Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00704 010513 10724748 na godz. na dobę w sumie
Prawo intertemporalne z perspektywy nauki prawa cywilnego - ebook/pdf
Prawo intertemporalne z perspektywy nauki prawa cywilnego - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 156
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-7667-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Doniosłość problematyki prawa intertemporalnego prawa cywilnego jest wręcz olbrzymia, a potrzeba refleksji nad ową problematyką paląca. Niniejsza monografia ma przemyślaną i konsekwentnie zrealizowaną, a w rezultacie przejrzystą strukturę. Autor formułuje własną, oryginalną koncepcją prawa intertemporalnego jako zbioru norm wyinterpretowanych z przepisów intertemporalnych, które to normy nakazują podmiotowi dokonującemu wykładni tekstu aktu normatywnego uczynić przedmiotem wykładni określone przepisy lub zespoły przepisów. Autor stawia sobie zadanie takiego usystematyzowania dyrektyw dotyczących wykładni przepisów intertemporalnych, że wyznaczać one będą określoną procedurą czy wręcz algorytm wykładni tego rodzaju przepisów. Odnosi co prawda owo zadanie expressis verbis do problematyki wykładni prawa cywilnego, ale Jego analizy mają doniosłość dla problematyki wykładni przepisów intertemporalnych jako zagadnienia z zakresu ogólnej koncepcji wykładni prawa. Ta próba uporządkowania dyrektyw wykładni przepisów intertemporalnych prawa cywilnego, oparta na spójnych założeniach z zakresu ogólnej teorii prawa (szkoły poznańsko-szczecińskiej), zwłaszcza ogólnej teorii wykładni, stanowi rdzeń rozprawy i przesądza o jej wysokiej wartości.

„Autor zawarł w monografii oryginalną, całościową, podbudowaną teoretycznie koncepcję prawa intertemporalnego, zwłaszcza wykładni przepisów intertemporalnych, umiejscowioną w perspektywie nauki prawa cywilnego i wykazał jej praktyczną przydatność. Jestem przekonany, że monografia rzuci snop jasnego światła na trudne, ważne i palące problemy intertemporalne, z którymi zmaga się dzisiaj polska cywilistyka”.

prof. US dr hab. Stanisław Czepita

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

MONOGRAFIE PRAWNICZE Prawo intertemPoralne z PersPektywy nauki Prawa cywilnego Krzysztof  MularsKi Wydawnictwo C.H.Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE KRZYSZTOF MULARSKI • PRAWO INTERTEMPORALNE Z PERSPEKTYWY NAUKI PRAWA CYWILNEGO Polecamy nasze najnowsze publikacje z tej serii: Dominika Opalska OBOWIĄZEK LOJALNOŚCI W SPÓŁKACH KAPITAŁOWYCH Wojciech Piątek POWAGA RZECZY OSĄDZONEJ WYROKU SĄDU ADMINISTRACYJNEGO Ewelina Cała-Wacinkiewicz, Kinga Flaga-Gieruszyńska, Daniel Wacinkiewicz (red.) WSPÓŁCZESNE INSTYTUCJE PRAWA. OBYWATEL – PAŃSTWO – SPOŁECZNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA Katarzyna Górka JAWNOŚĆ POSIEDZEŃ SEJMU I SENATU ORAZ JEJ OGRANICZENIA W KONSTYTUCJI RP Magdalena Wilejczyk ZAGADNIENIA ETYCZNE CZĘŚCI OGÓLNEJ PRAWA CYWILNEGO Marek Szydło PRAWNA KONCEPCJA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Miłosz Kaczyński PEŁNOMOCNIK Z URZĘDU W SĄDOWYM POSTĘPOWANIU CYWILNYM www.ksiegarnia.beck.pl PRAWO INTERTEMPORALNE Z PERSPEKTYWY NAUKI PRAWA CYWILNEGO KRZYSZTOF MULARSKI WYDAWNICTWO C.H.BECK WARSZAWA 2015 Wydawca: Natalia Adamczyk Recenzja naukowa: prof. US dr hab. Stanisław Czepita © Wydawnictwo C.H.Beck 2015 Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: Marta Świerk Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-7666-0 ISBN e-book 978-83-255-7667-7 Spis treści Przedmowa   .................................................................................................................  Wykaz skrótów   ...........................................................................................................  Wykaz literatury   ........................................................................................................  Wykaz orzecznictwa   .................................................................................................  Rozdział I. Uwagi wstępne   ......................................................................................  Rozdział II. O pojmowaniu prawa intertemporalnego w nauce prawa cywilnego   .............................................................................................................  § 1.  Uwagi wstępne ..............................................................................................  § 2.  Próba rekonstrukcji koncepcji prawa intertemporalnego .....................  § 3.  Próba krytyki koncepcji prawa intertemporalnego ...............................  § 4.  Wnioski ..........................................................................................................  Rozdział III. Koncepcja prawa intertemporalnego – próba konstrukcji   .....  § 1.  Uwagi wstępne ..............................................................................................  § 2.  Przepisy intertemporalne ...........................................................................  § 3.  Wykładnia przepisów intertemporalnych ...............................................  I.  Faza porządkująca ............................................................................  II.  Faza rekonstrukcyjna  ......................................................................  III.  Faza percepcyjna ...............................................................................  1.  Uwagi wstępne .............................................................................  2.  Dyrektywy językowe ...................................................................  3.  Dyrektywy systemowe ................................................................  A. Uwagi wstępne ........................................................................  B.  Zasady prawa intertemporalnego w sensie         normatywnym ........................................................................  C. Dyrektywa preferencji prawa nowego ................................  D. Zasady prawa intertemporalnego w sensie opisowym ....  4.  Dyrektywy funkcjonalne ...........................................................  § 4.  Wykładnia przepisów merytorycznych ....................................................  § 5.  Normy prawa intertemporalnego ..............................................................  § 6.  Dyrektywy inferencyjne .............................................................................  VII IX XI XVII 1 10 10 13 17 29 30 30 31 39 39 46 46 46 47 49 49 52 72 74 83 86 88 91 V 94 95 97 97 97 103 124 124 125 128 129 133 Spis treści § 7.  Dyrektywy kolizyjne ...................................................................................  § 8.  Podsumowanie .............................................................................................  Rozdział IV. Koncepcja prawa intertemporalnego – próba aplikacji   ...........  § 1.  Uwagi wstępne ..............................................................................................  § 2.  Zobowiązania trwałe (art. L PWKC) ........................................................  § 3.  Zadośćuczynienie dla najbliższych członków rodziny zmarłego   (art. 446 § 4 KC) ...........................................................................................  Rozdział V. Wnioski   .................................................................................................  § 1.  Uwagi wstępne ..............................................................................................  § 2.  Cechy ogólnometodologiczne koncepcji prawa intertemporalnego ...  § 3.  Konsekwencje teoretycznoprawne koncepcji prawa   intertemporalnego .......................................................................................  § 4.  Konsekwencje dogmatycznoprawne koncepcji prawa   intertemporalnego .......................................................................................  Indeks rzeczowy  .........................................................................................................  VI Przedmowa Niniejsza monografia zawiera oryginalną i syntetyczną koncepcję prawa intertem- poralnego, ugruntowaną w założeniach filozoficzno- i teoretycznoprawnych poznańsko- szczecińskiej szkoły teorii prawa. Koncepcja ta odnosi się bezpośrednio do prawa cywil- nego, niemniej wydaje się, że jej zasięg po odpowiednich uzupełnieniach byłby znacznie szerszy. W jej ramach sformułowano przede wszystkim definicję prawa intertemporalnego, jak również określono sposób (procedurę, „algorytm”) wykładni przepisów intertempo- ralnych, której przeprowadzenie pozwala na poznanie norm intertemporalnych ustano- wionych przez prawodawcę. Praca koncentruje się przy tym właśnie na konstrukcji owej procedury czy algorytmu wykładni przepisów intertemporalnych, której odniesienie do dowolnego przepisu intertemporalnego prawa cywilnego ma ostatecznie odpowiedzieć na pytanie, jakie przepisy prawne (prawa dawnego czy nowego) winny znaleźć zastoso- wanie dla ustalenia konsekwencji prawnych danego zdarzenia, stanu rzeczy lub zjawiska. Praca, dla ukazania praktycznej wartości przedstawionej koncepcji, zawiera również jej odniesienia do wybranych cywilnoprawnych problemów intertemporalnych. Odniesienia takie zawierają również cytowane w monografii artykuły, które ukazały się na przestrze- ni ostatnich miesięcy. Okoliczności powyższe pozwalają określić krąg adresatów niniejszej monografii. Są nimi nie tylko teoretycy i dogmatycy prawa cywilnego, lecz także praktycy, którym przed- stawiona koncepcja winna pomóc w dokonywaniu uchodzącej za bardzo trudną wykład- ni przepisów intertemporalnych. Zaproponowane podejście do prawa intertemporalnego wydaje się przy tym na tyle uniwersalne, że być może pracą zainteresowani byliby również dogmatycy innych niż cywilistyka dyscyplin szczegółowych prawoznawstwa, jak również praktycy podejmujący inne niż cywilistyczne zagadnienia prawne. Pomoc szeregu osób w pracach nad niniejszą książką była nieoceniona. Szczególną wszakże wdzięczność winien jestem Profesorowi Adamowi Olejniczakowi, któremu w tym miejscu najserdeczniej dziękuję. Poznań, czerwiec 2015 r. Dr Krzysztof Mularski VII Wykaz skrótów 1. Akty prawne BGB  .....................................  Bürgerliches Gesetzbuch, niemiecki kodeks cywilny z 1900 r. KC  ........................................  ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r.  poz. 121 ze zm.) Konstytucja  .........................  Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.4.1997 r. (Dz.U.  Nr 78, poz. 483 ze zm.) KRO  .....................................  ustawa z 25.2.1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz.U.  z 2015 r. poz. 583) KWU  ...................................  ustawa z 6.7.1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (t.j. Dz.U.  z 2013 r. poz. 707 ze zm.) PrAut  ...................................  ustawa z 4.2.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrew- nych (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.) PWKC  .................................  ustawa z 23.4.1964 r. – Przepisy wprowadzające Kodeks cy- wilny (Dz.U. z 1964 r. Nr 16, poz. 94 ze zm.) PWKRO  ..............................  ustawa z 25.2.1964 r. – Przepisy wprowadzające Kodeks ro- dzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 1964 r. Nr 9, poz. 60) PWKZ  .................................  rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 27.10.1933 r.  –  Przepisy  wprowadzające  Kodeks  zobowiązań  (Dz.U.  z 1933 r. Nr 82, poz. 1493 ze zm.) WłLokU  ..............................  ustawa z 24.6.1994 r. o własności lokali (Dz.U. z 2000 r. Nr 80,  poz. 903 ze zm.) 2. Organy orzekające NSA  ..................................... Naczelny Sąd Administracyjny SA  ........................................  Sąd Apelacyjny SN  ........................................  Sąd Najwyższy TK  ........................................  Trybunał Konstytucyjny Rzeczypospolitej Polskiej 3. Czasopisma i publikatory Biul. SN  ...............................  Biuletyn Sądu Najwyższego KPP  ......................................  Kwartalnik Prawa Prywatnego MoP  .....................................  Monitor Prawniczy NP  ........................................  Nowe Prawo OSNC  ..................................  Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Cywilna IX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Prawo intertemporalne z perspektywy nauki prawa cywilnego
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: