Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00269 007375 13827988 na godz. na dobę w sumie
Prawo gospodarcze publiczne w pigułce - ebook/pdf
Prawo gospodarcze publiczne w pigułce - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 301
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-812-8860-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Stan prawny: sierpień 2018 r.

W opracowaniu uwzględniono następujące zagadnienia:


Prawo w pigułce:

 

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Część I. Działalność gospodarcza Rozdział 1. Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej 1. Zakres przedmiotowy. Ustawa – Prawo przedsiębiorców reguluje: • podejmowanie, wykonywanie i  zakończenie działalności gospodar- czej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz • zadania organów władzy publicznej w tym zakresie. 2. Definicja działalności gospodarczej. Zgodnie z art. 3 PrPrzed działalnością gospodarczą jest zorganizowana działalność zarobko- wa, wykonywana we własnym imieniu i w sposób ciągły. Nie stanowi działalności gospodarczej działalność wykonywa- na przez osobę fizyczną, której przychód należny z tej działalności nie przekracza w żadnym miesiącu 50 kwoty minimalnego wyna- grodzenia, o którym mowa w ustawie z 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę i która w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywała działalności gospodarczej (nie stosuje się do  działal- ności wykonywanej w ramach umowy spółki cywilnej). Oczywiście taka osoba może złożyć wniosek o wpis do CEIDG. Działalność ta sta- je się działalnością gospodarczą z dniem określonym we wniosku. Jeżeli przychód należny z działalności przekroczył w danym miesiącu wyso- kość określoną powyżej, działalność ta staje się działalnością gospodar- czą, począwszy od dnia, w którym nastąpiło przekroczenie wysokości, wówczas osoba wykonująca działalność gospodarczą składa wniosek o wpis do CEIDG w terminie 7 dni od dnia, w którym nastąpiło prze- kroczenie wysokości. 3. Wyłączenie. Artykuł 6 PrPrzed wymienia rodzaje działalności go- spodarczej, które są wyłączone spod rygorów ustawy i do których nie stosuje się jej przepisów. • świadczenia w gospodarstwach rolnych usług związanych z poby- tem turystów, takich jak: – wynajmowanie przez rolników pokoi, – sprzedaż posiłków domowych, – inne usługi związane z pobytem turystów oraz 4 Część I. Działalność gospodarcza Dotyczy to: • działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie: – upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierząt, – ogrodnictwa, – warzywnictwa, – leśnictwa, – rybołówstwa śródlądowego; • wyrobu win przez producentów będących rolnikami wyrabiającymi mniej niż 100 hektolitrów wina w ciągu roku gospodarczego, o któ- rych mowa w art. 17 ust. 3 ustawy z 12.5.2011 r. o wyrobie i rozle- wie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji ryn- ku wina; • działalności rolników w  zakresie sprzedaży, o  której mowa w  art.  20 ust.  1c ustawy z  26.7.1991  r. o  podatku dochodowym od osób fizycznych – czyli sprzedaży przetworzonych w inny sposób niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy, hodowli lub chowu. Ponadto do  działalności gospodarczej polegającej na  świadczeniu usług stosuje się odpowiednio przepisy art. 7–11 i rozdziału 6 ustawy z  6.3.2018  r. o  zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i  innych osób zagranicznych w  obrocie gospodarczym na  terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 4. Definicja przedsiębiorcy. Zgodnie z art. 4 PrPrzed przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędą- ca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą. Za przedsiębiorców uznaje się także wspólników spółki cywilnej w zakre­ sie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej. Rozdział 1. Podejmowanie i prowadzenie działalności… 5 • osiągnął roczny obrót netto • osiągnął roczny obrót netto MIKRO- PRZEDSIĘBIORCA Za mikroprzedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z 2 ostatnich lat obrotowych: • zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 mln euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 mln euro MAŁY PRZEDSIĘBIORCA Za małego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z 2 ostatnich lat obrotowych: • zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 mln euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 mln euro ŚREDNI PRZEDSIĘBIORCA Za średniego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z 2 ostatnich lat obrotowych: • zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz • osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 50 mln euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43 mln euro Średnioroczne zatrudnienie. Średnioroczne zatrudnienie określa się w przeliczeniu na pełne etaty. Przy obliczaniu średniorocznego zatrudnienia nie uwzględnia się pracowników: • przebywających na urlopach macierzyńskich, • przebywających na urlopach na warunkach urlopu macierzyńskiego, • przebywających na urlopach ojcowskich, • przebywających na  urlopach rodzicielskich i  urlopach wychowaw- czych, a także • zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego. W przypadku przedsiębiorcy działającego krócej niż rok, jego przewidy­ wany obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych, a także średnioroczne zatrudnienie oszacowuje się na pod­ stawie danych za ostatni okres, udokumentowany przez przedsiębiorcę. 6 Część I. Działalność gospodarcza Rozdział 2. Zasady podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej 1. Najważniejsze zasady. ZASADA OGÓLNA • podejmowanie, wykonywanie i zakończenie działalności gospodarczej jest wolne dla każdego na równych prawach (art. 2 PrPrzed) ZASADA „CO NIE JEST PRAWEM ZABRONIONE, JEST DOZWOLONE” • przedsiębiorca może podejmować wszelkie działania, z wyjątkiem tych, których zakazują przepisy prawa. Przedsiębiorca może być obowiązany do określonego zachowania tylko na podstawie przepisów prawa ZASADA/OBOWIĄZEK WYKONYWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ZGODNIE Z ZASADAMI UCZCIWEJ KONKURENCJI I POSZANOWANIA DOBRYCH OBYCZAJÓW • przedsiębiorca wykonuje działalność gospodarczą zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, poszanowania dobrych obyczajów oraz słusznych interesów innych przedsiębiorców i konsumentów, a także poszanowania oraz ochrony praw i wolności człowieka ZASADA DOMNIEMANIA UCZCIWOŚCI PRZEDSIĘBIORCY • organ kieruje się w swoich działaniach zasadą zaufania do przedsiębiorcy, zakładając, że działa on zgodnie z prawem, uczciwie oraz z poszanowaniem dobrych obyczajów ZASADA PRZYJAZNEJ INTERPRETACJI PRZEPISÓW • jeżeli przedmiotem postępowania przed organem jest nałożenie na przedsiębiorcę obowiązku bądź ograniczenie lub odebranie uprawnienia, a w sprawie pozostają wątpliwości co do treści normy prawnej, wątpliwości te są rozstrzygane na korzyść przedsiębiorcy, chyba że sprzeciwiają się temu sporne interesy stron albo interesy osób trzecich, na które wynik postępowania ma bezpośredni wpływ (co do zasady) ZASADY POGŁĘBIANIA ZAUFANIA, PROPORCJONALNOŚCI, BEZSTRONNOŚCI I RÓW- NEGO TRAKTOWANIA • organ prowadzi postępowanie w sposób budzący zaufanie przedsiębiorców do władzy publicznej, kierując się zasadami proporcjonalności, bezstronności i równego traktowania ZASADA ODPOWIEDZIALNOŚCI URZĘDNIKÓW ZA NARUSZENIE PRAWA • funkcjonariusze publiczni ponoszą odpowiedzialność za naruszenie prawa spowodowane ich działaniem lub zaniechaniem na zasadach określonych w odrębnych przepisach ZASADA PEWNOŚCI PRAWA • organ bez uzasadnionej przyczyny nie odstępuje od utrwalonej praktyki rozstrzygania spraw w takim samym stanie faktycznym i prawnym ZASADA UDZIELANIA INFORMACJI • organ, w zakresie swojej właściwości, udziela przedsiębiorcy informacji o warunkach podejmowania, wykonywania i zakończenia działalności gospodarczej Rozdział 2. Zasady podejmowania… 7 2. Wpis do rejestru i ewidencji. Przedsiębiorca może podjąć działal- ność gospodarczą: • w dniu złożenia wniosku o wpis do CEIDG albo • po uzyskaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców w KRS (art. 17 ust. 1 PrPrzed) chyba że odrębne przepisy stanowią inaczej. Spółka kapitałowa w  organizacji może podjąć działalność gospodarczą przed wpisem do rejestru przedsiębiorców. Wpisowi do CEIDG podlegają przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi (art. 2 ust. 2 pkt 1 CEIDGU). 3. Zawieszenie działalności przez przedsiębiorcę. Przedsiębior- ca wpisany do CEIDG, który nie zatrudnia pracowników, może złożyć wniosek o  zawieszenie wykonywania działalności. CEIDG dopisuje do wpisu przedsiębiorcy informację o wznowieniu wykonywania dzia- łalności gospodarczej przez przedsiębiorcę, począwszy od  dnia nastę- pującego po  upływie ostatniego dnia okresu zawieszenia wskazanego we wniosku o zawieszenie działalności gospodarczej, o którym mowa w art. 24 ust. 1 ustawy – Prawo przedsiębiorców, chyba że przedsiębiorca złoży wniosek o wpis informacji o wznowieniu wykonywania działalno- ści gospodarczej wskazujący inny dzień. Przedsiębiorca wpisany do  CEIDG może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na  czas nieokreślony albo określony, nie krótszy jednak niż 30 dni. Z kolei przedsiębiorca wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego może zawiesić wyko- nywanie działalności gospodarczej na okres od 30 dni do 24 miesięcy. Jeżeli okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej obej- muje wyłącznie pełny miesiąc luty danego roku kalendarzowego, za mi- nimalny okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przyjmuje się liczbę dni miesiąca lutego przypadającą w danym roku ka- lendarzowym. 4. Numer identyfikacji podatkowej (NIP). Identyfikacja przed- siębiorcy w urzędowych rejestrach następuje na podstawie numeru identyfikacji podatkowej (NIP). Przedsiębiorca umieszcza w zakresie wykonywanej działalności gospodarczej do oznaczonych osób i organów 8 Część I. Działalność gospodarcza numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz posługuje się tym nume- rem w obrocie prawnym i gospodarczym. 5. Informacje o towarze i dane. Przedsiębiorca wprowadzający to- war do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej jest obowiązany do zamieszczenia na towarze, jego opakowaniu, etykiecie, instrukcji lub do dostarczenia w inny, zwyczajowo przyjęty, sposób pisemnych infor- macji w języku polskim: • określających firmę producenta i jego adres, a także państwo siedziby wytwórcy, jeżeli ma on siedzibę poza terytorium państw członkow- skich Unii Europejskiej i  państw członkowskich Europejskiego Sto- warzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym; • umożliwiających identyfikację towaru (nie dotyczy to towarów, w sto- sunku do których odrębne przepisy szczegółowo regulują obowiązki w zakresie oznakowania). 6. Zasady płatności. Dokonywanie lub przyjmowanie płatności zwią- zanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednic- twem rachunku płatniczego przedsiębiorcy, w każdym przypadku gdy: • stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz • jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z  niej płatności, przekracza 15  000  zł lub równowartość tej kwoty, przy czym transakcje w walutach obcych przelicza się na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji. Rozdział 3. Rejestrowanie przedsiębiorców… 9 Rozdział 3. Rejestrowanie przedsiębiorców – Krajowy Rejestr Sądowy 1. Krajowy Rejestr Sądowy. Krajowy Rejestr Sądowy to wyspecjalizo- wana baza danych, prowadzona w systemie teleinformatycznym, składa- jąca się z trzech specjalnych rejestrów: • rejestru przedsiębiorców, • rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki społecznej oraz • rejestru dłużników niewypłacalnych. Rejestr prowadzą w  systemie teleinformatycznym sądy rejonowe (sądy gospodarcze), obejmujące swoją właściwością obszar województwa lub jego część (art. 2 ust. 1 KRSU). Rejestr jest jawny i każdy ma prawo dostę­ pu do jego danych za pośrednictwem Centralnej Informacji. STRUKTURA KRS REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW Rejestr przedsiębiorców składa się z: • spółek jawnych, • europejskich zgrupowań interesów gospodarczych, • spółek partnerskich, • spółek komandytowych, • spółek komandytowo-akcyjnych, • spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, • spółek akcyjnych, • spółek europejskich, • spółdzielni, • spółdzielni europejskich, • przedsiębiorstw państwowych, • instytutów badawczych, • przedsiębiorców określonych w przepisach o zasadach prowadzenia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej działalności gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczości przez zagraniczne osoby prawne i fizyczne, • towarzystw ubezpieczeń wzajemnych, • towarzystw reasekuracji wzajemnej, • innych osób prawnych, jeżeli wykonują działalność gospodarczą i podlegają obowiązkowi wpisu do rejestru, o którym mowa w art. 1 ust. 2 pkt 2 KRSU, • oddziałów przedsiębiorców zagranicznych działających na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, • głównych oddziałów zagranicznych zakładów ubezpieczeń, • głównych oddziałów zagranicznych zakładów reasekuracji, • instytucji gospodarki budżetowej (art. 36 KRSU). 10 Część I. Działalność gospodarcza REJESTR PODMIOTÓW NIEBĘDĄCYCH PRZEDSIĘBIORCAMI Do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, jeżeli przepisy ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym nie stanowią inaczej, wpisywane są: • stowarzyszenia, • inne organizacje społeczne i zawodowe, • fundacje oraz • samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej (art. 49 ust. 1 KRSU). REJESTR DŁUŻNIKÓW NIEWYPŁACALNYCH Do rejestru dłużników niewypłacalnych wpisuje się z urzędu: • osoby fizyczne wykonujące działalność gospodarczą, jeżeli: – ogłoszono ich upadłość lub – wniosek o ogłoszenie ich upadłości został prawomocnie oddalony na podstawie art. 9 PrUpad, albo – umorzono prowadzoną przeciwko nim egzekucję sądową lub administracyjną z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych, • osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, jeżeli ogłoszono ich upadłość; • wspólników ponoszących odpowiedzialność całym swoim majątkiem za zobo­ wiązania spółki, z wyłączeniem komandytariuszy w spółce komandytowej, jeżeli: – ogłoszono jej upadłość lub – wniosek o ogłoszenie jej upadłości został prawomocnie oddalony na podstawie art. 13 PrUpad, albo – umorzono prowadzoną przeciwko nim egzekucję sądową lub administracyjną z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych; • dłużników, którzy zostali zobowiązani do wyjawienia majątku w trybie przepisów KPC o postępowaniu egzekucyjnym; • osoby, które przez sąd upadłościowy zostały pozbawione prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym lub spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu; • dłużników, o których mowa w art. 1086 § 4 KPC. Na wniosek wierzyciela wpisuje się też dłużnika, który w terminie 30 dni od daty wezwania do spełnienia świadczenia nie zapłacił należności stwierdzonej tytułem wykonawczym (art. 55 i 56 KRSU). 2. Obowiązek wpisu. Rejestr obejmuje podmioty, na które przepisy ustaw nakładają obowiązek uzyskania wpisu do  tego Rejestru (art.  3 KRSU). 3. Centralna Informacja. Centralna Informacja KRS jest jednostką wyodrębnioną w ramach struktury Ministerstwa Sprawiedliwości z od- działami przy sądach rejestrowych. Rozdział 3. Rejestrowanie przedsiębiorców… 11 ZADANIA CENTRALNEJ INFORMACJI prowadzenie zbioru informacji rejestru oraz elektronicznego katalogu dokumentów spółek udzielanie informacji z rejestru oraz przechowywanie i udostępnianie kopii dokumentów z katalogu utworzenie i eksploatacja połączeń rejestru i katalogu w systemie teleinformatycznym Centralna Informacja: • wydaje odpisy, wyciągi i zaświadczenia; • udziela informacji z rejestru, które mają moc dokumentów urzędo- wych, jeżeli zostały wydane w formie papierowej lub elektronicznej; • wydaje z  katalogu, drogą elektroniczną, kopie dokumentów, które są poświadczane za zgodność z dokumentami znajdującymi się w ak- tach rejestrowych podmiotu; • pobiera opłaty za udzielanie informacji, wydawanie odpisów, wycią- gów lub zaświadczeń z rejestru oraz za udostępnianie kopii dokumen- tów z katalogu; • udostępnia bezpłatnie, w  ogólnodostępnych sieciach informatycz- nych, aktualne informacje o podmiotach wpisanych do rejestru oraz listę dokumentów zawartych w katalogu; • udostępnia bezpłatnie, w  ogólnodostępnych sieciach teleinforma- tycznych, listę podmiotów, wobec których w dziale szóstym rejestru przedsiębiorców wpisano informację o  ogłoszeniu upadłości albo o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego. Lista zawiera nastę- pujące dane: a. nazwę lub firmę, b. numer podmiotu w KRS, c. NIP, d. siedzibę przedsiębiorcy, e. datę wydania orzeczenia o  ogłoszeniu upadłości albo o  otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego, f. sygnaturę sprawy i określenie sądu, który ogłosił upadłość albo wy- dał postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego, g. datę oraz sposób ukończenia postępowania upadłościowego albo postępowania restrukturyzacyjnego. 12 Część I. Działalność gospodarcza 4. Jawność. Krajowy Rejestr Sądowy jest jawny (art. 8 ust. 1 KRSU). Każdy ma prawo dostępu do danych zawartych w rejestrze za pośred- nictwem Centralnej Informacji. Każdy ma  prawo otrzymać, również drogą elektroniczną, poświad- czone odpisy, wyciągi, zaświadczenia i informacje z rejestru. 5. Akta rejestrowe. Dla podmiotu wpisanego do rejestru prowadzi się odrębne akta rejestrowe, obejmujące w szczególności dokumenty sta- nowiące podstawę wpisu (art. 9 ust. 1 KRSU). Każdy ma prawo przeglądania akt rejestrowych podmiotów wpisa- nych do KRS, chyba że ustawa stanowi inaczej. 6. Nieusuwalność danych. Dane zawarte w rejestrze nie mogą być z niego usunięte, chyba że ustawa stanowi inaczej (art. 12 ust. 1 KRSU). Jeżeli okaże się, że w rejestrze znajduje się wpis zawierający oczywi- ste błędy lub niezgodności z treścią postanowienia sądu, sąd z urzędu sprostuje wpis (art. 12 ust. 2 KRSU). Jeżeli w rejestrze są zamieszczone dane niedopuszczalne ze względu na obowiązujące przepisy prawa, sąd rejestrowy, po wysłuchaniu zainte- resowanych osób na posiedzeniu lub po wezwaniu do złożenia oświad- czenia pisemnego, wykreśla je z urzędu (art. 12 ust. 3 KRSU). 7. Wniosek o wpis. Wpis do Rejestru jest dokonywany na wniosek, chyba że przepis szczególny przewiduje wpis z urzędu. Wniosek o wpis do Rejestru składa się na urzędowym formularzu albo na formularzu udostępnionym w  systemie teleinformatycznym. Składając wniosek, wnioskodawca bez wezwania uiszcza opłatę sądową, a jeżeli wpis pod- lega ogłoszeniu – również opłatę za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wnioski można także składać na  niebarwnych formularzach stano- wiących wydruki komputerowe lub będących kserokopiami formularzy urzędowych (od marca 2020 r. obowiązywać będzie jedynie system tele- informatyczny). Wnioski składane drogą elektroniczną powinny być opatrzone kwali- fikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym. Rozdział 3. Rejestrowanie przedsiębiorców… 13 Wniosek złożony z naruszeniem przepisów lub nieprawidłowo wypełnio­ ny podlega zwróceniu, bez wzywania do uzupełnienia braków. Wniosek o wpis do Rejestru spółki, której umowa została zawarta przy wykorzy­ staniu wzorca umowy udostępnionego w systemie teleinformatycznym, złożony drogą elektroniczną i nieopłacony nie wywołuje skutków, jakie ustawa wiąże z wniesieniem pisma do sądu. W razie zwrócenia wniosku może on być ponownie złożony w ter- minie 7 dni od daty doręczenia zarządzenia o zwrocie. Jeżeli wniosek ponownie złożony nie jest dotknięty brakami, wywołuje skutek od daty pierwotnego wniesienia. Skutek taki nie następuje w  razie kolejnego zwrotu wniosku, chyba że zwrot nastąpił na skutek braków uprzednio niewskazanych. Urzędowe formularze są  udostępniane w  siedzibach sądów oraz na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości. 8. Postępowanie rejestrowe. Wniosek o wpis do Rejestru powinien być złożony nie później niż w terminie 7 dni od dnia zdarzenia uzasad- niającego dokonanie wpisu, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej (np. zgłoszenie zawiązania spółki z o.o. powinno być dokonane w ter- minie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy spółki; w przeciwnym razie umowa spółki ulega rozwiązaniu – art. 169 KSH). Sąd rejestrowy bada, czy dołączone do wniosku dokumenty są zgod- ne pod względem formy i treści z przepisami prawa. W przypadku stwierdzenia, że wniosek o wpis do Rejestru lub doku- menty, których złożenie jest obowiązkowe, nie zostały złożone pomimo upływu terminu, sąd rejestrowy wzywa obowiązanych do ich złożenia, wyznaczając dodatkowy 7-dniowy termin, pod rygorem zastosowania grzywny przewidzianej w przepisach KPC o egzekucji świadczeń niepie- niężnych (postępowanie przymuszające). W  przypadku niewykonania obowiązków w tym terminie, sąd rejestrowy nakłada grzywnę na obo- wiązanych. Przepisu art. 1053 KPC nie stosuje się. Sąd rejestrowy może ponawiać grzywnę. Jednak sąd rejestrowy nie wszczyna postępowania przymuszające- go, gdy z danych zawartych w aktach rejestrowych wynika, że nie do- prowadzi ono do złożenia wniosku o wpis do Rejestru lub dokumentów, których złożenie jest obowiązkowe. W  postanowieniu o  odstąpieniu 14 Część I. Działalność gospodarcza od  postępowania przymuszającego sąd rejestrowy wskazuje podsta- wę faktyczną odstąpienia od  wszczęcia postępowania przymuszające- go. Postanowienie nie wymaga doręczenia i  nie podlega zaskarżeniu. W przypadku odstąpienia od postępowania przymuszającego lub jego umorzenia sąd rejestrowy wszczyna postępowanie przymuszające, jeżeli poweźmie wiadomość, że sytuacja prawna lub faktyczna podmiotu ule- gła zmianie w sposób umożliwiający skuteczne jego prowadzenie. W przypadkach uzasadnionych bezpieczeństwem obrotu sąd rejestrowy może dokonać z urzędu wykreślenia danych niezgodnych z rzeczywistym stanem rzeczy lub wpisu danych odpowiadających rzeczywistemu stano­ wi rzeczy, jeżeli dokumenty stanowiące podstawę wpisu lub wykreślenia znajdują się w aktach rejestrowych, a dane te są istotne. Jeżeli pomimo stosowania grzywny, osobowa spółka handlowa wpisana do Rejestru nie wykonuje obowiązków, sąd rejestrowy z urzę- du może, z ważnych powodów, orzec o rozwiązaniu spółki oraz ustano- wić likwidatora. TERMINY ROZPOZNANIA WNIOSKU Zasady ogólne • wniosek o wpis sąd rejestrowy rozpoznaje nie później niż w terminie 7 dni od daty jego wpływu do sądu • wniosek o wpis spółki, której umowa została zawarta przy wykorzystaniu wzorca umowy udostępnionego w systemie teleinformatycznym, sąd rejestrowy rozpoznaje w terminie jednego dnia od daty jego wpływu Wyjątki • jeżeli rozpoznanie wniosku wymaga wezwania do usunięcia przeszkody do dokonania wpisu, wniosek powinien być rozpoznany w terminie 7 dni od usunięcia przeszkody przez wnioskodawcę, co nie uchybia terminom określonym w przepisach szczególnych • jeżeli rozpoznanie wniosku wymaga wysłuchania uczestników postępowania albo przeprowadzenia rozprawy, wniosek należy rozpoznać nie później niż w terminie miesiąca Wpis do Rejestru polega na wprowadzeniu do systemu teleinfor- matycznego danych zawartych w  postanowieniu sądu rejestrowe- go niezwłocznie po jego wydaniu. Wpis w przedmiocie NIP i nume- ru identyfikacyjnego REGON polega również na  ich automatycznym zamieszczeniu w Rejestrze po przekazaniu z Centralnego Rejestru Pod- miotów – Krajowej Ewidencji Podatników i z krajowego rejestru urzę- dowego podmiotów gospodarki narodowej. Rozdział 3. Rejestrowanie przedsiębiorców… 15 Wpis jest dokonany z  chwilą zamieszczenia danych w  Rejestrze. Po  dokonaniu wpisu podmiotu do  Rejestru lub jego zmiany, z  wyłą- czeniem rejestru dłużników niewypłacalnych, dane objęte treścią wpi- su są  przekazywane za  pośrednictwem systemu teleinformatycznego do Centralnego Rejestru Podmiotów – Krajowej Ewidencji Podatników i krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej. Po zamieszczeniu w repozytorium dokumentów finansowych spra- wozdania finansowego lub sprawozdania z badania są one przesyłane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego do Centralnego Re- jestru Danych Podatkowych. W sprawach, w których postanowienia sądu rejestrowego są skutecz- ne lub wykonalne z chwilą uprawomocnienia, wraz z wpisem zamiesz- cza się wzmiankę o jego nieprawomocności. Dane objęte treścią wpisu są przekazywane do Centralnego Rejestru Podmiotów – Krajowej Ewi- dencji Podatników i krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospo- darki narodowej po uprawomocnieniu się postanowienia sądu. 9. Rozwiązanie podmiotu wpisanego do Rejestru bez przepro- wadzania postępowania likwidacyjnego. Sąd rejestrowy wszczy- na z urzędu takie postępowanie, w przypadku gdy: • oddalając wniosek o  ogłoszenie upadłości lub umarzając postępo- wanie upadłościowe, sąd upadłościowy stwierdzi, że  zgromadzony w sprawie materiał daje podstawę do rozwiązania bez przeprowadza- nia postępowania likwidacyjnego; • oddalono wniosek o ogłoszenie upadłości lub umorzono postępowa- nie upadłościowe z tego powodu, że majątek niewypłacalnego dłużni- ka nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania; • wydano postanowienie o odstąpieniu od postępowania przymuszają- cego lub jego umorzeniu; • mimo wezwania sądu rejestrowego nie złożono rocznych sprawozdań finansowych za 2 kolejne lata obrotowe; • mimo dwukrotnego wezwania sądu rejestrowego nie wykonano in- nych obowiązków, o których mowa w art. 24 ust. 1 KRSU. W toku postępowania o rozwiązanie podmiotu wpisanego do Reje- stru bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego sąd rejestrowy 16 Część I. Działalność gospodarcza bada, czy podmiot ten posiada zbywalny majątek i czy faktycznie pro- wadzi działalność. Etapy postępowania: • sąd rejestrowy zawiadamia podmiot wpisany do Rejestru o wszczę- ciu postępowania o  rozwiązanie bez przeprowadzania postępowa- nia likwidacyjnego, wzywając go do wykazania, że faktycznie prowa- dzi działalność i że posiada majątek, ze wskazaniem jego składników, w  terminie 14 dni od  dnia doręczenia wezwania, z  pouczeniem o skutkach braku odpowiedzi na wezwanie sądu; • sąd rejestrowy ogłasza o wszczęciu postępowania o rozwiązanie pod- miotu wpisanego do Rejestru bez przeprowadzania postępowania li- kwidacyjnego. W  przypadku braku organu uprawnionego do  re- prezentacji lub aktualnego adresu podmiotu wpisanego do Rejestru ogłoszenie zastępuje zawiadomienie o wszczęciu postępowania; • w przypadku ustalenia przez sąd rejestrowy, że podmiot ten nie po- siada zbywalnego majątku i faktycznie nie prowadzi działalności, sąd rejestrowy orzeka o rozwiązaniu podmiotu bez przeprowadzania po- stępowania likwidacyjnego i zarządza jego wykreślenie z Rejestru (ist- nienie niezaspokojonych zobowiązań ciążących na  podmiocie wpi- sanym do  Rejestru lub nieściągalnych wierzytelności nie wyłącza możliwości orzeczenia o rozwiązaniu tego podmiotu bez przeprowa- dzania postępowania likwidacyjnego); • sąd rejestrowy umarza postępowanie o rozwiązanie podmiotu wpisa- nego do  Rejestru bez przeprowadzania postępowania likwidacyjne- go w przypadku ustalenia, że podmiot ten posiada zbywalny majątek lub faktycznie prowadzi działalność, albo w  przypadku gdy poweź- mie wiadomość, że zachodzą inne istotne okoliczności przemawiające przeciwko rozwiązaniu tego podmiotu bez przeprowadzania postę- powania likwidacyjnego, w tym w szczególności uzasadnione intere- sem wierzyciela; • sąd rejestrowy ogłasza o rozwiązaniu bez przeprowadzania postępo- wania likwidacyjnego i  wykreśleniu podmiotu wpisanego wyłącz- nie do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawo- dowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Rozdział 4. Rejestrowanie przedsiębiorców… 17 10. Ogłoszenia i skutki wpisów. Zasadą jest, że  wszystkie wpisy do KRS podlegają obowiązkowemu ogłoszeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, wydawanym przez Ministra Sprawiedliwości. Nie podlegają jednak obowiązkowi ogłoszenia np.  wpis NIP i  numeru identyfikacyjnego REGON do Rejestru, wpisy w rejestrze dłużników nie­ wypłacalnych oraz wpisy do  rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych za­ kładów opieki zdrowotnej. SKUTECZNOŚĆ WPISÓW WPISY PODLEGAJĄCE OGŁOSZENIU (art. 15 KRSU) Wpisy podlegające ogłoszeniu uzyskują skuteczność wobec osób trzecich z chwilą zamieszczenia ogłoszenia o dokonanym wpisie. Od dnia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nikt nie może zasłaniać się nieznajomością wpisów. Osoba trzecia może jednak obalić domniemanie znajomości treści wpisu, przed upływem 16. dnia od dnia ogłoszenia, jeżeli udowodni, że nie mogła się dowiedzieć o jego treści. W przypadku pojawienia się rozbieżności między treścią wpisu a treścią ogłoszenia obowiązuje wpis w rejestrze. WPISY NIEPODLEGAJĄCE OGŁOSZENIU (art. 16 KRSU) Skuteczność wpisów niepodlegających ogłoszeniu następuje wobec osób trzecich z chwilą ich zamieszczenia w rejestrze. Domniemanie to może być obalone przez osobę trzecią, jeżeli wykaże ona, że mimo zachowania należytej staranności nie mogła dowiedzieć się o treści wpisu. Rozdział 4. Rejestrowanie przedsiębiorców – Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej 1. Uwaga ogólna. Przedsiębiorca będący osobą fizyczną może podjąć działalność gospodarczą w dniu złożenia wniosku do Centralnej Ewi- dencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Centralna Ewidencja i  Informacja o  Działalności Gospodarczej jest pro­ wadzona w  systemie teleinformatycznym przez ministra właściwego do spraw gospodarki. 18 Część I. Działalność gospodarcza 2. Zadania. Zadaniem CEIDG jest: • ewidencjonowanie przedsiębiorców będących osobami fizycznymi, • udostępnianie informacji o  przedsiębiorcach i  innych podmiotach w zakresie wskazanym w ustawie, • udostępnianie informacji o  zakresie i  terminie zmian we  wpisach do CEIDG oraz w informacjach i danych udostępnianych w CEIDG, a także o wprowadzającym te zmiany podmiocie, • umożliwienie wglądu do  danych bezpłatnie udostępnianych przez Centralną Informację KRS, • udostępnianie informacji o ustanowionym pełnomocniku lub proku- rencie, w tym o zakresie udzielonego pełnomocnictwa lub o rodzaju i sposobie wykonywania prokury (art. 2 ust. 2 CEIDGU). 3. Wpis do CEIDG danych ewidencyjnych oraz informacyjnych Wpisowi do CEIDG podlegają m.in. następujące dane ewidencyjne: Wpisowi do CEIDG podlegają m.in. następujące dane informacyjne: • imię i nazwisko przedsiębiorcy, numer • data rozpoczęcia wykonywania działalności PESEL, o ile taki posiada, oraz data urodzenia, o ile nie posiada numeru PESEL • dodatkowe określenia, które przedsiębiorca włącza do firmy, o ile przedsiębiorca takich używa • numer identyfikacyjny REGON przedsiębiorcy, o ile taki posiada • numer identyfikacji podatkowej (NIP) przedsiębiorcy, o ile taki posiada, oraz informacje o jego unieważnieniu lub uchyleniu • informacja o obywatelstwie przedsiębiorcy • adres do doręczeń oraz – jeśli przedsiębiorca takie miejsce posiada – adres stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej • inne niż wymienione powyżej dane kontaktowe przedsiębiorcy, w szczególności adres poczty elektronicznej, adres strony internetowej, numer telefonu, o ile dane te zostały zgłoszone przez przedsiębiorcę we wniosku o wpis do CEIDG • przedmiot wykonywanej działalności gospodarczej według PKD na poziomie podklasy, w tym jeden przedmiot przeważającej działalność gospodarczej • numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz numer identyfikacyjny REGON spółki cywilnej, o ile przedsiębiorca zawarł umowę takiej spółki • data zawieszenia i wznowienia wykonywania działalności gospodarczej • data zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej, o ile została zgłoszona we wniosku o wpis do CEIDG • informacja o wykreśleniu przedsiębiorcy z CEIDG • informacja o ograniczeniu lub utracie zdolności do czynności prawnych oraz o ustanowieniu kurateli lub opieki, obejmująca dane kuratora lub opiekuna • informacja o przekształceniu przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą w jednoosobową spółkę kapitałową • informacja o zakazie prowadzenia działalności gospodarczej • informacja o zakazie wykonywania określonego zawodu, którego wykonywanie przez przedsiębiorcę podlega wpisowi do CEIDG • informacja o zakazie prowadzenia działalności związanej z wychowaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub z opieką nad nimi; • informacja o istnieniu lub ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej, o ile została zgłoszona we wniosku o wpis do CEIDG
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Prawo gospodarcze publiczne w pigułce
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: