Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00600 007686 10221806 na godz. na dobę w sumie
Prawo handlowe. Wydanie 18 - ebook/pdf
Prawo handlowe. Wydanie 18 - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 1055
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-8568-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

W osiemnastym wydaniu uwzględniono zmiany stanu prawnego, jakie miały miejsce od ostatniego wydania, najnowszą literaturę przedmiotu oraz orzecznictwo sądów.

Istotne zmiany stanu prawnego wynikały przede wszystkim z wejścia w życie ustawy z 11.9.2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz.U. z 2015 r. poz. 1844) i ustawy z 25.9.2015 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1893).

Książka ,,Prawo handlowe' składa się z trzech części, z których:

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

STUDIA PRAWNICZE STUDIA PRAWNICZE Prawo handlowe Książkę tę dedykuję mojemu synowi Sebastianowi Andrzej Kidyba profesor zwyczajny dr hab. nauk prawnych w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Prawo handlowe 18. wydanie poprawione i uaktualnione WYDAWNICTWO C.H.BECK WARSZAWA 2016 Propozycja cytowania: A. Kidyba, Prawo handlowe, wyd. 18, Nb. 88, Warszawa 2016 Wydawca: Aneta Flisek © Wydawnictwo C.H.Beck 2016 Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00–203 Warszawa Skład i łamanie: Marta Świerk Druk i oprawa: Orthdruk, Białystok ISBN 978-83-255-8567-9 ISBN 978-83-255-8568-6 Wstęp do osiemnastego wydania Kolejne, osiemnaste wydanie podręcznika uwzględnia szereg zmian do- konanych w obszarze prawa handlowego jakie nastąpiły od ukazania się po- przedniego wydania. Najistotniejsze z nich dotyczą działalności ubezpiecze- niowej i reasekuracyjnej, nowej regulacji w zakresie odsetek ustawowych, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz funduszy inwestycyjnych. Podręcznik zaktualizowano również o najnowsze orzecznic- two sądów oraz najnowsze publikacje. Przede wszystkim zmiany wynikały z wejścia w życie następujących ustaw: – ustawy z dnia 10.7.2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1311 ze zm.); – ustawy z dnia 5.8.2015 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i kon- sumentów oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1634); – ustawy z dnia 5.8.2015 r. o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finan- sowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1357 ze zm.); – ustawy z dnia 5.8.2015 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku pu- blicznego i o wolontariacie oraz ustawy o fundacjach (Dz.U. z 2015 r. poz. 1339); – ustawy z dnia 10.9.2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów (Dz.U. z 2015 r. poz. 1595); – ustawy z dnia 11.9.2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyj- nej (Dz.U. z 2015 r. poz. 1844); – ustawy z dnia 25.9.2015 r. o zmianie ustawy o rzemiośle (Dz.U. z 2015 r. poz. 1782); – ustawy z dnia 25.9.2015 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności go- spodarczej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1893); – ustawy z dnia 25.9.2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1923); – ustawy z dnia 9.10.2015 r. o zmianie ustawy o terminach zapłaty w trans- akcjach handlowych, ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1830); VI Wstęp do osiemnastego wydania – ustawy z dnia 9.10.2015 r. o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz nie- których innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1864 ze zm.); – ustawy z dnia 31.3.2016 r. o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 615); – ustawy z dnia 13.5.2016 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 846); – ustawy z dnia 20.5.2016 r. o zmianie ustawy o instytutach badawczych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1079). Ponadto zostały przeredagowane niektóre rozdziały w stosunku do Wy- dania 17. Dotyczy to pominięcia ogólnej problematyki m.in. fundacji i sto- warzyszeń na rzecz skoncentrowania się na prowadzeniu działalności gospo- darczej przez podmioty wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych za- kładów opieki zdrowotnej. Pominięte też zostały zagadnienia podmiotów „publicznych” (Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego). Pragnę serdecznie podziękować mgr. Pawłowi Daszczukowi za pomoc w przygotowaniu tego wydania. Lublin, 15 sierpnia 2016 r. Prof. zw. dr hab. Andrzej Kidyba Spis treści Wstęp do osiemnastego wydania ................................................................. V Wykaz skrótów ............................................................................................. XXIII Rozdział 1. Zagadnienia ogólne prawa handlowego ............................... § 1. Pojęcie prawa handlowego ............................................................... I. Definicja prawa handlowego ..................................................... II. Źródła prawa handlowego ......................................................... § 2. Przedsiębiorca, przedsiębiorstwo, konsument .................................. I. Definicja przedsiębiorcy ........................................................... II. Przedsiębiorstwo w większym rozmiarze a mikro-, mały i średni przedsiębiorca ............................................................... III. Pojęcie przedsiębiorstwa ........................................................... 1. Znaczenie podmiotowe ......................................................... 2. Znaczenie funkcjonalne ........................................................ 3. Znaczenie przedmiotowe ...................................................... IV. Zbycie przedsiębiorstwa ............................................................ V. Definicja konsumenta ................................................................ VI. Formy zorganizowania przedsiębiorców ................................... 1. Wewnętrzne formy zorganizowania przedsiębiorców .......... 2. Zewnętrzne formy zorganizowania przedsiębiorców ........... VII. Nowe instrumenty wspierania mikro-, małych i średnich przedsiębiorców ........................................................................ 1. Uwagi ogólne ........................................................................ 2. Ventures capital ..................................................................... 3. Fundusze kapitałowe ............................................................. 3.1. Uwagi ogólne ................................................................ 3.2. Formy prawne funduszy kapitałowych .......................... 3.3. Sposoby inwestowania przez fundusze kapitałowe ....... 4. Business Angels (Aniołowie Biznesu) .................................. 5. Fundusze poręczeniowe ........................................................ 6. Fundusze pożyczkowe .......................................................... 7. Bezzwrotne dotacje ............................................................... § 3. Zasady rejestrowania przedsiębiorców i skutki wpisów ................... I. Krajowy Rejestr Sądowy ........................................................... 1. Uwagi ogólne ........................................................................ 2. Centralna Informacja ............................................................ 3. Struktura Krajowego Rejestru Sądowego ............................. 1 1 2 8 15 18 28 32 32 33 34 36 38 40 40 42 48 49 50 52 52 54 55 60 61 63 64 68 69 69 71 73 VIII Spis treści 4. Postępowanie rejestrowe ....................................................... 5. Skutki wpisów i ogłoszenia wpisów ..................................... II. Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej ............................................................................. III. Rejestry wolnych zawodów ...................................................... § 4. Dobra osobiste przedsiębiorcy .......................................................... I. Uwagi ogólne ............................................................................ II. Nazwa i firma ............................................................................ 1. Nazwa ................................................................................... 2. Firma ..................................................................................... 3. Firma osoby fizycznej ........................................................... 4. Firma osoby prawnej i jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, ale posiadającej zdolność prawną ................................................................................... III. Ochrona prawa do nazwy i do firmy ......................................... 1. Zakres ochrony nazwy i firmy .............................................. 2. Ochrona prawa do firmy ....................................................... 3. Ochrona oznaczenia przedsiębiorstwa .................................. § 5. Działanie przedsiębiorców ................................................................ I. Uwagi ogólne ............................................................................ II. Zarządzanie (prowadzenie spraw, kierowanie) ......................... 1. Pojęcie zarządzania ............................................................... 2. Zasady podejmowania decyzji i uchwał ............................... 2.1. Zwykła, bezwzględna, kwalifikowana większość głosów ............................................................................ 2.2. Głosy oddane, obecne, całego składu ............................ 2.3. Kworum potrzebne do podjęcia uchwał ........................ 2.4. Głosowanie tajne i jawne ............................................... 2.5. Głosowanie z jednoczesnym uczestnictwem i bez uczestnictwa ................................................................... III. Reprezentacja ............................................................................ § 6. Zasady występowania przedsiębiorców w obrocie ........................... I. Osoby fizyczne .......................................................................... 1. Uwagi ogólne ........................................................................ 2. Przedstawicielstwo ................................................................ 3. Pełnomocnictwo .................................................................... II. Osoby prawne ............................................................................ 1. Powstanie .............................................................................. 2. Organy ................................................................................... 3. Przedstawiciele ustawowi ..................................................... 4. Pełnomocnicy ........................................................................ 5. Prokura .................................................................................. 5.1. Uwagi ogólne ................................................................. 5.2. Ustanowienie i udzielenie prokury ................................ 5.3. Zakres przedmiotowy prokury ....................................... 5.4. Ograniczenie prokury .................................................... 76 84 87 92 95 96 98 98 100 104 104 107 107 108 109 111 112 114 114 119 120 121 121 122 122 123 126 128 128 132 132 134 134 136 144 151 153 153 155 159 162 Spis treści 5.5. Legitymacja podmiotowa prokurentów ......................... 5.6. Prokura oddzielna (jednoosobowa) i prokura łączna .... 6. Szczególni pomocnicy osób prawnych ................................. III. Podmioty ustawowe (jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, którym przepisy przyznają zdolność prawną) ...................................................................................... § 7. Ograniczenia prowadzenia działalności gospodarczej ...................... I. Ograniczenia przedmiotowe ...................................................... 1. Ograniczenia wynikające z ustawy o swobodzie działalności gospodarczej ..................................................... 2. Ograniczenia ze względu na cel prowadzonej działalności .. 3. Ograniczenie ze względu na skład osobowy ........................ 4. Ograniczenie ze względu na minimum kapitałowe .............. 5. Ograniczenie ze względu na formę prawną .......................... II. Ograniczenia podmiotowe ......................................................... 1. Uwagi ogólne ........................................................................ 2. Zakazy wynikające z ustawy o przedsiębiorstwach państwowych ......................................................................... 3. Zakazy wynikające z ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne ............................................................................... 4. Zakazy wynikające z ustawy o samorządzie gminnym ........ 5. Zakazy wynikające z ustawy o samorządzie powiatowym ... 6. Zakazy wynikające z ustawy o samorządzie województwa .... 7. Zakazy wynikające z ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów ...................................................................... 8. Inne zakazy ........................................................................... 8.1. Zakazy wynikające z przepisów regulujących pozycję sędziów ............................................................. 8.2. Zakazy odnoszące się do prokuratorów ......................... 8.3. Zakazy odnoszące się do adwokatów ............................ 8.4. Zakazy odnoszące się do radców prawnych .................. 8.5. Zakazy odnoszące się do notariuszy .............................. § 8. Konkurencja, nieuczciwa konkurencja, nieuczciwe praktyki rynkowe, zakaz konkurencji ............................................................. I. Konkurencja .............................................................................. II. Nieuczciwa konkurencja i jej zwalczanie ................................. III. Nieuczciwe praktyki rynkowe ................................................... IV. Zakaz konkurencji ..................................................................... 1. W Kodeksie spółek handlowych ........................................... 2. W Kodeksie pracy ................................................................. 3. W ustawie – Prawo spółdzielcze ........................................... 4. W ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów .............. IX 164 165 167 168 173 173 174 176 176 176 177 178 178 180 183 188 190 191 192 193 193 194 195 195 196 196 197 201 209 221 221 223 224 224 X Spis treści IV. Zawieszenie i zakończenie prowadzenia działalności Rozdział 2. Przedsiębiorcy i instytucje not for profit .............................. § 1. Przedsiębiorca jednoosobowy ........................................................... I. Cechy przedsiębiorcy ................................................................ II. Rozpoczęcie działalności gospodarczej .................................... III. Specyfika przedsiębiorców jednoosobowych (osób fizycznych) ...................................................................... gospodarczej .............................................................................. § 2. Spółka cywilna – umowa przedsiębiorców (wzmianka) .................. I. Uwagi ogólne ............................................................................ II. Wspólność łączna między wspólnikami ................................... III. Prowadzenie spraw spółki ......................................................... IV. Zasady reprezentacji w ramach spółki cywilnej ....................... V. Odpowiedzialność za zobowiązania .......................................... VI. Możliwość przekształcenia w spółkę prawa handlowego ......... § 3. Spółki handlowe – przepisy ogólne .................................................. I. Przepisy wspólne ....................................................................... 1. Uwagi ogólne ........................................................................ 2. Stosunki holdingowe ............................................................. 3. Ogłoszenia ............................................................................. II. Spółki osobowe ......................................................................... 1. Podmiotowość spółek ........................................................... 2. Zmiana umowy spółki ........................................................... 3. Przeniesienie praw i obowiązków ......................................... III. Spółki kapitałowe ...................................................................... 1. Spółka w organizacji ............................................................. 2. Aporty ................................................................................... 3. Problematyka organów ......................................................... 4. Zasada równego traktowania ................................................ 5. Nieważność spółki ................................................................ § 4. Spółka jawna ..................................................................................... I. Uwagi ogólne ............................................................................ II. Utworzenie spółki ..................................................................... III. Majątek spółki jawnej, wkłady do spółki .................................. IV. Odpowiedzialność za zobowiązania .......................................... V. Reprezentacja spółki ................................................................. VI. Prowadzenie spraw spółki ......................................................... VII. Udział w zysku i stratach .......................................................... VIII. Obowiązek lojalności i zakaz działalności konkurencyjnej ...... IX. Wystąpienie wspólnika .............................................................. X. Rozwiązanie spółki ................................................................... XI. Likwidacja spółki ...................................................................... § 5. Spółka partnerska .............................................................................. I. Uwagi ogólne ............................................................................ II. Utworzenie spółki ..................................................................... III. Odpowiedzialność za zobowiązania .......................................... 226 226 226 228 230 233 234 236 237 238 239 239 240 240 244 244 246 249 250 250 252 252 254 254 257 258 260 261 262 265 267 271 273 276 278 280 282 283 285 286 289 291 294 298 Spis treści IV. Reprezentacja spółki ................................................................. V. Prowadzenie spraw .................................................................... VI. Udział w zyskach i stratach ....................................................... VII. Wystąpienie wspólnika i rozwiązanie spółki ............................. VIII. Likwidacja spółki ...................................................................... § 6. Spółka komandytowa ........................................................................ I. Uwagi ogólne ............................................................................ II. Utworzenie spółki ..................................................................... III. Majątek spółki, wkłady do spółki, udziały, suma komandytowa ............................................................................ IV. Odpowiedzialność za zobowiązania .......................................... V. Reprezentacja spółki ................................................................. VI. Prowadzenie spraw spółki ......................................................... VII. Udział w zyskach i stratach ....................................................... VIII. Wystąpienie wspólnika i rozwiązanie spółki ............................. IX. Likwidacja spółki ...................................................................... § 7. Spółka komandytowo-akcyjna .......................................................... I. Uwagi ogólne ............................................................................ II. Utworzenie spółki ..................................................................... III. Majątek spółki, kapitał zakładowy, wkłady do spółki ............... IV. Odpowiedzialność za zobowiązania .......................................... V. Reprezentacja spółki ................................................................. VI. Prowadzenie spraw, nadzór i podejmowanie uchwał ................ 1. Prowadzenie spraw ............................................................... 2. Nadzór ................................................................................... 3. Podejmowanie uchwał .......................................................... VII. Udział w zysku i stratach .......................................................... VIII. Wystąpienie wspólnika i rozwiązanie spółki ............................. IX. Likwidacja spółki ...................................................................... § 8. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ....................................... I. Uwagi ogólne ............................................................................ II. Utworzenie spółki ..................................................................... 1. Utworzenie spółki z o.o. w trybie zwykłym ......................... 2. Zawiązanie spółki z o.o. z wykorzystaniem wzorca umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością udostępnianego w systemie teleinformatycznym („szybka ścieżka”) ............ 3. Przekształcenie przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną w jednoosobową spółkę z o.o. i przekształcenie spółki handlowej w spółkę z o.o. ..................................................... III. Wkłady do spółki ...................................................................... 1. Rodzaje wkładów .................................................................. 2. Zdolność aportowa ................................................................ 3. Rodzaje aportów ................................................................... IV. Kapitał zakładowy ..................................................................... 1. Uwagi ogólne ........................................................................ 2. Podwyższenie kapitału zakładowego .................................... XI 299 301 302 302 303 303 306 308 311 316 321 324 326 327 328 328 330 332 337 339 340 342 342 343 345 346 347 348 348 353 356 356 366 367 367 367 367 370 372 372 375 XII Spis treści 3. Obniżenie kapitału zakładowego .......................................... 4. Umorzenie udziałów ............................................................. V. Udziały ...................................................................................... VI. Prawa wspólników .................................................................... 1. Uwagi ogólne ........................................................................ 2. Prawo żądania wyłączenia wspólnika ................................... 3. Prawo do dywidendy ............................................................. 4. Prawo do zbywania udziałów ............................................... 5. Prawo zwrotu dopłat ............................................................. 6. Prawa mniejszości ................................................................. VII. Obowiązki wspólników ............................................................. 1. Uwagi ogólne ........................................................................ 2. Obowiązek wyrównania brakującej wartości aportu ............ 3. Obowiązek dopłat ................................................................. 4. Obowiązek świadczeń niepieniężnych na rzecz spółki ........ VIII. Organy spółki ............................................................................ 1. Zarząd ................................................................................... 1.1. Uwagi ogólne ................................................................. 1.2. Powołanie zarządu ......................................................... 1.3. Odwołanie zarządu ........................................................ 1.4. Kompetencje zarządu ..................................................... 1.5. Zakaz konkurencji ......................................................... 1.6. Odpowiedzialność członków zarządu ............................ 2. Rada nadzorcza i komisja rewizyjna ..................................... 2.1. Prawo indywidualnej kontroli........................................ 2.2. Zakaz łączenia funkcji i stanowisk ................................ 2.3. Powołanie i odwołanie rady nadzorczej i komisji rewizyjnej ...................................................................... 2.4. Kompetencje rady nadzorczej i komisji rewizyjnej ....... 2.5. Sposób działania rady nadzorczej i komisji rewizyjnej ... 3. Zgromadzenie wspólników ................................................... 3.1. Zgromadzenie wspólników jako organ spółki ............... 3.2. Zgromadzenie zwyczajne i nadzwyczajne ..................... 3.3. Zasady zwoływania zgromadzeń ................................... 3.4. Zasady podejmowania uchwał ....................................... 3.5. Zaskarżanie uchwał ....................................................... IX. Rozwiązanie spółki i jej likwidacja ........................................... X. Zgłoszenie wniosku o wykreślenie spółki z rejestru ................. § 9. Spółka akcyjna .................................................................................. I. Uwagi ogólne ............................................................................ II. Powstanie spółki ........................................................................ 1. Zawiązanie spółki ................................................................. 2. Wniesienie przez akcjonariuszy wkładów na pokrycie kapitału zakładowego ............................................................ 3. Ustanowienie zarządu i rady nadzorczej ............................... 4. Rejestracja spółki .................................................................. 378 380 382 386 386 387 389 391 394 395 396 396 397 398 400 402 402 402 403 404 406 411 411 416 416 418 419 420 422 424 424 425 427 429 433 437 441 442 446 448 448 453 457 457 Spis treści XIII III. Kapitał zakładowy ..................................................................... 1. Uwagi ogólne ........................................................................ 2. Podwyższenie kapitału zakładowego .................................... 2.1. Zwykłe podwyższenie ................................................... 2.1.1. Subskrypcja akcji ................................................. 2.1.2. Zasady finansowania podwyższenia kapitału zakładowego w spółce akcyjnej .......................... 2.1.3. Podwyższenie ze środków własnych spółki ........ 2.2. Podwyższenie w oparciu o kapitał docelowy ................ 2.3. Warunkowe podwyższenie ............................................ 3. Obniżenie kapitału zakładowego .......................................... IV. Pojęcie akcji i ich rodzaje .......................................................... 1. Pojęcie akcji .......................................................................... 2. Akcje uzyskane za gotówkę i akcje aportowe ...................... 3. Akcje zwykłe i uprzywilejowane .......................................... 4. Akcje nieme .......................................................................... 5. Akcje imienne i na okaziciela ............................................... 6. Akcje własne ......................................................................... 7. Akcje związane ze szczególnymi obowiązkami ................... 8. Akcje objęte wspólnością ..................................................... 9. Akcje gratisowe .................................................................... 10. Akcje winkulowane .............................................................. 11. Akcje mające postać dokumentu i akcje zdematerializo- wane ...................................................................................... 12. Imienne świadectwa tymczasowe, imienne świadectwa założycielskie i świadectwa użytkowe .................................. 13. Obowiązek prowadzenia księgi akcyjnej .............................. V. Prawa i obowiązki akcjonariuszy .............................................. 1. Uwagi ogólne ........................................................................ 2. Obowiązek zwrotu nieprawidłowo pobranych świadczeń .... 3. Obowiązek powtarzających się świadczeń niepieniężnych .. 4. Prawo do dywidendy ............................................................. 5. Prawo do zbycia akcji ........................................................... 6. Prawo głosu i prawo do udziału w walnym zgromadzeniu akcjonariuszy ........................................................................ 7. Prawo poboru ........................................................................ 8. Prawo do informacji .............................................................. 9. Prawo do „pozbycia się” akcjonariuszy mniejszościowych . 10. Prawo do żądania przymusowego odkupienia akcji i opuszczenia spółki .............................................................. VI. Organy spółki ............................................................................ 1. Zarząd ................................................................................... 2. Rada nadzorcza ..................................................................... 3. Walne zgromadzenie ............................................................. VII. Odpowiedzialność cywilnoprawna w spółce akcyjnej .............. VIII. Rozwiązanie i likwidacja spółki ................................................ 458 458 459 459 459 461 462 463 465 467 469 469 475 476 477 478 478 480 480 481 481 481 482 483 484 484 486 487 488 490 492 494 498 498 500 502 502 506 509 518 521 osobowych ............................................................................ 4. Skutki połączenia spółek ....................................................... II. Transgraniczne łączenie się spółek kapitałowych i spółki komandytowo-akcyjnej ............................................................. 1. Cele i istota łączenia ............................................................. 2. Zasady minimalnego standardu łączenia transgranicznego .. 3. Ochrona interesów wierzycieli spółek uczestniczących w transgranicznej fuzji .......................................................... 4. Ochrona wspólników mniejszościowych .............................. 5. Kontrola legalności łączenia transgranicznego ..................... 6. Zakaz unieważnienia połączenia transgranicznego .............. 7. Uczestnictwo pracowników .................................................. 8. Zagadnienia szczególne ........................................................ 9. Łączenie się spółki komandytowo-akcyjnej ......................... III. Podział spółek ........................................................................... 1. Cele i istota podziału ............................................................. 2. Postępowanie przy podziale spółek ...................................... 3. Skutki podziału spółek .......................................................... IV. Przekształcanie spółek (oraz przedsiębiorstwa osoby fizycznej w spółkę) .................................................................... 1. Cele i istota przekształcania spółek ...................................... 2. Postępowanie przy przekształcaniu spółek ........................... 3. Szczególne zasady związane z przekształcaniem ................. 3.1. Przekształcenie spółki osobowej w kapitałową ............. 3.2. Przekształcenie spółki kapitałowej w osobową ............. 3.3. Przekształcenie spółki kapitałowej w kapitałową .......... 3.4. Przekształcenie spółki osobowej w osobową ................ 4. Skutki przekształcenia .......................................................... 5. Przekształcenie formy prowadzenia działalności przez XIV Spis treści § 10. Procesy transformacyjne w spółkach ................................................ I. Łączenie się spółek .................................................................... 1. Cele i istota łączenia spółek .................................................. 2. Postępowanie przy łączeniu spółek kapitałowych ................ 3. Postępowanie przy łączeniu spółek z udziałem spółek osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą w kapitałową spółkę prawa handlowego .............................. § 11. Europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych ........................ I. Uwagi ogólne ............................................................................ II. Utworzenie EZIG ...................................................................... III. Działanie EZIG ......................................................................... IV. Odpowiedzialność za zobowiązania .......................................... V. Udział w zyskach ...................................................................... VI. Nabycie i ustanie członkostwa .................................................. VII. Rozwiązanie i likwidacja EZIG ................................................ § 12. Spółka europejska ............................................................................. I. Uwagi ogólne ............................................................................ 525 526 526 528 536 539 541 541 542 545 545 546 548 549 549 550 550 550 552 560 562 562 564 569 569 570 570 571 572 573 577 578 579 582 583 584 584 586 587 588 Spis treści II. Definicja SE i jej cechy charakterystyczne ............................... III. Utworzenie SE ........................................................................... IV. Organy spółki europejskiej ........................................................ 1. System dualistyczny i system monistyczny .............................. 1.1. System dualistyczny ...................................................... 1.2. System monistyczny ...................................................... 1.2.1. Rada administrująca ............................................ 1.2.2. Dyrektorzy wykonawczy ..................................... 1.2.3. Komitety .............................................................. 1.3. Uregulowania wspólne systemu dualistycznego i monistycznego ............................................................. 2. Walne zgromadzenie ............................................................. V. Zaangażowanie pracowników w spółce europejskiej ............... VI. Przeniesienie siedziby SE do innego państwa członkowskiego .. VII. Rozwiązanie i likwidacja SE ..................................................... § 13. Spółdzielnie ...................................................................................... I. Definicja spółdzielni ................................................................. II. Tworzenie spółdzielni ................................................................ III. Rodzaje spółdzielni ................................................................... IV. Nabycie i ustanie członkostwa w spółdzielni ............................ V. Zasady działania spółdzielni ..................................................... 1. Uwagi ogólne ........................................................................ 2. Walne zgromadzenie ............................................................. 3. Rada nadzorcza ..................................................................... 4. Zarząd ................................................................................... 5. Grupy członkowskie ............................................................. VI. Prowadzenie działalności gospodarczej przez spółdzielnię; majątek spółdzielni .................................................................... VII. Reorganizacja, przekształcenie, likwidacja i upadłość spółdzielni ................................................................................. 1. Łączenie ................................................................................ 2. Podział .................................................................................. 3. Przekształcenie spółdzielni pracy ......................................... 4. Likwidacja ............................................................................. 5. Upadłość ............................................................................... VIII. Spółdzielnia europejska ............................................................. 1. Uwagi ogólne ........................................................................ 2. Utworzenie spółdzielni europejskiej ..................................... 3. Nabycie i utrata członkostwa ................................................ 4. Stosunki majątkowe SCE ...................................................... 5. Organy SCE .......................................................................... 6. Zaangażowanie pracowników w spółdzielni europejskiej .... § 14. Przedsiębiorstwa państwowe ............................................................ I. Definicja przedsiębiorstwa państwowego ................................. II. Rodzaje przedsiębiorstw państwowych .................................... XV 589 590 594 594 594 595 596 598 601 602 603 604 610 611 612 613 615 618 625 633 633 633 639 641 644 644 651 651 652 653 659 662 663 663 664 667 669 671 676 683 684 686 XVI Spis treści III. Zasady działania przedsiębiorstw państwowych ....................... 1. Organy ................................................................................... 2. Przedstawiciele ustawowi ..................................................... 2.1. Zastępca dyrektora ......................................................... 2.2. Zarządca ......................................................................... 2.3. Zarządca komisaryczny ................................................. 2.4. Likwidator...................................................................... 2.5. Tymczasowy kierownik ................................................. 2.6. Reprezentant upadłego ................................................... 2.7. Kurator ........................................................................... 3. Pełnomocnicy ........................................................................ IV. Dysponowanie składnikami majątku przez przedsiębiorstwa ... 1. Uwagi ogólne ........................................................................ 2. Dysponowanie w toku działalności przedsiębiorstwa państwowego ......................................................................... 3. Dysponowanie w procesie komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych .............................................. 3.1. Komercjalizacja zwykła ................................................. 3.2. Wniesienie przedsiębiorstwa do jednoosobowej spółki Skarbu Państwa ................................................... 3.3. Prywatyzacja pośrednia ................................................. 3.4. Prywatyzacja bezpośrednia ............................................ § 15. Instytuty badawcze ........................................................................... I. Cele instytutów badawczych ..................................................... II. Tworzenie instytutów badawczych i zasady ich działania ........ III. Prowadzenie działalności gospodarczej i stosunki majątkowe ................................................................................. IV. Procedury transformacyjne ....................................................... 1. Łączenie, podział, reorganizacja lub likwidacja instytutów badawczych ........................................................................... 2. Komercjalizacja i prywatyzacja instytutów badawczych ..... § 16. Przedsiębiorcy zagraniczni i oddziały przedsiębiorców zagranicznych ................................................................................... I. Przedsiębiorcy zagraniczni ........................................................ II. Oddziały przedsiębiorców zagranicznych ................................. III. Przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych ................. § 17. Towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych i towarzystwa reasekuracji wzajemnej ..................................................................... I. Istota towarzystw ubezpieczeń wzajemnych ............................. II. Istota towarzystw reasekuracji wzajemnej ................................ III. Rodzaje towarzystw ubezpieczeń wzajemnych ........................ IV. Tworzenie towarzystw ubezpieczeń wzajemnych i towarzystw reasekuracji wzajemnej ........................................ V. Organy towarzystw ubezpieczeń wzajemnych i towarzystw reasekuracji wzajemnej ............................................................. 1. Zarząd ................................................................................... 691 691 697 697 697 699 700 700 702 703 703 704 704 704 706 706 719 720 726 736 736 737 740 741 741 743 743 744 747 749 752 753 755 756 757 759 759 Spis treści XVII 2. Organy nadzoru ..................................................................... 3. Walne zgromadzenie członków ............................................ VI. Majątek i prowadzenie działalności gospodarczej .................... 1. Kapitał zakładowy ................................................................ 2. Kapitał zapasowy, rezerwowy oraz rezerwa techniczno- -ubezpieczeniowa .................................................................. VII. Rozwiązanie i likwidacja towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych ............................................................................... § 18. Główne oddziały zagranicznego zakładu ubezpieczeń oraz główne oddziały zagranicznych zakładów reasekuracji ................................ I. Uwagi ogólne ............................................................................ II. Utworzenie głównego oddziału ................................................. III. Działanie głównego oddziału .................................................... IV. Rozwiązanie i likwidacja .......................................................... § 19. Instytucje gospodarki budżetowej .................................................... I. Pojęcie instytucji gospodarki budżetowej ................................. II. Tworzenie instytucji gospodarki budżetowej ............................ III. Struktura i funkcjonowanie instytucji gospodarki budżetowej .... IV. Gospodarka finansowa instytucji gospodarki budżetowej ........ V. Likwidacja instytucji gospodarki budżetowej ........................... § 20. Instytucje not for profit ..................................................................... I. Uwagi ogólne ............................................................................ II. Fundacje .................................................................................... III. Stowarzyszenia .......................................................................... IV. Podmioty lecznicze ................................................................... V. Społeczno-zawodowe organizacje rolników ............................. VI. Organizacje rzemiosła ............................................................... VII. Izby gospodarcze ....................................................................... Rozdział 3. Umowy handlowe ................................................................... § 1. Część ogólna ..................................................................................... I. Pojęcie umowy handlowej ........................................................ II. Podział umów ............................................................................ III. Cechy umów handlowych ......................................................... IV. Zasada wolności umów ............................................................. V. Zasada pacta sunt servanda ...................................................... VI. Klauzula rebus sic stantibus ...................................................... VII. Specyfika zawierania umów handlowych ................................. 1. Czynności przygotowawcze – pojęcie .................................. 1.1. Listy intencyjne ............................................................. 1.2. Ogłoszenia, cenniki, reklamy, inne informacje ............. 1.3. Wzorce umowne ............................................................ 1.4. Inne czynności przygotowawcze ................................... 2. Zawarcie umowy w wykonaniu umowy przedwstępnej ....... 3. Sposoby zawierania umów ................................................... 760 760 761 761 762 763 764 764 765 767 768 770 770 771 772 773 774 774 775 776 779 781 782 783 783 784 784 786 788 790 797 801 802 804 804 805 806 807 809 810 811 XVIII Spis treści 4. Zawieranie umów z konsumentami ...................................... 4.1. Zawieranie umów poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość ............................................................. 4.2. Konsumenckie prawo odstąpienia od umowy ............... 4.3. Szczególne zasady zawierania na odległość umów dotyczących usług finansowych .................................... 5. Zawieranie umów przy wykorzystaniu podpisu elektronicznego ..................................................................... § 2. Umowa sprzedaży na raty ................................................................. I. Definicja umowy ....................................................................... II. Charakter umowy ...................................................................... III. Strony umowy ........................................................................... IV. Zawarcie umowy ....................................................................... V. Zmiana i ustanie umowy ........................................................... VI. Wykonanie umowy .................................................................... VII. Prawa i obowiązki stron ............................................................ VIII. Odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy .................................................................... IX. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady i gwarancji jakości ........................................................................................ § 3. Umowa sprzedaży konsumenckiej .................................................... I. Definicja umowy ....................................................................... II. Charakter umowy ...................................................................... III. Strony umowy ........................................................................... IV. Przedmiot umowy ..................................................................... V. Zawarcie umowy ....................................................................... VI. Zmiana i ustanie umowy ........................................................... VII. Wykonanie umowy .................................................................... VIII. Prawa i obowiązki stron ............................................................ IX. Odpowiedzialność sprzedawcy za nienależytą jakość rzeczy ... 1. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi ...................................... 2. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji ................................... X. Odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy – odesłanie ................................................. § 4. Umowy budowlane ........................................................................... I. Umowa o prace geologiczne ..................................................... 1. Definicja umowy ................................................................... 2. Przedmiot umowy ................................................................. 3. Charakter umowy .................................................................. 4. Strony umowy ....................................................................... 5. Zawarcie umowy ................................................................... 6. Zmiana i ustanie umowy ....................................................... 7. Wykonanie umowy ............................................................... 8. Prawa i obowiązki stron ........................................................ 819 822 827 831 835 838 839 839 841 841 842 843 843 845 846 847 848 849 850 850 851 851 852 852 854 854 863 866 866 867 867 868 871 872 873 873 874 875 Spis treści XIX 9. Odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy ................................................................ 10. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi ...................................... II. Umowa o roboty geodezyjno-kartograficzne ............................ 1. Definicja umowy ................................................................... 2. Przedmiot umowy ................................................................. 3. Charakter umowy .................................................................. 4. Strony umowy ....................................................................... 5. Zawarcie umowy ................................................................... 6. Zmiana i ustanie umowy ....................................................... 7. Wykonanie umowy ............................................................... 8. Prawa i obowiązki stron ........................................................ 9. Odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy ................................................................ 10. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi ...................................... III. Umowa o prace projektowe ....................................................... 1. Definicja umowy ................................................................... 2. Przedmiot umowy ................................................................. 3. Charakter umowy .................................................................. 4. Strony umowy ....................................................................... 5. Zawarcie umowy ................................................................... 6. Zmiana i ustanie umowy ....................................................... 7. Wykonanie umowy ............................................................... 8. Prawa i obowiązki stron ........................................................ 9. Odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy ................................................................ 10. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi ...................................... IV. Umowa o roboty budowlane ..................................................... 1. Definicja umowy ................................................................... 2. Przedmiot umowy ................................................................. 3. Rodzaje umów o roboty budowlane ..................................... 4. Charakter umowy .................................................................. 5. Strony umowy ....................................................................... 6. Zawarcie umowy ................................................................... 7. Zmiana i ustanie umowy ....................................................... 8. Wykonanie umowy ............................................................... 9. Prawa i obowiązki stron ........................................................ 10. Odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy ................................................................ 11. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi ...................................... § 5. Umowa leasingu ............................................................................... I. Definicja umowy ....................................................................... II. Charakter umowy ...................................................................... III. Przedmiot umowy ..................................................................... IV. Strony umowy ........................................................................... V. Zawarcie umowy ....................................................................... 876 876 877 877 877 879 880 881 881 882 883 884 885 886 886 886 888 889 890 891 892 892 894 894 895 895 895 896 899 899 900 901 903 903 907 908 909 909 911 914 914 914
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Prawo handlowe. Wydanie 18
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: