Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00517 009007 8387417 na godz. na dobę w sumie
Prawo karne - ebook/pdf
Prawo karne - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 307
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-1450-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Seria Testy Becka adresowana jest do studentów oraz kandydatów na aplikacje prawnicze. Książki z tej serii są pomocne w utrwaleniu i sprawdzeniu wiedzy z danej dziedziny prawa.

 

Książka „Prawo karne” zawiera zbiór testów z zakresu prawa karnego materialnego. Publikacja podzielona jest na rozdziały odpowiadające systematyce Kodeksu karnego i obejmuje pytania zarówno do jego części ogólnej, szczegółowej, jak i wojskowej. W ramach testów uwzględniono w zasadzie wszystkie przepisy obecnie obowiązującego Kodeksu karnego. Pytania testowe zawarte w zbiorze sprawdzają nie tylko znajomość jego przepisów, ale nierzadko również poglądów wyrażanych w doktrynie prawa karnego i w orzecznictwie w kwestiach spornych.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Seria Testy Becka adresowana jest do studentów oraz kandydatów na aplikacje praw- nicze. Książki z tej serii są pomocne w utrwaleniu i sprawdzeniu wiedzy z danej dziedziny prawa. Polecamy: Książka „Prawo karne” zawiera zbiór testów z zakresu prawa kar- nego materialnego. Publikacja podzielona jest na rozdziały odpowia- dające systematyce Kodeksu karnego i obejmuje pytania zarówno do jego części ogólnej, szczególnej, jak i wojskowej. W ramach testów uwzględniono w zasadzie wszystkie przepisy obecnie obowiązujące- go Kodeksu karnego. Pytania testowe zawarte w zbiorze sprawdzają nie tylko znajomość jego przepisów, ale nierzadko również poglądów wyrażanych w doktrynie prawa karnego i w orzecznictwie w kwe- stiach spornych. Dr Jerzy Lachowski – adiunkt w Katedrze Prawa Karnego i Krymino- logii na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Koper- nika w Toruniu. Autor wielu publikacji z zakresu prawa karnego ma- terialnego oraz wykonawczego. Wśród zainteresowań badawczych autora można wskazać, w szczególności zagadnienia kontratypizacji, stanu wyższej konieczności oraz warunkowego zwolnienia. ISBN 978-83-255-1450-1 www.sklep.beck.pl, http://www.beck.pl e-mail: dz.handlowy@beck.pl tel.: 22 31 12 222, fax: 22 33 77 601 Cena 39 zł TESTY BECKA E N R A K O W A R P i k s w o h c a L . J K C E B . H C . TESTY BECKA Jerzy Lachowski PRAWO KARNE Wydawnictwo C. H. BECK TESTY BECKA Prawo karne W sprzedaży: A. Marek PRAWO KARNE, wyd. 9 Studia Prawnicze L. Gardocki PRAWO KARNE, wyd. 15 Podręczniki Prawnicze A. Grześkowiak (red.) PRAWO KARNE, wyd. 2 Skrypty Becka M. Gałązka, R. G. Hałas, S. Hypś, D. Szeleszcuk, K. Wiak PRAWO KARNE Plansze Becka M. Stepaniuk PRAWO KARNE (MATERIALNE, PROCESOWE) I INNE. TOM 6 Testy Aplikacyjne PRAWO KARNE 2010 Teksty ustaw Becka www.sklep.beck.pl Jerzy Lachowski PRAWO KARNE Wydawnictwo C. H. BECK Warszawa 2010 Redakcja: Ksenia Rzepka Projekt okładki: Robert Rogiński © Wydawnictwo C. H. Beck 2010 Wydawnictwo C. H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: Wydawnictwo C. H. Beck Druk i oprawa: Cyfrowe Centrum Druku i Fotografi i, Bydgoszcz ISBN 978-83-255-1450-1 Przedmowa Jedną z metod weryfikacji, a także zdobywania wiedzy z prawa karnego ma- terialnego jest rozwiązywanie testów z zakresu tej dziedziny prawa. Pozwala ona sprawdzić umiejętność stosowania zasad wykładni prawa karnego i logicznego rozumowania, która jest niezbędna w pracy prawnika. Jest ona dość popularna w procesie dydaktycznym, albowiem nierzadko taką właśnie formę przybiera eg- zamin kursowy z prawa karnego materialnego na studiach prawniczych czy też ad- ministracyjnych. Ta forma sprawdzenia wiedzy z zakresu instytucji prawa karnego materialnego jest powszechna na pisemnych egzaminach wstępnych na aplikacje prawnicze, gdzie kandydat w krótkim czasie musi rozwiązać test obejmujący rów- nież pytania z prawa karnego. Oddawane do rąk studentów prawa i administracji oraz kandydatów na apli- kantów opracowanie zawiera pytania testowe dotyczące w zasadzie wszystkich in- stytucji uregulowanych w Kodeksie karnym. Układ pytań testowych odpowiada systematyce kodeksowej i obejmuje nie tylko część ogólną i szczególną obowiązu- jącego Kodeksu karnego, lecz także jego całą część wojskową. Do każdego pytania proponowane są cztery odpowiedzi, przy czym tylko jedna z nich jest prawidło- wa. Wiele pytań testowych dotyczy kwestii niezwykle spornych, w sprawie któ- rych zarówno najwyższe instancje sądowe, jak i przedstawiciele nauki prawa kar- nego zajmują różne stanowiska. Zaproponowana prawidłowa odpowiedź w kluczu w takich wypadkach jest konsekwencją opowiedzenia się przez autora za jednym z prezentowanych w orzecznictwie czy literaturze poglądów. Korzystający z niniej- szego opracowania w kluczu odnajdzie jednak odesłania do tych orzeczeń czy to SN, czy sądów niższych instancji, czy też wreszcie poglądów przedstawicieli nauki prawa karnego, w których proponuje się odmienne rozwiązanie zasygnalizowane- go w pytaniu testowym problemu. Dzięki temu rozwiązanie testów będzie zmu- szało Czytelnika do zajęcia własnego stanowiska w kwestiach spornych i w konse- kwencji może do wyboru innej niż proponowana w kluczu odpowiedzi na zadane pytanie. W ten sposób oddawane do rąk Czytelnika opracowanie może ułatwiać nie tylko sprawdzenie wiedzy z zakresu prawa karnego, ale także przyczynić się rów- nież do jej pogłębienia. W opracowaniu uwzględniono stan prawny na dzień 1 stycznia 2010 r. Toruń, luty 2010 r. J. Lachowski, Prawo karne dr Jerzy Lachowski   Spis treści Przedmowa ________________________________________________________ V Wykaz skrótów _____________________________________________________ XI Wykaz podstawowej literatury _______________________________________ XIII Część ogólna ________________________________________________________ Test I. Zasady odpowiedzialności karnej __________________________________ Odpowiedzi do testu 1 ___________________________________________ Test 2. Formy popełnienia przestępstwa ___________________________________ Odpowiedzi do testu 2 ___________________________________________ Test 3. Wyłączenie odpowiedzialności karnej _______________________________ Odpowiedzi do testu 3 ___________________________________________ Test 4. Kary _________________________________________________________ Odpowiedzi do testu 4 ___________________________________________ Test 5. Środki karne ___________________________________________________ Odpowiedzi do testu 5 ___________________________________________ Test 6. Zasady wymiaru kary i środków karnych ____________________________ Odpowiedzi do testu 6 ___________________________________________ Test 7. Powrót do przestępstwa _________________________________________ Odpowiedzi do testu 7 ___________________________________________ Test 8. Środki związane z poddaniem sprawcy próbie ________________________ Odpowiedzi do testu 8 ___________________________________________ 1 3 8 11 17 21 25 29 32 35 42 47 64 75 79 81 94 Test 9. Zbieg przestępstw i kara łączna ____________________________________ 101 Odpowiedzi do testu 9 ___________________________________________ 112 Test 10. Środki zabezpieczające __________________________________________ 117 Odpowiedzi do testu 10 __________________________________________ 124 Test 11. Przedawnienie _________________________________________________ 127 Odpowiedzi do testu 11 __________________________________________ 130 Test 12. Zatarcie skazania _______________________________________________ 133 Odpowiedzi do testu 12 __________________________________________ 136 J. Lachowski, Prawo karne II II Spis treści Test 13. Odpowiedzialność za przestępstwa popełnione za granicą ______________ 137 Odpowiedzi do testu 13 __________________________________________ 140 Test 14. Objaśnienie wyrażeń ustawowych oraz stosunek przepisów Kodeksu karnego do ustaw szczególnych ____________________________________ 141 Odpowiedzi do testu 14 __________________________________________ 147 Część szczególna______________________________________________________ 151 Test 15. Przestępstwa przeciwko pokojowi, ludzkości oraz przestępstwa wojenne __ 153 Odpowiedzi do testu 15 __________________________________________ 156 Test 16. Przestępstwa przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej _____________________ 159 Odpowiedzi do testu 16 __________________________________________ 163 Test 17. Przestępstwa przeciwko obronności ________________________________ 165 Odpowiedzi do testu 17 __________________________________________ 167 Test 18. Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu _____________________________ 169 Odpowiedzi do testu 18 __________________________________________ 176 Test 19. Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu _______________ 179 Odpowiedzi do testu 19 __________________________________________ 182 Test 20. Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji ________________ 185 Odpowiedzi do testu 20 __________________________________________ 189 Test 21. Przestępstwa przeciwko środowisku _______________________________ 191 Odpowiedzi do testu 21 __________________________________________ 192 Test 22. Przestępstwa przeciwko wolności, w tym wolności sumienia i wyznania ___ 193 Odpowiedzi do testu 22 __________________________________________ 196 Test 23. Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności _____________ 199 Odpowiedzi do testu 23 __________________________________________ 203 Test 24. Przestępstwa przeciwko rodzinie i opiece ___________________________ 205 Odpowiedzi do testu 24 __________________________________________ 207 Test 25. Przestępstwa przeciwko czci i nietykalności cielesnej ___________________ 208 Odpowiedzi do testu 25 __________________________________________ 210 Test 26. Przestępstwa przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową ___ 211 Odpowiedzi do testu 26 __________________________________________ 212 Test 27. Przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego __________________________________________________ 213 Odpowiedzi do testu 27 __________________________________________ 218 Test 28. Przestępstwa przeciwko wymiarowi sprawiedliwości __________________ 221 Odpowiedzi do testu 28 __________________________________________ 226 Test 31. Przestępstwa przeciwko wyborom i referendum ______________________ 229 Odpowiedzi do testu 29 __________________________________________ 231 III J. Lachowski, Prawo karne Spis treści Test 30. Przestępstwa przeciwko porządkowi publicznemu ____________________ 233 Odpowiedzi do testu 30 __________________________________________ 238 Test 31. Przestępstwa przeciwko ochronie informacji _________________________ 241 Odpowiedzi do testu 31 __________________________________________ 243 Test 32. Przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów __________________ 245 Odpowiedzi do testu 32 __________________________________________ 248 Test 33. Przestępstwa przeciwko mieniu ___________________________________ 251 Odpowiedzi do testu 33 __________________________________________ 257 Test 34. Przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu ____________________ 261 Odpowiedzi do testu 34 __________________________________________ 267 Test 35. Przestępstwa przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi __ 271 Odpowiedzi do testu 35 __________________________________________ 273 Część wojskowa ______________________________________________________ 275 Test 36. Przepisy ogólne dotyczące żołnierzy ________________________________ 277 Odpowiedzi do testu 36 __________________________________________ 281 Test 37. Przepisy określające poszczególne typy przestępstw ___________________ 283 Odpowiedzi do testu 37 __________________________________________ 288 J. Lachowski, Prawo karne IX Wykaz skrótów 1. Akty prawne KC __________ Kodeks cywilny KK __________ Kodeks karny KPC _________ Kodeks postępowania cywilnego KPK _________ Kodeks postępowania karnego PWKK _______ ustawa z 6.6.1997 r. – Przepisy wprowadzające Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 554 ze zm.) 2. Inne skróty art. __________ artykuł Dz.U. ________ Dziennik Ustaw Nr ___________ numer pkt __________ punkt tekst jedn. ____ tekst jednolity w zw. ________ w związku s. ____________ strona SA ___________ Sąd Administracyjny SN __________ Sąd Najwyższy ze zm. ________ ze zmianami niepubl. ______ niepublikowane t. ____________ tom J. Lachowski, Prawo karne XI XI Wykaz podstawowej literatury A. Barczak-Oplustil, M. Bielski, G. Bogdan, Z. Ćwiąkalski, P. Kardas, J. Raglewski, M. Szewczyk, W. Wróbel, A. Zoll, Kodeks karny. Część szczególna. Tom II. Komen- tarz do art. 117–277 KK, A. Zoll (red.), Warszawa 2008 A. Barczak-Oplustil, M. Bielski, G. Bogdan, Z. Ćwiąkalski, M. Dąbrowska-Kardas, P. Kar- das, J. Majewski, J. Raglewski, M. Szewczyk, W. Wróbel, A. Zoll, Kodeks karny. Część szczególna. Tom III. Komentarz do art. 278–363 KK, A. Zoll (red.), Warszawa 2008 E. Bieńkowska, B. Kunicka-Michalska, J. Wojciechowska, Kodeks karny. Cześć ogólna. Komentarz, G. Rejman (red.), Warszawa 1999 M. Błaszczyk, J. Długosz, M. Królikowski, J. Lachowski, B. Namysłowska-Gabrysiak, A. Sa- kowicz, R. Skarbek, A. Walczak-Żochowska, W. Zalewski, R. Zawłocki, S. Żółtek, Ko- deks karny. Część ogólna. Komentarz, t. I i II, R. Zawłocki, M. Królikowski (red.), Warszawa 2010 G. Bogdan, Z. Ćwiąkalski, P. Kardas, J. Majewski, J. Raglewski, M. Szewczyk, W. Wróbel, A. Zoll, Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz, A. Zoll (red.), Warszawa 2007 M. Bojarski, M. Filar, W. Filipkowski, O. Górniok, S. Hoc, P. Hofmański, M. Kalitow- ski, M. Kulik, L. K. Paprzycki, E. Pływaczewski, W. Radecki, Z. Sienkiewicz, Z. Siwik, R. A. Stefański, L. Tyszkiewicz, A. Wąsek, L. Wilk, Kodeks karny. Komentarz, M. Filar (red.), Warszawa 2008 T. Bojarski, A. Michalska-Warias, J. Piórkowska-Flieger, M. Szwaryczyk, Kodeks karny. Komentarz, T. Bojarski (red.), Warszawa 2009 M. Budyn-Kulik, P. Kozłowska-Kalisz, M. Kulik, M. Mozgawa, Kodeks karny. Praktycz- ny komentarz, M. Mozgawa (red.), Kraków 2007 M. Flemming, B. Michalski, W. Radecki, R. A. Stefański, J. Warylewski, A. Wąsek, J. Woj- ciechowska, J. Wojciechowski, Kodeks karny. Cześć szczególna. Komentarz, A. Wą- sek (red.). Tom I, Warszawa 2006 J. Giezek, N. Kłączyńska, G. Łabuda, Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz, Warsza- wa 2007 R. Góral, Kodeks karny. Praktyczny komentarz, Warszawa 2007 O. Górniok, W. Kozielewicz, E. Pływaczewski, B. Kunicka-Michalska, R. Zawłocki, B. Mi- chalski, J. Skorupka, Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz, A. Wąsek (red.) Tom II, Warszawa 2005 O. Górniok, S. Hoc, M. Kalitowski, S. Przyjemski, Z. Sienkiewicz, J. Szumski, L. Tyszkie- wicz, A. Wąsek, Kodeks karny. Komentarz, Gdańsk 2002/2003 J. Lachowski, Prawo karne XIII XIII Wykaz podstawowej literatury Z. Hołda, K. Postulski, Kodeks karny wykonawczy. Komentarz, Gdańsk 2007 S. Lelental, Kodeks karny wykonawczy. Komentarz, Warszawa 2010 A. Marek, Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2010 A. Marek, Prawo karne, Warszawa 2009 J. Wojciechowski, Kodeks karny. Komentarz. Orzecznictwo, Warszawa 2002 A. Wąsek, Kodeks karny. Komentarz. Tom I, Gdańsk 1999 XI XI J. Lachowski, Prawo karne Część ogólna Test I Zasady odpowiedzialności karnej 1. Znikomy stopień społecznej szkodliwości czynu uchyla: a) winę; b) kryminalną bezprawność czynu; c) jedynie karalność przestępstwa; d) przestępczość czynu kryminalnie bezprawnego. 2. Jeśli w czasie popełniania przestępstwa o charakterze trwałym zaostrzono odpowiedzialność karną za ten czyn, wówczas stosuje ustawę obowiązującą w chwili: a) rozpoczęcia popełniania tego przestępstwa; b) zakończenia stanu bezprawia spowodowanego tym przestępstwem, ale tylko odnośnie do fragmentu czynu, który popełniono po jej wejściu w życie; c) zakończenia stanu bezprawia spowodowanego tym przestępstwem, odnoś­ nie do czynu całego, chyba że obowiązująca poprzednio jest względniejsza dla sprawcy; d) stosuje się najkorzystniejsze przepisy zarówno jednej, jak i drugiej ustawy. 3. Jeżeli pomiędzy czasem popełnienia przestępstwa a czasem orzekania ustawa zmieniała się kilka razy stosuje się: a) zawsze ustawę obowiązującą w czasie popełnienia czynu, jeśli jest względ- niejsza w stosunku do ustawy nowej; b) zawsze ustawę obowiązującą w czasie orzekania, nawet jeśli jest surowsza; c) co do zasady, najkorzystniejsze uregulowania wszystkich ustaw obowiązują- d) stosuje się najwzględniejszą z ustaw obowiązujących poprzednio, jeśli usta- cych poprzednio; wa nowa jest od nich surowsza. 4. W przypadku, gdy za czyn objęty nieprawomocnym wyrokiem wymierzono karę wyższą od kary przewidzianej w nowej ustawie: a) sąd I instancji obniża niezwłocznie z urzędu karę do górnej granicy ustawo- wego zagrożenia przewidzianego w nowej ustawie jeszcze przed uprawo- mocnieniem się wyroku; J. Lachowski, Prawo karne 3 3 Test 1 b) zawsze sąd rejonowy dokonuje zmiany określonej w odpowiedzi a); c) sąd odwoławczy po wniesieniu apelacji zmienia zaskarżony wyrok obniżając karę orzeczoną do górnej granicy ustawowego zagrożenia; d) sąd odwoławczy nie dokonuje żadnych zmian w takim wypadku, a obniże- nie kary następuje dopiero po wszczęciu postępowania wykonawczego. 5. Jeśli czyn osądzony w prawomocnym wyroku skazującym na karę pozbawie- nia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania nie jest już zagro- żony tą karą, wymierzoną karę pozbawienia wolności: a) w okresie próby w całości zamienia się na karę grzywny lub ograniczenia wolności również z warunkowym zawieszeniem wykonania; b) w okresie próby w całości zamienia się na karę grzywny lub ograniczenia wolności przy czym sąd nie ma obowiązku zastosowania warunkowego za- wieszenia kary; c) zamienia się na karę grzywny lub karę ograniczenia wolności, ale dopiero po zarządzeniu jej wykonania, przy czym sąd może także zawiesić wykonanie kary powstałej po zamianie; d) zamienia się na karę grzywny lub karę ograniczenia wolności po zarządzeniu jej wykonania, bez możliwości ponownego zastosowania warunkowego za- wieszenia wykonania kary. 6. Ustawę karną polską stosuje się jeżeli bezpaństwowiec popełnił przestęp- stwo: a) na terytorium RP; b) za granicą, skierowane przeciwko osobie nieposiadającej obywatelstwa pol- skiego; c) za granicą skierowane przeciwko obywatelowi polskiemu, nawet jeśli ten czyn nie jest zabroniony pod groźbą kary w miejscu jego popełnienia; d) za granicą skierowane przeciwko bezpieczeństwu wewnętrznemu RP, pod warunkiem, że jest on zabroniony pod groźbą kary również w miejscu jego popełnienia. 7. Czasem popełnienia przestępstwa ciągłego jest: a) okres od pierwszego zachowania składającego się na przestępstwo ciągłe po b) okres od pierwszego zachowania składającego się na przestępstwo ciągłe po ostatnie wyjąwszy krótkie odstępy czasu pomiędzy poszczególnymi zacho- waniami składającymi się na czyn ciągły; c) moment popełnienia ostatniego z zachowań składających się na przestępstwo d) moment popełnienia pierwszego z zachowań składających się na przestęp- ostatnie; ciągłe; stwo ciągłe. 4 J. Lachowski, Prawo karne 8. Czasem popełnienia przestępstwa z zaniechania jest: Test 1 a) okres obejmujący powstrzymanie się sprawcy od nakazanego działania; b) początek okresu obejmującego powstrzymanie się sprawcy od nakazanego działania; c) ostatni moment, w którym sprawca mógł podjąć nakazane działanie; d) zawsze chwila zrealizowania ciążącego na sprawcy obowiązku. 9. Przedmiotową przesłanką odpowiedzialności karnej za przestępstwo skutko- we z zaniechania jest m.in.: a) spoczywanie na sprawcy szczególnego obowiązku zapobiegania skutkowi, wynikającego z jakiegokolwiek źródła; b) spoczywanie na sprawcy szczególnego obowiązku zapobiegania skutkowi wynikającego wyłącznie z ustawy; c) spoczywanie na sprawcy szczególnego obowiązku zapobiegania skutkowi, który ma charakter prawny; d) wina sprawcy. 10. Zbrodnią jest przestępstwo: a) kradzieży z włamaniem (art. 279 § 1 KK); b) zabójstwa w afekcie (art. 148 § 4 KK); c) fałszowania pieniędzy i papierów wartościowych jako wypadek mniejszej wagi (art. 310 § 1 i 3 KK); d) rozboju w typie podstawowym (art. 280 § 1 KK). 11. Do przesłanek przypisania nieumyślności nie należy: a) naruszenie reguł ostrożności; b) zamiar; c) związek przyczynowy pomiędzy naruszeniem zasad ostrożności a popełnio- nym czynem zabronionym; d) przewidywanie możliwości popełnienia czynu zabronionego. 12. Możliwość przypisania określonego przez ustawę następstwa czynu zabro- nionego zależy od: a) przewidywania lub możliwości przewidywania tego następstwa; b) naruszenia zasad ostrożności; c) istnienia po stronie sprawcy zamiaru jego sprowadzenia; d) umyślnego popełnienia typu podstawowego, z którego wyniknęło następ- stwo. 13. Umyślność zachodzi m.in., gdy sprawca: a) naruszył zasady ostrożności; b) przewidywał możliwość popełnienia czynu zabronionego i na to się godził; J. Lachowski, Prawo karne 5
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Prawo karne
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: