Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00111 009991 8328523 na godz. na dobę w sumie
Prawo konkurencji. Pytania. Kazusy. Tablice - ebook/pdf
Prawo konkurencji. Pytania. Kazusy. Tablice - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 492
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7483-689-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Repetytorium 'Prawo konkurencji' podzielone jest na trzy części:
część pierwsza - TESTY dotyczące m.in.:

część druga - KAZUSY z pytaniami dotyczące m.in.:

część trzecia - TABLICE przedstawiające m.in.:

Repetytorium wstępem opatrzył prof. dr hab. Marian Kępiński - kierownik Katedry Prawa Europejskiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Dzięki temu Repetytorium przyswoisz, zrozumiesz i sprawdzisz wiadomości z zakresu prawa konkurencji.


Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

i j c n e r u k n o k o w a r P k u r o t s e N Repetytoria C.H. Beck adresowane s¹ do studentów prawa oraz apli- kantów. Opracowania ukazuj¹ce siê w tej serii pomog¹ w szybkim przygo- towaniu siê do egzaminów i kolokwiów. Materia³ poszczególnych pozycji, jego uk³ad i ujêcie porz¹dkuj¹ i sprawdzaj¹ wiedzê z danej dziedziny prawa. Repetytorium „Prawo konkurencji” podzielone jest na trzy czêœci: czêœæ pierwsza – TESTY dotycz¹ce m.in.: 3 3 3 ochrony renomy przedsiêbiorców w prawie polskim, legitymacji procesowej w sprawach o zapobieganie i zwalczanie nieuczciwej konkurencji, postêpowañ antymonopolowych, czêœæ druga – KAZUSY z pytaniami dotycz¹ce m.in.: 3 3 3 ochrony tajemnicy przedsiêbiorstwa, prawa reklamy, nadu¿ywania pozycji dominuj¹cej przez przedsiêbiorców, czêœæ trzecia – TABLICE przedstawiaj¹ce m.in.: 3 3 3 systematykê i Ÿród³a prawa konkurencji, delikty nieuczciwej konkurencji z przyk³adami, wspólnotowe regu³y ochrony konkurencji. Repetytorium wstêpem opatrzy³ prof. dr hab. Marian Kêpiñski – kie- rownik Katedry Prawa Europejskiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dziêki temu Repetytorium przyswoisz, zrozumiesz i sprawdzisz wiado- moœci z zakresu prawa konkurencji. Igor B. Nestoruk Prawo konkurencji testy • kazusy • tablice www.sklep.beck.pl, e-mail: dz.handlowy@beck.pl http://www.beck.pl, tel.: 022 31 12 222, fax: 022 33 77 601 ISBN 978-83-7483-689-0 9 7 8 8 3 7 4 8 3 6 8 9 0 Cena: 49,00 z³ A I R O T Y T E P E R K C E B · H · C REPETYTORIA C·H·BECK REPETYTORIA C.H.BECK Prawo konkurencji W sprzeda¿y: E. Marsza³kowska-Krzeœ (red.) POSTÊPOWANIE CYWILNE Æwiczenia Becka A. Zieliñski POSTÊPOWANIE CYWILNE. KOMPENDIUM, wyd. 9 Skrypty Becka K. Korzan POSTÊPOWANIE NIEPROCESOWE, wyd. 2 Studia Prawnicze K. Piasecki POSTÊPOWANIE SPORNE ROZPOZNAWCZE Studia Prawnicze KODEKS POSTÊPOWANIA CYWILNEGO, wyd. 15 Wprowadzenie M. Jêdrzejewskiej Teksty Ustaw Becka www.sklep.beck.pl Prawo konkurencji testy • kazusy • tablice Igor B. Nestoruk Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Uniwersytet Europejski Viadrina we Frankfurcie nad Odr¹ Wspó³autorzy indeksu rzeczowego: Antoni Anasz, Sandra Hildebrandt Redakcja: Ksenia Rzepka © Wydawnictwo C. H. Beck 2008 Wydawnictwo C. H. Beck Sp. z o.o. ul. Gen. Zaj¹czka 9, 01-518 Warszawa Sk³ad i ³amanie: Wydawnictwo C. H. Beck Druk i oprawa: Wers Design Sp. z o.o., Chmielniki 6 ISBN 978-83-7483-689-0 Wspó³autorzy indeksu rzeczowego: Antoni Anasz, Sandra Hildebrandt Redakcja: Izabela Dorf, Ksenia Rzepka © Wydawnictwo C. H. Beck 2007 Wydawnictwo C. H. Beck Sp. z o.o. ul. Gen. Zaj¹czka 9, 01-518 Warszawa Sk³ad i ³amanie: Wydawnictwo C. H. Beck Druk i oprawa: Zak³ady Graficzne im. KEN S.A., Brzoza k. Bydgoszczy ISBN 978-83-7483-689-0 Wprowadzenie Wprowadzenie Przedk³adane Czytelnikowi Repetytorium zatytu³owane „Prawo konkurencji” jest wyni- kiem gruntownej analizy przedmiotu i zebranych doœwiadczeñ dydaktycznych jego Autora. Dr Igor B. Nestoruk ukoñczy³ Wydzia³ Prawa i Administracji UAM w Poznaniu. Po ukoñ- czeniu studiów podyplomowych w Niemczech, Autor przygotowa³ i obroni³ na Reñskim Uni- wersytecie im. Fryderyka Wilhelma w Bonn pracê doktorsk¹ poœwiêcon¹ deliktom karnym prawa konkurencji. Praca zosta³a nostryfikowana na Wydziale Prawa i Administracji UAM. Po powrocie do Polski dr I. B. Nestoruk zosta³ zatrudniony jako adiunkt w Katedrze Prawa Europejskiego UAM, a równoczeœnie prowadzi zajêcia na Uniwersytecie Europejskim Viad- rina we Frankfurcie nad Odr¹. Odgrywa tak¿e istotn¹ rolê jako organizator i kierownik Stu- dium Prawa Niemieckiego na UAM w Poznaniu. Jego zainteresowania naukowe koncentruj¹ siê wokó³ prawa konkurencji wyk³adanego na Wydziale Prawa UAM od wielu lat – od niedawna tak¿e we Frankfurcie nad Odr¹ – jako przedmiot ³¹cz¹cy w sobie zarówno problematykê prawa ochrony konkurencji, jak i nieuczci- wej konkurencji. Takie ujêcie ma zwróciæ uwagê s³uchaczom, ¿e prywatnoprawna i publicz- noprawna problematyka konkurencji gospodarczej jest ze sob¹ œciœle powi¹zana. Ochrona prywatnoprawna zmierza do ucywilizowania konkurencji wówczas, gdy przybiera ona spo³ecznie niepo¿¹dane formy i oddzia³uje niekorzystnie na interesy nie tylko innych konku- rentów, ale i konsumentów. Ochrona publicznoprawna ma natomiast znaczenie wówczas, gdy konkurencja zaczyna zanikaæ wskutek rozmaitych antykonkurencyjnych porozumieñ zawie- ranych przez przedsiêbiorców albo te¿, gdy przedsiêbiorca dominuj¹cy nadu¿ywa uzyskanej pozycji rynkowej. Do tej problematyki dochodzi jeszcze kontrola po³¹czeñ gro¿¹ca zanikiem konkurencji oraz zakazana pomoc publiczna. Tak rozumiana konkurencja ma obecnie nie tylko wymiar krajowy, ale i wspólnotowy oraz miêdzynarodowy. Niniejsze Repetytorium porusza wszystkie wskazane powy¿ej aspekty prawa konkurencji – aspekt krajowy, wspólnotowy i miêdzynarodowy. Jest ono przy tym pomyœlane jako pomoc dla s³uchaczy i wyk³adowców prawa konkurencji, a tak¿e praktyków, którzy coraz czêœciej maj¹ i bêd¹ mieli do czynienia z przepisami tej zyskuj¹cej na znaczeniu dziedziny prawa. Mo- nografia ma charakter nowatorski i prezentuje przedmiot odmiennie od tradycyjnego ujêcia znanego z dotychczasowych opracowañ. Porz¹dkuje ona w przystêpny i zrozumia³y sposób obszerny i wielow¹tkowy materia³ wyk³adu. S³u¿¹ temu m.in. liczne kazusy oraz pytania te- stowe wraz z rozwi¹zaniami, które maj¹ u³atwiæ sprawdzanie stopnia przyswojenia materia³u oraz zachêciæ do samodzielnego sprawdzenia swojej wiedzy o prawie konkurencji. Podsta- wow¹ czêœæ Repetytorium stanowi¹ tablice obrazuj¹ce poszczególne stany faktyczne nie- uczciwej konkurencji i ochrony konkurencji. Zawarte w nich obszerne informacje o stanie prawnym, orzecznictwie, stronie przedmiotowej i podmiotowej poszczególnych deliktów VI Wprowadzenie i p³yn¹cych z nich roszczeñ, umo¿liwiaj¹ systematyczne przyswojenie sobie materia³u w s³owno-wizualny sposób, co znakomicie u³atwia percepcjê czêsto niezwykle z³o¿onych za- gadnieñ prawa konkurencji. Jestem przekonany, ¿e przedk³adane Czytelnikowi Repetytorium u³atwi poznanie pasjo- nuj¹cej i trudnej dziedziny prawa konkurencji oraz bêdzie zachêt¹ dla dalszych w³asnych ba- dañ w tym zakresie. Prof. dr hab. Marian Kêpiñski Kierownik Katedry Prawa Europejskiego Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu S³owo od Autora S³owo od Autora Pomys³ opracowania Repetytorium „Prawo konkurencji” towarzyszy³ mi ju¿ od wielu lat. Prezentowana ksi¹¿ka jest owocem doœwiadczeñ zebranych tak w Polsce, jak i za granic¹, podczas prowadzenia w³asnych zajêæ dydaktycznych oraz badañ naukowych poœwiêconych zagadnieniom zwi¹zanym z szeroko pojêtym prawem konkurencji. Istotne znaczenie dla kszta³tu tego opracowania mia³a tak¿e obserwacja praktyki stosowania przepisów prawa w postaci orzeczeñ s¹dowych, decyzji w³aœciwych organów i instytucji wykonuj¹cych swoje kompetencje na szczeblu miêdzynarodowym, krajowym czy samorz¹dowym, a wreszcie za- chowañ samych przedsiêbiorców czy konsumentów. Doœwiadczenia te potwierdzi³y potrzebê zaproponowania nowego narzêdzia do pracy z problemami wystêpuj¹cymi na gruncie omawianej dziedziny prawa. Potrzeba ta wydaje siê byæ uzasadniona stosunkowo skromn¹ ofert¹ ca³oœciowych opracowañ prawa konkurencji w formie przystêpnej dla mo¿liwie szerokiego grona polskich Czytelników. Jako odrêbna dziedzina prawa, polskie prawo konkurencji, jest przedmiotem stosunkowo m³odym, nawet, je¿eli weŸmiemy pod uwagê prowadzon¹ w okresie miêdzywojennym za- równo w nauce prawa, jak i praktyce dyskusjê nad ówczeœnie obowi¹zuj¹cymi regulacjami. Jednoczeœnie, z punktu widzenia tak systemu prawnego, jak i gospodarczego, omawiane po- ni¿ej przepisy i instytucje prawne maj¹ zasadnicze – choæ czêsto jeszcze nie doceniane – zna- czenie dla w³aœciwego funkcjonowania mechanizmów rynkowych. Ich zadaniem jest ochrona wolnoœci prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej jako fundamentalnego elementu systemów ekonomicznych istniej¹cych w pañstwach demokratycznych. St¹d te¿ nie sposób przeceniæ donios³oœci tej dziedziny prawa tak¿e i w Polsce, szczególnie w okresie budowy systemu go- spodarczego pozwalaj¹cego na skuteczne dzia³anie w ramach przestrzeni wolnego rynku Unii Europejskiej, a tak¿e na arenie miêdzynarodowej. Prawo konkurencji pozostaje dziedzin¹ prawa niezwykle kompleksow¹. Na tle ca³ej pale- ty ró¿norodnych rozwi¹zañ normatywnych, zarówno zapo¿yczonych z prawa cywilnego, ad- ministracyjnego czy karnego, ale tak¿e w³aœciwych wy³¹cznie temu obszarowi prawa, mo¿na dostrzec refleksy niekiedy bardzo z³o¿onych relacji miêdzy polityk¹, gospodark¹ oraz ca³¹ sfer¹ zagadnieñ spo³ecznych (w szczególnoœci ochrona konsumentów). Repetytorium „Prawo konkurencji” adresowane jest do Czytelników zainteresowanych tak polskim, jak i europejskim prawem konkurencji. Siêgaj¹c do formu³y znanej ju¿ Czytelni- kowi z serii Repetytoriów wydawnictwa C. H. Beck, zaprezentowano w nim obie subdziedzi- ny prawa konkurencji, czyli prawo zwalczania nieuczciwej konkurencji oraz prawo antymo- nopolowe. W prezentowanym Repetytorium omówiono centralne regulacje prawne obo- wi¹zuj¹ce w Polsce (ustawa z 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz ustawa z 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, a tak¿e ustawa z 2007 r. o przeciwdzia³aniu nieuczciwym praktykom rynkowym) oraz w Unii Europejskiej (art. 81 i 82 TWE wraz z licz- VIII S³owo od Autora nymi rozporz¹dzeniami, dyrektywami oraz innymi aktami prawa wspólnotowego). Wy- chodz¹c naprzeciw potrzebom tak teoretycznym, jak i praktycznym Repetytorium zawiera ca³y szereg odes³añ do innych istotnych aktów prawnych (ustawy, rozporz¹dzenia, tzw. soft law w prawie wspólnotowym), a tak¿e nawi¹zañ do orzecznictwa s¹dowego (s¹dy polskie oraz Europejski Trybuna³ Sprawiedliwoœci) czy innych przyk³adów stosowania przepisów prawa konkurencji w praktyce (np. decyzje Prezesa Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsu- mentów). S³owa podziêkowania za ¿yczliwe wsparcie w pocz¹tkowej fazie powstawania Repetyto- rium chcia³bym skierowaæ do Pana Profesora dr dres. h.c. Josepha Strausa, Dyrektora Max-Planck-Institut für Geistiges Eigentum, Wettbewerbs- und Steuerrecht z siedzib¹ w Mo- nachium. Mo¿liwoœæ prowadzenia badañ w tym renomowanym instytucie oraz liczne rozmo- wy przeprowadzone z kolegami i kole¿ankami realizuj¹cymi w nim w³asne projekty przyczy- ni³y siê w sposób decyduj¹cy do powstania tej ksi¹¿ki. Swoim bliskim dziêkujê szczególnie za cierpliwoœæ i wyrozumia³oœæ okazan¹ mi przez ca³y okres prac nad Repetytorium. Oddaj¹c w rêce Czytelników niniejsz¹ ksi¹¿kê, wyra¿am nadziejê, ¿e oka¿e siê ona przy- datna zarówno studentom prawa czy ekonomii w ramach studiów, a tak¿e praktykom (w tym radcom prawnym, adwokatom oraz sêdziom), zarówno stawiaj¹cym pierwsze kroki w tej dziedzinie, jak i pragn¹cym zaktualizowaæ oraz pog³êbiæ swoj¹ wiedzê na temat prawa kon- kurencji. W szczególnoœci obejmuje ono zmiany wynikaj¹ce z wejœcia w ¿ycie nowej ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, a ponadto wskazuje na bêd¹cy jeszcze przedmiotem prac legislacyjnych projekt ustawy o przeciwdzia³aniu nieuczciwym praktykom rynkowym. W Repetytorium uwzglêdniono stan prawny na koniec 2007 r. dr Igor B. Nestoruk Poznañ, listopad 2007 r. Spis treœci Spis treœci Spis treœci Wprowadzenie S³owo od Autora Wykaz skrótów Wykaz wa¿niejszej literatury Czêœæ A. Testy Rozdzia³ I. Prawo zwalczania nieuczciwej konkurencji Test 1 Test 2 Test 3 Test 4 Test 5 Rozdzia³ II. Prawo antymonopolowe Test 6 Test 7 Test 8 Test 9 Test 10 1 5 8 11 14 31 34 37 40 43 Odpowiedzi do testu 1 Odpowiedzi do testu 2 Odpowiedzi do testu 3 Odpowiedzi do testu 4 Odpowiedzi do testu 5 Odpowiedzi do testu 6 Odpowiedzi do testu 7 Odpowiedzi do testu 8 Odpowiedzi do testu 9 Odpowiedzi do testu 10 Czêœæ B. Kazusy Rozdzia³ I. Prawo zwalczania nieuczciwej konkurencji Kazus 1. Wspólnik konkurentem Kazus 2. Listy o by³ym wspólniku Kazus 3. S¹siad konkurentem Kazus 4. Nielojalny doradca? Kazus 5. www.shell.de Kazus 6. Konkurencja w dzia³alnoœci charytatywnej V VII XXV XXVII 18 20 23 25 28 47 49 52 54 56 59 60 61 61 62 63 X Spis treœci Kazus 7. Nak³anianie do z³ego Kazus 8. Tajemnica wydawnictwa Kazus 9. Nie zostawiamy naszych Rodaków Kazus 10. Zwyciêzca w statystykach Rozdzia³ II. Prawo antymonopolowe Kazus 11. Uczelnia jako przedsiêbiorca Kazus 12. Podzia³ rynku z aptekarsk¹ dok³adnoœci¹ Kazus 13. Jarmark z browarem Kazus 14. Przy³¹czenie do sieci w zamian za sp³atê d³ugu Kazus 15. Taksówka z PKP Kazus 16. Cena za œcieki Kazus 17. Nieobyczajna cena Kazus 18. Las – wstêp wzbroniony Kazus 19. Kartel w obronie czystoœci Kazus 20. Nietypowe nadu¿ycie pozycji dominuj¹cej Czêœæ C. Tablice Rozdzia³ I. Prawo konkurencji – wstêp Tabl. 1. Konkurencja – znaczenia jêzykowe Tabl. 2. Konkurencja – synonimy w jêzyku polskim Tabl. 3. Konkurencja – wybrane obszary wystêpowania Tabl. 4. Konkurencja – wybór cytatów Tabl. 5. Konkurencja – funkcje Tabl. 6. Konkurencja – typy Tabl. 7. Konkurencja – ujêcie teoretyczne Tabl. 8. Konkurencja – metoda badania Tabl. 9. Ochrona konkurencji – koncepcje Tabl. 10. Prawo konkurencji – ujêcie systematyczne Tabl. 11. Prawo konkurencji – przedmiot ochrony Rozdzia³ II. Prawo zwalczania nieuczciwej konkurencji Tabl. 12. Prawo zwalczania nieuczciwej konkurencji – przegl¹d systemów Tabl. 13. Prawo zwalczania nieuczciwej konkurencji a prawo w³asnoœci intelektualnej Tabl. 14. Zwalczanie nieuczciwej konkurencji w Polsce – Ÿród³a prawa (przegl¹d) Tabl. 15. Zwalczanie nieuczciwej konkurencji w Polsce – Ÿród³a prawa (cz. I) 64 65 66 67 68 69 71 72 73 74 75 76 77 79 81 82 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 Spis treœci Tabl. 16. Zwalczanie nieuczciwej konkurencji w polsce – Ÿród³a prawa (cz. II) Tabl. 17. Zwalczanie nieuczciwej konkurencji w Polsce – Ÿród³a prawa (cz. III) Tabl. 18. Zwalczanie nieuczciwej konkurencji w Polsce – Ÿród³a prawa (cz. IV) Tabl. 19. Prawo zwalczania nieuczciwej konkurencji – historia na œwiecie Tabl. 20. Prawo zwalczania nieuczciwej konkurencji – historia w Polsce Tabl. 21. Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z 1926 r. – struktura Tabl. 22. Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z 1993 r. – struktura Tabl. 23. Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji – cel ustawy Tabl. 24. Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji – pojêcia (cz. I) Tabl. 25. Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji – pojêcia (cz. II) Tabl. 26. Przedsiêbiorstwo – pojêcie Tabl. 27. Odpowiedzialnoœæ za czyny nieuczciwej konkurencji – koncepcje teoretyczne Tabl. 28. Klauzule generalne – typologia Tabl. 29. Klauzule generalne (odsy³aj¹ce) – propozycja definicji Tabl. 30. Klauzule generalne (odsy³aj¹ce) – przedmiot odes³ania Tabl. 31. Klauzule generalne (odsy³aj¹ce) – przyk³ady w prawie prywatnym Tabl. 32. Klauzule generalne a zwroty niedookreœlone – przyk³ady Tabl. 33. Klauzule generalne dotycz¹ce czynów nieuczciwej konkurencji w prawie polskim Tabl. 34. Czyn nieuczciwej konkurencji – art. 3 ZNKU Tabl. 35. Czyn nieuczciwej konkurencji w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z 1993 r. Tabl. 36. Czyn nieuczciwej konkurencji – sprzecznoœæ z prawem Tabl. 37. Czyn nieuczciwej konkurencji – zagro¿enie lub naruszenie cudzego interesu Tabl. 38. Czyn nieuczciwej konkurencji – dobre obyczaje Tabl. 39. Czyn nieuczciwej konkurencji – funkcje klauzuli generalnej z art. 3 ZNKU Tabl. 40. Czyn nieuczciwej konkurencji – art. 3 ust. 1 i 2 ZNKU Tabl. 41. Delikty nieuczciwej konkurencji – systematyka (cz. I) Tabl. 42. Stypizowane delikty nieuczciwej konkurencji Tabl. 43. Delikty nieuczciwej konkurencji – systematyka (cz. II) Tabl. 44. Delikty nieuczciwej konkurencji dotycz¹ce oznaczeñ odró¿niaj¹cych – systematyka XI 95 96 97 98 99 100 101 102 103 103 106 107 108 109 110 110 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 XII Spis treœci Tabl. 45. Delikty nieuczciwej konkurencji dotycz¹ce bezprawnego uszczuplenia osi¹gniêæ rynkowych – systematyka Tabl. 46. Delikty nieuczciwej konkurencji z zakresu prawa reklamy Tabl. 47. Delikty nieuczciwej konkurencji dotycz¹ce dezorganizacji rynku Tabl. 48. Delikty nieuczciwej konkurencji dotycz¹ce ochrony ma³ych i œrednich przedsiêbiorców – systematyka Tabl. 49. Delikty nieuczciwej konkurencji – oszukañcze praktyki handlowe Tabl. 50. Delikty nieuczciwej konkurencji – pozosta³e przyk³ady Tabl. 51. Oznaczenia odró¿niaj¹ce Tabl. 52. Oznaczenia odró¿niaj¹ce – rodzaje odpowiedzialnoœci prawnej Tabl. 53. Wprowadzaj¹ce w b³¹d oznaczenie przedsiêbiorstwa – art. 5 ZNKU Tabl. 54. Nazwy prawnie chronione – przyk³ady Tabl. 55. Nazwisko jako oznaczenie przedsiêbiorstwa – art. 6 ZNKU Tabl. 56. Oznaczenie przedsiêbiorstwa – przypadki szczególne z art. 7 ZNKU Tabl. 57. Ochrona domen internetowych Tabl. 58. Firma – rodzaje Tabl. 59. Firma – przes³anki u¿ywania w obrocie Tabl. 60. Firma – ochrona prawna Tabl. 61. Ochrona oznaczeñ geograficznych – art. 8 ZNKU Tabl. 62. Ochrona kwalifikowanych oznaczeñ geograficznych – art. 9 ZNKU Tabl. 63. Oznaczenia geograficzne produktów poza ustaw¹ o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Tabl. 64. Ochrona oznaczeñ produktów rolnych i œrodków spo¿ywczych Tabl. 65. Ochrona oznaczeñ geograficznych – napoje spirytusowe Tabl. 66. Ochrona nazw geograficznych w porozumieniach dwustronnych Tabl. 67. Ochrona oznaczeñ geograficznych w prawie miêdzynarodowym Tabl. 68. Oznaczanie towarów i us³ug – art. 10 ZNKU Tabl. 69. Oznaczanie towarów i us³ug – ustawa o swobodzie dzia³alnoœci gospodarczej Tabl. 70. Oznaczanie towarów i us³ug – ustawa o jêzyku polskim (cz. I) Tabl. 71. Oznaczanie towarów i us³ug – ustawa o jêzyku polskim (cz. II) Tabl. 72. Ochrona tajemnicy przedsiêbiorstw w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Tabl. 73. Tajemnica przedsiêbiorstwa – definicja Tabl. 74. Tajemnica przedsiêbiorstwa – przes³anki ochrony 123 123 124 124 125 125 126 126 127 128 129 130 131 133 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 Spis treœci Tabl. 75. Naruszenie tajemnicy przedsiêbiorstwa – ujêcie podmiotowe Tabl. 76. Ochrona tajemnic w prawie polskim – przyk³ady Tabl. 77. Tajemnica przedsiêbiorstwa a tzw. know-how Tabl. 78. Zak³ócanie stosunków umownych – art. 12 ZNKU Tabl. 79. Zak³ócanie stosunków umownych – konstrukcja deliktu Tabl. 80. Zak³ócanie stosunków umownych – przedmiot ochrony Tabl. 81. Zak³ócanie stosunków umownych – dzia³ania dozwolone Tabl. 82. Nieuczciwe naœladownictwo – art. 13 ust. 1 ZNKU Tabl. 83. Dozwolone naœladownictwo – art. 13 ust. 2 ZNKU Tabl. 84. Nieuczciwe naœladownictwo – rodzaje Tabl. 85. Nieuczciwe naœladownictwo – podstawy prawne roszczeñ Tabl. 86. Nieuczciwe naœladownictwo – zwalczanie „piractwa” w prawie wspólnotowym Tabl. 87. Nieuczciwe zachwalanie lub pomawianie – art. 14 ZNKU Tabl. 88. Nieuczciwe zachwalanie lub pomawianie – przyk³ady deliktu Tabl. 89. Wiadomoœæ a ocena – rozró¿nienie Tabl. 90. Nieuczciwe zachwalanie lub pomawianie – podstawy prawne roszczeñ Tabl. 91. Utrudnianie dostêpu do rynku – art. 15 ZNKU Tabl. 92. Utrudnianie dostêpu do rynku – istota deliktu Tabl. 93. Sprzeda¿ poni¿ej kosztów – art. 15 ust. 1 pkt 1 ZNKU Tabl. 94. Ustawa z 2001 r. o cenach – zakres regulacji Tabl. 95. Ustawa z 2001 r. o cenach – definicje ustawowe Tabl. 96. Kszta³towanie cen przez przedsiêbiorców Tabl. 97. Bojkot – art. 15 ust. 1 pkt 2 ZNKU Tabl. 98. Bojkot – struktura deliktu Tabl. 99. Dyskryminacja – art. 15 ust. 1 pkt 3 ZNKU Tabl. 100. Dyskryminacja – struktura deliktu Tabl. 101. Pobieranie op³at za przyjêcie towaru do sprzeda¿y – art. 15 ust. 1 pkt 4 ZNKU Tabl. 102. Pobieranie op³at za przyjêcie towaru do sprzeda¿y – przyk³ady z praktyki Tabl. 103. Wymuszanie na klientach zakupu towarów – art. 15 ust. 1 pkt 5 ZNKU Tabl. 104. Wymuszanie na klientach zakupu towarów – przyk³ady Tabl. 105. Utrudnianie dostêpu do rynku ma³ym przedsiêbiorcom – art. 15 ust. 3 ZNKU XIII 148 149 150 151 152 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 169 170 171 171 172 172 173 174 XIV Spis treœci Tabl. 106. Utrudnianie dostêpu do rynku ma³ym przedsiêbiorcom – art. 15 ust. 4 ZNKU Tabl. 107. Ma³y przedsiêbiorca – definicje ustawowe Tabl. 108. Utrudnianie dostêpu do rynku ma³ym przedsiêbiorcom – art. 15 ust. 5 ZNKU Tabl. 109. Przekupstwo osoby pe³ni¹cej funkcjê publiczn¹ – art. 15a ZNKU Tabl. 110. Przekupstwo osoby pe³ni¹cej funkcjê publiczn¹ – dzia³anie sprawcy Tabl. 111. Urz¹dzenia niedozwolone – art. 15b ZNKU Tabl. 112. Urz¹dzenia niedozwolone – definicje (cz. I) Tabl. 113. Urz¹dzenia niedozwolone – definicje (cz. II) Tabl. 114. Marketing – definicja Tabl. 115. Reklama gospodarcza – cel i funkcje Tabl. 116. Reklama – typologia Tabl. 117. Reklama – definicje Tabl. 118. Prawo reklamy poza ustaw¹ o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Tabl. 119. Prawo reklamy – w prawie europejskim Tabl. 120. Szczególne prawo reklamy – reklama produktów leczniczych (cz. I) Tabl. 121. Szczególne prawo reklamy – reklama produktów leczniczych (cz. II) Tabl. 122. Szczególne prawo reklamy – reklama produktów leczniczych (cz. III) Tabl. 123. Szczególne prawo reklamy – reklama produktów leczniczych (cz. IV) Tabl. 124. Szczególne prawo reklamy – reklama produktów leczniczych (cz. V) Tabl. 125. Reklama – samoregulacja – przyk³ady Tabl. 126. Reklama – pojêcia pokrewne Tabl. 127. Reklama niedozwolona w art. 16 ZNKU – systematyka zwyk³a Tabl. 128. Reklama nieuczciwa Tabl. 129. Reklama wprowadzaj¹ca w b³¹d Tabl. 130. Reklama wprowadzaj¹ca w b³¹d – dyrektywa (EWG) Nr 84/450 Tabl. 131. Reklama wprowadzaj¹ca w b³¹d w orzecznictwie ETS Tabl. 132. Reklama wprowadzaj¹ca w b³¹d – postacie zjawiskowe Tabl. 133. Reklama wprowadzaj¹ca w b³¹d – elementy Tabl. 134. Reklama nierzeczowa 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 Spis treœci Tabl. 135. Reklama nierzeczowa – przyk³ad Tabl. 136. Reklama ukryta – art. 16 ust. 1 pkt 4 ZNKU Tabl. 137. Reklama ukryta – kolizja interesów Tabl. 138. Reklama ukryta – przyk³adowe postacie Tabl. 139. Reklama ukryta – regulacje poza ustaw¹ o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Tabl. 140. Reklama uci¹¿liwa – art. 16 ust. 1 pkt 5 ZNKU Tabl. 141. Reklama uci¹¿liwa – konflikt dóbr osobistych Tabl. 142. Reklama uci¹¿liwa poza ustaw¹ o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Tabl. 143. Spamming jako delikt nieuczciwej konkurencji Tabl. 144. Spamming – definicje Tabl. 145. Spamming w prawie polskim Tabl. 146. Spamming – klasyfikacja Tabl. 147. Reklama porównawcza – art. 16 ust. 3 i 4 ZNKU Tabl. 148. Reklama porównawcza – definicja Tabl. 149. Reklama porównawcza – za³o¿enia wed³ug dyrektywy (WE) Nr 97/55 Tabl. 150. Reklama porównawcza w orzecznictwie ETS (cz. I) Tabl. 151. Reklama porównawcza w orzecznictwie ETS (cz. II) Tabl. 152. Reklama porównawcza – art. 16 ust. 3 ZNKU Tabl. 153. Rekalma porównawcza – dozwolone typy reklamy Tabl. 154. Reklama porównawcza zwi¹zana z ofert¹ specjaln¹ – art. 16 ust. 4 ZNKU Tabl. 155. Oferta specjalna – przyk³ady Tabl. 156. Odpowiedzialnoœæ za opracowanie reklamy – art. 17 ZNKU Tabl. 157. Kampania reklamowa Tabl. 158. Odpowiedzialnoœæ za reklamê prasow¹ Tabl. 159. Sprzeda¿ premiowana – art. 17a ZNKU Tabl. 160. Sprzeda¿ premiowana – interpretacja wed³ug UOKiK Tabl. 161. Dozwolona sprzeda¿ premiowana Tabl. 162. Nieuczciwe oferty w loteriach promocyjnych – art. 17b ZNKU Tabl. 163. Nieuczciwe oferty w loteriach promocyjnych – przyk³ad deliktu Tabl. 164. Sprzeda¿ premiowana – interpretacja UOKiK Tabl. 165. Loterie promocyjne – art. 17a i 17b ZNKU Tabl. 166. Sprzeda¿ lawinowa (progresywna) – art. 17c ZNKU Tabl. 167. Umowy lawinowe w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z 1926 r. XV 203 204 204 205 206 207 207 208 209 210 211 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 228 229 230 231 XVI Spis treœci Tabl. 168. Sprzeda¿ lawinowa – uczestnicy systemu Tabl. 169. Sprzeda¿ lawinowa – przyk³ady Tabl. 170. Sprzeda¿ lawinowa wed³ug UOKiK Tabl. 171. Sprzeda¿ towarów pod w³asn¹ mark¹ – art. 17d ZNKU Tabl. 172. Sprzeda¿ towarów pod w³asn¹ mark¹ – problemy interpretacyjne Tabl. 173. System konsorcyjny – art. 17e ZNKU Tabl. 174. System konsorcyjny – rodzaje odpowiedzialnoœci Tabl. 175. System konsorcyjny – przyk³ady z praktyki Tabl. 176. Odpowiedzialnoœæ za delikty nieuczciwej konkurencji w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Tabl. 177. Odpowiedzialnoœæ za delikty nieuczciwej konkurencji poza ustaw¹ o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Tabl. 178. Odpowiedzialnoœæ cywilna – katalog roszczeñ w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Tabl. 179. Odpowiedzialnoœæ cywilna – w³aœciwoœæ s¹dowa Tabl. 180. Odpowiedzialnoœæ cywilna – ciê¿ar dowodu Tabl. 181. Odpowiedzialnoœæ cywilna – dyrektywa (WE) Nr 2004/48 Tabl. 182. Odpowiedzialnoœæ cywilna – zabezpieczenie powództwa Tabl. 183. Odpowiedzialnoœæ cywilna – legitymacja procesowa Tabl. 184. Odpowiedzialnoœæ cywilna – przedawnienie roszczeñ Tabl. 185. Wnoszenie bezzasadnych powództw – art. 27 ust. 1 ZNKU Tabl. 186. Wnoszenie bezzasadnych powództw – art. 22 ust. 2 ZNKU Tabl. 187. Odpowiedzialnoœæ karna za czyny nieuczciwej konkurencji Tabl. 188. Odpowiedzialnoœæ za przestêpstwa z ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji – podmioty odpowiedzialne Tabl. 189. Odpowiedzialnoœæ karna – tryb œcigania Tabl. 190. Odpowiedzialnoœæ karna – przedawnienie Rozdzia³ III. Prawo przeciwdzia³ania nieuczciwym praktykom rynkowym Tabl. 191. Dyrektywa (WE) Nr 2005/29 – cel Tabl. 192. Ustawa o przeciwdzia³aniu nieuczciwym praktykom rynkowym – zakres regulacji Tabl. 193. Ustawa o przeciwdzia³aniu nieuczciwym praktykom rynkowym – definicje legalne Tabl. 194. Ustawa o przeciwdzia³aniu nieuczciwym praktykom rynkowym – praktyka rynkowa Tabl. 195. Ustawa o przeciwdzia³aniu nieuczciwym praktykom rynkowym – przedsiêbiorca a konsument 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 256 257 258 Spis treœci XVII Tabl. 196. Ustawa o przeciwdzia³aniu nieuczciwym praktykom rynkowym – kodeks dobrych praktyk Tabl. 197. Ustawa o przeciwdzia³aniu nieuczciwym praktykom rynkowym – zakaz nieuczciwych praktyk rynkowych Tabl. 198. Dyrektywa (WE) Nr 2005/29 – istotne zniekszta³cenie zachowania gospodarczego konsumentów Tabl. 199. Ustawa o przeciwdzia³aniu nieuczciwym praktykom rynkowym – szczególne kategorie nieuczciwych praktyk rynkowych Tabl. 200. Ustawa o przeciwdzia³aniu nieuczciwym praktykom rynkowym – praktyka rynkowa (dzia³anie) wprowadzaj¹ca w b³¹d Tabl. 201. Ustawa o przeciwdzia³aniu nieuczciwym praktykom rynkowym – praktyka rynkowa (zaniechanie) wprowadzaj¹ca w b³¹d (art. 6) Tabl. 202. Ustawa o przeciwdzia³aniu nieuczciwym praktykom rynkowym – „decyzja dotycz¹ca umowy” Tabl. 203. Ustawa o przeciwdzia³aniu nieuczciwym praktykom rynkowym – „propozycje nabycia produktu” Tabl. 204. Ustawa o przeciwdzia³aniu nieuczciwym praktykom rynkowym – agresywna praktyka rynkowa Tabl. 205. Ustawa o przeciwdzia³aniu nieuczciwym praktykom rynkowym – „niedopuszczalny nacisk” Tabl. 206. Ustawa o przeciwdzia³aniu nieuczciwym praktykom rynkowym – agresywna praktyka rynkowa Tabl. 207. Ustawa o przeciwdzia³aniu nieuczciwym praktykom rynkowym – wprowadzaj¹ce w b³¹d praktyki rynkowe nieuczciwe w ka¿dych okolicznoœciach Tabl. 208. Ustawa o przeciwdzia³aniu nieuczciwym praktykom rynkowym – agresywne praktyki rynkowe nieuczciwe w ka¿dych okolicznoœciach Rozdzia³ IV. Polskie prawo antymonopolowe Tabl. 209. Prawo ochrony konkurencji w Polsce – historia Tabl. 210. Organy i s¹dy antymonopolowe w Polsce – historia Tabl. 211. Ochrona konkurencji – g³ówne Ÿród³a prawa polskiego Tabl. 212. Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów – struktura Tabl. 213. Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów – zakres regulacji Tabl. 214. Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów – interes publiczny Tabl. 215. Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów – zasada eksterytorialnoœci Tabl. 216. Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów a prawa wy³¹czne w³asnoœci intelektualnej i przemys³owej Tabl. 217. Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów – wy³¹czenia 259 260 261 261 262 263 264 265 266 267 268 269 271 272 273 274 275 276 276 277 278 279 XVIII Spis treœci Tabl. 218. Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów – definicje Tabl. 219. Rynek w³aœciwy – definicja ustawowa Tabl. 220. Przedsiêbiorca – definicja ustawowa Tabl. 221. Konkurenci – definicja ustawowa Tabl. 222. Praktyki ograniczaj¹ce konkurencjê – systematyka Tabl. 223. Zakres porozumieñ ograniczaj¹cych konkurencjê – art. 6 OchrKonkurU Tabl. 224. Wy³¹czenia spod zakazu porozumieñ ograniczaj¹cych konkurencjê – przegl¹d Tabl. 225. Wy³¹czenia ustawowe – art. 7 OchrKonkurU Tabl. 226. Wy³¹czenia grupowe – art. 8 OchrKonkurU Tabl. 227. Wy³¹czenia grupowe – przyk³ad (cz. I) Tabl. 228. Wy³¹czenia grupowe – przyk³ad (cz. II) Tabl. 229. Wy³¹czenia grupowe – przyk³ad (cz. III) Tabl. 230. Wy³¹czenia grupowe – przyk³ad (cz. IV) Tabl. 231–232. Wy³¹czenia grupowe – przyk³ad (cz. V) Tabl. 233. Wy³¹czenia grupowe – przyk³ad (cz. VI) Tabl. 234. Wy³¹czenia grupowe – æwiczenie Tabl. 235. Zakaz nadu¿ywania pozycji dominuj¹cej – art. 9 OchrKonkurU Tabl. 236. Zakaz nadu¿ywania pozycji dominuj¹cej – art. 9 ust. 2 pkt 1 OchrKonkurU Tabl. 237. Zakaz nadu¿ywania pozycji dominuj¹cej – art. 9 ust. 2 pkt 2 OchrKonkurU Tabl. 238. Zakaz nadu¿ywania pozycji dominuj¹cej – art. 9 ust. 2 pkt 3 OchrKonkurU Tabl. 239. Zakaz nadu¿ywania pozycji dominuj¹cej – art. 9 ust. 2 pkt 4 OchrKonkurU Tabl. 240. Zakaz nadu¿ywania pozycji dominuj¹cej – art. 9 ust. 2 pkt 5 OchrKonkurU Tabl. 241. Zakaz nadu¿ywania pozycji dominuj¹cej – art. 9 ust. 2 pkt 6 OchrKonkurU Tabl. 242. Zakaz nadu¿ywania pozycji dominuj¹cej – art. 9 ust. 2 pkt 7 OchrKonkurU Tabl. 243. Zakaz nadu¿ywania pozycji dominuj¹cej – praktyki nienazwane Tabl. 244. Naruszenie zakazów z art. 6 i 9OchrKonkurU – skutki Tabl. 245. Decyzje Prezesa UOKiK w sprawach praktyk ograniczaj¹cych konkurencjê – rodzaje 280 281 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Prawo konkurencji. Pytania. Kazusy. Tablice
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: