Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00600 010886 10753382 na godz. na dobę w sumie
Prawo gospodarcze publiczne. Wydanie 4 - ebook/pdf
Prawo gospodarcze publiczne. Wydanie 4 - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 593
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-9509-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Publikacja ,,Prawo gospodarcze publiczne' służyć ma prezentacji poszczególnych przejawów i form oddziaływania państwa na gospodarkę przy wykorzystaniu różnych instrumentów prawnych. Oddziaływanie to przestrzegać można najpierw w płaszczyźnie przedmiotowej i łączyć z określonymi sferami działalności gospodarczej, a następnie z procedurami i środkami działania, przy wykorzystaniu których możliwe staje się celowe kształtowanie ładu i pożądanego stanu prawnego i faktycznego w gospodarce, stosownie do potrzeb gospodarki oraz zgodnie z interesem publicznym.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

STUDIA PRAWNICZE STUDIA PRAWNICZE STUDIA PRAWNICZE Andrzej Powałowski (red.) Prawo gospodarcze publiczne 4. wydanie Seria Studia Prawnicze w pogłębiony sposób i w pełnym zakresie, prezen tuje całość problematyki z danej dziedziny prawa. Jest to zbiór komplet nych opracowań. Uwzględnia dorobek doktryny oraz aktualne orzecznictwo. Wysoki poziom merytoryczny gwarantują jego redaktorzy i autorzy, wybitni przedstawiciele nauki prawa. Publikacja „Prawo gospodarcze publiczne” służyć ma prezentacji poszczególnych przejawów i form oddziaływania państwa na gospodarkę przy wykorzystaniu różnych instrumentów prawnych. Oddziaływanie to postrzegać można najpierw w płaszczyźnie przedmiotowej i łączyć z określonymi sferami działalności gospodarczej, a następnie z procedurami i środkami działania, przy wykorzystaniu których możliwe staje się celowe kształtowanie ładu i pożądanego stanu prawnego i faktycznego w gospodarce, stosownie do potrzeb gospodarki oraz zgodnie z interesem publicznym. Prof. nadzw. dr hab. Andrzej Powałowski – pracownik Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, kierownik Katedry Prawa Gospodarczego Publicznego i Ochrony Środowiska, autor wielu prac z zakresu prawa gospodarczego publicznego, w tym prawa konkurencji. Adwokat, autor szeregu opinii i ekspertyz wydanych na potrzeby praktyki. Autorzy książki są pracownikami naukowo-dydaktycznymi uniwersy- teckich Wydziałów Prawa i Administracji, specjalistami z zakresu prawa publicz nego w tym w szczególności gospodarczego, administracyjnego, finan sowego, rolnego i ochrony środowiska. ( r e d . ) A n d r z e j P o w a ł o w s k i P r a w o g o s p o d a r c z e p u b l i c z n e 4 . w y d a n i e www.ksiegarnia.beck.pl e-mail: dz.handlowy@beck.pl tel.: 22 311 22 22, fax: 22 337 76 01 ISBN: 978-83-255-9508-1 cena: 99,00 zł STUDIA PRAWNICZE Prawo gospodarcze publiczne W sprzedaży: A. Cieśliński WSPÓLNOTOWE PRAWO GOSPODARCZE, t. II, wyd. 2 Studia Prawnicze J. Olszewski PRAWO GOSPODARCZE. KOMPENDIUM, wyd. 7 Skrypty Becka M. Stec, T. Mróz (red.) PRAWO GOSPODARCZE PRYWATNE, wyd. 4 Studia Prawnicze PRAWO GOSPODARCZE I HANDLOWE Repetytoria Becka KSH, KRS, MSiGU, PrUpadNapr, wyd. 25 Edycja Sądowa KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH, wyd. 26 Twoje Prawo Redaktor prof. UG dr hab. Andrzej Powałowski Prawo gospodarcze publiczne 4. wydanie Autorzy prof. UG dr hab. Tomasz Bąkowski, prof. UŚl dr hab. Rafał Blicharz, dr Mateusz Chołodecki, prof. UG dr hab. Anna Dobaczewska, dr Magdalena Jaś-Nowopolska, prof. UŚl dr hab. Michał Kania, dr hab. Henryk Nowicki, dr Maciej Nyka, prof. UŚl dr hab. Mirosław Pawełczyk, prof. dr hab. Stanisław Piątek, prof. UG dr hab. Andrzej Powałowski, dr hab. Ewa Przeszło, prof. dr hab. Bartosz Rakoczy, dr hab. Rafał Stankiewicz dr Hanna Wolska WYDAWNICTWO C.H.BECK WARSZAWA 2017 Propozycja cytowania: A. Powałowski, Prawo gospodarcze publiczne, wyd. 4, Nb 88, Warszawa 2017 Wydawca: Aneta Flisek © Wydawnictwo C.H.Beck 2017 Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00–203 Warszawa Skład i łamanie: Marta Świerk Druk i oprawa: Totem, Inowrocław ISBN 978-83-255-9508-1 ISBN 978-83-255-9509-8 Spis treści Przedmowa .................................................................................................. XV Wykaz skrótów ............................................................................................ XVII Rozdział I. Wprowadzenie ........................................................................ Rozdział II. Prawo energetyczne ............................................................. § 1. Zagadnienia ogólne ........................................................................... § 2. Uczestnicy rynku energii .................................................................. § 3. Zasada dostępu osób trzecich do sieci – TPA (Third Party Access) ......................................................................... § 4. Obowiązki przedsiębiorstw energetycznych ..................................... § 5. Dostarczanie paliw i energii .............................................................. § 6. Regulacja prawna odnawialnych źródeł energii (OZE) .................... I. Zagadnienia ogólne ................................................................... II. System wsparcia odnawialnych źródeł energii ......................... § 7. Polityka energetyczna ....................................................................... § 8. Planowanie energetyczne .................................................................. § 9. Koncesje i taryfy ............................................................................... § 10. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki ................................................ § 11. Obowiązek sprzedaży energii oraz gazu ziemnego na giełdzie ........ § 12. Kary pieniężne .................................................................................. Rozdział III. Prawo pocztowe .................................................................. § 1. Rys historyczny ................................................................................. § 2. Źródła prawa pocztowego ................................................................. I. Prawo międzynarodowe ............................................................ II. Prawo pocztowe UE .................................................................. 1. Wprowadzenie ...................................................................... 2. Świadczenie usług pocztowych ............................................ 3. Usługa powszechna ............................................................... 4. Reklamacje ............................................................................ 5. Organ regulacyjny ................................................................. 6. Europejska Grupa Regulatorów do spraw Usług Pocztowych ........................................................................... 1 7 8 13 19 22 26 32 32 33 38 39 42 47 53 55 56 56 57 57 57 57 58 58 61 61 62 Spis treści VI III. Polskie prawo pocztowe ............................................................ 1. Wykonywanie działalności pocztowej .................................. 2. Usługa powszechna ............................................................... 2.1. Operator wyznaczony do świadczenia usługi powszechnej .................................................................. 2.2. Rachunkowość regulacyjna i koszt netto ...................... 3. Dostęp do elementów infrastruktury pocztowej ................... 4. Prezes UKE ........................................................................... 5. Kary pieniężne ...................................................................... 6. Kontrola sądowa decyzji Prezesa UKE w sprawach z zakresu prawa pocztowego ................................................ Rozdział IV. Prawo telekomunikacyjne .................................................. § 1. Wprowadzenie .................................................................................. § 2. Źródła prawa telekomunikacyjnego .................................................. I. Źródła unijnego prawa o łączności elektronicznej .................... II. Źródła krajowego prawa telekomunikacyjnego ........................ § 3. Przedmiotowy i podmiotowy zakres prawa telekomunikacyjnego .. I. Przedmiot działalności telekomunikacyjnej .............................. II. Podmiotowy zakres prawa telekomunikacyjnego ..................... III. Administracja telekomunikacyjna ............................................. § 4. Uprawnienia do prowadzenia działalności telekomunikacyjnej ....... I. Rejestracja działalności telekomunikacyjnej ............................. II. Uprawnienia do częstotliwości .................................................. III. Uprawnienia do numeracji ........................................................ § 5. Regulacja rynków telekomunikacyjnych .......................................... § 6. Świadczenie usług telekomunikacyjnych ......................................... I. Ustawowe warunki świadczenia usług ...................................... II. Usługa powszechna ................................................................... § 7. Tajemnica telekomunikacyjna i ochrona danych użytkowników ..... § 8. Kontrola działalności telekomunikacyjnej i odpowiedzialność przedsiębiorców ................................................................................ Rozdział V. Prawo transportowe ............................................................. § 1. Pojęcie transportu ............................................................................. § 2. Prawo transportowe .......................................................................... § 3. Umowa przewozu jako podstawa świadczenia usług transportowych .................................................................................. § 4. Przewóz osób .................................................................................... § 5. Przewóz towarów .............................................................................. § 6. Transport drogowy ............................................................................ § 7. Transport kolejowy ........................................................................... § 8. Transport morski ............................................................................... § 9. Transport lotniczy ............................................................................. 63 63 64 65 66 67 68 69 70 72 72 74 74 76 77 77 78 80 82 82 83 84 85 89 89 91 92 93 96 96 97 100 100 102 103 104 106 108 Spis treści Rozdział VI. Prawo farmaceutyczne ....................................................... § 1. Zagadnienia wstępne ......................................................................... I. Prawo farmaceutyczne jako część prawa gospodarczego publicznego ............................................................................... II. Źródła prawa ............................................................................. III. Zakres regulacji ......................................................................... IV. Pojęcie produktu leczniczego i podmiotu odpowiedzialnego ... § 2. Zasady i tryb dopuszczania do obrotu produktów leczniczych ........ I. Uwagi wstępne – wielość procedur umożliwiających wprowadzenie produktu leczniczego do obrotu ........................ II. Procedury dopuszczenia do obrotu produktu leczniczego ........ 1. Procedura scentralizowana .................................................... 2. Procedura stosowana przez krajowy organ wydający pozwolenia ............................................................................ 3. Procedury międzynarodowe .................................................. 3.1. Procedura zdecentralizowana ....................................... 3.2. Procedura wzajemnego uznania ................................... 4. Procedury krajowe uproszczone ........................................... 5. Dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego z zastrzeżeniem spełnienia określonych warunków ............. 6. Krajowe uznanie pozwolenia zagranicznego ........................ III. Dopuszczalność obrotu w sytuacjach kryzysowych ................. IV. Import równoległy ..................................................................... § 3. Warunki prowadzenia badań klinicznych produktów leczniczych ... § 4. Warunki wytwarzania i importu produktów leczniczych ................. § 5. Warunki obrotu produktami leczniczymi .......................................... I. Pojęcie obrotu produktem leczniczym oraz przesłanki jego dopuszczalności ......................................................................... II. Rodzaje obrotu produktami leczniczymi ................................... 1. Obrót detaliczny .................................................................... 2. Obrót hurtowy ....................................................................... 3. Ograniczenia w obrocie produktami leczniczymi (po nowelizacji PrFarm w 2015 r.) ....................................... § 6. Warunki nadzoru nad bezpieczeństwem produktu leczniczego oraz monitorowania bezpieczeństwa ich stosowania ........................ § 7. Zadania Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej i uprawnienia jej organów ........................................................................................ Rozdział VII. Publiczne prawo gospodarki rolnej i przetwórczej ........ § 1. Zagadnienia wprowadzające ............................................................. § 2. Działalność rolnicza a ochrona środowiska ...................................... § 3. Grupy producentów rolnych i ich związki, pojęcie producenta rolnego. Spółdzielnie rolnicze .......................................................... § 4. Rolnictwo ekologiczne ..................................................................... § 5. Obrót gruntami rolnymi .................................................................... VII 110 111 111 113 114 116 119 119 120 120 122 123 123 125 126 127 127 128 129 133 137 138 138 139 139 142 142 144 145 148 148 151 157 161 162 VIII Spis treści § 6. Regulacja rynków rolnych ................................................................ I. Rynek mięsa .............................................................................. II. Rynek wina ................................................................................ III. Rynek cukru ............................................................................... § 7. Organizacja rolnictwa – Agencja Rynku Rolnego i Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ...................................... Rozdział VIII. Publicznoprawna regulacja bankowości i ubezpieczeń ......................................................................................... § 1. Publicznoprawna regulacja bankowości ........................................... I. Zagadnienia ogólne ................................................................... II. Reglamentacja działalności bankowej ...................................... 1. Pojęcie działalności bankowej i czynności bankowych ........ 2. Formy prawne wykonywania czynności bankowych ........... 2.1. Banki państwowe .......................................................... 2.2. Banki spółdzielcze ........................................................ 2.3. Banki w formie spółek akcyjnych ................................ 3. Zezwolenia ............................................................................ 3.1. Zezwolenie na utworzenie banku ................................. 3.2. Zezwolenia na rozpoczęcie działalności bankowej ...... 4. Reglamentacja łączenia się banków ...................................... 5. Tajemnica bankowa .............................................................. 5.1. Podmiotowy aspekt ochrony tajemnicy bankowej ....... 5.2. Przedmiotowy aspekt ochrony tajemnicy bankowej .... 5.3. Wyłączenia spod zasady zachowania tajemnicy bankowej ....................................................................... III. Nadzór bankowy ....................................................................... 1. Podmiotowy zakres nadzoru bankowego .............................. 2. Cel nadzoru ........................................................................... 3. Skład, organizacja i zadania KNF jako organu nadzoru bankowego ............................................................................ § 2. Publicznoprawna regulacja ubezpieczeń .......................................... I. Zagadnienia ogólne ................................................................... II. Reglamentacja sfery ubezpieczeń ............................................. 1. Pojęcie działalności ubezpieczeniowej ................................. 2. Ograniczenia działalności zakładu ubezpieczeń ................... 3. Formy prawne wykonywania działalności ubezpieczeniowej ... 3.1. Zakład ubezpieczeń działający w formie spółki akcyjnej ......................................................................... 3.2. Zakład ubezpieczeń działający w formie towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych ............................................. 3.3. Zakład ubezpieczeń działający w formie spółki europejskiej ................................................................... 4. Zezwolenia na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej ... 4.1. Krajowy zakład ubezpieczeń ........................................ 4.2. Zagraniczny zakład ubezpieczeń .................................. 167 169 169 169 171 176 177 177 177 177 179 179 180 181 182 182 185 186 186 186 187 188 188 188 189 190 191 191 193 193 194 195 196 196 197 198 198 201 Spis treści III. Nadzór nad wykonywaniem działalności ubezpieczeniowej .... 1. Zadania organu nadzoru ........................................................ 2. Kontrola krajowego zakładu ubezpieczeń ............................ Rozdział IX. Prawo i ochrona konkurencji ............................................ § 1. Istota konkurencji ............................................................................. § 2. Podstawy prawne, zakres i cel ochrony konkurencji ........................ I. Źródła prawa i ochrony konkurencji ......................................... II. Zakres ochrony konkurencji ...................................................... III. Cel ochrony konkurencji ........................................................... § 3. Przedsiębiorca jako podmiot konkurencji ......................................... § 4. Rynek właściwy a zakres konkurencji .............................................. § 5. Monopolizacja .................................................................................. I. Uwagi ogólne ............................................................................ II. Pojęcie i rodzaje monopoli ........................................................ III. Przedsiębiorca dominujący ....................................................... IV. Przedsiębiorca zajmujący pozycję dominującą ......................... § 6. Organizacja ochrony konkurencji ..................................................... I. Instytucje ochrony konkurencji Unii Europejskiej .................... 1. Komisja Europejska .............................................................. 2. Europejska Sieć Konkurencji ................................................ 3. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej ....................... II. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ............. III. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki ......................................... IV. Sąd ochrony konkurencji i konsumentów ................................. § 7. Zakazy praktyk ograniczających konkurencję jako przejaw ochrony konkurencji ......................................................................... I. Pojęcie i rodzaje praktyk ograniczających konkurencję ........... II. Zakaz porozumień ograniczających konkurencję ..................... III. Zakaz nadużywania pozycji dominującej ................................. § 8. Zapobieganie nadmiernej koncentracji w gospodarce jako przejaw ochrony konkurencji ......................................................................... § 9. Ochrona konkurencji poprzez zwalczanie zachowań nieuczciwych ... § 10. Ochrona konkurencji w drodze ustanawiania tzw. zakazów konkurencji ....................................................................................... I. Istota zakazu konkurencji .......................................................... II. Zakres stosowania zakazów konkurencji .................................. § 11. Postępowanie antymonopolowe przed Prezesem UOKiK ................ I. Uwagi ogólne dotyczące postępowania antymonopolowego .... II. Postępowanie wyjaśniające ....................................................... III. Postępowanie w sprawach praktyk ograniczających konkurencję ............................................................................... IV. Postępowanie w sprawach koncentracji .................................... V. Działania kontrolne w toku postępowania przed Prezesem UOKiK ...................................................................................... VI. Postępowanie w sprawie nałożenia kary pieniężnej ................. IX 202 203 203 206 208 210 210 211 212 213 215 217 217 217 219 220 220 220 220 221 221 222 224 225 226 226 228 231 233 236 239 239 241 242 242 243 244 246 248 250 X Spis treści Rozdział X. Nadzór państwa nad rynkiem kapitałowym ...................... § 1. Wprowadzenie .................................................................................. § 2. Komisja Nadzoru Finansowego jako organ administracji publicznej .......................................................................................... I. Podstawy prawne oraz rola Komisji .......................................... II. Zadania i funkcje Komisji Nadzoru Finansowego .................... III. Zakres podmiotowy nadzoru KNF ............................................ IV. Zakres przedmiotowy nadzoru KNF ......................................... V. Kryteria nadzoru ........................................................................ § 3. Postępowania sprawdzające Komisji Nadzoru Finansowego ........... I. Postępowanie wyjaśniające ....................................................... II. Postępowanie kontrolne ............................................................ III. Wizyta nadzorcza ...................................................................... § 4. Środki nadzorcze KNF ...................................................................... I. Zasady stosowania środków nadzorczych ................................. II. Klasyfikacja środków nadzorczych ........................................... § 5. Środki ochrony prawnej podmiotów nadzorowanych przez KNF .... Rozdział XI. Kształtowanie ładu przestrzennego na potrzeby gospodarki ............................................................................................ § 1. Uwagi ogólne .................................................................................... § 2. Źródła prawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ..... § 3. Zasady prawne planowania i zagospodarowania przestrzennego ..... I. Zasada ładu przestrzennego ...................................................... II. Zasada zrównoważonego rozwoju ............................................ III. Zasada ochrony wartości wysoko cenionych ............................ IV. Zasada spójności działań planistycznych .................................. V. Zasada samodzielności planistycznej gminy oraz władztwa planistycznego gminy ................................................................ VI. Zasada czynnego udziału podmiotów spoza systemu administracji publicznej w procesie planowania przestrzennego ........................................................................... § 4. Prawne urządzenia planowania i zagospodarowania przestrzennego .. I. Prawne urządzenia planowania i zagospodarowania przestrzennego na szczeblu krajowym ...................................... II. Prawne urządzenia planowania i zagospodarowania przestrzennego na szczeblu wojewódzkim (regionalnym) ........ III. Planowanie przestrzenne na obszarze metropolitalnym ............ IV. Prawne urządzenia planowania i zagospodarowania przestrzennego na szczeblu gminnym (lokalnym) .................... 1. Uwagi ogólne ........................................................................ 2. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy ........................................................... 3. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ............. 4. Miejscowy plan rewitalizacji ................................................ 254 255 258 258 260 265 266 267 270 270 271 274 274 275 277 280 284 285 286 290 291 293 295 302 304 306 309 309 310 312 314 314 314 317 324 Spis treści 5. Uchwała w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń ............................... 6. Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzja o warunkach zabudowy ........................................... V. Szczególne formy lokalizacji inwestycji ................................... Rozdział XII. Pomoc publiczna ............................................................... § 1. Definicja pojęcia i zakres regulacji prawnej ..................................... I. Geneza i przesłanki regulacji pomocy publicznej ..................... II. Definicja (niedozwolonej) pomocy publicznej .......................... § 2. Przesłanki dopuszczalności pomocy publicznej ............................... § 3. Zasady i klauzule udzielania pomocy publicznej ............................. I. Zasada przejrzystości ................................................................ II. Zasada proporcjonalności .......................................................... III. Zasada subsydiarności ............................................................... IV. Zasada spójności ....................................................................... V. Klauzule .................................................................................... § 4. Rodzaje pomocy publicznej .............................................................. I. Pomoc regionalna ...................................................................... II. Pomoc horyzontalna .................................................................. III. Pomoc sektorowa ...................................................................... IV. Pomoc de minimis ...................................................................... V. Programy pomocowe i pomoc indywidualna ............................ § 5. Formy pomocy publicznej ................................................................. § 6. Notyfikacja pomocy publicznej ........................................................ I. Postępowanie krajowe ............................................................... II. Procedura przed Komisją Europejską ....................................... § 7. Procedury nadzwyczajne .................................................................. § 8. Monitorowanie udzielonej pomocy .................................................. § 9. Obowiązek zwrotu pomocy .............................................................. Rozdział XIII. Prawo zamówień publicznych ........................................ § 1. Wprowadzenie. Źródła prawa zamówień publicznych ..................... § 2. Międzynarodowe prawo zamówień publicznych ............................. § 3. Ogólna charakterystyka prawa zamówień publicznych .................... § 4. Zamawiający i wykonawca ............................................................... § 5. Przedmiot zamówień publicznych .................................................... § 6. Tryby udzielania zamówień publicznych ......................................... I. Przetarg nieograniczony ............................................................ II. Przetarg ograniczony ................................................................. III. Negocjacje z ogłoszeniem ......................................................... IV. Dialog konkurencyjny ............................................................... V. Negocjacje bez ogłoszenia ........................................................ VI. Zamówienie z wolnej ręki ......................................................... VII. Zapytanie o cenę ........................................................................ XI 326 327 329 331 331 331 332 337 339 339 340 341 341 341 342 343 345 346 347 347 348 350 350 352 354 355 356 359 360 366 369 372 383 388 388 392 393 395 396 397 398 XII Spis treści VIII. Partnerstwo innowacyjne .......................................................... IX. Licytacja elektroniczna ............................................................. § 7. Procedury „uzupełniające” i szczególne udzielania zamówień publicznych ....................................................................................... § 8. Umowa w sprawie zamówień publicznych ...................................... § 9. Prezes Urzędu Zamówień Publicznych ............................................ § 10. Środki ochrony prawnej .................................................................... I. Odwołanie ................................................................................. II. Skarga ........................................................................................ Rozdział XIV. Umowa koncesji na roboty budowlane lub usługi ......... § 1. Wprowadzenie .................................................................................. § 2. Umowa koncesji w systemie zamówień publicznych ....................... § 3. Koncesje w prawie Unii Europejskiej ............................................... § 4. Zakres regulacji ustawy ..................................................................... § 5. Zasady zawierania umowy koncesji ................................................. § 6. Postępowanie o zawarcie umowy koncesji ....................................... § 7. Umowa koncesji ............................................................................... § 8. Organy właściwe w sprawach umów koncesji ................................. § 9. Środki ochrony prawnej .................................................................... § 10. Wnioski końcowe ............................................................................. Rozdział XV. Partnerstwo publiczno-prywatne ..................................... § 1. Partnerstwo publiczno-prywatne. Zagadnienia ogólne ..................... I. Definicje partnerstwa publiczno-prywatnego ........................... II. Partnerstwo publiczno-prywatne jako forma prawna działania administracji publicznej ............................................. III. Rodzaje partnerstwa publiczno-prywatnego ............................. IV. Cechy partnerstwa publiczno-prywatnego ................................ § 2. Normatywna regulacja partnerstwa publiczno-prywatnego ............. I. Uwagi ogólne ............................................................................ II. Strony współpracy ..................................................................... III. Wybór partnera prywatnego ...................................................... IV. Przedmiot współpracy ............................................................... V. Umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym .......................... VI. Zakończenie współpracy ........................................................... § 3. Partnerstwo publiczno-prywatne w praktyce .................................... I. Uwagi ogólne ............................................................................ II. Obszary wykorzystania instytucji partnerstwa publiczno-prywatnego w praktyce ............................................ Rozdział XVI. Specjalne strefy i obszary gospodarcze .......................... § 1. Uwaga wstępna ................................................................................. § 2. Wolne obszary celne (WOC) i składy wolnocłowe (SWC) .............. I. Geneza i podstawy prawne funkcjonowania WOC ................... II. Definicja i rodzaje wolnych obszarów celnych ......................... III. Prowadzenie działalności i wprowadzanie towaru na WOC ..... 399 400 401 403 407 409 410 414 415 416 417 419 422 425 426 428 431 432 432 434 435 435 437 438 440 445 445 447 448 452 456 459 459 459 460 462 462 463 463 464 465 Spis treści XIII § 3. Specjalne strefy ekonomiczne (SSE) ................................................ I. Rodzaje specjalnych stref ekonomicznych ............................... II. Istota Specjalnych Stref Ekonomicznych .................................. III. Tworzenie i zarządzanie specjalnymi strefami ekonomicznymi .... IV. Rozpoczęcie i prowadzenie działalności na terenie SSE .......... § 4. Parki naukowo-technologiczne i inkubatory przedsiębiorczości ...... I. Inkubatory przedsiębiorczości ................................................... II. Parki naukowo-technologiczne ................................................. Rozdział XVII. Przekształcenia własnościowe w gospodarce ............... § 1. Istota przekształceń własnościowych ................................................ § 2. Nacjonalizacja ................................................................................... § 3. Reprywatyzacja ................................................................................. I. Koncepcje reprywatyzacji ......................................................... II. Przeszkody na drodze do reprywatyzacji .................................. III. Postępowania reprywatyzacyjne ............................................... § 4. Uwłaszczenie i komunalizacja .......................................................... I. Uwłaszczenie państwowych osób prawnych ............................ II. Komunalizacja ........................................................................... § 5. Prywatyzacja i komercjalizacja ......................................................... I. Istota i cele prywatyzacji ........................................................... II. Podstawy prawne i zakres prywatyzacji .................................... III. Prywatyzacja przy wykorzystaniu narodowych funduszy inwestycyjnych .......................................................................... IV. Prywatyzacja podmiotów mających szczególne znaczenie dla gospodarki ........................................................................... V. Prywatyzacja w rolnictwie ........................................................ VI. Komercjalizacja ......................................................................... § 6. Wywłaszczanie nieruchomości ......................................................... Rozdział XVIII. Organizacja i funkcjonowanie gospodarki komunalnej ........................................................................................... § 1. Pojęcie i podstawy prawne gospodarki komunalnej ......................... § 2. Zakres podmiotowy gospodarki komunalnej .................................... § 3. Zakres przedmiotowy gospodarki komunalnej ................................. I. Zadania własne jednostek samorządu terytorialnego ................ II. Zadania własne gmin ................................................................. III. Zadania własne powiatu ............................................................ IV. Zadania własne województwa ................................................... V. Sfera użyteczności publicznej ................................................... § 4. Formy wykonywania działalności komunalnej ................................ I. Problem wyboru formy działalności komunalnej ..................... II. Zakład budżetowy ...................................................................... III. Jednostka budżetowa ................................................................. IV. Spółka prawa handlowego ........................................................ V. Inne formy wykonywania działalności komunalnej .................. 466 466 467 469 470 473 473 474 476 478 478 481 481 484 485 487 487 488 489 489 491 492 494 496 500 502 506 507 509 513 513 513 514 515 517 520 520 521 523 524 526 XIV Spis treści § 5. Powierzanie zadań samorządu terytorialnego podmiotom zewnętrznym ..................................................................................... I. Umowa w sprawie powierzenia zadań ...................................... II. Tryb zawierania umów .............................................................. Rozdział XIX. Reglamentacja obrotu towarowego z zagranicą ........... § 1. Geneza i definicja prawa handlu zagranicznego ............................... I. Geneza handlu zagranicznego ................................................... II. Definicja handlu zagranicznego ................................................ § 2. Regulacja i reglamentacja w obrocie towarowym z zagranicą ......... I. Pojęcia regulacji i reglamentacji w obrocie towarowym z zagranicą ................................................................................. II. Cele działań państwa w reglamentacji obrotu towarowego z zagranicą ................................................................................. III. Międzynarodowa integracja gospodarcza i jej wpływ na reglamentację obrotu towarowego z zagranicą .................... 1. Standard najwyższego uprzywilejowania ............................. 2. Standard traktowania narodowego ........................................ § 3. Instrumenty taryfowe i parataryfowe i ich wpływ na obrót towarowy z zagranicą ........................................................................ I. Cła .............................................................................................. II. Kontyngenty .............................................................................. III. Plafony ....................................................................................... IV. Środki o skutku równoważnym do ceł ...................................... 1. Podatki .................................................................................. 2. Opłaty .................................................................................... § 4. Pozataryfowe instrumenty reglamentacji obrotu towarowego z zagranicą ........................................................................................ I. Ograniczenia ilościowe i środki o skutku równoważnym do ograniczeń ilościowych ........................................................ II. Środki wynikające z postępowań antydumpingowych i antysubsydiowych ................................................................... III. Sankcje gospodarcze ................................................................. § 5. Instrumenty liberalizacji handlu międzynarodowego ....................... Indeks rzeczowy .......................................................................................... 527 527 529 533 534 534 534 536 536 537 540 540 542 543 543 546 547 548 548 549 550 550 553 556 557 559 Przedmowa Prawo gospodarcze publiczne to część systemu prawa obejmująca normy, któ- rych przedmiotem jest oddziaływanie państwa na gospodarkę, w tym regulacja za- chowań państwa wobec podmiotów działalności gospodarczej. Przedmiotem prawa gospodarczego publicznego jest regulacja zachowań pań- stwa wobec przedsiębiorców, jest to prawo interwencji państwa i jego organów oraz aparatu w sferze gospodarczej. Prawo gospodarcze publiczne to forma nor- matywnie uregulowanej dopuszczalności ingerencji państwa w sferę stosunków gospodarczych. Jest wyrazem władztwa państwa w gospodarce, odzwierciedla po- winności państwa, a tym samym odnosi się do reguł zachowań (praw i obowiąz- ków) przedsiębiorców ustalanych ze względu na funkcje państwa. Prawo gospodarcze publiczne reguluje w szczególności: ustrój gospodarczy i zasady jego funkcjonowania i ochrony, stosunki własnościowe będące podsta- wą gospodarowania i przedmiotem ochrony ze strony państwa, zasady gospo- darowania typowe dla danego układu stosunków własnościowych i podlegające państwowej ochronie, formy prawne organizowania i wykonywania działalności gospodarczej, zakres i formy państwowej ochrony prawnej mechanizmów gospo- darczych i praw ekonomicznych, a także organizację i formy prawne ingerencji państwa w stosunki gospodarcze w skali makro- i mikrogospodarczej. Jak zaznacza się w doktrynie, podstawą wyodrębnienia problematyki prawa gospodarczego publicznego jest teza, według której przedmiotem prawa gospo- darczego są funkcje i zadania państwa w sferze gospodarki i wszelkie konsekwen- cje prawne ich wykonywania. Prawo to obejmuje stosunki prawne, które kształtu- ją się w relacji między organami państwa a podmiotami działalności gospodarczej. Podmioty te są zarówno adresatami działań państwa, a także ich inicjatorami, oczekującymi podjęcia stosownych działań przez organy państwa. W obszarze owych stosunków prawnych mieszczą się kompetencje organów państwa, mecha- nizm (procedury) podejmowania przez nie decyzji i wyrażania określonego stano- wiska (np. poprzez stanowienie norm) oraz prawa i obowiązki podmiotów działal- ności gospodarczej wraz z warunkami i formami ich realizacji oraz gwarancjami ochrony. Kształtowanie wskazanych stosunków prawnych dokonuje się zazwy- czaj przy wykorzystaniu metod i instrumentów o charakterze administracyjno- prawnym stosunków prawnych, choć coraz częściej korzysta się także z rozwiązań właściwych prawu cywilnemu. Celem prawa gospodarczego publicznego jest ochrona podstawowych warto- ści gospodarki rynkowej oraz wyznaczenie dopuszczalnych granic ich ogranicze- nia w interesie publicznym. Uznaje się przy tym, że oddziaływanie państwa na XVI Przedmowa gospodarkę jest domeną działania administracji państwowej. Zgodnie z tym sta- nowiskiem, prawo gospodarcze publiczne obejmuje przepisy prawa administra- cyjnego, które regulują warunki podejmowania i prowadzenia działalności gospo- darczej i określają odpowiednie funkcje oraz kompetencje organów administracji publicznej. Stanowi zatem warstwę jurydyczną interwencjonizmu państwowego, interwencji w sferę życia gospodarczego społeczeństwa, a jego przedmiotem jest określenie obszarów tej ingerencji, jej treści i jej form prawnych. Do tych obsza- rów zaliczyć należy policję i reglamentację gospodarczą, a także organizowanie określonych przedsięwzięć makroekonomicznych lub aktywne wspieranie pew- nych dziedzin gospodarki. Jest to zatem całość państwowego oddziaływania na gospodarkę w takim zakresie, w jakim – legitymowany przez zasadę państwa prawnego – interes publiczny uzasadnia wkroczenie państwa w sferę konstytucyj- nie chronionych wolności i praw obywatela wykonywanych na rynku. Przyjmu- je się zarazem również, że publicznym prawem gospodarczym objęte są działania państwa w sferze swobodnej działalności gospodarczej, polegające nie tylko na jej ograniczaniu i ochronie, lecz także na kształtowaniu określonego, pożądanego i zamierzonego ładu w gospodarce, w tym w sferze konkurencji, stosunkach wła- snościowych i różnorodnych obszarach działalności gospodarczej. Niniejsze opracowanie służyć ma prezentacji poszczególnych przejawów i form oddziaływania państwa na gospodarkę przy wykorzystaniu różnych instru- mentów prawnych. Oddziaływanie to postrzegać można najpierw w płaszczyź- nie przedmiotowej i łączyć z określonymi sferami działalności gospodarczej, a na- stępnie z procedurami i środkami działania, przy wykorzystaniu których możliwe staje się celowe kształtowanie ładu i pożądanego stanu prawnego i faktycznego w gospodarce, stosownie do potrzeb gospodarki oraz zgodnie z interesem publicz- nym. W opracowaniu pominięto natomiast wiele kwestii o znaczeniu zarówno teo- retycznym, jak i dogmatycznym, odnoszących się w szczególności do podsta- wowych zasad prawa gospodarczego publicznego, konstrukcji prawnej podmio- tów działalności gospodarczej oraz do problematyki podejmowania (inicjowania) działalności gospodarczej. Kwestie te – ze względu na swą wagę i znaczenie – są przedmiotem wielu opracowań: podręczników, monografii i innych publikacji z zakresu prawa gospodarczego publicznego i z tego (tylko) powodu nie stały się one przedmiotem rozważań zawartych w niniejszym opracowaniu, stawiającym sobie za cel głównie prezentację dogmatyki i jej wykładni. kwiecień 2017 Autorzy Wykaz skrótów 1. Źródła prawa BankSpółdzU ...... ustawa z 7.12.2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdziel- czych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 1826) DyscyplFinPublU .. ustawa z 17.12.2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 168 ze zm.) DziałUbezpReasU .. ustawa z 11.9.2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i rease- FinPublU ............. ustawa z 27.8.2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. kuracyjnej (Dz.U. z 2015 r. poz. 1844 ze zm.) Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.) FundInwZarz- AltFundInwestU ... ustawa z 27.5.2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządza- niu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 1896 ze zm.) GospKomU ......... ustawa z 20.12.1996 r. o gospodarce komunalnej (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 573 ze zm.) GrProdRolnU ...... ustawa z 15.9.2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw (Dz.U. Nr 88, poz. 983 ze zm.) KC ....................... Kodeks cywilny KM ...................... Kodeks morski KomUprawn- PracU ................... ustawa z 30.8.1996 r. o komercjalizacji i niektórych upraw- nieniach pracowników (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 981 ze zm.) Konstytucja RP ... Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej KPA ..................... Kodeks postępowania administracyjnego KRSU .................. ustawa z 20.8.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 687 ze zm.) NadRFinU ........... ustawa z 21.7.2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 196 ze zm.) NFIU ................... ustawa z 30.4.1993 r. o narodowych funduszach inwestycyj- nych i ich prywatyzacji (Dz.U. Nr 44, poz. 202 ze zm.) ObrInFinU ........... ustawa z 29.7.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 1636 ze zm.) XVIII Wykaz skrótów ze zm.) OdpadyU ............. ustawa z 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2016 r. poz. 1987 OfertaPublU ........ ustawa z 29.7.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wpro- wadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 1639 ze zm.) OKiKU ................ ustawa z 16.2.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów OZEU .................. ustawa z 20.2.2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 229) z 2015 r. poz. 478 ze zm.) PartPublPrywU ... ustawa z 19.12.2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 696 ze zm.) PrBank ................. ustawa z 29.8.1997 r. – Prawo bankowe (tekst jedn. Dz.U. PrBud .................. ustawa z 7.7.1994 r. – Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. PrEnerg ................ ustawa z 10.4.1997 r. – Prawo energetyczne (tekst jedn. Dz.U. PrFarm ................. ustawa z 6.9.2001 r. – Prawo farmaceutyczne (tekst jedn. PrLot ................... ustawa z 3.7.2002 r. – Prawo lotnicze (tekst jedn. Dz.U. PrOchrŚrod ......... ustawa z 27.4.2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. PrPoczt ................ ustawa z 23.11.2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. z 2016 r. PrPrzew ............... ustawa z 15.11.1984 r. – Prawo przewozowe (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 1988 ze zm.) z 2016 r. poz. 290 ze zm.) z 2017 r. poz. 220 ze zm.) Dz.U. z 2016 r. poz. 2142 ze zm.) z 2016 r. poz. 605 ze zm.) Dz.U. z 2016 r. poz. 672 ze zm.) poz. 1113 ze zm.) z 2015 r. poz. 915 ze zm.) z 2016 r. poz. 21 ze zm.) PrSpółdz .............. ustawa z 16.9.1982 r. – Prawo spółdzielcze (tekst jedn. Dz.U. PrTelekom ........... ustawa z 16.7.2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (tekst jedn. PrWod .................. ustawa z 18.7.2001 r. – Prawo wodne (tekst jedn. Dz.U. Dz.U. z 2016 r. poz. 1489 ze zm.) z 2015 r. poz. 469 ze zm.) PrZamPubl .......... ustawa z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) PrzedsPańU ......... ustawa z 25.9.1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 1384 ze zm.) SamGmU ............. ustawa z 8.3.1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. SamPowU ............ ustawa z 5.6.1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. SamWojU ............ ustawa z 15.6.1998 r. o samorządzie województwa (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) Dz.U. z 2016 r. poz. 814 ze zm.) Dz.U. z 2016 r. poz. 486 ze zm.) SDziałGospU ...... ustawa z 2.7.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 1829 ze zm.) Wykaz skrótów XIX SzkodyŚrodU ...... ustawa z 13.4.2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku TFUE ................... Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz.Urz. UE i ich naprawie (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r. poz. 1789 ze zm.) TrDrogU .............. ustawa z 6.9.2001 r. o transporcie drogowym (tekst jedn. Dz.U. C 2010 r., Nr 83, s. 1) z 2016 r. poz. 1907 ze zm.) TrKolU ................ ustawa z 28.3.2003 r. o transporcie kolejowym (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 1727 ze zm.) UmKoncesjiU ..... ustawa z 21.10.2016 r. o umowie koncesji na roboty budowla- ne lub usługi (Dz.U. z 2016 r. poz. 1920) ZagospPrzestrzU .. ustawa z 27.3.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze- strzennym (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.) ZNKU ................. ustawa z 16.4.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn. Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.) 2. Organy i instytucje ETS ..................... Europejski Trybunał Sprawiedliwości KNF ..................... Komisja Nadzoru Finansowego KRS ..................... Krajowy Rejestr Sądowy PiF ....................... Państwowa Inspekcja Farmaceutyczna SAmop ................ Sąd Antymonopolowy SO ....................... Sąd Okręgowy SOKiK ................. Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów TK ....................... Trybunał Konstytucyjny TSUE ................... Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej UOKiK ................ Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów URE ..................... Urząd Regulacji Energetyki UZP ..................... Urząd Zamówień Publicznych WSA .................... Wojewódzki Sąd Administracyjny ZA ....................... Zespół Arbitrów 3. Publikatory i czasopisma Biul. Skarb. ......... Biuletyn Skarbowy Biul. SN ............... Biuletyn Sądu Najwyższego Dz.U. ................... Dziennik Ustaw Dz.Urz. ................ Dziennik Urzędowy Dz.Urz. UOKiK .. Dziennik Urzędowy Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsu- mentów EP ........................ Edukacja Prawnicza EPS ...................... Europejski Przegląd Sądowy Fin. Kom. ............ Finanse Komunalne GSP ..................... Gdańskie Studia Prawnicze KP ........................ Kontrola Państwowa KPPubl. ............... Kwartalnik Prawa Publicznego M.P. ..................... Monitor Polski
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Prawo gospodarcze publiczne. Wydanie 4
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: