Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
01218 015183 8817996 na godz. na dobę w sumie
Prawo handlowe. Testy. Pytania egzaminacyjne. Tablice - ebook/pdf
Prawo handlowe. Testy. Pytania egzaminacyjne. Tablice - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 507
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7483-882-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Ćwiczenia 'Prawo handlowe. Testy. Pytania egzaminacyjne. Tablice' jest kompleksowym opracowaniem dotyczącym spółek, zarówno w zakresie spółek prawa handlowego jak i spółki cywilnej. Stąd są w niej omawiane m.in. przepisy:

Kodeksu spółek handlowych dotyczące:

Kodeksu cywilnego, w zakresie:

Krajowego Rejestru Sądowego w zakresie m.in.:

przepisy szczególne odnoszące się do:

Ćwiczenia Becka - to seria stworzona dla studentów prawa, którzy pilnie przygotowują się do zajęć i zaliczeń oraz egzaminów. Podanie wiedzy w sposób prosty i przystępny stanowi podstawę do łatwego opanowania wiedzy. Zanim to nastąpi student, uzyska podstawy do zrozumienia trudniejszych zagadnień i polubi przedmiot.

 


Przygotuj się do egzaminów na aplikacje 2010 z C.H. Beck!


 

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Æwiczenia Becka a Æwiczenia Becka k c e B a i n e z c i w Æ Polecamy: Æwiczenia Becka – to seria stworzona dla studentów prawa, STUDIA PRAWNICZE Prawo handlowe Andrzej Kidyba 9. wydanie C.H.BECK Zbiory Orzecznictwa Becka Kodeks spó³ek handlowych Orzecznictwo Aleksandra Gawrysiak-Zab³ocka Ewa Skibiñska C.H. Beck Szymon Pszczó³ka Marta Janina Skrodzka Karol Skrodzki Marek Zaremba Umowy w obrocie gospodarczym testy • kazusy • tablice REPETYTORIA C·H·BECK którzy pilnie przygotowuj¹ siê do zajêæ i zaliczeñ oraz egzami- nów. Podanie wiedzy w sposób prosty i przystêpny stanowi pod- stawê do ³atwego opanowania wiedzy. Zanim to nast¹pi, student uzyska podstawy do zrozumienia trudniejszych zagadnieñ i polubi przedmiot. Æwiczenia Becka „Prawo handlowe. Testy. Pytania egzaminacyjne. Tablice” jest kompleksowym opracowaniem dotycz¹cym spó- ³ek, zarówno w zakresie spó³ek prawa handlowego jak i spó³ki cywilnej. St¹d s¹ w niej omawiane m.in. przepisy: Kodeksu spó³ek handlowych dotycz¹ce: 3 3 3 zagadnieñ ogólnych, spó³ek osobowych i kapita³owych, ³¹czenia, podzia³u i przekszta³cania spó³ek; Kodeksu cywilnego, w zakresie: 3 3 3 spó³ki cywilnej, przedsiêbiorcy, firmy i prokury; Krajowego Rejestru S¹dowego w zakresie m.in.: 3 3 3 podmiotów podlegaj¹cych wpisowi, przedmiotu wpisu, zasad rz¹dz¹cych Rejestrem i jego budowy; przepisy szczególne odnosz¹ce siê do: 3 3 poszczególnych typów spó³ek handlowych, innych form organizacyjnych prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej. e w o l d n a h o w a r P • k a l œ i w a Z / s i b o n a G www.sklep.beck.pl, e-mail: dz.handlowy@beck.pl http://www.beck.pl, tel.: 022 31 12 222, fax: 022 33 77 601 ISBN 978-83-7483-882-5 9 7 8 8 3 7 4 8 3 8 8 2 5 Cena: 55,00 z³ K C E B · H · C Prawo handlowe testy • pytania • tablice Autorzy Marta Ganobis Karol Zawiœlak C·H·BECK ĆWICZENIA BECKA Prawo handlowe W sprzedaży: M. Litwińska-Werner KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH. KOMENTARZ, WYD. 3 Komentarze Becka A. Szajkowski, M. Tarska PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH, WYD. 5 Zarys Prawa E. Skibińska KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH. EDYCJA TRZECIA KodeksSystem A. Kidyba PRAWO HANDLOWE, WYD. 9 Studia Prawnicze Sz. Pszczółka. M. J. Skrodzka, K. Skrodzki, M. Zaremba UMOWY W OBROCIE GOSPODARCZYM Repetytoria C.H. Beck A. Gawrysiak-Zabłocka, E. Skibińska KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH. ORZECZNICTWO Zbiory Orzecznictwa Becka A. Szajkowski KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH, WYD. 15 Teksty Ustaw Becka KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH Z WPROWADZENIEM, WYD. 10 Twoje Prawo www.sklep.beck.pl Prawo handlowe testy • pytania • tablice Autorzy Marta Ganobis Karol Zawiślak Wydawnictwo C.H. BECK WARSZAWA 2008 Recenzja: Prof. Andrzej Szumański Poszczególne części opracowali: Cześć A. Testy Marta Ganobis: Test 1–12 Karol Zawiślak: Test 1–12 Część B. Pytania egzaminacyjne Marta Ganobis: Pyt. 7–13, 23–190 Karol Zawiślak: Pyt. 1–6, 14–22, 191–234 Część C. Tablice Marta Ganobis: Tabl. 1–29 Karol Zawiślak: Tabl. 30–33 Redakcja: Aleksandra Dróżdż © Wydawnictwo C. H. Beck 2008 Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o. ul. Gen. Zajączka 9, 01-518 Warszawa Skład i łamanie: DTP Service Druk i oprawa: Wers Design Sp. z o.o., Chmielniki 6 ISBN 978-83-7483-882-5 Spis treści Wprowadzenie _______________________________________________________ IX Wykaz skrótów ______________________________________________________ XI Podstawowa literatura ________________________________________________ XV Część A. Testy 3 Test 1. Historia, prawo gospodarcze w systemie prawa prywatnego ______ 5 Spółki – przepisy ogólne ______________________________________ Test 2. Spółka jawna ________________________________________________ Test 3. 8 Spółka partnerska ___________________________________________ 13 Test 4. Test 5. Spółka komandytowa ________________________________________ 18 Spółka komandytowo-akcyjna _________________________________ 23 Test 6. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ______________________ 28 Test 7. Spółka akcyjna ______________________________________________ 36 Test 8. Test 9. Podział, przekształcenia i łączenie się spółek ____________________ 45 Test 10. Krajowy Rejestr Sądowy i ewidencja działalności gospodarczej ____ 46 Test 11. Spółka cywilna ______________________________________________ 50 Test 12. Inne formy organizacyjne _____________________________________ 52 Odpowiedzi do testu 1 ________________________________________________ 54 Odpowiedzi do testu 2 ________________________________________________ 54 Odpowiedzi do testu 3 ________________________________________________ 54 Odpowiedzi do testu 4 ________________________________________________ 54 Odpowiedzi do testu 5 ________________________________________________ 55 Odpowiedzi do testu 6 ________________________________________________ 55 Odpowiedzi do testu 7 ________________________________________________ 55 Odpowiedzi do testu 8 ________________________________________________ 56 Odpowiedzi do testu 9 ________________________________________________ 56 Odpowiedzi do testu 10 _______________________________________________ 56 Odpowiedzi do testu 11 _______________________________________________ 57 Odpowiedzi do testu 12 _______________________________________________ 57 V Spis treści Część B. Pytania egzaminacyjne Rozdział 1. Zagadnienia ogólne ________________________________________ 61 1.1. Pojęcie prawa handlowego (gospodarczego prywatnego) i prawa gospodarczego publicznego. Pytanie 1–2 __________ 61 1.2. Źródła prawa gospodarczego prywatnego. Pytanie 3–6 _____ 62 1.3. Pojęcie przedsiębiorcy i jego oznaczenia. Pytanie 7–10 ______ 64 1.4. Prokura. Pytanie 11–13 _________________________________ 69 1.5. Krajowy Rejestr Sądowy. Pytanie 14–22 ___________________ 74 Rozdział 2. Spółki i inne formy organizacyjne ___________________________ 87 2.1. Spółka cywilna. Pytanie 23–33 ___________________________ 87 2.2. Spółki prawa handlowego. Pytanie 34–199 _______________ 95 2.2.1. Spółka jawna _____________________________________ 95 2.2.2. Spółka partnerska ________________________________ 108 2.2.3. Spółka komandytowa _____________________________ 114 2.2.4. Spółka komandytowo-akcyjna______________________ 126 2.2.5. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ___________ 158 2.2.6. Spółka akcyjna ___________________________________ 204 2.2.7. Transformacje spółek ______________________________ 270 2.2.8. Przekształcenia spółek ____________________________ 286 2.3. Szczególne typy spółek handlowych. Pytanie 200–216 ______ 295 2.3.1. Towarzystwa funduszy inwestycyjnych _____________ 295 2.3.2. Powszechne towarzystwa emerytalne _______________ 303 2.3.3. Bankowe spółki akcyjne ___________________________ 311 2.3.4. Domy maklerskie _________________________________ 317 2.4. Inne formy organizacyjne prowadzące działalność gospodarczą. Pytanie 217–234 ___________________________ 323 2.4.1. Fundacje ________________________________________ 323 2.4.2. Stowarzyszenia ___________________________________ 330 2.4.3. Spółdzielnia _____________________________________ 334 Część C. Tablice Tabl. 1. Pełnomocnictwo a prokura ____________________________________ 349 Tabl. 2. Istota, charakter i cel spółek osobowych ________________________ 353 Tabl. 3. Wspólnicy __________________________________________________ 356 Tabl. 4. Umowa spółki ______________________________________________ 363 Tabl. 5. KRS/Ewidencja działalności gospodarczej _______________________ 365 Tabl. 6. Wkłady i udział _____________________________________________ 372 Tabl. 7. Majątek spółki ______________________________________________ 384 Tabl. 8. Firma _____________________________________________________ 385 Tabl. 9. Reprezentacja _______________________________________________ 387 Tabl. 10. Prowadzenie spraw spółki ____________________________________ 388 Tabl. 11. Odpowiedzialność ___________________________________________ 392 Tabl. 12. Rozwiązanie spółki __________________________________________ 395 Tabl. 13. Podstawowe różnice między spółką cywilną i spółką jawną _______ 400 VI Spis treści spółek osobowych ___________________________________________ 455 połączeniowa z udziałem spółek osobowych ____________________ 457 spółki osobowej _____________________________________________ 458 Tabl. 14. Istota, charakter i cel spółek kapitałowych ______________________ 401 Tabl. 15. Wspólnicy __________________________________________________ 403 Tabl. 16. Tworzenie spółki, umowa spółki ______________________________ 408 Tabl. 17. Wkłady i udziały ____________________________________________ 416 Tabl. 18. Organy – zarząd _____________________________________________ 419 Tabl. 19. Organy nadzoru _____________________________________________ 426 Tabl. 20. Zgromadzenie wspólników – walne zgromadzenie ______________ 437 Tabl. 21. Zaskarżanie uchwał zgromadzenia wspólników spółki z o.o. ______ 445 Tabl. 22. Umorzenie a unieważnienie akcji ______________________________ 447 Tabl. 23. Akcje a świadectwa tymczasowe _______________________________ 452 Tabl. 24. Plan połączenia spółek kapitałowych a połączenia z udziałem Tabl. 25. Uchwała połączeniowa spółek kapitałowych, uchwała Tabl. 26. Zgłoszenie połączenia spółek kapitałowych a spółek z udziałem Tabl. 27. Przejęcie własnej spółki jednoosobowej a przejęcie „prawie” Tabl. 28. Uchwały organów właścicielskich w zakresie podziału spółki Tabl. 29. Wykreślenie spółki dzielonej z rejestru a wpisanie do rejestru podziału spółki przez wydzielenie _____________________________ 463 Tabl. 30. Spółka akcyjna a towarzystwo emerytalne ______________________ 463 Tabl. 31. Spółka akcyjna a towarzystwo funduszy inwestycyjnych__________ 467 Tabl. 32. Spółka akcyjna a dom maklerski _______________________________ 471 Tabl. 33. Spółka akcyjna a bankowe spółki akcyjne _______________________ 473 Indeks rzeczowy _____________________________________________________ 477 jednoosobowej spółki zależnej a łączenie się małych spółek z o.o. – porównanie uproszczeń _____________________________________ 460 – porównanie _______________________________________________ 462 VII Wprowadzenie Niniejsze opracowanie ma służyć zarówno studentom prawa, aplikantom oraz słuchaczom innych kierunków studiów do powtórki i ugruntowania zdobytej pod- czas zajęć dydaktycznych wiedzy. Opiera się na przepisach KSH, KC, wielu ustawach szczegółowych, a także na komentarzach, podręcznikach i adekwatnym orzeczni- ctwie. Mamy nadzieję, że jako kompleksowe przedstawienie wybranych zagadnień i instytucji prawa spółek, stanowić będzie doskonałe uzupełnienie dostępnych na rynku podręczników z zakresu przedmiotu. Cel, który przyświecał pracom nad tą publikacją, przesądził o jej kształcie i charakterze. Przygotowywaliśmy to opracowanie korzystając z własnych doświad- czeń zdobytych zarówno w pracy zawodowej, jak też podczas egzaminów oraz prowa- dzonych przez nas w toku studiów doktoranckich zajęć dydaktycznych. Nieodzowne były również wskazówki Pana Prof. dra hab. Andrzeja Szumańskiego – recenzenta niniejszej książki, a także Pana dra Grzegorza Sulińskiego, na których życzliwość za- wsze mogliśmy liczyć. Publikacja składa się z trzech części: testów, pytań egzaminacyjnych i tablic, z któ- rych każda odnosi się do przedmiotowej tematyki w pełnym zakresie. Obrana formuła książki ma pozwolić zarówno na szczegółowe zapoznanie się z poszczególnymi problemami prawa spółek (pytania egzaminacyjne), sprawną weryfi kację zdobytej wiedzy (testy), a także służyć jej powtórce i ugruntowaniu poprzez analizę porów- nawczą problemów (tablice). Żywimy nadzieję, że publikacja ta spełni oczekiwania każdego Czytelnika. Marta Ganobis Karol Zawiślak IX Wykaz skrótów 1. Źródła prawa BGB _________________ Bürgerliches Gesetzbuch – ogólnoniemiecki kodeks cywilny z 1896 r. obowiązujący od 1.1.1900 r. DomSkłU ____________ ustawa z 16.11.2000 r. o domach składowych oraz o zmia- nie Kodeksu cywilnego, Kodeksu postępowania cywilne- go i innych ustaw (Dz.U. Nr 114, poz. 1191 ze zm.) FinPublU _____________ ustawa z 30.6.2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. FundacjeU ___________ ustawa z 6.4.1984 r. o fundacjach (t.j. Dz.U. z 1991 r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Nr 46, poz. 203 ze zm.) FundEmU ____________ ustawa z 28.8.1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu fun- duszy emerytalnych (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 159, poz. 1667 ze zm.) FundInwU ___________ ustawa z 27.5.2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. Nr 146, poz. 1546 ze zm.) InFinU _______________ ustawa z 29.7.2005 r. o obrocie instrumentami finanso- wymi (Dz.U. Nr 183, poz. 1538 ze zm.) KC __________________ ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) KH __________________ rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 27.6.1934 r. – Kodeks Handlowy (Dz.U. Nr 57, poz. 502 ze zm.) – obecnie nie obowiązuje KM __________________ ustawa z 18.9.2001 r. – Kodeks morski (Dz.U. Nr 138, poz. 1545 ze zm.) (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm.) (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.) (Dz.U. Nr 9, poz. 59 ze zm.) Konstytucja RP _______ Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.4.1997 r. KPC _________________ ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego KRO _________________ ustawa z 25.2.1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy XI Wykaz skrótów KRSU ________________ ustawa z 20.8.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186) KSH _________________ ustawa z 15.9.2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.) KWHU ______________ ustawa z 6.7.1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 124, poz. 1361 ze zm.) ListZastU ____________ ustawa z 29.8.1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 99, poz. 919 ze zm.) NadRFU _____________ ustawa z 21.7.2006 r. o nadzorze nad rynkiem finanso- wym (Dz.U. Nr 157, poz. 1119 ze zm.) ObligU _______________ ustawa z 29.6.1995 r. o obligacjach (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300 ze zm.) OfPublU _____________ ustawa z 29.7.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorgani- zowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 ze zm.) OrdPod ______________ ustawa z 29.8.1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) PrBank _______________ ustawa z 29.8.1997 r. – Prawo bankowe (t.j. Dz.U. z 2002 r. PrCzek _______________ ustawa z 28.4.1936 r. – Prawo czekowe (Dz.U. Nr 37, Nr 72, poz. 665 ze zm.) poz. 283 ze zm.) Nr 100, poz. 696 ze zm.) poz. 1188 ze zm.) PrDziałGosp __________ ustawa z 29.11.1999 r. – Prawo działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 101, poz. 1178 ze zm.) PrLot ________________ ustawa z 3.7.2002 r. – Prawo lotnicze (t.j. Dz.U. z 2006 r. PrPoczt ______________ ustawa z 12.6.2003 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. Nr 130, PrPrzew _____________ ustawa z 15.11.1984 r. – Prawo przewozowe (t.j. Dz.U. PrSpółdz _____________ ustawa z 16.9.1982 r. – Prawo spółdzielcze (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 50, poz. 601 ze zm.) z 2003 r. Nr 188, poz. 1848 ze zm.) PrStow _______________ ustawa z 7.4.1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 ze zm.) PrUpN _______________ ustawa z 28.2.2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze PrWeksl ______________ ustawa z 28.4.1936 r. – Prawo wekslowe (Dz.U. Nr 37, (Dz.U. Nr 60, poz. 535 ze zm.) poz. 282 ze zm.) PrWłPrzem ___________ ustawa z 30.6.2000 r. – Prawo własności przemysłowej (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 ze zm.) XII Wykaz skrótów SprzedKonsU _________ ustawa z 27.7.2002 r. o szczególnych warunkach sprze- daży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.) SwDziałGospU _______ ustawa z 2.7.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095 ze zm.) ZastRejU _____________ ustawa z 6.12.1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów (Dz.U. Nr 149, poz. 703 ze zm.) 2. Organy i instytucje SA ___________________ Sąd Apelacyjny SN __________________ Sąd Najwyższy KRS _________________ Krajowy Rejestr Sądowy NSA _________________ Naczelny Sąd Administracyjny 3. Publikatory i czasopisma Dz.U. ________________ Dziennik Ustaw Dz.Urz. ______________ Dziennik Urzędowy MSiG ________________ Monitor Sądowy i Gospodarczy OSNC _______________ Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna PG __________________ Prawo Gospodarcze PPH _________________ Przegląd Prawa Handlowego Pr. Bank. _____________ Prawo Bankowe Pr. Sp. _______________ Prawo Spółek PS ___________________ Przegląd Sądowy Rej. __________________ Rejent 4. Inne skróty art. __________________ artykuł cyt. __________________ cytowany (-a, -e) cz. ___________________ część itd. __________________ i tak dalej itp. __________________ i tym podobne m.in. _________________ między innymi nast. _________________ następny (-a, -e) niepubl. ______________ niepublikowany (-a, -e) np. __________________ na przykład Nr ___________________ numer XIII Wykaz skrótów op. cit. ________________ opus citatum PKD _________________ Polska Klasyfikacja Działalności pkt __________________ punkt por. __________________ porównaj post. _________________ postanowienie poz. _________________ pozycja ppkt _________________ podpunkt pyt. __________________ pytanie r. ____________________ rok red. __________________ redakcja s. ____________________ strona t. ____________________ tom t.j. ___________________ tekst jednolity tj. ___________________ to jest tzw. _________________ tak zwany (-a, -e) uchw. ________________ uchwała ust. __________________ ustęp w zw. z  ______________ w związku z ww. _________________ wyżej wymieniony (-a, -e) wyr. _________________ wyrok z. ____________________ zeszyt zd. __________________ zdanie ze zm. _______________ ze zmianą (-ami) zob. _________________ zobacz XIV Podstawowa literatura M. Bączyk, M. H. Koziński, M. Michalski, W. Pyzioł, A. Szumański, I. Weiss, Papiery wartościowe, Kraków 2000 A. Brzozowski, [w:] K. Pietrzykowski (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, t. II, Warszawa A. Brzozowski, [w:] K. Pietrzykowski, Kodeks cywilny. Komentarz, wyd. 3, Warszawa H. Cioch, Glosa do postanowienia SN z 12.2.2002 r., I CKN 1388/99, Rej. 2004, z. 1 H. Cioch, Prawo fundacyjne, Warszawa 2002 W. Czachórski, A. Brzozowski, M. SaĦ an, E. Skowrońska-Bocian, Zobowiązania. Zarys wykładu, Warszawa 2003 M. Czarnecki, L. Bagińska, Prawo wekslowe i czekowe. Komentarz, wyd. 4, Warszawa 1998 2003 2005 S. Dmowski, S. Rudnicki, Komentarz do Kodeksu cywilnego. Księga pierwsza. Część ogólna, Warszawa 2003 szawa 2006 M. Dyl, [w:] System Prawa Prywatnego, t. 19, Prawo papierów wartościowych, War- F. Emmert, M. Morawiecki, Prawo europejskie, Warszawa–Wrocław 2002 S. Grzybowski, [w:] System Prawa Cywilnego, t. I, Część ogólna, Wrocław–War- szawa–Kraków–Gdańsk 1985 J. Gudowski, [w:] T. Ereciński, J. Gudowski, M. Jędrzejewska, Kodeks postępowania cy- wilnego, Komentarz, t. 2, Warszawa 2006 A. Jakubecki, [w:] A. Kidyba (red.) Aktualne umowy w obrocie gospodarczym, War- A. Janiak, Obrót wierzytelnościami kredytowymi w stosunkach z bankami hipotecz- R. Jastrzębski, Domy składowe. Umowa składu, dowody składowe. Komentarz do szawa 2003 nymi, Pr. Bank. 2000, Nr 4 ustawy, Warszawa 2004 szawa 2006 W. J. Katner, [w:] System Prawa Handlowego, t. 5, Prawo umów handlowych, War- J. Kaspryszyn, Cechy charakterystyczne umowy komisu, Pr. Sp. 2002, Nr 1 K. Bagan-Kurluta, [w:] A. Kidyba, Prawo handlowe, Warszawa 2006 A. Kidyba, Kodeks spółek handlowych. Komentarz, t. I i II, wyd. 3, Kraków 2005 XV Podstawowa literatura 2006 A. Kidyba, Prawo handlowe, wyd. 7, Warszawa 2006 A. Kidyba, Ustawa o fundacjach. Prawo o stowarzyszeniach, Warszawa 1997 C. Kosikowski, Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Komentarz, Warszawa A. Kostecki, Prawo czekowe, Kraków 1998 M. H. Koziński, Prawo wekslowe, Toruń 2005 K. Kruczalak, Prawo handlowe, Zarys wykładu, wyd. 6, Warszawa 2004 K. Kruczalak, Prawo handlowe. Zarys wykładu, wyd. 7, Warszawa 2006 R. Longchamps de Berier, Studya nad istotą osoby prawniczej, Lwów 1911 A. Malarewicz, Prawo gospodarcze prywatne, Warszawa 2005 M. Michalski, [w:] System Prawa Prywatnego, t. 19, Prawo papierów wartościowych, Warszawa 2006 kowego, PPH 1993, Nr 12 M. Michalski, Funkcje gospodarcze czeku w świetle polskiego ustawodawstwa cze- J. Mojak, Prawo papierów wartościowych. Zarys wykładu, Warszawa 2006 T. Mróz, M. Stec (red.), Prawo gospodarcze prywatne, Warszawa 2005 L. Ogiegło, [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, t. II, Warszawa 2003 J. Olszewski, Prawo gospodarcze. Kompendium, wyd. 4,Warszawa 2007 K. Pietrzykowski (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, t. II, Warszawa 1998 K. Pietrzykowski, Kodeks cywilny. Komentarz, t. I, wyd. 3, Warszawa 2002 K. Pietrzykowski, Kodeks cywilny. Komentarz, t. II, wyd. 3, Warszawa 2003 K. Pietrzykowski, Kodeks cywilny. Komentarz, Suplement, t. I i II, Warszawa 2003 W. Pyzioł, [w:] M. Bączyk, M. H. Koziński, M. Michalski, W. Pyzioł, A. Szumański, I. Weiss, Papiery wartościowe, Kraków 2000 W. Pyzioł, A. Szumański, I. Weiss, Prawo spółek, Bydgoszcz–Kraków 2002 W. Pyzioł, A. Szumański, I. Weiss, Prawo spółek, wyd. 2, Bydgoszcz–Kraków 2004 Z. Radwański (red.), System Prawa Prywatnego, t. 2, Prawo cywilne – część ogólna, Warszawa 2002 Z. Radwański, Podmioty prawa cywilnego w świetle zmian Kodeksu cywilnego prze- prowadzonych ustawą z dnia 14 lutego 2003 r., PS 2003, Nr 7–8 Z. Radwański, J. Panowicz-Lipska, Zobowiązania – część szczegółowa, Warszawa 1998 Z. Radwański, J. Panowicz-Lipska, Zobowiązania – część szczegółowa, Warszawa 2001 M. SaĦ an, [w:] K. Pietrzykowski (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, t. III, Warsza- wa 2003 E. Smoktunowicz, Prawo zrzeszania się w Polsce, Warszawa 1992 S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja, Kodeks spółek handlowych. Ko- mentarz, t. III, Warszawa 2003 S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja, Kodeks spółek handlowych, t. I, Komentarz do art. 1–150, Warszawa 2001 P. Suski, Stowarzyszenia i fundacje, Warszawa 2005 A. D. Szczygielski, Weksel in blanco, Warszawa 1934 A. Szpunar, Komentarz do prawa czekowego i wekslowego, Warszawa 2001 XVI Podstawowa literatura A. Szpunar, Komentarz do prawa wekslowego i prawa czekowego, Warszawa 1994 A. Szpunar, Uwagi o papierach wartościowych na okaziciela, PPH 1993, Nr 14 A. Szumański (red.), Prawo papierów wartościowych, t. 18, Warszawa 2005 A. Szumański, Prawo spółek. Suplement. Stan prawny na dzień 30.10.2005 r., Bydgoszcz –Kraków 2005 I. Weiss, Przekształcenie spółek kapitałowych, cz. 1 i 2, PPH 1999, Nr 14 i 15 J. Winiarz (red.), Kodeks cywilny z komentarzem, t. II, Warszawa 1989 A. Witosz, Czynności rejestracyjne związane z wpisem do rejestru łączenia się spółek S. Włodyka (red.), Prawo Gospodarcze i Handlowe, t. 4, Prawo papierów wartościo- handlowych, Pr. Sp. 2003, Nr 1 wych, Warszawa 2004 S. Włodyka (red.), Prawo papierów wartościowych, Warszawa 2004 S. Włodyka (red.), System Prawa Handlowego, t. 5, Prawo umów handlowych, War- szawa 2006 1998 A. Wolter, J. Ignatowicz, K. Stefaniuk, Prawo cywilne. Zarys części ogólnej, Warszawa S. Wróblewski, Prawo wekslowe i czekowe, Kraków 1936 K. Zawada, Komentarz do Kodeksu cywilnego, t. II, Warszawa 2003 Z. Ziembiński, Logika praktyczna, wyd. 21, Warszawa 1998 XVII Podstawowa literatura XVIII Część A. Testy
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Prawo handlowe. Testy. Pytania egzaminacyjne. Tablice
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: