Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00364 005910 10191207 na godz. na dobę w sumie
Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej. Wydanie 6 - ebook/pdf
Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej. Wydanie 6 - ebook/pdf
Autor: , , Liczba stron: 494
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-7388-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Podręcznik ,,Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej' prezentuje najwazniejsze zagadnienia dotyczące funkjonowania Unii Europejskiej i jej systemu prawnego, a w tym m.in.: historię Wspólnot Europejskich i Unii Europejskiej, strukturę instytucjonalną UE, źródła prawa UE i ich stosowanie na płaszczyźnie krajowej, rodzaje postępowań przed Trybunałem Sprawiedliwości UE.

Szóste wydanie uwzględnia Traktat z Lizbony, a także najnowsze orzecznictwo oraz literaturę.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

PODRĘCZNIKI PRAWNICZE Maria Magdalena Kenig-Witkowska • Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej W sprzedaży: A. Zieliński (red.) KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO. KOMENTARZ, wyd. 7 Komentarze Kodeksowe J. Nowińska, P. Cioch POSTĘPOWANIE CYWILNE, wyd. 3 Wykłady Becka E. Marszałkowska-Krześ (red.) POSTĘPOWANIE CYWILNE Studia Prawnicze T. Ereciński (wprow.) POSTĘPOWANIE CYWILNE. ORZECZNICTWO Zbiory Orzecznictwa Becka E. Gniewek, P. Machnikowski ZARYS PRAWA CYWILNEGO Studia Prawnicze KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO Z WPROWADZENIEM, wyd. 42 Twoje Prawo www.ksiegarnia.beck.pl Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska Redaktor Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska Autorzy Profesor zwyczajny Uniwersytetu Warszawskiego Wydział Prawa i Administracji Instytut Prawa Międzynarodowego Katedra Prawa Europejskiego Prof. dr Adam Łazowski Profesor Prawa UE Westminster Law School University of Westminster Londyn dr Rudolf Ostrihansky Partner kancelarii Sołtysiński Kawecki Szlęzak 6. wydanie WYDAWNICTWO C. H.BECK WARSZAWA 2015 Poszczególne rozdziały napisali: Maria Magdalena Kenig-Witkowska: I § 1–6; II; III (współautor) Adam Łazowski: I § 7; III (współautor); IV; V; wykazy literatury i stron in- ternetowych do wszystkich rozdziałów, indeks Rudolf Ostrihansky: VI; VII Wydawca: Aneta Flisek © Wydawnictwo C.H.Beck 2015 Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: Marta Świerk Druk i oprawa: P.W.P. Interdruk, Warszawa ISBN 978-83-255-7387-4 ISBN e-book 978-83-255-7388-1 Spis treści Wykaz skrótów ................................................................................................................. XIII Wykaz literatury ............................................................................................................... XVII Przedmowa ........................................................................................................................ XIX Rozdział I. Zagadnienia wprowadzające ..................................................................... § 1. Prawo Unii Europejskiej jako akademicka dyscyplina prawa ......................... I. Rozwój autonomicznej dyscypliny prawa Unii Europejskiej .................. II. Metody i narzędzia badawcze prawa Unii Europejskiej ......................... § 2. Historia procesu integracji europejskiej ............................................................ I. Rada Europy .............................................................................................. II. Powstanie i ewolucja Wspólnot Europejskich ......................................... 1. Europejska Wspólnota Węgla i Stali ................................................... 2. Europejska Wspólnota Gospodarcza .................................................... 3. Europejska Wspólnota Energii Atomowej (Euratom) ......................... 4. Traktaty o połączeniu instytucji trzech Wspólnot Europejskich ........ 5. Jednolity Akt Europejski ...................................................................... 6. Traktaty o Unii Europejskiej (Traktat z Maastricht, Traktat 1 3 3 6 11 13 15 15 17 18 18 19 20 25 29 30 32 32 38 41 57 60 60 63 64 66 67 72 z Amsterdamu oraz Traktat z Nicei) ................................................... 7. Konwent Europejski i Traktat ustanawiający Konstytucję dla Europy ................................................................................................... 8. Traktat zmieniający Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską oraz Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej (Traktat z Lizbony) ........ 9. Charakter relacji między Traktatami o Unii Europejskiej i funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Traktatem ustanawiającym Europejską Wspólnotę Energii Atomowej oraz Kartą Praw Podstawowych Unii Europejskiej ........................................................ § 3. Charakter prawny Unii Europejskiej ................................................................. I. Unia Europejska jako organizacja międzynarodowa .............................. II. Metoda wspólnotowa ................................................................................ § 4. Prawo Unii Europejskiej a prawo międzynarodowe ........................................ § 5. Cele Unii Europejskiej ...................................................................................... § 6. Członkostwo w Unii Europejskiej .................................................................... I. Nabycie członkostwa w Unii Europejskiej .............................................. II. Zawieszenie praw członkowskich w Unii Europejskiej .......................... III. Ustanie członkostwa .................................................................................. § 7. Stowarzyszenie z Unią Europejską ................................................................... I. Stowarzyszenia traktatowe ........................................................................ II. Stowarzyszenia konstytucyjne .................................................................. VI Spis treści § 8. Obywatelstwo Unii Europejskiej ....................................................................... I. Charakter prawny obywatelstwa Unii Europejskiej................................. II. Prawa obywateli Unii Europejskiej .......................................................... 73 75 77 Rozdział II. System instytucjonalny Unii Europejskiej ............................................. § 9. System instytucjonalny Unii Europejskiej ........................................................ § 10. Rada Europejska ................................................................................................ I. Ewolucja Rady Europejskiej ................................................................... II. Skład i organizacja .................................................................................... III. Funkcje ...................................................................................................... IV. Podejmowanie decyzji .............................................................................. § 11. Parlament Europejski ......................................................................................... I. Skład .......................................................................................................... II. Organizacja wewnętrzna Parlamentu Europejskiego ............................... III. Funkcje Parlamentu Europejskiego ......................................................... 79 81 83 83 84 87 89 91 92 94 98 § 12. Rada .................................................................................................................... 101 I. Skład i organizacja .................................................................................... 101 II. Zadania i kompetencje .............................................................................. 104 III. Podejmowanie decyzji .............................................................................. 106 1. Uwagi ogólne ........................................................................................ 106 2. Głosowanie większością kwalifikowaną .............................................. 108 3. Wymóg jednomyślności w Radzie ....................................................... 109 4. Kompromis luksemburski i kompromis z Ioanniny ............................ 109 5. Podejmowanie decyzji zwykłą większością głosów ........................... 110 § 13. Komisja .............................................................................................................. 111 I. Skład i organizacja .................................................................................... 112 II. Kompetencje Komisji ................................................................................ 116 III. Podejmowanie decyzji .............................................................................. 121 § 14. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej ................................................... 122 I. Skład .......................................................................................................... 124 II. Właściwość Trybunału Sprawiedliwości, Sądu oraz sądów wyspecjalizowanych .................................................................................. 126 III. Procedura orzekania .................................................................................. 128 § 15. Trybunał Obrachunkowy ................................................................................... 131 I. Skład i organizacja .................................................................................... 131 II. Zadania i kompetencje .............................................................................. 132 III. Sposób działania ........................................................................................ 133 § 16. Organy doradcze Unii Europejskiej .................................................................. 133 I. Komitet Ekonomiczno-Społeczny ............................................................ 133 1. Skład i organizacja ............................................................................... 133 2. Zadania i sposób działania ................................................................... 134 II. Komitet Regionów .................................................................................... 135 1. Skład i organizacja ............................................................................... 135 2. Zadania i sposób działania ................................................................... 135 § 17. Instytucje finansowe .......................................................................................... 136 I. Europejski Bank Centralny i Europejski System Banków Centralnych ................................................................................................ 136 II. Europejski Bank Inwestycyjny ................................................................. 138 § 18. Równowaga instytucjonalna .............................................................................. 139 Spis treści VII Rozdział III. Źródła prawa Unii Europejskiej ........................................................... 143 § 19. Zagadnienia wprowadzające .............................................................................. 144 I. Uwagi ogólne ............................................................................................ 144 II. Pojęcie „źródła prawa Unii Europejskiej” ............................................... 145 III. Acquis Unii Europejskiej .......................................................................... 146 IV. Katalog i klasyfikacja źródeł prawa Unii Europejskiej ........................... 147 V. Problematyka hierarchii źródeł prawa w systemie prawnym Unii Europejskiej ...................................................................................... 149 § 20. Prawo pierwotne ................................................................................................ 153 I. Uwagi ogólne ............................................................................................ 153 II. Traktaty założycielskie Unii Europejskiej oraz Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej .................................................................. 153 1. Wykaz traktatów założycielskich oraz traktatów modyfikujących ..... 153 2. Zakres przedmiotowy traktatów założycielskich ................................. 155 III. Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej ......................................... 156 1. Uwagi wprowadzające .......................................................................... 156 2. Zakres przedmiotowy Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej .. 158 3. Zakres zastosowania Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej .... 159 IV. Ogólne zasady prawa ................................................................................ 166 V. Prawo zwyczajowe .................................................................................... 168 § 21. Prawo międzynarodowe publiczne jako źródło prawa Unii Europejskiej ....... 168 I. Uwagi ogólne ............................................................................................ 168 II. Ius contrahendi Unii Europejskiej ........................................................... 169 III. Rodzaje umów zawieranych przez Unię Europejską oraz Europejską Wspólnotę Energii Atomowej ................................................................... 173 IV. Inne umowy międzynarodowe będące źródłem prawa Unii Europejskiej ...................................................................................... 175 § 22. Prawo pochodne Unii Europejskiej ................................................................... 175 I. Uwagi ogólne ............................................................................................ 175 II. Akty prawne tworzone w ramach Unii Europejskiej oraz Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej .................................................................. 176 1. Katalog wiążących aktów prawa pochodnego – art. 288 TfUE ......... 176 2. Rozporządzenia ..................................................................................... 176 3. Dyrektywy ............................................................................................. 182 4. Decyzje .................................................................................................. 190 III. Instrumenty Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa ............. 194 1. Katalog aktów tworzonych w ramach Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa ............................................................ 194 2. Charakter prawny aktów Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa .................................................................................. 195 3. Ogólne wytyczne .................................................................................. 195 4. Decyzje .................................................................................................. 196 IV. Akty prawa pochodnego w dotychczasowym III filarze Unii Europejskiej ...................................................................................... 197 1. Uwagi wprowadzające .......................................................................... 197 2. Okres przejściowy przewidziany w Protokole Nr 36 do traktatów założycielskich ...................................................................................... 198 3. Decyzje ramowe ................................................................................... 199 § 23. Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej .......................... 201 VIII Spis treści § 24. Niewiążące akty prawa pochodnego ................................................................. 203 § 25. Akty prawa wewnętrznego ................................................................................ 204 Rozdział IV. Tworzenie prawa Unii Europejskiej ...................................................... 206 § 26. Uwagi wprowadzające ....................................................................................... 207 § 27. Kompetencje Unii Europejskiej ........................................................................ 208 I. Zasada kompetencji powierzonych ........................................................... 208 II. Katalog kompetencji przyznanych Unii Europejskiej ............................. 209 III. Kompetencje dorozumiane – art. 352 TfUE oraz art. 203 TEWEA ...... 213 § 28. Tworzenie prawa pierwotnego .......................................................................... 215 I. Tworzenie i modyfikacja traktatów założycielskich ................................ 215 1. Uwagi wprowadzające .......................................................................... 215 2. Zmiany traktatów założycielskich w trybie art. 48 TUE .................... 216 3. Zmiany traktatów założycielskich za pośrednictwem traktatów akcesyjnych ........................................................................................... 218 4. Zmiany na podstawie procedur kładki ................................................. 219 II. Zawieranie traktatów akcesyjnych............................................................ 220 § 29. Procedury zawierania umów międzynarodowych przez Unię Europejską ...... 221 I. Uwagi wprowadzające .............................................................................. 221 II. Procedura zawierania umów międzynarodowych przez Unię Europejską ................................................................................................. 221 III. Procedura zawierania umów międzynarodowych przez Europejską Wspólnotę Energii Atomowej ................................................................... 223 IV. Publikacja i wejście w życie umów międzynarodowych zawieranych przez Unię Europejską i Euratom ............................................................ 224 § 30. Procedury tworzenia wiążących aktów prawa pochodnego Unii Europejskiej ........................................................................................................ 225 I. Uwagi wprowadzające .............................................................................. 225 II. Inicjatywa legislacyjna .............................................................................. 227 III. Wybór podstawy prawnej oraz rodzaju aktu prawnego .......................... 234 IV. Zasady techniki prawodawczej oraz budowa aktu prawnego ................. 239 V. Procedury legislacyjne .............................................................................. 240 1. Uwagi wprowadzające .......................................................................... 240 2. Zwykła procedura ustawodawcza ........................................................ 241 3. Specjalna procedura ustawodawcza ..................................................... 245 4. Specjalna procedura ustawodawcza – budżet Unii Europejskiej ........ 248 5. Procedura ustawodawcza bez udziału Parlamentu Europejskiego ...... 250 6. Procedura komitologii........................................................................... 251 VI. Udział Rady Europejskiej w procedurach tworzenia prawa pochodnego ................................................................................................ 253 VII. Udział parlamentów narodowych w procesie tworzenia prawa pochodnego ................................................................................................ 256 VIII. Publikacja aktów prawnych i ich wejście w życie .................................. 258 1. Uwagi wprowadzające .......................................................................... 258 2. Konsekwencje braku publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej .......................................................................................... 259 § 31. Podejmowanie decyzji w ramach Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa ................................................................................................ 266 I. Uwagi ogólne ............................................................................................ 266 Spis treści IX II. Inicjatywa .................................................................................................. 266 III. Wybór podstawy prawnej oraz instrumentu działania ............................. 267 IV. Zasady techniki prawodawczej oraz budowa instrumentów Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa ................................................... 267 V. Procedura decyzyjna w ramach Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa ....................................................................................... 268 VI. Publikacja i wejście w życie instrumentów Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa ................................................................. 268 Rozdział V. Stosowanie prawa Unii Europejskiej na płaszczyźnie wewnętrznej państw członkowskich ..................................................................................... 269 § 32. Zagadnienia wprowadzające .............................................................................. 271 § 33. Zasady stosowania prawa Unii Europejskiej na płaszczyźnie krajowej ......... 275 I. Zasada pierwszeństwa prawa Unii Europejskiej ...................................... 275 1. Ewolucja zasady pierwszeństwa .......................................................... 275 2. Zakres zastosowania zasady pierwszeństwa prawa Unii Europejskiej .......................................................................................... 279 3. Konsekwencje prawne zasady pierwszeństwa ..................................... 292 II. Zasada skutku bezpośredniego ................................................................. 299 1. Uwagi wprowadzające .......................................................................... 299 2. Traktaty założycielskie ......................................................................... 300 3. Rozporządzenia ..................................................................................... 311 4. Dyrektywy ............................................................................................. 314 5. Decyzje .................................................................................................. 326 6. Umowy międzynarodowe oraz akty prawne wydane na ich podstawie .............................................................................................. 328 III. Zasada skutku pośredniego ....................................................................... 335 1. Uwagi wprowadzające .......................................................................... 335 2. Podstawowe założenia zasady skutku pośredniego ............................. 336 IV. Zasada odpowiedzialności państw członkowskich za naruszenie prawa Unii Europejskiej ........................................................................... 341 1. Uwagi wprowadzające .......................................................................... 341 2. Podstawowe założenia zasady odpowiedzialności państw za naruszenie prawa Unii Europejskiej ............................................... 345 § 34. Instrumenty Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa ...................... 347 § 35. Zasady stosowania aktów prawnych dawnego III filaru Unii Europejskiej na płaszczyźnie krajowej ................................................................................... 348 Rozdział VI. Sądowa kontrola przestrzegania prawa ............................................... 352 § 36. Właściwość Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Sądu ................. 353 § 37. Postępowanie przeciwko państwu członkowskiemu o naruszenie zobowiązania ciążącego na mocy Traktatów .................................................... 355 I. Naruszenie zobowiązania ciążącego na mocy Traktatów ........................ 356 1. Ujęcie naruszenia zobowiązania .......................................................... 356 2. Naruszenie zobowiązania przez brak wdrożenia prawa Unii Europejskiej ......................................................................................... 359 3. Okoliczności egzoneracyjne podnoszone przez państwa .................... 361 II. Postępowanie wszczęte przez Komisję .................................................... 363 1. Postępowanie nieformalne .................................................................... 364 X Spis treści 2. Formalne postępowanie wyjaśniające .................................................. 366 3. Postępowanie sądowe ........................................................................... 367 III. Postępowanie wszczęte przez państwo członkowskie ............................ 370 IV. Postępowanie w razie niewykonania wyroku Trybunału ........................ 371 V. Postępowanie przeciwko państwu członkowskiemu odnośnie do zobowiązań wynikających ze Statutu Europejskiego Banku Inwestycyjnego .......................................................................................... 375 § 38. Skarga na nieważność aktu prawa pochodnego ............................................... 375 I. Strony w postępowaniu ............................................................................. 376 1. Podmioty uprawnione do składania skarg ........................................... 376 2. Strony pozwane..................................................................................... 378 3. Postanowienia dotyczące Europejskiego Banku Inwestycyjnego ....... 380 II. Podział kompetencji między Sąd oraz Trybunał Sprawiedliwości ......... 380 III. Przedmiot skargi ........................................................................................ 380 1. Rodzaje aktów prawnych podlegających zaskarżeniu ......................... 380 2. Akty dotyczące skarżących bezpośrednio i indywidualnie ................. 382 IV. Przesłanki stwierdzenia nieważności ........................................................ 387 1. Brak kompetencji .................................................................................. 387 2. Naruszenie istotnego wymogu proceduralnego ................................... 387 3. Naruszenie prawa materialnego ........................................................... 388 4. Nadużycie władzy ................................................................................. 389 V. Termin do wniesienia skargi ..................................................................... 389 VI. Skutek orzeczenia o nieważności ............................................................. 390 1. Konstytutywny charakter orzeczenia ................................................... 390 2. Pozostawienie pewnych skutków nieważnego aktu w mocy.............. 391 VII. Zarzut bezprawności ................................................................................. 392 1. Akcesoryjność zarzutu bezprawności ................................................... 392 2. Zakres przedmiotowy zarzutu bezprawności ....................................... 393 3. Skutki uznania zarzutu bezprawności .................................................. 394 § 39. Skarga na bezczynność instytucji ..................................................................... 395 I. Strony w postępowaniu ............................................................................. 395 II. Przesłanki skargi ....................................................................................... 396 1. Rodzaje aktów, których niewydanie może być zaskarżone ................ 396 2. Wezwanie instytucji do działania ......................................................... 397 III. Skutek orzeczenia o bezczynności ........................................................... 398 § 40. Skarga odszkodowawcza ................................................................................... 398 I. Przesłanki odpowiedzialności kontraktowej i deliktowej ........................ 399 II. Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną działaniem prawotwórczym ......................................................................................... 401 III. Odpowiedzialność odszkodowawcza Unii Europejskiej i państw członkowskich ........................................................................................... 402 § 41. Postępowanie odwoławcze ................................................................................ 403 § 42. Wydawanie opinii przez Trybunał Sprawiedliwości ........................................ 406 Rozdział VII. Współpraca sądów krajowych z Trybunałem Sprawiedliwości ....... 408 § 43. Znaczenie pytań prejudycjalnych dla jednolitego stosowania prawa Unii Europejskiej ........................................................................................................ 410 § 44. Pojęcie sądu państwa członkowskiego ............................................................. 412 I. Sądy powszechne ...................................................................................... 413 Spis treści XI II. Sądy administracyjne ................................................................................ 417 III. Sądy konstytucyjne ................................................................................... 419 IV. Sądy międzynarodowe .............................................................................. 419 V. Sądy arbitrażowe ....................................................................................... 420 VI. Sądy dyscyplinarne ................................................................................... 423 VII. Inne organy ................................................................................................ 425 VIII. Podsumowanie. Zadawanie pytań przez sądy i organy polskie .............. 426 § 45. Obowiązek zadawania pytań prejudycjalnych .................................................. 428 I. Pojęcie sądu, którego orzeczenia nie podlegają zaskarżeniu .................. 429 II. Doktryna acte éclairé................................................................................ 430 III. Doktryna acte clair ................................................................................... 433 IV. Skutek braku zadania pytania prejudycjalnego ........................................ 434 § 46. Zakres pytań prejudycjalnych............................................................................ 438 I. Formułowanie pytań prejudycjalnych ...................................................... 438 II. Orzekanie o ważności aktów prawa pochodnego .................................... 441 III. Podstawy odmowy wydania orzeczenia wstępnego ................................ 444 § 47. Proceduralne aspekty zadawania pytań przez sąd krajowy ............................. 447 I. Zawieszenie postępowania przed sądem krajowym ................................ 447 II. Kontrola zgodności z konstytucją krajową a zadawanie pytań prejudycjalnych ......................................................................................... 450 III. Cofnięcie pytania prejudycjalnego ........................................................... 455 IV. Związanie sądu krajowego wytycznymi wyższej instancji ..................... 456 V. Ograniczenie możliwości podnoszenia zagadnień prawa unijnego w II instancji ............................................................................................. 460 § 48. Postępowanie przed Trybunałem o wydanie orzeczenia wstępnego ............... 461 § 49. Moc prawna orzeczenia wstępnego .................................................................. 465 Indeks rzeczowy .............................................................................................................. 467 Wykaz skrótów 1. Źródła prawa AWB ���������������������������������� Akt o wyborach bezpośrednich JAE ������������������������������������ Jednolity Akt Europejski (Dz�U� z 2004 r� Nr 90, poz� 864/6) KNZ ����������������������������������� Karta Narodów Zjednoczonych KPP UE ����������������������������� Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej (Dz�Urz� UE KPT ������������������������������������ Konwencja wiedeńska o prawie traktatów z 23�5�1969 r� C Nr 326 z 2012 r�, s� 391) (Dz�U� z 1990 r� Nr 74, poz� 439) KPTO ��������������������������������� Konwencja wiedeńska o prawie traktatów między państwami a organizacjami międzynarodowymi albo organizacjami mię- dzynarodowymi TEWEA ����������������������������� Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomo- TEWG �������������������������������� Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą TEWWiS ���������������������������� Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Węgla i Stali TfUE ���������������������������������� Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz�Urz� UE TUE ����������������������������������� Traktat o Unii Europejskiej (Dz�Urz� UE C Nr 326 z 2012 r�, C Nr 326 z 2012 r�, s� 47) wej s� 13) Układ o EOG �������������������� Układ o utworzeniu Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2. Organy, organizacje i instytucje EBC ����������������������������������� Europejski Bank Centralny EBI ������������������������������������� Europejski Bank Inwestycyjny EFTA ���������������������������������� Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu EOG ����������������������������������� Europejski Obszar Gospodarczy ESBC ��������������������������������� Europejski System Banków Centralnych ESDZ ��������������������������������� Europejska Służba Działań Zewnętrznych EWG ���������������������������������� Europejska Wspólnota Gospodarcza EWWiS ������������������������������ Europejska Wspólnota Węgla i Stali MTS ����������������������������������� Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości OECD �������������������������������� Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju ONZ ����������������������������������� Organizacja Narodów Zjednoczonych RB �������������������������������������� Rada Bezpieczeństwa ONZ WTO ���������������������������������� Światowa Organizacja Handlu XIV Wykaz skrótów 3. Publikatory i czasopisma AUwr ��������������������������������� Acta Universitatis Wratislaviensis Biul� CE UW ��������������������� Biuletyn Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskie- CJEL ���������������������������������� Columbia Journal of European Law CMLRev� ��������������������������� Common Market Law Review Dz�U� ���������������������������������� Dziennik Ustaw Dz�Urz� ������������������������������ Dziennik Urzędowy EJIL ������������������������������������ European Journal of International Law ELRev� ������������������������������� European Law Review EPL ������������������������������������ European Public Law EPS ������������������������������������ Europejski Przegląd Sądowy GSP ������������������������������������ Gdańskie Studia Prawnicze ICLQ ���������������������������������� International and Comparative Law Quarterly JCMS ��������������������������������� Journal of Common Market Studies JMWP �������������������������������� Jean Monnet Working Papers KPPubl� ������������������������������ Kwartalnik Prawa Publicznego KSM ���������������������������������� Krakowskie Studia Międzynarodowe LQR ����������������������������������� Law Quarterly Review OTK-A ������������������������������� Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego – seria A Pal� ������������������������������������� Palestra PiP �������������������������������������� Państwo i Prawo PL ��������������������������������������� Przegląd Legislacyjny PPE ������������������������������������ Przegląd Prawa Egzekucyjnego Prz� Sejm� �������������������������� Przegląd Sejmowy PS ��������������������������������������� Przegląd Sądowy Rej� ������������������������������������� Rejent SE �������������������������������������� Studia Europejskie SM ������������������������������������� Sprawy Międzynarodowe YEL ������������������������������������ Yearbook of European Law Zb� Orz� ����������������������������� Zbiór Orzeczeń ZN PSPE ��������������������������� Zeszyty Naukowe Podyplomowego Studium Prawa Europej- go skiego Wykaz skrótów XV 4. Inne AKP ����������������������������������� Afryka, Karaiby, Pacyfik EWP ����������������������������������� Europejska Współpraca Polityczna KBWE ������������������������������� Konferencja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie Nr ��������������������������������������� numer orz� ������������������������������������� orzeczenie post� ����������������������������������� postanowienie poz� ������������������������������������ pozycja PWBiS ������������������������������� Przestrzeń Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości UE �������������������������������������� Unia Europejska UGW ���������������������������������� Unia Gospodarcza i Walutowa WPZiB ������������������������������� Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa wyr� ������������������������������������ wyrok z� ���������������������������������������� zeszyt Wykaz literatury 1. Wykaz podręczników i komentarzy M. Ahlt, M. Szpunar, Prawo europejskie, wyd. 5, Warszawa 2011. A. Arnull, The European Union and its Court of Justice, wyd. 2, Oxford 2006. A. Dashwood, M. Dougan, B. Rodger, E. Spaventa, D. Wyatt, Wyatt Dashwood’s European Union Law, wyd. 5, London and Portland, Oregon 2011. J. Barcz (red.), Prawo Unii Europejskiej, wyd. 2, Warszawa 2010. J. Barcz (red.), Prawo gospodarcze Unii Europejskiej, wyd. 1, Warszawa 2011. C. Barnard, The Substantive Law of the EU – The Four Freedoms, wyd. 3, Oxford 2010. D. Chalmers, G. Davis, G. Monti, European Union Law. Text and Materials, wyd. 2, Cam- P. Craig, G. de Búrca, EU Law. Text, Cases and Materials, wyd. 5, Oxford 2011. P. Craig, G. de Búrca (red.), The Evolution of EU Law, wyd. 2, Oxford 2011. T. C. Hartley, The Foundations of European Union Law, wyd. 5, Oxford 2010. A. Kaczorowska, European Union Law, wyd. 2, London 2011. K. Lenaerts, D. Arts, I. Maselis, R. Bray (red.), Procedural Law of the European Union, bridge 2010. K. Lenaerts, P. van Nuffel, R. Bray (red.), Constitutional Law of the European Union, A. Łazowski (red.), A. Łabędzka, M. Szpunar, Prawo Unii Europejskiej. Testy. Kazusy. Tablice, wyd. 5, Warszawa 2011. N. Nugent, The Government and Politics of the European Union, wyd. 7 poprawione, J. Steiner, L. Woods, Textbook on EC Law, wyd. 10, Oxford 2009. H. Wallace, M. Pollack, A. Young (red.), Policy-Making in the European Union, wyd. 6, wyd. 2, London 2006. wyd. 3, London 2006. London 2010. Oxford 2010. S. Weatherill, Cases Materials on EC Law, wyd. 9, Oxford 2010. 2. Zbiory dokumentów i orzeczeń J. Barcz (red.), Podstawy prawne Unii Europejskiej. Wybór dokumentów, wyd. 3, Warszawa 2011. Przedmowa Zamysł napisania podręcznika z zakresu prawa instytucjonalnego Unii Euro- pejskiej, którego szóste wydanie oddajemy do rąk Czytelników, powstał w Ka- tedrze Prawa Europejskiego, na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Naszym celem było przedstawienie prawa instytucjonalnego Unii Europejskiej w pełnym jego obrazie. Dokonując wyboru zagadnień do przygoto- wywanego podręcznika, braliśmy pod uwagę ich praktyczne znaczenie dla systemu funkcjonowania Unii Europejskiej. Przygotowując poszczególne części podręcznika za radą Profesora Eugeniusza Piontka, przyjęliśmy konwencję przedstawiania omawianej tematyki tam, gdzie to było możliwe, z perspektywy orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. W związku z powyższym, poza tradycyjnymi odesłaniami do orzecz- nictwa, Czytelnik znajdzie w tekście fragmenty wybranych wyroków, każdorazo- wo poprzedzone opisem stanu faktycznego. Tłumaczenia tekstów orzeczeń sprzed akcesji Polski do Unii Europejskiej zaczerpnęliśmy z dwóch dostępnych na rynku zbiorów orzecznictwa, za każdym razem podając źródło oraz tam, gdzie to było możliwe – Autora tłumaczenia. W przypadku wyroków wydanych po 1.5.2004 r. korzystaliśmy z tłumaczeń oficjalnych zawartych w Zbiorze Orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości. Zawsze, gdy odwoływaliśmy się do przykładów orzeczeń Try- bunału Sprawiedliwości UE oraz aktów prawa pochodnego przyjęliśmy zasadę podawania oryginalnych tytułów w języku polskim, a gdzie to nie było możliwe – te kstów w języku angielskim lub francuskim. Przy pracach nad szóstym wydaniem podręcznika priorytetem autorów była aktualizacja materiału, w tym uwzględnienie najnowszych zmian instytucjonal- nych oraz orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Podręcznik został pomyślany przede wszystkim jako pomoc dla studentów, którzy specjalizują się w prawie Unii Europejskiej. Mamy nadzieję, że będzie on również użyteczny dla uczestników studiów podyplomowych oraz prawników-prak- tyków i wszystkich Czytelników zainteresowanych Unią Europejską. Każdy rozdział poprzedzony jest rozbudowanym wykazem literatury, co – jak mamy nadzieję – będzie pomocne przy dalszych studiach w zakresie prawa Unii Europejskiej. Siłą
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej. Wydanie 6
Autor:
, ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: