Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00088 009974 10705374 na godz. na dobę w sumie
Prawo karne skarbowe - ebook/pdf
Prawo karne skarbowe - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 722
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-0744-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Książki z serii Studia Prawnicze w pogłębiony sposób prezentują całość problematyki danej dziedziny prawa. Są to kompletne opracowania uwzględniające dorobek doktryny, orzecznictwo, zawierające elementy prawnoporównawcze.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

STUDIA PRAWNICZE STUDIA PRAWNICZE STUDIA PRAWNICZE Wilk Zagrodnik Prawo karne skarbowe Prawo karne skarbowe Leszek Wilk Jarosław Zagrodnik Książki z serii STUDIA PRAWNICZE w pogłębiony sposób prezentują całość problematyki danej dziedziny prawa. Są to kompletne opracowania uwzględniające dorobek doktryny, orzecznictwo, zawierające elementy prawnoporównawcze. Książka Prawo karne skarbowe zawiera omówienie zagadnień niezbęd- nych w procesach dydaktycznych studiów i aplikacji prawniczych, a jedno- cześnie, dzięki szerszej analizie zagadnień specyficznych dla prawa karnego skarbowego, stanowi ekspozycję problemów naukowych tej dziedziny pra- wa. Publikacja obejmuje kompleksowe przedstawienie problematyki mate- rialnoprawnej oraz procesowej prawa karnego skarbowego. Z zagadnień dotyczących problematyki materialnoprawnej przedstawiono m.in.:  zasady odpowiedzialności i karania;  charakterystykę czterech kategorii przestępstw i wykroczeń skarbowych (podatkowych, celnych, dewizowych oraz w zakresie gier i zakładów);  szczegółowe omówienie wybranych, najbardziej charakterystycznych ka- tegorii typów czynów. Problematyka procesowa obejmuje omówienie:  problematyki przedmiotu i celu procesu karnego skarbowego,  naczelnych zasad procesowych,  uczestników procesu karnego skarbowego,  problematyki dotyczącej przebiegu procesu karnego skarbowego. Dr hab. Leszek Wilk – adiunkt Katedry Prawa Karnego i Kryminologii na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz profesor nadzwyczajny Wyższej Szkoły Administracji w Bielsku-Białej. Dr Jarosław Zagrodnik – adiunkt Katedry Prawa Karnego Procesowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. ISBN 978-83-255-0744-2 www.sklep.beck.pl e-mail: dz.handlowy@beck.pl http://www.beck.pl tel.: 022 31 12 222, fax: 022 33 77 601 Cena 99,00 zł C•H•BECK C.H.BECK STUDIA PRAWNICZE Prawo karne skarbowe W sprzedaży: A. Marek PRAWO KARNE, wyd. 9, Zapowiedź Studia Prawnicze F. Prusak PRAWO KARNE SKARBOWE Podręczniki Prawnicze F. Prusak POSTĘPOWANIE KARNE SKARBOWE Podręczniki Prawnicze L. Gardocki PRAWO KARNE, wyd. 15 Podręczniki Prawnicze J. Grajewski PRAWO KARNE PROCESOWE. CZĘŚĆ OG(cid:211)LNA, wyd. 2 Podręczniki Prawnicze J. Grajewski PRZEBIEG PROCESU KARNEGO, wyd. 4 Podręczniki Prawnicze KODEKS KARNY SKARBOWY, wyd. 14 Twoje Prawo www.sklep.beck.pl Prawo karne skarbowe dr hab. Leszek Wilk dr Jarosław Zagrodnik Uniwersytet Śląski w Katowicach WYDAWNICTWO C. H. BECK WARSZAWA 2009 L. Wilk, J. Zagrodnik, Prawo karne skarbowe, Nb. 88, Warszawa 2009 Propozycja cytowania: Redakcja: Ksenia Rzepka Wydawnictwo C. H. Beck 2009 Wydawnictwo C. H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: TiM-Print, Warszawa Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-0744-2 Przegląd treści Przedmowa .......................................................................................... XIX Wykaz skr(cid:243)t(cid:243)w .................................................................................... XXI Str. Nb. Część I. Materialne prawo karne skarbowe. Część og(cid:243)lna Rozdział I. Wprowadzenie do prawa karnego skarbowego ........... § 1. Pojęcie prawa karnego skarbowego i jego podział ................... § 2. Cechy charakterystyczne prawa karnego skarbowego ............. § 3. Funkcje prawa karnego skarbowego ......................................... § 4. Podstawowe zasady prawa karnego skarbowego ..................... § 5. Zarys historycznej ewolucji prawa karnego skarbowego ......... § 6. Źr(cid:243)dła prawa karnego skarbowego ........................................... § 7. Zagadnienia wykładni ............................................................... § 8. Zasięg obowiązywania prawa karnego skarbowego w czasie i w miejscu ................................................................................ Rozdział II. Zasady odpowiedzialności karnej skarbowej ............. § 1. Pojęcie odpowiedzialności karnej skarbowej ........................... § 2. Odpowiedzialność posiłkowa ................................................... § 3. Odpowiedzialność za zwrot korzyści majątkowej .................... § 4. Dwupodział czyn(cid:243)w zabronionych na przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe ............................................................ § 5. Kryteria kontrawencjonalizacji ................................................. § 6. Elementy struktury przestępstwa skarbowego i wykroczenia 3 4 7 13 15 16 20 23 1 1 8 26 32 42 56 69 73 24 91 30 91 32 34 96 36 107 37 113 38 118 40 124 53 160 78 219 83 229 96 268 skarbowego ............................................................................... § 7. Wyłączenie odpowiedzialności karnej skarbowej .................... § 8. Formy stadialne w prawie karnym skarbowym ........................ § 9. Formy zjawiskowe w prawie karnym skarbowym ................... § 10. Zbieg czyn(cid:243)w i zbieg przepis(cid:243)w .............................................. Rozdział III. System środk(cid:243)w penalnych prawa karnego skarbowego .................................................................................... 108 302 § 1. Racjonalizacja reakcji karnej skarbowej ................................... 109 302 § 2. Struktura systemu środk(cid:243)w reakcji karnej skarbowej .............. 120 324 § 3. Kary .......................................................................................... 121 330 § 4. Środki karne .............................................................................. 130 352 VI Przegląd treści Str. Nb. § 5. Środki związane z poddaniem sprawcy pr(cid:243)bie ......................... 149 405 § 6. Środki zabezpieczające ............................................................. 155 420 § 7. Wymiar kary za przestępstwa i wykroczenia skarbowe ........... 161 432 § 8. Odstąpienie od wymierzenia kary ............................................. 172 460 § 9. Przedawnienie ........................................................................... 173 464 § 10. Zatarcie skazania ....................................................................... 178 476 § 11. Ułaskawienie, amnestia, abolicja .............................................. 180 483 Część II. Materialne prawo karne skarbowe. Część szczeg(cid:243)lna Rozdział I. Przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe przeciwko obowiązkom podatkowym i rozliczeniom z tytułu dotacji lub subwencji .................................................................... 193 493 § 1. Charakterystyka og(cid:243)lna ............................................................ 194 493 § 2. Wybrane typizacje ..................................................................... 198 498 Rozdział II. Przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe przeciwko obowiązkom celnym oraz zasadom obrotu z zagranicą towarami i usługami ................................................. 210 527 § 1. Charakterystyka og(cid:243)lna ............................................................ 211 527 § 2. Wybrane typizacje ..................................................................... 212 531 Rozdział III. Przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe przeciwko obrotowi dewizowemu ................................................ 219 548 § 1. Charakterystyka og(cid:243)lna ............................................................ 220 548 § 2. Wybrane typizacje ..................................................................... 225 558 Rozdział IV. Przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe przeciwko organizacji gier i zakład(cid:243)w wzajemnych .................. 231 573 § 1. Charakterystyka og(cid:243)lna ........................................................... 231 573 § 2. Wybrana typizacja (cid:150) nielegalne urządzanie lub prowadzenie gier i zakład(cid:243)w (art. 107 KKS) ................................................. 232 574 Część III. Proces karny skarbowy Rozdział I. Zagadnienia wstępne ...................................................... 241 582 § 1. Pojęcie i przedmiot procesu karnego skarbowego .................... 241 582 § 2. Cel procesu karnego skarbowego ............................................. 245 589 § 3. Pojęcie i źr(cid:243)dła procesowego prawa karnego skarbowego ....... 247 590 § 4. Zakres obowiązywania procesowego prawa karnego skarbowego 251 597 § 5. Odmiany procesu karnego skarbowego (cid:150) założenia konstrukcyjne postępowań szczeg(cid:243)lnych ................................. 254 600 Przegląd treści VII Str. Nb. Rozdział II. Zasady procesu karnego skarbowego ......................... 260 610 § 1. Pojęcie, funkcje i podział zasad procesu karnego skarbowego 262 610 § 2. Zasady związane z wszczęciem procesu karnego skarbowego 266 618 § 3. Zasady dotyczące postępowania dowodowego ........................ 273 630 § 4. Zasady dotyczące formy oraz sposobu prowadzenia procesu .. 279 634 § 5. Zasady dotyczące sytuacji prawnej oskarżonego w procesie karnym skarbowym .................................................................. 289 643 Rozdział III. Przesłanki procesowe .................................................. 295 646 § 1. Pojęcie i klasyfikacja przesłanek procesowych ........................ 296 646 § 2. Poszczeg(cid:243)lne przesłanki procesowe ........................................ 300 657 Rozdział IV. Uczestnicy procesu karnego skarbowego ................... 313 672 § 1. Pojęcie uczestnika procesu karnego skarbowego ..................... 315 672 § 2. Organy procesowe .................................................................... 316 673 § 3. Strony procesowe ...................................................................... 341 722 § 4. Przedstawiciele procesowi stron ............................................... 359 766 § 5. Rzecznicy interesu społecznego ............................................... 368 790 § 6. Pomocnicy procesowi ............................................................... 369 791 § 7. Osobowe źr(cid:243)dła dowodowe ...................................................... 370 792 § 8. Pozostali uczestnicy procesowi ............................................... 370 793 Rozdział V. Czynności procesowe ..................................................... 371 794 § 1. Pojęcie i rodzaje czynności procesowych ................................ 372 794 § 2. Porządek czynności procesowych ............................................ 377 807 § 3. Terminy procesowe ................................................................... 378 811 § 4. Decyzje procesowe .................................................................. 382 818 § 5. Polecenia ................................................................................... 387 826 § 6. Narada i głosowanie nad orzeczeniem ..................................... 388 827 § 7. Prawomocność orzeczeń ........................................................... 390 830 § 8. Protokoły i inne formy utrwalania czynności procesowych ..... 392 832 § 9. Doręczenia ................................................................................ 394 835 § 10. Przeglądanie akt i sporządzanie odpis(cid:243)w ................................ 397 840 Rozdział VI. Dowody ......................................................................... 399 844 § 1. Pojęcie i klasyfikacja dowod(cid:243)w ............................................... 401 844 § 2. Zakazy dowodowe .................................................................... 403 847 § 3. Dowodzenie ............................................................................. 410 862 § 4. Poszczeg(cid:243)lne źr(cid:243)dła i środki dowodowe ................................. 422 889 Rozdział VII. Środki przymusu ....................................................... 438 915 § 1. Pojęcie i klasyfikacja środk(cid:243)w przymusu ................................. 439 915 § 2. Zatrzymanie ............................................................................. 441 918 § 3. Środki zapobiegawcze .............................................................. 445 925 § 4. Kary porządkowe ...................................................................... 460 945 VIII Przegląd treści Str. Nb. § 5. Przymusowe wykonanie czynności procesowych .................... 463 949 Rozdział VIII. Postępowanie przygotowawcze ................................ 472 961 § 1. Model postępowania przygotowawczego ................................. 474 961 § 2. Formy postępowania przygotowawczego ................................. 479 966 § 3. Przebieg postępowania przygotowawczego ............................. 486 979 § 4. Kontrola postępowania w stadium przygotowawczym ........... 505 1000 § 5. Akt oskarżenia .......................................................................... 512 1009 Rozdział IX. Postępowanie gł(cid:243)wne ................................................... 519 1016 § 1. Uwagi wstępne .......................................................................... 520 1016 § 2. Przygotowanie do rozprawy gł(cid:243)wnej ....................................... 521 1017 § 3. Rozprawa gł(cid:243)wna ..................................................................... 530 1027 § 4. Czynności końcowe w sądzie I instancji ................................. 554 1060 Rozdział X. Postępowania szczeg(cid:243)lne .............................................. 558 1061 § 1. Postępowanie mandatowe ......................................................... 559 1062 § 2. Postępowanie w przedmiocie dobrowolnego poddania się odpowiedzialności .................................................................... 568 1076 § 3. Postępowanie nakazowe ........................................................... 586 1099 § 4. Postępowanie uproszczone ....................................................... 590 1104 § 5. Postępowanie w stosunku do nieobecnych ............................... 601 1116 Rozdział XI. Postępowanie odwoławcze .......................................... 608 1126 § 1. Uwagi og(cid:243)lne ............................................................................ 609 1126 § 2. Problematyka og(cid:243)lna środk(cid:243)w odwoławczych ......................... 612 1132 § 3. Postępowanie apelacyjne .......................................................... 636 1163 § 4. Postępowanie zażaleniowe ....................................................... 642 1169 Rozdział XII. Nadzwyczajne środki odwoławcze ............................ 648 1174 § 1. Kasacja ...................................................................................... 649 1174 § 2. Wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym orzeczeniem sądu ...................................................................... 658 1186 Rozdział XIII. Postępowanie w sprawach karnych skarbowych ze stosunk(cid:243)w międzynarodowych ................................................ 666 1196 § 1. Uwagi og(cid:243)lne ............................................................................ 667 1196 § 2. Pomoc prawna w sprawach karnych skarbowych .................... 671 1199 § 3. Europejski nakaz aresztowania ................................................. 674 1204 § 4. Wsp(cid:243)łpraca na forum Unii Europejskiej w zakresie zatrzyma- nia dowod(cid:243)w i zabezpieczenia mienia ...................................... 678 1208 § 5. Wsp(cid:243)łpraca w ramach Unii Europejskiej w zakresie wykona- nia orzeczeń dotyczących kar o charakterze pieniężnym ......... 683 1212 Indeks rzeczowy ................................................................................. 689 Spis treści Przedmowa .......................................................................................... XIX Wykaz skr(cid:243)t(cid:243)w .................................................................................... XXI Str. Nb. Część I. Materialne prawo karne skarbowe. Część og(cid:243)lna Rozdział I. Wprowadzenie do prawa karnego skarbowego ........... § 1. Pojęcie prawa karnego skarbowego i jego podział ................... § 2. Cechy charakterystyczne prawa karnego skarbowego ............. I. Przedmiot ochrony ............................................................ II. Autonomia ........................................................................ III. Subsydiarność wobec prawa finansowego ........................ IV. Blankietowa technika legislacyjna .................................... V. Hermetyczny charakter ..................................................... VI. Priorytet celu egzekucyjnego przed represją ..................... § 3. Funkcje prawa karnego skarbowego ......................................... § 4. Podstawowe zasady prawa karnego skarbowego ..................... § 5. Zarys historycznej ewolucji prawa karnego skarbowego ......... § 6. Źr(cid:243)dła prawa karnego skarbowego ........................................... § 7. Zagadnienia wykładni ............................................................... § 8. Zasięg obowiązywania prawa karnego skarbowego w czasie i w miejscu ................................................................................ Rozdział II. Zasady odpowiedzialności karnej skarbowej ............. § 1. Pojęcie odpowiedzialności karnej skarbowej ........................... § 2. Odpowiedzialność posiłkowa ................................................... § 3. Odpowiedzialność za zwrot korzyści majątkowej .................... § 4. Dwupodział czyn(cid:243)w zabronionych na przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe ............................................................ § 5. Kryteria kontrawencjonalizacji ................................................. I. Ustawowy pr(cid:243)g ................................................................. II. Wypadek mniejszej wagi ................................................... § 6. Elementy struktury przestępstwa skarbowego i wykroczenia skarbowego ............................................................................... I. Czyn .................................................................................. II. Społeczna szkodliwość ...................................................... III. Ustawowe znamiona ......................................................... 3 4 7 7 8 10 10 12 12 13 15 16 20 23 1 1 8 8 10 13 17 24 25 26 32 42 56 69 73 24 91 30 91 32 34 96 36 107 37 113 38 118 38 118 39 121 40 124 40 124 41 126 43 131 X Spis treści 1. Przedmiot ochrony ........................................................ 2. Podmiot ......................................................................... 3. Strona przedmiotowa .................................................... 4. Strona podmiotowa ....................................................... IV. Bezprawność ..................................................................... V. Wina .................................................................................. § 7. Wyłączenie odpowiedzialności karnej skarbowej .................... I. Okoliczności wyłączające byt przestępstwa lub wykroczenia skarbowego .................................................. 1. Brak czynu .................................................................... 2. Znikomość społecznej szkodliwości ............................. 3. Okoliczności wyłączające bezprawność ....................... 3.1. Brak obrony koniecznej ........................................ 3.2. Brak stanu wyższej konieczności ......................... 3.3. Kontratyp eksperymentu technicznego lub ekonomicznego ..................................................... 4. Okoliczności wyłączające winę .................................... 4.1. Nieletniość ............................................................ 4.2. Niepoczytalność .................................................... 4.3. Rodzaje i funkcje błędu ........................................ 4.4. Problem pozaustawowych okoliczności wyłączających winę .............................................. II. Okoliczności wyłączające karalność przestępstwa lub wykroczenia skarbowego .................................................. 1. Czynny żal jako autonomiczna konstrukcja prawa karnego skarbowego ..................................................... 2. Czynny żal recypowany z Kodeksu karnego ................ § 8. Formy stadialne w prawie karnym skarbowym ........................ § 9. Formy zjawiskowe w prawie karnym skarbowym ................... I. Formy sprawcze ................................................................ II. Formy niesprawcze ........................................................... III. Odpowiedzialność za działanie w cudzym interesie ......... IV. Odpowiedzialność za brak nadzoru ................................... § 10. Zbieg czyn(cid:243)w i zbieg przepis(cid:243)w .............................................. I. Rzeczywisty zbieg przestępstw i wykroczeń skarbowych II. Pozorny zbieg przestępstw i wykroczeń skarbowych ....... III. Rzeczywisty (kumulatywny) zbieg przepis(cid:243)w prawa Str. Nb. 44 132 45 136 47 142 49 148 50 153 51 154 53 160 53 163 53 164 54 167 56 171 59 178 59 179 62 184 63 185 63 186 64 187 66 194 69 201 72 208 72 208 77 214 78 219 83 229 83 232 88 248 89 251 94 264 96 268 96 268 98 280 karnego skarbowego .......................................................... 101 287 IV. Pozorny zbieg przepis(cid:243)w prawa karnego skarbowego ..... 103 292 V. Tak zwany idealny zbieg przepis(cid:243)w prawa karnego skarbowego i prawa karnego powszechnego .................... 105 296 Rozdział III. System środk(cid:243)w penalnych prawa karnego skarbowego .................................................................................... 108 302 Spis treści XI Str. Nb. § 1. Racjonalizacja reakcji karnej skarbowej ................................... 109 302 I. Priorytet represji majątkowej i celu egzekucyjno-kom- pensacyjnego ..................................................................... 109 302 II. Retrybucja (odpłata) .......................................................... 116 315 III. Prewencja .......................................................................... 117 320 § 2. Struktura systemu środk(cid:243)w reakcji karnej skarbowej .............. 120 324 § 3. Kary .......................................................................................... 121 330 I. Kara grzywny .................................................................... 121 331 II. Kara ograniczenia wolności .............................................. 126 341 III. Kara pozbawienia wolności .............................................. 128 347 § 4. Środki karne .............................................................................. 130 352 I. Dobrowolne poddanie się odpowiedzialności ................... 130 353 II. Przepadek przedmiot(cid:243)w .................................................... 136 367 III. Ściągnięcie r(cid:243)wnowartości pieniężnej przepadku przedmiot(cid:243)w ...................................................................... 142 382 IV. Przepadek korzyści majątkowej ........................................ 143 386 V. Ściągnięcie r(cid:243)wnowartości pieniężnej przepadku korzyści majątkowej .......................................................... 146 394 VI. Zakaz prowadzenia określonej działalności gospodarczej, wykonywania określonego zawodu lub zajmowania określonego stanowiska ..................................................... 146 395 VII. Podanie wyroku do publicznej wiadomości ...................... 148 403 VIII. Pozbawienie praw publicznych ......................................... 149 404 § 5. Środki związane z poddaniem sprawcy pr(cid:243)bie ......................... 149 405 § 6. Środki zabezpieczające ............................................................. 155 420 § 7. Wymiar kary za przestępstwa i wykroczenia skarbowe ........... 161 432 I. Ustawowy i sądowy wymiar kary ..................................... 161 432 II. Zasady sądowego wymiaru kary ....................................... 161 433 III. Dyrektywy sądowego wymiaru kary ................................. 162 439 IV. Nadzwyczajny wymiar kary .............................................. 165 447 1. Nadzwyczajne złagodzenie kary ................................... 165 448 2. Nadzwyczajne obostrzenie kary ................................... 167 452 § 8. Odstąpienie od wymierzenia kary ............................................. 172 460 § 9. Przedawnienie ........................................................................... 173 464 § 10. Zatarcie skazania ....................................................................... 178 476 § 11. Ułaskawienie, amnestia, abolicja .............................................. 180 483 Część II. Materialne prawo karne skarbowe. Część szczeg(cid:243)lna Rozdział I. Przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe przeciwko obowiązkom podatkowym i rozliczeniom z tytułu dotacji lub subwencji .................................................................... 193 493 § 1. Charakterystyka og(cid:243)lna ............................................................ 194 493 XII Spis treści Str. Nb. § 2. Wybrane typizacje ..................................................................... 198 498 I. Uchylanie się od opodatkowania (art. 54 KKS) ................ 198 498 II. Firmanctwo (art. 55 KKS) ................................................. 201 508 III. Oszustwo w deklaracji podatkowej (art. 56 § 1(cid:150)3 KKS) .. 203 513 IV. Wyłudzenie nienależnego zwrotu podatku lub nadpłaty (art. 76 KKS) ..................................................................... 205 518 V. Niewypełnienie obowiązk(cid:243)w przez płatnika lub inkasenta (art. 77 KKS) ..................................................................... 207 523 Rozdział II. Przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe przeciwko obowiązkom celnym oraz zasadom obrotu z zagranicą towarami i usługami ................................................. 210 527 § 1. Charakterystyka og(cid:243)lna ............................................................ 211 527 § 2. Wybrane typizacje ..................................................................... 212 531 I. Wyłudzenie pozwolenia lub innego dokumentu celnego (art. 85 KKS) ..................................................................... 212 532 II. Przemyt celny (art. 86 KKS) ............................................. 215 536 III. Oszustwo celne (art. 87 KKS) ........................................... 217 544 Rozdział III. Przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe przeciwko obrotowi dewizowemu ................................................ 219 548 § 1. Charakterystyka og(cid:243)lna ............................................................ 220 548 § 2. Wybrane typizacje ..................................................................... 225 558 I. Wyłudzenie zezwolenia dewizowego (art. 97 KKS) ......... 225 558 II. Bezprawne przyjęcie przez rezydenta należności od nierezydenta (art. 98 KKS) ........................................... 227 564 III. Nielegalna działalność kantorowa (art. 106d KKS) .......... 228 568 Rozdział IV. Przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe przeciwko organizacji gier i zakład(cid:243)w wzajemnych .................. 231 573 § 1. Charakterystyka og(cid:243)lna ........................................................... 231 573 § 2. Wybrana typizacja (cid:150) nielegalne urządzanie lub prowadzenie gier i zakład(cid:243)w (art. 107 KKS) ................................................. 232 574 Część III. Proces karny skarbowy Rozdział I. Zagadnienia wstępne ...................................................... 241 582 § 1. Pojęcie i przedmiot procesu karnego skarbowego .................... 241 582 § 2. Cel procesu karnego skarbowego ............................................. 245 589 § 3. Pojęcie i źr(cid:243)dła procesowego prawa karnego skarbowego ....... 247 590 § 4. Zakres obowiązywania procesowego prawa karnego skarbowego 251 597 § 5. Odmiany procesu karnego skarbowego (cid:150) założenia konstrukcyjne postępowań szczeg(cid:243)lnych ................................. 254 600 Spis treści XIII Str. Nb. Rozdział II. Zasady procesu karnego skarbowego ......................... 260 610 § 1. Pojęcie, funkcje i podział zasad procesu karnego skarbowego 262 610 § 2. Zasady związane z wszczęciem procesu karnego skarbowego 266 618 § 3. Zasady dotyczące postępowania dowodowego ........................ 273 630 § 4. Zasady dotyczące formy oraz sposobu prowadzenia procesu .. 279 634 § 5. Zasady dotyczące sytuacji prawnej oskarżonego w procesie karnym skarbowym .................................................................. 289 643 Rozdział III. Przesłanki procesowe .................................................. 295 646 § 1. Pojęcie i klasyfikacja przesłanek procesowych ........................ 296 646 § 2. Poszczeg(cid:243)lne przesłanki procesowe ........................................ 300 657 I. Podsądność sprawy karnej skarbowej ............................... 300 657 II. Właściwość sądu ............................................................... 306 664 III. Skarga ............................................................................... 307 665 IV. Istnienie stron procesowych .............................................. 307 666 V. Prawomocność materialna ................................................ 308 667 VI. Zawisłość sprawy .............................................................. 309 668 VII. Przedawnienie .................................................................. 310 669 VIII. Abolicja ............................................................................. 311 670 IX. Przesłanki o charakterze materialnym określone w art. 17 § 1 pkt 1(cid:150)4 KPK ................................................................ 311 671 Rozdział IV. Uczestnicy procesu karnego skarbowego ................... 313 672 § 1. Pojęcie uczestnika procesu karnego skarbowego ..................... 315 672 § 2. Organy procesowe .................................................................... 316 673 I. Pojęcie i podział organ(cid:243)w procesowych .......................... 316 673 II. Organy prowadzące postępowanie przygotowawcze ........ 317 674 1. Charakterystyka organ(cid:243)w prowadzących postępowanie przygotowawcze ........................................................... 317 674 2. Właściwość organ(cid:243)w postępowania przygotowawczego 322 684 2.1. Właściwość finansowych organ(cid:243)w postępowania przygotowawczego ............................................... 323 686 2.2. Właściwość niefinansowych organ(cid:243)w postępowania przygotowawczego ........................ 324 688 2.3. Właściwość organu postępowania przygotowaw- czego w razie zbiegu czyn(cid:243)w zabronionych lub zbiegu przepis(cid:243)w .................................................. 327 693 2.4. Sp(cid:243)r o właściwość organ(cid:243)w postępowania przygotowawczego ............................................... 328 695 III. Sądy ................................................................................... 329 696 1. Uwagi wstępne ............................................................. 329 696 2. Właściwość sądu ........................................................... 330 701 3. Badanie właściwości oraz spory o właściwość sądu .... 336 711 4. Składy orzekające sądu ................................................. 337 714 XIV Spis treści Str. Nb. IV. Wyłączenie organu prowadzącego proces karny skarbowy 338 715 § 3. Strony procesowe ...................................................................... 341 722 I. Pojęcie strony i rodzaje stron procesowych ..................... 341 722 II. Oskarżyciel publiczny ....................................................... 343 731 III. Oskarżony .......................................................................... 346 741 IV. Interwenient ....................................................................... 351 751 V. Podmiot pociągnięty do odpowiedzialności posiłkowej ... 354 759 § 4. Przedstawiciele procesowi stron ............................................... 359 766 I. Uwagi wstępne .................................................................. 359 766 II. Przedstawiciel ustawowy ................................................. 359 767 III. Obrońca ............................................................................ 361 770 IV. Pełnomocnik ..................................................................... 365 780 § 5. Rzecznicy interesu społecznego ............................................... 368 790 § 6. Pomocnicy procesowi ............................................................... 369 791 § 7. Osobowe źr(cid:243)dła dowodowe ...................................................... 370 792 § 8. Pozostali uczestnicy procesowi ............................................... 370 793 Rozdział V. Czynności procesowe ..................................................... 371 794 § 1. Pojęcie i rodzaje czynności procesowych ................................ 372 794 § 2. Porządek czynności procesowych ............................................ 377 807 § 3. Terminy procesowe ................................................................... 378 811 § 4. Decyzje procesowe .................................................................. 382 818 § 5. Polecenia ................................................................................... 387 826 § 6. Narada i głosowanie nad orzeczeniem ..................................... 388 827 § 7. Prawomocność orzeczeń ........................................................... 390 830 § 8. Protokoły i inne formy utrwalania czynności procesowych ..... 392 832 § 9. Doręczenia ................................................................................ 394 835 § 10. Przeglądanie akt i sporządzanie odpis(cid:243)w ................................ 397 840 Rozdział VI. Dowody ......................................................................... 399 844 § 1. Pojęcie i klasyfikacja dowod(cid:243)w ............................................... 401 844 § 2. Zakazy dowodowe .................................................................... 403 847 I. Uwagi wstępne .................................................................. 403 847 II. Zakazy dowodzenia .......................................................... 403 848 1. Zakazy dowodzenia oznaczonej tezy dowodowej ........ 404 849 2. Zakazy dowodzenia za pomocą określonego dowodu . 404 850 2.1. Bezwzględne zakazy dowodzenia za pomocą określonego dowodu ............................................. 404 851 2.2. Względne zakazy dowodzenia za pomocą określonego dowodu ............................................. 405 852 III. Zakazy stosowania niedopuszczalnych metod dowodzenia 408 858 IV. Zakazy wykorzystania dowod(cid:243)w ..................................... 409 859 § 3. Dowodzenie ............................................................................. 410 862 I. Uwagi wstępne .................................................................. 410 862 Spis treści XV Str. Nb. II. Przedmiot dowodzenia ...................................................... 410 863 III. Uprawdopodobnienie ........................................................ 413 871 IV. Prawny obowiązek dowodzenia i ciężar dowodowy ........ 414 872 V. Wprowadzenie dowod(cid:243)w do procesu .............................. 415 874 1. Wprowadzenie dowod(cid:243)w do procesu z urzędu ............ 415 875 2. Wprowadzenie dowod(cid:243)w do procesu na wniosek ........ 415 876 VI. Czynności przeprowadzenia dowod(cid:243)w ............................ 418 880 VII. Ocena dowod(cid:243)w i dokonywanie ustaleń faktycznych ...... 421 888 § 4. Poszczeg(cid:243)lne źr(cid:243)dła i środki dowodowe ................................. 422 889 I. Oskarżony oraz podmiot pociągnięty do odpowiedzialno- ści posiłkowej i ich wyjaśnienia ........................................ 422 889 II. Świadek i jego zeznania ................................................... 424 896 III. Biegły i jego opinia .......................................................... 429 902 IV. Dokument i jego treść ...................................................... 432 909 V. Dow(cid:243)d rzeczowy i jego właściwości ................................ 434 912 VI. Eksperyment procesowy i jego wyniki ............................. 435 913 VII. Wywiad środowiskowy .................................................... 436 914 Rozdział VII. Środki przymusu ....................................................... 438 915 § 1. Pojęcie i klasyfikacja środk(cid:243)w przymusu ................................. 439 915 § 2. Zatrzymanie ............................................................................. 441 918 § 3. Środki zapobiegawcze .............................................................. 445 925 I. Og(cid:243)lna charakterystyka ..................................................... 445 925 II. Tymczasowe aresztowanie ................................................ 451 931 III. Nieizolacyjne środki zapobiegawcze ................................ 457 940 § 4. Kary porządkowe ...................................................................... 460 945 § 5. Przymusowe wykonanie czynności procesowych .................... 463 949 Rozdział VIII. Postępowanie przygotowawcze ................................ 472 961 § 1. Model postępowania przygotowawczego ................................. 474 961 § 2. Formy postępowania przygotowawczego ................................. 479 966 I. Uwagi og(cid:243)lne ............................................................................ 479 966 II. Śledztwo .................................................................................... 480 969 III. Dochodzenie ............................................................................. 484 975 § 3. Przebieg postępowania przygotowawczego ............................. 486 979 I. Wszczęcie i odmowa wszczęcia postępowania przygotowawczego ............................................................ 486 979 II. Instytucja przedstawienia zarzut(cid:243)w .................................. 495 989 III. Zakończenie śledztwa lub dochodzenia ........................... 499 994 § 4. Kontrola postępowania w stadium przygotowawczym ........... 505 1000 I. Nadz(cid:243)r nad śledztwem lub dochodzeniem ....................... 506 1001 II. Kontrola prawomocnych postanowień o umorzeniu postępowania przygotowawczego .................................... 508 1003 III. Kontrola postępowania przygotowawczego na wniosek .. 510 1006 XVI Spis treści Str. Nb. § 5. Akt oskarżenia .......................................................................... 512 1009 Rozdział IX. Postępowanie gł(cid:243)wne ................................................... 519 1016 § 1. Uwagi wstępne .......................................................................... 520 1016 § 2. Przygotowanie do rozprawy gł(cid:243)wnej ....................................... 521 1017 I. Wstępna kontrola oskarżenia ........................................... 521 1018 II. Czynności związane z organizacją rozprawy gł(cid:243)wnej ...... 529 1026 § 3. Rozprawa gł(cid:243)wna ..................................................................... 530 1027 I. Uwagi wstępne .................................................................. 530 1027 II. Część wstępna rozprawy gł(cid:243)wnej ..................................... 532 1031 III. Przew(cid:243)d sądowy ................................................................ 536 1033 1. Odczytanie aktu oskarżenia .......................................... 536 1034 2. Wyjaśnienia oskarżonego i podmiotu pociągniętego do odpowiedzialności posiłkowej ...................................... 537 1035 3. Dalsze postępowanie dowodowe .................................. 540 1039 4. Zamknięcie przewodu sądowego .................................. 547 1050 IV. Przem(cid:243)wienia stron ........................................................... 548 1051 V. Wyrokowanie ................................................................... 549 1052 § 4. Czynności końcowe w sądzie I instancji ................................. 554 1060 Rozdział X. Postępowania szczeg(cid:243)lne .............................................. 558 1061 § 1. Postępowanie mandatowe ......................................................... 559 1062 I. Og(cid:243)lna charakterystyka ..................................................... 559 1062 II. Przesłanki postępowania mandatowego ............................ 560 1063 III. Przebieg postępowania mandatowego. Rodzaje mandat(cid:243)w karnych .............................................................................. 563 1066 IV. Uchylenie prawomocnego mandatu karnego ................... 566 1071 § 2. Postępowanie w przedmiocie dobrowolnego poddania się wolne poddanie się odpowiedzialności ......................... 575 1086 III. Faza sądowa postępowania w kwestii dobrowolnego poddania się odpowiedzialności ........................................ 581 1094 § 3. Postępowanie nakazowe ........................................................... 586 1099 § 4. Postępowanie uproszczone ....................................................... 590 1104 I. Og(cid:243)lna charakterystyka ..................................................... 590 1104 II. Przesłanki postępowania uproszczonego .......................... 591 1105 III. Przebieg postępowania uproszczonego ............................. 592 1106 IV. Wyrok zaoczny .................................................................. 595 1109 odpowiedzialności .................................................................... 568 1076 I. Og(cid:243)lna charakterystyka ..................................................... 568 1076 II. Faza negocjacyjna postępowania w kwestii dobrowolnego poddania się odpowiedzialności ........................................ 570 1079 1. Wniosek sprawcy o zezwolenie na dobrowolne podda- nie się odpowiedzialności .............................................. 570 1079 2. Rozpoznanie wniosku sprawcy o zezwolenie na dobro- Spis treści XVII Str. Nb. V. Zmiana trybu postępowania .............................................. 600 1115 § 5. Postępowanie w stosunku do nieobecnych ............................... 601 1116 I. Uwagi og(cid:243)lne .................................................................... 601 1116 II. Przesłanki postępowania w stosunku do nieobecnych ...... 603 1118 III. Przebieg postępowania w stosunku do nieobecnych ......... 604 1121 IV. Kontrola wyroku wydanego w postępowaniu w stosunku do nieobecnych .................................................................. 606 1125 Rozdział XI. Postępowanie odwoławcze .......................................... 608 1126 § 1. Uwagi og(cid:243)lne ............................................................................ 609 1126 § 2. Problematyka og(cid:243)lna środk(cid:243)w odwoławczych ......................... 612 1132 I. Uwagi wstępne ................................................................. 612 1132 II. Dopuszczalność środka odwoławczego ........................... 612 1133 III. Wymagania formalne skargi odwoławczej ........................ 615 1138 IV. Cofnięcie środka odwoławczego ...................................... 616 1141 V. Względne przyczyny odwoławcze .................................... 617 1142 VI. Zakres kontroli odwoławczej ............................................ 618 1143 1. Granice środka odwoławczego .................................... 619 1144 2. Kierunek środka odwoławczego ................................... 621 1148 3. Reguły ne peius ............................................................. 624 1150 4. Bezwzględne przyczyny odwoławcze .......................... 625 1151 4.1. Bezwzględne przyczyny uchylenia orzeczenia .... 625 1152 4.2. Rażąca niesprawiedliwość orzeczenia .................. 629 1154 4.3. Poprawienie błędnej kwalifikacji prawnej czynu . 630 1155 VII. Orzekanie w instancji odwoławczej co do oskarżonego lub podmiotu odpowiedzialnego posiłkowo, kt(cid:243)rzy nie wnieśli środka odwoławczego ........................................... 630 1156 VIII. Ograniczenie rozpoznania środka odwoławczego ............ 631 1157 IX. Rozstrzygnięcia organu odwoławczego ........................... 631 1158 X. Postępowanie ponowne .................................................... 635 1162 § 3. Postępowanie apelacyjne .......................................................... 636 1163 I. Uwagi og(cid:243)lne .................................................................... 636 1163 II. Postępowanie apelacyjne przed organem ad quo .............. 637 1164 III. Postępowanie apelacyjne przed organem ad quem ........... 638 1165 1. Przygotowanie do rozprawy ......................................... 638 1166 2. Rozprawa apelacyjna .................................................... 640 1167 3. Czynności końcowe ..................................................... 641 1168 § 4. Postępowanie zażaleniowe ....................................................... 642 1169 I. Uwagi og(cid:243)lne .................................................................... 642 1169 II. Przebieg postępowania zażaleniowego ............................. 643 1171 Rozdział XII. Nadzwyczajne środki odwoławcze ............................ 648 1174 § 1. Kasacja ...................................................................................... 649 1174 I. Uwagi og(cid:243)lne ................................................................... 649 1174 XVIII Spis treści Str. Nb. II. Kasacja stron ..................................................................... 651 1177 III. Kasacja podmiot(cid:243)w szczeg(cid:243)lnych ................................... 654 1181 IV. Przebieg postępowania w przedmiocie kasacji ................. 655 1182 § 2. Wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym orzeczeniem sądu ...................................................................... 658 1186 I. Podstawy wznowienia postępowania sądowego ............... 659 1187 II. Przebieg postępowania w przedmiocie wznowienia postępowania sądowego .................................................... 662 1191 Rozdział XIII. Postępowanie w sprawach karnych skarbowych ze stosunk(cid:243)w międzynarodowych ................................................ 666 1196 § 1. Uwagi og(cid:243)lne ............................................................................ 667 1196 § 2. Pomoc prawna w sprawach karnych skarbowych .................... 671 1199 § 3. Europejski nakaz aresztowania ................................................. 674 1204 § 4. Wsp(cid:243)łpraca na forum Unii Europejskiej w zakresie zatrzyma- nia dowod(cid:243)w i zabezpieczenia mienia ...................................... 678 1208 § 5. Wsp(cid:243)łpraca w ramach Unii Europejskiej w zakresie wykona- nia orzeczeń dotyczących kar o charakterze pieniężnym ......... 683 1212 Indeks rzeczowy ................................................................................. 689 Przedmowa Prezentowane opracowanie zawiera systematyczne i kompleksowe om(cid:243)- wienie problematyki materialnej oraz procesowej polskiego prawa karnego skarbowego. Ma ono układ charakterystyczny dla podręcznik(cid:243)w prawa i po- stępowania karnego ze specyfiką wynikającą z charakteru prawa karnego skar- bowego, będącego dyscypliną z pogranicza karnistyki i finans(cid:243)w. Materiał po- dzielono na dwie części: materialną i procesową. Zamierzeniem autor(cid:243)w było przede wszystkim uporządkowanie problem(cid:243)w naukowych wsp(cid:243)łczesnego prawa karnego skarbowego, ze szczeg(cid:243)lnym uwzględnieniem tych, kt(cid:243)re są specyficzne dla tej dziedziny i powstają na tle jej autonomicznych rozwiązań i konstrukcji prawnych oraz na tle jej powiązań z innymi gałęziami prawa. Niniejsze opracowanie pozwoli na skonfrontowanie zawartych w nim poglą- d(cid:243)w, kt(cid:243)re wyrażone zostały w już istniejących podręcznikach i innej literaturze prawa karnego skarbowego, co powinno sprzyjać bardziej wszechstronnemu poznawaniu tej dyscypliny o rosnącym znaczeniu społeczno-ekonomicznym. Opracowanie to adresowane jest do student(cid:243)w uniwersyteckich wydział(cid:243)w prawa i administracji, aplikant(cid:243)w, a także praktyk(cid:243)w i pracownik(cid:243)w nauki. Katowice, październik 2009 r. Leszek Wilk Jarosław Zagrodnik
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Prawo karne skarbowe
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: