Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00830 012134 20223175 na godz. na dobę w sumie
Prawo handlowe. Kazusy - ebook/pdf
Prawo handlowe. Kazusy - ebook/pdf
Autor: , , Liczba stron: 241
Wydawca: Lexis Nexis Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7620-895-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> gospodarcze i handlowe
Porównaj ceny (książka, ebook (-8%), audiobook).
Książka Prawo handlowe. Kazusy przeznaczona jest dla studentów studiów prawniczych, zarówno stacjonarnych, jak i niestacjonarnych. W zamierzeniu Autorów niniejsza publikacja ma służyć poszerzeniu wiedzy studentów w zakresie praktyki stosowania prawa handlowego, a także uatrakcyjnić studiowanie tego niezwykle ciekawego, ale i trudnego przedmiotu.
W drugim wydaniu uwzględniono najnowsze zmiany w prawie oraz orzecznictwo. W opracowaniu przedstawiono wiele praktycznych aspektów stosowania przepisów prawa handlowego i jednocześnie zwięźle omówiono jego podstawy teoretyczne. W publikacji tej przywołano także dorobek orzecznictwa Sądu Najwyższego i sądów apelacyjnych. Istotnym uzupełnieniem jest wybór literatury dotyczącej zagadnień poruszanych w poszczególnych kazusach.
Prawo handlowe. Kazusy obejmuje problematykę przedsiębiorców oraz czynności handlowych. Kazusy odpowiadające poszczególnym zagadnieniom prawa handlowego zostały opracowane przez pracowników naukowo-dydaktycznych Katedry Prawa Handlowego i Międzynarodowego Prawa Prywatnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego oraz praktyków pod kierunkiem dr hab. Jerzego Ciszewskiego i dr hab. Joanny Kruczalak-Jankowskiej.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Prawo handlowe Kazusy Szymon Ciarkowski | Marcin Glicz Bartłomiej Gliniecki | Joanna Kruczalak-Jankowska Arkadiusz Wowerka pod redakcjà Jerzego Ciszewskiego i Joanny Kruczalak-Jankowskiej Wydanie 2 Warszawa 2011 Poszczególne rozdziały napisali: Szymon Ciarkowski: rozdz. 4, 7 Marcin Glicz: rozdz. 6 (kazusy 1–5), 10, 17, 18 Bartłomiej Gliniecki: rozdz. 1, 2, 3, 6 (kazusy 6–7), 12, 13, 15 Joanna Kruczalak-Jankowska: rozdz. 8, 9, 14 Arkadiusz Wowerka: rozdz. 5, 11, 16 Opra co wa nie re dak cyj ne: Katarzyna Gierłowska, Joanna Tyszkiewicz Redakcja techniczna: Agnieszka Szeszko Projekt okładki i stron tytułowych: Agnieszka Tchórznicka © Copyright by LexisNexis Polska Sp. z o.o. 2011 Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej książki nie może być powielana ani rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych – bez pisemnej zgody Autorów i wydawcy. ISBN 978-83-7620-895-4 LexisNexis Polska Sp. z o.o. Ochota Office Park 1, Al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa, tel. 22 572 95 00, faks 22 572 95 68 Infolinia: 22 572 99 99 Redakcja: tel. 22 572 83 26, 22 572 83 28, 22 572 83 11, faks 22 572 83 92 www.LexisNexis.pl, e-mail: biuro@LexisNexis.pl Księgarnia Internetowa: dostępna ze strony www.LexisNexis.pl Spis treści Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Przedmowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 ROZDZIAŁ I. Krajowy Rejestr Sądowy (Bartłomiej Gliniecki) . . . . . . . 13 KAZUS 1. Odpowiedzialność podmiotu za dane błędnie wpisane do rejestru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 KAZUS 2. Domniemanie powszechnej znajomości wpisów . . . . . . . . . 16 ROZDZIAŁ II. Prokura (Bartłomiej Gliniecki). . . . . . . . . . . . . . . . . 20 KAZUS 1. Forma udzielenia prokury . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 KAZUS 2. Umocowanie prokurenta do działania przed wpisaniem prokury do rejestru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 KAZUS 3. Skuteczność ograniczenia zakresu prokury . . . . . . . . . . . . 24 ROZDZIAŁ III. Firma (Bartłomiej Gliniecki). . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 KAZUS 1. Zasada prawdziwości firmy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 KAZUS 2. Zasada wyłączności firmy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 KAZUS 3. Ochrona prawa do firmy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 ROZDZIAŁ IV. Spółki osobowe (Szymon Ciarkowski). . . . . . . . . . . . KAZUS 1. Podmiotowość prawna spółki cywilnej (zdolność prawna 36 i do czynności prawnych, zdolność sądowa) . . . . . . . . . . . . . . . 36 KAZUS 2. Nazwa przedsiębiorstwa spółki cywilnej a firma przedsiębior- ców prowadzących wspólną działalność w formie takiej spółki . . . . 39 KAZUS 3. Skutki wypowiedzenia udziału w spółce cywilnej dwuosobo- wej przez jednego ze wspólników. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 KAZUS 4. Zbywalność ogółu praw i obowiązków w handlowej spółce osobowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 6 Spis treści KAZUS 5. Dopuszczalność obciążenia ogółu praw i obowiązków w handlowej spółce osobowej ograniczonym prawem rzeczowym (zastawem rejestrowym) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KAZUS 6. Charakter odpowiedzialności wspólnika spółki osobowej za zobowiązania spółki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 54 KAZUS 7. Prowadzenie spraw spółki przez wspólnika a jego rozliczenia finansowe ze spółką. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 KAZUS 8. Zasady likwidacji spółki jawnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 ROZDZIAŁ V. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Arkadiusz Wowerka) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 KAZUS 1. Powoływanie i odwoływanie członków zarządu . . . . . . . . 65 KAZUS 2. Kadencja a mandat członka zarządu . . . . . . . . . . . . . . . 69 KAZUS 3. Legitymacja do zwołania zgromadzenia wspólników. . . . . . 71 74 KAZUS 4. Prawo do głosowania na zgromadzeniu wspólników . . . . . . KAZUS 5. Podział zysku. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 KAZUS 6. Umorzenie udziałów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 KAZUS 7. Podwyższenie kapitału zakładowego . . . . . . . . . . . . . . . 87 KAZUS 8. Zaskarżanie uchwał wspólników . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 KAZUS 9. Wyłączenie wspólnika ze spółki z ograniczoną odpowiedzial- nością . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 KAZUS 10. Likwidacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością . . . . . 101 KAZUS 11. Odpowiedzialność członków zarządu za zobowiązania spółki na podstawie art. 299 k.s.h. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 113 ROZDZIAŁ VI. Spółka akcyjna (Marcin Glicz, Bartłomiej Gliniecki). . . . 113 KAZUS 1. Akcje uprzywilejowane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KAZUS 2. Powoływanie rady nadzorczej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 KAZUS 3. Odwołanie członka zarządu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 KAZUS 4. Zwołanie walnego zgromadzenia akcjonariuszy . . . . . . . . . 119 KAZUS 5. Zaskarżanie uchwał walnego zgromadzenia . . . . . . . . . . . 122 KAZUS 6. Odpowiedzialność osób tworzących spółkę za wyrządzoną jej szkodę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 KAZUS 7. Dochodzenie roszczeń spółki przez jej akcjonariuszy . . . . . . 127 ROZDZIAŁ VII. Restrukturyzacja spółek (Szymon Ciarkowski). . . . . . 133 KAZUS 1. Łączenie się przez przejęcie kilku spółek . . . . . . . . . . . . . 133 KAZUS 2. Zakres sukcesji uniwersalnej przy łączeniu spółek . . . . . . . . 137 KAZUS 3. Łączenie spółek podlegających prawu różnych państw (posiadających różny statut personalny). . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 Spis treści 7 KAZUS 4. Znaczenie prawne opinii biegłego o planie podziału (art. 537 i 538 k.s.h.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145 KAZUS 5. Przekształcenie a pełne pokrycie kapitału zakładowego w przekształconej spółce kapitałowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 ROZDZIAŁ VIII. Spółdzielnie (Joanna Kruczalak-Jankowska) . . . . . . . 155 KAZUS 1. Spółdzielnia jako przedsiębiorca . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155 KAZUS 2. Zasady prawa spółdzielczego; nabycie członkostwa . . . . . . . 158 KAZUS 3. Reprezentacja spółdzielni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161 KAZUS 4. Przekształcenie spółdzielni w spółkę . . . . . . . . . . . . . . . . 164 ROZDZIAŁ IX. Upadłość przedsiębiorców (Joanna Kruczalak- -Jankowska) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169 KAZUS 1. Zdolność upadłościowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169 KAZUS 2. Skutki ogłoszenia upadłości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171 KAZUS 3. Brak środków na pokrycie kosztów postępowania upadłościo- wego a bezskuteczność czynności prawnej dokonanej przez upadłego przed ogłoszeniem upadłości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175 ROZDZIAŁ X. Papiery wartościowe (Marcin Glicz) . . . . . . . . . . . . . 180 KAZUS 1. Istota papieru wartościowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 KAZUS 2. Wystawienie weksla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182 KAZUS 3. Odpowiedzialność za wystawienie weksla. . . . . . . . . . . . . 183 KAZUS 4. Odpowiedzialność z tytułu wypełnienia weksla in blanco niezgodnie z porozumieniem wekslowym . . . . . . . . . . . . . . . . . 185 ROZDZIAŁ XI. Umowa sprzedaży międzynarodowej (Arkadiusz Wowerka) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188 KAZUS 1. Sprzedaż międzynarodowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188 ROZDZIAŁ XII. Umowa o roboty budowlane (Bartłomiej Gliniecki) . . . 195 KAZUS 1. Solidarna odpowiedzialność za zobowiązania inwestora i wykonawcy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195 KAZUS 2. Odpowiedzialność wykonawcy za sprawdzenie dokumentacji projektowej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199 KAZUS 3. Przedawnienie roszczeń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201 ROZDZIAŁ XIII. Umowa leasingu (Bartłomiej Gliniecki) . . . . . . . . . . 204 KAZUS 1. Wady przedmiotu leasingu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204 KAZUS 2. Utrata przedmiotu leasingu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206 8 Spis treści ROZDZIAŁ XIV. Umowy o korzystanie z rzeczy i praw (Joanna Kruczalak-Jankowska) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209 KAZUS 1. Umowa franchisingowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209 ROZDZIAŁ XV. Umowy pośrednictwa handlowego (Bartłomiej Gliniecki) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213 KAZUS 1. Zwrot nadzwyczajnych wydatków poniesionych przez agenta . 213 KAZUS 2. Świadczenie wyrównawcze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216 KAZUS 3. Wyłączenie odpowiedzialności komisanta za wady rzeczy . . . 220 ROZDZIAŁ XVI. Umowa faktoringu (Arkadiusz Wowerka). . . . . . . . . 224 KAZUS 1. Prawa i obowiązki stron umowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224 ROZDZIAŁ XVII. Umowy transportowe (Marcin Glicz). . . . . . . . . . . 232 KAZUS 1. Umowa przewozu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232 KAZUS 2. Umowa spedycji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235 238 ROZDZIAŁ XVIII. Umowa ubezpieczenia (Marcin Glicz). . . . . . . . . . KAZUS 1. Zawarcie umowy ubezpieczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238 KAZUS 2. Roszczenie regresowe ubezpieczyciela . . . . . . . . . . . . . . . 240 ZALECANE PODRĘCZNIKI I KOMENTARZE . . . . . . . . . . . . . . . . . 243 INFORMACJE O AUTORACH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244 Wykaz skrótów Biul. SN k.c. k.h. k.p.c. k.r.o. KRS k.s.h. LexPolonica MoP MSiG OSA OSAiSN OSNAPiUS OSNC OSNCP OSP PiP PPH p.p.m. PUG RPEiS SA – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – Biuletyn Informacyjny Sądu Najwyższego ustawa z  23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 27 czerwca 1934 r. – Kodeks handlowy (Dz.U. Nr 57, poz. 502 ze zm.) ustawa z  17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.) ustawa z 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. Nr 9, poz. 59 ze zm.) Krajowy Rejestr Sądowy ustawa z 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.) serwis prawniczy LexisNexis „Monitor Prawniczy” Monitor Sądowy i Gospodarczy Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych i Sądu Najwyższego Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Cywilna Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izby Cywilnej, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Orzecznictwo Sądów Polskich „Państwo i Prawo” „Przegląd Prawa Handlowego” ustawa z 4 lutego 2011 r. – Prawo prywatne międzynaro- dowe (Dz.U. Nr 80, poz. 432). „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” Sąd Apelacyjny 10 TFUE UE u. KRS u.p.p. u.p.s. u.p.u.n. u.s.d.g. ustawa o Vat WSA Wykaz skrótów – – – – – – – – – wersja skonsolidowana Traktatu o Unii Europejskiej i Trak- tatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz.Urz. UE 2010 C 83/1). Unia Europejska ustawa z  20 sierpnia 1997 r. o  Krajowym Rejestrze Sądo- wym (tekst jedn. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186 ze zm.) ustawa z 15 listopada 1984 r. – Prawo przewozowe (tekst jedn. Dz.U. z 2000 r. Nr 50, poz. 601 ze zm.) ustawa z  16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (tekst jedn. Dz.U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848 ze zm.) ustawa z 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe i napraw- cze (tekst jedn. Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1361 ze zm.) ustawa z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodar- czej (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 ze zm.) ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) Wojewódzki Sąd Administracyjny Przedmowa Niniejsza publikacja przeznaczona jest dla studentów studiów prawni- czych, zarówno stacjonarnych, jak i niestacjonarnych. W zamierzeniu Autorów powinna ona służyć poszerzeniu wiedzy w zakresie praktyki stosowania prawa handlowego, ale także uatrakcyjnić studiowanie tego niezwykle ciekawego, ale i trudnego przedmiotu. Z tego względu w książce wykorzystano orzecznictwo Sądu Najwyższego i sądów ape- lacyjnych. Wykaz orzeczeń oraz spis podstawowych pozycji literatury zamieszczono po każdym kazusie. Z  przyczyn oczywistych wykazy te nie mają wyczerpującego charakteru. Prawo handlowe. Kazusy obej- muje zarówno problematykę przedsiębiorców, jak i czynności handlo- wych. Zgodnie z zamiarem Autorów pozycja niniejsza powinna służyć jako pomocniczy materiał dydaktyczny wykorzystywany przede wszystkim w dyskusjach na ćwiczeniach. Z tego względu przy opraco- wywaniu poszczególnych kazusów Autorzy starali się unikać udziela- nia odpowiedzi wprost na postawione pytania. Wskazany został jednak studentom sposób rozumowania prowadzący do udzielenia prawidło- wych odpowiedzi, dlatego też książka może być wykorzystywana także do samodzielnego studiowania. Kazusy odpowiadające poszczególnym zagadnieniom prawa handlowego opracowane zostały przez pracowni- ków naukowo-dydaktycznych Katedry Prawa Handlowego i Międzyna- rodowego Prawa Prywatnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwer- sytetu Gdańskiego pod kierunkiem dr. hab. Jerzego Ciszewskiego i dr Joanny Kruczalak-Jankowskiej. Wyrażamy nadzieję, że publikacja Prawo handlowe. Kazusy ułatwi zrozumienie przyswajanej wiedzy i tym samym przyczyni się do osiągania przez studentów coraz lepszych wy- ników egzaminacyjnych. Dr hab. Jerzy Ciszewski Dr Joanna Kruczalak-Jankowska Rozdział I Krajowy Rejestr Sądowy KAZUS 1. Odpowiedzialność podmiotu za dane błędnie wpisane do rejestru Stan faktyczny W  spółce komandytowej wspólnikami są czterej komplementariusze oraz jeden komandytariusz. W umowie spółki komandytowej i wniosku o  wpisanie spółki do rejestru przedsiębiorców KRS wspólnicy określili sumę komandytową na kwotę 5 tys. zł. Spółka została wpisana do reje- stru przedsiębiorców KRS, jednak wskutek błędu pracownika sądu oraz referendarza sądowego do rejestru omyłkowo została wpisana suma komandytowa w wysokości 50 tys. zł. Postanowienie o  wpisaniu spółki do rejestru (zawierające błąd co do wysokości sumy komandytowej) zostało wnioskodawcy doręczone, jednak nikt w spółce nie przyjrzał się jego treści. Kilka tygodni później spółka zawarła umowę z  innym przedsiębiorcą, który, zawierając ją, kierował się m.in. wysokością sumy komandytowej (50 tys. zł), co wy- nikało z  uzyskanego przez niego odpisu aktualnego spółki z  rejestru przedsiębiorców KRS. Wskutek niewykonania umowy, po stronie spółki komandytowej powstał dług w wysokości 80 tys. zł. Majątek spółki wy- nosił w tym czasie 10 tys. zł. Przedsiębiorca, który stał się wierzycielem spółki, dąży do tego, by w  większości odzyskać swą wierzytelność od komandytariusza, który nie wniósł jeszcze do spółki wkładu i o którym wie, że posiada spory majątek i  mógłby zaspokoić jego roszczenia. Przedsiębiorca twierdzi przy tym, że skoro suma komandytowa 50 tys. zł została wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS, to do tej wysokości odpowiada koman- 14 Rozdział I. Krajowy Rejestr Sądowy dytariusz, niezależnie od treści umowy spółki. Argumentuje, że kiero- wał się wyłącznie odpisem z  rejestru przedsiębiorców KRS, gdyż nie ma powodów, by nie ufać treści zawartych w nim wpisów. Wspólnicy spółki komandytowej z kolei twierdzą, że nie mogą ponosić odpowiedzialności za dokonanie przez sąd błędnego wpisu, a przedsię- biorca wysokość sumy komandytowej mógł łatwo zweryfikować, przeg- lądając odpis umowy spółki zawarty w jej aktach rejestrowych. Pytania 1. Czy rację ma wierzyciel spółki, powołując się na treść niezgodnych ze stanem faktycznym danych, które zwarte są w rejestrze przedsię- biorców KRS, czy też rację mają wspólnicy spółki komandytowej? 2. W jakich okolicznościach podmiot wpisany do KRS może ponieść konsekwencje za niezgodną ze stanem faktycznym treść wpisów w KRS dotyczących tego podmiotu? 3. Czy spółka komandytowa będzie ponosić odpowiedzialność od- szkodowawczą wobec swojego wierzyciela za błędne dane znajdu- jące się w rejestrze przedsiębiorców KRS? Podstawa prawna • Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym – art. 17 ust. 2, art. 18 ust. 1. • Kodeks cywilny – art. 7. Rozwiązanie kazusu Odpowiedź na pytanie 1 Spółka komandytowa jest przedsiębiorcą podlegającym wpisowi do re- jestru przedsiębiorców KRS. Ciąży na niej obowiązek podania do reje- stru i aktualizowania niektórych danych jej dotyczących, w tym wyso- kości sumy komandytowej. Są to dane istotne dla osób trzecich, wobec czego powinny być łatwo dostępne i  ogólnodostępne, w  imię zasady jawności rejestru sądowego. Mimo że podmiot wpisany do rejestru (spółka komandytowa) we wnios - ku o  wpisanie jej do rejestru przedsiębiorców KRS podał wysokość sumy komandytowej odpowiadającą stanowi faktycznemu odzwiercie- dlonemu w umowie spółki, spółka będzie musiała ponieść konsekwen- cje wpisania danych do rejestru, które są niezgodne z rzeczywistością
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:


Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: