Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00563 009655 9497080 na godz. na dobę w sumie
Prawo gospodarcze publiczne. Wydanie 3 - ebook/pdf
Prawo gospodarcze publiczne. Wydanie 3 - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 626
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-7267-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Publikacja ,,Prawo gospodarcze publiczne' służyć ma prezentacji poszczególnych przejawów i form oddziaływania państwa na gospodarkę przy wykorzystaniu różnych instrumentów prawnych. Oddizaływanie to przestrzegać można najpierw w płaszczyźnie przedmiotowej i łączyć z określonymi sferami działalności gospodarczej, a nastęnie z procedurami i środkami działania, przy wykorzystaniu których możliwe staje się celowe kształtowanie ładu i pożądanego stanu prawnego i faktycznego w gospodarce, stosownie do potrzeb gospodarki oraz zgodnie z interesem publicznym.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

STUDIA PRAWNICZE Prawo gospodarcze publiczne W sprzedaży: A. Cieśliński WSPÓLNOTOWE PRAWO GOSPODARCZE, t. II, wyd. 2 Studia Prawnicze J. Olszewski PRAWO GOSPODARCZE. KOMPENDIUM, wyd. 6 Skrypty Becka M. Stec, T. Mróz (red.) PRAWO GOSPODARCZE PRYWATNE, wyd. 3 Studia Prawnicze J. Ablewicz PRAWO GOSPODARCZE PUBLICZNE Kazusy Becka KSH, KRS, MSiGU, PrUpadNapr, wyd. 21 Edycja Sądowa KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH, wyd. 22 Twoje Prawo www.ksiegarnia.beck.pl Prawo gospodarcze publiczne Redaktor prof. UG dr hab. Andrzej Powałowski Autorzy dr Agnieszka Balmas, prof. UG dr hab. Tomasz Bąkowski, prof. UŚl dr hab. Rafał Blicharz, prof. UG dr hab. Anna Dobaczewska, dr hab. Michał Kania, dr Krystyna Urbańska, dr Maciej Nyka, dr hab. Mirosław Pawełczyk, prof. UG dr hab. Andrzej Powałowski, dr hab. Ewa Przeszło, prof. dr hab. Bartosz Rakoczy, dr hab. Rafał Stankiewicz 3. wydanie WYDAWNICTWO C.H.BECK WARSZAWA 2015 Propozycja cytowania: A. Powałowski, Prawo gospodarcze publiczne, wyd. 3, Nb. 88, Warszawa 2015 Wydawca: Aneta Flisek © Wydawnictwo C.H.Beck 2015 Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: Marta Świerk Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-7266-2 ISBN e-book 978-83-255-7267-9 Przedmowa Prawo gospodarcze publiczne to część systemu prawa obejmująca normy, któ- rych przedmiotem jest oddziaływanie państwa na gospodarkę, w tym regulacja za- chowań państwa wobec podmiotów działalności gospodarczej. Przedmiotem prawa gospodarczego publicznego jest regulacja zachowań pań- stwa wobec przedsiębiorców, jest to prawo interwencji państwa i jego organów oraz aparatu w sferze gospodarczej. Prawo gospodarcze publiczne to forma nor- matywnie uregulowanej dopuszczalności ingerencji państwa w sferę stosunków gospodarczych. Jest wyrazem władztwa państwa w gospodarce, odzwierciedla po- winności państwa, a tym samym odnosi się do reguł zachowań (praw i obowiąz- ków) przedsiębiorców ustalanych ze względu na funkcje państwa. Prawo gospodarcze publiczne reguluje w szczególności: ustrój gospodarczy i zasady jego funkcjonowania i ochrony, stosunki własnościowe będące podsta- wą gospodarowania i przedmiotem ochrony ze strony państwa, zasady gospo- darowania typowe dla danego układu stosunków własnościowych i podlegające państwowej ochronie, formy prawne organizowania i wykonywania działalności gospodarczej, zakres i formy państwowej ochrony prawnej mechanizmów gospo- darczych i praw ekonomicznych, a także organizację i formy prawne ingerencji państwa w stosunki gospodarcze w skali makro- i mikrogospodarczej. Jak zaznacza się w doktrynie, podstawą wyodrębnienia problematyki prawa gospodarczego publicznego jest teza, według której przedmiotem prawa gospo- darczego są funkcje i zadania państwa w sferze gospodarki i wszelkie konsekwen- cje prawne ich wykonywania. Prawo to obejmuje stosunki prawne, które kształtują się w relacji między organami państwa, a podmiotami działalności gospodarczej. Podmioty te są zarówno adresatami działań państwa, ale także ich inicjatorami oczekującymi podjęcia stosownych działań przez organy państwa. W obszarze owych stosunków prawnych mieszczą się kompetencje organów państwa, mecha- nizm (procedury) podejmowania przez nie decyzji i wyrażania określonego stano- wiska (np. poprzez stanowienie norm) oraz prawa i obowiązki podmiotów dzia- łalności gospodarczej wraz z warunkami i formami ich realizacji i gwarancjami ochrony. Kształtowanie wskazanych stosunków prawnych dokonuje się zazwy- czaj przy wykorzystaniu metod i instrumentów o charakterze administracyjno- prawnym stosunków prawnych, choć coraz częściej korzysta się także z rozwiązań właściwych prawu cywilnemu. Celem prawa gospodarczego publicznego jest ochrona podstawowych wartości gospodarki rynkowej oraz wyznaczenie dopuszczalnych granic ich ograniczenia w interesie publicznym. Uznaje się przy tym, że oddziaływanie państwa na go- spodarkę jest domeną działania administracji państwowej. Zgodnie z tym stanowi- VI Przedmowa skiem prawo gospodarcze publiczne obejmuje przepisy prawa administracyjnego, które regulują warunki podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej i określają odpowiednie funkcje i kompetencje organów administracji publicznej. Stanowi zatem warstwę jurydyczną interwencjonizmu państwowego, interwencji w sferę życia gospodarczego społeczeństwa, a jego przedmiotem jest określenie obszarów tej ingerencji, jej treści i jej prawnych form. Do tych obszarów zaliczyć należy policję i reglamentację gospodarczą, a także organizowanie określonych przedsięwzięć makroekonomicznych lub aktywne wspieranie pewnych dziedzin gospodarki. Jest to zatem całość państwowego oddziaływania na gospodarkę w ta- kim zakresie, w jakim – legitymowany przez zasadę państwa prawnego – inte- res publiczny uzasadnia wkroczenie państwa w sferę konstytucyjnie chronionych wolności i praw obywatela wykonywanych na rynku. Przyjmuje się zarazem rów- nież, że publicznym prawem gospodarczym objęte są działania państwa w sfe- rze swobodnej działalności gospodarczej, polegające nie tylko na jej ograniczaniu i ochronie, lecz także na kształtowaniu określonego, pożądanego i zamierzone- go ładu w gospodarce, w tym w sferze konkurencji, stosunkach własnościowych i różnorodnych obszarach działalności gospodarczej. Niniejsze opracowanie służyć ma prezentacji poszczególnych przejawów i form oddziaływania państwa na gospodarkę przy wykorzystaniu różnych instru- mentów prawnych. Oddziaływanie to postrzegać można najpierw w płaszczyź- nie przedmiotowej i łączyć z określonymi sferami działalności gospodarczej, a na- stępnie z procedurami i środkami działania, przy wykorzystaniu których możliwe staje się celowe kształtowanie ładu i pożądanego stanu prawnego i faktycznego w gospodarce, stosownie do potrzeb gospodarki oraz zgodnie z interesem publicz- nym. W opracowaniu pominięto natomiast szereg kwestii o znaczeniu zarówno teo- retycznym, jak i dogmatycznym, odnoszących się w szczególności do podsta- wowych zasad prawa gospodarczego publicznego, konstrukcji prawnej podmio- tów działalności gospodarczej oraz do problematyki podejmowania (inicjowania) działalności gospodarczej. Kwestie te – ze względu na swą wagę i znaczenie – są przedmiotem wielu opracowań: podręczników, monografii i innych publika- cji z zakresu prawa gospodarczego publicznego i z tego (tylko) powodu nie stały się one przedmiotem rozważań zawartych w niniejszym opracowaniu stawiającym sobie za cel głównie prezentację dogmatyki i jej wykładni. Spis treści Przedmowa ................................................................................................... V Wykaz skrótów ............................................................................................. XVII Rozdział I. Wprowadzenie ........................................................................ Rozdział II. Prawo energetyczne .............................................................. § 1. Zagadnienia ogólne ............................................................................ § 2. Uczestnicy rynku energii ................................................................... § 3. Zasada dostępu osób trzecich do sieci – TPA (Third Party Access) .. § 4. Obowiązki przedsiębiorstw energetycznych ...................................... § 5. Dostarczanie paliw i energii ............................................................... § 6. Regulacja prawna odnawialnych źródeł energii (OZE) ..................... I. Zagadnienia ogólne .................................................................... II. System wsparcia odnawialnych źródeł energii .......................... III. Podstawowe bariery rozwoju odnawialnych źródeł energii w Polsce ...................................................................................... § 7. Polityka energetyczna ........................................................................... § 8. Planowanie energetyczne ..................................................................... § 9. Koncesje i taryfy .................................................................................. § 10. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki .................................................. § 11. Obowiązek sprzedaży energii oraz gazu ziemnego na giełdzie ......... § 12. Kary pieniężne .................................................................................... Rozdział III. Prawo pocztowe ................................................................... § 1. Rozwój i źródła prawa pocztowego ................................................... I. Źródła międzynarodowego i europejskiego prawa pocztowego .. 1. Prawo międzynarodowe ......................................................... 1.1. Światowy Związek Pocztowy ........................................ 1.2. Poczta dyplomatyczna ................................................... 2. Prawo pocztowe Unii Europejskiej ........................................ 2.1. Dyrektywa 97/67/WE .................................................... 2.2. Dyrektywa 2002/39/WE ................................................ 2.3. Dyrektywa 2008/6/WE .................................................. 2.4. Europejska Grupa Regulacji Rynku Usług Pocztowych .................................................................... 1 7 8 13 18 20 25 31 31 32 35 36 37 39 43 47 49 50 50 51 51 51 52 52 53 55 55 57 VIII Spis treści § 2. Polskie prawo pocztowe .................................................................... I. Zagadnienia wstępne .................................................................. II. Świadczenie usług pocztowych .................................................. III. Prowadzenie działalności pocztowej .......................................... 1. Prowadzenie działalności pocztowej na zasadzie wolności... 2. Regulowana działalność pocztowa ........................................ 3. „Poczta Polska S.A.”.............................................................. 4. Monopol prawny .................................................................... IV. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej .............................. V. Kontrola działalności pocztowej ................................................ VI. Kary pieniężne ............................................................................ VII. Postępowanie sądowe w sprawach z zakresu regulacji poczty .. Rozdział IV. Prawo telekomunikacyjne ................................................... § 1. Zagadnienia ogólne ............................................................................ I. Pojęcie telekomunikacji i prawa telekomunikacyjnego ............. § 2. Źródła prawa telekomunikacyjnego ................................................... I. Źródła europejskiego prawa telekomunikacyjnego .................... II. Źródła polskiego prawa telekomunikacyjnego .......................... 1. Zakres przedmiotowy i cele prawa telekomunikacyjnego ..... 2. Pojęcie gospodarczej działalności telekomunikacyjnej ......... 3. Zezwolenia ............................................................................. 4. Dostęp i połączenia międzysieciowe ..................................... § 3. Usługa powszechna ............................................................................ I. Usługa powszechna w prawie europejskim ............................... II. Usługa powszechna w polskim prawie telekomunikacyjnym .... 1. Dopłata do usługi powszechnej ............................................. III. Usługa o podwyższonej opłacie i ochrona użytkowników końcowych ................................................................................. § 4. Regulacja telekomunikacji ................................................................. I. Postępowanie konsultacyjne ...................................................... II. Postępowanie konsolidacyjne .................................................... III. Postępowanie regulacyjne rynku telekomunikacyjnego ............ § 5. Kontrola telekomunikacji .................................................................. § 6. Organy regulacyjne w sektorze telekomunikacji ............................... I. Organ Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej ..... II. Krajowe organy regulacyjne ...................................................... 1. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej .......................... 1.1. Postępowanie przed Prezesem UKE .............................. § 7. Wspieranie rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych .................... Rozdział V. Prawo transportowe .............................................................. § 1. Pojęcie transportu .............................................................................. § 2. Prawo transportowe ........................................................................... § 3. Umowa przewozu jako podstawa świadczenia usług transportowych ................................................................................... 57 57 58 70 70 70 71 72 72 74 75 77 79 79 79 81 81 85 86 87 88 88 90 90 92 93 94 95 95 96 97 100 101 101 102 103 104 104 106 106 107 110 Spis treści § 4. Przewóz osób ..................................................................................... § 5. Przewóz towarów ............................................................................... § 6. Transport drogowy ............................................................................. § 7. Transport kolejowy ............................................................................ § 8. Transport morski ................................................................................ § 9. Transport lotniczy .............................................................................. Rozdział VI. Prawo farmaceutyczne ........................................................ § 1. Zagadnienia wstępne .......................................................................... I. Prawo farmaceutyczne jako część prawa gospodarczego publicznego ................................................................................ II. Źródła prawa .............................................................................. III. Zakres regulacji .......................................................................... IV. Pojęcie produktu leczniczego i podmiotu odpowiedzialnego .... § 2. Zasady i tryb dopuszczania do obrotu produktów leczniczych ......... I. Uwagi wstępne – wielość procedur umożliwiających wprowadzenie produktu leczniczego do obrotu ......................... II. Procedury dopuszczenia do obrotu produktu leczniczego ......... 1. Procedura scentralizowana..................................................... 2. Procedura stosowana przez krajowy organ wydający pozwolenia ............................................................................. 3. Procedury międzynarodowe .................................................. 3.1. Procedura zdecentralizowana ........................................ 3.2. Procedura wzajemnego uznania .................................... 4. Procedury krajowe uproszczone ............................................ 5. Dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego z zastrzeżeniem spełnienia określonych warunków .............. 6. Krajowe uznanie pozwolenia zagranicznego ......................... III. Dopuszczalność obrotu w sytuacjach kryzysowych .................. IV. Import równoległy ...................................................................... § 3. Warunki prowadzenia badań klinicznych produktów leczniczych .... § 4. Warunki wytwarzania i importu produktów leczniczych .................. § 5. Warunki obrotu produktami leczniczymi ........................................... I. Pojęcie obrotu produktem leczniczym oraz przesłanki jego dopuszczalności .......................................................................... II. Rodzaje obrotu produktami leczniczymi .................................... 1. Obrót detaliczny ..................................................................... 2. Obrót hurtowy ........................................................................ § 6. Warunki nadzoru nad bezpieczeństwem produktu leczniczego oraz monitorowania bezpieczeństwa ich stosowania ......................... § 7. Zadania Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej i uprawnienia jej organów......................................................................................... Rozdział VII. Publiczne prawo gospodarki rolnej i przetwórczej ......... § 1. Zagadnienia wprowadzające .............................................................. § 2. Działalność rolnicza a ochrona środowiska ....................................... IX 110 112 113 115 116 118 120 121 121 123 124 125 128 128 130 130 131 133 133 134 136 136 137 137 138 142 145 146 146 148 148 150 151 152 155 155 158
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Prawo gospodarcze publiczne. Wydanie 3
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: