Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00222 008317 10735639 na godz. na dobę w sumie
Prawo karne wobec narażenia życia i zdrowia ludzkiego na niebezpieczeństwo - ebook/pdf
Prawo karne wobec narażenia życia i zdrowia ludzkiego na niebezpieczeństwo - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 324
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-6730-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Monografia jest naukową analizą problematyki prawno karnej reakcji wobec zachowań polegających na narażeniu życia i zdrowia ludzkiego na niebezpieczeństwo.

W niniejszej pracy termin prawo karne został użyty w tytule pracy jak i w późniejszych rozważaniach w szerokim tego słowa znaczeniu, a więc obejmującym regulacje dotyczące przestępstw jak i wykroczeń. Autor porusza takie zagadnienia jak: pojęcie niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia ludzkiego w prawie karnym, w tym w prawie wykroczeń, konstrukcja czynów zabronionych należących do omawianej grupy, prawno karna ocena zachowań leżących na przedpolu przestępstw narażenia życia i zdrowia ludzkiego, obszary styczne przestępstw i wykroczeń narażenia życia zdrowia ludzkiego na niebezpieczeństwo.

Publikacja składa się ze wstępu, pięciu rozdziałów oraz zakończenia. Czytelnik w poszczególnych rozdziałach ma możliwość zapoznania się m.in. z:

- w komunikacji,

- polegające na nieudzieleniu pomocy ofierze wypadku drogowego,

- w związku ze sprowadzeniem pożaru bądź jego niebezpieczeństwa;

Niniejsza pozycja jest pracą, która pozwala w szerszy sposób spojrzeć na problematykę narażenia życia i zdrowia ludzkiego w świetle prawa karnego. Wszystkie poczynione uwagi teoretyczne poddane zostały konfrontacji z orzecznictwem poprzez analizę praktyki sądowej w kilku sądach rejonowych. W książce wykorzystano bogaty dorobek nauki prawa karnego dotyczący poruszanej problematyki, jak również w szerokim zakresie orzecznictwo Sądu Najwyższego. Dzieło to nie tylko poszerzy wiedzę praktyków prawa – adwokatów, radców prawnych, sędziów lecz również teoretyków prawa oraz aplikantów zawodów prawniczych, a także studentów oraz pracowników naukowo-dydaktycznych, jak również pracowników organów ścigania.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

MONOGRAFIE PRAWNICZE PRAWO KARNE WOBEC NARAŻENIA ŻYCIA I ZDROWIA LUDZKIEGO NA NIEBEZPIECZEŃSTWO MARCIN  DUDZIK Wydawnictwo C.H.Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE MARCIN DUDZIK • PRAWO KARNE WOBEC NARAŻENIA ŻYCIA I ZDROWIA LUDZKIEGO NA NIEBEZPIECZEŃSTWO Polecamy nasze publikacje z tej serii: Iwona Sepioło PRZESTĘPSTWO NIEGOSPODARNOŚCI Z ART. 296 KK Małgorzata Wysoczyńska UTRUDNIANIE POSTĘPOWANIA KARNEGO. WYBRANE ZAGADNIENIA TEORII I PRAKTYKI Paweł Czarnecki POSTĘPOWANIE DYSCYPLINARNE WOBEC OSÓB WYKONUJĄCYCH PRAWNICZE ZAWODY ZAUFANIA PUBLICZNEGO Jan Lic SPÓŁKA CYWILNA. PROBLEMY PODMIOTOWOŚCI PRAWNEJ Joanna Zięba RENTY STRUKTURALNE W USTAWODAWSTWIE ROLNYM Marek Kulik PRZEDAWNIENIE KARALNOŚCI I PRZEDAWNIENIE WYKONANIA KARY W POLSKIM PRAWIE KARNYM Ewa Rott-Pietrzyk WYKŁADNIA UMÓW W PRAWIE MODELOWYM I WSPÓLNYM EUROPEJSKIM PRAWIE SPRZEDAŻY (CESL) www.ksiegarnia.beck.pl PRAWO KARNE WOBEC NARAŻENIA ŻYCIA I ZDROWIA LUDZKIEGO NA NIEBEZPIECZEŃSTWO MARCIN DUDZIK WYDAWNICTWO C.H.BECK WARSZAWA 2014 Wydawca: Natalia Adamczyk © Wydawnictwo C.H.Beck 2014 Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: DTP Service Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-6729-3 ISBN e-book 978-83-255-6730-9 Spis treści Przedmowa ................................................................................................................. Wykaz skrótów ........................................................................................................... Wykaz literatury ........................................................................................................ Wykaz orzecznictwa ................................................................................................. Rozdział I. Niebezpieczeństwo w prawie karnym i w prawie wykroczeń – zarys problemu ................................................................................................ § 1. Pojęcie niebezpieczeństwa .......................................................................... § 2. Cechy charakterystyczne niebezpieczeństwa w prawie karnym.......... I. Obiektywny charakter niebezpieczeństwa ................................... II. Prawdopodobieństwo nastąpienia naruszenia dobra jako cecha charakterystyczna niebezpieczeństwa w prawie karnym........... III. Pozostałe cechy charakterystyczne niebezpieczeństwa .............. § 3. Postacie niebezpieczeństwa w prawie karnym ........................................ I. Niebezpieczeństwo bezpośrednie ................................................... II. Niebezpieczeństwo abstrakcyjne i konkretne .............................. III. Niebezpieczeństwo powszechne i indywidualne ......................... Rozdział II. Charakterystyka czynów zabronionych narażających życie i zdrowie ludzkie na niebezpieczeństwo ............................................. § 1. Niebezpieczeństwo w prawie karnym a czyny zabronione z narażenia życia i zdrowia ludzkiego ...................................................... I. Uwagi ogólne ..................................................................................... II. Przestępstwa narażenia życia i zdrowia ludzkiego na niebezpieczeństwo bezpośrednie .............................................. III. Czyny zabronione konkretnego i abstrakcyjnego narażenia życia i zdrowia ludzkiego ................................................................. IV. Czyny zabronione z narażenia życia i zdrowia ludzkiego na niebezpieczeństwo powszechne ................................................ § 2. Stosunek czynów narażających życie i zdrowie ludzkie na niebezpieczeństwo do czynów naruszających te dobra .................... § 3. Sposób sprowadzenia niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia ludzkiego a konstrukcja czynów zabronionych ...................................... IX XIII XV XXV 1 1 5 5 9 13 19 19 23 28 31 31 31 32 33 36 38 44 V § 4. Problematyka związku przyczynowego i normatywnego przypisania skutku ............................................................................................................. § 5. Problematyka strony podmiotowej przestępstw i wykroczeń narażających życie i zdrowie ludzkie na niebezpieczeństwo ................ I. Uwagi ogólne ..................................................................................... II. Umyślne narażenie na niebezpieczeństwo życia i zdrowia ludzkiego ............................................................................................ III. Nieumyślne narażenie życia i zdrowia ludzkiego na niebezpieczeństwo ....................................................................... § 6. Materialny i formalny charakter czynów zabronionych narażających życie i zdrowie ludzkie na niebezpieczeństwo ........................................ Rozdział III. Prawnokarna ocena zachowań leżących na przedpolu dokonania przestępstw narażenia życia lub zdrowia ludzkiego ............. § 1. Uwagi ogólne ................................................................................................ § 2. Przygotowanie przestępstw narażających życie i zdrowie ludzkie na niebezpieczeństwo .................................................................................. § 3. Problematyka usiłowania przestępstw z narażenia życia i zdrowia ludzkiego ....................................................................................................... I. Uwagi ogólne ..................................................................................... II. Usiłowanie przestępstw konkretnego narażenia życia i zdrowia ludzkiego o charakterze materialnym ......................... III. Usiłowanie bezskutkowych przestępstw abstrakcyjnego i potencjalnego narażenia życia i zdrowia ludzkiego .................. Rozdział IV. Obszary styczne przestępstw i wykroczeń narażających życie i zdrowie ludzkie na niebezpieczeństwo ....................................................... § 1. Przestępstwo a wykroczenie w grupie czynów zabronionych z narażenia życia i zdrowia ludzkiego – uwagi ogólne .......................... § 2. Obszary styczne przestępstw i wykroczeń narażających życie i zdrowie ludzkie na niebezpieczeństwo w komunikacji ....................... I. Narażenie na niebezpieczeństwo życia lub zdrowia indywidualnej osoby przez sprawcę wykroczenia z art. 86 KW II. Prawnokarna ocena obszaru stycznego przestępstwa i wykroczenia polegającego na nieudzielaniu pomocy ofierze wypadku drogowego ........................................................................ III. Obszar styczny wykroczeń z art. 84, 85, 89, 98, 100, 101 KW i występku z art. 160 KK .................................................................. IV. Obszar styczny wykroczenia z art. 96 KW i przestępstwa z art. 179 KK ....................................................................................... V. Obszar styczny występku z art. 178a KK z niektórymi wykroczeniami z rozdziału XI KW ............................................... VI 49 55 55 56 67 70 77 77 78 82 82 88 115 128 128 137 137 144 147 154 156 Spis treści VI. Obszar styczny wykroczeń z rozdziału XI KW i przestępstw z art. 173 i 174 KK .............................................................................. § 3. Obszar styczny przestępstw z art. 171, art. 163 § 1 pkt 3, 4 i art. 164 KK… oraz wykroczenia z art. 83 KW .......................................... § 4. Obszar styczny przestępstw i wykroczeń narażających życie i zdrowie ludzkie na niebezpieczeństwo w związku ze sprowadzeniem pożaru bądź jego niebezpieczeństwa ...................... § 5. Obszar styczny przestępstwa sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa… zalewu (art. 163 § 1 pkt 2 KK) i wykroczenia z art. 80 KW .................................................................................................. § 6. Obszar styczny przestępstw narażających na niebezpieczeństwo życie i zdrowie małoletniego lub osoby nieporadnej oraz wykroczenia z art. 106 KW ........................................................................ § 7. Obszar styczny przestępstwa z art. 165 KK i wykroczeń z rozdziału XIII KW .................................................................................... § 8. Obszar styczny przestępstw i wkroczeń narażających życie i zdrowie ludzkie na niebezpieczeństwo w związku z wykonywaniem czynności zawodowych bądź innych czynności fachowych ................. Rozdział IV. Narażenie życia i zdrowia ludzkiego na niebezpieczeństwo w świetle praktyki sądowej ............................................................................... § 1. Zakres i metoda badań ................................................................................ § 2. Problematyka „ciemnej liczby” .................................................................. § 3. Przestępstwa narażenia życia i zdrowia ludzkiego na niebezpieczeństwo – analiza statystyczna .......................................... § 4. Wykroczenia narażenia życia i zdrowia ludzkiego na niebezpieczeństwo – analiza statystyczna .......................................... § 5. Praktyka sądowa .......................................................................................... I. Cel badawczy ...................................................................................... II. Przestępstwa i wykroczenia narażające na niebezpieczeństwo życie i zdrowie ludzkie, popełnione w związku z wykonywaniem czynności zawodowych bądź innych czynności fachowych ........................................................................ III. Przestępstwa i wykroczenia narażające na niebezpieczeństwo życie i zdrowie małoletniego lub osoby nieporadnej .................. IV. Przestępstwa i wykroczenia narażające życie i zdrowie ludzkie w komunikacji ..................................................................... V. Pozostałe przypadki ......................................................................... VI. Podsumowanie badań praktyki sądowej ....................................... Zakończenie ................................................................................................................ Indeks rzeczowy ......................................................................................................... 166 186 194 212 214 222 233 251 251 254 255 261 266 266 267 272 274 281 284 287 293 VII Spis treści Przedmowa Problematyka czynów zabronionych narażających dobra prawne na niebezpieczeństwo doczekała się wielu opracowań. Fakt ten można w dużej mierze tłumaczyć tym, że nauka prawa karnego stara się wyjść naprzeciw określonym zjawiskom społecznym, a takim jest niewątpliwie wzrost ilości typów czynów zabronionych polegających na sprowadzeniu zagrożenia dla dóbr prawnych. Wśród wspomnianych opracowań, w polskiej literaturze karnistycznej dominują prace, które dotyczą narażenia na niebezpieczeństwo w ogólności tzn. w odniesieniu do wszelkich dóbr prawnych. Stanowią one bez wątpienia cenny wkład w rozwój badań nad problematyką karalności na tzw. przedpolu naruszenia dobra praw- nego, a także nad pojęciem i funkcją przestępstw z zagrożenia. Niniejsze opracowanie poświęcone jest określonemu obszarowi wskazanej wyżej prob- lematyki, a mianowicie czynom zabronionym narażającym na niebezpieczeństwo życie i zdrowie ludzkie. Tym, co wyróżnia typy będące przedmiotem analizy w niniejszej pracy, są właśnie wymienione dobra prawne, będące przedmiotem prawnokarnej ochrony na eta- pie poprzedzającym ich naruszenie. Od ukazania się przeszło 30 lat temu pracy Wojciecha Radeckiego1 brak jest w polskiej literaturze opracowania poświęconego temu problemowi, dlatego nieśmiała próba wypełnienia tej swoistej luki wydaje się być uprawniona. Z uwagi na usytuowanie zdrowia i życia ludzkiego w hierarchii chronionych przez pra- wo karne wartości, ustawodawca zdecydował się na kryminalizację czynów narażających na niebezpieczeństwo te dobra, w bardzo szerokim zakresie. W związku z tym, z prawno- karną reakcją – w szerokim tego słowa znaczeniu – mamy do czynienia w przypadku za- chowań stwarzających jeszcze bardzo odległe niebezpieczeństwo dla życia i zdrowia ludz- kiego, jaki w przypadku zachowań stwarzających niebezpieczeństwo o bardzo wysokim prawdopodobieństwie zaistnienia naruszenia tych wartości. Dlatego omawiając narażenie życia i zdrowia ludzkiego na niebezpieczeństwo w kontekście prawnokarnej reakcji, nale- żało uwzględnić szerokie rozumienie tej gałęzi prawa, obejmującej swym zakresem nor- mowania nie tylko przestępstwa, lecz także wykroczenia. Szerokie i przekrojowe ujęcie tej problematyki pozwoli na pełne poznanie zakresu penalizacji w tym obszarze i zoriento- wanie się czy odpowiada on rzeczywistym potrzebom ochrony życia i zdrowia ludzkiego. W pierwszym rozdziale niniejszej dysertacji omówiono zagadnienie wyjściowe i cen- tralne dla całej grupy analizowanych przestępstw i wykroczeń, stanowiące ich substrat, a mianowicie zjawisko niebezpieczeństwa w rozumieniu prawa karnego. W doktrynie od dawna ugruntowane jest wszak stanowisko, że pojęcie niebezpieczeństwa jest elementem decydującym o swoistych cechach grupy przestępstw z zagrożenia2. Uwaga ta w całej roz- ciągłości może być odniesiona również do wykroczeń. Zastanowić się zatem należało, czy 1 W. Radecki, Przestępstwa narażenia życia i zdrowia. 2 T. Kaczmarek, Społeczne niebezpieczeństwo czynu, s. 18. IX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Prawo karne wobec narażenia życia i zdrowia ludzkiego na niebezpieczeństwo
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: