Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00452 007846 11497719 na godz. na dobę w sumie
Prawo karne. Wydanie 20 - ebook/pdf
Prawo karne. Wydanie 20 - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-9920-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> literatura akademicka
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

W dwudziestym wydaniu uwzględniono ostatnie nowelizacje Kodeksu karnego, dotyczące części ogólnej, jak i szczególnej.

W podręczniku ,,Prawo karne' w części ogólnej omówiono kwestie związane z:

Natomiast część szczególna przedstawia konkretne typy przestępstw, m.in.: przeciwko życiu i zdrowiu, wolności, wymiarowi sprawiedliwości oraz obrotowi gospodarczemu.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

PODRĘCZNIKI PRAWNICZE L. Gardocki • Prawo karne W sprzedaży: M. Królikowski, R. Zawłocki PRAWO KARNE, wyd. 2 Studia Prawnicze M. Królikowski, R. Zawłocki KODEKS KARNY. CZĘŚĆ OGÓLNA, T. 1, KOMENTARZ DO ARTYKUŁÓW 1–31, wyd. 3 Duże Komentarze Becka V. Konarska-Wrzosek, A. Marek PRAWO KARNE, wyd. 11 Studia Prawnicze PRAWO KARNE, wyd. 2 Repetytoria Becka KODEKS KARNY, wyd. 48 Twoje Prawo Lech Gardocki profesor dr hab. nauk prawnych Wydział Prawa Uniwersytetu SWPS Prawo karne 20. wydanie zmienione WYDAWNICTWO C. H.BECK WARSZAWA 2017 Wydawca: Aneta Flisek © Wydawnictwo C.H.Beck 2017 Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: Marta Świerk Druk i oprawa: P.W.P. Interdruk, Warszawa ISBN 978-83-255-9919-5 ISBN e-book 978-83-255-9920-1 Przedmowa Prezentowane dwudzieste wydanie podręcznika jest w znacznym stopniu zmienio- ne, ponieważ w czasie, który upłynął od poprzedniego wydania nastąpiły istotne zmia- ny polskiego prawa karnego. Poprawiłem również omyłki znajdujące się w poprzednim tekście, na które zwrócili mi uwagę Czytelnicy podręcznika. Warszawa, sierpień 2017 r. Lech Gardocki Spis treści Przedmowa ................................................................................................................ V Wykaz skrótów ......................................................................................................... XXI Wykaz podstawowej literatury ................................................................................. XXV Rozdział I. Zagadnienia wstępne .......................................................................... § 1. Prawo karne na tle innych gałęzi prawa i dyscyplin naukowych ........... I. Pojęcie prawa karnego ...................................................................... II. Nauka prawa karnego i nauki pokrewne .......................................... § 2. Funkcje prawa karnego .............................................................................. § 3. Zasady prawa karnego ............................................................................... I. Zasada odpowiedzialności karnej za czyn ....................................... II. Zasada winy ....................................................................................... III. Zasada odpowiedzialności indywidualnej i osobistej ...................... IV. Zasada humanitaryzmu ...................................................................... V. Zasada nullum crimen sine lege ....................................................... 1. Uwagi ogólne ................................................................................ 2. Nullum crimen sine lege scripta .................................................. 3. Nullum crimen sine lege certa ..................................................... 4. Zakaz analogii ............................................................................... 5. Nullum crimen sine lege praevia (lex retro non agit) ................ 6. Nulla poena sine lege ................................................................... § 4. Szkoły i kierunki w nauce prawa karnego ............................................... I. Kierunek racjonalistyczno-humanitarny wieku Oświecenia ............ II. Szkoła klasyczna ............................................................................... III. Szkoła antropologiczna (szkoła pozytywna) .................................... IV. Szkoła socjologiczna ......................................................................... V. Inne kierunki w prawie karnym ....................................................... 1. Obrona społeczna .......................................................................... 2. Nowa obrona społeczna ................................................................ 3. Neoklasycyzm ............................................................................... 4. Abolicjonizm ................................................................................. § 5. Zagadnienia kryminalizacji ........................................................................ I. Kryminalizacja i nauka o kryminalizacji ......................................... II. Opisowa nauka o kryminalizacji ...................................................... III. Normatywna nauka o kryminalizacji ................................................ 1 1 1 5 7 8 8 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 20 21 21 22 23 24 24 25 25 26 26 26 27 28 VIII Spis treści § 6. Ustawa karna i jej stosowanie ................................................................... I. Źródła polskiego prawa karnego ...................................................... 1. Kodeks karny ................................................................................ 2. Przepisy innych dziedzin prawa ................................................... 3. Konstytucja i umowy międzynarodowe ....................................... 4. Judykatura i doktryna ................................................................... II. Wykładnia przepisów prawa karnego ............................................... IIa. Normy prawnokarne ........................................................................ III. Obowiązywanie ustawy karnej pod względem czasu .................... 1. Wejście w życie ............................................................................ 2. Czas popełnienia przestępstwa ..................................................... 3. Obowiązywanie ustawy karnej pod względem czasu ................. 4. Ustawy epizodyczne ..................................................................... IV. Obowiązywanie ustawy pod względem miejsca i osób .................. 1. Uwagi ogólne ................................................................................ 2. Zasada terytorialności ................................................................... 3. Zasada narodowości podmiotowej ............................................... 4. Zasada narodowości przedmiotowej (ochronna) ograniczona ..... 5. Zasada narodowości przedmiotowej (ochronna) nieograniczona .... 6. Zasada odpowiedzialności zastępczej .......................................... 7. Zasada represji wszechświatowej ................................................. 8. Moc prawna orzeczeń zagranicznych .......................................... V. Immunitety ......................................................................................... Rozdział II. Nauka o przestępstwie...................................................................... § 7. Ogólne pojęcie przestępstwa ..................................................................... I. Definicja przestępstwa ....................................................................... II. Przestępstwo jako czyn człowieka.................................................... III. Czyn zabroniony. Ustawowe znamiona przestępstwa ...................... IV. Bezprawność czynu ........................................................................... V. Wina ................................................................................................... VI. Społeczna szkodliwość ...................................................................... VII. Klasyfikacja przestępstw ................................................................... 1. Waga przestępstwa ........................................................................ 2. Forma winy ................................................................................... 3. Forma czynu ................................................................................. 4. Znamię skutku............................................................................... 5. Typy przestępstw .......................................................................... 6. Tryb ścigania ................................................................................. § 8. Struktura przestępstwa ............................................................................... I. Uwagi ogólne..................................................................................... II. Podmiot przestępstwa ........................................................................ 1. Wiek sprawcy ................................................................................ 2. Nieletni .......................................................................................... 30 30 30 31 32 33 33 34 36 36 36 37 39 40 40 41 42 43 43 44 44 45 46 50 50 50 50 52 53 55 59 61 61 62 62 63 63 64 65 65 65 65 67 Spis treści 3. Młodociany ................................................................................... 4. Przestępstwa indywidualne i przestępstwa powszechne ............. III. Strona przedmiotowa przestępstwa ................................................... IV. Formy czynu ...................................................................................... 1. Przestępstwa trwałe ....................................................................... 2. Przestępstwa wieloosobowe ......................................................... 3. Przestępstwa wieloczynowe ......................................................... V. Przestępstwa z zaniechania ............................................................... 1. Uwagi ogólne ................................................................................ 2. Przestępstwa materialne z zaniechania ........................................ VI. Skutek czynu. Związek przyczynowy .............................................. 1. Teoria ekwiwalencji ...................................................................... 2. Teoria adekwatnego związku przyczynowego ............................. 3. Teoria relewancji ........................................................................... 4. Obiektywne przypisanie ............................................................... 5. Przyczynowość zaniechania ......................................................... VII. Strona podmiotowa przestępstwa ...................................................... VIII. Formy winy umyślnej ....................................................................... 1. Zamiar bezpośredni ....................................................................... 2. Zamiar ewentualny ....................................................................... IX. Dodatkowe cechy umyślności. Przestępstwa kierunkowe ............... X. Formy winy nieumyślnej .................................................................. 1. Uwagi ogólne ................................................................................ 2. Lekkomyślność ............................................................................. 3. Niedbalstwo ................................................................................... XI. Wina mieszana (kombinowana) ........................................................ XII. Przedmiot przestępstwa ..................................................................... 1. Uwagi ogólne ................................................................................ 2. Podział przestępstw ze względu na przedmiot ochrony ............. 3. Indywidualny, rodzajowy i ogólny przedmiot ochrony .............. 4. Znaczenie przedmiotu ochrony przy interpretacji przepisu ........ 5. Podobieństwo przestępstw ............................................................ § 9. Formy popełnienia przestępstwa ............................................................... I. Uwagi ogólne..................................................................................... II. Sprawstwo. Współsprawstwo. Sprawstwo kierownicze ................... 1. Sprawstwo ..................................................................................... 2. Współsprawstwo ........................................................................... 3. Sprawstwo kierownicze ................................................................ 4. Indywidualizacja winy .................................................................. IX 68 68 69 71 71 71 72 72 72 73 76 77 79 79 79 80 81 81 82 83 85 86 86 87 88 89 90 91 91 93 94 95 95 95 96 96 96 98 99 III. Podżeganie i pomocnictwo ............................................................... 100 1. Uwagi ogólne ................................................................................ 100 2. Podżeganie .................................................................................... 101 3. Pomocnictwo ................................................................................. 102 4. Uczestnictwo konieczne ............................................................... 105 X Spis treści IV. Odpowiedzialność podżegacza i pomocnika .................................... 106 1. Zakres ............................................................................................ 106 2. Wyłączenia odpowiedzialności ..................................................... 107 3. Prowokator .................................................................................... 107 V. Formy stadialne przestępstwa ........................................................... 108 VI. Przygotowanie ................................................................................... 109 1. Przygotowanie w sensie ścisłym .................................................. 109 2. Wejście w porozumienie ............................................................... 110 3. Karalność przygotowania ............................................................. 110 4. Czynny żal .................................................................................... 111 VII. Usiłowanie ......................................................................................... 111 1. Definicja ........................................................................................ 111 2. Zagrożenie karą ............................................................................. 113 3. Usiłowanie nieudolne ................................................................... 114 4. Czynny żal .................................................................................... 115 § 10. Wyłączenie odpowiedzialności karnej ....................................................... 116 I. Uwagi ogólne..................................................................................... 116 § 11. Kontratypy .................................................................................................. 117 I. Obrona konieczna .............................................................................. 117 1. Definicja ........................................................................................ 117 2. Warunki ......................................................................................... 118 3. Dysproporcja dóbr ........................................................................ 120 4. Prowokacja .................................................................................... 121 5. Problem bójki ................................................................................ 122 6. Przekroczenie granic ..................................................................... 122 II. Stan wyższej konieczności ................................................................ 124 1. Definicja ........................................................................................ 124 2. Stan wyższej konieczności a obrona konieczna .......................... 124 3. Rozwój instytucji .......................................................................... 125 4. Bezpośrednie niebezpieczeństwo ................................................. 126 5. Proporcja dóbr ............................................................................... 126 6. Subsydiarność ............................................................................... 127 7. Celowość działania ....................................................................... 127 8. Konsekwencje ............................................................................... 128 9. Kolizja obowiązków ..................................................................... 129 10. Zawiniony stan wyższej konieczności ......................................... 129 11. Wyłączenie stanu wyższej konieczności ...................................... 129 12. Przekroczenie granic ..................................................................... 130 III. Działanie w ramach uprawnień lub obowiązków ............................ 131 IV. Zgoda pokrzywdzonego (zgoda dysponenta dobrem) ..................... 132 1. Definicja ........................................................................................ 132 2. Warunek pierwszy ......................................................................... 133 3. Warunek drugi ............................................................................... 134 4. Warunek trzeci .............................................................................. 134 Spis treści XI V. Czynności lecznicze .......................................................................... 134 VI. Karcenie małoletnich ......................................................................... 135 VII. Ryzyko sportowe ............................................................................... 136 VIII. Ryzyko nowatorstwa ......................................................................... 137 IX. Ostateczna potrzeba ........................................................................... 138 X. Zwyczaj .............................................................................................. 138 § 12. Wyłączenie winy ........................................................................................ 140 I. Niepoczytalność ................................................................................. 140 II. Poczytalność ograniczona ................................................................. 142 III. Wprawienie się w stan odurzenia ..................................................... 142 IV. Stan nietrzeźwości ............................................................................. 143 V. Błąd co do faktu ................................................................................ 143 VI. Nieświadomość bezprawności czynu (błąd co do prawa) ............... 146 1. Definicja ........................................................................................ 146 2. Zakres odpowiedzialności ............................................................. 147 3. Przestępstwo urojone .................................................................... 147 VII. Błąd co do kontratypu lub okoliczności wyłączającej winę ........... 148 VIII. Rozkaz przełożonego ......................................................................... 148 § 13. Znikoma społeczna szkodliwość czynu .................................................... 151 § 14. Zbieg przestępstw i przepisów ustawy ..................................................... 153 I. Zbieg przestępstw. Kara łączna ........................................................ 154 1. Przesłanki zbiegu przestępstw ...................................................... 154 2. Wymiar kary łącznej ..................................................................... 154 3. Ciąg przestępstw ........................................................................... 156 4. Zbieg kar ....................................................................................... 156 5. Pozorny (pomijalny) zbieg przestępstw ....................................... 157 6. Przestępstwo ciągłe ....................................................................... 157 7. Czynności współukarane .............................................................. 159 II. Zbieg przepisów ustawy .................................................................... 160 1. Definicja ........................................................................................ 160 2. Kumulatywna kwalifikacja czynu ................................................ 161 3. Pozorny zbieg przepisów .............................................................. 161 3a. Pomijalny (niewłaściwy) zbieg przepisów ................................... 163 Rozdział III. Nauka o karze, środkach karnych i środkach zabezpieczających ................................................................................................ 164 § 15. Zagadnienia wstępne .................................................................................. 164 I. Pojęcie kary ....................................................................................... 164 II. Teorie kary ......................................................................................... 165 § 16. System kar .................................................................................................. 167 I. Katalog kar ........................................................................................ 167 II. Kara grzywny .................................................................................... 168 III. Kara ograniczenia wolności .............................................................. 169 XII Spis treści IV. Kara pozbawienia wolności .............................................................. 170 V. Kara dożywotniego pozbawienia wolności i kara 25 lat pozbawienia wolności ....................................................................... 173 VI. Problem kary śmierci ........................................................................ 174 § 17. Środki karne ............................................................................................... 176 I. Uwagi ogólne..................................................................................... 176 II. Pozbawienie praw publicznych ......................................................... 177 III. Zakaz zajmowania stanowisk, wykonywania określonego zawodu lub prowadzenia określonej działalności gospodarczej ................... 179 IIIa. Zakaz prowadzenia określonej działalności w stosunku do małoletnich ................................................................................... 180 IIIb. Zakazy i nakazy określonych zachowań .......................................... 180 IIIc. Zakaz wstępu na imprezę masową ................................................... 181 IIId. Zakaz wstępu do ośrodków gier i uczestnictwa w grach hazardowych ...................................................................................... 181 IV. Zakaz prowadzenia pojazdów ........................................................... 181 IVa. Świadczenie pieniężne ....................................................................... 182 IVb. Podanie wyroku do publicznej wiadomości ..................................... 183 § 17a. Przepadek i środki kompensacyjne ......................................................... 183 I. Przepadek przedmiotów lub korzyści majątkowych ........................ 183 II. Nawiązka ........................................................................................... 186 III. Obowiązek naprawienia szkody lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę .......................................................................... 187 § 18. Zaniechanie ukarania sprawcy ................................................................... 188 I. Uwagi ogólne..................................................................................... 188 II. Niepodleganie karze .......................................................................... 188 III. Abolicja .............................................................................................. 188 IV. Odstąpienie od wymierzenia kary .................................................... 189 V. Warunkowe umorzenie postępowania karnego ................................ 190 § 19. Sądowy wymiar kary ................................................................................. 193 I. Zasady sądowego wymiaru kary i środków karnych ...................... 193 II. Dyrektywy sądowego wymiaru kary ................................................ 195 1. Dyrektywy ogólne ......................................................................... 195 2. Dyrektywa humanitaryzmu kary .................................................. 195 3. Dyrektywa stopnia winy ............................................................... 196 4. Stopień szkodliwości społecznej czynu ....................................... 196 5. Prewencja generalna i indywidualna............................................ 197 6. Dyrektywa pierwszeństwa kar wolnościowych ........................... 199 7. Wymiar kary nieletnim i młodocianym ....................................... 200 8. Wymiar grzywny ........................................................................... 200 9. Dyrektywy szczegółowe ............................................................... 200 III. Zaostrzenie ustawowego wymiaru kary ........................................... 200 IV. Nadzwyczajne złagodzenie kary ....................................................... 202 1. Istota nadzwyczajnego złagodzenia kary ..................................... 202 Spis treści XIII 2. Podstawy nadzwyczajnego złagodzenia kary .............................. 203 3. Przypadki szczególne .................................................................... 204 4. Zbieg podstaw ............................................................................... 204 V. Warunkowe zawieszenie wykonania kary ........................................ 204 1. Uwagi ogólne ................................................................................ 205 2. Istota warunkowego zawieszenia ................................................. 206 3. Przesłanki zastosowania ............................................................... 207 4. Okres próby, wymierzenie grzywny ............................................ 207 5. Obowiązki ..................................................................................... 207 6. Zarządzenie wykonania ................................................................ 208 § 20. Zmiana kary orzeczonej ............................................................................. 209 I. Warunkowe przedterminowe zwolnienie .......................................... 209 1. Istota warunkowego zwolnienia ................................................... 209 2. Przesłanki ...................................................................................... 209 3. Okres próby, dozór ....................................................................... 210 4. Odwołanie warunkowego zwolnienia .......................................... 211 5. Warunkowe zwolnienie przy zbiegu kar ...................................... 211 6. Dozór elektroniczny ...................................................................... 212 II. Kary zastępcze i zmiana kar w toku ich wykonywania .................. 212 III. Ułaskawienie. Amnestia .................................................................... 213 1. Ułaskawienie ................................................................................. 213 2. Amnestia ....................................................................................... 214 § 21. Środki zabezpieczające .............................................................................. 214 I. Istota środków zabezpieczających .................................................... 214 II. Stosowanie środków zabezpieczających ........................................... 215 III. Środki zabezpieczające o charakterze administracyjnym ................ 218 § 22. Przedawnienie. Zatarcie skazania .............................................................. 219 I. Przedawnienie .................................................................................... 219 1. Uwagi ogólne ................................................................................ 219 2. Przedawnienie ścigania ................................................................. 220 3. Przedawnienie wyrokowania ........................................................ 221 4. Przedawnienie kary ....................................................................... 221 5. Spoczywanie biegu przedawnienia .............................................. 221 6. Wyłączenie przedawnienia ........................................................... 222 II. Zatarcie skazania ............................................................................... 223 Rozdział IV. Poszczególne przestępstwa .............................................................. 225 § 23. Przestępstwa przeciwko pokojowi, przeciwko ludzkości i przestępstwa wojenne .............................................................................. 225 I. Przestępstwa przeciwko pokojowi, ludzkości i przestępstwa wojenne w prawie karnym międzynarodowym ............................... 225 II. Przestępstwa przeciwko pokojowi, przeciwko ludzkości i przestępstwa wojenne w prawie polskim....................................... 227 XIV Spis treści § 24. Przestępstwa przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej .................................. 229 I. Uwagi ogólne..................................................................................... 230 II. Zdrada główna. Zamach stanu .......................................................... 231 1. Zdrada główna .............................................................................. 231 2. Zamach stanu ................................................................................ 232 III. Zdrada dyplomatyczna ...................................................................... 232 IV. Szpiegostwo i dezinformacja wywiadowcza .................................... 233 1. Szpiegostwo .................................................................................. 233 2. Dezinformacja wywiadowcza ....................................................... 234 V. Czynny żal ......................................................................................... 234 VI. Znieważanie Narodu .......................................................................... 235 VII. Zamach na Prezdenta RP .................................................................. 235 VIII. Znieważanie symboli państwowych ................................................. 235 IX. Zamachy na funkcjonariuszy państw obcych ................................... 236 X. Przepisy ogólne ................................................................................. 236 § 25. Przestępstwa przeciwko obronności .......................................................... 237 I. Uwagi ogólne..................................................................................... 237 II. Zamach na jednostkę sił zbrojnych (dywersja) ................................ 237 III. Służba w obcym wojsku ................................................................... 237 IV. Uchylanie się od służby wojskowej ................................................. 238 § 26. Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu .................................................. 239 I. Zabójstwo, morderstwo i zabójstwo w afekcie ................................ 239 1. Zabójstwo ...................................................................................... 240 2. Morderstwo ................................................................................... 241 3. Zabójstwo w afekcie ..................................................................... 242 II. Dzieciobójstwo .................................................................................. 243 III. Zabójstwo eutanatyczne .................................................................... 244 IV. Namowa lub pomoc do samobójstwa ............................................... 244 V. Nieumyślne spowodowanie śmierci .................................................. 245 VI. Przestępstwa związane z aborcją ...................................................... 245 1. Uwagi ogólne ................................................................................ 246 2. Historia uregulowania problemu .................................................. 246 3. Regulacja ....................................................................................... 247 VII. Spowodowanie uszczerbku na zdrowiu ............................................ 249 VIII. Bójka i pobicie .................................................................................. 250 IX. Narażenie na niebezpieczeństwo ...................................................... 251 X. Nieudzielenie pomocy w niebezpieczeństwie .................................. 252 XI. Przestępstwa związane z problemem narkomanii ............................ 253 § 27. Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu ........................ 254 I. Sprowadzenie zdarzenia powszechnie niebezpiecznego albo jego niebezpieczeństwa ............................................................. 254 II. Inne postacie powszechnego niebezpieczeństwa .............................. 255 III. Piractwo w komunikacji wodnej lub powietrznej ............................ 256 Spis treści XV IIIa. Finansowanie terroryzmu .................................................................. 257 IV. Postanowienia ogólne ........................................................................ 257 § 28. Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji ......................... 257 I. Katastrofa komunikacyjna ................................................................. 257 II. Wypadek komunikacyjny .................................................................. 259 III. Zaostrzenie ustawowego wymiaru kary ........................................... 260 IV. Prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości .................................. 261 V. Inne przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji ........ 261 § 29. Przestępstwa przeciwko środowisku naturalnemu .................................... 262 I. Niszczenie świata roślinnego lub zwierzęcego ................................ 262 II. Zanieczyszczanie środowiska ............................................................ 263 III. Zaostrzenie ustawowego wymiaru kary ........................................... 264 IV. Działanie na szkodę terenu prawnie chronionego ........................... 264 § 30. Przestępstwa przeciwko wolności ............................................................. 265 I. Uwagi ogólne..................................................................................... 265 II. Pozbawienie człowieka wolności ...................................................... 265 IIa. Handel ludźmi (art. 189a § 1 KK) ................................................... 266 III. Groźba karalna ................................................................................... 267 IIIa. Uporczywe nękanie (stalking) .......................................................... 267 IV. Zmuszanie .......................................................................................... 268 V. Naruszenie miru domowego ............................................................. 270 VI. Prawnokarna ochrona wolności sumienia i wyznania ..................... 270 § 31. Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności .................. 272 I. Uwagi ogólne..................................................................................... 272 II. Zgwałcenie ......................................................................................... 273 III. Czynności seksualne z osobą bezradną lub niepoczytalną .............. 275 IV. Nadużycie zależności ........................................................................ 275 V. Czynności seksualne z dzieckiem (czyn lubieżny) .......................... 276 VI. Kazirodztwo ....................................................................................... 277 VII. Rozpowszechnianie pornografii ........................................................ 278 VIII. Zmuszanie do prostytucji .................................................................. 281 IX. Inne przestępstwa związane ze zjawiskiem prostytucji ................... 281 1. Systemy prawnej regulacji prostytucji ......................................... 281 2. Typy przestępstw .......................................................................... 281 § 32. Przestępstwa przeciwko rodzinie i opiece ................................................ 283 I. Bigamia .............................................................................................. 283 II. Przestępstwo znęcania się ................................................................. 284 III. Rozpijanie małoletniego .................................................................... 284 IV. Uchylanie się od alimentacji ............................................................. 285 V. Porzucenie lub uprowadzenie dziecka lub osoby bezradnej ........... 286 1. Porzucenie ..................................................................................... 286 2. Uprowadzenie lub zatrzymanie małoletniego .............................. 286 VI. Nielegalna adopcja ............................................................................ 287 XVI Spis treści § 33. Przestępstwa przeciwko czci ..................................................................... 288 I. Zniesławienie ..................................................................................... 288 1. Zakres pojęcia ............................................................................... 288 2. Prawo do informacji ..................................................................... 289 3. Fakty i oceny ................................................................................ 289 4. Działanie w ramach uprawnień .................................................... 290 5. Zniesławienie a krytyka ................................................................ 290 6. Forma zarzutu ............................................................................... 291 7. Upublicznienie wyroku. Nawiązka .............................................. 292 8. Typ kwalifikowany ....................................................................... 292 II. Zniewaga ............................................................................................ 292 III. Naruszenie nietykalności cielesnej ................................................... 293 § 34. Przestępstwa przeciwko prawom pracownika ........................................... 294 I. Naruszanie uprawnień pracowniczych lub zasad BHP .................... 294 II. Narażanie pracownika na niebezpieczeństwo .................................. 295 III. Niezawiadomienie o wypadku .......................................................... 295 § 35. Przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego ........................................................................... 295 I. Uwagi ogólne..................................................................................... 296 II. Naruszenie nietykalności i czynna napaść na funkcjonariusza ....... 296 1. Naruszenie nietykalności .............................................................. 296 2. Czynna napaść .............................................................................. 297 III. Przemoc i groźba wobec urzędów i ich funkcjonariuszy. Utrudnianie kontroli .......................................................................... 297 IIIa. Fałszywy alarm .................................................................................. 298 IV. Zniewaga funkcjonariusza lub organu .............................................. 299 V. Przywłaszczenie funkcji .................................................................... 300 VI. Płatna protekcja ................................................................................. 300 VII. Łapownictwo ..................................................................................... 301 1. Uwagi ogólne ................................................................................ 301 2. Sprzedajność.................................................................................. 301 3. Kwalifikowane typy sprzedajności ............................................... 303 4. Przekupstwo .................................................................................. 304 VIII. Nadużycie władzy ............................................................................. 304 § 36. Przestępstwa przeciwko wymiarowi sprawiedliwości .............................. 305 I. Wywieranie wpływu na sąd .............................................................. 306 II. Fałszywe zeznania ............................................................................. 306 III. Fałszywe oskarżenie. Fałszywe zawiadomienie. Zatajenie dowodów niewinności ....................................................................... 308 IV. Tworzenie fałszywych dowodów ...................................................... 309 V. Poplecznictwo .................................................................................... 310 VI. Niezawiadomienie o przestępstwie ................................................... 312 VII. Inne przestępstwa przeciwko wymiarowi sprawiedliwości ............. 313 1. Bezprawne naciski ........................................................................ 313 Spis treści XVII 2. Wymuszanie zeznań ...................................................................... 313 3. Naruszenie tajemnicy postępowania karnego .............................. 313 4. Bezprawne samouwolnienie się ................................................... 315 5. Bezprawne uwolnienie więźnia .................................................... 315 6. Nadużycie czasowego zwolnienia ................................................ 316 7. Niestosowanie się do zakazu........................................................ 316 8. Klauzula ogólna ............................................................................ 317 § 37. Przestępstwa przeciwko wyborom i referendum ...................................... 317 I. Przestępne naruszanie prawa wyborczego........................................ 317 II. Przeszkadzanie wyborom .................................................................. 318 III. Bezprawny wpływ na wybory .......................................................... 318 IIIa. Łapownictwo wyborcze ..................................................................... 318 IV. Naruszenie tajności głosowania ........................................................ 319 V. Inne przestępstwa wyborcze ............................................................. 319 § 38. Przestępstwa przeciwko porządkowi publicznemu ................................... 319 I. Uwagi ogólne..................................................................................... 319 II. Wzięcie zakładnika ............................................................................ 320 III. Udział w zbiegowisku publicznym. Naruszanie wolności zgromadzeń ........................................................................................ 321 IIIa. Zakłócenie działania sieci lub linii ................................................... 322 IV. Przestępne nadużywanie wolności wypowiedzi ............................... 322 V. Związek przestępny. Zorganizowana grupa przestępcza ................. 325 VI. Naruszenie przepisów dotyczących broni palnej ............................. 325 VII. Nielegalne przekroczenie granicy ..................................................... 326 § 39. Przestępstwa przeciwko ochronie informacji ............................................ 326 I. Naruszenia tajemnicy państwowej .................................................... 326 II. Naruszenie tajemnicy zawodowej i służbowej ................................. 327 III. Naruszenie tajemnicy korespondencji. Naruszenie sfery życia prywatnego ............................................................................... 328 1. Tajemnica korespondencji ............................................................ 328 2. Naruszenie sfery życia prywatnego ............................................. 329 IV. Uniemożliwianie lub utrudnianie dostępu do informacji................. 329 § 40. Przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów .............................. 331 I. Fałsz materialny dokumentu ............................................................. 331 II. Fałsz intelektualny dokumentu ......................................................... 332 III. Niszczenie dokumentów lub znaków granicznych .......................... 333 IV. Przestępstwa przeciwko dokumentom tożsamości ........................... 334 IVa. Fałszowanie faktur............................................................................. 335 § 41. Przestępstwa przeciwko mieniu ................................................................. 335 I. Uwagi ogólne..................................................................................... 335 II. Kradzież. Kradzież z włamaniem ..................................................... 336 1. Kradzież zwykła ........................................................................... 336 2. Bezprawne uzyskanie programu komputerowego ....................... 337 3. Kradzież z włamaniem ................................................................. 338 XVIII Spis treści III. Rozbój i kradzież rozbójnicza .......................................................... 338 1. Rozbój ........................................................................................... 338 2. Kradzież rozbójnicza .................................................................... 339 IV. Wymuszenie rozbójnicze ................................................................... 339 V. Przepisy wspólne ............................................................................... 340 VI. Przywłaszczenie ................................................................................. 340 VII. Nadużycie telefonu ............................................................................ 341 VIII. Oszustwo ............................................................................................ 342 IX. Oszustwo komputerowe .................................................................... 344 X. Niszczenie lub uszkadzanie mienia .................................................. 344 XI. Kradzież leśna ................................................................................... 345 XII. Porwanie pojazdu .............................................................................. 345 XIII. Paserstwo ........................................................................................... 346 1. Paserstwo umyślne ........................................................................ 346 2. Paserstwo nieumyślne ................................................................... 347 XIV. Typy kwalifikowane przestępstw przeciwko mieniu........................ 347 XV. Czynny żal przy przestępstwach przeciwko mieniu ........................ 348 § 42. Przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu ................................... 348 I. Nadużycie zaufania. Niegospodarność ............................................. 348 1. Nadużycie zaufania ....................................................................... 349 2. Niegospodarność ........................................................................... 350 Ia. Łapownictwo gospodarcze i sportowe.............................................. 350 II. Oszustwo kredytowe lub subwencyjne ............................................. 351 III. Oszustwo ubezpieczeniowe ............................................................... 352 IV. Pranie brudnych pieniędzy ................................................................ 352 1. Pranie brudnych pieniędzy ........................................................... 352 2. Współdziałanie pracownika banku ............................................... 353 3. Typ kwalifikowany. Czynny żal ................................................... 353 V. Przestępstwa na szkodę wierzycieli .................................................. 354 VI. Nierzetelne prowadzenie dokumentacji ............................................ 355 VII. Lichwa ............................................................................................... 355 VIII. Udaremnienie przetargu .................................................................... 356 IX. Usuwanie lub fałszowanie oznaczeń towaru .................................... 356 X. Uregulowania wspólne ...................................................................... 357 1. Rozszerzenie pojęcia podmiotu .................................................... 357 2. Podwyższenie wysokości grzywny .............................................. 357 3. Czynny żal .................................................................................... 358 § 43. Przestępstwa przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi ........................................................................................... 358 I. Fałszowanie pieniędzy, papierów wartościowych, znaków urzędowych i narzędzi pomiarowych ............................................... 358 1. Fałszowanie pieniędzy .................................................................. 358 2. Puszczanie w obieg ...................................................................... 359 Spis treści XIX 3. Przygotowanie ............................................................................... 359 4. Fałszowanie znaków wartościowych lub urzędowych ................ 359 5. Fałszowanie narzędzi pomiarowych ............................................ 360 6. Przepadek przedmiotów ................................................................ 360 II. Fałszowanie dokumentacji w obrocie papierami wartościowymi ... 360 Indeks rzeczowy ....................................................................................................... 361
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Prawo karne. Wydanie 20
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: