Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00287 006694 13592696 na godz. na dobę w sumie
Prawo handlowe i gospodarcze. Pytania. Kazusy. Tablice. Testy. Wydanie 2 - ebook/pdf
Prawo handlowe i gospodarcze. Pytania. Kazusy. Tablice. Testy. Wydanie 2 - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 421
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-8071-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Stan prawny: 1 stycznia 2018 r. do Dz.U. z 2017 r. poz. 2096

Szybko i skutecznie przygotujesz się do egzaminu!

Pytania

Kazusy

Tablice

Testy

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

REPETYTORIA BECKA Prawo handlowe i gospodarcze pytania kazusy tablice testy 2. wydanie REPETYTORIA BECKA Prawo handlowe i gospodarcze Polecamy w tej serii: POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE, wyd. 2 POSTĘPOWANIE CYWILNE, wyd. 2 POSTĘPOWANIE KARNE, wyd. 2 PRAWO CYWILNE – CZĘŚĆ OGÓLNA, wyd. 6 PRAWO KARNE, wyd. 2 PRAWO KONSTYTUCYJNE PRAWO PRACY, wyd. 2 PRAWO RZECZOWE, wyd. 6 SPADKI I PRAWO RODZINNE, wyd. 2 ZOBOWIĄZANIA, wyd. 2 Prawo handlowe i gospodarcze pytania • kazusy • tablice • testy 2. wydanie dr Joanna Ablewicz WYDAWNICTWO C.H.BECK WARSZAWA 2017 Stan prawny: 1 stycznia 2018 r. (do Dz.U. z 2017 r. poz. 2096) Wydawca: Żelazowska Wioletta © Wydawnictwo C.H.Beck 2017 Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: Marta Świerk Druk i oprawa: P.W.P. Interdruk, Warszawa ISBN 978-83-255-8070-9 ISBN e-book 978-83-255-8071-6 Spis treści Wykaz skrótów ______________________________________________________ XI Część A. Pytania egzaminacyjne Rozdział I. Podstawowe wiadomości z zakresu prawa gospodarczego publicznego_______________________________________________________ Pytania 1–31 Rozdział II. Rejestry przedsiębiorców_ __________________________________ Pytania 32–82 Rozdział III. Prawo handlowe_ _________________________________________ Pytania 83–139 Część B. Kazusy Kazus 1. Działalność wytwórcza w rolnictwie_______________________________ Kazus 2. Wpis do CEIDG wspólnika spółki cywilnej_ _________________________ Kazus 3. Świadczenie usług na terytorium RP_ ______________________________ Kazus 4. Transakcje z wykorzystaniem rachunku bankowego___________________ Kazus 5. Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej__________________ Kazus 6. Obrót napojami alkoholowymi____________________________________ Kazus 7. Zmiana ceny w umowie turystycznej_______________________________ Kazus 8. Udzielenie koncesji_____________________________________________ Kazus 9. Cofnięcie koncesji______________________________________________ Kazus 10. Kontrola przedsiębiorcy – zasady ogólne, terminy_ ___________________ Kazus 11. Oddział______________________________________________________ Kazus 12. Przedstawicielstwo przedsiębiorcy zagranicznego_____________________ Kazus 13. Firma przedsiębiorcy_ __________________________________________ Kazus 14. Prokura______________________________________________________ Kazus 15. Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego_ ___________________________ Kazus 16. Zwrot wniosku o wpis do KRS____________________________________ Kazus 17. Rozwiązanie spółki bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego ___ Kazus 18. Zobowiązania spółki kapitałowej w organizacji _______________________ Kazus 19. Rozwiązanie spółki cywilnej______________________________________ 1 25 57 117 119 121 124 126 128 134 136 138 141 147 151 154 157 159 161 163 166 168 VI Spis treści Kazus 20. Prowadzenie spraw spółki w spółce jawnej _ ________________________ Kazus 21. Odpowiedzialność wspólników w spółce jawnej______________________ Kazus 22. Odpowiedzialność partnerów w spółce partnerskiej_ _________________ Kazus 23. Zasady reprezentacji w spółce partnerskiej__________________________ Kazus 24. Suma komandytowa a wkład_____________________________________ Kazus 25. Zbycie udziału w spółce z o.o. _ __________________________________ Kazus 26. Sposoby reprezentacji w spółce z o.o. _____________________________ Kazus 27. Większości głosów na zgromadzeniu wspólników spółki z o.o._ _________ Kazus 28. Stwierdzanie nieważności uchwał w spółce z o.o. ____________________ Kazus 29. Umorzenie udziału w spółce z o.o. bez obniżenia kapitału zakładowego ____ Kazus 30. Wyłączenie wspólnika w spółce z o.o. _ ____________________________ Kazus 31. Walne zgromadzenia w spółce akcyjnej_____________________________ Kazus 32. Stwierdzenie nieważności uchwał w spółce akcyjnej __________________ Kazus 33. Ograniczenie prawa głosu akcjonariusza____________________________ Kazus 34. Zmiana statutu w spółce akcyjnej, podwyższenie kapitału zakładowego_ __ Kazus 35. Docelowe poniesienie kapitału zakładowego w spółce akcyjnej _ ________ Kazus 36. Likwidacja spółki akcyjnej________________________________________ Część C. Tablice Rozdział I. Prawo gospodarcze ________________________________________ Tablica 1. Rodzaje prawa gospodarczego___________________________________ Tablica 2. Źródła prawa gospodarczego publicznego__________________________ Tablica 3. Zasady prawa gospodarczego publicznego_ ________________________ Tablica 4. Administracja gospodarcza______________________________________ Tablica 5. Elementy pojęcia „działalność gospodarcza”________________________ Tablica 6. Wyłączenie stosowania przepisów SDGU__________________________ Tablica 7. Ustawowe definicje przedsiębiorcy_______________________________ Tablica 8. Mikroprzedsiębiorca, mały przedsiębiorca, średni przedsiębiorca_ ______ Tablica 9. Osoba zagraniczna w świetle SDGU_ _____________________________ Tablica 10. Wykonywanie działalności gospodarczej przez osoby zagraniczne_______ Tablica 11. Przekształcenie przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną______________ Tablica 12. Interpretacja prawna___________________________________________ Tablica 13. Zawieszenie działalności przez przedsiębiorcę w świetle SDGU_ _______ Tablica 14. Obowiązek dokonywania transakcji z wykorzystaniem rachunku bankowego__________________________________________________ Tablica 15. Rodzaje ograniczeń w wykonywaniu działalności gospodarczej _________ Tablica 16. Koncesja – rodzaje_ ___________________________________________ Tablica 17. Koncesja – sposób udzielenia w przypadku ograniczonej liczby_ ________ Tablica 18. Cofnięcie koncesji_____________________________________________ Tablica 19. Promesa koncesji_ ____________________________________________ Tablica 20. Działalność regulowana ________________________________________ Tablica 21. Wpis do rejestru działalności regulowanej__________________________ Tablica 22. Kontrola działalności regulowanej, zakaz wykonywania działalności regulowanej__________________________________________________ 170 172 173 174 175 176 178 180 181 183 186 188 190 193 194 197 199 203 203 204 205 206 206 207 208 209 209 210 210 211 212 213 213 214 215 216 217 218 219 220 Spis treści Tablica 23. Zezwolenia i licencje___________________________________________ Tablica 24. Etapy kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy_______________ Tablica 25. Sprzeciw w trakcie kontroli_____________________________________ Tablica 26. Oddział a przedstawicielstwo przedsiębiorcy zagranicznego___________ Tablica 27. Czyny nieuczciwej konkurencji___________________________________ Tablica 28. Roszczenia przysługujące w razie dokonania czynu nieuczciwej konkurencji__________________________________________________ Rozdział II. Rejestry przedsiębiorców ___________________________________ Tablica 29. Wpis do CEIDG a wpis do KRS_ _________________________________ Tablica 30. Zakres danych podlegających wpisowi do CEIDG____________________ Tablica 31. Wniosek o wpis do CEIDG – integralne części ______________________ Tablica 32. Sposoby złożenia wniosku o wpis do CEIDG________________________ Tablica 33. Wniosek niepoprawny w CEIDG_________________________________ Tablica 34. Wpis do CEIDG danych z urzędu_________________________________ Tablica 35. Wykreślenie wpisu z CEIDG_____________________________________ Tablica 36. Struktura Krajowego Rejestru Sądowego___________________________ Tablica 37. Ogłaszanie wpisów w KRS______________________________________ Tablica 38. Składanie wniosków o wpis do KRS_______________________________ Tablica 39. Dokonywanie wpisów w KRS po i przed uprawomocnieniem się postanowienia o wpisie_________________________________________ Tablica 40. Terminy rozpoznania wniosku o wpis do KRS przez sąd_______________ Tablica 41. Postępowanie przymuszające w KRS______________________________ Tablica 42. Skutki nieskutecznego postępowania przymuszającego________________ Tablica 43. Wszczęcie postępowania w przedmiocie rozwiązania podmiotu wpisanego do KRS bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego – przesłanki__________________________________________________ Tablica 44. Rozwiązanie podmiotu wpisanego do KRS bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego – przebieg postępowania_ ______________ Tablica 45. Podmioty podlegające wpisowi do rejestru przedsiębiorców___________ Tablica 46. Wpisy w poszczególnych działach rejestru przedsiębiorców – najważniejsze dane___________________________________________ Tablica 47. Wpis do rejestru dłużników niewypłacalnych _______________________ Tablica 48. Wykreślenie wpisu z rejestru dłużników niewypłacalnych______________ Rozdział III. Prawo spółek handlowych __________________________________ Tablica 49. Źródła prawa handlowego______________________________________ Tablica 50. Rodzaje spółek handlowych_____________________________________ Tablica 51. Formy sporządzania umowy/statutu spółki_ ________________________ Tablica 52. Podstawowe zasady dotyczące spółek osobowych___________________ Tablica 53. Spółka dominująca_ ___________________________________________ Tablica 54. Większości głosów w KSH______________________________________ Tablica 55. Wzorce umów – definicje_______________________________________ Tablica 56. Spółka kapitałowa w organizacji__________________________________ Tablica 57. Wkład do spółki_ _____________________________________________ Tablica 58. Kontrola czynności prawnych w spółkach kapitałowych_______________ VII 221 222 223 224 225 227 228 228 229 230 231 231 232 233 234 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 246 247 247 248 249 250 250 251 252 252 VIII Spis treści Tablica 59. Firmy spółek handlowych_______________________________________ Tablica 60. Prokura w spółkach handlowych_ ________________________________ Tablica 61. Spółka jawna – podstawowe cechy_ ______________________________ Tablica 62. Powstanie spółki jawnej_ _______________________________________ Tablica 63. Stosunki zewnętrzne i wewnętrzne w spółce jawnej__________________ Tablica 64. Dozwolone modyfikacje umowne w zakresie prowadzenia spraw spółki jawnej_________________________________________________ Tablica 65. Rozwiązanie spółki jawnej_______________________________________ Tablica 66. Wypowiedzenie umowy spółki – przyczyna rozwiązania spółki osobowej____________________________________________________ Tablica 67. Likwidacja spółek osobowych____________________________________ Tablica 68. Spółka partnerska – cechy_ _____________________________________ Tablica 69. Spółka partnerska – zasady______________________________________ Tablica 70. Przyczyny rozwiązania spółki partnerskiej__________________________ Tablica 71. Spółka komandytowa – cechy___________________________________ Tablica 72. Treść umowy spółki komandytowej_______________________________ Tablica 73. Suma komandytowa a wkład komandytariusza_ _____________________ Tablica 74. Reprezentacja i prowadzenie spraw spółki komandytowej_____________ Tablica 75. Spółka komandytowo-akcyjna – cechy ____________________________ Tablica 76. Wspólnicy w spółce komandytowo-akcyjnej________________________ Tablica 77. Statut spółki komandytowo-akcyjnej ______________________________ Tablica 78. Walne zgromadzenie w spółce komandytowo-akcyjnej________________ Tablica 79. Powstanie spółek kapitałowych __________________________________ Tablica 80. Kapitał zakładowy w spółkach kapitałowych i jego skład_______________ Tablica 81. Zawarcie umowy spółki z o.o. i sporządzenie statutu spółki akcyjnej_____ Tablica 82. Wnoszenie wkładów na pokrycie kapitału zakładowego w spółkach kapitałowych_________________________________________________ Tablica 83. Dokonywanie zgłoszeń do rejestru spółki z o.o. _____________________ Tablica 84. Dokonywanie zgłoszeń do rejestru spółki akcyjnej___________________ Tablica 85. Udziały i akcje uprzywilejowane__________________________________ Tablica 86. Zbycie udziału w sp. z o.o. _ ____________________________________ Tablica 87. Zbycie akcji w spółce akcyjnej_ __________________________________ Tablica 88. Umorzenie udziału w spółce z o.o. _______________________________ Tablica 89. Umorzenie akcji_ _____________________________________________ Tablica 90. Zarząd w spółkach kapitałowych_________________________________ Tablica 91. Nadzór w spółkach kapitałowych_________________________________ Tablica 92. Zgromadzenie wspólników w spółce z o.o. _ _______________________ Tablica 93. Rodzaje zgromadzeń w spółce z o.o. _ ____________________________ Tablica 94. Zgromadzenie wspólników – miejsce i zwołanie_____________________ Tablica 95. Walne zgromadzenie akcjonariuszy w spółce akcyjnej_________________ Tablica 96. Rodzaje walnych zgromadzeń w spółce akcyjnej_____________________ Tablica 97. Walne zgromadzenie – miejsce i zwołanie__________________________ Tablica 98. Podejmowanie uchwał na zgromadzeniu wspólników i na walnym zgromadzeniu – większości głosów_ ______________________________ Tablica 99. Uchwały zgromadzenia wspólników i walnego zgromadzenia – liczba głosów na udział/akcję__________________________________________ 253 254 255 255 256 257 258 259 260 261 261 262 263 263 264 265 265 266 266 267 268 269 269 270 271 272 273 274 275 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 288 Spis treści Tablica 100. Protokołowanie uchwał zgromadzenia wspólników i walnego zgromadzenia_ ______________________________________________ Tablica 101. Uchylenie uchwały zgromadzenia wspólników i walnego zgromadzenia w spółkach kapitałowych_ _____________________________________ Tablica 102. Stwierdzenie nieważności uchwały zgromadzenia wspólników lub walnego zgromadzenia_____________________________________ Tablica 103. Zmiana umowy spółki z o.o. ___________________________________ Tablica 104. Zmiana statutu S.A. __________________________________________ Tablica 105. Rozwiązanie spółki kapitałowej _________________________________ Tablica 106. Łączenie się spółek___________________________________________ Tablica 107. Podział spółek_______________________________________________ Tablica 108. Przekształcenie spółki_________________________________________ IX 288 289 290 291 291 292 293 294 295 Część D. Testy Test 1_ __________________________________ ___297 Odpowiedzi_do_testu_ 1____ 395 Test 2____________________________________ ___320 Odpowiedzi_do_testu_ 2____ 397 Test 3_ __________________________________ ___376 Odpowiedzi_do_testu_ 3____ 403 Wykaz skrótów 1. Źródła prawa GryHazardU ��� ustawa z 19.11.2009 r. o grach hazardowych (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. FinPublU ����� ustawa z 27.8.2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 471 ze zm.) poz. 2077) KC ���������� Kodeks cywilny KK ���������� Kodeks karny KM ���������� Kodeks morski KP ����������� Kodeks pracy KPA ��������� Kodeks postępowania administracyjnego KPC ��������� Kodeks postępowania cywilnego KRO ��������� Kodeks rodzinny i opiekuńczy KRSU �������� ustawa z 20.8.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 700 ze zm.) KSH ��������� Kodeks spółek handlowych KWU �������� ustawa z 6.7.1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (tekst jedn. Dz.U. OchrKonkurU �� ustawa z 16.2.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn. z 2017 r. poz. 1007 ze zm.) Dz.U. z 2017 r. poz. 229 ze zm.) OrdPodU ����� ustawa z 29.8.1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 201 ze zm.) poz. 1876) poz. 1332 ze zm.) poz. 683) z 2017 r. poz. 1508) poz. 1560 ze zm.) PrBank ������� ustawa z 29.8.1997 r. – Prawo bankowe (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. PrBud �������� ustawa z 7.7.1994 r. – Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. PrKonsU ������ ustawa z 30.5.2014 r. o prawach konsumenta (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. PrPostSądAdm � ustawa z 30.8.2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administra- PrRest �������� ustawa z 15.5.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (tekst jedn. Dz.U. cyjnymi (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 1369 ze zm.) PrSpółdz ������ ustawa z 16.9.1982 r. – Prawo spółdzielcze (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. XII Wykaz skrótów PrUp ��������� ustawa z 28.2.2003 r. – Prawo upadłościowe (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. PrZamPubl ���� ustawa z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. PWPU ������� ustawa z 30.6.2000 r. – Prawo własności przemysłowej (tekst jedn. Dz.U. RachU ������� ustawa z 29.9.1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 2171 ze zm.) z 2017 r. poz. 1579) z 2017 r. poz. 776) poz. 1047 ze zm.) poz. 1875) z 2017 r. poz. 1868) z 2017 r. poz. 2096) SamGminU ���� ustawa z 8.3.1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. SamPowiatU �� ustawa z 5.6.1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz.U. SamWojU ����� ustawa z 5.6.1998 r. o samorządzie województwa (tekst jedn. Dz.U. SDGU �������� ustawa z 2.7.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 1829 ze zm.) ŚwiadUsługU �� ustawa z 4.3.2010 r. o świadczeniu usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 893 ze zm.) TFUE �������� Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej TWE ��������� Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską WłLokU ������ ustawa z 24.6.1994 r. o własności lokali (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 1892 ze zm.) WychTrzeźU ��� ustawa z o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ZNKU ������� ustawa z 16.4.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn. (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 487 ze zm.) Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.) 2. Organy orzekające NSA ��������� Naczelny Sąd Administracyjny SA ����������� Sąd Apelacyjny SN ���������� Sąd Najwyższy SN (7) �������� Sąd Najwyższy w składzie siedmiu sędziów TK ���������� Trybunał Konstytucyjny 3. Inne skróty art. ���������� artykuł CEIDG ������� Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej cz. ����������� część Dz.U. �������� Dziennik Ustaw ePUAP�������� elektroniczna Platforma Usług Publicznych EZIG �������� europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych KRS ��������� Krajowy Rejestr Sądowy lit. ����������� litera Wykaz skrótów XIII MF ___________ Minister Finansów Min. __________ Minister m.in. __________ między innymi MS ___________ Minister Sprawiedliwości nast. _ _________ następna (-e, -y) Nb. ___________ numer brzegowy np. ___________ na przykład Nr ____________ numer orz. ___________ orzeczenie PKD __________ Polska Klasyfikacja Działalności pkt _ __________ punkt por. ___________ porównaj post. __________ postanowienie poz. ___________ pozycja r. _____________ rok RDN __________ Rejestr Dłużników Niewypłacalnych red. ___________ redakcja RM ___________ Rada Ministrów RPO __________ Rzecznik Praw Obywatelskich s. _____________ strona S.A. _ _________ spółka akcyjna SE____________ spółka europejska S.K.A. ________ spółka komandytowo-akcyjna sp. j. __________ spółka jawna sp. k. __________ spółka komandytowa sp. z o.o. _______ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością tekst jedn. ______ tekst jednolity uchw. _ ________ uchwała UOKiK ________ Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wyr. __________ wyrok z. _____________ zeszyt zarz. __________ zarządzenie zd. ____________ zdanie Część A. Pytania egzaminacyjne Rozdział I. Podstawowe wiadomości z zakresu prawa gospodarczego publicznego Pytanie 1. Co to jest publiczne prawo gospodarcze? Prawo publiczne, jak wskazuje sama jego nazwa to prawo, które dotyczy in- teresu publicznego, czyli dotyczącego określonej, większej grupy ludzi, a nie po- szczególnych jednostek. Prawo takie cechuje nierównorzędność podmiotów (pod- miot-organ). Z kolei publiczne prawo gospodarcze to prawo dotyczące działalności gospodarczej, czyli różnych rodzajów działań podejmowanych przez człowieka mających na celu zaspokajanie różnych potrzeb ludzkich. Prawo takie obowiązuje nie tylko podmiot wykonujący działalność gospodarczą, ale i każdego człowieka, chociaż zawiera przede wszystkim regulacje dotyczące przedsiębiorców. Należy pamiętać, że w odróżnieniu od prawa gospodarczego prywatnego (jest to prawo dotyczące stosunków między podmiotami prywatnymi, czyli osobami fi- zycznymi, prawnymi czy jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobo- wości prawnej) prawo publiczne definiuje funkcje państwa w gospodarce, okre- śla swobodę działalności gospodarczej i precyzuje definicję obrotu gospodarczego w stosunkach między państwem a przedsiębiorcami. Od prawa gospodarczego publicznego należy odróżnić także prawo handlowe, które charakteryzuje się tym, że jest rodzajem prawa prywatnego i reguluje obrót gospodarczy (czyli dokonywanie czynności handlowych) między podmiotami pro- wadzącymi działalność gospodarczą. Prawo handlowe i gospodarcze, wyd. 2, Repetytoria Becka Pytanie 1 2 Część A. Pytania egzaminacyjne Pytanie 2. Jakie znasz źródła prawa gospodarczego publicznego? Do najważniejszych źródeł zaliczamy: 1) Konstytucję RP; 2) prawo Unii Europejskiej; 3) Kodeks cywilny; 4) ustawę o swobodzie działalności gospodarczej; 5) Kodeks spółek handlowych; 6) Prawo upadłościowe; 7) Prawo restrukturyzacyjne; 8) ustawę o fundacjach; 9) ustawę o stowarzyszeniach; 10) ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym; 11) ustawę o wydawaniu „Monitora Sądowego i Gospodarczego”; 12) ustawę o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; 13) ustawę o ochronie konkurencji i konsumentów. Pytanie 3. Jakie znasz najważniejsze zasady prawa gospodarczego publicznego? Do najważniejszych zasad prawa gospodarczego należą: 1) zasada swobody gospodarczej; 2) zasada ochrony własności (art. 21 ust. 1 Konstytucji RP); 3) zasada praworządności – oznacza, że organy administracji publicznej działają na podstawie i w granicach prawa; 4) zasada ochrony sądowej; 5) zasada proporcjonalności – wszelkie środki, które ingerują w swobody jedno- stek powinny być proporcjonalne do zamierzonego celu (art. 31 Konstytucji RP i art. 5 TUE); 6) zasada pomocniczości – inicjatywa gospodarcza jest w rekach obywateli, a pań- stwo ma jedynie pomagać w prowadzeniu działalności gospodarczej; 7) zasada wolności konkurencji; 8) zasada równości w sferze gospodarczej (art. 32 ust. 2 Konstytucji RP); 9) zasada społecznej gospodarki rynkowej (art. 20 Konstytucji RP, art. 3 TUE). Pytanie 4. Na czym polegają zasady wolności i równości gospodarczej? Jest to wolność w zakresie podejmowania, prowadzenia czy zakończenia wy- konywania działalności gospodarczej (art. 20 i 22 Konstytucji RP). Zgodnie z art. 6 SDGU, podejmowanie, wykonywanie i zakończenie działal- ności gospodarczej jest wolne dla każdego na równych prawach, z zachowaniem Pytania 2–4 Prawo handlowe i gospodarcze, wyd. 2, Repetytoria Becka Rozdział I. Podstawowe wiadomości z zakresu prawa gospodarczego publicznego 3 warunków określonych przepisami prawa. Właściwy organ nie może żądać ani uza- leżniać swojej decyzji w sprawie podjęcia, wykonywania i zakończenia działalno- ści gospodarczej przez zainteresowaną osobę od spełnienia przez nią dodatkowych warunków, w szczególności od przedłożenia dokumentów lub ujawnienia danych, nieprzewidzianych przepisami prawa. Właściwy organ, z wyłączeniem sądu po- wszechnego, nie może żądać ani uzależnić swoich rozstrzygnięć w sprawie podję- cia, wykonywania lub zakończenia działalności gospodarczej od przedłożenia doku- mentów w formie oryginału, poświadczonej kopii lub poświadczonego tłumaczenia, chyba że obowiązek taki jest przewidziany przepisami ustaw szczególnych z uwagi na nadrzędny interes publiczny lub wynika z bezpośrednio stosowanych przepisów powszechnie obowiązującego prawa wspólnotowego albo ratyfikowanych umów międzynarodowych. Pytanie 5. Jakie organy stanowią administrację gospodarczą? Administracja gospodarcza dzieli się na: 1)  administrację rządową szczebla centralnego; administrację taką stanowi: Rada Ministrów, poszczególni ministrowie (szczególnie minister właściwy do spraw gospodarczych czy minister właściwy do spraw finansowych), Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, Prezes Urzędu Zamówień Publicznych; 2)  administrację rządową szczebla terytorialnego; stanowią ją np.: wojewoda, dyrektorzy izb skarbowych, naczelnicy urzędów skarbowych, dyrektorzy urzę- dów kontroli skarbowej, dyrektorzy okręgowych urzędów miar i naczelnicy ob- wodowych urzędów miar, wojewódzki inspektor inspekcji handlowej, komen- dant wojewódzki Policji; 3)  samorząd terytorialny (gmina, powiat, województwo); 4)  agencje; są ta np. agencje wykonawcze (art. 18 FinPublU), Agencja Nieruchomości Rolnych oraz Wojskowa Agencja Mieszkaniowa; 5) organy UE (Komisja Europejska, Rada Unii Europejskiej, Parlament Europejski). Pytanie 6. Czym jest samorząd zawodowy i gospodarczy? Zgodnie z art. 17 ust. 1 Konstytucji RP, samorządy zawodowe, reprezentujące osoby wykonujące zawody zaufania publicznego i sprawujące pieczę nad należytym wykonywaniem tych zawodów w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony mogą być tworzone w drodze ustawy. Organizacje samorządu mają na celu repre- zentację osób wykonujących zawody zaufania publicznego wobec obywateli i ich organizacji, jak również w stosunkach z organami państwa oraz zapewnienie nale- Prawo handlowe i gospodarcze, wyd. 2, Repetytoria Becka Pytania 5–6 4 Część A. Pytania egzaminacyjne żytego wykonywania tych zawodów, w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony. Do takich samorządów należą np. adwokaci czy radcowie prawni. Z kolei kwestie dotyczące samorządu gospodarczego regulują ustawy o rze- miośle, izbach gospodarczych, izbach rolniczych, czy o samorządzie zawodowym niektórych przedsiębiorców. Pytanie 7. Podaj pojęcie działalności gospodarczej. Czy pojęcie to stosuje się do  działalności rolniczej? Zgodnie z art. 2 SDGU, działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w spo- sób zorganizowany i ciągły. Do działalności gospodarczej: budowlanej, handlowej i usługowej, oraz działalności zawodowej polegającej na świadczeniu usług stosu- je się odpowiednio przepisy art. 5, przepisy rozdziału 2 i 3 ustawy z 4.3.2010 r. o świadczeniu usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Przepisów SDGU nie stosuje się do: 1) działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie upraw rolnych oraz chowu i ho- dowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego; 2) wynajmowania przez rolników pokoi, sprzedaży posiłków domowych i świad- czenia w gospodarstwach rolnych innych usług związanych z pobytem turystów; 3) wyrobu wina przez producentów będących rolnikami wyrabiającymi mniej niż 100 hektolitrów wina w ciągu roku gospodarczego, o których mowa w art. 17 ust. 3 ustawy z 12.5.2011 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina; 4) działalności rolników w zakresie sprzedaży, o której mowa w art. 20 ust. 1c usta- wy z 26.7.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Pytanie 8. Jak definiuje pojęcie przedsiębiorcy ustawa o swobodzie działalno- ści gospodarczej, a jak Kodeks cywilny? Zgodnie z KC, przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 331 § 1 KC, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową. Natomiast według SDGU, przedsiębiorcą  jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą praw- ną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą. Za przedsiębiorców uznaje się także wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej (ale nie spółkę cywilną). Pytania 7–8 Prawo handlowe i gospodarcze, wyd. 2, Repetytoria Becka Rozdział I. Podstawowe wiadomości z zakresu prawa gospodarczego publicznego 5 Pytanie 9. Zdefiniuj mikro-, małego i średniego przedsiębiorcę? Za mikroprzedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych: 1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz 2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 mln euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekro- czyły równowartości w złotych 2 mln euro. Za małego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jed- nym z dwóch ostatnich lat obrotowych: 1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz 2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 mln euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat, nie przekro- czyły równowartości w złotych 10 mln euro. Za średniego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jed- nym z dwóch ostatnich lat obrotowych: 1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz 2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 50 mln euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekro- czyły równowartości w złotych 43 mln euro. Pytanie 10. Jak oblicza się średnioroczne zatrudnienie u przedsiębiorcy w celu  określenia czy jest on mikro-, małym czy średnim przedsiębiorcą? Średnioroczne zatrudnienie określa się w przeliczeniu na pełne etaty. Przy obliczaniu nie uwzględnia się pracowników przebywających na urlopach macie- rzyńskich, urlopach na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopach ojcowskich, urlopach rodzicielskich i urlopach wychowawczych, a także zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego. W przypadku przedsiębiorcy działającego krócej niż rok, jego przewidywany obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych, a także średnioroczne zatrudnienie oszacowuje się na podsta- wie danych za ostatni okres, udokumentowany przez przedsiębiorcę. Prawo handlowe i gospodarcze, wyd. 2, Repetytoria Becka Pytania 9–10
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Prawo handlowe i gospodarcze. Pytania. Kazusy. Tablice. Testy. Wydanie 2
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: