Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00418 007165 13409426 na godz. na dobę w sumie
Prawo karne. Pytania. Kazusy. Tablice. Testy. Wydanie 2 - ebook/pdf
Prawo karne. Pytania. Kazusy. Tablice. Testy. Wydanie 2 - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 466
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-812-8069-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Stan prawny: 1 stycznia 2018 r. do Dz.U. z 2017 r. poz. 1904

Szybko i skutecznie przygotujesz się do egzaminu!

Pytania

Kazusy

Tablice

Testy

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

REPETYTORIA BECKA Prawo karne 2. wydanie pytania kazusy tablice testy REPETYTORIA BECKA Prawo karne Polecamy w tej serii:POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE, wyd. 2POSTĘPOWANIE CYWILNE, wyd. 2POSTĘPOWANIE KARNE, wyd. 2PRAWO CYWILNE – CZĘŚĆ OGÓLNA, wyd. 6PRAWO HANDLOWE I GOSPODARCZE, wyd. 2PRAWO KONSTYTUCYJNE, wyd. 2PRAWO PRACY, wyd. 2PRAWO RZECZOWE, wyd. 6SPADKI I PRAWO RODZINNE, wyd. 2ZOBOWIĄZANIA, wyd. 2 Prawo karne pytania • kazusy • tablice • testy 2. wydanie prof. KUL dr hab. Krzysztof Wiak (red.) Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II dr Małgorzata Gałązka Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II dr Radosław G. Hałas Radca prawny dr Sławomir Hypś Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II dr Damian Szeleszczuk Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II WYDAWNICTWO C.H.BECK WARSZAWA 2018 Stan prawny: 1 stycznia 2018 r. (do Dz.U. z 2017 r. poz. 1904) Wydawca: Wioletta Żelazowska © Wydawnictwo C.H.Beck 2018 Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: Tim-Print, Warszawa Druk i oprawa: P.W.P. Interdruk, Warszawa ISBN 978-83-812-8068-6 ISBN e-book 978-83-812-8069-3 Spis treści Wykaz skrótów _____________________________________________________ XIII Część A. Pytania egzaminacyjne Część ogólna ______________________________________________________ Rozdział I. Zagadnienia wstępne _______________________________________________ Pytania 1–2 Rozdział II. Ustawa karna i jej obowiązywanie __________________________ Pytania 3–11 Rozdział III. Pojęcie przestępstwa _____________________________________ Pytania 12–16 Rozdział IV. Struktura przestępstwa __________________________________ Pytania 17–24 Rozdział V. Klasyfikacja (podział) przestępstw __________________________ Pytania 25–32 Rozdział VI. Okoliczności wyłączające bezprawność (kontratypy) _________ Pytania 33–37 Rozdział VII. Okoliczności wyłączające winę ____________________________ Pytania 38–49 Rozdział VIII. Formy stadialne przestępstwa ___________________________ Pytania 50–57 Rozdział IX. Formy współdziałania przestępnego _______________________ Pytania 58–62 Rozdział X. Zbieg przestępstw _______________________________________ Pytania 63–68 1 1 4 13 16 23 28 34 41 48 53 VI Spis treści Rozdział XI. Zbieg przepisów _________________________________________ Pytania 69–75 Rozdział XII. Kary ___________________________________________________ Pytania 76–86 Rozdział XIII. Środki karne, przepadek i środki kompensacyjne __________ Pytania 87–99 Rozdział XIV. Środki probacyjne ______________________________________ Pytania 100–110 Rozdział XV. Środki zabezpieczające __________________________________ Pytania 111–113 Rozdział XVI. Wymiar kary i środków karnych _________________________ Pytania 114–118 Rozdział XVII. Kara łączna ___________________________________________ Pytania 119–126 Rozdział XVIII. Wyłączenie ukarania sprawcy, zatarcie skazania __________ Pytania 127–135 Część szczególna ______________________________________________________________ Rozdział XIX. Przestępstwa przeciwko pokojowi, ludzkości oraz przestępstwa wojenne _______________________________________ Pytania 136–138 Rozdział XX. Przestępstwa przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej __________ Pytania 139–142 Rozdział XXI. Przestępstwa przeciwko obronności i obowiązkowi pełnienia… służby wojskowej _________________________________________________ Pytanie 143 Rozdział XXII. Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu _________________ Pytania 144–153 Rozdział XXIII. Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu… i bezpieczeństwu w komunikacji ___________________________________ Pytania 154–157 Rozdział XXIV. Przestępstwa przeciwko wolności, wolności sumienia i wyznania… oraz wolności seksualnej i obyczajności ___________________ Pytania 158–165 Rozdział XXV. Przestępstwa przeciwko rodzinie i opiece ________________ Pytania 166–169 56 60 69 81 88 91 95 98 103 103 106 110 111 122 127 136 Spis treści Rozdział XXVI. Przestępstwa przeciwko czci i nietykalności cielesnej _____ Pytania 170–172 Rozdział XXVII. Przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego ________________________ Pytania 173–174 Rozdział XXVIII. Przestępstwa przeciwko wymiarowi sprawiedliwości _____ Pytania 175–178 Rozdział XXIX. Przestępstwa przeciwko porządkowi publicznemu _______ Pytania 179–182 Rozdział XXX. Przestępstwa przeciwko ochronie informacji _____________ Pytania 183–185 Rozdział XXXI. Przestępstwa przeciwko mieniu i obrotowi gospodarczemu Pytania 186–199 Rozdział XXXII. Przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów oraz obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi _____________________ Pytania 200–204 VII 139 142 145 149 153 156 167 Część B. Kazusy Część ogólna ______________________________________________________ 173 Kazus 1. Zmiana ustawy karnej _________________________________________ 173 Kazus 2. Terytorialny i personalny zakres obowiązywania ustawy karnej __________ 175 Kazus 3. Związek przyczynowy ________________________________________ 176 Kazus 4. Odpowiedzialność karna nieletnich i młodocianych __________________ 177 Kazus 5. Obrona konieczna ____________________________________________ 179 Kazus 6. Błąd co do faktu _____________________________________________ 182 Kazus 7. Błąd co do faktu a usiłowanie nieudolne ___________________________ 183 Kazus 8. Niepoczytalność – zbieg przestępstw – zbieg przepisów _____________ 186 Kazus 9. Przygotowanie a usiłowanie ____________________________________ 191 Kazus 10. Usiłowanie __________________________________________________ 192 Kazus 11. Czynny żal __________________________________________________ 193 Kazus 12. Formy współdziałania przestępnego ______________________________ 195 Kazus 13. Współsprawstwo _____________________________________________ 198 Kazus 14. Współsprawstwo – czyn ciągły – ciąg przestępstw __________________ 199 Kazus 15. Pozbawienie praw publicznych __________________________________ 202 Kazus 16. Środki karne ________________________________________________ 205 Kazus 17. Środki probacyjne ____________________________________________ 207 Kazus 18. Wymiar kary ________________________________________________ 209 Kazus 19. Zbieg przepisów – wymiar kary _________________________________ 210 Kazus 20. Kara łączna _________________________________________________ 213 VIII Spis treści Część szczególna _________________________________________________ Kazus 21. Zabójstwo __________________________________________________ Kazus 22. Przerywanie ciąży ____________________________________________ Kazus 23. Bójka ______________________________________________________ Kazus 24. Wypadek komunikacyjny ______________________________________ Kazus 25. Zmuszanie __________________________________________________ Kazus 26. Naruszenie miru domowego ___________________________________ Kazus 27. Obraza uczuć religijnych _______________________________________ Kazus 28. Zgwałcenie _________________________________________________ Kazus 29. Znęcanie się ________________________________________________ Kazus 30. Zniesławienie _______________________________________________ Kazus 31. Naruszenie nietykalności cielesnej _______________________________ Kazus 32. Łapownictwo bierne i czynne ___________________________________ Kazus 33. Fałszywe zeznania ____________________________________________ Kazus 34. Fałszywe zeznania ____________________________________________ Kazus 35. Zatajenie dowodów niewinności ________________________________ Kazus 36. Niestosowanie się do zakazu orzeczonego przez sąd ________________ Kazus 37. Wzięcie zakładnika, udział w zorganizowanej grupie lub związku przestępczym _______________________________________________ Kazus 38. Kradzież z włamaniem ________________________________________ Kazus 39. Kradzież a przywłaszczenie ____________________________________ Kazus 40. Rozbój a kradzież ____________________________________________ Kazus 41. Rozbój a wymuszenie rozbójnicze _______________________________ Kazus 42. Uszkodzenie cudzej rzeczy _____________________________________ Część C. Tablice Część ogólna ______________________________________________________ Tablica 1. Podziały prawa karnego ______________________________________ Tablica 2. Dziedziny prawa karnego materialnego _________________________ Tablica 3. Systematyka Kodeksu karnego ________________________________ Tablica 4. Zasady prawa karnego _______________________________________ Tablica 5. Zasada nullum crimen nulla poena sine lege anteriori ________________ Tablica 6. Źródła prawa karnego _______________________________________ Tablica 7. Wykładnia przepisów prawa karnego ___________________________ Tablica 8. Metody wykładni ___________________________________________ Tablica 9. Obowiązywanie ustawy karnej pod względem czasu _______________ Tablica 10. Miejsce popełnienia czynu zabronionego ________________________ Tablica 11. Reguły odpowiedzialności za przestępstwa popełnione za granicą _____ Tablica 12. Znaczenie wyroków obcych __________________________________ Tablica 13. Struktura przestępstwa – dobro chronione ______________________ Tablica 14. Struktura przestępstwa – podmiot przestępstwa __________________ 216 216 219 220 222 224 226 228 230 233 236 238 239 240 241 243 245 248 251 253 256 257 260 263 263 264 264 265 266 267 267 268 269 269 270 271 272 273 Spis treści Tablica 15. Struktura przestępstwa – strona przedmiotowa (1) ________________ Tablica 16. Struktura przestępstwa – związek przyczynowy __________________ Tablica 17. Struktura przestępstwa – strona przedmiotowa (2) ________________ Tablica 18. Struktura przestępstwa – strona podmiotowa ____________________ Tablica 19. Struktura przestępstwa – strona podmiotowa przestępstw kwalifikowanych przez następstwo _____________________________ Tablica 20. Zbrodnie i występki _________________________________________ Tablica 21. Przestępstwa umyślne i nieumyślne ____________________________ Tablica 22. Przestępstwa z działania i z zaniechania _________________________ Tablica 23. Przestępstwa materialne i formalne ____________________________ Tablica 24. Przestępstwa powszechne i indywidualne _______________________ Tablica 25. Przestępstwa trwałe i jednochwilowe ___________________________ Tablica 26. Przestępstwa z naruszenia i narażenia na niebezpieczeństwo dobra chronionego _________________________________________ Tablica 27. Przestępstwa przechodnie i nieprzechodnie ______________________ Tablica 28. Typy przestępstw ___________________________________________ Tablica 29. Przestępstwa publicznoskargowe i prywatnoskargowe _____________ Tablica 30. Pojęcie przestępstwa o charakterze terrorystycznym _______________ Tablica 31. Obrona konieczna a stan wyższej konieczności ___________________ Tablica 32. Okoliczności wyłączające winę ________________________________ Tablica 33. Niepoczytalność (art. 31 § 1 KK) ______________________________ Tablica 34. Błąd w prawie karnym ______________________________________ Tablica 35. Przygotowanie _____________________________________________ Tablica 36. Karalność przygotowania _____________________________________ Tablica 37. Usiłowanie ________________________________________________ Tablica 38. Przygotowanie a usiłowanie __________________________________ Tablica 39. Koncepcje współdziałania w przestępstwie ______________________ Tablica 40. Formy zjawiskowe __________________________________________ Tablica 41. Współsprawstwo ___________________________________________ Tablica 42. Sprawstwo kierownicze ______________________________________ Tablica 43. Sprawstwo polecające _______________________________________ Tablica 44. Podżeganie ________________________________________________ Tablica 45. Pomocnictwo ______________________________________________ Tablica 46. Rozgraniczenie współsprawstwa i pomocnictwa __________________ Tablica 47. Zasady odpowiedzialności za współdziałanie przestępne ____________ Tablica 48. Zbieg przestępstw – zbieg przepisów ___________________________ Tablica 49. Zbieg przepisów ___________________________________________ Tablica 50. Czyny współukarane ________________________________________ Tablica 51. Czyn ciągły a ciąg przestępstw – porównanie _____________________ Tablica 52. Środki penalne _____________________________________________ Tablica 53. Kara grzywny ______________________________________________ Tablica 54. Kara ograniczenia wolności ___________________________________ Tablica 55. Kary pozbawienia wolności ___________________________________ Tablica 56. Zakaz prowadzenia pojazdów _________________________________ Tablica 57. Nawiązka _________________________________________________ IX 274 275 276 277 278 279 280 280 281 282 282 283 283 284 285 286 287 288 289 290 291 291 292 292 293 294 295 295 296 296 297 297 298 299 300 301 302 303 304 304 305 305 306 X Spis treści Tablica 58. Świadczenie pieniężne _______________________________________ Tablica 59. Środki związane z poddaniem sprawcy próbie ____________________ Tablica 60. Przesłanki stosowania warunkowego umorzenia postępowania ______ Tablica 61. Obowiązki próby przy warunkowym umorzeniu postępowania ______ Tablica 62. Skutki przebiegu próby przy warunkowym umorzeniu postępowania __ Tablica 63. Przesłanki stosowania warunkowego zawieszenia wykonania kary ____ Tablica 64. Grzywna przy warunkowym zawieszeniu wykonania kary ___________ Tablica 65. Okresy próby przy warunkowym zawieszeniu wykonania kary _______ Tablica 66. Obowiązki próby przy warunkowym zawieszeniu wykonania kary ____ Tablica 67. Skutki przebiegu okresu próby warunkowego zawieszenia wykonania kary _____________________________________________________ Tablica 68. Przesłanki warunkowego zwolnienia z odbycia reszty kary pozbawienia wolno ści __________________________________________________ Tablica 69. Modyfikacje przesłanek warunkowego zwolnienia z odbycia reszty kary po zbawienia wolności _______________________________________ Tablica 70. Okres próby przy warunkowym zwolnieniu z odbycia reszty kary pozbawienia wolności _______________________________________ Tablica 71. Obowiązki próby przy warunkowym zwolnieniu z odbycia reszty kary pozba wienia wolności _______________________________________ Tablica 72. Skutki przebiegu okresu próby przy warunkowym zwolnieniu z odbycia reszty kary pozbawienia wolności ______________________ Tablica 73. Zwolnienie od reszty kary ograniczenia wolności oraz środków karnych ___________________________________________________ Tablica 74. Katalog środków zabezpieczających ____________________________ Tablica 75. Przesłanki zastosowania środka zabezpieczającego ________________ Tablica 76. Kara łączna ________________________________________________ Tablica 77. Okoliczności wyłączające karalność sprawcy _____________________ Tablica 78. Śmierć sprawcy ____________________________________________ Tablica 79. Przedawnienie _____________________________________________ Tablica 80. Wyłączenie instytucji przedawnienia ____________________________ Tablica 81. Okoliczności związane z darowaniem kary _______________________ Tablica 82. Zatarcie skazania ___________________________________________ Część szczególna __________________________________________________ Tablica 83. Przestępstwa przeciwko pokojowi, ludzkości i przestępstwa wojenne _ Tablica 84. Ludobójstwo ______________________________________________ Tablica 85. Szpiegostwo _______________________________________________ Tablica 86. Ochrona życia _____________________________________________ Tablica 87. Ochrona zdrowia ___________________________________________ Tablica 88. Typy zabójstw _____________________________________________ Tablica 89. Zabójstwo w typie podstawowym _____________________________ Tablica 90. Przerywanie ciąży __________________________________________ Tablica 91. Spowodowanie uszczerbku na zdrowiu _________________________ Tablica 92. Udział w bójce lub pobiciu – typ podstawowy ____________________ 307 308 309 310 311 312 313 313 314 315 316 316 317 317 318 319 320 321 322 323 323 324 325 325 326 327 327 328 328 329 329 330 330 331 332 333 Spis treści Tablica 93. Udział w bójce lub pobiciu – typy kwalifikowane __________________ Tablica 94. Wypadek komunikacyjny a katastrofa komunikacyjna _______________ Tablica 95. Pozbawienie wolności _______________________________________ Tablica 96. Groźba bezprawna i groźba karalna ____________________________ Tablica 97. Handel ludźmi _____________________________________________ Tablica 98. Nękanie (stalking) __________________________________________ Tablica 99. Utrwalanie wizerunku nagiej osoby bez jej zgody __________________ Tablica 100. Przestępstwo zmuszania _____________________________________ Tablica 101. Zabieg leczniczy bez zgody pacjenta ____________________________ Tablica 102. Naruszenie miru domowego __________________________________ Tablica 103. Przestępstwa przeciwko wolności sumienia i wyznania _____________ Tablica 104. Przestępstwo zgwałcenia _____________________________________ Tablica 105. Przestepstwa związane z wykorzystaniem seksualnym _____________ Tablica 106. Przestępstwa pedofilskie _____________________________________ Tablica 107. Przestępstwo kazirodztwa ___________________________________ Tablica 108. Przestępstwo nawiązania kontaktu z małoletnim w celu wykorzystania seksualnego (grooming) ______________________________________ Tablica 109. Przestępstwo propagowania lub pochwalania pedofilii ______________ Tablica 110. Przestępstwa związane z pornografią ___________________________ Tablica 111. Przestępstwa związane z prostytucją ___________________________ Tablica 112. Przestępstwo bigamii ________________________________________ Tablica 113. Przestępstwo znęcania się ____________________________________ Tablica 114. Przestępstwo rozpijania małoletniego ___________________________ Tablica 115. Przestępstwo niealimentacji __________________________________ Tablica 116. Przestępstwo porzucenia małoletniego lub osoby nieporadnej _______ Tablica 117. Przestępstwo uprowadzenia małoletniego lub osoby nieporadnej _____ Tablica 118. Nielegalna adopcja __________________________________________ Tablica 119. Dozwolona krytyka _________________________________________ Tablica 120. Przestępstwa związane z korupcją _____________________________ Tablica 121. Wyłączenie karalności za łapownictwo __________________________ Tablica 122. Przestępstwo poplecznictwa __________________________________ Tablica 123. Udział w zorganizowanej grupie albo związku przestępczym ________ Tablica 124. Kryminalizacja zachowań odnoszących się do broni palnej i amunicji ___ Tablica 125. Ochrona mienia – granica między przestępstwem a wykroczeniem ___ Tablica 126. Przestępstwa rozbójnicze ____________________________________ Tablica 127. Fałszowanie dokumentów ____________________________________ Tablica 128. Paserstwo _________________________________________________ Tablica 129. Kradzież a przywłaszczenie ___________________________________ Tablica 130. Oszustwo – oszustwo gospodarcze – oszustwo ubezpieczeniowe ____ Tablica 131. Kradzież – kradzież z włamaniem – kradzież rozbójnicza – rozbój ____ Tablica 132. Przestępstwa przeciwko mieniu – wypadki mniejszej wagi __________ XI 333 334 335 335 336 337 337 338 338 339 339 340 341 342 343 343 344 344 345 346 346 347 347 348 348 349 349 350 351 351 352 353 354 355 356 357 357 358 359 360 XII Spis treści Część D. Testy Test 1. Zasady odpowiedzialności karnej ______ 361 Test 2. Formy popełnienia przestępstwa ______ 366 Test 3. Wyłączenie odpowiedzialności karnej __ 370 Test 4. Kary, środki karne, przepadek i środki kompensacyjne _____________ 373 Test 5. Zasady wymiaru kary i środków karnych 387 Test 6. Powrót do przestępstwa i środki związane z poddaniem sprawcy próbie _________ 393 Test 7. Zbieg przestępstw, łączenie kar i środków karnych i środki zabezpieczające ___________________ 402 Test 8. Przedawnienie i zatarcie skazania ______ 407 Test 9. Odpowiedzialność za przestępstwa popełnione za granicą _______________ 411 Test 10. Część szczególna ___________________ 415 Odpowiedzi do testu 1 __ 440 Odpowiedzi do testu 2 __ 440 Odpowiedzi do testu 3 __ 441 Odpowiedzi do testu 4 __ 441 Odpowiedzi do testu 5 __ 442 Odpowiedzi do testu 6 __ 443 Odpowiedzi do testu 7 __ 444 Odpowiedzi do testu 8 __ 444 Odpowiedzi do testu 9 __ 445 Odpowiedzi do testu 10 __ 445 Wykaz skrótów 1. Akty normatywne BrońU �������� ustawa z 21.5.1999 r. o broni i amunicji (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 1839) d. KK �������� ustawa z 19.4.1969 r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 13, poz. 94 ze zm.) EKPC �������� Konwencja z 4.11.1950 r. o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych KC ���������� ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. Wolności (Dz.U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284 ze zm.) KK ���������� ustawa 6.6.1997 r. – Kodeks karny (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 1137 poz. 459 ze zm.) ze zm.) KKW �������� ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (tekst jedn. Dz.U. Konstytucja RP Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.4.1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 z 2017 r. poz. 665 ze zm.) KPK ��������� ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks postępowania karnego (tekst jedn. Dz.U. KRO ��������� ustawa z 25.2.1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jedn. Dz.U. KSH ��������� ustawa z 15.9.2000 r. – Kodeks spółek handlowych (tekst jedn. Dz.U. KW ���������� ustawa z 20.5.1971 r. – Kodeks wykroczeń (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r. MPPOiP ������ Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych z 19.12.1966 r. ze zm. i ze sprost.) z 2017 r. poz. 1904) z 2017 r. poz. 682) z 2017 r. poz. 1577) poz. 1094 ze zm.) NarkU �������� ustawa z 29.7.2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jedn. Dz.U. NielU �������� ustawa z 26.10.1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (tekst jedn. (Dz.U. z 1977 r. Nr 38, poz. 167) z 2017 r. poz. 783 ze zm.) Dz.U. z 2016 r. poz. 1654 ze zm.) ObrRPU ������ ustawa z 21.11.1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospo- litej Polskiej (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 1430 ze zm.) OchrInfNiejawU ustawa z 5.8.2010 r. o ochronie informacji niejawnych (tekst jedn. Dz.U. PWKK ������� ustawa z 6.6.1997 r. – Przepisy wprowadzające Kodeks karny (Dz.U. z 2016 r. poz. 1167) Nr 88, poz. 554 ze zm.) XIV Wykaz skrótów ZawLekU ����� ustawa z 5.12.1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 125 ze zm.) 2. Czasopisma AUMCS ������ Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska GSP ��������� Gdańskie Studia Prawnicze KZS ��������� Krakowskie Zeszyty Sądowe MoP ��������� Monitor Prawniczy OSA ��������� Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych OSAB �������� Orzecznictwo Sądów Apelacji Białostockiej OSNKW ������ Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Karna i Wojskowa OSNPG ������ Orzecznictwo Sądu Najwyższego Prokuratura Generalna OSNwSK ����� Orzecznictwo Sądu Najwyższego w Sprawach Karnych OSPiKA ������ Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitrażowych OTK ��������� Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego Pal. ���������� Palestra PiP ���������� Państwo i Prawo PPK ��������� Przegląd Prawa Karnego Prok. i Pr. ����� Prokuratura i Prawo PS ����������� Przegląd Sądowy PUG ��������� Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego SP ����������� Studia Prawnicze WPP ��������� Wojskowy Przegląd Prawniczy 3. Piśmiennictwo K. Daszkiewicz, Przestępstwa �������� K. Daszkiewicz, Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu. Roz- dział XIX Kodeksu karnego. Komentarz, Warszawa 2000 L. Gardocki, Prawo ��� L. Gardocki, Prawo karne, Warszawa 2004 R. Góral, O. Górniok, Przestępstwa �������� R. Góral, O. Górniok, Przestępstwa przeciwko instytucjom pań- stwowym i wymiarowi sprawiedliwości. Rozdział XXIX i XXX Kodeksu karnego. Komentarz, Warszawa 2000 O. Górniok i in., Komentarz ��������� O. Górniok, S. Hoc, S.M. Przyjemski, Kodeks karny. Komentarz, t. III (art. 117–363), Gdańsk 1999 Komentarz, red. A. Grześkowiak, K.Wiak ������������ Kodeks karny. Komentarz, red. A. Grześkowiak, K. Wiak, Warszawa 2017 Komentarz, red. O. Górniok ����� Kodeks karny. Komentarz, red. O. Górniok, Warszawa 2004 Wykaz skrótów XV Komentarz, red. A. Wąsek, t. I ���� Kodeks karny. Część szczególna, t. I, Komentarz do artyku- łów 117–221, red. A. Wąsek, Warszawa 2004 Komentarz, red. A. Wąsek, t. II ��� Kodeks karny. Część szczególna, t. II, Komentarz do artyku- łów 226–316, red. A. Wąsek, Warszawa 2005 Komentarz, red. A. Zoll ��������� Kodeks karny. Część szczególna, t. II i III, red. A. Zoll, Kraków 2006 B. Kunicka-Michalska, Przestępstwa �������� B. Kunicka-Michalska, Przestępstwa przeciwko ochronie informa- cji i wymiarowi sprawiedliwości. Rozdział XXX–XXXIII Kodek- su karnego. Komentarz, Warszawa 2000 B. Kunicka-Michalska, J. Wojciechowska, Przestępstwa �������� B. Kunicka-Michalska, J. Wojciechowska, Przestępstwa prze ciwko wolności, wolności sumienia i wyznania, wolności seksualnej i obyczajności oraz czci i nietykalności cielesnej. Rozdział XXII, XXIV, XXV, XXVII Kodeksu karnego. Komentarz, Warszawa 2001 A. Marek, Prawo ���� A. Marek, Prawo karne, Warszawa 2000 J. Skorupka, Przestępstwa �������� J. Skorupka, Przestępstwa przeciwko obrotowi pieniędzmi i pa- pierami wartościowymi. Rozdział XXXVII Kodeksu karnego. Ko- mentarz, Warszawa 2002 J. Warylewski, Przestępstwa �������� J. Warylewski, Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i oby- czajności. Rozdział XXV Kodeksu karnego. Komentarz, Warszawa 2001 J. Wojciechowski, Komentarz ��������� J. Wojciechowski, Kodeks karny. Komentarz. Orzecznictwo, War- szawa 1997 4. Inne skróty art. ���������� artykuł in. ����������� inny (-a, -e) n.c.s.l. �������� nullum crimen sine lege orz. ���������� orzeczenie PCK ��������� Polski Czerwony Krzyż post. ��������� postanowienie poz. ���������� pozycja pyt. ���������� pytanie SA ����������� Sąd Apelacyjny SN ���������� Sąd Najwyższy XVI Wykaz skrótów SN (7) �������� Sąd Najwyższy w składzie siedmiu sędziów sprost. �������� sprostowanie t. ������������ tom tekst jedn. ����� tekst jednolity TK ���������� Trybunał Konstytucyjny uchw. �������� uchwała w zb. ��������� w zbiegu w zw. �������� w związku w. ����������� wiek wyr. ���������� wyrok zd. ����������� zdanie (-a) ze zm. �������� ze zmianami zob. ���������� zobacz Część A. Pytania egzaminacyjne Część ogólna Rozdział I. Zagadnienia wstępne Pytanie 1. Podaj definicję prawa karnego i dokonaj jego podziałów. Prawo karne (materialne) jest to zespół przepisów prawnych, które określają, ja- kie zachowania człowieka stanowią czyny zabronione jako przestępstwa, jakie za te czyny grożą kary i inne środki penalne, oraz ustalają zasady odpowiedzialności kar- nej za te czyny i zasady stosowania sankcji w postaci kar lub innych środków wo- bec sprawców. W prawie karnym materialnym można wyróżnić prawo karne kodeksowe i po- zakodeksowe. W Kodeksie karnym z 6.6.1997 r., który stanowi podstawowe źród- ło polskiego prawa karnego, zawarte jest prawo karne powszechne oraz prawo karne wojskowe. Przepisy prawa karnego materialnego przewidujące odpowie- dzialność karną znajdują się w wielu ustawach dodatkowych, zwanych pozakodek- sowym prawem karnym. Na podstawie art. 116 KK stosuje się do nich przepisy Części ogólnej Kodeksu karnego, chyba że ustawy te wyraźnie wyłączają ich zasto- sowanie. Prawo karne materialne można podzielić na powszechne, dotyczące ogółu sprawców, obejmujące większość dziedzin życia społecznego i specjalne. Do naj- ważniejszych wyspecjalizowanych gałęzi prawa karnego zaliczyć należy prawo karne skarbowe, prawo karne wojskowe oraz w pewnym zakresie – karnym – prawo nieletnich. Do szeroko rozumianego prawa karnego materialnego zaliczyć także należy prawo wykroczeń. Prawo karne, wyd. 2, Repetytoria Becka Pytanie 1 2 Część A. Pytania egzaminacyjne Prawo karne skarbowe regulowane jest w Kodeksie karnym skarbowym z 10.9.1999 r. i stanowi zespół norm chroniących interesy finansowe podmiotów publicznych, przede wszystkim Skarbu Państwa. Określa katalog przestępstw i wy- kroczeń skarbowych oraz grożących za nie sankcji, autonomiczne względem prawa karnego powszechnego zasady odpowiedzialności karnej za przestępstwa i wykro- czenia skarbowe oraz zasady stosowania kar i innych środków. Ponadto wskazuje na odrębności postępowania karnego i wykonawczego w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe. Prawo karne wojskowe, zawarte w Części wojskowej Kodeksu karnego, zosta- ło wyróżnione ze względu na szczególną kategorię osób – żołnierzy i sytuację, jaką jest pełnienie służby wojskowej. Obejmuje przestępstwa wojskowe i zasady odpo- wiedzialności karnej za ich popełnienie. Prawo nieletnich jest odrębną dziedziną prawa uregulowaną w ustawie z 26.10.1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 1654 ze zm.) i w wąskim zakresie w Kodeksie karnym. Obejmuje normy praw- ne, których zadaniem jest przeciwdziałanie demoralizacji i przestępczości nielet- nich. Ze względu na brak zdolności do zawinienia, nieletni do 17. roku życia nie ponoszą odpowiedzialności karnej za przestępstwo. Wobec nich stosowane są środ- ki wychowawcze i poprawcze. Wyjątek od tej zasady został ustanowiony w art. 10 § 2 KK, zgodnie z którym nieletni może ponosić odpowiedzialność karną za wska- zane przestępstwa, popełnione po ukończeniu 15. roku życia. W takim wypadku prawo nieletnich jest częścią prawa karnego. Prawo wykroczeń, regulowane przede wszystkim w Kodeksie wykroczeń z 20.5.1971 r., blisko związane z prawem karnym, jest od 1932 r. odrębną częścią prawa i zawiera katalog czynów zabronionych jako wykroczenia i sankcji grożą- cych za ich popełnienie. Prawo karne procesowe stanowi zbiór przepisów regulujących postępowanie karne, którego zadaniem jest doprowadzenie do wykrycia i ukarania sprawcy prze- stępstwa. Zawiera ono normy określające zasady i przebieg procesu karnego, prawa i obowiązki uczestników tego procesu. Regulowane jest w Kodeksie postępowania karnego z 6.6.1997 r. oraz ustawach dodatkowych, określających m.in. zasady dzia- łania organów ścigania oraz wymiaru sprawiedliwości. Prawo karne wykonawcze to zespół przepisów zawartych przede wszystkim w Kodeksie karnym wykonawczym z 6.6.1997 r., regulujących zasady i sposób wykonywania orzeczonych kar, środków karnych, środków probacyjnych i zabez- pieczających. Wskazuje podmioty uczestniczące w postępowaniu wykonawczym, przebieg tego postępowania i udział społeczeństwa w wykonywaniu kar. Najobszer- niejszą częścią prawa karnego wykonawczego jest prawo penitencjarne, regulu- jące wykonanie kary pozbawienia wolności, określające cele tej kary, prawa i obo- wiązki osadzonych w zakładach karnych oraz zasady odbywania tej kary. Pytanie 1 Prawo karne, wyd. 2, Repetytoria Becka Część ogólna. Rozdział I. Zagadnienia wstępne 3 Pytanie 2. Scharakteryzuj pojęcie i funkcje prawa karnego. Pod pojęciem funkcji prawa karnego rozumie się oczekiwane efekty prawa karnego, zadania stawiane przed tym prawem. Jako podstawowe funkcje prawa karnego wskazuje się najczęściej funkcję ochronną, czyli zadanie ochrony dóbr prawnych i funkcję gwarancyjną, a więc zapewnienie człowiekowi, że będzie ponosił odpowiedzialność karną tylko za zachowanie zakazane jako przestępstwo w czasie jego popełnienia. W związku ze wzrostem rangi praw ofiar przestępstwa, wskazuje się także na funkcję kompensacyjną prawa karnego. Funkcja ochronna zakłada, że podstawowym zadaniem prawa karnego jest ochrona wartości, ochrona dóbr prawnych wskazanych w ustawie karnej. Zadanie to prawo karne realizuje przez funkcje szczegółowe: funkcję karzącą (sprawiedli- wościową) oraz funkcję zapobiegawczą (prewencyjną) w postaci prewencji ogól- nej i indywidualnej. Prawo karne realizuje funkcję ochronną, zakazując w pierw- szym rzędzie określonych zachowań. Kryminalizując takie zachowania, tworzy tym samym katalog dóbr chronionych. Ochronę tych dóbr mają zapewnić sankcje karne przewidziane za ich naruszenie. Funkcja karząca prawa karnego wynika z samego faktu naruszenia normy prawnokarnej, z popełnienia przez sprawcę przestępstwa. Zadaniem prawa karne- go jest ukaranie sprawcy przestępstwa, a środkiem służącym do tego są kary i inne środki penalne. Funkcja karząca ściśle wiąże prawo karne z ideą sprawiedliwo- ści. Kara ma być odpłatą za czyn, ma być odpłatą sprawiedliwą. Siła oddziaływa- nia prawa karnego zależy od sprawiedliwości kary. Niektórzy autorzy wiążą ideę sprawiedliwości kary z zaspokojeniem społecznego poczucia sprawiedliwości. Według takiej koncepcji kary, a szerzej – całe prawo karne, powinny pozostawać w zgodzie ze społecznym poczuciem sprawiedliwości. Od dawna w nauce prawa karnego podnosi się, że lepiej jest zapobiegać prze- stępstwom niż za nie karać. Na tym polega główny cel każdego dobrego prawo- dawstwa (C. Beccaria). Prawo karne pełni więc funkcję zapobiegawczą, wychodząc z założenia, że jest zdolne wpływać na zachowania ludzi. Funkcja zapobiegawcza prawa karnego realizowana jest na etapie ustawowego zagrożenia karą, orzekania i wykonania kary. Samo zagrożenie sankcją pełni już funkcję prewencyjną, ale gdy- by nie było egzekwowane, nikt by się nie obawiał ukarania. Tradycyjnie wyróżnia się dwie podstawowe funkcje – funkcję prewencji ogólnej (generalnej) i indywi- dualnej (szczególnej). W prewencji ogólnej wskazuje się na prewencję pozytyw- ną i negatywną. Ta druga polega na odstraszaniu od popełniania przestępstw za po- mocą surowych kar. Współcześnie podkreśla się, że prawo karne powinno wpływać wychowawczo na społeczeństwo, kształtować postawy respektu dla porządku praw- nego i umacniać przekonanie, że przestępstwo nie popłaca, a jego sprawca zostanie sprawiedliwie ukarany. Chodzi więc o prewencję ogólną pozytywną. Prawo karne, wyd. 2, Repetytoria Becka Pytanie 2
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Prawo karne. Pytania. Kazusy. Tablice. Testy. Wydanie 2
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: