Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00453 010792 9504830 na godz. na dobę w sumie
Prawo karne materialne. Wydanie 2 - ebook/pdf
Prawo karne materialne. Wydanie 2 - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 253
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-6834-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Oddawana do rąk czytelników niniejsza publikacja stanowi zbiór ponad pięćdziesięciu stanów faktycznych z zakresu prawa karnego materialnego wraz z rozwiązaniami. Do każdego kazusu podano pytania oraz wskazówki mające pomóc w samodzielnym rozwiązaniu kazusu.

Zawarte w opracowaniu stany faktyczne prezentują najważniejsze zagadnienia części ogólnej kodeksu karnego oraz wybrane czyny zabronione z jego części szczególnej. Dokonując wyboru poszczególnych czynów zabronionych opisanych w części szczególnej kodeksu karnego kierowano się przede wszystkim rozmiarami przestępczości – dlatego najwięcej kazusów dotyczy przestępstw przeciwko mieniu oraz przeciwko życiu i zdrowiu.

Zaproponowane w niniejszej publikacji rozwiązania stanów faktycznych wsparto odwołaniem do orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, sądów powszechnych oraz poglądów doktryny.

Niniejsze opracowanie skierowane jest w szczególności do studentek i studentów prawa oraz aplikantek i aplikantów. Ma ono na celu ułatwić czytelnikom przygotowanie do egzaminów na aplikacje prawnicze, kolokwiów oraz egzaminów kończących aplikacje. Dokonując wyboru kazusów Autorka kierowała się doświadczeniem dydaktycznym na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz wiedzą zdobytą w trakcie aplikacji sądowej.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

KAZUSY BECKA Anna Zientara PRAWO KARNE MATERIALNE 2. wydanie Problemy: 1. Jakie powinno być rozstrzygnięcie sądu II instancji? Rozwiązanie: Wydawnictwo C.H.BECK KAZUSY BECKA Prawo karne materialne Niniejszą publikację dedykuję mojej Mamie Anna Zientara Anna Zientara PRAWO KARNE MATERIALNE 2. wydanie Wydawnictwo C.H.BECK Warszawa 2014 Redakcja: Joanna Ablewicz Korekta: Irena Gajdul Projekt okładki: Robert Rogiński © Wydawnictwo C.H.Beck 2014 Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: TiM-Print Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-6833-7 ISBN e-book 978-83-255-6834-4 Spis treści Przedmowa ____________________________________________________ VII Wykaz najważniejszych skrótów ________________________________ IX Wykaz wybranej literatury ______________________________________ XI Kazus 1. Odpowiedzialność za przestępstwo popełnione za granicą __ Kazus 2. Zmiana ustawy _______________________________________ Kazus 3. Zmiana ustawy _______________________________________ Kazus 4. Zmiana ustawy po uprawomocnieniu się wyroku _________ Kazus 5. Artykuł 4 KK _________________________________________ Kazus 6. Odpowiedzialność nieletnich ___________________________ Kazus 7. Pojęcie młodocianego __________________________________ Kazus 8. Usiłowanie nieudolne __________________________________ Kazus 9. Usiłowanie nieudolne – brak przedmiotu _________________ Kazus 10. Usiłowanie nieudolne niekarane _________________________ Kazus 11. Usiłowanie nieudolne a nieudolność sprawcy _____________ Kazus 12. Czynny żal ___________________________________________ Kazus 13. Odstąpienie od usiłowania chybionego ___________________ Kazus 14. Przygotowanie ________________________________________ Kazus 15. Przygotowanie poprzez wejście w porozumienie a podżeganie _________________________________________ Kazus 16. Sprawstwo kierownicze i polecające _____________________ Kazus 17. Pomocnictwo i współsprawstwo _________________________ Kazus 18. Współsprawstwo – wejście w porozumienie per facta concludentia ____________________________________ Kazus 19. Współsprawstwo sukcesywne ___________________________ Kazus 20. Zabójstwo na zlecenie __________________________________ Kazus 21. Usiłowanie podżegania i podżeganie łańcuszkowe _________ Kazus 22. Pomocnictwo przez zaniechanie _________________________ Kazus 23. Współdziałanie ekstraneusa z intraneusem _________________ A. Zientara, Prawo karne materialne 1 5 9 15 18 21 25 27 30 35 39 43 48 52 56 60 64 69 74 77 81 85 88  Spis treści Kazus 24. Obrona konieczna _____________________________________ Kazus 25. Obrona konieczna – brak subsydiarności _________________ Kazus 26. Obrona konieczna – przekroczenie granic _________________ Kazus 27. Artykuł 25 § 4 i 5 KK. Występek o charakterze chuligańskim Kazus 28. Stan wyższej konieczności _____________________________ Kazus 29. Stan wyższej konieczności – lekarz ______________________ Kazus 30. Błąd co do faktu _______________________________________ Kazus 31. Błąd co do prawa ______________________________________ Kazus 32. Błąd co do kontratypu _________________________________ Kazus 33. Niepoczytalność _______________________________________ Kazus 34. Poczytalność ograniczona i art. 148 § 4 KK ________________ Kazus 35. Środki karne __________________________________________ Kazus 36. Środki karne __________________________________________ Kazus 37. Nadzwyczajne złagodzenie kary ________________________ Kazus 38. Nadzwyczajne złagodzenie kary – art. 60 § 3 KK ___________ Kazus 39. Recydywa specjalna podstawowa ________________________ Kazus 40. Multirecydywa ________________________________________ Kazus 41. Warunkowe umorzenie postępowania ____________________ Kazus 42. Warunkowe zawieszenie wykonania kary ________________ Kazus 43. Warunkowe przedterminowe zwolnienie _________________ Kazus 44. Kara łączna ___________________________________________ Kazus 45. Kara łączna ___________________________________________ Kazus 46. Zbieg: zabór pojazdu i jazda w stanie nietrzeźwości ________ Kazus 47. Zbieg: włamanie i wybicie szyby ________________________ Kazus 48. Zbieg rozboju i kradzieży rozbójniczej ___________________ Kazus 49. Czyn ciągły ___________________________________________ Kazus 50. Ciąg przestępstw ______________________________________ Kazus 51. Kwalifikacja kumulatywna – przestępstwo znęcania się ____ Kazus 52. Kwalifikacja kumulatywna – udział w pobiciu ____________ Kazus 53. Przedawnienie wyrokowania ___________________________ Kazus 54. Przedawnienie wykonania kary łącznej ___________________ Kazus 55. Zatarcie skazania ______________________________________ 91 94 100 105 112 116 118 122 127 129 133 137 143 149 154 161 167 172 178 182 186 195 199 202 205 207 214 219 223 230 234 237 I A. Zientara, Prawo karne materialne Przedmowa Oddawana do rąk czytelników niniejsza publikacja stanowi zbiór ponad pięćdziesięciu stanów faktycznych z zakresu prawa karnego materialnego wraz z rozwiązaniami. Do każdego kazusu podano pytania oraz wskazówki mające pomóc w samodzielnym rozwiązaniu kazusu. Zawarte w opracowaniu stany faktyczne prezentują najważniejsze zagadnie- nia części ogólnej Kodeksu karnego oraz wybrane czyny zabronione z jego czę- ści szczególnej. Dokonując wyboru poszczególnych czynów zabronionych opi- sanych w części szczególnej Kodeksu karnego kierowano się przede wszystkim rozmiarami przestępczości – dlatego najwięcej kazusów dotyczy przestępstw przeciwko mieniu oraz przeciwko życiu i zdrowiu. Zaproponowane w niniejszej publikacji rozwiązania stanów faktycznych wsparto odwołaniem do orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Naj- wyższego, sądów powszechnych oraz poglądów doktryny. Niniejsze opracowanie skierowane jest w szczególności do studentek i stu- dentów prawa oraz aplikantek i aplikantów. Ma ono na celu ułatwić czytelni- kom przygotowanie do egzaminów na aplikacje prawnicze, kolokwiów oraz eg- zaminów kończących aplikacje. Dokonując wyboru kazusów kierowałam się nie tylko moim ośmioletnim doświadczeniem dydaktycznym na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, ale także wiedzą zdobytą w trak- cie aplikacji sądowej. Niniejsza publikacja stanowi uzupełnienie do zbioru kazusów z prawa cy- wilnego opracowanych przez Ilonę Sądel-Bendkowską i Joannę Zyzik. Autorka pragnie serdecznie podziękować dr Barbarze Namysłowskiej-Gabrysiak za wszelkie uwagi, które niewątpliwie przyczyniły się do ulepszenia tekstu. Warszawa, sierpień 2014 r. Anna Zientara A. Zientara, Prawo karne materialne II Wykaz najważniejszych skrótów 1. Źródła prawa KK ____________ ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 KKS ___________ ustawa z 10.9.1999 r. – Kodeks karny skarbowy (t.j. Dz.U. KKW __________ ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. Konstytucja RP __ Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.4.1997 r. (Dz.U. ze zm.) z 2013 r. poz. 186 ze zm.) Nr 90, poz. 557 ze zm.) KPC ___________ ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego KPK ___________ ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze sprost. i zm.) (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 101 ze zm.) Nr 89, poz. 555 ze zm.) 2. Jednostki organizacyjne, organy państwowe i międzynarodowe KRK ___________ Krajowy Rejestr Karny SA _____________ Sąd Apelacyjny SN ____________ Sąd Najwyższy TK ____________ Trybunał Konstytucyjny 3. Czasopisma Biul. PK ________ Biuletyn Prawa Karnego Cz. PKiNP ______ Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych Dz.U. __________ Dziennik Ustaw Dz.Urz. MS _____ Dziennik Urzędowy Ministerstwa Sprawiedliwości KZS ___________ Krakowskie Zeszyty Sądowe OSA ___________ Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych OSP ___________ Orzecznictwo Sądów Polskich OSNKW _______ Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Karna i Wojskowa OSNwSK _______ Orzecznictwo Sądu Najwyższego w Sprawach Karnych OTK-A _________ Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego seria A Pal. ____________ Palestra Prok. i Pr. ______ Prokuratura i Prawo A. Zientara, Prawo karne materialne IX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Prawo karne materialne. Wydanie 2
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: