Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00219 006909 10021660 na godz. na dobę w sumie
Prawo karne - ebook/pdf
Prawo karne - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 474
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-7558-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Piąte wydanie zostało uzupełnione o najnowszą literaturę przedmiotu. Uwzględnia również najnowsze zmiany Kodeksu karnego wchodzące w życie 1 lipca 2015 r.

Skrypt ,,Prawo karne' zawiera najbardziej istotne wiadomości z zakresu prawa karnego. Omówione zagadnienia dotyczą m.in.:

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Skrypty Becka Alicja Grześkowiak (red.) Krzysztof Wiak (red.) Prawo karne 5. wydanie SKRYPTY BECKA Prawo karne W sprzedaży: M. Królikowski, R. Zawłocki PRAWO KARNE Studia Prawnicze L. Gardocki PRAWO KARNE, wyd. 19 Podręczniki Prawnicze A. Grześkowiak, K. Wiak (red.) KODEKS KARNY. KOMENTARZ, wyd. 3 Komentarze Kompaktowe M. Gałązka, R. G. Hałas, S. Hypś, D. Szeleszczuk, K. Wiak KODEKS KARNY – CZĘŚĆ SZCZEGÓLNA, wyd. 4 Repetytoria Becka KK, KPK, KKW, KSKU, wyd. 27 Edycja Sądowa www.ksiegarnia.beck.pl Prawo karne Redaktorzy prof. dr hab. Alicja Grześkowiak prof. KPSW, wieloletni Kierownik Katedry Prawa Karnego KUL dr hab. Krzysztof Wiak, prof. KUL Autorzy dr hab. Alicja Grześkowiak, prof. KPSW dr hab. Krzysztof Wiak, prof. KUL dr Filip Ciepły dr Małgorzata Gałązka dr Radosław G. Hałas dr Sławomir Hypś dr Damian Szeleszczuk 5. wydanie poprawione i uzupełnione WYDAWNICTWO C.H.BECK WARSZAWA 2015 Poszczególne części opracowali: Dr hab. Alicja Grześkowiak: Cz. I Rozdz. I, Cz. II Rozdz. I; Cz. III Rozdz. I. Dr hab. Krzysztof Wiak: Dr Filip Ciepły: Dr Małgorzata Gałązka: Cz. I Rozdz. II, Cz. II Rozdz. VI, Cz. IV Rozdz. III, Rozdz. XI. Cz. II Rozdz. IV, Cz. III Rozdz. V Cz. II Rozdz. III § 28–29, § 33–34, Rozdz. VII, Rozdz. VIII, Cz. III Rozdz. VII, Cz. IV Rozdz. XIII, Rozdz. XIV. Cz. II Rozdz. II § 18–21, § 23–24; Rozdz. III § 25–27, § 30–32, § 35–37; Cz. III Rozdz. VI, Cz. IV Rozdz. IV, Rozdz. VIII, Rozdz. IX, Rozdz. XII Cz. II Rozdz. II § 22, Cz. III Rozdz. IV, Rozdz. VIII, Cz. IV Rozdz. V, Rozdz. VI, Rozdz. VII. Cz. II Rozdz. V, Cz. III Rozdz. II, Rozdz. III, Cz. IV Rozdz. I, Rozdz. II, Rozdz. X, Rozdz. XV. Dr Radosław Hałas: Dr Sławomir Hypś: Dr Damian Szeleszczuk: Wydawca: Aneta Flisek © Wydawnictwo C.H.Beck 2015 Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: TiM-Print, Warszawa Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-7557-1 ISBN e-book 978-83-255-7558-8 SPIS TREŚCI Przedmowa .................................................................................................................. XV Wykaz skrótów ............................................................................................................ XVII Wykaz literatury ......................................................................................................... XXI Część I. Wprowadzenie do nauki prawa karnego Rozdział I. Zagadnienia ogólne ................................................................................. 3 § 1. Pojęcie prawa karnego ....................................................................................... 4 I. Definicja prawa karnego .......................................................................... 4 II. Cechy prawa karnego ............................................................................... § 2. Rodzaje prawa karnego ..................................................................................... 9 § 3. Funkcje prawa karnego ..................................................................................... I. Funkcja ochronna prawa karnego ............................................................ II. Funkcja kompensacyjna prawa karnego .................................................. III. Funkcja gwarancyjna prawa karnego ...................................................... § 4. Zasady prawa karnego ....................................................................................... I. Zasady ogólnoprawne .............................................................................. II. Kodeksowe zasady prawa karnego .......................................................... § 5. Prawo karne a moralność ................................................................................. § 6. Prawo karne i polityka. Problem przestępstw politycznych ............................. § 7. Nauki pokrewne i pomocnicze dla prawa karnego ........................................... § 8. Nauka prawa karnego ........................................................................................ § 9. Nauka polskiego prawa karnego ....................................................................... Rozdział II. Ustawa karna i jej obowiązywanie ...................................................... § 10. Źródła prawa karnego ....................................................................................... § 11. Przepisy prawa karnego .................................................................................... § 12. Wykładnia przepisów prawa karnego ............................................................... § 13. Obowiązywanie ustawy karnej pod względem czasu ...................................... § 14. Obowiązywanie ustawy karnej w przestrzeni .................................................. § 15. Znaczenie wyroków obcych .............................................................................. § 16. Ekstradycja i azyl .............................................................................................. § 17. Immunitety i abolicja ........................................................................................ 5 12 12 18 19 19 19 26 26 34 38 39 48 57 58 61 64 66 69 73 74 76 VI Spis treści Część II. Nauka o przestępstwie Rozdział I. Definicja przestępstwa ............................................................................ § 18. Definicja przestępstwa ...................................................................................... § 19. Elementy przestępstwa ...................................................................................... I. Określoność jako element przestępstwa .................................................. II. Bezprawność czynu jako element przestępstwa (nullum crimen sine iniuria) ...................................................................................................... III. Karalność jako element przestępstwa ...................................................... IV. Wina jako element przestępstwa (nullum crimen sine culpa) ................. 1. Zasada winy ......................................................................................... 2. Koncepcje winy ................................................................................... 3. Wina na tle polskiej doktryny prawa karnego .................................... V. Społeczna szkodliwość czynu jako element przestępstwa. Karygodność czynu (nullum crimen sine damno sociali magis quam minimo) ............. Rozdział II. Struktura przestępstwa ........................................................................ § 20. Dobro chronione (przedmiot przestępstwa) ...................................................... § 21. Podmiot przestępstwa ....................................................................................... § 22. Strona przedmiotowa przestępstwa .................................................................. I. Czyn ......................................................................................................... II. Skutek i związek przyczynowy ............................................................... III. Okoliczności modalne i przedmiot wykonawczy .................................... § 23. Strona podmiotowa ........................................................................................... I. Wina umyślna (umyślność) ...................................................................... II. Wina nieumyślna (nieumyślność) ............................................................ III. Wina mieszana ......................................................................................... § 24. Klasyfikacja (podział) przestępstw ................................................................... I. Zbrodnie i występki ................................................................................. II. Przestępstwa z działania i z zaniechania ................................................. III. Przestępstwa materialne (skutkowe) i formalne (bezskutkowe) .............. IV. Przestępstwa powszechne i indywidualne ............................................... V. Przestępstwa umyślne i nieumyślne ........................................................ VI. Przestępstwa z naruszenia i narażenia na niebezpieczeństwo dobra chronionego .............................................................................................. VII. Przestępstwa trwałe i jednochwilowe ...................................................... VIII. Przestępstwa przechodnie i nieprzechodnie ............................................ IX. Przestępstwa w typie podstawowym, kwalifikowanym i uprzywilejowanym ................................................................................. X. Przestępstwa publicznoskargowe i prywatnoskargowe ........................... Rozdział III. Okoliczności wyłączające bezprawność (kontratypy) ...................... § 25. Pojęcie kontratypu i rodzaje kontratypów ........................................................ § 26. Obrona konieczna .............................................................................................. § 27. Stan wyższej konieczności ................................................................................ § 28. Ryzyko nowatorstwa ......................................................................................... § 29. Eksperyment medyczny .................................................................................... 81 82 86 86 88 90 90 90 92 96 97 101 101 102 104 105 106 108 109 109 111 112 113 113 114 115 116 117 117 118 118 119 119 121 121 122 125 127 128 Spis treści § 30. Dozwolona krytyka (wyłączenie bezprawności pomówienia) ......................... § 31. Ostateczna potrzeba .......................................................................................... § 32. Działanie w granicach uprawnień i obowiązków służbowych ......................... § 33. Zgoda dysponenta dobra prawnego (zgoda pokrzywdzonego) ......................... § 34. Zabiegi lecznicze i kosmetyczne ....................................................................... § 35. Karcenie małoletniego ...................................................................................... § 36. Ryzyko w sporcie .............................................................................................. § 37. Zwyczaj jako kontratyp ..................................................................................... Rozdział IV. Okoliczności wyłączające winę ........................................................... § 38. Uwagi wprowadzające ...................................................................................... § 39. Nieletniość ......................................................................................................... § 40. Niepoczytalność ................................................................................................ I. Niepoczytalność w Kodeksie karnym ..................................................... II. Poczytalność ograniczona ........................................................................ III. Wprawienie się w stan nietrzeźwości lub odurzenia ............................... § 41. Błąd .................................................................................................................... I. Pojęcie błędu ............................................................................................ II. Błąd co do faktu ....................................................................................... III. Błąd co do kontratypu i okoliczności wyłączającej winę ........................ IV. Błąd co do prawa ...................................................................................... § 42. Stan wyższej konieczności i kolizja obowiązków jako okoliczności wyłączające winę ............................................................................................... § 43. Rozkaz ............................................................................................................... Rozdział V. Formy stadialne przestępstwa .............................................................. § 44. Formy stadialne ................................................................................................. § 45. Przygotowanie ................................................................................................... § 46. Usiłowanie ......................................................................................................... § 47. Usiłowanie nieudolne ........................................................................................ § 48. Czynny żal ......................................................................................................... § 49. Dokonanie .......................................................................................................... Rozdział VI. Formy współdziałania przestępnego .................................................. § 50. Formy zjawiskowe ............................................................................................. § 51. Sprawstwo i jego postacie ................................................................................. § 52. Podżeganie ......................................................................................................... § 53. Pomocnictwo ..................................................................................................... § 54. Zasady odpowiedzialności za współdziałanie przestępne ................................ Rozdział VII. Zbieg przestępstw ............................................................................... § 55. Pojęcie i rodzaje zbiegu przestępstw ................................................................. § 56. Pozorny zbieg przestępstw ................................................................................ § 57. Realny zbieg przestępstw .................................................................................. § 58. Czyn ciągły a ciąg przestępstw – porównanie .................................................. Rozdział VIII. Zbieg przepisów ................................................................................ § 59. Pojęcie zbiegu przepisów .................................................................................. VII 129 130 131 132 133 134 135 135 137 138 138 139 139 141 141 142 142 143 145 145 146 147 151 151 152 153 155 157 158 159 160 161 164 165 165 169 169 170 174 175 177 177 VIII Spis treści § 60. Pozorny zbieg przepisów ................................................................................... § 61. Rzeczywisty zbieg przepisów ........................................................................... 178 180 Część III. Środki penalne Rozdział I. Pojęcie i teorie kary ................................................................................ § 62. Definicja kary .................................................................................................... § 63. Cechy kary ......................................................................................................... § 64. Cele kary ............................................................................................................ § 65. Zasady gwarancyjne dotyczące kary ................................................................ § 66. Racjonalizacja kary i teorie kary ...................................................................... I. Racjonalizacja kary .................................................................................. II. Teorie kary ............................................................................................... Rozdział II. Kary ........................................................................................................ § 67. Katalog kar ........................................................................................................ § 68. Kara grzywny .................................................................................................... § 69. Kara ograniczenia wolności .............................................................................. § 70. Kara pozbawienia wolności .............................................................................. § 71. Tzw. kara kombinowana (mieszana) ................................................................. § 72. Kara 25 lat pozbawienia wolności .................................................................... § 73. Kara dożywotniego pozbawienia wolności ...................................................... § 74. Problem kary śmierci ........................................................................................ Rozdział III. Środki karne, przepadek i środki kompensacyjne ........................... § 75. Środki karne, przepadek i środki kompensacyjne ............................................ § 76. Pozbawienie praw publicznych ......................................................................... § 77. Zakaz zajmowania określonego stanowiska, wykonywania określonego zawodu lub prowadzenia określonej działalności ............................................. § 78. Zakaz prowadzenia działalności związanej z wychowaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub z opieką nad nimi ..................................................... § 79. Zakaz przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, kontaktowania się z określonymi osobami, zbliżania się do określonych osób lub opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu ................. § 80. Nakaz okresowego opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym ............................................................................................. § 81. Zakaz wstępu na imprezę masową .................................................................... § 82. Zakaz wstępu do ośrodków gier i uczestnictwa w grach hazardowych ........... § 83. Zakaz prowadzenia pojazdów ........................................................................... § 84. Świadczenie pieniężne ...................................................................................... § 85. Podanie wyroku do publicznej wiadomości ..................................................... § 86. Przepadek .......................................................................................................... § 87. Obowiązek naprawienia szkody lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę ... § 88. Nawiązka ........................................................................................................... Rozdział IV. Środki probacyjne ................................................................................ § 89. Istota środków probacyjnych ............................................................................ § 90. Warunkowe umorzenie postępowania .............................................................. 185 185 187 191 192 193 193 193 199 199 200 203 206 208 209 209 210 213 213 216 217 218 218 219 220 221 222 225 225 226 229 229 233 233 234 Spis treści I. Pojęcie ....................................................................................................... II. Przesłanki stosowania .............................................................................. III. Obowiązki próby ...................................................................................... IV. Skutki przebiegu próby ............................................................................ § 91. Warunkowe zawieszenie wykonania kary pozbawienia wolności ................... I. Pojęcie ....................................................................................................... II. Przesłanki stosowania .............................................................................. III. Grzywna przy warunkowym zawieszeniu wykonania kary pozbawienia wolności .............................................................................. IV. Obowiązki próby ...................................................................................... V. Skutki przebiegu okresu próby ................................................................ VI. Rezygnacja z zarządzenia wykonania zawieszonej kary pozbawienia wolności .................................................................................................... § 92. Warunkowe zwolnienie z odbycia reszty kary pozbawienia wolności ............ I. Pojęcie ....................................................................................................... II. Przesłanki ................................................................................................. III. Obowiązki okresu próby .......................................................................... IV. Skutki przebiegu okresu próby ................................................................ V. Zwolnienie od reszty kary ograniczenia wolności oraz środków karnych ..................................................................................................... Rozdział V. Środki zabezpieczające ........................................................................... § 93. Uwagi wprowadzające ...................................................................................... § 94. Katalog środków zabezpieczających ................................................................. I. Elektroniczna kontrola miejsca pobytu .................................................... II. Terapia ...................................................................................................... III. Terapia uzależnień .................................................................................... IV. Pobyt w zakładzie psychiatrycznym ........................................................ § 95. Kategorie sprawców, wobec których można orzec środki zabezpieczające ..... I. Sprawcy niepoczytalni ............................................................................. II. Sprawcy o poczytalności w znacznym stopniu ograniczonej ................. III. Sprawcy z zaburzeniem preferencji seksualnych .................................... IV. Sprawcy z zaburzeniem osobowości ........................................................ V. Sprawcy uzależnieni od alkoholu, środka odurzającego lub innego podobnie działającego środka .................................................................. § 96. Zasady stosowania środków zabezpieczających ............................................... I. Przesłanki orzekania środków zabezpieczających .................................. II. Czas orzekania środków zabezpieczających ........................................... III. Czas stosowania środków zabezpieczających .......................................... Rozdział VI. Zasady wymiaru kary i środków karnych ........................................ § 97. Ustawowy wymiar kary i środków karnych ..................................................... § 98. Sądowy wymiar kary ........................................................................................ I. Zasady sądowego wymiaru kary ............................................................. II. Dyrektywy wymiaru kary ....................................................................... 1. Dyrektywy ogólne ............................................................................... 1.1. Dyrektywa sprawiedliwościowa .................................................. IX 234 235 237 240 242 242 242 243 243 245 247 249 249 250 252 252 254 255 256 258 258 259 260 260 260 261 261 262 262 263 264 264 266 266 269 269 274 274 275 276 276
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:


Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: