Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00692 013122 12039303 na godz. na dobę w sumie
Prawo i postępowanie administracyjne w pigułce. Wydanie 5 - ebook/pdf
Prawo i postępowanie administracyjne w pigułce. Wydanie 5 - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 269
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-9443-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Prawo i postępowanie administracyjne w pigułce to:

dzięki którym szybko przyswoisz i powtórzysz wiedzę

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Na egzamin! Na egzamin! Zbliża się trudny egzamin, a Ty nie masz już czasu na wertowanie grubych podręczników? A może musisz szybko powtórzyć materiał przed egzaminem wstępnym na aplikację? Jeżeli na jedno z tych pytań odpowiedziałeś TAK, ta publikacja jest właśnie dla Ciebie! To wyciąg, opracowanie wszystkich najważniejszych zagadnień z zakresu prawa i postępowania admini- stracyjnego, których znajomość pomoże Ci w zdaniu egzaminu. Masz ochotę na więcej? Korzystaj z ma- teriałów online. Prawo i postępowanie administracyjne w pigułce to: • zwięzłe ujęcie tematu, • tabele, wykresy i wyróżnienia, • istotne stwierdzenia, bez zbędnych opisów, dzięki którym szybko przyswoisz i powtórzysz wiedzę. Wydanie piąte zawiera również pytania, wraz z od- powiedziami, które padały na egzaminach i kolo- kwiach. Beck Akademia testy prawnicze www.ksiegarnia.beck.pl e-mail: dz.handlowy@beck.pl tel.: 22 31 12 222, fax: 22 33 77 601 ISBN 978-83-255-9442-8 Cena 24,90 zł . d y w . 5 e c ł u g i p w E N J Y C A R T S I I N M D A E I N A W O P Ę T S O P i O W A R P K C E B H C . . PRAWO i POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE w pigułce 5. wydanie szybko zwięźle i na temat PRAWO i POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE w pigułce Inne w tej serii: Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych w pigułce Prawo cywilne w pigułce Postępowanie cywilne w pigułce Prawo karne w pigułce Postępowanie karne w pigułce Prawo handlowe w pigułce Prawo gospodarcze publiczne w pigułce Prawo fi nansowe w pigułce Prawo rodzinne i nieletnich w pigułce Prawo konstytucyjne w pigułce Prawo rzymskie w pigułce Logika w pigułce Historia ustroju i prawa Polski w pigułce Powszechna historia państwa i prawa w pigułce Prawo Unii Europejskiej w pigułce Podstawy prawa i wiedzy o społeczeństwie w pigułce Prawo medyczne w pigułce Polecamy inne nasze publikacje: W. Federczyk, M. Klimaszewski, B. Majchrzak POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE Wykłady Becka B. Szmulik, S. Serafi n, K. Miaskowska ZARYS PRAWA ADMINISTRACYJNEGO Skrypty Becka www.ksiegarnia.beck.pl PRAWO i POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE w pigułce 5. wydanie WYDAWNICTWO C.H.BECK WARSZAWA 2017 Stan prawny: czerwiec 2017 r. Darmowe aktualizacje dostępne na www.testy-prawnicze.pl! Redaktor prowadzący: Aneta Gacka-Asiewicz © Wydawnictwo C.H.Beck 2017 Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: IDENTIA Druk i oprawa: Orthdruk, Białystok ISBN 978-83-255-9442-8 ISBN e-book 978-83-255-9443-5 Spis treści Wstęp ............................................................................................................................................. Wykaz skrótów ......................................................................................................................... DZIAŁ PIERWSZY. PRAWO ADMINISTRACYJNE .......................................................... Część I. Uwagi ogólne o prawie administracyjnym ................................................ Rozdział 1. Definicja prawa administracyjnego ..................................................... Rozdział 2. Kontrola i nadzór ........................................................................................ Część II. Źródła prawa administracyjnego .................................................................. Rozdział 1. Uwagi ogólne ............................................................................................... Rozdział 2. Źródła konstytucyjne ................................................................................ Rozdział 3. Źródła europejskie ..................................................................................... Rozdział 4. Akty prawa miejscowego ........................................................................ Część III. Administracja publiczna – uwagi ogólne ................................................. Rozdział 1. Definicja administracji publicznej ........................................................ Rozdział 2. Podział, funkcje i cechy administracji publicznej ............................ Rozdział 3. Organy administracji publicznej ........................................................... Rozdział 4. Centralizacja i decentralizacja administracji publicznej ............... Część IV. Administracja rządowa ..................................................................................... Rozdział 1. Prezydent RP ................................................................................................ Rozdział 2. Prezes Rady Ministrów .............................................................................. Rozdział 3. Rada Ministrów ........................................................................................... Rozdział 4. Ministrowie ................................................................................................... Rozdział 5. Administracja rządowa w województwie .......................................... Część V. Administracja samorządowa ........................................................................... Rozdział 1. Samorząd terytorialny – zagadnienia ogólne .................................. Rozdział 2. Samorząd gminny ...................................................................................... Rozdział 3. Samorząd powiatowy ............................................................................... Rozdział 4. Samorząd wojewódzki ............................................................................. Rozdział 5. Dochody jednostek samorządu terytorialnego .............................. IX XI 1 3 3 3 5 5 5 9 9 11 11 11 12 14 16 16 24 25 26 27 34 34 35 39 43 45 VI Część VI. Administracja publiczna – formy działania ............................................. Rozdział 1. Podział form działania administracji publicznej .............................. Rozdział 2. Akt administracyjny ................................................................................... Rozdział 3. Uznanie administracyjne ......................................................................... Rozdział 4. Umowa cywilnoprawna ........................................................................... Rozdział 5. Ugoda administracyjna ............................................................................ Część VII. Stosunek administracyjnoprawny ............................................................. Rozdział 1. Uwagi ogólne ............................................................................................... Rozdział 2. Rodzaje stosunków administracyjnoprawnych .............................. Rozdział 3. Cechy stosunku administracyjnoprawnego ..................................... Część VIII. Plan zagospodarowania przestrzennego ............................................. Rozdział 1. Uwagi ogólne ............................................................................................... Rozdział 2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego .................... Rozdział 3. Wojewódzki plan zagospodarowania przestrzennego ................ Część IX. Prawo budowlane ................................................................................................ Rozdział 1. Podstawowe zagadnienia prawa budowlanego ............................. Rozdział 2. Drogi publiczne ........................................................................................... Część X. Prawo geodezyjne i kartograficzne ............................................................. Rozdział 1. Zagadnienia ogólne .................................................................................. Rozdział 2. Rozgraniczenie nieruchomości ............................................................. Część XI. Gospodarka nieruchomościami ................................................................... Rozdział 1. Zagadnienia ogólne .................................................................................. Rozdział 2. Sprzedaż i oddawanie w użytkowanie wieczyste ........................... Rozdział 3. Trwały zarząd ............................................................................................... Rozdział 4. Podział nieruchomości ............................................................................. Rozdział 5. Prawo pierwokupu ..................................................................................... Rozdział 6. Wywłaszczenie ............................................................................................. Część XII. Scalanie i wymiana gruntów oraz nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców ............................................................................................................. Rozdział 1. Scalanie i wymiana gruntów .................................................................. Rozdział 2. Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców .......................... 46 46 46 50 50 51 53 53 54 55 56 56 58 62 65 65 75 78 78 82 86 86 88 90 92 94 96 98 98 99 Część XIII. Gospodarowanie nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz kształtowanie ustroju rolnego ............................................................................... 101 Rozdział 1. Gospodarowanie nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa ........................................................................................................... 101 Rozdział 2. Kształtowanie ustroju rolnego ............................................................... 103 Spis treści VII Część XIV. Prawo zamówień publicznych .................................................................... 109 Rozdział 1. Uwagi ogólne ............................................................................................... 109 Rozdział 2. Zakres podmiotowy .................................................................................. 109 Rozdział 3. Definicje ......................................................................................................... 110 Rozdział 4. Wyłączenia przedmiotowe ...................................................................... 111 Rozdział 5. Udzielanie zamówienia ............................................................................ 116 Część XV. Prawo o zgromadzeniach ............................................................................... 134 Rozdział 1. Zagadnienia ogólne .................................................................................. 134 Rozdział 2. Organizowanie, odbywanie i rozwiązywanie zgromadzeń ........ 135 Rozdział 3. Postępowanie w sprawach zgromadzeń organizowanych cyklicznie ........................................................................................................................ 138 Część XVI. Informacja publiczna ...................................................................................... 140 Rozdział 1. Uwagi wprowadzające ............................................................................. 140 Rozdział 2. Rodzaje i sposób udostępniania informacji publicznej ................ 141 DZIAŁ DRUGI. POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE ............................................... 145 Część I. Uwagi ogólne ............................................................................................................ 147 Rozdział 1. Zakres obowiązywania KPA .................................................................... 147 Rozdział 2. Zasady postępowania administracyjnego ........................................ 148 Rozdział 3. Właściwość organów ................................................................................. 152 Rozdział 4. Wyłączenie pracownika oraz organu .................................................. 154 Rozdział 5. Strony i ich pełnomocnicy ....................................................................... 155 Rozdział 6. Załatwianie spraw ...................................................................................... 156 Rozdział 7. Doręczenia .................................................................................................... 159 Rozdział 8. Wezwania ...................................................................................................... 163 Rozdział 9. Terminy ........................................................................................................... 164 Część II. Postępowanie .......................................................................................................... 166 Rozdział 1. Wszczęcie postępowania ......................................................................... 166 Rozdział 2. Metryki, protokoły i adnotacje .............................................................. 168 Rozdział 3. Dowody .......................................................................................................... 169 Rozdział 4. Rozprawa ....................................................................................................... 173 Rozdział 5. Mediacja ........................................................................................................ 175 Rozdział 6. Zawieszenie postępowania .................................................................... 178 Rozdział 7. Decyzja administracyjna .......................................................................... 179 Rozdział 8. Ugoda ............................................................................................................. 182 Rozdział 9. Milczące załatwienie sprawy .................................................................. 184 Rozdział 10. Odwołania .................................................................................................. 185 Rozdział 11. Zażalenia ..................................................................................................... 188 Spis treści VIII Rozdział 12. Wznowienie postępowania .................................................................. 188 Rozdział 13. Uchylenie, zmiana i stwierdzenie nieważności decyzji .............. 190 Rozdział 14. Postępowanie uproszczone ................................................................. 192 Rozdział 15. Udział prokuratora ................................................................................... 193 Rozdział 13. Wydawanie zaświadczeń ....................................................................... 194 Część III. Ustrój sądów administracyjnych .................................................................. 197 Rozdział 1. Właściwość i zagadnienia ogólne ......................................................... 197 Rozdział 2. Sędziowie ...................................................................................................... 197 Rozdział 3. Wojewódzkie sądy administracyjne .................................................... 199 Rozdział 4. Naczelny Sąd Administracyjny .............................................................. 201 Część IV. Postępowanie przed sądami administracyjnymi ................................. 204 Rozdział 1. Zagadnienia ogólne .................................................................................. 204 Rozdział 2. Strony .............................................................................................................. 207 Rozdział 3. Pełnomocnicy .............................................................................................. 209 Rozdział 4. Pisma procesowe – zagadnienia ogólne ........................................... 210 Rozdział 5. Skarga ............................................................................................................. 211 Rozdział 6. Wszczęcie postępowania ......................................................................... 215 Rozdział 7. Sprzeciw od decyzji ................................................................................... 215 Rozdział 8. Doręczenia .................................................................................................... 216 Rozdział 9. Terminy ........................................................................................................... 218 Rozdział 10. Posiedzenie sądowe ................................................................................ 219 Rozdział 11. Postępowanie mediacyjne i uproszczone ....................................... 220 Rozdział 12. Zawieszenie postępowania .................................................................. 222 Rozdział 13. Orzeczenia sądowe ................................................................................. 223 Rozdział 14. Środki odwoławcze ................................................................................. 225 Część V. Postępowanie egzekucyjne w administracji ............................................ 226 Rozdział 1. Egzekucja administracyjna – zagadnienia ogólne ......................... 226 Rozdział 2. Organy egzekucyjne ................................................................................. 227 Rozdział 3. Tytuł egzekucyjny ....................................................................................... 228 Rozdział 4. Zbieg egzekucji ........................................................................................... 231 DZIAŁ TRZECI. PYTANIA KONTROLNE ............................................................................ 233 Spis treści Wstęp Zapewne czujesz presję przed zbliżającym się egzaminem i zastanawiasz się jak przebrnąć przez setki stron tekstu tak, aby wiadomości zostały w Twojej głowie. Konieczne są notatki, zakreślacze itp., których zadaniem jest pomóc Ci w uporządkowaniu wiedzy. Co jednak jeśli czasu jest coraz mniej, a po przeczytaniu tych setek stron nie starczyło go już na notatki i rysowanie tabel? Rozwiązanie stanowi właśnie ta publikacja. To kompak- towe opracowanie wszystkich najważniejszych zagadnień, których znajo- mość pomoże w  zdaniu egzaminu. Przedstawiamy Ci idealne narzędzie zarówno do nauki, jak i  do powtórki przed egzaminem. Dzięki zwięzłe- mu ujęciu tematu, tabelom, wykresom i wyróżnieniom szybko przyswoisz i powtórzysz wiedzę, a podejście do egzaminu stanie się mniej stresującym przeżyciem. Korzystaj także z testów, do których odeśle Cię QR Code z okładki. Wydanie piąte zostało wzbogacone o pytania kontrolne, które pozwolą sprawdzić stopień przygotowania do egzaminu. Powodzenia! Redakcja Wykaz skrótów 1. Akty prawne AdmRządWojU....... ustawa z 23.1.2009 r. o wojewodzie i administracji rządo- wej w województwie (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 525 ze zm.) DrogPublU .............. ustawa z  21.3.1985  r. o  drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1440 ze zm.) EgzAdmU ............... ustawa z 17.6.1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w ad- ministracji (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 599 ze zm.) GospNierU ............. ustawa z  21.8.1997  r. o  gospodarce nieruchomościami InforPublU ............. ustawa z  6.9.2001  r. o  dostępie do  informacji publicznej KC ............................ ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2017 r. (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.) (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1764 ze zm.) poz. 459 ze zm.) Nr 78, poz. 483 ze zm. i sprost.) Konstytucja RP ...... Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.4.1997 r. (Dz.U. KPA ......................... ustawa z 14.6.1960 r. – Kodeks postępowania administra- cyjnego (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) KPC ......................... ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego PrBud ...................... ustawa z 7.7.1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2016 r. (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1822 ze zm.) poz. 290 ze zm.) PrGeod .................... ustawa z 17.5.1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1629 ze zm.) PrPostSądAdm ....... ustawa z 30.8.2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sąda- mi administracyjnymi (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 718 ze zm.) PrUSA ..................... ustawa z 25.7.2002 r. – Prawo o ustroju sądów administra- PrZamPubl ............. ustawa z  29.1.2004  r. – Prawo zamówień publicznych cyjnych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1066) (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) PrZgrom ................. ustawa z  24.7.2015  r. – Prawo o  zgromadzeniach (Dz.U. RadaMinU .............. ustawa z 8.8.1996 r. o Radzie Ministrów (t.j. Dz.U. z 2012 r. SamGminU ............. ustawa z  8.3.1990  r. o  samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1485) poz. 392 ze zm.) z 2016 r. poz. 446 ze zm.) XII Wykaz skrótów SamPowU ............... ustawa z 5.6.1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. SamWojU ................ ustawa z 5.6.1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz.U. ScalWymGrU ......... ustawa z  26.3.1982  r. o  scalaniu i  wymianie gruntów z 2016 r. poz. 814 ze zm.) z 2016 r. poz. 486 ze zm.) (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 700 ze zm.) (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1829 ze zm.) SwobDziałGospU ... ustawa z 2.7.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej ZagospPrzestrzU ... ustawa z  27.3.2003  r. o  planowaniu i  zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 788 ze zm.) 2. Publikatory ONSA ...................... Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego OSPiKA ................... Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitrażowych 3. Inne skróty n. .............................. następny (-e, -a) NSA ......................... Naczelny Sąd Administracyjny orz. ........................... orzeczenie post. ......................... postanowienie r. ............................... rok RM ........................... Rada Ministrów RP ............................ Rzeczpospolita Polska t.j. ............................. tekst jednolity tj.  .............................. to jest wyr. .......................... wyrok DZIAŁ PIERWSZY. PRAWO ADMINISTRACYJNE Część I. Uwagi ogólne o prawie administracyjnym Rozdział 1. Definicja prawa administracyjnego Prawo administracyjne to bardzo obszerny zespół norm zróżnicowanych pod względem ich przedmiotu i budowy, regulujący organizację i działanie administracji publicznej w  sposób swoisty, tzn. nieodnoszący się zarazem do innych dziedzin życia społecznego. W prawie administracyjnym rozróżnia się: • normy ustanawiające bezpośrednio uprawnienia lub obowiązki ad- resata, który znajdzie się w sytuacji określonej przez prawo, wraz z nor- mami ustanawiającymi kompetencje organów administracji do  kontroli przestrzegania prawa i orzekania o skutkach jego naruszenia; • normy, których realizacja następuje w  formie decyzji administracyj- nych, wydawanych przez właściwe organy administracyjne i ustalających prawa i obowiązki adresatów normy; • normy prawa procesowego regulujące tok podejmowanych przez or- gany administra cyjne czynności procesowych mających na  celu wy- dawanie decyzji administracyjnych i  kontrolowanie ich prawidłowości, a także czynności mających na celu przymusowe wy konanie decyzji ad- ministracyjnych. Należy podkreślić, że  pomimo iż pojęcie administracji publicznej występuje w wielu aktach prawnych, jest ono pojęciem doktrynalnym. Rozdział 2. Kontrola i nadzór 1. Kontrola. Pojęcie to używane jest dla określenia funkcji organu polega- jącej wyłącznie na sprawdzeniu działalności innych jednostek, bez stałych możliwości wpływania na  działalność jednostek kontrolowanych poprzez wydawanie wiążących nakazów lub poleceń (M. Wierzbowski (red.), Prawo administracyjne, Warszawa 2007, s. 103). 4 Część I. Uwagi ogólne o prawie administracyjnym Kontrola nie obejmuje egzekwowania udzielonych zaleceń oraz wyciąga- nia konsekwencji stwierdzonych naruszeń (Leksykon prawa administracyj- nego, E. Bojanowski, K. Żukowski (red.), Warszawa 2009, s. 128). Najczęstsze kryteria kontroli to kryteria: • legalności – zgodności z prawem, • celowości – zgodności działalności z przypisanymi zadaniami, • rzetelności – uczciwości, staranności, • gospodarności – optymalnego wykorzystania zasobów, • przejrzystości – dostępu do procedur, • jawności – podawania do publicznej wiadomości sprawozdań, bilansów. Z  przeprowadzonej kontroli sporządzane jest sprawozdanie, przedsta- wiane następnie wraz z wnioskami wynikającymi z kontroli organowi wyż- szego stopnia. W ramach kontroli możemy wyróżnić: • inspekcję – będącą kontrolą wykonywaną poprzez bezpośrednią obser- wację danej jednostki i porównanie jej do pewnego wzorca poprawnego zachowania/działania; • lustrację – nakierowaną nie na  zachowanie podmiotu, a  na  określony przedmiot. 2. Nadzór. Jest to pojęcie szersze od pojęcia kontroli, gdyż polega na sta- łym i bieżącym kontrolowaniu danej jednostki. Organ nadzorujący wypo- sażony jest w  środki oddziaływania na  postępowanie organów nadzoro- wanych, czyli podległych lub podporządkowanych (M. Wierzbowski (red.), Prawo administracyjne…, s. 103). W  przeciwieństwie do  kontroli nadzór wiąże się z  możliwością wpływania na  nadzorowane organy. Nadzór dozwolony jest tylko w  przypadkach pra­ wem przewidzianych. Środki nadzoru mogą być następujące: • merytoryczne, np. stwierdzenie nieważności aktu, zawieszenie rozstrzy- • personalne, np. zawieszenie w czynnościach członka organu, • prewencyjne, np. wcześniejsze zatwierdzanie aktu przez organ nadzoru- gnięcia, jący, • represyjne, np. uchylenie aktu prawnego naruszającego prawo. Część II. Źródła prawa administracyjnego Rozdział 1. Uwagi ogólne Charakterystyczne dla źródeł prawa administracyjnego są  następujące cechy: • źródłami prawa administracyjnego materialnego mogą być wyłącznie akty normatywne o mocy powszechnie obowiązującej; • liczba źródeł prawa administracyjnego jest większa niż w innych ga- łęziach prawa, ponieważ przedmiot regulacji jest rozległy i  zmienny, a prawo musi dostosowywać się do zmieniających się warunków społecz- nych, ekonomicznych, politycznych itp.; • prawo administracyjne powstaje w  wielu ośrodkach prawotwórczych – nie tylko w centralnych organach państwowych, ale i terenowych or- ganach administracji publicznej; niekiedy generuje to problemy prawne wyłaniające się na tle relacji hierarchicznych pomiędzy poszczególnymi źródłami prawa administracyjnego; • źródła prawa administracyjnego są co do zasady nieskodyfikowane – wyjątki stanowią regulacje KPA; • ciężar regulacji prawnej w zakresie prawa administracyjnego spoczywa na aktach rangi podustawowej (Leksykon prawa administracyjnego…, s. 577). Rozdział 2. Źródła konstytucyjne 1. Konstytucja. Zgodnie z art. 87 Konstytucji RP źródłami prawa powszech- nie obowiązującego w Rzeczpospolitej Polskiej są: • Konstytucja, • ustawy, • ratyfikowane umowy międzynarodowe oraz • rozporządzenia. Dodatkowo, źródła prawa na obszarze działania organów, które je ustano- wiły, stanowią akty prawa miejscowego. 6 Część II. Źródła prawa administracyjnego W Konstytucji RP zostały określone: • zasada, że organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa (art. 7 Konstytucji RP), • zasada trójpodziału władz (art. 10 Konstytucji RP), • tryb rozpoznawania petycji, skarg i wniosków (art. 63 Konstytucji RP), • inne niż gmina jednostki samorządu terytorialnego (art. 164 ust. 2 Kon- stytucji RP), • kompetencje Rady Ministrów (art. 146 Konstytucji RP), • skład oraz organy Rady Ministrów (art. 147 Konstytucji RP), • kompetencje Prezesa Rady Ministrów (art. 148 Konstytucji RP), • uprawnienia kierownicze ministrów (art. 149 Konstytucji RP), • tryby powoływania i odwoływania wymienionych podmiotów, • odpowiedzialność związana z wykonywaniem władzy, • kwestie związane z samorządem terytorialnym. 2. Umowy międzynarodowe. Ratyfikowana umowa międzynarodowa, po jej ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej stanowi część krajowego porządku prawnego i jest bezpośrednio stosowana, chyba że jej stosowanie jest uzależnione od wydania ustawy. Umowa międzynarodowa ratyfikowana za uprzednią zgodą wyrażoną w usta­ wie ma  pierwszeństwo przed ustawą, jeżeli ustawy tej nie da się pogodzić z umową. Ratyfikacja przez Polskę umowy międzynarodowej i  jej wypowiedzenie wymaga uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie, jeżeli umowa dotyczy: • pokoju, sojuszy, układów politycznych lub układów wojskowych, • wolności, praw lub obowiązków obywatelskich określonych w Konstytucji, • członkostwa Rzeczpospolitej Polskiej w organizacji międzynarodowej, • znacznego obciążenia państwa pod względem finansowym, • spraw uregulowanych w ustawie, lub w których Konstytucja wymaga ustawy. O zamiarze przedłożenia Prezydentowi RP do ratyfikacji umów między- narodowych, których ratyfikacja nie wymaga zgody wyrażonej w  ustawie, Prezes Rady Ministrów zawiadamia Sejm. Rzeczpospolita Polska może na  podstawie umowy międzynarodo- wej przekazać organizacji międzynarodowej lub organowi międzynarodo- wemu kompetencje organów władzy państwowej w niektórych sprawach. Ustawa wyrażająca zgodę na ratyfikację takiej umowy międzynarodowej jest uchwalana przez Sejm większością 2/3 głosów w  obecności co  najmniej połowy ustawowej liczby posłów oraz przez Senat większością 2/3 głosów Rozdział 2. Źródła konstytucyjne 7 w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby senatorów. Wyrażenie zgody na ratyfikację takiej umowy może być także uchwalone w referen- dum ogólnokrajowym. 3. Ustawy. W  Rzeczpospolitej Polskiej inicjatywa ustawodawcza przysłu- guje: • posłom, • Senatowi, • Prezydentowi RP, • Radzie Ministrów, • grupie co najmniej 100 000 obywateli mających prawo wybierania do Sejmu. Sejm rozpatruje projekt ustawy w trzech czytaniach. Prawo wnoszenia poprawek do projektu ustawy w czasie rozpatrywania go przez Sejm przy- sługuje wnioskodawcy projektu, posłom i  Radzie Ministrów. Marszałek Sejmu może odmówić poddania pod głosowanie poprawki, która uprzednio nie była przedłożona komisji. Wnioskodawca może wycofać projekt ustawy w toku postępowania ustawodawczego w Sejmie do czasu zakończenia dru- giego czytania projektu. Sejm uchwala ustawy zwykłą większością głosów w obecności co naj- mniej połowy ustawowej liczby posłów, chyba że Konstytucja RP przewi- duje inną większość. W tym samym trybie Sejm podejmuje uchwały, jeżeli ustawa lub uchwała Sejmu nie stanowi inaczej. Ustawę uchwaloną przez Sejm Marszałek Sejmu przekazuje Senatowi. Se- nat w ciągu 30 dni od dnia przekazania ustawy może ją przyjąć bez zmian, uchwalić poprawki albo uchwalić odrzucenie jej w  całości. Jeżeli Senat w ciągu 30 dni od dnia przekazania ustawy nie podejmie stosownej uchwały, ustawę uznaje się za uchwaloną w brzmieniu przyjętym przez Sejm. Uchwałę Senatu odrzucającą ustawę albo poprawkę zaproponowaną w uchwale Se- natu uważa się za przyjętą, jeżeli Sejm nie odrzuci jej bezwzględną więk- szością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Następnie Marszałek Sejmu przedstawia uchwaloną ustawę do  podpisu Prezydentowi RP, który podpisuje ją w ciągu 21 dni od dnia przedstawienia i zarządza jej ogłoszenie w Dzienniku Ustaw RP. Przed podpisaniem ustawy Prezydent może wystąpić do Trybunału Kon- stytucyjnego z  wnioskiem w  sprawie zgodności ustawy z  Konstytucją RP. Prezydent RP nie może odmówić podpisania ustawy, którą TK uznał za zgodną z Konstytucją RP, natomiast jeśli zostanie uznana za niezgodną z Konstytucją RP, Prezydent odmawia jej podpisania. Jeżeli jednak niezgod- ność z Konstytucją RP dotyczy poszczególnych przepisów ustawy, a TK nie
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Prawo i postępowanie administracyjne w pigułce. Wydanie 5
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: