Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00507 013216 17012476 na godz. na dobę w sumie
Prawo karne w pigułce - ebook/pdf
Prawo karne w pigułce - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 309
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-8198-168-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Stan prawny: 1 września 2019 r.

Publikacja stanowi kompleksowe opracowanie do nauki i powtórki przed egzaminem. W książce zostały zawarte najważniejsze zagadnienia z zakresu prawa karnego.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

CZęść I. UWAgi OgólNe ROZDZIał 1. SŁOWNicZeK pOjęć Pojęcie czyn zabroniony społeczna szkodliwość czynu przestępstwa podobne korzyść majątkowa lub osobista mienie znacznej wartości znaczenie Zachowanie o znamionach określonych w ustawie karnej. przy ocenie stopnia społecznej szkodliwości czynu sąd bierze pod uwagę: ▶ rodzaj i charakter naruszonego dobra ▶ rozmiary wyrządzonej lub grożącej szkody ▶ sposób i okoliczności popełnienia czynu ▶ wagę naruszonych przez sprawcę obowiązków ▶ postać zamiaru ▶ motywację sprawcy ▶ rodzaj naruszonych reguł ostrożności i stopień ich naruszenia przestępstwa należące do tego samego rodzaju. Za przestęp- stwa podobne uważa się przestępstwa z zastosowaniem prze- mocy lub groźby jej użycia albo przestępstwa popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej korzyść zarówno dla siebie, jak i dla kogoś innego mienie, którego wartość w chwili popełnienia czynu zabronio- nego przekracza 200 000 zł 15 znaczenie mienie, którego wartość w chwili popełnienia czynu zabronio- nego przekracza 1 000 000 zł przepisy o „mieniu znacznej wartości” stosuje się do określe- nia „znaczna szkoda” oraz „wartość lub łączna wartość jest znaczna” przepisy o „mieniu znacznej wartości” stosuje się odpowiednio do określenia „szkoda w wielkich rozmiarach” rzeczą ruchomą lub przedmiotem jest także polski albo obcy pieniądz lub inny środek płatniczy, środek pieniężny zapisany na rachunku oraz dokument uprawniający do otrzymania sumy pieniężnej albo zawierający obowiązek wypłaty kapitału, odse- tek, udziału w zyskach albo stwierdzenie uczestnictwa w spółce sprawca, który w chwili popełnienia czynu zabronionego nie ukończył 21 lat i w czasie orzekania w I instancji 24 lat małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej sa- mej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposo- bienia oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca we wspól- nym pożyciu zarówno groźba, o której mowa w art. 190 KK, jak i groźba spowodowania postępowania karnego lub rozgłoszenia wiado- mości uwłaczającej czci zagrożonego lub jego osoby najbliższej; nie stanowi groźby zapowiedź spowodowania postępowania ka- ranego, jeżeli ma ona jedynie na celu ochronę prawa naruszo- nego przestępstwem funkcjonariuszem publicznym jest: ▶ Prezydent RP ▶ poseł, senator, radny ▶ poseł do Parlamentu Europejskiego ▶ sędzia, ławnik, prokurator, funkcjonariusz finansowego organu postępowania przygotowawczego lub organu nad- rzędnego nad finansowym organem postępowania przygo- towawczego, notariusz, komornik, kurator sądowy, syndyk, nadzorca sądowy i zarządca, osoba orzekająca w organach dyscyplinarnych działających na podstawie ustawy Pojęcie mienie wielkiej wartości szkoda szkoda w wielkich rozmiarach rzecz ruchoma lub przedmiot młodociany osoba najbliższa groźba bezprawna funkcjonariusz publiczny 16 Pojęcie znaczenie ▶ osoba będąca pracownikiem administracji rządowej, innego organu państwowego lub samorządu terytorialnego, chyba że pełni wyłącznie czynności usługowe, a także inna osoba w zakresie, w którym uprawniona jest do wydawania decyzji administracyjnych ▶ osoba będąca pracownikiem organu kontroli państwowej lub organu kontroli samorządu terytorialnego, chyba że pełni wyłącznie czynności usługowe ▶ osoba zajmująca kierownicze stanowisko w innej instytucji państwowej ▶ funkcjonariusz organu powołanego do ochrony bezpieczeń- stwa publicznego albo funkcjonariusz Służby Więziennej ▶ osoba pełniąca czynną służbę wojskową, z wyjątkiem teryto- rialnej służby wojskowej pełnionej dyspozycyjnie ▶ pracownik międzynarodowego trybunału karnego, chyba że pełni wyłącznie czynności usługowe dokument faktura stan nietrzeźwości każdy przedmiot lub inny zapisany nośnik informacji, z któ- rym jest związane określone prawo, albo który ze względu na zawartą w nim treść stanowi dowód prawa, stosunku prawnego lub okoliczności mającej znaczenie prawne fakturą jest dokument, o którym mowa w art. 2 pkt 31 ustawy z 11.3.2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2174 ze zm.) w rozumieniu KK zachodzi, gdy: ▶ zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila albo pro- wadzi do stężenia przekraczającego tę wartość lub ▶ zawartość alkoholu w 1 dm3 wydychanego powietrza prze- kracza 0,25 mg albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość żołnierz rozkaz osoba pełniąca czynną służbę wojskową, z wyjątkiem teryto- rialnej służby wojskowej pełnionej dyspozycyjnie polecenie określonego działania lub zaniechania wydane służ­ bowo żołnierzowi przez przełożonego lub uprawnionego żoł- nierza starszego stopniem 17 znaczenie funkcjonariusz publiczny, członek organu samorządowego, osoba zatrudniona w jednostce organizacyjnej dysponującej środkami publicznymi, chyba że wykonuje wyłącznie czynności usługowe, a także inna osoba, której uprawnienia i obowiązki w zakresie działalności publicznej są określone lub uznane przez ustawę, lub wiążącą Rzeczpospolitą Polską umowę mię- dzynarodową czyn zabroniony zagrożony karą pozbawienia wolności, któ- rej górna granica wynosi co najmniej 5 lat, popełniony w celu: ▶ poważnego zastraszenia wielu osób ▶ zmuszenia organu władzy publicznej Rzeczpospolitej Polskiej lub innego państwa albo organu organizacji międzynarodo- wej do podjęcia lub zaniechania określonych czynności ▶ wywołania poważnych zakłóceń w ustroju lub gospodarce Rzeczpospolitej Polskiej, innego państwa lub organizacji mię- dzynarodowej – a także groźba popełnienia takiego czynu występek polegający na umyślnym zamachu na zdrowie, wol- ność, cześć lub nietykalność cielesną, na bezpieczeństwo po- wszechne, na działalność instytucji państwowych lub samorzą- du terytorialnego, na porządek publiczny albo na umyślnym niszczeniu, uszkodzeniu lub czynieniu niezdatną do użytku cudzej rzeczy, jeżeli sprawca działa publicznie i bez powodu albo z oczywiście błahego powodu, okazując przez to rażące lekceważenie porządku prawnego werbowanie, transport, dostarczanie, przekazywanie, przecho- wywanie lub przyjmowanie osoby z zastosowaniem: ▶ przemocy lub groźby bezprawnej ▶ uprowadzenia ▶ podstępu ▶ wprowadzenia w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolno- ści do należytego pojmowania przedsiębranego działania ▶ nadużycia stosunku zależności, wykorzystania krytycznego położenia lub stanu bezradności ▶ udzielenia albo przyjęcia korzyści majątkowej lub osobistej albo jej obietnicy osobie sprawującej opiekę lub nadzór nad inną osobą Pojęcie osoba pełniąca funkcję publiczną przestępstwo o charakterze terrorystycznym występek o charakterze chuligańskim handel ludźmi 18 Pojęcie znaczenie ▶ w celu jej wykorzystania, nawet za jej zgodą, w szczególności w prostytucji, pornografii lub innych formach seksualnego wykorzystania, w pracy lub usługach o charakterze przymu- sowym, w żebractwie, w niewolnictwie lub innych formach wykorzystania, poniżających godność człowieka albo w celu pozyskania komórek, tkanek lub narządów wbrew przepisom ustawy. Jeżeli zachowanie sprawcy dotyczy małoletniego, sta- nowi ono handel ludźmi, nawet gdy nie zostały użyte metody lub środki wymienione powyżej stan zależności, w którym człowiek jest traktowany jak przed- miot własności przy ocenie rozmiaru działalności przedsiębiorstwa sąd bierze pod uwagę wartość przedsiębiorstwa niewolnictwo ocena rozmiaru działalności przedsiębiorstwa 19 ROZDZIał 2. zasady ODpOWieDZiAlNOści KArNej Zasada nullum crimen sine lege oznacza, że nie ma przestępstwa bez ustawy. Zasada ta chroni jednostkę przed arbitralnym posługiwaniem się represją karną przez organy państwowe (L. Gardocki, Prawo karne, Warszawa 2011, s. 13). Zasada lex retro non agit. Zgodnie z art. 1 § 1 KK odpowiedzialności karnej podlega ten tylko, kto popełnia czyn zabroniony pod groźbą kary przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia. Oznacza ona dosłownie – prawo nie działa wstecz. Zasada ta stanowi o nieretroaktywności prawa. Ważne Lex retro non agit = Prawo nie działa wstecz Oprócz art. 1 § 1 KK zasada ta wyrażona została w art. 42 Konstytucji RP, który sta- nowi, że odpowiedzialności karnej podlega tylko ten, kto dopuścił się czynu zabro­ nionego pod groźbą kary przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia. Aby sprawca poniósł odpowiedzialność na podstawie KK za czyn musi on być czynem zabronionym, którego społeczna szkodliwość jest wyższa niż znikoma. Ważne Czyn, którego społeczna szkodliwość jest znikoma nie stanowi przestępstwa. Nie popełnia przestępstwa sprawca czynu zabronionego, jeżeli nie można mu przy­ pisać winy w czasie czynu. 20 Zgodnie z zasadą humanitaryzmu kary oraz inne środki przewidziane w KK stosuje się z uwzględnieniem zasad humanitaryzmu, w szczególności z poszanowaniem godności człowieka (art. 3 KK). Jeżeli w czasie orzekania obowiązuje ustawa inna niż w czasie popełnienia przestęp- stwa, stosuje się ustawę nową, jednak należy stosować ustawę obowiązującą poprzed­ nio, jeżeli jest względniejsza dla sprawcy (art. 4 § 1 KK). Ważne Jeżeli według nowej ustawy za czyn objęty wyrokiem nie można orzec kary w wysokości kary orzeczonej, wymierzoną karę obniża się do wysokości najsurowszej kary możliwej do orzeczenia na podstawie nowej ustawy (art. 4 § 2 KK). Jeżeli według nowej ustawy czyn objęty wyrokiem nie jest już zagrożony karą po- zbawienia wolności, wymierzoną karę pozbawienia wolności podlegającą wykonaniu zamienia się na grzywnę albo karę ograniczenia wolności, przyjmując, że miesiąc pozbawienia wolności równa się 60 stawkom dziennym grzywny albo 2 miesiącom ograniczenia wolności (art. 4 § 3 KK). Ważne Jeżeli według nowej ustawy czyn objęty wyrokiem nie jest już zabroniony pod groźbą kary, skazanie ulega zatarciu z mocy prawa (art. 4 § 4 KK). zasaDa tErytOrIaLNa polska ustawa znajduje zastosowanie do sprawcy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej na polskim statku wodnym na polskim statku powietrznym chyba że umowa międzynarodowa, której rzeczpospolita Polska jest stroną, stanowi inaczej Czyn zabroniony uważa się za popełniony w czasie, w którym sprawca działał lub zaniechał działania, do którego był obowiązany (art. 6 § 1 KK). 21 Zgodnie z art. 6 § 2 KK czyn zabroniony uważa się za popełniony w miejscu: ▶ w którym sprawca działał lub zaniechał działania, do którego był obowiązany ▶ gdzie skutek stanowiący znamię czynu zabronionego nastąpił lub według zamia- albo ru sprawcy miał nastąpić. MIEJsCE POPEŁNIENIa PrzEstĘPstWa miejsce, w którym sprawca działał lub zaniechał działania, do którego był obowiązany miejsce, gdzie skutek stanowiący znamię czynu zabronionego nastąpił lub według zamiaru sprawcy miał nastąpić Ten sam czyn może stanowić tylko jedno przestępstwo (art. 11 § 1 KK). Jeżeli czyn wyczerpuje znamiona określone w dwóch albo więcej przepisach ustawy karnej, sąd skazuje za jedno przestępstwo na podstawie wszystkich zbiegających się przepisów. W takim wypadku sąd wymierza karę na podstawie przepisu prze- widującego karę najsurowszą, co nie stoi na przeszkodzie orzeczeniu innych środ­ ków przewidzianych w ustawie na podstawie wszystkich zbiegających się przepisów (art. 11 § 2–3 KK). Dwa lub więcej zachowań, podjętych w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, uważa się za jeden czyn zabroniony (czyn ciągły). Ważne Jeżeli przedmiotem zamachu jest dobro osobiste, warunkiem uznania wielości zacho- wań za jeden czyn zabroniony jest tożsamość pokrzywdzonego (art. 12 KK). 22 ROZDZIał 3. KlASyfiKAcjA prZeStępStW W KODeKSie KArNym Przestępstwa są klasyfikowane według różnych kryteriów. PrzEstĘPstWa kryterium wagi przestępstwa (art. 7 kk) zBrODNIE WystĘPkI Zbrodniami są czyny zabronione zagrożone karą pozbawienia wolności na czas nie krótszy od 3 lat albo karą surowszą (art. 7 § 2 KK) Występkami są czyny zabronione zagrożone karą grzywny powyżej 30 stawek dziennych albo powyżej 5000 zł, karą ograniczenia wolności przekraczającą miesiąc albo karą pozbawienia wolności przekraczającą miesiąc PrzEstĘPstWa kryterium formy czynu PrzEstĘPstWa z DzIaŁaNIa PrzEstĘPstWa z zaNIECHaNIa 23 PrzEstĘPstWa kryterium formy winy PrzEstĘPstWa UMyŚLNE Zbrodnię można popełnić tylko umyślnie. Bez znaczenia jest przy tym zamiar popełnienia przestępstwa – może on być zarówno bezpośredni, jak i ewentualny. PrzEstĘPstWa NIEUMyŚLNE Występek może być popełniony również nieumyślnie. Milczenie ustawy oznacza, że występki są umyślne (np. występek uszkodzenia cudzej rzeczy – art. 288 KK). Nieumyślność występku musi być wyraźnie ustanowiona w ustawie przez użycie słowa „nieumyślnie” (np. art. 155, 177 KK) lub innego zwrotu określającego winę nieumyślną PrzEstĘPstWa kryterium znamienia skutku PrzEstĘPstWa FOrMaLNE (BEzskUtkOWE) PrzEstĘPstWa MatErIaLNE (skUtkOWE) Przestępstwo jest formalne, jeżeli polega na zachowaniu opisanym w dyspozycji przepisu prawa karnego, a z dyspozycji tej wynika, że do jego popełnienia nie jest niezbędne wystąpienie żadnego skutku na określonym zachowa niu się Z przestępstwem materialnym mamy do czynienia, jeżeli określony skutek należy do znamion danego typu przestępstwa 24 PrzEstĘPstWa kryterium typu przestępstwa PrzEstĘPstWa W tyPIE PODstaWOWyM Są to typy przestępstw, które stanowią punkt wyjścia dla ewentualnego dodania do nich pewnych znamion dodatkowych PrzEstĘPstWa W tyPIE UPrzyWILEJOWaNyM Są to typy przestępstw utworzone od typu podstawowego, uzupełnione o pewne dodatkowe znamiona i zagrożone karą łagodniejszą, z uwagi na cechę wpływającą na zmniejszenie bezprawia PrzEstĘPstWa W tyPIE kWaLIFIkOWaNyM Są to typy przestępstw utworzone od typu podstawowego, uzupełnione o pewne dodatkowe znamiona i zagrożone karą surowszą, z uwagi na cechę wpływającą na wzrost bezprawia PrzEstĘPstWa kryterium trybu ścigania PrzEstĘPstWa PUBLICzNOskarGOWE PrzEstĘPstWa PryWatNOskarGOWE Są to przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego. Rozróżniamy przestępstwa ścigane na wniosek i z urzędu Są to przestępstwa ścigane z oskarżenia prywatnego 25 ROZDZIał 4. StrUKtUrA prZeStępStWA Przestępstwo to pojęcie ogólne, które należy rozpatrywać z perspektywy jego struktury. Wyróżnia się cztery podstawowe elementy przestępstwa. ELEMENty PrzEstĘPstWa PODMIOt PrzEstĘPstWa Podmiotem przestępstwa może być tylko osoba fizyczna, która ukończyła w chwili popełnienia czynu 17 lat (art. 10 § 1 KK). Wyjątkowo odpowiedzialności karnej mogą podlegać nieletni strONa PODMIOtOWa Strona podmiotowa przestępstwa obejmuje zjawiska psychiczne, które muszą towarzyszyć stronie przedmiotowej, czyli zewnętrznemu zachowaniu się sprawcy i które wyrażają stosunek psychiczny sprawcy do czynu PrzEDMIOt PrzEstĘPstWa Przedmiotem przestępstwa są dobra prawne, w które godzi przestępstwo, jako czyn społecznie szkodliwy. Są to takie dobra, jak: życie, własność, bezpieczeństwo, wolność itd. strONa PrzEDMIOtOWa Do strony przedmiotowej przestępstwa zalicza się: ▶ czyn (zachowanie się podmiotu), ▶ czas i miejsce czynu, ▶ sytuację, w jakiej czyn popełniono, ▶ sposób popełnienia i przedmiot wykonawczy czynu 26 Ogólną zasadą jest, że odpowiedzialności karnej podlega ten, kto popełnia czyn za- broniony po ukończeniu 17 lat. Czyny popełniane przez osoby nieletnie, czyli osoby poniżej lat 17, co do zasady, nie są przestępstwami. Ważne Nieletni nie podlegają odpowiedzialności karnej, lecz stosuje się wobec nich środki przewidziane w ustawie z 26.10.1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 969). Od zasady, że granicą wieku odpowiedzialności karnej jest 17 lat, przewidziano w KK dwa wyjątki. W pewnych wypadkach odpowiedzialność karną może ponieść nieletni, który ukoń­ czył 15 lat. Do przestępstw, których popełnienie uzasadnia skorzystanie z tej możli- wości, zalicza się: ▶ zamach na życie Prezydenta rP (art. 134 KK), ▶ zabójstwo umyślne (art. 148 § 1, 2 lub 3 KK), ▶ umyślne spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu typu podstawowego i kwalifikowanego (art. 156 § 1 lub 3 KK), ▶ umyślne spowodowanie niebezpieczeństwa powszechnego (art. 163 § 1 lub 3 KK), ▶ porwanie samolotu lub statku typu podstawowego i  typu kwalifikowanego (art. 166 KK), ▶ umyślne spowodowanie katastrofy w komunikacji typu podstawowego i kwalifi- kowanego (art. 173 § 1 lub 3 KK), ▶ zgwałcenie zbiorowe (art. 197 § 3 lub 4 KK), ▶ czynną napaść (art. 223 § 2 KK), ▶ wzięcie zakładników typu podstawowego i kwalifikowanego (art. 252 § 1 lub 2 KK), ▶ rozbój (art. 280 KK). Nieletni, który po ukończeniu 15 lat popełnił jedno z wymienionych przestępstw, odpowiadać może według przepisów kk, jeżeli przemawiają za tym okoliczności sprawy, stopień rozwoju sprawcy oraz właściwości i warunki osobiste sprawcy, a zwłaszcza, jeżeli poprzednio stosowane środki wychowawcze lub poprawcze okazały się bezskuteczne (art. 10 § 2 KK). Ważne Kara wymierzona nieletniemu nie może przekroczyć 2/3 ustawowego górnego zagro- żenia za dane przestępstwo (art. 10 § 3 KK). Sąd może też zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary. 27 Drugi wyjątek polega na potraktowaniu dorosłego sprawcy w wieku od 17 do 18 lat jak nieletniego. Odnosi się to tylko do sprawcy występku, wobec którego można zasto- sować zamiast kary środki poprawcze lub wychowawcze, jeżeli przemawiają za tym: ▶ okoliczności sprawy, ▶ stopień rozwoju oraz ▶ właściwości i warunki osobiste sprawcy. Inne wyjątki od zasady, że nieletni nie podlegają odpowiedzialności karnej, przewiduje ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich. W sytuacji gdy wobec nieletniego orzeczono umieszczenie w zakładzie poprawczym, ale ukończył on 18 lat przed przystąpieniem do wykonania orzeczenia, sąd rodzinny może zdecydować, czy wykonać orzeczony środek, czy od jego wykonania odstąpić i wymierzyć karę. Wymierzając karę sąd stosuje nadzwyczajne jej złagodzenie, a w szczególnie uzasad- nionych wypadkach sąd może odstąpić od wymierzenia kary, zwłaszcza gdy w zacho- waniu sprawcy nastąpiła istotna poprawa. Ważne W razie wymierzenia kary pozbawienia wolności lub kary ograniczenia wolności, czas jej trwania nie może przekroczyć okresu, jaki pozostaje do ukończenia przez sprawcę 21 lat (art. 94 NielU). Szczególną kategorią sprawcy dorosłego jest sprawca młodociany, tj. taki, który nie ukończył 21 lat w chwili czynu ani 24 lat w chwili orzekania w I instancji. Sprawca taki, w związku ze swoim wiekiem traktowany jest przez KK w wielu sytuacjach od­ miennie niż inni sprawcy. Kodeks karny odmiennie określa zasady wymierzenia kary młodocianemu, kładąc nacisk przede wszystkim na jej cele wychowawcze. 28 TEST DO CZęśCI I. UWAgi OgólNe 1. Odpowiedzialności karnej podlega ten tylko, kto popełnia czyn: a) zabroniony przez ustawę, b) zabroniony pod groźbą kary przez ustawę, c) zabroniony pod groźbą kary przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia 2. Czyn zabroniony, którego społeczna szkodliwość jest znikoma: a) nie stanowi przestępstwa, b) może stanowić przestępstwo, o ile jest on zabroniony pod groźbą kary przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia, c) może stanowić przestępstwo, o ile jest sąd tak postanowi. 3. Odpowiedzialności karnej za przestępstwo skutkowe popełnione przez zanie­ chanie podlega tylko ten: a) na kim ciążył prawny, szczególny obowiązek zapobiegnięcia skutkowi, b) na kim ciążył obowiązek zapobiegnięcia przestępstwu, c) kto z mocy ustawy zobowiązany był do zapobiegnięcia przestępstwu. 4. Jeżeli w czasie orzekania obowiązuje ustawa inna niż w czasie popełnienia prze­ stępstwa: a) zawsze stosuje się ustawę nową, b) stosuje się ustawę nową, jednak należy stosować ustawę obowiązującą poprzednio, jeżeli jest względniejsza dla sprawcy, c) zawsze stosuje się ustawę obowiązującą w chwili popełnienia czynu. 29 5. Jeżeli według nowej ustawy za czyn objęty wyrokiem nie można orzec kary w wy­ sokości kary orzeczonej, wymierzoną karę: a) obniża się do dolnej granicy zagrożenia przewidzianego za taki czyn w starej ustawie, b) obniża się do połowy ustawowego zagrożenia przewidzianego za taki czyn w starej c) obniża się do wysokości najsurowszej kary możliwej do orzeczenia na podstawie ustawie, nowej ustawy. 6. Jeżeli według nowej ustawy czyn objęty wyrokiem nie jest już zabroniony pod groźbą kary, skazanie: a) nie ulega z tego tytułu zatarciu, b) ulega zatarciu z mocy prawa, c) ulega zatarciu na wniosek skazanego. 7. Ustawę karną polską stosuje się do sprawcy, który popełnił czyn zabroniony na terytorium rzeczypospolitej Polskiej, jak również na polskim statku wodnym lub powietrznym, chyba że: a) prawo państwa, z którym czyn zabroniony był związany, przewiduje karę surowszą, b) prawo państwa, którego obywatelem był sprawca, który popełnił czyn zabroniony, przewiduje karę surowszą, c) umowa międzynarodowa, której Rzeczpospolita Polska jest stroną, stanowi inaczej. 8. zbrodnią jest czyn zabroniony zagrożony karą pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat: a) 3 albo karą surowszą, b) 5 albo karą surowszą, c) 10 albo karą surowszą. 9. Występek jest to czyn zabroniony zagrożony: a) grzywną powyżej 20 stawek dziennych albo powyżej 5000 zł, karą ograniczenia wolności albo karą pozbawienia wolności przekraczającą miesiąc, b) grzywną powyżej 30 stawek dziennych albo powyżej 5000 zł, karą ograniczenia wolności albo karą pozbawienia wolności przekraczającą 3 miesiące, c) grzywną powyżej 30 stawek dziennych albo powyżej 5000 zł, karą ograniczenia wolności przekraczającą miesiąc albo karą pozbawienia wolności przekraczającą miesiąc. 30
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Prawo karne w pigułce
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: