118)(cid:143)(cid:150)(cid:157)(cid:136)(cid:154)(cid:150)(cid:142)(cid:140)(cid:234)(cid:194)(cid:149)(cid:136)(cid:135)(cid:173)(cid:195) (cid:119)(cid:149)(cid:132)(cid:154)(cid:146) (cid:138)(cid:146)(cid:150)(cid:147)(cid:146)(cid:135)(cid:132)(cid:149)(cid:134)(cid:157)(cid:136) (cid:114)(cid:146)(cid:144)(cid:147)(cid:136)(cid:145)(cid:135)(cid:140)(cid:152)(cid:144) (cid:165)(cid:173)(cid:234)(cid:154)(cid:156)(cid:135)(cid:132)(cid:145)(cid:140)(cid:136) (cid:122)(cid:123)(cid:124)(cid:107)(cid:112)(cid:104)(cid:234)(cid:119)(cid:121)(cid:104)(cid:126)(cid:117)(cid:112)(cid:106)(cid:129)(cid:108) (cid:173) (cid:173) TWOJE PRAWO 10 zł www.sklep.beck.pl, http://www.beck.pl e-mail: dz.handlowy@beck.pl tel.: 22 31 12 222, fax: 22 33 77 601 ISBN 978-83-255-1896-7 Cena 39 zł KAZUSY BECKA E N Z C I L B U P E Z C R A D O P S O G O W A R P i z c w e b A l . J K C E B . H C . KAZUSY BECKA Joanna Ablewicz PRAWO GOSPODARCZE PUBLICZNE Problemy: 1. Jakie powinno być rozstrzygnięcie sądu II instancji? Rozwiązanie: Wydawnictwo C. H. BECK KAZUSY BECKA Prawo gospodarcze publiczne W sprzedaży: J. Grajewski (red.) PRAWO KARNE PROCESOWE – CZĘŚĆ OGÓLNA, wyd. 2 Podręczniki Prawnicze J. Grajewski PRZEBIEG PROCESU KARNEGO, wyd. 4 Podręczniki Prawnicze M. Kuć, M. Gałązka PRAWO KARNE WYKONAWCZE Skrypty Becka A. Marek (wprow.) KODEKS KARNY. KODEKS POSTĘPOWANIA KARNEGO. KODEKS KARNY WYKONAWCZY. KOSZTY SĄDOWE KARNE ORAZ INNE AKTY PRAWNE, wyd. 12 Teksty Ustaw Becka. Edycja Sądowa www.sklep.beck.pl Joanna Ablewicz PRAWO GOSPODARCZE PUBLICZNE Wydawnictwo C. H. BECK Warszawa 2010 Redakcja: Ksenia Rzepka Projekt okładki: Robert Rogiński © Wydawnictwo C. H. Beck 2010 Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: TiM-Print Druk i oprawa: Poznańskie Zakłady Grafi czne ISBN 978-83-255-1896-7 Spis treści Wprowadzenie_________________________________________________ Wykaz skrótów_________________________________________________ IX XI Wykaz literatury________________________________________________ XV Rozdział I. Działalność gospodarcza _____________________________ Kazus 1. Działalność wytwórcza w rolnictwie ___________________ Kazus 2. Wpis do ewidencji wspólnika spółki cywilnej ___________ Świadczenie usług na terytorium RP ___________________ Kazus 3. Kazus 4. Interpretacja ________________________________________ Kazus 5. Transakcje z wykorzystaniem rachunku bankowego______ Kazus 6. Punkt kontaktowy ___________________________________ Kazus 7. Oznakowanie produktów wprowadzanych do obrotu ____ Kazus 8. Wpis do ewidencji działalności gospodarczej ____________ Kazus 9. Ograniczenie zasady swobody działalności gospodarczej (transport drogowy) _________________________________ Kazus 10. Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej ____ Kazus 11. Formy wykonywania wolnych zawodów _______________ Kazus 12. Przesłanki wykonywania wolnych zawodów ____________ Kazus 13. Szczególne obowiązki osób wykonujących zawód adwokata ___________________________________________ Kazus 14. Obrót napojami alkoholowymi ________________________ Kazus 15. Zmiana ceny w umowie turystycznej ___________________ Kazus 16. Nienależyta organizacja podróży ______________________ Kazus 17. Odstąpienie od umowy turystycznej ___________________ Kazus 18. Umowa o podróż ____________________________________ Kazus 19. Niedozwolone postanowienia umowy turystycznej ______ Kazus 20. Działalność kantorowa _______________________________ J. Ablewicz, Prawo gospodarcze publiczne 1 1 4 7 12 15 17 20 24 27 31 34 36 39 42 48 50 53 56 62 67  Spis treści Kazus 21. Udzielenie koncesji __________________________________ Kazus 22. Koncesja na roboty budowlane ________________________ Kazus 23. Cofnięcie koncesji ____________________________________ Kazus 24. Kontrola przedsiębiorcy (cid:150) zasady og(cid:243)lne, terminy _______ Kazus 25. Sprzeciw w trakcie kontroli ___________________________ Kazus 26. Oddział ____________________________________________ Kazus 27. Przedstawicielstwo przedsiębiorcy zagranicznego _______ Rozdział II. Krajowy Rejestr Sądowy _____________________________ Kazus 28. Firma przedsiębiorcy _________________________________ Kazus 29. Prokura ____________________________________________ Kazus 30. Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego _________________ Kazus 31. Kognicja sądu rejestrowego ___________________________ Kazus 32. Zwrot pisma o udzielenie informacji z KRS _____________ Kazus 33. Zwrot wniosku o wpis do KRS ________________________ Kazus 34. Domniemanie prawdziwości wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego ___________________________________ Kazus 35. Jawność rejestru _____________________________________ Kazus 36. Odpowiedzialność za wpis do KRS ____________________ Kazus 37. Stosowanie Kodeksu postępowania cywilnego w postępowaniu przed sądami rejestrowymi ____________ Kazus 38. Grzywna w Krajowym Rejestrze Sądowym _____________ Kazus 39. Kurator w KRS ______________________________________ Kazus 40. Skuteczność wpisu do rejestru zmian w zarządzie sp(cid:243)łki z o.o. _________________________________________ Kazus 41. Skuteczność umowy zawartej przez osobę odwołaną z zarządu sp(cid:243)łki _____________________________________ Kazus 42. Dział 6. Krajowego Rejestru Sądowego _________________ Kazus 43. Elektroniczny katalog KRS, udostępnianie dokument(cid:243)w __ Kazus 44. Wpis do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakład(cid:243)w opieki zdrowotnej a jego ogłoszenie ___________ Kazus 45. Wyposażenie fundacji ________________________________ Kazus 46. Majątek fundacji _____________________________________ Kazus 47. Wpis do rejestru dłużnik(cid:243)w niewypłacalnych ___________ Kazus 48. Wykreślenie z rejestru dłużnik(cid:243)w niewypłacalnych ______ Rozdział III. Zam(cid:243)wienia publiczne ______________________________ Kazus 49. Pełnomocnik w zam(cid:243)wieniach publicznych (konsorcjum) _ 71 74 81 84 90 93 98 103 103 106 109 111 116 118 120 124 127 131 137 141 146 148 151 154 159 164 167 171 174 179 179 VI J. Ablewicz, Prawo gospodarcze publiczne Spis treści Kazus 50. Cesja w zam(cid:243)wieniach publicznych ____________________ Kazus 51. Odwołanie a unieważnienie umowy zawartej w postępowaniu o udzielenie zam(cid:243)wienia ______________ Kazus 52. Warunki zam(cid:243)wień a uczciwa konkurencja _____________ Kazus 53. Zakres dokument(cid:243)w wymaganych od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zam(cid:243)wienia publicznego ___ Kazus 54. Oferta wariantowa w zam(cid:243)wieniach publicznych ________ Rozdział IV. Konkurencja i ochrona konsument(cid:243)w ________________ Kazus 55. Nadużywanie pozycji dominującej _____________________ Kazus 56. Praktyka naruszająca interesy konsument(cid:243)w ____________ Kazus 57. Utrudnianie dostępu do rynku ________________________ Rozdział V. Pozostałe zagadnienia _______________________________ Kazus 58. Komercjalizacja przedsiębiorstwa państwowego _________ Kazus 59. Prywatyzacja pośrednia ______________________________ Kazus 60. Kurator w postępowaniu upadłościowym ______________ Kazus 61. Zdolność upadłościowa ______________________________ Wzory pism ____________________________________________________ 1. Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej __________ 2. Wniosek o wykreślenie z ewidencji gospodarczej ________________ 3. Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napoj(cid:243)w alkoholowych przeznaczonych do spożycia _________________________________ 4. Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorc(cid:243)w (sp(cid:243)łka jawna, sp(cid:243)łka partnerska, sp(cid:243)łka komandytowa) _________ 5. Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorc(cid:243)w (przedsiębiorstwo państwowe, jednostka badawczo-rozwojowa, instytucja gospodarki budżetowej) ____________________________ 183 185 189 192 196 199 199 203 206 211 211 214 218 222 227 229 238 239 240 244 6. Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym (fundacja, stowarzyszenie, inna organizacja społeczna lub zawodowa) _____________________________________________ 248 7. Wniosek o dokonanie wpisu w rejestrze dłużnik(cid:243)w niewypłacalnych 253 8. Wniosek o wykreślenie dłużnika z pozycji rejestru dłużnik(cid:243)w 256 258 259 260 261 VII niewypłacalnych ____________________________________________ 9. Wniosek o wydanie odpisu z Rejestru Dłużnik(cid:243)w Niewypłacalnych 10. Wniosek o wydanie zaświadczenia, że podmiot nie jest wpisany do Rejestru Dłużnik(cid:243)w Niewypłacalnych ______________________ 11. Wniosek o wydanie odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego ______ 12. Wniosek o wydanie wyciągu z Krajowego Rejestru Sądowego ____ J. Ablewicz, Prawo gospodarcze publiczne Spis treści 13. Wniosek o publikację ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ____________________________________________ 14. Wniosek o wykreślenie podmiotu z Krajowego Rejestru Sądowego Indeks rzeczowy ________________________________________________ 262 264 269 VIII J. Ablewicz, Prawo gospodarcze publiczne Wprowadzenie Kazusy z prawa gospodarczego miałam zamiar napisać już dawno. Jako wy- kładowca w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Tarnowie od wielu lat prowadzę zajęcia i wiem, że najlepszym sposobem na zapamiętanie przez studenta da- nej instytucji jest właśnie kazus. Poprzez kazus student znajduje się bowiem w hipotetycznej, ale możliwej do zaistnienia sytuacji. O wiele lepiej zapamiętuje w(cid:243)wczas np. co to jest wpis, ile kosztuje oraz co musi zrobić gdy chce zawiesić działalność gospodarczą. Sama pamięciowa nauka przepis(cid:243)w nie uczy prawid- łowego stosowania prawa, a taki powinien być przecież jej cel. Niniejsza publikacja jest przeznaczona zar(cid:243)wno dla student(cid:243)w prawa, jak i uczelni ekonomicznych, kt(cid:243)rzy stykają się z przedmiotami prawniczymi (szcze- g(cid:243)lnie Prawem gospodarczym) w trakcie swoich studi(cid:243)w. W moim zamierzeniu kazusy mają służyć r(cid:243)wnocześnie jako swoistego rodzaju pomoc dydaktyczna, dlatego też przed rozwiązaniem podaję aktualny stan prawny, poglądy doktry- ny oraz orzecznictwo dotyczące danej dziedziny prawa. Z uwagi na fakt, że kazusy są kierowane do student(cid:243)w, a w mojej ocenie stu- dent powinien najpierw dobrze poznać podstawy danej dziedziny prawa, sta- ny faktycznie nie są szczeg(cid:243)lnie skomplikowane czy podchwytliwe, gdyż moim celem było podjęcie pr(cid:243)by zapoznania Czytelnik(cid:243)w z podstawowymi instytu- cjami Prawa gospodarczego publicznego, a nie rozstrzyganie licznych spor(cid:243)w doktryny czy też orzecznictwa. Oczywiście wyb(cid:243)r kazus(cid:243)w jest jak najbardziej subiektywny, mam jednak nadzieję, że zawierają one najważniejsze instytucje, kt(cid:243)rych poznanie i zrozumienie jest konieczne nie tylko w trakcie studi(cid:243)w, ale i w p(cid:243)źniejszym życiu zawodowym, szczeg(cid:243)lnie przy prowadzeniu działalno- ści gospodarczej. Warszawa, czerwiec 2010 r. Warszawa, czerwiec 2010 r. Joanna Ablewicz Joanna Ablewicz J. Ablewicz, Prawo gospodarcze publiczne IX Wykaz skr(cid:243)t(cid:243)w 1. Akty prawne AlkU __________ ustawa z 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciw- działaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz.U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 ze zm.) BezpŻywnU ____ ustawa z 25.8.2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. Nr 171, poz. 1225 ze zm.) CentrInfKRSR __ rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 19.12.2006 r. w sprawie ustroju i organizacji Centralnej Informacji Krajo- wego Rejestru Sądowego oraz szczeg(cid:243)łowych zasad udziela- nia informacji z Rejestru i udostępniania kopii dokument(cid:243)w z katalogu (Dz.U. Nr 247, poz. 1811 ze zm.) FundU _________ ustawa z 6.4.1984 r. o fundacjach (tekst jedn. Dz.U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 ze zm.) GospNierU _____ ustawa z 21.8.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst GryHazardU ___ ustawa z 19.11.2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. Nr 201, jedn. Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.) poz. 1540) GryWzajU ______ ustawa z 29.7.1992 r. o grach i zakładach wzajemnych (tekst jedn. Dz.U. z 2004 r. Nr 4, poz. 27 ze zm.) KKS ___________ Kodeks karny skarbowy KomPrywU ____ ustawa z 30.8.1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397 ze zm.) KoncBudU _____ ustawa z 9.1.2009 r. o koncesji na roboty budowlane (Dz.U. Nr 19, poz. 101 ze zm.) Konstytucja RP _ Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.4.1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm. i ze sprost.) KPA ___________ Kodeks postępowania administracyjnego KrRejSU _______ ustawa z 20.8.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jedn. Dz.U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186 ze zm.) KSH ___________ Kodeks sp(cid:243)łek handlowych KW ____________ Kodeks wykroczeń OchrKonkurU __ ustawa z 16.2.2007 r. o ochronie konkurencji i konsument(cid:243)w (Dz.U. Nr 50, poz. 331 ze zm.) J. Ablewicz, Prawo gospodarcze publiczne XI Wykaz skr(cid:243)t(cid:243)w PPiWU ________ ustawa z 24.4.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 ze zm.) PrAdw _________ ustawa z 26.5.1982 r. (cid:150) Prawo o adwokaturze (tekst jedn. PrDew _________ ustawa z 27.7.2002 r. (cid:150) Prawo dewizowe (Dz.U. Nr 141, Dz.U. z 2009 r. Nr 146, poz. 1188 ze zm.) PrGosp ________ ustawa z 19.11.1999 r. (cid:150) Prawo działalności gospodarczej PrNot __________ ustawa z 14.2.1991 r. (cid:150) Prawo o notariacie (tekst jedn. Dz.U. poz. 1178 ze zm.) (Dz.U. Nr 101, poz. 1178 ze zm.) z 2008 r. Nr 189, poz. 1158 ze zm.) PrPostSAdm ____ ustawa z 30.8.2002 r. (cid:150) Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) PrUpNapr ______ ustawa z 28.2.2003 r. (cid:150) Prawo upadłościowe i naprawcze PrZamPubl _____ ustawa z 29.1.2004 r. (cid:150) Prawo zam(cid:243)wień publicznych (tekst (tekst jedn. Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1361 ze zm.) RTVU _________ ustawa z 29.12.1992 r. o radiofonii i telewizji (tekst jedn. Dz.U. jedn. Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) z 2004 r. Nr 253, poz. 2531 ze zm.) SwobGospU ____ ustawa z 2.7.2002 r. o swobodzie działalności gospodarczej ŚwiadUsługU ___ ustawa z 4.3.2010 r. o świadczeniu usług na terytorium Rze- (tekst jedn. Dz.U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095 z e zm.) TranspDrogU ___ ustawa z 6.9.2001 r. o transporcie drogowym (tekst jedn. czypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 47, poz. 278) Dz.U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874 ze zm.) UsługTurU _____ ustawa z 29.8.1997 r. o usługach turystycznych (tekst jedn. Dz.U. z 2004 r. Nr 223, poz. 2268 ze zm.) ZNKU _________ ustawa z 16.4.1993 r. o zwalczeniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn. Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.) 2. Czasopisma Biul. SN ________ Biuletyn Sądu Najwyższego MoP ___________ Monitor Prawniczy MoPod _________ Monitor Podatkowy OSA ___________ Orzecznictwo Sąd(cid:243)w Administracyjnych POP ___________ Przegląd Orzecznictwa Podatkowego PPH ___________ Przegląd Prawa Handlowego Pr. Sp. _________ Prawo Sp(cid:243)łek PUG ___________ Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego R. Pr. __________ Radca Prawny Wok. __________ Wokanda XII J. Ablewicz, Prawo gospodarcze publiczne Wykaz skr(cid:243)t(cid:243)w 3. Organy orzekające KIO ___________ Krajowa Izba Odwoławcza NSA ___________ Naczelny Sąd Administracyjny SA _____________ Sąd Apelacyjny SN ____________ Sąd Najwyższy SOKiK _________ Sąd Ochrony Konkurencji i Konsument(cid:243)w WSA ___________ wojew(cid:243)dzki sąd administracyjny 4. Inne skr(cid:243)ty Dz.U. __________ Dziennik Ustaw Dz.Urz. ________ Dziennik Urzędowy KRS ___________ Krajowy Rejestr Sądowy MSiG __________ Monitor Sądowy i Gospodarczy Nr _____________ numer poz. ___________ pozycja s. ______________ strona tekst jedn. ______ tekst jedn. UOKiK ________ Urząd Ochrony Konkurencji i Konsument(cid:243)w z. ______________ zeszyt J. Ablewicz, Prawo gospodarcze publiczne XIII XIV J. Ablewicz, Prawo gospodarcze publiczne Wykaz literatury J. Gospodarek, Prawo turystyczne, Warszawa 2001. P. Granecki, Prawo zam(cid:243)wień publicznych. Komentarz, Warszawa 2009. P. Granecki, Prawo zam(cid:243)wień publicznych, Warszawa 2009. S. Gurgul, Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz, Warszawa 2010. J. Jacyszyn, wykonywanie wolnych zawod(cid:243)w w Polsce, Warszawa 2004. A. Kidyba, Prawo handlowe, Warszawa 2009. K. Kruczalak, Prawo handlowe. Zarys wykładu, Warszawa 2006. Z. Krzemiński, Etyka adwokacka, Warszawa 2008. E. Marszałkowska-Krześ, J. Jacyszyn, Wpisy w rejestrze przedsiębiorc(cid:243)w dotyczące sp(cid:243)łek handlowych, Warszawa 2004. E. Marszałkowska-Krześ, Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym. Komentarz, War szawa 2001. M. Nesterowicz, Prawo w turystyce, Warszawa 2009. E. Norek, Prawo zam(cid:243)wień publicznych, Warszawa 2009. J. Olszewski, Prawo gospodarcze. Kompendium, Warszawa 2009. K. Pietrzykowski (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, Warszawa 2009. P. Pionor, [w:] J. Strzępka (red.), Kodeks sp(cid:243)łek handlowych. Komentarz, Warsza- wa 2009. 2009. wa 2009. M. Płużański, Prawo zam(cid:243)wień publicznych. Komentarz, Warszawa 2009. A. Powałowski (red.), Leksykon prawa gospodarczego publicznego, Warszawa M. Sieradzka, Kiedy przedsiębiorca może zawiesić działalność gospodarczą, MoP 2009, Nr 17 (cid:150) dodatek. T. Skoczny, Ustawa o ochronie konkurencji i konsument(cid:243)w. Komentarz, Warsza- T. Skoczny, [w:] Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz, J. Szwaja (red.), Warszawa 2009. Z. Snażyk, A. Szafrański, Publiczne prawo gospodarcze, Warszawa 2009. M. Tarska, Krajowy Rejestr Sądowy. Komentarz, Warszawa 2009. J. Ablewicz, Prawo gospodarcze publiczne XV XVI J. Ablewicz, Prawo gospodarcze publiczne Rozdział I. Działalność gospodarcza Kazus 1. Dzia³alnoœæ wytwórcza w rolnictwie Stan faktyczny Grzegorz T., znany i ceniony adwokat, postanowił zakupić na Mazu- rach działkę rolną. Gdy znalazł odpowiedni kawałek ziemi, zbudował na nim dom. Po roku postanowił przenieść się z miasta na wieś i udzielać porad wirtualnie, wyjeżdżając do miasta jedynie wtedy, gdy była taka ko- nieczność. W związku ze zmianą miejsca zamieszkania rozbudował swoją posiadłość, wybudował kilka budynk(cid:243)w gospodarczych. Zaczął hodować w nich owce, świnie i krowy. Ponadto wykopał staw i hodował w nim ryby. Zatrudnił też kilka os(cid:243)b, kt(cid:243)re miały mu pomagać w prowadzeniu gospodarstwa rolnego. Zar(cid:243)wno pożytki ze zwierząt, jak i ryby sprzeda- wał stałym odbiorcom z Warszawy. Zyski przeznaczał na wynagrodzenie dla pracownik(cid:243)w i rozbudowę gospodarstwa. Niedługo potem rozpoczął hodowlę kwiat(cid:243)w. Problemy: 1) Czy Grzegorz T. prowadzi działalność gospodarczą? 2) Jakie jest stanowisko orzecznictwa w kwestii prowadzenia działalności gospo- darczej w postaci wykonywania działalności wytw(cid:243)rczej w rolnictwie? Odpowiedzi: Zgodnie z art. 2 ustawy z 2.7.2004 r. o swobodzie działalności gospo- darczej (tekst jedn. Dz.U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095 ze zm.), działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność wytw(cid:243)rcza, budowlana, handlo- wa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopa- lin ze zł(cid:243)ż, a także działalność zawodowa, wykonywana w spos(cid:243)b zorga- nizowany i ciągły. Definicja Definicja dzia³alnoœci dzia³alnoœci gospodarczej gospodarczej J. Ablewicz, Prawo gospodarcze publiczne 1 Dzia³alnoœæ Dzia³alnoœæ rolnicza rolnicza Kazus 1 Rozdział I. Działalność gospodarcza Jak to wyjaśniono w uchwale NSA (7) z 2.4.2007 r. (II OPS 1/07, ONSAiWSA 2007, Nr 3, poz. 62), działalność wytw(cid:243)rcza w rolnictwie mie- ści się w definicji działalności gospodarczej określonej w art. 2 SwobGospU. Ten przepis charakteryzuje działalność gospodarczą jako zarobkową oraz wykonywaną w spos(cid:243)b zorganizowany i ciągły. Cechy te wypełnia pro- wadzenie gospodarstwa rolnego. Działalność ta nie r(cid:243)żni się niczym od wykonywania innej indywidualnej działalności zawodowej, kt(cid:243)ra jest wy- łączona spod działania przepis(cid:243)w ustawy (lekarza czy adwokata) i jest ob- jęta inną regulacją prawną, choć co do charakteru działalności tych grup zawodowych nie ma wątpliwości, że jest to działalność gospodarcza. Za- tem wprowadzanie r(cid:243)żnicy pomiędzy prowadzeniem gospodarstwa rol- nego a inną działalnością zawodową, skoro obie charakteryzują się tymi samymi cechami (zarobkowa, zorganizowana i ciągła), nie ma uzasadnie- nia z uwagi na art. 3 SwobGospU. Przewidziane w art. 3 SwobGospU wy- łączenie (przepis(cid:243)w ustawy o swobodzie działalności gospodarczej nie stosuje się do działalności wytw(cid:243)rczej w rolnictwie oraz chowu i hodow- li zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śr(cid:243)dlądo- wego, a także wynajmowania przez rolnik(cid:243)w pokoi, sprzedaży posiłk(cid:243)w domowych i świadczenia w gospodarstwach rolnych innych usług zwią- zanych z pobytem turyst(cid:243)w) nie może zatem prowadzić do wniosku, że działalność wytw(cid:243)rcza w rolnictwie nie jest działalnością gospodarczą, o kt(cid:243)rej mowa w art. 2 SwobGospU, a jedynie, że działalność ta nie podle- ga reżimowi ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Spos(cid:243)b uję- cia przepis(cid:243)w ustawy o swobodzie działalności gospodarczej polegający na tym, że najpierw w art. 2 SwobGospU określa się, co jest działalnością gospodarczą, a następnie w art. 3 SwobGospU stanowi się, że przepis(cid:243)w tej ustawy nie stosuje się do działalności wymienionej w tym artykule, wyraźnie wskazuje, że działalność wytw(cid:243)rcza w rolnictwie (prowadze- nie gospodarstwa rolnego) jest działalnością gospodarczą w rozumieniu art. 2 SwobGospU, jednakże do tej działalności nie stosuje się pozostałych jej przepis(cid:243)w. Dokonane w art. 3 SwobGospU wyłączenie, jak zaznaczono, nie prze- sądza, że prowadzenie gospodarstwa rolnego nie jest działalnością go- spodarczą, lecz jedynie o tym, że prowadzenie gospodarstwa rolnego nie wymaga np. wpisu do rejestru przedsiębiorc(cid:243)w czy do ewidencji działal- ności gospodarczej, a z kolei jego zakończenie nie podlega wykreśleniu, nie podlega r(cid:243)wnież innym rygorom wynikającym z ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (posługiwanie się określonymi w niej doku- mentami, kontrola wykonywania działalności prowadzonej na podstawie jej przepis(cid:243)w itd.). W przedmiotowym kazusie przyjąć należy, że Grzegorz T. prowadzi działalność gospodarczą zar(cid:243)wno jako adwokat, jak i jako rolnik. 2 J. Ablewicz, Prawo gospodarcze publiczne Rozdział I. Działalność gospodarcza Kazus 1 Literatura: J. Olszewski, Prawo gospodarcze. Kompendium, Warszawa 2009. P. Bielski, Cele definiowania pojęcia gospodarstwa rolnego w systemie prawa (cid:150) uwagi z perspektywy prawa handlowego, Rej. 2005, Nr 10, s. 62. Orzecznictwo: Uchwała NSA (7) z 2.4.2007 r. (II OPS 1/07, ONSAiWSA 2007, Nr 3, poz. 62). Wyrok NSA z 29.8.2007 r. (II OSK 1618/06, niepubl.). NOTATKI J. Ablewicz, Prawo gospodarcze publiczne 3
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Prawo gospodarcze publiczne
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: