Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00536 008421 10741588 na godz. na dobę w sumie
Prawo i postępowanie w sprawach o wykroczenia - ebook/pdf
Prawo i postępowanie w sprawach o wykroczenia - ebook/pdf
Autor: , , Liczba stron: 376
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-4746-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Skrypt 'Prawo i postępowanie w sprawach o wykroczenia' stanowi syntetyczną prezentację prawa wykroczeń sensu largo, tj. materialnego, procesowego i wykonawczego.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

SKRYPTY BECKA Prawo i postępowanie w sprawach o wykroczenia W sprzedaży: A. Marek PRAWO WYKROCZEŃ (MATERIALNE I PROCESOWE), wyd. 7 Podręczniki Prawnicze W. Kotowski, B. Kurzępa KODEKS POSTĘPOWANIA W SPRAWACH O WYKROCZENIA. KOMENTARZ Krótkie Komentarze Becka M. Bojarski, W. Radecki KODEKS WYKROCZEŃ. KOMENTARZ Komentarze Becka PRAWO WYKROCZEŃ, wyd. 19 Twoje Prawo www.ksiegarnia.beck.pl Prawo i postępowanie w sprawach o wykroczenia dr Magdalena Błaszczyk dr Wojciech J. Jankowski dr Monika Zbrojewska WYDAWNICTWO C.H. BECK WARSZAWA 2013 Poszczególne części opracowali: Magdalena Błaszczyk: część I Wojciech J. Jankowski: część II Monika Zbrojewska: część III Wydawca: Aneta Flisek © Wydawnictwo C.H. Beck 2013 Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: Wydawnictwo C.H. Beck Druk i oprawa: Elpil. Siedlce ISBN 978-83-255-4745-5 ISBN e-book 978-83-255-4746-2 Spis treści Wykaz skrótów ............................................................................................................. XIII Wykaz literatury .......................................................................................................... XVII Przedmowa ................................................................................................................... XIX CZĘŚĆ I. Materialne prawo wykroczeń – część ogólna Rozdział I. Prawo wykroczeń – pojęcie i źródła ....................................................... 3 § 1. Pojęcie prawa wykroczeń ................................................................................... 3 § 2. Źródła prawa wykroczeń ................................................................................... 5 Rozdział II. Pojęcie wykroczenia ............................................................................... 8 § 3. Podstawowe zasady odpowiedzialności za wykroczenie .................................. 8 § 4. Pojęcie czynu zabronionego ............................................................................... § 5. Definicja wykroczenia ....................................................................................... § 6. Odpowiedzialność za wykroczenie a odpowiedzialność karna ........................ Rozdział III. Struktura wykroczenia ........................................................................ § 7. Podmiot ............................................................................................................... § 8. Przedmiot ........................................................................................................... § 9. Strona przedmiotowa ......................................................................................... § 10. Strona podmiotowa........................................................................................... Rozdział IV. Czas i miejsce popełnienia czynu zabronionego................................. § 11. Czas popełnienia czynu zabronionego ............................................................. § 12. Zasady intertemporalne w prawie wykroczeń ................................................. I. Zmiana ustawy po popełnieniu czynu, przed orzekaniem ....................... II. Zmiana ustawy po wyroku ....................................................................... § 13. Miejsce popełnienia czynu zabronionego ........................................................ § 14. Zasady obowiązywania ustawy w miejscu i co do osób ................................. Rozdział V. Formy popełnienia wykroczenia ........................................................... § 15. Formy stadialne ................................................................................................ I. Zagadnienia ogólne ................................................................................... II. Usiłowanie ................................................................................................. § 16. Formy zjawiskowe ............................................................................................ I. Zagadnienia ogólne ................................................................................... II. Formy sprawcze ......................................................................................... 10 11 12 13 13 15 15 19 22 22 22 22 23 23 24 25 25 25 26 28 28 29 VI Spis treści III. Formy niesprawcze .................................................................................... IV. Zasady odpowiedzialności współdziałających ......................................... Rozdział VI. Wyłączenia odpowiedzialności za wykroczenie ................................. § 17. Okoliczności wyłączające bezprawność .......................................................... § 18. Okoliczności wyłączające winę ....................................................................... Rozdział VII. Zbieg przepisów i czynów w prawie wykroczeń .............................. § 19. Zbieg przepisów ............................................................................................... § 20. Zbieg czynów ................................................................................................... Rozdział VIII. Kary .................................................................................................... § 21. Ogólna charakterystyka ................................................................................... § 22. Areszt ............................................................................................................... § 23. Ograniczenie wolności ..................................................................................... § 24. Grzywna ........................................................................................................... § 25. Nagana .............................................................................................................. Rozdział IX. Środki karne .......................................................................................... § 26. Ogólna charakterystyka ................................................................................... § 27. Zakaz prowadzenia pojazdów .......................................................................... § 28. Przepadek przedmiotów ................................................................................... § 29. Nawiązka .......................................................................................................... § 30. Obowiązek naprawienia szkody....................................................................... § 31. Podanie orzeczenia o ukaraniu do publicznej wiadomości w szczególny sposób .............................................................................................................. § 32. Inne środki karne określone przez ustawę ....................................................... Rozdział X. Środki oddziaływania wychowawczego ............................................... Rozdział XI. Zasady i dyrektywy wymiaru kary i środków karnych ................... § 33. Ogólne zasady i dyrektywy wymiaru kary i środka karnego ......................... § 34. Okoliczności wpływające na wymiar kary i środka karnego ......................... § 35. Nadzwyczajne zaostrzenie odpowiedzialności ................................................ § 36. Nadzwyczajne złagodzenie kary i odstąpienie od jej wymierzenia................ Rozdział XII. Warunkowe zawieszenie wykonania kary aresztu .......................... Rozdział XIII. Przedawnienie i zatarcie ukarania .................................................. § 37. Przedawnienie orzekania i wykonania kary .................................................... § 38. Zatarcie ukarania .............................................................................................. CZĘŚĆ II. Materialne prawo wykroczeń – część szczególna Uwagi wstępne ............................................................................................................. Rozdział XIV. Systematyka części szczególnej Kodeksu wykroczeń ..................... Rozdział XV. Wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu ..... § 39. Lekceważenie narodu i państwa (art. 49 KW) ................................................. § 40. Nielegalne przekroczenie granicy RP (art. 49a KW) ...................................... 29 31 33 33 35 38 38 41 44 44 45 45 46 48 50 50 51 52 53 53 54 55 57 59 59 61 62 64 65 67 67 68 71 72 74 75 75 Spis treści § 41. Nieopuszczenie zbiegowiska (art. 50 KW) ...................................................... § 42. Posiadanie niebezpiecznych przedmiotów w miejscu publicznym z zamiarem użycia ich do popełnienia przestępstwa (art. 50a KW) .................................. § 43. Zakłócenie spokoju lub porządku publicznego (art. 51 KW) .......................... § 44. Naruszenie przepisów o zgromadzeniach (art. 52 KW) .................................. § 45. Nawoływanie do przestępstwa lub przeciwdziałania przemocą wobec prawa (art. 52a KW) .................................................................................................. § 46. Zmiana w użyciu oleju opałowego (art. 52b KW) ........................................... § 47. Naruszenie przepisów porządkowych (art. 54 KW) ........................................ § 48. Kąpiel w miejscu niedozwolonym (art. 55 KW) ............................................. § 49. Nielegalna zbiórka ofiar (art. 56) ...................................................................... § 50. Zbiórka ofiar na opłacenie grzywny (art. 57 KW) .......................................... § 51. Żebranie (art. 58 KW) ...................................................................................... § 52. Naruszenia z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej (art. 601 KW) § 53. Sprzedaż poza miejscem wyznaczonym przez organ gminy (art. 603 KW) ... § 54. Przywłaszczenie stanowisk i godności (art. 61 KW) ...................................... § 55. Naruszenia z zakresu telekomunikacji (art. 63 KW) ....................................... § 56. Nielegalne umieszczanie ogłoszeń (art. 63a KW) ........................................... § 57. Nieoznakowanie nieruchomości (art. 64 KW) ................................................. Rozdział XVI. Wykroczenia przeciwko instytucjom państwowym, samorządowym i społecznym ..................................................................................... § 58. Wprowadzenie w błąd organu lub instytucji (art. 65 KW).............................. § 59. Fałszywy alarm (art. 66 KW) ........................................................................... § 60. Uszkodzenie ogłoszenia (art. 67 KW) ............................................................. § 61. Bezprawny wyrób pieczęci (art. 68 KW) ......................................................... § 62. Niszczenie znaku organu państwowego (art. 69 KW) ..................................... Rozdział XVII. Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia ............... § 63. Czynności osób niezdolnych (art. 70 KW) ...................................................... § 64. Wadliwe wykonanie urządzeń (art. 71 KW) ................................................... § 65. Niezabezpieczenie miejsca niebezpiecznego (art. 72 KW) ............................. § 66. Niezawiadomienie o niebezpieczeństwie (art. 73 KW) ................................... § 67. Uszkodzenie znaku ostrzegającego (art. 74 KW) ............................................ § 68. Wyrzucanie przedmiotów (art. 75 KW) .......................................................... § 69. Obrzucanie pojazdu (art. 76 KW) .................................................................... § 70. Nieostrożność ze zwierzęciem (art. 77 KW) ................................................... § 71. Drażnienie zwierząt (art. 78 KW) .................................................................... § 72. Brak oświetlenia miejsc publicznych (art. 79 KW) ......................................... § 73. Uszkodzenia wału przeciwpowodziowego (art. 80 KW) ................................ § 74. Uszkodzenie ochrony brzegu (art. 81 KW)...................................................... § 75. Naruszenia przepisów przeciwpożarowych (art. 82 KW) ............................... § 76. Niedopełnienie obowiązków w razie pożaru i utrudnianie akcji ratowniczej lub czynności kontrolnych (art. 82a KW) ....................................................... § 77. Nieostrożność z materiałami wybuchowymi (art. 83 KW) ............................. VII 76 77 77 79 79 80 81 81 82 83 83 84 86 86 87 88 89 90 91 92 93 93 94 96 97 98 99 99 100 101 101 102 103 103 104 105 105 108 109 VIII Spis treści Rozdział XVIII. Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji .............................................................................................................. § 78. Nieoznaczenie przeszkody w ruchu drogowym (art. 84 KW) ........................ § 79. Samowolna zmiana albo uszkodzenie znaku lub sygnału (art. 85 KW) ......... § 80. Naruszenie przepisów o sposobie znakowania dróg wewnętrznych (art. 85a KW) .................................................................................................. § 81. Niezachowanie ostrożności (art. 86 KW)......................................................... § 82. Prowadzenie pojazdu po użyciu alkoholu (art. 87 KW) .................................. § 83. Prowadzenie lub pozostawienie pojazdu bez należytego oświetlenia (art. 88 KW) .................................................................................................... § 84. Dopuszczenie do przebywania małoletniego na drodze (art. 89 KW) ............ § 85. Tamowanie ruchu (art. 90 KW)........................................................................ § 86. Zanieczyszczenie drogi (art. 91 KW) .............................................................. § 87. Niepodporządkowanie się znakowi lub sygnałowi (art. 92 KW) .................... § 88. Niedostosowanie się do ograniczenia prędkości (art. 92a KW) ...................... § 89. Nieudzielenie pomocy ofierze wypadku (art. 93 KW) .................................... § 90. Prowadzenie pojazdu bez uprawnień (art. 94 KW) ......................................... § 91. Prowadzenie pojazdu bez dokumentów (art. 95 KW) ..................................... § 92. Nieprawdziwe dane w dowodzie rejestracyjnym (art. 95a KW) ..................... § 93. Nielegalne dopuszczenie do ruchu (art. 96 KW) ............................................. § 94. Bezprawne posiadanie lub używanie urządzeń pojazdu uprzywilejowanego (art. 96a) .......................................................................................................... § 95. Inne naruszenia Prawa o ruchu drogowym (art. 97 KW) ................................ § 96. Nieostrożność poza drogą publiczną (art. 98 KW) .......................................... § 97. Naruszenia stanu drogi (art. 99 KW) ............................................................... § 98. Uszkodzenia drogi (art. 100 KW) .................................................................... § 99. Nieoczyszczenie drogi (art. 101 KW) .............................................................. § 100. Zaniedbanie stanu zjazdu (art. 102 KW) ....................................................... § 101. Uchylanie się od świadczeń (art. 103 KW) .................................................... Rozdział XIX. Wykroczenia przeciwko osobie ........................................................ § 102. Skłanianie do żebrania (art. 104 KW)............................................................ § 103. Dopuszczenie do czynu kryminalnego (art. 105 KW) ................................... § 104. Dopuszczenie do przebywania w niebezpieczeństwie (art. 106 KW) ........... § 105. Złośliwe niepokojenie (art. 107 KW) ............................................................ § 106. Szczucie psem (art. 108 KW) ........................................................................ Rozdział XX. Wykroczenia przeciwko zdrowiu ....................................................... § 107. Zanieczyszczenie wody (art. 109 KW) .......................................................... § 108. Zatrudnianie chorego (art. 110 KW) ............................................................. § 109. Niezachowanie stanu sanitarnego (art. 111 KW) ........................................... § 110. Niezachowanie czystości (art. 113 KW) ........................................................ § 111. Odmowa udzielenia wyjaśnień organowi służby zdrowia (art. 114 KW) ...... § 112. Niepoddanie się szczepieniu lub badaniu (art. 115 KW) .............................. § 113. Nieprzestrzeganie zarządzeń leczniczych (art. 116 KW) .............................. § 114. Nieprzestrzeganie porządku w nieruchomości (art. 117 KW) ...................... § 115. Ubój zwierzęcia bez zezwolenia (art. 118 KW) ............................................. 110 112 113 113 114 116 117 118 118 119 120 121 122 122 123 124 124 126 126 127 128 129 129 130 131 132 132 133 134 135 135 137 138 138 139 140 140 141 142 142 143 Spis treści Rozdział XXI. Wykroczenia przeciwko mieniu ....................................................... § 116. Kradzież i przywłaszczenie (art. 119 KW) ................................................... § 117. Kradzież drzewa (art. 120 KW) ..................................................................... § 118. Szalbierstwo (art. 121 KW) ........................................................................... § 119. Paserstwo (art. 122 KW) ................................................................................ § 120. Kradzież ogrodowa (art. 123 KW) ................................................................. § 121. Niszczenie cudzej rzeczy (art. 124 KW) ....................................................... § 122. Niezawiadomienie o znalezieniu rzeczy (art. 125 KW) ............................... § 123. Kradzież, przywłaszczenie, niszczenie rzeczy niemajątkowej (art. 126 KW) .................................................................................................. § 124. Samowolne użycie rzeczy (art. 127 KW) ...................................................... § 125. Urządzanie gry hazardowej (art. 128 KW) ................................................... § 126. Wyrób wytrychów (art. 129 KW) ................................................................. § 127. Wyłączenie przepisów (art. 130 KW) ............................................................ § 128. Odpowiedzialność za wykroczenia popełnione za granicą (art. 131 KW) .. Rozdział XXII. Wykroczenia przeciwko interesom konsumentów ........................ § 129. Spekulacja biletami (art. 133 KW) ................................................................. § 130. Oszukiwanie w handlu (art. 134 KW) .......................................................... § 131. Ukrywanie towaru (art. 135 KW) ................................................................. § 132. Usuwanie oznaczeń z towarów (art. 136 KW) .............................................. § 133. Nieuwidocznienie ceny (art. 137 KW) .......................................................... § 134. Nadmierne wynagrodzenie i odmowa świadczenia (art. 138 KW) .............. § 135. Zawieranie umów poza lokalem przedsiębiorstwa (art. 138a KW) .............. § 136. Niedozwolone postanowienia umowne (art. 138b KW) ............................... § 137. Kredyt konsumencki (art. 138c KW) ............................................................ § 138. Brak uprawnień przewodnika i pilota (art. 138d KW) .................................. § 139. Naruszenia z zakresu umowy timeshare (art. 139a KW) .............................. Rozdział XXIII. Wykroczenia przeciwko obyczajności publicznej ....................... § 140. Nieobyczajny wybryk (art. 140 KW) ............................................................. § 141. Nieprzyzwoite napisy (art. 141 KW) .............................................................. § 142. Proponowanie czynu nierządnego (art. 142 KW) .......................................... Rozdział XXIV. Wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego ....... § 143. Utrudnienie korzystania z urządzeń użytku publicznego (art. 143 KW) ...... § 144. Niszczenie roślinności (art. 144 KW) ............................................................ § 145. Zaśmiecanie (art. 145 KW) ............................................................................. Rozdział XXV. Wykroczenia przeciwko obowiązkowi ewidencji ........................... § 146. Niezgłoszenie urodzenia lub zgonu (art. 146 KW) ........................................ § 147. Niezarejestrowany zakład opieki zdrowotnej lub leczniczy dla zwierząt; niedozwolona reklama (art. 147a KW) ........................................................... Rozdział XXVI. Szkodnictwo leśne, polne i ogrodowe ............................................ § 148. Szkodnictwo leśne (art. 148 KW) .................................................................. § 149. Paserstwo drzewa z lasu (art. 149 KW) .......................................................... § 150. Szkodnictwo ogrodowe (art. 150 KW) ........................................................... IX 145 147 149 150 151 153 153 154 155 155 156 157 158 159 160 161 162 162 163 164 165 165 166 167 168 168 171 172 173 173 175 176 177 177 179 180 180 182 183 184 185 X Spis treści § 151. Niedozwolony wypas (art. 151 KW) .............................................................. § 152. Niszczenie kosodrzewiny (art. 152 KW) ....................................................... § 153. Drobne szkody leśne (art. 153 KW) .............................................................. § 154. Niszczenie substancji; śmiecenie (art. 154 KW) ........................................... § 155. Niszczenie urządzeń melioracyjnych (art. 155 KW) ..................................... § 156. Niszczenie zasiewów (art. 156 KW) ............................................................. § 157. Nieopuszczenie cudzego terenu (art. 157 KW) ............................................. § 158. Wyrąb drzewa przez właściciela (art. 158 KW) ............................................ § 159. Niezapobieganie szkodnikom (art. 159 KW) ................................................ § 160. Zmiana przeznaczenia gruntu (art. 160 KW) ............................................... § 161. Wjazd pojazdem do lasu (art. 161 KW) ......................................................... § 162. Zanieczyszczenie lasu (art. 162 KW) ............................................................. § 163. Niszczenie grzybów (art. 163 KW) ............................................................... § 164. Niszczenie gniazd lub lęgowisk (art. 164 KW) ............................................ § 165. Płoszenie, zabijanie zwierząt (art. 165 KW) ................................................. § 166. Puszczanie psa w lesie (art. 166 KW) ........................................................... Rozdział XXVII. Ustawodawstwo pozakodeksowe prawa o wykroczeniach ........ CZĘŚĆ III. Postępowanie w sprawach o wykroczenia Rozdział XXVIII. Zagadnienia wstępne ................................................................... § 167. Uwagi wprowadzające .................................................................................... § 168. Cele postępowania w sprawach o wykroczenia ............................................ § 169. Zasady postępowania w sprawach o wykroczenia ....................................... Rozdział XXIX. Warunki dopuszczalności postępowania w sprawach o wykroczenia............................................................................................................... Rozdział XXX. System sądów i ich właściwość oraz skład sądu i wyłączenie sędziego ......................................................................................................................... § 170. System sądów ................................................................................................. § 171. Właściwość sądów .......................................................................................... Rozdział XXXI. Strony, obrońcy i pełnomocnicy .................................................... § 172. Pojęcie strony .................................................................................................. § 173. Oskarżyciel publiczny .................................................................................... § 174. Obwiniony i jego obrońca ............................................................................... § 175. Pokrzywdzony, oskarżyciel posiłkowy i pełnomocnicy ................................ Rozdział XXXII. Czynności procesowe .................................................................... Rozdział XXXIII. Dowody ......................................................................................... § 176. Zagadnienia ogólne ........................................................................................ § 177. Reguły przeprowadzania dowodów .............................................................. Rozdział XXXIV. Środki przymusu .......................................................................... § 178. Zatrzymanie .................................................................................................... § 179. Zabezpieczenie i zajęcie przedmiotów ........................................................... § 180. Kary porządkowe i pozostałe środki przymusu ............................................ 186 187 187 188 189 189 190 191 191 192 192 193 194 194 195 195 197 209 209 211 211 224 230 230 232 240 241 242 245 250 256 261 261 265 272 272 274 275 Spis treści Rozdział XXXV. Czynności wyjaśniające ................................................................. Rozdział XXXVI. Postępowanie zwyczajne .............................................................. § 181. Wszczęcie postępowania. Orzekanie przed rozprawą ................................... § 182. Przygotowanie do rozprawy ........................................................................... § 183. Rozprawa ........................................................................................................ Rozdział XXXVII. Postępowania szczególne ........................................................... § 184. Postępowanie przyspieszone .......................................................................... § 185. Postępowanie nakazowe ................................................................................. § 186. Postępowanie mandatowe .............................................................................. Rozdział XXXVIII. Środki odwoławcze ................................................................... § 187. Wiadomości ogólne ........................................................................................ § 188. Apelacja ......................................................................................................... § 189. Zażalenie ........................................................................................................ Rozdział XXXIX. Nadzwyczajne środki zaskarżenia ............................................. § 190. Kasacja ........................................................................................................... § 191. Wznowienie postępowania ............................................................................. Rozdział XL. Postępowanie po uprawomocnieniu się orzeczenia .......................... Rozdział XLI. Postępowanie w sprawach ze stosunków międzynarodowych ...... Rozdział XLII. Koszty postępowania ........................................................................ Rozdział XLIII. Postępowanie wykonawcze w sprawach o wykroczenia .............. Indeks rzeczowy .......................................................................................................... XI 278 283 283 288 291 302 303 309 310 315 315 324 326 328 328 332 336 338 340 341 345 WYKAZ SKRÓTÓW 1. Źródła prawa KC .............................. Kodeks cywilny KK .............................. Kodeks karny KKS............................ Kodeks karny skarbowy KKW .......................... Kodeks karny wykonawczy Konstytucja RP .......... Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.4.1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze sprost. i ze zm.) KPK............................ Kodeks postępowania karnego KPW ........................... Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia KW ............................. Kodeks wykroczeń NielU .......................... ustawa z 26.10.1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (tekst jedn. Dz.U. 2010 r. Nr 33, poz. 178 ze zm.) PrRDrog ..................... ustawa z 20.6.1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn. Dz.U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 ze zm.) PWKW ....................... ustawa z 20.5.1971 r. – Przepisy wprowadzające Kodeks wykroczeń (Dz.U. Nr 12, poz. 115 ze zm.) 2. Organy orzekające SA ............................... Sąd Apelacyjny SN .............................. Sąd Najwyższy WSA ........................... Wojewódzki Sąd Administracyjny TK .............................. Trybunał Konstytucyjny 3. Publikatory i czasopisma CzPKiNP .................... Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych Dz.U. .......................... Dziennik Ustaw Dz.Urz. ....................... Dziennik Urzędowy EPS ............................. Europejski Przegląd Sądowy GSP ............................ Gdańskie Studia Prawnicze XIV Wykaz skrótów GSP – Prz. Orz. .......... Gdańskie Studia Prawnicze – Przegląd Orzecznictwa KZS ............................ Krakowskie Zeszyty Sądowe MoP ............................ Monitor Prawniczy NP ............................... Nowe Prawo OSNKW ..................... Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Karna i Wojskowa OSNPG ...................... Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Wydawnictwo Prokuratury Gene- ralnej OSNwSK.................... Orzecznictwo Sądu Najwyższego w Sprawach Karnych OTK-A ....................... Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego – Seria A Pal. ............................. Palestra PiP .............................. Państwo i Prawo PiZS............................ Praca i Zabezpieczenie Społeczne Prok. i Pr. ................... Prokuratura i Prawo Prz. Sejm. ................... Przegląd Sejmowy PS ............................... Przegląd Sądowy PUG............................ Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego Sł. Prac. ...................... Służba Pracownicza SP ............................... Studia Prawnicze ST ............................... Samorząd Terytorialny WPP ........................... Wojskowy Przegląd Prawniczy ZKA ........................... Zagadnienia Karno-Administracyjne ZNUMK ..................... Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika ZW ............................. Zagadnienia Wykroczeń 4. Inne art. .............................. artykuł lit. ............................... litera KRK ........................... Krajowy Rejestr Karny m.in. ........................... między innymi n. ................................ następny (-a, -e) niepubl. ...................... niepublikowana (-y, -e) Nr ............................... numer pkt .............................. punkt por. ............................. porównaj post. ............................ postanowienie poz. ............................. pozycja r. ................................. rok red. ............................. redakcja, redaktor XV s. ................................. strona (-y) tj. ................................ to jest tekst jedn. ................... tekst jednolity uchw. .......................... uchwała wyr.............................. wyrok w zw. ......................... w związku zd. ............................... zdanie ze zm. ........................ ze zmianami zob. ............................. zobacz Wykaz skrótów WYKAZ LITERATURY Wykaz literatury wspólnej dla części ogólnej prawa wykroczeń T. Bojarski, Polskie prawo wykroczeń. Zarys wykładu, Warszawa 2005 T. Bojarski (red.), Kodeks wykroczeń. Komentarz, Warszawa 2011 M. Bojarski, W. Radecki, Kodeks wykroczeń. Komentarz, Warszawa 2010 M. Bojarski, Z. Świda, Podstawy materialnego i procesowego prawa wykroczeń, Wrocław 2008 T. Grzegorczyk (red.), Kodeks wykroczeń. Komentarz, Warszawa 2010 T. Grzegorczyk, A. Gubiński, Prawo wykroczeń, Warszawa 1996 A. Gubiński, Prawo wykroczeń, Warszawa 1985 U. Łabuz (red.), Prawo wykroczeń. Repetytorium, Warszawa 2008 A. Marek, Prawo wykroczeń (materialne i procesowe), Warszawa 2008 M. Mozgawa (red.), Kodeks wykroczeń. Komentarz, Warszawa 2007 J. Wojciechowski, Kodeks wykroczeń. Komentarz. Orzecznictwo, Warszawa 2005 Wykaz literatury wspólnej dla części szczególnej prawa wykroczeń T. Bojarski, Polskie prawo wykroczeń. Zarys wykładu Warszawa 2005 T. Bojarski (red.), Kodeks wykroczeń. Komentarz, Warszawa 2011 M. Bojarski, W. Radecki, Kodeks wykroczeń. Komentarz, Warszawa 2010 M. Bojarski, Z. Świda, Podstawy materialnego i procesowego prawa o wykroczeniach, Wroc- ław 2008 T. Grzegorczyk (red.), Kodeks wykroczeń. Komentarz, Warszawa 2010, Warszawa 2012 T. Grzegorczyk, A. Gubiński, Prawo wykroczeń, Warszawa 1989 W. Kotowski, Kodeks wykroczeń. Komentarz, Warszawa 2007, LEX/el. 2010 B. Kurzępa, Kodeks wykroczeń. Komentarz, Warszawa 2008 A. Marek, Prawo wykroczeń (materialne i procesowe), Warszawa 2008 M. Mozgawa (red.), Kodeks wykroczeń. Komentarz, Warszawa 2007 J. Wojciechowski, Kodeks wykroczeń. Komentarz. Orzecznictwo, Warszawa 2005 Wykaz literatury wspólnej dla postępowania w sprawach o wykroczenia M. Bojarski, Z. Świda, Podstawy prawa materialnego i procesowego prawa o wykroczeniach, Wrocław 2001 K. Boratyńska, A. Górski, A. Sakowicz, A. Ważny, Kodeks postępowania karnego. Komen- tarz, Warszawa 2007; Warszawa 2012 Z. Gostyński (red.), Kodeks postępowania karnego. Komentarz, Warszawa 2004 J. Grajewski, Przebieg procesu karnego, Warszawa 2008 XVIII Wykaz literatury J. Grajewski, L. Paprzycki, S. Steiborn, Kodeks postępowania karnego. Komentarz, War- T. Grzegorczyk, Kodeks postępowania karnego oraz ustawa o świadku koronnym. Komen- T. Grzegorczyk, Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Komentarz, Warszawa T. Grzegorczyk, J. Tylman, Polskie postępowanie karne, Warszawa 2011 P. Hofmański (red.), Kodeks postępowania karnego. Komentarz, Warszawa 2011; Warszawa J. Lewiński, Komentarz do kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia, Warszawa A. Marek, Prawo wykroczeń (materialne i procesowe), Warszawa 2008 M. Rogalski (red.), Kodeks postępowania w sprawach wykroczenia. Komentarz, Warszawa szawa 2006 tarz, Warszawa 2008 2005, Warszawa 2012 2012 2007 2009 PRZEDMOWA Prawo i postępowanie w sprawach o wykroczenia jest na studiach prawniczych jednym z wielu przedmiotów do wyboru. Z roku na rok studenci wybierają ten przedmiot coraz częś- ciej. Z reguły interesują ich jednak wybrane zagadnienia, jak np. postępowanie mandatowe, które chcą studiować bardzo szczegółowo. Większość słuchaczy decyduje się na kurs prawa i postępowania w sprawach o wykroczenia, gdyż przepisy Kodeksu wykroczeń i Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia są przedmiotem pytań na aplikacje prawnicze. Od wykładowcy słuchacze oczekują syntetycznej prezentacji norm prawa i postępowania w sprawach o wykroczenia, ze szczególnym akcentem na te rozwiązania, które różnią mate- rialne i procesowe prawo wykroczeń od materialnego i procesowego prawa karnego. Takie same oczekiwania mają wobec pomocy naukowych. Pisząc skrypt „Prawo i postępowanie w sprawach o wykroczenia”, postanowiliśmy wyjść naprzeciw tym właśnie oczekiwaniom – staraliśmy się opracować „wykład na piśmie”, który w pewnej mierze musiał różnić się od wykładu, z uwagi na wymogi tekstu pisanego. Podział treści w skrypcie odpowiada systematyce Kodeksu wykroczeń i Kodeksu postępo- wania w sprawach o wykroczenia. Ten podział najlepiej sprawdza się też na wykładach. Zarówno w trakcie wykładów, jak i w skrypcie ograniczamy się do sygnalizacji kwestii wywołujących rozbieżności w doktrynie oraz w orzecznictwie, rozszerzając jedynie najczęściej przyjmowane interpretacje. Zawsze konsekwentnie staramy się prezentować nasze stanowisko w spornej kwestii. W stosunku do wykładów skrypt zawiera znacznie rozszerzoną analizę przepisów Części szczególnej Kodeksu wykroczeń, obejmującą charakterystykę wszystkich wykroczeń „kodeksowych”. Na wykładach ten moduł jest ograniczony do analizy wybranych typizacji. Chcielibyśmy, żeby skrypt stanowił pomoc dla studentów (nie tylko prawa), absolwentów studiów prawniczych, przygotowujących się do egzaminów na aplikacje, aplikantów oraz wszystkich, którzy potrzebują uzyskać podstawową wiedzę z zakresu prawa i postępowania w sprawach o wykroczenia i ewentualne wskazówki co do sposobów jej rozszerzenia i po- głębienia. Naszym założeniem była kompleksowa i maksymalnie przejrzysta, syntetyczna prezen- tacja materii prawa wykroczeń i procedury w sprawach o wykroczenia. Ocenie Czytelników pozostawiamy, na ile udało się nam zrealizować to założenie. Autorzy
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Prawo i postępowanie w sprawach o wykroczenia
Autor:
, ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: