Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00416 008132 11003667 na godz. na dobę w sumie
Prawo karne skarbowe - ebook/pdf
Prawo karne skarbowe - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 416
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7483-802-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Seria ta ma służyć celom dydaktycznym i adresowana jest głównie do studentów prawa i aplikantów.
Podręcznik 'Prawo karne skarbowe' zawiera omówienie problematyki materialnego prawa karnego skarbowego. Autor przedstawia najważniejsze problemy charakteryzujące konstrukcje prawne i instytucje prawa karnego skarbowego. Uzupełnienie przedłożonych wywodów podręcznikowych, prezentacją bibliografii przedmiotu (segmentową czy całościową) zadowoli potrzeby i ambicje poszukiwawcze każdego czytelnika.


Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Podręczniki Prawnicze Prawo karne skarbowe Feliks Prusak Podręczniki Prawnicze Seria ta stanowi kanon wiedzy niezbędnej każdemu studentowi prawa do zda- nia egzaminu. Podręcznik „Prawo karne skarbowe” stanowi prezentację problematyki materialnego prawa karnego skarbowego. Książka została podzielona na dwie części: część ogólna zawiera omówienie m.in.:  źródeł prawa karnego skarbowego,  pojęcia i ustawowych znamion czynu zabronionego oraz  systemu karania i środków karnych, część szczególna przedstawia analizę poszczególnych przestępstw i wykro- czeń skarbowych między innymi przeciwko:  obowiązkom podatkowym,  obrotowi dewizowemu oraz  organizacji gier i zakładów wzajemnych. Prof. zw. dr hab. Feliks Prusak – Kierownik Katedry Postępowania Kar- nego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Specjali- sta z zakresu prawa sądowego oraz prawa i postępowania karnego, a także prawa i postępowania karnego skarbowego. Autor blisko 360 publikacji, w tym ponad 50 książek (monografii, komentarzy, podręczników akademi- ckich). Ekspert Komisji Sejmu i Senatu RP. Pełnił obowiązki Prorektora Uni- wersytetu Szczecińskiego. Był dziekanem kolejno trzech Wydziałów Prawa i Administracji. www.sklep.beck.pl, e-mail: dz.handlowy@beck.pl, http://www.beck.pl, tel.: 022 31 12 222, fax: 022 33 77 601 ISBN 978-83-7483-802-3 i k i n z c ę r d o P e z c i n w a r P e w o b r a k s e n r a k o w a r P • k a s u r P Cena 45,00 zł C•H•BECK C. H. Beck PODRĘCZNIKI PRAWNICZE Feliks Prusak • Prawo karne skarbowe W sprzedaży: F. Prusak PRAWO I POSTĘPOWANIE KARNE SKARBOWE, wyd. 2 Podręczniki Prawnicze L. Gardocki PRAWO KARNE, wyd. 13 Podręczniki Prawnicze J. Grajewski PRZEBIEG PROCESU KARNEGO, wyd. 4 Podręczniki Prawnicze J. Grajewski PRAWO KARNE PROCESOWE – CZĘŚĆ OGÓLNA Podręczniki Prawnicze J. Grajewski (wprowadzenie) KODEKS POSTĘPOWANIA KARNEGO, wyd. 13 Teksty Ustaw Becka A. Grześkowiak (red.) PRAWO KARNE Skrypty Becka KODEKS KARNY, KODEKS POSTĘPOWANIA KARNEGO, KODEKS KARNY WYKONAWCZY, wyd. 18 Teksty Ustaw Becka KODEKS KARNY, KODEKS POSTĘPOWANIA KARNEGO, KODEKS KARNY WYKONAWCZY, KOSZTY SĄDOWE KARNE, wyd. 8 Edycja Sądowa KODEKS POSTĘPOWANIA KARNEGO Z WPROWADZENIEM, wyd. 19 Twoje Prawo www.sklep.beck.pl Prawo karne skarbowe Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Feliks Prusak WYDAWNICTWO C. H. BECK WARSZAWA 2008 Redakcja: Magdalena Cymerska © Wydawnictwo C. H. Beck 2008 Wydawnictwo C. H. Beck Sp. z o.o. ul. Gen. Zajączka 9, 01-518 Warszawa Skład i łamanie: Wydawnictwo C. H. Beck Sp. z o.o. Druk i oprawa: Cyfrowe Centrum Druku i Fotografii, Bydgoszcz ISBN 978-83-7483-802-3 Przedmowa Opracowanie niniejsze jest podręcznikowym przedstawieniem problematyki materialnego prawa karnego skarbowego. Procedura karna w sprawach skar- bowych wymaga odrębnego opracowania. Będzie ona przedmiotem osobnej publikacji. Kodyfi kacja prawa i postępowania karnego skarbowego z 1999 r. była pod- dawana licznym nowelizacjom, co sprawia że pełne rozpoznanie obowiązują- cego stanu prawnego w tej materii jest silnie utrudnione. Podręcznikowe objaśnienie materialnego prawa karnego skarbowego jest skierowane głównie dla studentów prawa, administracji, ekonomii i zarządzania na poziomie akademickim. Przydatność opracowania ocenią również praktycy organów ścigania i wy- miaru sprawiedliwości oraz administracji skarbowej i w ogóle organów fi nan- sów publicznych, a także różnych organów administracji państwowej, które wspierają, uzupełniają czy specjalizują poszczególne płaszczyzny życia spo- łecznego. Wcześniejsze opracowania podręcznikowe prezentowanej problematyki przez autora nie mogą być obecnie uznane jako zadowalające i spełniające oczekiwania potencjalnego odbiorcy, bowiem znaczny upływ czasu i zasadnicza zmiana stanu prawnego stawiają nowe wymagania. Liczne nowelizacje prawa karnego skarbowego spotęgowały tę sytuację. Autor przedstawia najważniejsze problemy charakteryzujące konstrukcje prawne i instytucje prawa karnego skarbowego. Uzupełnienie przedłożonych wy- wodów podręcznikowych prezentacją bibliografi i przedmiotu (segmentową czy całościową) zadowoli potrzeby i ambicje poszukiwawcze każdego Czytelnika. Bibliografi a prawa karnego skarbowego jest przedstawiona osobno w odniesie- niu do każdego rozdziału tego opracowania, a zbiorcze jej przedstawienie zamiesz- czone zostało w celu warsztatowego ułatwienia poszukiwań poznawczych. W przygotowaniu niniejszego opracowania do publikacji uczestniczyli asy- stenci Wydziału Prawa i Administracji: mgr Nikodem Muszyński i mgr Marta Tużnik. Znaczący jest udział sędziego Ewy Filipowskiej. maj 2008 r. Feliks Prusak Spis treści Przedmowa ........................................................................................................... V Wykaz skrótów .......................................................................................................... XI Wykaz literatury ........................................................................................................ XV Str. Nb. Część ogólna Rozdział I. Specyfi ka prawa karnego skarbowego ............................................ 1 § 1. Uwagi wprowadzające ................................................................................. 1 1 § 2. Podział prawa karnego skarbowego ............................................................ 4 9 § 3. Przedmiot ochrony prawa karnego skarbowego ......................................... 6 15 § 4. Geneza Kodeksu karnego skarbowego ........................................................ 7 22 § 5. Autonomia prawa karnego skarbowego ...................................................... 13 43 § 6. Kompleksowość prawa karnego skarbowego .............................................. 15 51 Rozdział II. Przepisy prawa karnego skarbowego .............................................. 18 § 7. Źródła prawa karnego skarbowego ............................................................ 19 56 § 8. Struktura przepisów prawa karnego skarbowego...................................... 21 72 § 9. Konstrukcja przepisów prawa karnego skarbowego ................................. 23 76 § 10. Wykładnia i analogia w prawie karnym skarbowym ............................... 24 83 § 11. Obowiązywanie przepisów prawa karnego skarbowego w czasie ........... 26 91 § 12. Obowiązywanie przepisów prawa karnego skarbowego co do miejsca .. 30 110 Rozdział III. Czyn zabroniony w prawie karnym skarbowym ......................... 34 § 13. Pojęcie czynu zabronionego....................................................................... 34 123 § 14. Podział czynów zabronionych ze względu na zachowanie osoby ........... 38 138 § 15. Rodzaje czynów zabronionych .................................................................. 39 145 § 16. Podmiot (sprawca) czynu zabronionego .................................................... 44 165 Rozdział IV. Ustawowe znamiona czynu zabronionego ...................................... 48 § 17. Uwagi wprowadzające ............................................................................... 49 177 § 18. Bezprawność czynu zabronionego ............................................................. 50 183 § 19. Społeczna szkodliwość czynu zabronionego ............................................. 51 190 § 20. Wina jako podstawa odpowiedzialności za czyn zabroniony .................. 56 209 VIII Spis treści Str. Nb. Rozdział V. Kontratypy w prawie karnym skarbowym ..................................... 61 § 21. Wprowadzenie ............................................................................................ 61 229 § 22. Okoliczności wyłączające winę ................................................................. 62 233 § 23. Niepoczytalność sprawcy jako kontratyp .................................................. 63 236 § 24. Błąd jako kontratyp w prawie karnym skarbowym .................................. 65 250 Rozdział VI. Wspólnota (osobowa i rzeczowa) czynu zabronionego ................ 71 § 25. Etapy realizacji czynu zabronionego ......................................................... 72 271 § 26. Sprawstwo i współsprawstwo .................................................................... 75 287 § 27. Współdziałanie przestępcze ........................................................................ 77 297 § 28. Grupa przestępcza ...................................................................................... 78 302 § 29. Osoby wspólnego czynu ............................................................................ 79 308 § 30. Jedność i wielość czynów zabronionych ................................................... 80 314 § 31. Realny zbieg czynów zabronionych .......................................................... 82 320 § 32. Ciągłe przestępstwo skarbowe ................................................................... 82 323 § 33. Recydywa jako ponowienie czynu zabronionego oparte na tożsamości ...... 85 341 Rozdział VII. Zbieg ocen prawnych ..................................................................... 88 § 34. Uwagi wprowadzające ............................................................................... 88 353 § 35. Zbieg przepisów karnych ........................................................................... 89 356 § 36. Pozorny zbieg przepisów karnych ............................................................. 91 365 § 37. Kumulatywność zbiegu ocen prawnych .................................................... 92 369 Rozdział VIII. Zaniechanie ukarania sprawcy .................................................... 94 § 38. Zagadnienia wprowadzające ...................................................................... 95 380 § 39. Czynny żal w prawie karnym skarbowym ................................................ 96 384 § 40. Dobrowolne poddanie się odpowiedzialności ........................................... 100 405 § 41. Odstąpienie od wymierzenia kary lub środka karnego ............................ 104 423 Rozdział IX. System karania w prawie karnym skarbowym ............................ 107 § 42. Uwagi wprowadzające ............................................................................... 108 437 § 43. Zasada humanitaryzmu karania ................................................................. 111 449 § 44. Dyrektywy prewencji generalnej i indywidualnej .................................... 112 452 § 45. Ogólne uwarunkowania systemu karnego ................................................. 113 456 § 46. Ustawowy i sędziowski wymiar kary ....................................................... 114 461 § 47. Nadzwyczajne obostrzenie kary................................................................. 116 471 § 48. Nadzwyczajne złagodzenie kary ................................................................ 120 489 § 49. Nałożenie odpowiedzialności posiłkowej .................................................. 123 499 Rozdział X. Kary w prawie karnym skarbowym ............................................... 131 § 50. Uwagi wprowadzające ............................................................................... 132 533 § 51. Kara grzywny w strukturze środków karania ........................................... 137 551 § 52. Kara ograniczenia wolności ....................................................................... 141 565 § 53. Kara pozbawienia wolności w systemie karnym skarbowym .................. 145 575 § 54. Kara łączna ................................................................................................. 147 582 Spis treści IX Str. Nb. Rozdział XI. Środki karne w prawie karnym skarbowym ................................ 150 § 55. Zagadnienia wprowadzające ...................................................................... 150 594 § 56. Pozbawienie praw publicznych ................................................................. 154 606 § 57. Zakaz prowadzenia określonej działalności gospodarczej ....................... 155 612 § 58. Zakaz wykonywania określonego zawodu oraz zakaz zajmowania określonego stanowiska ............................................................................. 157 619 § 59. Przepadek przedmiotów ............................................................................. 158 626 § 60. Podanie wyroku do publicznej wiadomości ............................................ 165 651 Rozdział XII. Środki kompensacji skarbowej i specyfi czne środki karne ....... 166 § 61. Obowiązek kompensacji skarbowej .......................................................... 166 654 § 62. Obowiązek uiszczenia należności pieniężnej ........................................... 167 657 § 63. Ściągnięcie równowartości pieniężnej przepadku przedmiotów .............. 169 662 § 64. Przepadek korzyści majątkowej i ściągnięcie równowartości pieniężnej przepadku korzyści majątkowej ............................................. 170 667 Rozdział XIII. Środki karne o charakterze probacyjnym w prawie karnym skarbowym................................................................................................................ 173 § 65. Uwagi wprowadzające ............................................................................... 173 677 § 66. Warunkowe umorzenie postępowania karnego skarbowego .................... 174 681 § 67. Warunkowe zawieszenie wykonania kary ................................................ 177 694 § 68. Warunkowe zwolnienie .............................................................................. 180 705 Rozdział XIV. Środki zabezpieczające .................................................................. 182 § 69. Uwagi wprowadzające ............................................................................... 182 711 § 70. Środki zabezpieczające o charakterze leczniczym .................................. 183 714 § 71. Środki zabezpieczające o charakterze administracyjnym ........................ 186 728 Rozdział XV. Wygaśnięcie stosunku karania skarbowego ................................. 189 § 72. Uwagi wprowadzające ............................................................................... 189 737 § 73. Przedawnienie karalności przestępstwa skarbowego i wykroczenia skarbowego ................................................................................................ 190 741 § 74. Przedawnienie wykonania orzeczonej kary i środka karnego ................. 194 760 § 75. Zatarcie skazania........................................................................................ 196 766 § 76. Przywrócenie praw .................................................................................... 199 779 Część szczególna Rozdział XVI. Specyfi ka przestępstw skarbowych i wykroczeń skarbowych ..... 201 § 77. Uwagi wprowadzające ............................................................................... 201 783 § 78. Systematyka ustawowa .............................................................................. 202 788 § 79. Ustawowe znamiona czynu zabronionego ................................................ 209 808 § 80. Kwantyfi kacja przestępstw skarbowych i wykroczeń skarbowych ......... 212 820 § 81. Systematyzacja kodeksowa przestępstw skarbowych i wykroczeń skarbowych ................................................................................................ 215 830 X Spis treści Rozdział XVII. Przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe przeciwko obowiązkom podatkowym i rozliczeniom z tytułu dotacji lub subwencji ....... 217 Str. Nb. § 82. Uwagi wprowadzające ............................................................................. 217 836 § 83. Istota przestępstw i wykroczeń podatkowych ........................................ 225 854 § 84. Klasyczne przestępstwa podatkowe i wykroczenia podatkowe ............. 227 861 § 85. Utrudnianie procedury opodatkowania ................................................... 237 886 § 86. Przestępstwa akcyzowe............................................................................ 245 912 § 87. Wyłudzenia budżetowe (zwrotu podatku lub dotacji albo subwencji) .. 267 957 § 88. Służbowe przestępstwa i wykroczenia podatkowe ............................... 273 973 Rozdział XVIII. Przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe przeciwko obowiązkom celnym oraz zasadom obrotu z zagranicą towarami i usługami ................................................................................................................. 286 § 89. Uwagi wprowadzające ............................................................................. 286 1000 § 90. Wyłudzenie pozwolenia celnego ............................................................. 292 1017 § 91. Narażenie należności celnej na uszczuplenie ......................................... 296 1031 § 92. Naruszenie warunków zwolnienia celnego albo zwolnienia od ograniczeń celnych ............................................................................. 305 1067 § 93. Naruszenie rygorów procedury celnej .................................................... 308 1076 § 94. Niedopełnienie obowiązku nadzoru ....................................................... 319 1117 § 95. Paserstwo celne ........................................................................................ 320 1123 § 96. Wyłudzenie nienależnego zwrotu należności celnej ............................... 324 1136 Rozdział XIX. Przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe przeciwko obrotowi dewizowemu ............................................................................................. 327 § 97. Uwagi wprowadzające ............................................................................. 327 1146 § 98. Wyłudzenie zezwolenia dewizowego ...................................................... 331 1156 § 99. Nielegalny obrót dewizowy i naruszenia ograniczeń dewizowych ....... 334 1173 § 100. Niepoddawanie się kontroli dewizowej .................................................. 348 1212 § 101. Uchybienie rygorom dewizowym w zakresie nadzoru .......................... 351 1223 Rozdział XX. Przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe przeciwko organizacji gier i zakładów wzajemnych .............................................................. 356 § 102. Uwagi wprowadzające ............................................................................. 356 1237 § 103. Przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe polegające na nielegalnym urządzaniu i prowadzeniu gier lub zakładów oraz uczestnictwie w nich ............................................................................... 363 1248 § 104. Nielegalne urządzanie i prowadzenie gier podlegających szczególnemu nadzorowi podatkowemu ................................................. 368 1268 § 105. Nielegalne urządzanie i prowadzenie loterii .......................................... 370 1275 § 106. Nielegalna sprzedaż losów lub dowodów uczestnictwa w grach i zakładach ............................................................................................. 372 1289 § 107. Dopuszczenie do popełnienia przestępstwa lub wykroczenia w zakresie organizacji gier i zakładów wzajemnych przez nie dopełnienie obowiązku nadzoru ......................................................... 373 1295 Indeks rzeczowy ..................................................................................................... 375 Wykaz skrótów 1. Akty normatywne AgRU ..................... ustawa z 19.10.1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rol ny mi Skarbu Państwa (tekst jedn. Dz.U. z 2004 r. Nr 208, poz. 2128 ze zm.) AkcyzaU .................. ustawa z 23.1.2004 r. o podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 29, poz. 257 FinPublU .................. ustawa z 30.6.2005 r. o fi nansach publicznych (Dz.U. Nr 249, ze zm.) poz. 2104 ze zm.) GryU ........................ ustawa z 29.7.1992 r. o grach i zakładach wzajemnych (tekst jedn. Dz.U. z 2004 r. Nr 4, poz. 27 ze zm.) KC ............................ Kodeks cywilny KK ............................ Kodeks karny z 6.6.1997 r. KKS.......................... Kodeks karny skarbowy z 10.9.1999 r. KKW ........................ Kodeks karny wykonawczy z 6.6.1997 r. Konstytucja RP ........ Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.4.1997 r. KPK.......................... Kodeks postępowania karnego z 6.6.1997 r. KW ........................... Kodeks wykroczeń z 20.5.1971 r. NielU ........................ ustawa z 26.10.1982 r. o postępowaniu w sprawie nieletnich (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r. Nr 11, poz. 109 ze zm.) OrdPU ...................... ustawa z 29.8.1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) PDOFizU.................. ustawa z 26.7.1991 r. o podatku dochodowym od osób fi zycznych (tekst jedn. Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) PrCel ....................... ustawa z 19.3.2004 r. – Prawo celne (Dz.U. Nr 68, poz. 622 ze zm.) PrDew ...................... ustawa z 27.7.2002 r. – Prawo dewizowe (Dz.U. Nr 141, poz. 1178 ze zm.) PWKKS.................... ustawa z 10.9.1999 r. – Przepisy wprowadzające Kodeks karny skarbowy (Dz.U. Nr 83, poz. 931 ze zm.) RachU ...................... ustawa z 29.9.1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz.U. Nr 76, SłCelU ...................... ustawa z 24.7.1999 r. o Służbie Celnej (tekst jedn. Dz.U. z 2004 r. VATU ....................... ustawa z 11.3.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, UKS ........................ ustawa karna skarbowa z 26.10.1971 r. (tekst jedn. z 1984 r. Nr 22, poz. 694 ze zm.) Nr 156, poz. 1641 ze zm.) poz. 535 ze zm.) poz. 103 ze zm.) Wykaz skrótów XII 2. Czasopisma Ann. UMCS ............. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska AUL ......................... Acta Universitatis Lodziensis, Folia Iuridica AUNC ...................... Acta Universitatis Nicolai Copernici AUWr ....................... Acta Universitatis Wratislaviensis Cz.PKiNP ................. Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych Czas. Pr. Karnego .... Czasopismo Prawa Karnego Dor. Pod. .................. Doradca Podatnika Fin. ........................... Finanse GP ............................. Gazeta Prawna GS ............................ Gazeta Sądowa Jur. ............................ Jurysta KZS .......................... Krakowskie Zeszyty Sądowe MoP .......................... Monitor Prawniczy MoPod ...................... Monitor Podatkowy NP ............................. Nowe Prawo OTK ......................... Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego Pal. ........................... Palestra PiP ............................ Państwo i Prawo PiŻ ............................ Prawo i Życie PPiA ......................... Przegląd Prawa i Administracji Prob. Pr. Karnego .... Problemy Prawa Karnego Prob. Praw. ............. Problemy Praworządności Przegl. Pol. ............. Przegląd Policyjny Przegl. Pr. Karnego . Przegląd Prawa Karnego Prok. i Pr. ............... Prokuratura i Prawo PS ............................. Przegląd Sądowy PUG.......................... Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego RPEiS ....................... Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny Rzeczposp. ............... Rzeczpospolita SKKiP ...................... Studia Kryminologiczne, Kryminalistyczne i Penitencjarne WPP ......................... Wojskowy Przegląd Prawniczy ZN WSE .................. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej ZN WSHP ................ Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Handlu i Prawa ZN WSZiP ............... Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości 3. Organy orzekające SN ............................ Sąd Najwyższy SA ............................. Sąd Apelacyjny TK ............................ Trybunał Konstytucyjny 4. Inne skróty art. ............................ artykuł cyt. ............................ cytowane Dz.U. ........................ Dziennik Ustaw Dz.Urz. UE/WE ..... Dziennik Urzędowy lit. ............................. litera Wykaz skrótów XIII nast. .......................... następne post. .......................... postanowienie uchw. ........................ uchwała ust. ............................ ustawa t. ............................... tom tekst jedn. ............... tekst jednolity wyr. ......................... wyrok ze zm. ..................... ze zmianami Wykaz literatury E. Adamowski, W. Boczkowski, Zwrot przed sąd sprawy o przestępstwo skarbowe do postępowania przygotowawczego, NP 1975, Nr 6. A. Adamski, Wysokość grzywien i kar pieniężnych w ustawie karnej skarbowej i na tle nowelizacji prawa karnego z 12 lipca 1995, Pal. 1996, Nr 9–10. J. Agacka-Indecka, Charakter prawny nakazu karnego, AUL 1997, z. 65. J. Aninowski, Kontrowersje wokół wykładni art. 299 Kodeksu karnego w zw. z art. 56 Kodeksu karnego skarbowego, Doradztwo Podatkowe – Biuletyn Instytutu Studiów Po- datkowych 2001, Nr 10. A. Antkiewicz, A. Orłowska, Prawa osoby trzeciej wobec zagrożenia przepadkiem przedmi- otów lub wobec orzeczonego przepadku w postępowaniu karnym, PS 2006, Nr 11–12. J. Augustyn, M. Tarka, M. Węgrzyński, Odpowiedzialność głównego księgowego: podatkowa, karno-skarbowa, materialna, Warszawa 2006 J. Bafi a, Prawo karne skarbowe, Warszawa 1980. S. Baniak, Prawo karne skarbowe, Kraków 2001, 2005, 2006, 2007. S. Baniak, Wielka nowelizacja kodeksu karnego skarbowego, cz. 1 i 2, Przegląd Podatkowy S. Baniak, Zbieg przepisów kodeksu karnego i kodeksu wykroczeń oraz ustawy karnej 2005, Nr 12; 2006, Nr 1. skarbowej, Prob. Praw. 1988, Nr 3. A. Bartosiewicz, Leksykon prawa karnego skarbowego 2003 i 2004 r., Wrocław 2003, A. Bartosiewicz, Prawo dewizowe, Warszawa 2002. A. Bartosiewicz, R. Kubacki, Leksykon prawa karnego skarbowego, Wrocław 2005. A. Bartosiewicz, R. Kubacki, Płatnik jako podmiot odpowiedzialności karnej skarbowej, MoP 2002, Nr 10. A. Bartosiewicz, R. Kubacki, Przestępstwa i wykroczenia skarbowe związane z księgami podatkowymi, MoPod 2001, Nr 11. A. Bartosiewicz, R. Kubacki, Ułomne przepisy karne skarbowe dotyczące VAT, Glosa 2002, 2004. Nr 7. A. Bartosiewicz, R. Kubacki, Wybrane aspekty odpowiedzialności karnej skarbowej po ak- cesji Polski do Wspólnot Europejskich, MoP 2005, Nr 8. A. Bartosiewicz, R. Kubacki, Zaniechanie ukarania sprawcy przestępstwa skarbowego, Warszawa 2003. W. Bednarek, J. Dobkowski, Z. Kopacz, Z problematyki degresji karania w prawie kar- nym skarbowym, [w:] Nauka wobec przestępczości. Księga ku czci Profesora Tadeusza Hanauska, Kraków 2001. J. Białobrzeski, Stawka mniejsza niż życie: jednostka grzywny w kodeksie karnym skar- bowym, Rzeczposp. 2000, Nr 140. J. Białobrzeski, Ustawa karna skarbowa, Przegląd Podatkowy 1992, Nr 12. XVI A. Bieniek-Kosikowska, C. Kosikowski, Prawo karne skarbowe czy prawo karne fi nansowe, Wykaz literatury NP 1967, Nr 12. K. Biesek, Kara za fałszowanie znaków opłaty skarbowej, GP 2001, Nr 141. A. Błachnio-Parzyk, M. Hudzik, J. Pomykała, Przegląd glos krytycznych do orzeczeń Izby Karnej i Izby Wojskowej Sądu Najwyższego z zakresu prawa karnego skarbowego, ma- terialnego i procesowego prawa wykroczeń oraz ustaw szczególnych, opublikowanych w okresie od kwietnia 2004 roku do marca 2005 r., cz. 1–2, Pal. 2005, Nr 7–8. G. Bogdan, Przestępstwa i wykroczenia celne w KKS. Komentarz, Warszawa 2000. G. Bogdan, Przestępstwa i wykroczenia celne w kodeksie karnym skarbowym – komentarz. Nowa kodyfi kacja karna. Kodeks karny skarbowy, Warszawa 2000. G. Bogdan, Relacja pojęć przestępstwa i przestępstwa skarbowego w polskim prawie kar- G. Bogdan, Rola kontratypów w prawie karnym skarbowym, Czas. Pr. Karnego 1998, G. Bogdan, A. Nita, Z. Radzikowska, A. R. Światłowski, Kodeks karny skarbowy z komen- nym, PS 1997, Nr 5. z. 1–2. tarzem, Gdańsk 2000. z komentarzem, Gdańsk 2002. G. Bogdan, M. Czajka, A. Światłowski, Wzory pism w postępowaniu karnym skarbowym T. Borkowski, Postępowanie karne skarbowe przed organami administracji państwowej, [w:] Postępowanie administracyjne. Zarys systemu, Warszawa 1976. T. Borkowski, S. Jędrzejczak, Nowe prawo dewizowe, Warszawa 2000. G. Borowska, Ustawa karna skarbowa, Lublin 1999. M. Brzeszczot, Instytucja warunkowego umorzenia postępowania karno-skarbowego, PiŻ B. Brzeziński, Anglosaskie doktryny orzecznicze dotyczące unikania opodatkowania, Toruń K. Buk, Wina w kodeksie karnym skarbowym, Doradca Podatkowy 2000, Nr 3. T. Całkiewicz, Dyrektywy wymiaru kary łącznej orzekanej wyrokiem łącznym, Pal. 2006, 1972, Nr 9. 1996. Nr 116. T. Fijałkowski, Prawo karno-skarbowe, Warszawa 1997. T. Fijałkowski, M. Fijałkowska-Kopyrska, Kodeks karny skarbowy, prawo dewizowe, postępowanie egzekucyjne w administracji, kodeks karny wykonawczy, wykaz przepisów, Warszawa 2002. E. Filipowska, Historyczne konotacje prawa karnego skarbowego, ZN WSHP, Warszawa, Seria Prawo 2003, z. 7. R. Fleszar, Prawo karne skarbowe, Warszawa 2002. E. Fojcik-Mastalska, Prawo dewizowe, Wrocław 2006. D. Gajdus, Czynny żal w polskim prawie karnym skarbowym, AUNC 1979, Nr 17. M. Gajewski, Kara grzywny za wykroczenia skarbowe, MoP 2001, Nr 15. M. Gajewski, Wysokość stawki dziennej kary grzywny w sprawach o przestępstwa skar- S. Głaz, Postępowanie karne skarbowe. Kłopoty z kwalifi kacją czynu, Rzeczposp. 1991, F. Głodzik, Kontrola skarbowa i dochodzenie karne skarbowe w teorii i praktyce, Gorzów F. Głodzik, Kontrola skarbowa i dochodzenie karne skarbowe w teorii i w praktyce, Gorzów bowe, PiP 2000, z. 9. Nr 140. Wielkopolski 1995. Wielkopolski 1997. Rzeczposp. 1999, Nr 70. G. Gnota, Konsekwencje nie przemyślanych nowości: zmiany w ustawie karnej skarbowej. XVII Z. Gostyński, Komentarz do kodeksu karnego skarbowego: Tytuł II. Postępowanie w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe, Tytuł III. Postępowanie wykonawcze, Warszawa 2000. Wykaz literatury Z. Gostyński, Nowe instytucje prawa karnego nawiązujące do prawa karnego skarbowego, Prok. i Pr. 1998, Nr 10. Z. Gostyński, Prawo o wykroczeniach i prawo karne skarbowe w zarysie, Katowice 1982. Z. Gostyński, W sprawie rzekomych zmian w prawie karnym skarbowym, Pal. 1996, Z. Gostyński, J. Michalski, Komentarz do kodeksu karnego skarbowego, Warszawa 2000. W. Górzyński, Wybrane zagadnienia z ustawy karnej skarbowej w odniesieniu do podatków realizowanych na rzecz gmin, Finan. Komunal. 1996, Nr 5. G. Grabarczyk, Kodeks karny skarbowy. Przegląd problematyki, Toruń 2004. A. Grabowska, Wyrok zamiast decyzji urzędnika: kodeks karny skarbowy, Rzeczposp. 1999, Nr 257. Nr 156. T. Grzegorczyk, Czyn ciągły i ciąg przestępstw w znowelizowanym kodeksie karnym skar- bowym, Pal. 2006, Nr 3. T. Grzegorczyk, Instytucja czynnego żalu w ustawie karnej skarbowej i projektach nowej ustawy karnej skarbowej, Pal. 1996, Nr 9–10. T. Grzegorczyk, Instytucja dobrowolnego poddania się karze w procesie karnym skarbowym de lege lata i de lege ferenda, AUL 1997, z. 65. T. Grzegorczyk, Kodeks karny skarbowy. Komentarz, Kraków 2001. T. Grzegorczyk, Kodeks karny skarbowy. Komentarz, Warszawa 2006. T. Grzegorczyk, O niektórych zmianach w materialnym prawie karnym skarbowym w związku z nowelizacją kodeksu karnego skarbowego z dnia 28 lipca 2005 r., Prok. i Pr. 2006, Nr 3. T. Grzegorczyk, O projektowanych zmianach procedury karnej skarbowej, PS 1995, Nr 7–8. T. Grzegorczyk, Odpowiedzialność posiłkowa w obecnym prawie karnym skarbowym i w przyszłej u.k.s., Pal. 1977, Nr 1–2. T. Grzegorczyk, Ostatnie zmiany w prawie karnym skarbowym, MoP 1995, Nr 6. T. Grzegorczyk, Podmiot zbiorowy ja ko quasi-strona postępowania karnego i karnego skar- bowego, PS 2007, Nr 2. T. Grzegorczyk, Postępowanie przygotowawcze w sprawach karnych skarbowych po nowel- izacji kodeksu karnego skarbowego, dokonanej ustawą z dnia 28 lipca 2005, Prok. i Pr. 2006, Nr 6. T. Grzegorczyk, Prawo dewizowe: przewodnik, podręczny komentarz; ustawa prawo dewiz- owe, przepisy wykonawcze oraz dewizowe przepisy ustawy karnej skarbowej, Kraków 1996. T. Grzegorczyk, Prawo karne skarbowe, Kraków 1997. T. Grzegorczyk, Przestępstwa i wykroczenia przeciwko obrotowi dewizowemu w znoweli- zowanym kodeksie karnym skarbowym, Prok. i Pr. 2003, Nr 4. T. Grzegorczyk, K. Postulski, Kodeks karny skarbowy. Tytuł II i III. Nowa kodyfi kacja karna. Krótkie komentarze, Warszawa 2000. W. Grzeszczyk, Najniższe miesięczne wynagrodzenie w rozumieniu art. 115 § 5–8 kodeksu karnego i art. 53 § 4 kodeksu karnego skarbowego, Prok. i Pr. 2004, Nr 4. W. Grzeszczyk, Organ nadrzędny nad niefi nansowym organem dochodzenia w sprawach o wykroczenia skarbowe, Prok. i Pr. 2003, Nr 2. W. Grzeszczyk, Postępowanie przygotowawcze w kodeksie karnym skarbowym, cz. 1, Prok. i Pr. 2000, Nr 1. XVIII W. Grzeszczyk, Postępowanie przygotowawcze w kodeksie karnym skarbowym, cz. 2, Prok. Wykaz literatury i Pr. 2000, Nr 3. W. Grzeszczyk, Potrzeba zmian w prawie karnym skarbowym, Prob. Praw. 1990, Nr 769. W. Grzeszczyk, Zmiany w postępowaniu karnym skarbowym, Prok. i Pr. 2006, Nr 2. W. Grzeszczyk, Zwrot sprawy karnej skarbowej do uzupełniania postępowania przygotow- awczego, Prok. i Pr. 2001, Nr 3. P. Hofmański, Reforma postępowania karnego skarbowego, PiP 1994, z. 10. M. Hudzicka, Interwencja w prawie karnym skarbowym, MoP 2002, Nr 14. E. Jankowski, Zmiany w ustawie karnej skarbowej, Fiskus 1992, Nr 5. S. J. Jaworski (rec.), F. Prusak, Kodeks karny skarbowy. Komentarz, Kraków 2006, Prok. i Pr. 2006, Nr 11. P. Kaczmarek, G. Łabuda, T. Razowski, Retroaktywność prawa karnego skarbowego – wybrana problematyka (artykuł dyskusyjny), Prok. i Pr. 2005, Nr 5. P. Kaczmarek, T. Razowski, Udział prokuratora w rozprawie głównej prowadzonej w sprawie o przestępstwo skarbowe, Prok. i Pr. 2004, Nr 6. P. Kaleta, Odpowiedzialność podatnika za nie złożenie deklaracji podatkowej w świetle przepisów Kodeksu karnego skarbowego, Dor. Pod. 2003, Nr 1. P. Kardas, Prawnokarne aspekty uchylania się od wykonania zobowiązania podatkowego w podatku VAT – oszustwo skarbowe czy oszustwo klasyczne, Prok. i Pr. 2006, Nr 5. P. Kardas, G. Łabuda, Kryminalizacja oszustwa podatkowego w prawie karnym skarbowym. P. Kardas, G. Łabuda, Kumulatywny zbieg przepisów ustawy w prawie karnym skarbowym, Prok. i Pr. 2003, Nr 3. cz. 2, Prok. i Pr. 2001, Nr 10. P. Kardas, G. Łabuda, Zbieg przepisów kryminalizujących klasyczne oszustwo oraz oszu- stwa skarbowe, Kwartalnik Prawa Publicznego 2005, Nr 4. A. Kisiel, Odpowiedzialność posiłkowa na gruncie przepisów kodeksu karnego skarbowego, [w:] Nowa Kodyfi kacja Prawa Karnego, t. XIV, Wrocław 2003. J. Knap, Atak VAT (Przestępstwa związane ze zwrotem podatku VAT), Wprost 2000, Nr 18. A. Kocikowska, Odpowiedzialność płatnika za nie wpłacenie pobranego podatku w terminie, Poznań 1997, Nr 12. bowej), GP1997, Nr 55. J. Kołtowska-Rudnik, Nowe środki karne i administracyjne (zmiany w ustawie karnej skar- V. Konarska-Wrzosek, Prawnokarne instrumenty walki z przestępczością zawodową i zorganizowaną przewidziane w kodeksie karnym skarbowym, Prok. i Pr. 2000, Nr 4. V. Konarska-Wrzosek, Prawo karne skarbowe, Toruń 2005. W. Kozłowski, Przestępczość graniczna, celna i dewizowa na zachodnim odcinku granicy państwowej w latach 1990–1997, Stud. Zach. 2000, Nr 5. T. Krawczyk, Skutki cofnięcia przez sprawcę przestępstwa lub wykroczenia skarbowego wniosku o zezwolenie na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności, Cz.PKiNP 2000, Nr 2. A. Krawczyk, J. Kulicki, Usytuowanie prawa karnego skarbowego w obowiązującym sys- temie prawnym – jego związki z prawem karnym i fi nansowym oraz systemem jego środków penalnych, cz. 1, Doradztwo Podatkowe 1997, Nr 10. R. Kubacki, Odpowiedzialność posiłkowa w prawie karnym skarbowym, Przegląd Po- R. Kubacki, Postępowanie mandatowe w kodeksie karnym skarbowym, Przegląd Podatkowy R. Kubacki, Wyłudzenie zwrotu VAT – odpowiedzialność karna skarbowa, Przegląd Po- datkowy 2001, Nr 12. 2001, Nr 2. datkowy 2002, Nr 9. Wykaz literatury XIX R. Kubacki, Zmiany w ustawie karnej skarbowej, Przegląd Podatkowy 1999, Nr 7. R. Kubacki, A. Bartosiewicz, „Majątkowe” środki karne w kodeksie karnym skarbowym, R. Kubacki, A. Bartosiewicz, Kodeks karny skarbowy. Przestępstwa i wykroczenia po- datkowe oraz dewizowe. Komentarz, Warszawa 2005. R. Kubacki, A. Bartosiewicz, Płatnik jako podmiot odpowiedzialności karnej skarbowej, R. Kubacki, A. Bartosiewicz, Przestępstwa i wykroczenia skarbowe związane z księgami podatkowymi, MoPod 2003, Nr 5. C. Kulesza, Radca prawny jako pełnomocnik w postępowaniu karnym skarbowym, Radca MoPod 2001, Nr 11. MoPod 2002, Nr 10. Prawny 2001, Nr 3. C. Kulesza, Zasada szybkości w postępowaniu karnym skarbowym, Prok. i Pr. 2001, Nr 1. K. Kurowska, Instytucje dobrowolnego poddania się karze i skazania bez rozprawy w prak- tyce warszawskich sądów, WPP 2003, Nr 2. B. Kurzępa, Przestępstwa i wykroczenia akcyzowe, WPP 2001, Nr 3–4. B. Kurzępa, Przestępstwa i wykroczenia skarbowe związane z opłatą skarbową, Prokurator B. Kurzępa, Przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe przeciwko obrotowi dewiz- owemu. Prok. i Pr. 2000, Nr 7–8. P. Leks, Uszczuplenie podatkowe: przestępstwa i wykroczenia skarbowe, PiŻ 1998, Nr 3. J. Lewiński, Wysokość grzywny i zasady jej nakładania, GP 2001, Nr 139. G. Łabuda, Kumulatywny zbieg przepisów ustawy w prawie karnym skarbowym, Prok. 2004, Nr 1. i Pr. 2001, Nr 9. Nr 2. G. Łabuda, Z problematyki narażenia na niebezpieczeństwo uszczuplenia należności pub- licznoprawnej w prawie karnym skarbowym, Prok. i Pr. 2000, Nr 11. G. Łabuda, T. Razowski, Czynny żal w Kodeksie karnym skarbowym. Prok. i Pr. 2007, G. Łabuda, T. Razowski, Nowa kodyfi kacja karna. Wybrane zagadnienia noweli Kodeksu karnego skarbowego z dnia 28 lipca 2005 r., Warszawa 2006, Nr 34. G. Łabuda, T. Razowski, Wybrane zagadnienia noweli kodeksu karnego skarbowego z dnia 28 lipca 2005 roku, Warszawa 2006. J. Majewski, Dostęp organów postępowania karnego i karnego skarbowego do informacji stanowiących tajemnicę bankową, Pal. 1999, Nr 7–8. M. Manacka, Rodzaje kar w ustawie karnej skarbowej, Wrocław 1995, Nr 679. M. Marciniak, Problematyka kary grzywny za przestępstwo skarbowe w przypadku wniosku o dobrowolne poddanie się odpowiedzialności, Prok. i Pr. 2006, Nr 1. W. Marcinkowski, Nowelizacja trybu dobrowolnego poddania się odpowiedzialności karnej, WPP 2003, Nr 2. Dor. Podat. 2001, Nr 10. Jurysta 2005, Nr 5. E. Marcjoniak, Odpowiedzialność posiłkowa osób trzecich w Kodeksie karnym skarbowym, W. Maruchin, Analiza regulacji prawa karnego w zakresie wyłudzenia podatku naliczonego, W. Maruchin, Wyłudzenia zwrotu podatku naliczonego – analiza orzecznictwa sądowego oraz rozstrzygnięć Ministra Finansów, Jur. 2005, Nr 1. C. Michalczuk, Szczególne strony postępowania w sprawach karnych skarbowych. Prok. M. Michna, Odpowiedzialność karna skarbowa płatnika i inkasenta, MoPod 1996, Nr 9. W. Miemiec, Rozliczenie z tytułu subwencji w kodeksie karnym skarbowym, Finanse Komu- i Pr. 2005, Nr 7–8. nalne 2000, Nr 3.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Prawo karne skarbowe
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: