Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00233 013746 12793924 na godz. na dobę w sumie
Prawo handlowe. Wydanie 19 - ebook/pdf
Prawo handlowe. Wydanie 19 - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 1043
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-9811-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Książki z serii STUDIA PRAWNICZE w pogłębiony sposób prezentują całość problematyki danej dziedziny prawa. Są to kompletne opracowania uwzględniające dorobek doktryny, orzecznictwo, zawierające elementy prawnoporównawcze.

Książka „Prawo handlowe” składa się z trzech części, z których:

W dziewiętnastym wydaniu uwzględniono przede wszystkim zmiany w Kodeksie cywilnym, Kodeksie spółek handlowych oraz zmiany wynikające z wejścia w życie ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym dotyczące m.in. ustawy o komercjalizacji. Wskazane zmiany wynikały z ustawy z 9.6.2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2016 r. poz. 1202 ze zm.), ustawy z 5.9.2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1579), ustawy z 10.6.2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz.U. z 2016 r. poz. 996 ze zm.), ustawy z 16.12.2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (Dz.U. z 2016 r. poz. 2255), ustawy z 16.12.2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. z 2016 r. poz. 2260), ustawy z 16.12.2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. z 2016 r. poz. 2260), ustawy z 11.5.2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1089) oraz ustawy z 21.4.2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1133). Uwzględniono również najnowsze orzecznictwo i publikacje z zakresu prawa handlowego.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

STUDIA PRAWNICZE STUDIA PRAWNICZE Prawo handlowe Książkę tę dedykuję mojemu synowi Sebastianowi Andrzej Kidyba profesor zwyczajny dr hab. nauk prawnych w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Prawo handlowe 19. wydanie poprawione i uaktualnione WYDAWNICTWO C.H.BECK WARSZAWA 2017 Propozycja cytowania: A. Kidyba, Prawo handlowe, wyd. 19, Nb. 88, Warszawa 2017 Wydawca: Aneta Flisek © Wydawnictwo C.H.Beck 2017 Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00–203 Warszawa Skład i łamanie: Marta Świerk Druk i oprawa: OrthDruk Sp. z o.o., Białystok ISBN 978-83-255-9810-5 ISBN 978-83-255-9811-2 Wstęp do dziewiętnastego wydania W okresie od poprzedniego wydania podręcznika zaszło kilka istotnych zmian przepisów w obrębie prawa handlowego. Dotyczy to w szczególności uchylenia części przepisów ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przed- siębiorstw państwowych oraz kilku nowelizacji Kodeksu spółek handlowych. Zmiany wynikały z wejścia w życie następujących aktów prawnych: – ustawy z 10.7.2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1311 ze zm.); – ustawy z 9.6.2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierują- cych niektórymi spółkami (Dz.U. z 2016 r. poz. 1202 ze zm.); – ustawy z 22.6.2016 r. o zmianie ustawy o instytutach badawczych (Dz.U. – ustawy z 5.9.2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej z 2016 r. poz. 1079); (Dz.U. z 2016 r. poz. 1579); – ustawy z 23.9.2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsu- menckich (Dz.U. z 2016 r. poz. 1823); – ustawy z 21.10.2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi – ustawy z 15.12.2016 r. o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Pol- (Dz.U. z 2016 r. poz. 1920); skiej (Dz.U. z 2016 r. poz. 2261); – ustawy z 15.12.2016 r. o zmianie ustawy o rachunkowości (Dz.U. z 2017 r. poz. 61); – ustawy z 15.12.2016 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywa- niu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi (Dz.U. z 2017 r. poz. 67); – ustawy z 16.12.2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. z 2016 r. poz. 2259); – ustawy z 16.12.2016 r. przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarzą- dzania mieniem państwowym (Dz.U. z 2016 r. poz. 2260); – ustawy z 16.12.2016 r. o zmianie ustawy o instytutach badawczych oraz ustawy – Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2017 r. poz. 202); VI Wstęp do dziewiętnastego wydania – ustawy z 16.12.2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy oto- czenia prawnego przedsiębiorców (Dz.U. z 2016 r. poz. 2255); – ustawy z 26.1.2017 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospo- darczej (Dz.U. z 2017 r. poz. 460); – ustawy z 10.2.2017 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finanso- wymi oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r. poz. 724); – ustawy z 23.3.2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośred- nikami kredytu hipotecznego i agentami (Dz.U. z 2017 r. poz. 791); – ustawy z 7.4.2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia docho- dzenia wierzytelności (Dz.U. z 2017 r. poz. 933); – ustawa z 21.4.2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o Krajowym Reje- strze Sądowym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1133); – ustawa z 11.5.2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1089). Pragnę serdecznie podziękować mgr. Pawłowi Daszczukowi za pomoc w przygotowaniu tego wydania. Lublin, 1.8.2017 r. Prof. zw. dr hab. Andrzej Kidyba Spis treści Wstęp do dziewiętnastego wydania ............................................................. V Wykaz skrótów ............................................................................................. XXIII Rozdział 1. Zagadnienia ogólne prawa handlowego ............................... 1 § 1. Pojęcie prawa handlowego ................................................................ 1 2 I. Definicja prawa handlowego ...................................................... 8 II. Źródła prawa handlowego .......................................................... 16 § 2. Przedsiębiorca, przedsiębiorstwo, konsument ................................... I. Definicja przedsiębiorcy ............................................................ 18 II. Przedsiębiorstwo w większym rozmiarze a mikro-, mały 29 32 32 34 34 36 39 40 40 43 49 49 51 53 53 55 57 61 62 65 66 70 71 71 72 74 i średni przedsiębiorca ................................................................ III. Pojęcie przedsiębiorstwa ............................................................ 1. Znaczenie podmiotowe .......................................................... 2. Znaczenie funkcjonalne ......................................................... 3. Znaczenie przedmiotowe ....................................................... IV. Zbycie przedsiębiorstwa ............................................................. V. Definicja konsumenta ................................................................. VI. Formy zorganizowania przedsiębiorców .................................... 1. Wewnętrzne formy zorganizowania przedsiębiorców ........... 2. Zewnętrzne formy zorganizowania przedsiębiorców ............ VII. Nowe instrumenty wspierania mikro-, małych i średnich przedsiębiorców ......................................................................... 1. Uwagi ogólne ......................................................................... 2. Ventures capital ...................................................................... 3. Fundusze kapitałowe .............................................................. 3.1. Uwagi ogólne ................................................................. 3.2. Formy prawne funduszy kapitałowych .......................... 3.3. Sposoby inwestowania przez fundusze kapitałowe ....... 4. Business Angels (Aniołowie Biznesu) ................................... 5. Fundusze poręczeniowe ......................................................... 6. Fundusze pożyczkowe ........................................................... 7. Bezzwrotne dotacje ................................................................ § 3. Zasady rejestrowania przedsiębiorców i skutki wpisów .................... I. Krajowy Rejestr Sądowy ............................................................ 1. Uwagi ogólne ......................................................................... 2. Centralna Informacja ............................................................. 3. Struktura Krajowego Rejestru Sądowego .............................. VIII Spis treści 4. Postępowanie rejestrowe ........................................................ 5. Skutki wpisów i ogłoszenia wpisów ...................................... II. Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej .............................................................................. III. Rejestry wolnych zawodów ....................................................... § 4. Dobra osobiste przedsiębiorcy ........................................................... I. Uwagi ogólne ............................................................................. II. Nazwa i firma ............................................................................. 1. Nazwa .................................................................................... 2. Firma ...................................................................................... 3. Firma osoby fizycznej ............................................................ 4. Firma osoby prawnej i jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, ale posiadającej zdolność prawną .................................................................... III. Ochrona prawa do nazwy i do firmy .......................................... 1. Zakres ochrony nazwy i firmy ............................................... 2. Ochrona prawa do firmy ........................................................ 3. Ochrona oznaczenia przedsiębiorstwa ................................... § 5. Działanie przedsiębiorców ................................................................ I. Uwagi ogólne ............................................................................. II. Zarządzanie (prowadzenie spraw, kierowanie) .......................... 1. Pojęcie zarządzania ............................................................... 2. Zasady podejmowania decyzji i uchwał ................................ 2.1. Zwykła, bezwzględna, kwalifikowana większość głosów ............................................................................ 2.2. Głosy oddane, obecne, całego składu ............................ 2.3. Kworum potrzebne do podjęcia uchwał ........................ 2.4. Głosowanie tajne i jawne ............................................... 2.5. Głosowanie z jednoczesnym uczestnictwem i bez uczestnictwa .................................................................. III. Reprezentacja ............................................................................. § 6. Zasady występowania przedsiębiorców w obrocie ............................ I. Osoby fizyczne ........................................................................... 1. Uwagi ogólne ........................................................................ 2. Przedstawicielstwo ................................................................ 3. Pełnomocnictwo .................................................................... II. Osoby prawne ............................................................................ 1. Powstanie ............................................................................... 2. Organy ................................................................................... 3. Przedstawiciele ustawowi ...................................................... 4. Pełnomocnicy ......................................................................... 5. Prokura ................................................................................... 5.1. Uwagi ogólne ................................................................ 5.2. Ustanowienie i udzielenie prokury ................................ 5.3. Zakres przedmiotowy prokury ....................................... 5.4. Ograniczenie prokury .................................................... 78 85 88 94 96 98 99 99 101 105 106 109 109 110 111 113 114 116 116 120 121 122 123 123 124 124 127 130 130 133 134 136 136 138 146 153 155 155 157 161 164 Spis treści 5.5. Legitymacja podmiotowa prokurentów ......................... 5.6. Prokura oddzielna (jednoosobowa) i prokura łączna ..... 6. Szczególni pomocnicy osób prawnych .................................. III. Podmioty ustawowe (jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, którym przepisy przyznają zdolność prawną) ....................................................................................... § 7. Ograniczenia prowadzenia działalności gospodarczej....................... I. Ograniczenia przedmiotowe ....................................................... 1. Ograniczenia wynikające z ustawy o swobodzie rynkowe, zakaz konkurencji .............................................................. I. Konkurencja ............................................................................... II. Nieuczciwa konkurencja i jej zwalczanie .................................. III. Nieuczciwe praktyki rynkowe .................................................... IV. Zakaz konkurencji ...................................................................... 1. W Kodeksie spółek handlowych ............................................ 2. W Kodeksie pracy .................................................................. 3. W ustawie – Prawo spółdzielcze ............................................ 4. W ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów ............... działalności gospodarczej ...................................................... 2. Ograniczenia ze względu na cel prowadzonej działalności ... 3. Ograniczenie ze względu na skład osobowy ......................... 4. Ograniczenie ze względu na minimum kapitałowe ............... 5. Ograniczenie ze względu na formę prawną ........................... II. Ograniczenia podmiotowe .......................................................... 1. Uwagi ogólne ......................................................................... 2. Zakazy wynikające z ustawy o przedsiębiorstwach państwowych.......................................................................... 3. Zakazy wynikające z ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne ................................................................................ 4. Zakazy wynikające z ustawy o samorządzie gminnym ......... 5. Zakazy wynikające z ustawy o samorządzie powiatowym ....................................................................... 6. Zakazy wynikające z ustawy o samorządzie województwa ...................................................................... 7. Zakazy wynikające z ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów ....................................................................... 8. Inne zakazy ............................................................................ 8.1. Zakazy wynikające z przepisów regulujących pozycję sędziów .......................................................................... 8.2. Zakazy odnoszące się do prokuratorów ......................... 8.3. Zakazy odnoszące się do adwokatów ............................ 8.4. Zakazy odnoszące się do radców prawnych .................. 8.5. Zakazy odnoszące się do notariuszy .............................. § 8. Konkurencja, nieuczciwa konkurencja, nieuczciwe praktyki IX 166 167 169 170 175 176 176 178 179 179 179 181 181 183 185 191 192 194 195 195 195 197 197 198 198 199 200 204 212 224 224 226 227 227 X Spis treści IV. Zawieszenie i zakończenie prowadzenia działalności Rozdział 2. Przedsiębiorcy i instytucje not for profit ............................. § 1. Przedsiębiorca jednoosobowy ............................................................ I. Cechy przedsiębiorcy ................................................................. II. Rozpoczęcie działalności gospodarczej ..................................... III. Specyfika przedsiębiorców jednoosobowych (osób fizycznych) ....................................................................... gospodarczej ............................................................................... § 2. Spółka cywilna – umowa przedsiębiorców (wzmianka) ................... I. Uwagi ogólne ............................................................................. II. Wspólność łączna między wspólnikami .................................... III. Prowadzenie spraw spółki .......................................................... IV. Zasady reprezentacji w ramach spółki cywilnej ........................ V. Odpowiedzialność za zobowiązania .......................................... VI. Możliwość przekształcenia w spółkę prawa handlowego ......... § 3. Spółki handlowe – przepisy ogólne ................................................... I. Przepisy wspólne ........................................................................ 1. Uwagi ogólne ......................................................................... 2. Stosunki holdingowe ............................................................. 3. Ogłoszenia ............................................................................. II. Spółki osobowe .......................................................................... 1. Podmiotowość spółek ............................................................ 2. Zmiana umowy spółki............................................................ 3. Przeniesienie praw i obowiązków .......................................... III. Spółki kapitałowe ....................................................................... 1. Spółka w organizacji .............................................................. 2. Aporty .................................................................................... 3. Problematyka organów .......................................................... 4. Zasada równego traktowania ................................................. 5. Nieważność spółki ................................................................. § 4. Spółka jawna ...................................................................................... I. Uwagi ogólne ............................................................................. II. Utworzenie spółki ...................................................................... III. Majątek spółki jawnej, wkłady do spółki ................................... IV. Odpowiedzialność za zobowiązania ........................................... V. Reprezentacja spółki .................................................................. VI. Prowadzenie spraw spółki .......................................................... VII. Udział w zysku i stratach ........................................................... VIII. Obowiązek lojalności i zakaz działalności konkurencyjnej ....... IX. Wystąpienie wspólnika ............................................................... X. Rozwiązanie spółki .................................................................... XI. Likwidacja spółki ....................................................................... § 5. Spółka partnerska ............................................................................... I. Uwagi ogólne ............................................................................. II. Utworzenie spółki ...................................................................... III. Odpowiedzialność za zobowiązania ........................................... 229 229 229 231 233 236 238 239 241 241 242 243 244 244 247 247 250 253 254 254 255 256 257 257 260 261 264 265 265 269 270 274 277 280 281 284 286 287 288 289 293 295 298 301 Spis treści IV. Reprezentacja spółki .................................................................. V. Prowadzenie spraw ..................................................................... VI. Udział w zyskach i stratach ........................................................ VII. Wystąpienie wspólnika i rozwiązanie spółki.............................. VIII. Likwidacja spółki ....................................................................... § 6. Spółka komandytowa ......................................................................... I. Uwagi ogólne ............................................................................. II. Utworzenie spółki ...................................................................... III. Majątek spółki, wkłady do spółki, udziały, suma komandytowa ............................................................................. IV. Odpowiedzialność za zobowiązania ........................................... V. Reprezentacja spółki .................................................................. VI. Prowadzenie spraw spółki .......................................................... VII. Udział w zyskach i stratach ........................................................ VIII. Wystąpienie wspólnika i rozwiązanie spółki.............................. IX. Likwidacja spółki ....................................................................... § 7. Spółka komandytowo-akcyjna ........................................................... I. Uwagi ogólne ............................................................................. II. Utworzenie spółki ...................................................................... III. Majątek spółki, kapitał zakładowy, wkłady do spółki................ IV. Odpowiedzialność za zobowiązania ........................................... V. Reprezentacja spółki .................................................................. VI. Prowadzenie spraw, nadzór i podejmowanie uchwał ................. 1. Prowadzenie spraw ................................................................ 2. Nadzór .................................................................................... 3. Podejmowanie uchwał ........................................................... VII. Udział w zysku i stratach ........................................................... VIII. Wystąpienie wspólnika i rozwiązanie spółki.............................. IX. Likwidacja spółki ....................................................................... § 8. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ........................................ I. Uwagi ogólne ............................................................................. II. Utworzenie spółki ...................................................................... 1. Utworzenie spółki z o.o. w trybie zwykłym .......................... 2. Zawiązanie spółki z o.o. z wykorzystaniem wzorca umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością udostępnianego w systemie teleinformatycznym („szybka ścieżka”) ............. 3. Przekształcenie przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną w jednoosobową spółkę z o.o. i przekształcenie spółki handlowej w spółkę z o.o. ...................................................... III. Wkłady do spółki ....................................................................... 1. Rodzaje wkładów ................................................................... 2. Zdolność aportowa ................................................................. 3. Rodzaje aportów .................................................................... IV. Kapitał zakładowy ...................................................................... 1. Uwagi ogólne ......................................................................... 2. Podwyższenie kapitału zakładowego ..................................... XI 303 305 306 306 307 307 310 311 315 319 325 327 329 330 332 332 334 336 341 343 344 346 346 347 348 350 351 352 352 358 360 360 370 371 371 371 372 375 377 377 379 XII Spis treści 3. Obniżenie kapitału zakładowego ........................................... 4. Umorzenie udziałów .............................................................. V. Udziały ....................................................................................... VI. Prawa wspólników ..................................................................... 1. Uwagi ogólne ......................................................................... 2. Prawo żądania wyłączenia wspólnika .................................... 3. Prawo do dywidendy.............................................................. 4. Prawo do zbywania udziałów ................................................ 5. Prawo zwrotu dopłat .............................................................. 6. Prawa mniejszości .................................................................. VII. Obowiązki wspólników .............................................................. 1. Uwagi ogólne ......................................................................... 2. Obowiązek wyrównania brakującej wartości aportu ............. 3. Obowiązek dopłat .................................................................. 4. Obowiązek świadczeń niepieniężnych na rzecz spółki ......... VIII. Organy spółki ............................................................................. 1. Zarząd .................................................................................... 1.1. Uwagi ogólne ................................................................. 1.2. Powołanie zarządu ......................................................... 1.3. Odwołanie zarządu ........................................................ 1.4. Kompetencje zarządu ..................................................... 1.5. Zakaz konkurencji ......................................................... 1.6. Odpowiedzialność członków zarządu ............................ 2. Rada nadzorcza i komisja rewizyjna...................................... 2.1. Prawo indywidualnej kontroli........................................ 2.2. Zakaz łączenia funkcji i stanowisk ................................ 2.3. Powołanie i odwołanie rady nadzorczej i komisji rewizyjnej ...................................................................... 2.4. Kompetencje rady nadzorczej i komisji rewizyjnej ....... 2.5. Sposób działania rady nadzorczej i komisji rewizyjnej ... 3. Zgromadzenie wspólników .................................................... 3.1. Zgromadzenie wspólników jako organ spółki ............... 3.2. Zgromadzenie zwyczajne i nadzwyczajne ..................... 3.3. Zasady zwoływania zgromadzeń ................................... 3.4. Zasady podejmowania uchwał ....................................... 3.5. Zaskarżanie uchwał ....................................................... IX. Rozwiązanie spółki i jej likwidacja ............................................ X. Zgłoszenie wniosku o wykreślenie spółki z rejestru .................. § 9. Spółka akcyjna ................................................................................... I. Uwagi ogólne ............................................................................. II. Powstanie spółki ......................................................................... 1. Zawiązanie spółki .................................................................. 2. Wniesienie przez akcjonariuszy wkładów na pokrycie kapitału zakładowego............................................................. 3. Ustanowienie zarządu i rady nadzorczej................................ 4. Rejestracja spółki ................................................................... 383 384 386 390 390 391 393 395 398 400 401 401 401 402 404 406 406 406 407 409 410 415 416 421 421 423 424 425 427 428 428 430 432 434 438 442 446 447 452 453 454 458 462 462 Spis treści XIII III. Kapitał zakładowy ...................................................................... 1. Uwagi ogólne ......................................................................... 2. Podwyższenie kapitału zakładowego ..................................... 2.1. Zwykłe podwyższenie ................................................... 2.1.1. Subskrypcja akcji ................................................. 2.1.2. Zasady finansowania podwyższenia kapitału zakładowego w spółce akcyjnej .......................... 2.1.3. Podwyższenie ze środków własnych spółki ........ 2.2. Podwyższenie w oparciu o kapitał docelowy ................ 2.3. Warunkowe podwyższenie ............................................ 3. Obniżenie kapitału zakładowego ........................................... IV. Pojęcie akcji i ich rodzaje ........................................................... 1. Pojęcie akcji ........................................................................... 2. Akcje uzyskane za gotówkę i akcje aportowe ....................... 3. Akcje zwykłe i uprzywilejowane ........................................... 4. Akcje nieme ........................................................................... 5. Akcje imienne i na okaziciela ................................................ 6. Akcje własne .......................................................................... 7. Akcje związane ze szczególnymi obowiązkami .................... 8. Akcje objęte wspólnością ...................................................... 9. Akcje gratisowe ..................................................................... 10. Akcje winkulowane ............................................................... 11. Akcje mające postać dokumentu i akcje zdematerializowane ... 12. Imienne świadectwa tymczasowe, imienne świadectwa założycielskie i świadectwa użytkowe................................... 13. Obowiązek prowadzenia księgi akcyjnej ............................... V. Prawa i obowiązki akcjonariuszy ............................................... 1. Uwagi ogólne ......................................................................... 2. Obowiązek zwrotu nieprawidłowo pobranych świadczeń ..... 3. Obowiązek powtarzających się świadczeń niepieniężnych ... 4. Prawo do dywidendy.............................................................. 5. Prawo do zbycia akcji ............................................................ 6. Prawo głosu i prawo do udziału w walnym zgromadzeniu akcjonariuszy ......................................................................... 7. Prawo poboru ......................................................................... 8. Prawo do informacji ............................................................... 9. Prawo do „pozbycia się” akcjonariuszy mniejszościowych .. 10. Prawo do żądania przymusowego odkupienia akcji i opuszczenia spółki ............................................................... VI. Organy spółki ............................................................................. 1. Zarząd .................................................................................... 2. Rada nadzorcza ...................................................................... 3. Walne zgromadzenie .............................................................. VII. Odpowiedzialność cywilnoprawna w spółce akcyjnej ............... VIII. Rozwiązanie i likwidacja spółki ................................................. 463 463 465 465 465 466 467 468 470 472 475 475 480 481 482 483 484 485 486 486 486 487 487 488 489 489 491 492 493 496 498 499 503 504 506 507 507 512 515 524 527 osobowych ............................................................................. 4. Skutki połączenia spółek........................................................ II. Transgraniczne łączenie się spółek kapitałowych i spółki komandytowo-akcyjnej .............................................................. 1. Cele i istota łączenia .............................................................. 2. Zasady minimalnego standardu łączenia transgranicznego ... 3. Ochrona interesów wierzycieli spółek uczestniczących w transgranicznej fuzji ........................................................... 4. Ochrona wspólników mniejszościowych ............................... 5. Kontrola legalności łączenia transgranicznego ...................... 6. Zakaz unieważnienia połączenia transgranicznego ............... 7. Uczestnictwo pracowników ................................................... 8. Zagadnienia szczególne ......................................................... 9. Łączenie się spółki komandytowo-akcyjnej .......................... III. Podział spółek ............................................................................ 1. Cele i istota podziału .............................................................. 2. Postępowanie przy podziale spółek ....................................... 3. Skutki podziału spółek ........................................................... IV. Przekształcanie spółek (oraz przedsiębiorstwa osoby fizycznej w spółkę) ..................................................................... 1. Cele i istota przekształcania spółek ....................................... 2. Postępowanie przy przekształcaniu spółek ............................ 3. Szczególne zasady związane z przekształcaniem .................. 3.1. Przekształcenie spółki osobowej w kapitałową ............. 3.2. Przekształcenie spółki kapitałowej w osobową ............. 3.3. Przekształcenie spółki kapitałowej w kapitałową .......... 3.4. Przekształcenie spółki osobowej w osobową ................ 4. Skutki przekształcenia ........................................................... 5. Przekształcenie formy prowadzenia działalności przez XIV Spis treści § 10. Procesy transformacyjne w spółkach ................................................. I. Łączenie się spółek ..................................................................... 1. Cele i istota łączenia spółek ................................................... 2. Postępowanie przy łączeniu spółek kapitałowych ................. 3. Postępowanie przy łączeniu spółek z udziałem spółek osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą w kapitałową spółkę prawa handlowego ............................... § 11. Europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych ......................... I. Uwagi ogólne ............................................................................. II. Utworzenie EZIG ....................................................................... III. Działanie EZIG .......................................................................... IV. Odpowiedzialność za zobowiązania ........................................... V. Udział w zyskach ....................................................................... VI. Nabycie i ustanie członkostwa ................................................... VII. Rozwiązanie i likwidacja EZIG ................................................. § 12. Spółka europejska .............................................................................. I. Uwagi ogólne ............................................................................. 531 532 532 534 542 545 547 547 548 551 551 552 554 555 555 556 556 556 559 567 568 568 570 575 575 576 576 577 578 579 584 584 585 588 590 590 591 592 593 594 Spis treści II. Definicja SE i jej cechy charakterystyczne ................................ III. Utworzenie SE ............................................................................ IV. Organy spółki europejskiej ......................................................... 1. System dualistyczny i system monistyczny ........................... 1.1. System dualistyczny ...................................................... 1.2. System monistyczny ...................................................... 1.2.1. Rada administrująca ............................................ 1.2.2. Dyrektorzy wykonawczy ..................................... 1.2.3. Komitety .............................................................. 1.3. Uregulowania wspólne systemu dualistycznego i monistycznego ............................................................. 2. Walne zgromadzenie .............................................................. V. Zaangażowanie pracowników w spółce europejskiej ................ VI. Przeniesienie siedziby SE do innego państwa członkowskiego ... VII. Rozwiązanie i likwidacja SE ...................................................... § 13. Spółdzielnie ....................................................................................... I. Definicja spółdzielni .................................................................. II. Tworzenie spółdzielni................................................................. III. Rodzaje spółdzielni .................................................................... IV. Nabycie i ustanie członkostwa w spółdzielni ............................. V. Zasady działania spółdzielni ...................................................... 1. Uwagi ogólne ......................................................................... 2. Walne zgromadzenie .............................................................. 3. Rada nadzorcza ...................................................................... 4. Zarząd .................................................................................... 5. Grupy członkowskie .............................................................. VI. Prowadzenie działalności gospodarczej przez spółdzielnię; majątek spółdzielni ..................................................................... VII. Reorganizacja, przekształcenie, likwidacja i upadłość spółdzielni .................................................................................. 1. Łączenie ................................................................................. 2. Podział ................................................................................... 3. Przekształcenie spółdzielni pracy .......................................... 4. Likwidacja ............................................................................. 5. Upadłość ................................................................................ VIII. Spółdzielnia europejska ............................................................. 1. Uwagi ogólne ......................................................................... 2. Utworzenie spółdzielni europejskiej ...................................... 3. Nabycie i utrata członkostwa ................................................. 4. Stosunki majątkowe SCE ....................................................... 5. Organy SCE ........................................................................... 6. Zaangażowanie pracowników w spółdzielni europejskiej ..... § 14. Przedsiębiorstwa państwowe ............................................................. I. Definicja przedsiębiorstwa państwowego .................................. II. Rodzaje przedsiębiorstw państwowych ..................................... XV 595 596 600 600 600 601 603 605 607 608 609 610 616 617 618 619 622 624 632 640 640 640 645 648 650 651 658 658 658 659 666 669 670 670 671 674 676 678 683 690 691 693 XVI Spis treści III. Zasady działania przedsiębiorstw państwowych ........................ 1. Organy .................................................................................... 2. Przedstawiciele ustawowi ...................................................... 2.1. Zastępca dyrektora ......................................................... 2.2. Zarządca ......................................................................... 2.3. Zarządca komisaryczny ................................................. 2.4. Likwidator...................................................................... 2.5. Tymczasowy kierownik ................................................. 2.6. Reprezentant upadłego ................................................... 2.7. Kurator ........................................................................... 3. Pełnomocnicy ......................................................................... IV. Dysponowanie składnikami majątku przez przedsiębiorstwa .... 1. Uwagi ogólne ......................................................................... 2. Dysponowanie w toku działalności przedsiębiorstwa państwowego.......................................................................... 3. Komercjalizacja przedsiębiorstwa państwowego .................. 4. Uprawnienia pracowników do nabywania akcji .................... § 15. Instytuty badawcze ............................................................................ I. Cele instytutów badawczych ...................................................... II. Tworzenie instytutów badawczych i zasady ich działania ......... III. Prowadzenie działalności gospodarczej i stosunki majątkowe .. IV. Procedury transformacyjne ........................................................ 1. Łączenie, podział, reorganizacja lub likwidacja instytutów badawczych ............................................................................ 2. Komercjalizacja instytutów badawczych ............................... § 16. Przedsiębiorcy zagraniczni i oddziały przedsiębiorców zagranicznych .................................................................................... I. Przedsiębiorcy zagraniczni ......................................................... II. Oddziały przedsiębiorców zagranicznych .................................. III. Przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych .................. § 17. Towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych i towarzystwa reasekuracji wzajemnej ...................................................................... I. Istota towarzystw ubezpieczeń wzajemnych .............................. II. Istota towarzystw reasekuracji wzajemnej ................................. III. Rodzaje towarzystw ubezpieczeń wzajemnych ......................... IV. Tworzenie towarzystw ubezpieczeń wzajemnych i towarzystw reasekuracji wzajemnej ......................................... V. Organy towarzystw ubezpieczeń wzajemnych i towarzystw reasekuracji wzajemnej .............................................................. 1. Zarząd .................................................................................... 2. Organy nadzoru ...................................................................... 3. Walne zgromadzenie członków ............................................. VI. Majątek i prowadzenie działalności gospodarczej ..................... 1. Kapitał zakładowy ................................................................. 2. Kapitał zapasowy, rezerwowy oraz rezerwa techniczno- -ubezpieczeniowa ................................................................... 698 698 703 703 704 705 706 707 708 708 709 710 710 710 713 720 722 722 723 726 727 727 729 729 730 733 735 738 738 740 742 743 745 745 746 746 747 747 748 Spis treści XVII VII. Rozwiązanie i likwidacja towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych ................................................................................ 749 750 750 752 753 755 756 757 757 758 759 760 761 762 762 765 768 768 769 770 771 771 773 775 777 784 789 789 791 791 792 793 794 797 797 799 806 810 814 818 § 18. Główne oddziały zagranicznych zakładów ubezpieczeń oraz główne oddziały zagranicznych zakładów reasekuracji .................... I. Uwagi ogólne ............................................................................. II. Utworzenie głównego oddziału .................................................. III. Działanie głównego oddziału ..................................................... IV. Rozwiązanie i likwidacja ........................................................... § 19. Instytucje gospodarki budżetowej ..................................................... I. Pojęcie instytucji gospodarki budżetowej .................................. II. Tworzenie instytucji gospodarki budżetowej ............................. III. Struktura i funkcjonowanie instytucji gospodarki budżetowej .. IV. Gospodarka finansowa instytucji gospodarki budżetowej ......... V. Likwidacja instytucji gospodarki budżetowej ............................ § 20. Instytucje not for profit ...................................................................... I. Uwagi ogólne ............................................................................. II. Fundacje ..................................................................................... III. Stowarzyszenia ........................................................................... IV. Podmioty lecznicze .................................................................... V. Społeczno-zawodowe organizacje rolników .............................. VI. Organizacje rzemiosła ................................................................ VII. Izby gospodarcze ........................................................................ Rozdział 3. Umowy handlowe ................................................................... § 1. Część ogólna ...................................................................................... I. Pojęcie umowy handlowej ......................................................... II. Podział umów ............................................................................. III. Cechy umów handlowych .......................................................... IV. Zasada wolności umów .............................................................. V. Zasada pacta sunt servanda ....................................................... VI. Klauzula rebus sic stantibus ....................................................... VII. Specyfika zawierania umów handlowych .................................. 1. Czynności przygotowawcze – pojęcie ................................... 1.1. Listy intencyjne ............................................................. 1.2. Ogłoszenia, cenniki, reklamy, inne informacje ............. 1.3. Wzorce umowne ............................................................ 1.4. Inne czynności przygotowawcze ................................... 2. Zawarcie umowy w wykonaniu umowy przedwstępnej ........ 3. Sposoby zawierania umów .................................................... 4. Zawieranie umów z konsumentami ....................................... 4.1. Zawieranie umów poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość ............................................................. 4.2. Konsumenckie prawo odstąpienia od umowy ............... 4.3. Szczególne zasady zawierania na odległość umów dotyczących usług finansowych .................................... XVIII Spis treści 5. Zawieranie umów przy wykorzystaniu podpisu elektronicznego ...................................................................... § 2. Umowa sprzedaży na raty .................................................................. I. Definicja umowy ........................................................................ II. Charakter umowy ....................................................................... III. Strony umowy ............................................................................ IV. Zawarcie umowy ........................................................................ V. Zmiana i ustanie umowy ............................................................ VI. Wykonanie umowy ..................................................................... VII. Prawa i obowiązki stron ............................................................. VIII. Odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy ..................................................................... IX. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady i gwarancji jakości ......................................................................................... § 3. Umowa sprzedaży konsumenckiej ..................................................... I. Definicja umowy ........................................................................ II. Charakter umowy ....................................................................... III. Strony umowy ............................................................................ IV. Przedmiot umowy ...................................................................... V. Zawarcie umowy ........................................................................ VI. Zmiana i ustanie umowy ............................................................ VII. Wykonanie umowy ..................................................................... VIII. Prawa i obowiązki stron ............................................................. IX. Odpowiedzialność sprzedawcy za nienależytą jakość rzeczy .... 1. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi ....................................... 2. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji .................................... X. Odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy – odesłanie .................................................. § 4. Umowy budowlane ............................................................................ I. Umowa o prace geologiczne ...................................................... 1. Definicja umowy .................................................................... 2. Przedmiot umowy .................................................................. 3. Charakter umowy ................................................................... 4. Strony umowy ........................................................................ 5. Zawarcie umowy .................................................................... 6. Zmiana i ustanie umowy ........................................................ 7. Wykonanie umowy ................................................................ 8. Prawa i obowiązki stron ......................................................... 9. Odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy ................................................................. 10. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi ....................................... II. Umowa o roboty geodezyjno-kartograficzne ............................. 1. Definicja umowy .................................................................... 2. Przedmiot umowy .................................................................. 3. Charakter umowy ................................................................... 4. Strony umowy ........................................................................ 823 825 825 826 827 828 828 829 829 832 833 833 834 835 836 837 837 838 838 838 840 840 849 852 853 854 854 854 858 859 859 860 861 862 862 863 863 863 864 865 866 5. Zawarcie umowy .................................................................... 6. Zmiana i ustanie umowy ........................................................ 7. Wykonanie umowy ................................................................ 8. Prawa i obowiązki stron ......................................................... 9. Odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy ................................................................. 10. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi ....................................... III. Umowa o prace projektowe ........................................................ 1. Definicja umowy .................................................................... 2. Przedmiot umowy .................................................................. 3. Charakter umowy ................................................................... 4. Strony umowy ........................................................................ 5. Zawarcie umowy .................................................................... 6. Zmiana i ustanie umowy ........................................................ 7. Wykonanie umowy ................................................................ 8. Prawa i obowiązki stron ......................................................... 9. Odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy ................................................................. 10. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi ....................................... IV. Umowa o roboty budowlane ...................................................... 1. Definicja umowy .................................................................... 2. Przedmiot umowy .................................................................. 3. Rodzaje umów o roboty budowlane ...................................... 4. Charakter umowy ................................................................... 5. Strony umowy ........................................................................ 6. Zawarcie umowy .................................................................... 7. Zmiana i ustanie umowy ........................................................ 8. Wykonanie umowy ................................................................ 9. Prawa i obowiązki stron ......................................................... 10. Odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte Spis treści XIX 867 868 869 870 871 872 872 872 873 875 876 877 878 879 879 881 881 882 882 882 883 886 886 887 889 891 891 894 895 896 897 898 901 902 902 903 904 907 907 908 908 909 wykonanie umowy ................................................................. 11. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi ....................................... § 5. Umowa leasingu ................................................................................ I. Definicja umowy ........................................................................ II. Charakter umowy ....................................................................... III. Przedmiot umowy ...................................................................... IV. Strony umowy ............................................................................ V. Zawarcie umowy ........................................................................ VI. Zmiana i ustanie umowy ............................................................ VII. Prawa i obowiązki stron ............................................................. VIII. Odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy ..................................................................... § 6. Umowa rachunku bankowego ........................................................... I. Definicja umowy ........................................................................ II. Charakter umowy ....................................................................... III. Treść umowy ..............................................................................
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Prawo handlowe. Wydanie 19
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: