Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00294 006949 13420704 na godz. na dobę w sumie
Prawo handlowe w pigułce. Wydanie 4 - ebook/pdf
Prawo handlowe w pigułce. Wydanie 4 - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 409
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-812-8686-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

W opracowaniu uwzględniono następujące zagadnienia:

Prawo spółek handlowych

Prawo upadłościowe

Prawo restrukturyzacyjne

Wydanie trzecie zostało wzbogacone o pytania otwarte, wraz z odpowiedziami, które pozwolą sprawdzić stopień przygotowania do egzaminu lub kolokwium.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

DZIAŁ PIERWSZY. PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH Część I. Uwagi ogólne Rozdział 1. Klasyfikacja spółek 1. Spółki osobowe i kapitałowe. Kodeks spółek handlowych wyróżnia dwa rodzaje spółek handlowych – spółki osobowe oraz spółki kapitałowe. Do spółek osobowych zalicza się: spółkę jawną, partnerską, komandyto- wą i komandytowo-akcyjną. Grupę spółek kapitałowych tworzą: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółka akcyjna (art. 1 § 2 KSH). Odrębne typy spółek stanowią: spółka cywilna oraz spółka europejska. SPÓŁKI SPÓŁKI HANDLOWE Wszystkie spółki handlowe uregulowane są przepisami Kodeksu spółek handlowych. SPÓŁKA CYWILNA Spółka cywilna uregulowana jest przepisami art. 860–875 KC. SPÓŁKA EUROPEJSKA Spółka europejska uregulowana jest rozporządzeniem Rady WE z 8.10.2001 r. o statucie spółki europejskiej. Uzupełnieniem tej regulacji jest Dyrektywa Piętnasta Rady UE z 8.10.2001 r. normująca uczestnictwo pracowników w SE. W prawie polskim kwestie spółki europejskiej reguluje ustawa z 4.3.2005 r. o europejskim zgrupowaniu interesów gospodarczych i spółce europejskiej (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2142 ze zm.). SPÓŁKI OSOBOWE SPÓŁKI KAPITAŁOWE SPÓŁKA JAWNA SPÓŁKA PARTNERSKA SPÓŁKA KOMANDYTOWA SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA AKCYJNA 4 Część I. Uwagi ogólne Kodeks spółek handlowych wyróżnia wśród spółek kapitałowych tak- że spółkę jednoosobową, spółkę powiązaną, a wśród spółek handlo- wych spółkę dominującą oraz w spółce akcyjnej spółkę publiczną. 2. Spółka jednoosobowa. Jest to spółka kapitałowa, której wszystkie udziały albo akcje należą do jednego wspólnika albo akcjonariusza. 3. Spółka dominująca. Jest to spółka handlowa, w przypadku gdy: • dysponuje bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgro- madzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu, także jako za- stawnik albo użytkownik, bądź w zarządzie innej spółki kapitałowej (spółki zależnej), także na podstawie porozumień z innymi osobami lub • jest uprawniona do powoływania lub odwoływania większości człon- ków zarządu innej spółki kapitałowej (spółki zależnej) albo spółdziel- ni (spółdzielni zależnej), także na  podstawie porozumień z  innymi osobami lub • jest uprawniona do powoływania lub odwoływania większości człon- ków rady nadzorczej innej spółki kapitałowej (spółki zależnej) albo spółdzielni (spółdzielni zależnej), także na  podstawie porozumień z innymi osobami lub • członkowie jej zarządu lub członkowie jej rady nadzorczej stanowią więcej niż połowę członków zarządu innej spółki kapitałowej (spółki zależnej) albo spółdzielni (spółdzielni zależnej) lub • dysponuje bezpośrednio lub pośrednio większością głosów w spółce osobowej zależnej albo na walnym zgromadzeniu spółdzielni zależ- nej, także na podstawie porozumień z innymi osobami lub • wywiera decydujący wpływ na działalność spółki kapitałowej zależnej albo spółdzielni zależnej, w szczególności na podstawie umów okre- ślonych w art. 7 KSH (art. 4 § 1 pkt 4 KSH). Spółka dominująca ma obowiązek zawiadomić spółkę kapitałową za- leżną o powstaniu stosunku dominacji w terminie 2 tygodni od dnia po- wstania tego stosunku, pod rygorem zawieszenia wykonywania prawa głosu z akcji albo udziałów spółki dominującej reprezentujących więcej niż 33 kapitału zakładowego spółki zależnej. Nabycie lub wykonywa- Rozdział 1. Klasyfikacja spółek 5 nie praw z akcji albo udziałów przez spółkę albo spółdzielnię zależną uważa się za nabycie albo wykonywanie praw przez spółkę dominującą. Uchwała zgromadzenia wspólników albo walnego zgromadzenia, powzię- ta bez takiego zawiadomienia jest nieważna, chyba że  spełnia wymogi kworum oraz większości głosów bez uwzględnienia głosów nieważnych. Akcjonariusz, wspólnik, członek zarządu albo rady nadzorczej spółki kapitałowej może żądać, aby spółka handlowa, która jest wspólnikiem albo akcjonariuszem w tej spółce, udzieliła informacji, czy pozostaje ona w stosunku dominacji lub zależności wobec określonej spółki handlowej albo spółdzielni będącej wspólnikiem albo akcjonariuszem w tej samej spółce kapitałowej. Uprawniony może żądać również ujawnienia liczby akcji lub głosów albo liczby udziałów lub głosów, jakie spółka handlowa posiada w spółce kapitałowej, w tym także jako zastawnik, użytkownik lub na podstawie porozumień z innymi osobami. Żądanie udzielenia in- formacji oraz odpowiedzi powinny być złożone na piśmie. Odpowiedzi na pytania należy udzielić uprawnionemu oraz właściwej spółce kapi- tałowej w terminie 10 dni od dnia otrzymania żądania. Jeżeli żądanie udzielenia odpowiedzi doszło do  adresata później niż na  2 tygodnie przed dniem, na  który zwołano zgromadzenie wspólników albo wal- ne zgromadzenie, bieg terminu do jej udzielenia rozpoczyna się w dniu następującym po dniu, w którym zakończyło się zgromadzenie wspól- ników albo walne zgromadzenie. Od  dnia rozpoczęcia biegu terminu udzielenia odpowiedzi do dnia jej udzielenia zobowiązana spółka han- dlowa nie może wykonywać praw z akcji albo udziałów w spółce kapi- tałowej zależnej. 4. Spółka powiązana. Jest to spółka kapitałowa, w której inna spół- ka handlowa albo spółdzielnia dysponuje bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 20 głosów na zgromadzeniu wspólników albo na wal- nym zgromadzeniu, także jako zastawnik lub użytkownik, albo na pod- stawie porozumień z innymi osobami, lub która posiada bezpośrednio co najmniej 20 udziałów albo akcji w innej spółce kapitałowej (art. 4 § 1 pkt 5 KSH). 5. Spółka publiczna. Jest to spółka w rozumieniu przepisów ustawy z  29.7.2005 r. o  ofercie publicznej i  warunkach wprowadzania instru- 6 Część I. Uwagi ogólne mentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spół- kach publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 512 ze zm.). Rozdział 2. Obliczanie głosów 1. Większość głosów. Pojęcie „większość” stanowi relatywny miernik, wskazujący jaką liczbą głosów należy podjąć decyzję, aby miała ona moc prawnie wiążącą. 2. Rodzaje większości. Wyróżnia się trzy rodzaje większości: zwykłą, bezwzględną oraz kwalifikowaną. Większość zwykła głosów polega na tym, że więcej osób głosuje za danym rozwiązaniem niż jest jego prze- ciwników, przy czym nieuwzględniane są głosy osób wstrzymujących się. Z kolei większość kwalifikowana oznacza, że na daną propozycję musi przystać określona (ułamkowo bądź procentowo) liczba głosujących. Za- wsze jest ona większa niż połowa. WIĘKSZOŚĆ BEZWZGLĘDNA (ABSOLUTNA) Większość taka występuje, gdy dla ważności danej decyzji wymagana jest ponad połowa ważnie oddanych głosów. Przyjmuje się, że „ponad połowa” oznacza po prostu więcej niż 50 . Liczą się przy tym głosy „za”, „przeciw” oraz „wstrzymujące się”. WZGLĘDNA Rozwiązanie nabiera mocy wiążącej, gdy za jego przyjęciem głosowało więcej osób niż za przyjęciem jakiegokolwiek innego rozwiązania poddanego pod głosowanie. Nie bierze się przy tym pod uwagę głosów „wstrzymujących się”. KWALIFIKOWANA Większość kwalifikowana występuje, gdy za przyjęciem określonego rozwiązania głosowała i oddała głosy ważne ustalona ułamkowo lub procentowo, większa od połowy, część ogólnej liczby osób biorących udział w głosowaniu, np. 1/2 lub 3/4 głosujących. 3. Obliczanie głosów w KSH. Na użytek KSH przyjęto, że większość bezwzględna to więcej niż połowa głosów oddanych. Możliwe są różne sposoby obliczania głosów i odniesienia się do ca- łego składu organu, obecnych członków organu i głosów oddanych. Re- gulacja przyjęta w  KSH przewiduje system „premiowania” aktywnych Rozdział 3. Wzorzec umowy 7 członków rady nadzorczej oraz zarządu. Przy obliczaniu głosów nie są liczone głosy, których nie oddano, głosy nieważne itp. Liczą się wyłącznie głosy: • „za”, • „przeciw” oraz • „wstrzymujące się” oddane podczas głosowania w sposób zgodny z ustawą, umową albo sta- tutem spółki (art. 4 § 1 pkt 9 KSH). Rozdział 3. Wzorzec umowy 1. Wzorzec umowy. W związku z rozszerzeniem możliwości zakłada- nia niektórych spółek handlowych w drodze elektronicznej, do Kodeksu spółek handlowych wprowadzono definicje wzorca umowy oraz innych instytucji i określeń, które są stosowane w elektronicznym postępowaniu rejestrowym. Wzorzec umowy to wzorzec umowy spółki udostępniony w systemie te- leinformatycznym. 2. Podpis potwierdzony profilem zaufanym ePUAP. Jest to pod- pis, o którym mowa w art. 3 pkt 15 ustawy z 17.2.2005 r. o informatyza- cji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 570). Zgodnie z  tym przepisem podpis potwierdzony profilem zaufanym ePUAP to podpis złożony przez użytkownika konta ePUAP, do którego zostały dołączone informacje identyfikujące zawarte w profilu zaufanym ePUAP, a także: • jednoznacznie wskazujący profil zaufany ePUAP osoby, która wyko- • autoryzowany przez użytkownika konta ePUAP, • potwierdzony i chroniony podpisem systemowym ePUAP. • zawierający czas wykonania podpisu, • jednoznacznie identyfikujący konto ePUAP osoby, która wykonała nała podpis, podpis, 8 Część I. Uwagi ogólne 3. Postanowienia zmienne umowy. Są  to  postanowienia umo- wy spółki zawartej przy wykorzystaniu wzorca umowy, które zgodnie z wzorcem mogą być modyfikowane przez wybór odpowiednich warian- tów poszczególnych postanowień albo przez wprowadzenie odpowied- nich danych w określone pola wzorca, umożliwiające ich wprowadzenie. 4. Spółka, której umowa została zawarta przy wykorzystaniu wzorca umowy. Jest to  spółka, której umowa została zawarta przy wykorzystaniu wzorca umowy, z wyłączeniem spółki utworzonej przy wykorzystaniu wzorca, której umowa została zmieniona w inny sposób niż przy wykorzystaniu wzorca. 5. Należy pamiętać, że jeżeli przepis ustawy tak stanowi, zawarcie umowy spółki lub wykonanie innej czynności dotyczącej spółki może nastąpić także przy wykorzystaniu wzorca umowy lub innych wzorców udostęp- nionych w systemie teleinformatycznym. Czynności, o których mowa powyżej, są wykonywane w systemie teleinformatycznym za pośrednic- twem konta, o którym mowa w art. 126 § 6 KPC, służącego do wnoszenia pism procesowych w postępowaniu rejestrowym. Rozdział 4. Ogłoszenia 1. Wpisy do rejestru. Zasady dotyczące ogłaszania wpisów spółek han- dlowych oraz innych przedsiębiorców w sposób szczegółowy normuje ustawa z 20.8.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 700 ze zm.). Zgodnie z art. 13 ust. 1 KRSU wpisy do Rejestru pod- legają obowiązkowemu ogłoszeniu w Monitorze Sądowym i Gospodar- czym (MSiG), chyba że ustawa stanowi inaczej. Wyjątki od tej zasady, polegające na tym, że wpis nie podlega ogłoszeniu, dotyczą wpisów: • w dziale 4 rejestru przedsiębiorców, • do rejestru stowarzyszeń i innych organizacji społecznych i zawodo- wych, fundacji, samodzielnych publicznych zakładów opieki zdro- wotnej i co do zasady organizacji pożytku publicznego, • do rejestru dłużników niewypłacalnych, Rozdział 4. Ogłoszenia 9 • dokonane w wyniku rozpatrzenia wniosku w przedmiocie wpisu nu- meru REGON oraz NIP stanowiącego uzupełnienie pierwszego wpisu nowego podmiotu do Rejestru (art. 20 ust. 1d KRSU), • daty uprawomocnienia się postanowienia sądu rejestrowego w spra- wach, w których postanowienia te są skuteczne i wykonalne z chwilą ich uprawomocnienia (art. 20 ust. 3 KRSU). 2. Dokumenty i informacje. Dokumenty i  informacje o  spółkach komandytowo-akcyjnych oraz spółkach kapitałowych wymagają ogłoszenia. Ponadto, dokumenty lub informacje powinny być złożone do sądu rejestrowego. Obowiązkowemu ogłoszeniu podlegają także informacje o: • osiągnięciu lub utracie przez spółkę handlową pozycji dominującej w spółce akcyjnej. Osiągnięcie takiej pozycji w spółce z o.o. nie musi być ogłaszane. Natomiast w przypadku spółki akcyjnej istnieje moż- liwość przyjęcia w statucie obowiązku zawiadomienia wszystkich ak- cjonariuszy listami poleconymi zamiast zamieszczania ogłoszenia, • obniżeniu lub podwyższeniu kapitału zakładowego spółki akcyjnej, • zwołaniu walnego zgromadzenia spółki akcyjnej, • otwarciu likwidacji spółki akcyjnej. Otwarcie likwidacji spółki akcyjnej ogłasza się w MSiG, i to dwukrotnie. 3. Miejsce ogłoszenia. Zgodnie z art. 5 § 3 KSH ogłoszenia pocho- dzące od spółki publikowane są w MSiG, chyba że ustawa stanowi ina- czej. W ustawie lub w statucie spółki może być przewidziany inny sposób ogłaszania. Miejscem ogłoszenia może być poza MSiG telewizja, prasa, Internet itp. 4. Monitor Sądowy i Gospodarczy. Monitor Sądowy i Gospodarczy jest ogólnopolskim dziennikiem urzędowym. Ogłoszenia i obwieszcze- nia, które są w nim zamieszczane, podlegają określonym przez prawo opłatom. Przedsiębiorcy mają obowiązek przechowywać w lokalu swojej siedziby numery Monitora, w których zamieszczane są dotyczące ich informacje. 10 Część I. Uwagi ogólne W MSiG umieszczane są wszystkie wpisy do rejestru sądowego, chy- ba że ustawa stanowi inaczej. Ogłoszenia takie wymagane są przez KSH, KPC oraz ustawy szczególne. 5. Termin zgłoszenia. Złożenie przez spółkę wniosku o  ogłoszenie w MSiG o zdarzeniu podlegającym obowiązkowi publikacji powinno być dokonane w terminie 2 tygodni od zajścia zdarzenia, chyba że ustawa stanowi inaczej. Część II. Charakterystyka spółek osobowych i kapitałowych Rozdział 1. Cechy spółki osobowej 1. Charakter spółki. Spółka osobowa jest spółką prawa handlowe- go, która może we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywana. W przeciwieństwie do spółki kapitałowej, decydującą rolę odgrywa w niej czynnik osobowy. 2. Przedsiębiorstwo. Spółka osobowa prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą. 3. Podmiotowość prawna. Kodeks spółek handlowych przyznaje spółkom osobowym podmiotowość prawną. W związku z tym poddaje się w wątpliwość używanie pojęcia „ułomna” osoba prawna na określe- nie spółek osobowych. Bardziej trafne wydaje się być określenie art. 331 § 1 KC „jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną”. Spółki osobowe uzyskują zdolność prawną z  chwilą wpisu do  rejestru (KRS). Na  podmiotowość prawną składa się zdolność do czynności prawnych oraz zdolność sądowa. PODMIOTOWOŚĆ PRAWNA SPÓŁKI OSOBOWEJ ZDOLNOŚĆ DO CZYNNOŚCI PRAWNYCH Spółka może nabywać we własnym imieniu prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, oraz zaciągać zobowiązania. Możliwość nabywania przez spółkę praw i zaciągania zobowiązań oznacza dopuszczenie spółki do udziału w obrocie prawnym i gospodarczym. ZDOLNOŚĆ SĄDOWA Zdolność sądową spółki osobowej potwierdza art. 8 § 1 KSH, zgodnie z którym spółka może pozywać i być pozywana. 12 4. Utworzenie spółki. Spółka osobowa musi być utworzona przez co najmniej 2 wspólników. Wyjątkowo KSH dopuszcza sytuację, gdy spółka osobowa może mieć jednego wspólnika – w  przypadku gdy w spółce pozostaje jeden partner lub gdy tylko jeden partner posiada uprawnienia do wykonywania wolnego zawodu związanego z przedmio- tem działalności spółki, spółka ulega rozwiązaniu najpóźniej z upływem roku od dnia zaistnienia któregokolwiek z tych zdarzeń (art. 98 § 2 KSH). Spółki osobowe mogą być zakładane przez osoby fizyczne, osoby praw- ne oraz jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną (wyjątek stanowi spółka partnerska, gdzie partnerami mogą być tylko osoby fizyczne). 5. Wyodrębnienie organizacyjne i majątkowe. W  przypadku spółki osobowej nastąpiło odejście od  koncepcji wspólności łącznej na rzecz odrębnego od wspólników majątku spółki. Spółka osobowa jest zatem odrębnym od wspólników podmiotem. Obok majątku wspól- ników istnieje odrębna masa majątkowa należąca do spółki, która nie stanowi wspólności łącznej wspólników. 6. Prowadzenie spraw spółki i reprezentacja. Prowadzenie spraw spółki oraz jej reprezentowanie w stosunkach z osobami trzecimi należy, co do zasady, do samych wspólników. 7. Odpowiedzialność wspólników. Wyodrębnienie organizacyjne i  majątkowe spółki osobowej nie wyłącza zasad posiłkowej odpowie- dzialności wspólników za zobowiązania spółki. Konsekwencją niepo- siadania przez spółkę osobową osobowości prawnej jest to, że za jej zo- bowiązania odpowiadają, w razie bezskutecznej egzekucji wobec spółki, wspólnicy (swoim majątkiem osobistym). Wyjątek dotyczy akcjonariu- szy uczestniczących w spółce komandytowo-akcyjnej, którzy nie odpo- wiadają w ogóle za zobowiązania tej spółki. Odpowiedzialność w spółce osobowej ma co do zasady charakter: • osobisty, • nieograniczony, • subsydiarny oraz • solidarny. Część II. Charakterystyka spółek osobowych… Rozdział 1. Cechy spółki osobowej 13 8. Wkłady. Przedmiotem wkładu wspólnika spółki osobowej mogą być: pieniądze, aport (wkład niepieniężny), świadczenie pracy lub usług. W razie wątpliwości uważa się, że wkłady wspólników są równe. W przypadku zawarcia lub zmiany umowy spółki przy wykorzystaniu wzorca umowy wkład wspólnika może być wyłącznie pieniężny. 9. Przeniesienie praw. Ogół praw i  obowiązków wspólnika spółki osobowej może być przeniesiony na inną osobę (wyjątek od tej zasady dotyczy jednoosobowej spółki partnerskiej). Przeniesienie praw i obo- wiązków odnosi się tylko do ogółu tych praw i obowiązków łącznie. Nie można przenieść tylko niektórych praw i niektórych obowiązków. Przeniesienie praw i obowiązków możliwe jest po spełnieniu następu- jących warunków: • umowa spółki tak stanowi, • wszyscy pozostali wspólnicy udzielili pisemnej zgody, chyba że umo- wa spółki stanowi inaczej. W wyniku przeniesienia praw i obowiązków w prawa i obowiązki dotych- czasowego wspólnika wstępuje nowa osoba, uzyskując tym samym sta- tus wspólnika. Za  zobowiązania występującego wspólnika związane z  uczestnic- twem w spółce osobowej oraz za zobowiązania tej spółki osobowej od- powiadają solidarnie występujący wspólnik oraz wspólnik przystępują- cy do spółki. Przeniesienie ogółu praw i  obowiązków wspólnika spółki, której umowa została zawarta przy wykorzystaniu wzorca umowy, może nastą- pić przy wykorzystaniu wzorca udostępnionego w systemie teleinforma- tycznym. Oświadczenia zbywcy i nabywcy wymagają w takiej sytuacji opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Oświadczenia woli złożone w ten sposób są równoważne z oświadczeniami woli złożonymi w for- mie pisemnej. 10. Zmiana postanowień umowy spółki osobowej. Zmiana posta- nowień umowy spółki w spółkach osobowych wymaga zgody wszyst- 14 kich wspólników, chyba że umowa stanowi inaczej. Rozwiązanie takie zapobiegać ma powstaniu pata decyzyjnego. Dopuszczalność zmiany umowy spółki większością głosów może być przewidziana w umowie założycielskiej lub umowie zmienionej w trakcie funkcjonowania spółki. Na  zamieszczenie w  umowie założycielskiej zezwolenia na  zmianę umowy spółki muszą wyrazić zgodę wszyscy wspólnicy. W przypadku gdy umowa założycielska nie przewiduje takiej możliwości, dopiero jej zmiana, dokonana jednomyślnie, może dopuścić do wprowadzenia za- sady zmiany umowy spółki większością głosów. Zmiana umowy spółki może zatem nastąpić większością głosów (jeśli umowa tak stanowi), bez zgody wspólnika, którego zmiany mają dotyczyć. Jednak wspólnik ten musi zgodzić się na to wcześniej, przyjmując stosowne przepisy umowy spółki czy nabywając ogół praw i obowiązków. Nigdy jednak w umowie nie można wyłączyć możliwości zmiany umowy. 11. Kontrola. Wspólnicy spółki osobowej mają prawo do indywidual- nej kontroli spółki. 12. Udział w zyskach i stratach. W spółce osobowej wspólnicy mają co do zasady prawo do równego udziału w zyskach i stratach, niezależ- nie od wartości wniesionego wkładu. 13. Wyłączenie wspólnika. Możliwe jest wyłączenie wspólnika ze spółki osobowej. 14. Nie może być członkiem zarządu spółki partnerskiej oraz członkiem rady nadzorczej spółki komandytowo-akcyjnej osoba, która została skazana prawomocnym wyrokiem za  przestęp- stwa określone w  przepisach rozdziałów XXXIII–XXXVII KK oraz w art. 585, 587, 590 i 591 KSH. Ten zakaz ustaje z upływem piątego roku od dnia uprawomocnienia się wyroku skazującego, chyba że wcześniej nastąpiło zatarcie skazania. W terminie 3 miesięcy od dnia uprawomoc- nienia się wyroku, skazany może złożyć wniosek do sądu, który wydał wyrok, o  zwolnienie go z  zakazu pełnienia funkcji w  spółce handlo- wej lub o skrócenie czasu obowiązywania zakazu. Nie dotyczy to prze- Część II. Charakterystyka spółek osobowych… Rozdział 2. Cechy spółki kapitałowej 15 stępstw popełnionych umyślnie. Sąd rozstrzyga o wniosku, wydając po- stanowienie. 15. Wypowiedzenie umowy, śmierć wspólnika lub upadłość. W  spółkach osobowych wypowiedzenie umowy przez wspólnika lub jego wierzyciela, śmierć wspólnika czy też ogłoszenie przez niego upadłości, powoduje rozwiązanie spółki. Jednak pomimo śmierci lub ogłoszenia upadłości wspólnika oraz pomimo wypowiedzenia umowy spółki przez wspólnika lub jego wierzyciela, spółka trwa nadal pomiędzy pozostałymi wspólnikami, jeżeli umowa spółki tak stanowi lub pozostali wspólnicy tak postanowią. 16. Likwidacja. Likwidacja w spółkach osobowych nie jest obowiąz- kowa, wspólnicy mogą uzgodnić inny sposób zakończenia spółki. Waż- ny wyjątek stanowi w  tym względzie spółka komandytowo-akcyjna. Artykuł 150 KSH stanowi, że do rozwiązania i likwidacji tej spółki sto- suje się przepisy dotyczące likwidacji spółki akcyjnej (chyba że sytuacja majątkowa spółki uzasadnia postawienie jej w stan upadłości, w którym wykreślenie spółki z  rejestru następuje po  zakończeniu postępowania upadłościowego). Likwidatorami w spółkach osobowych są co do zasady wspólnicy. Rozdział 2. Cechy spółki kapitałowej 1. Charakter spółki. Spółka kapitałowa jest spółką prawa handlowe- go. Odwrotnie niż w spółce osobowej, decydującą rolę odgrywa w niej czynnik kapitałowy. 2. Firma. Firma spółki kapitałowej może być obrana dowolnie (jednak nie może wprowadzać w błąd). Zazwyczaj korpus firmy składa się z ele- mentów rzeczowych, fantazyjnych i kombinowanych. 3. Osobowość prawna. Spółki kapitałowe posiadają osobowość prawną. 16 4. Cel spółki. Spółki kapitałowe mogą być utworzone w każdym celu prawnie dopuszczalnym, nie musi to być cel gospodarczy. 5. Utworzenie spółki. Spółki te mogą być utworzone przez jeden lub więcej podmiotów. Jednak ani spółka z o.o. ani spółka akcyjna nie mogą być zawiązane wyłącznie przez jednoosobową spółkę z o.o. 6. Umowa spółki. Umowa spółki z  o.o. powinna być sporządzona w formie aktu notarialnego lub przy wykorzystaniu wzorca umowy. Z kolei umowa spółki akcyjnej musi być sporządzona wyłącznie w for- mie aktu notarialnego. 7. Organy. Spółki kapitałowe działają przez swoje organy. Członkiem organu może być tylko osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czyn- ności prawnych. Nie może być członkiem zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej, likwidatorem albo prokurentem osoba, która została skazana prawomocnym wyrokiem za  przestępstwa określo- ne w  przepisach rozdziałów XXXIII–XXXVII KK oraz w  art.  585, 587, 590 i 591 KSH. Ten zakaz ustaje z upływem piątego roku od dnia uprawomocnienia się wyroku skazującego, chyba że wcześniej nastąpiło zatarcie skazania. W terminie 3 miesięcy od dnia uprawomocnienia się wyroku, skazany może złożyć wniosek do sądu, który wydał wy- rok, o zwolnienie go z zakazu pełnienia funkcji w spółce handlowej lub o skrócenie czasu obowiązywania zakazu. Nie dotyczy to przestępstw po- pełnionych umyślnie. Sąd rozstrzyga o wniosku, wydając postanowienie. Skuteczność dokonywania czynności prawnych w  spółce kapitało- wej, w przypadku gdy wymagana jest zgoda innego organu spółki, za- leży od źródła, z którego wynika obowiązek uzyskania zgody. Źródło takie stanowić może ustawa (art. 17 § 1 KSH) bądź umowa (statut) spół- ki. W przypadku gdy wymóg zgody wynika z ustawy, czynność doko- nana bez wymaganej zgody jest nieważna. Zgoda taka może być wyra- żona także po złożeniu oświadczenia woli – w terminie do 2 miesięcy od dnia złożenia oświadczenia przez spółkę. Jeżeli zostanie potwierdzo- na, ma moc wsteczną od chwili dokonania czynności prawnej. Wyjąt- kiem jest art. 230 KSH (w przypadku sp. z o.o. rozporządzenie prawem Część II. Charakterystyka spółek osobowych…
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Prawo handlowe w pigułce. Wydanie 4
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: