Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00591 008910 10733551 na godz. na dobę w sumie
Prawo konstytucyjne. Kompendium - ebook/pdf
Prawo konstytucyjne. Kompendium - ebook/pdf
Autor: , , Liczba stron: 265
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-5367-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Skrypt jest rezultatem współpracy dwóch młodych autorów wywodzących się z wiodących polskich uczelni (Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet Jagielloński). Stanowi to istotną zaletę książki.

Omawiana problematyka została przedstawiona w sposób kompleksowy i porządkujący, łączący różne koncepcje doktrynalne. Kluczowe zagadnienia prawa konstytucyjnego autorzy przedstawiają w sposób zwięzły, toteż opracowanie stanowi uzupełnienie wykładu akademickiego prawa konstytucyjnego.

Opiekę naukową nad projektem sprawował doc. dr Ryszard Piotrowski.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

SKRYPTY BECKA Prawo konstytucyjne. Kompendium W sprzedaży: W. Wołodkiewicz, M. Zabłocka PRAWO RZYMSKIE. INSTYTUCJE, wyd. 5 Podręczniki Prawnicze PRAWO RZYMSKIE W PIGUŁCE Prawo w pigułce P. Sarnecki PRAWO KONSTYTUCYJNE, wyd. 9 Podręczniki Prawnicze B. Banaszak PRAWO KONSTYTUCYJNE, wyd. 6 Studia Prawnicze PRAWO KONSTYTUCYJNE W PIGUŁCE Prawo w pigułce M. Granat, M. Zubik PRAWO KONSTYTUCYJNE. ZBIÓR AKTÓW PRAWNYCH Edycja Sądowa www.ksiegarnia.beck.pl Prawo konstytucyjne Kompendium Paweł Ochmann Maciej Pisz pod red. doc. dr. Ryszarda Piotrowskiego Uniwersytet Warszawski WYDAWNICTWO C.H.BECK WARSZAWA 2014 Paweł Ochmann: Rozdział I, § 2, 4–5, 8, 10; Rozdział II, § 11 i 13; Rozdział III, § 17, 19–22; Rozdział VI; Rozdział VII, § 38–40; Rozdział VIII; Rozdział IX, § 47; Rozdział X Poszczególne części opracowali: Maciej Pisz: Rozdział I, § 1, 3, 6–7, 9; Rozdział II, § 14, Rozdział III, § 18; Rozdział IV; Rozdział V; Rozdział VII, § 41; Rozdział IX, § 46 i 48; Rozdział XI Paweł Ochmann, Maciej Pisz: Rozdział III, § 15–16; 23 Redaktor prowadzący: Aneta Gacka-Asiewicz © Wydawnictwo C.H.Beck 2014 Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: PanDawer Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-5366-1 ISBN e-book 978-83-255-5367-8 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów ............................................................................................................ XI Wykaz podstawowej literatury .................................................................................. XV Przedmowa .................................................................................................................. XVII Rozdział I. Aksjologiczne fundamenty Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej .........................................................................................................................   § 1. Uwagi wprowadzające  .........................................................................................   § 2. Zasada poszanowania godności człowieka  .........................................................   § 3. Zasada demokratycznego państwa prawnego  ..................................................... § 4. Zasada suwerenności Narodu  ..............................................................................   § 5. Zasada legalizmu (praworządności)  .................................................................... § 6. Zasada podziału władz  ........................................................................................ § 7. Zasada społeczeństwa obywatelskiego  ...............................................................   § 8. Zasada decentralizacji władzy publicznej i zasada samorządu terytorialnego  ..... § 9. Zasada społecznej gospodarki rynkowej ............................................................. § 10. Zasada równości  .................................................................................................. Rozdział II. Konstytucyjny status jednostki ............................................................ § 11. Typologie i klasyfikacje praw człowieka  ............................................................. § 12. Prawa i wolności w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej  ............................... § 13. Obowiązywanie konstytucyjnych praw i wolności  ............................................. § 14. Ograniczanie konstytucyjnych praw i wolności  .................................................. I.  Przesłanki dopuszczalności ograniczeń praw i wolności z art. 31 ust. 3  1 2 2 3 5 6 6 7 9 10 11 Konstytucji RP  ........................................................................................... II.  Wymóg zachowania formy ustawy  ............................................................ III.  Materialne przesłanki dopuszczalności ograniczeń praw i wolności  ........ IV.  Przesłanka konieczności ograniczenia w demokratycznym państwie  ...... V.  Zakaz naruszania istoty praw i wolności  ................................................... Rozdział III. Konstytucja i inne źródła prawa ........................................................ § 15. Uwagi wprowadzające  ......................................................................................... § 16. Konstytucja RP  .................................................................................................... § 17. Umowy międzynarodowe i prawo Unii Europejskiej .......................................... § 18. Ustawy  ................................................................................................................. § 19. Rozporządzenia  .................................................................................................... 12 12 14 16 16 16 17 18 22 24 26 26 27 28 29 29 VI Spis treści § 20. Akty prawa miejscowego  .................................................................................... § 21. Numerus apertus aktów prawa wewnętrznego  ................................................... § 22. Numerus clausus aktów prawa powszechnie obowiązującego  ........................... § 23. Dzienniki urzędowe  ............................................................................................. Rozdział IV. Władza ustawodawcza ......................................................................... § 24. Władza ustawodawcza (legislatywa) – uwagi ogólne. Dwuizbowość  ................ § 25. Sejm i Senat – podstawowe informacje  ............................................................... § 26. Zgromadzenie Narodowe  .................................................................................... § 27. Status prawny posła i senatora  ............................................................................. I. Mandat przedstawicielski  ........................................................................... II.  Immunitet parlamentarny  ........................................................................... 1. Immunitet materialny  ............................................................................. 2. Immunitet formalny  ............................................................................... III. Zasada niepołączalności (incompatibilitas)  ............................................... 1. Zasada niepołączalności w aspekcie formalnym  ................................... 2. Zasada niepołączalności w aspekcie materialnym  ................................ § 28. Proces ustawodawczy  .......................................................................................... § 29. Obywatelska inicjatywa ustawodawcza  .............................................................. § 30. Prawo wyborcze do Sejmu i Senatu  .................................................................... I.  Pojęcie „wybory”  ........................................................................................ II.  Termin „prawo wyborcze”  ......................................................................... III.  Prawo wyborcze do Sejmu i Senatu w znaczeniu przedmiotowym  .......... IV.  Zasady naczelne prawa wyborczego  .......................................................... 1. Zasada powszechności  ............................................................................ 2. Zasada równości  ..................................................................................... 3. Zasada bezpośredniości  .......................................................................... 4. Zasada tajności głosowania  .................................................................... 5. Zasada proporcjonalności  ....................................................................... V.  Organizacja wyborów parlamentarnych  .................................................... 1. Okręgi wyborcze oraz obwody głosowania  ........................................... 2. Komisje wyborcze i Krajowe Biuro Wyborcze  ...................................... 3. Zgłaszanie kandydatów na posłów i senatorów  ..................................... 4. Kampania wyborcza  ............................................................................... 5. Głosowanie  ............................................................................................. 6. Ustalenie i ogłoszenie wyników głosowania  ......................................... 7. Weryfikacja ważności wyborów do Sejmu i Senatu  .............................. Rozdział V. Władza wykonawcza .............................................................................. § 31. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej  ................................................................... I.  Prezydent RP – informacje ogólne  ............................................................. II.  Instytucja Prezydenta RP w polskiej tradycji konstytucyjnej  ................... III.  Pozycja ustrojowa Prezydenta RP  .............................................................. IV.  Zadania i kompetencje Prezydenta RP  ...................................................... 1. Kompetencje Prezydenta RP dotyczące jego relacji  z pozostałymi władzami  ........................................................................ 1.1. Stosunki Prezydenta RP z legislatywą  ............................................ 1.2. Stosunki Prezydenta RP z rządem  .................................................. 30 30 31 31 34 36 38 49 51 52 57 57 58 59 59 61 62 71 78 78 79 80 82 83 84 88 89 90 91 91 92 93 94 97 97 97 99 100 100 101 102 105 107 107 107 Spis treści 1.3. Stosunki Prezydenta RP z judykatywą  ........................................... 2. Kompetencje Prezydenta RP dotyczące stosunków zagranicznych  ...... 2.1. Reprezentowanie państwa w stosunkach zewnętrznych ................. 2.2. Podejmowanie decyzji personalnych  .............................................. 2.3. Ratyfikacja i wypowiadanie umów międzynarodowych  ............... 2.4. Postanawianie o stanie wojny .......................................................... 3. Kompetencje Prezydenta RP dotyczące spraw obronności  i bezpieczeństwa państwa  ...................................................................... 4. Kompetencje Prezydenta RP dotyczące stanowienia prawa  .................. 5. Tradycyjne kompetencje głowy państwa  ............................................... V.  Wybory prezydenckie  ................................................................................. VI.  Kadencja Prezydenta RP i wcześniejsze opróżnienie urzędu  .................... § 32. Rada Ministrów  ................................................................................................... I.  Rada Ministrów – informacje ogólne  ........................................................ II.  Instytucja Rady Ministrów w polskiej tradycji konstytucyjnej  ................ III.  Pozycja ustrojowa Rady Ministrów  ........................................................... IV.  Zakres działania oraz zadania i kompetencje Rady Ministrów ................. 1. Zakres działania Rady Ministrów  .......................................................... 2. Zadania Rady Ministrów  ........................................................................ 3. Kompetencje Rady Ministrów ................................................................ V.  Skład i struktura organizacyjna Rady Ministrów  ..................................... 1. Rada Ministrów jako organ kolegialny  .................................................. 2. Skład Rady Ministrów ............................................................................ 3. Prezes Rady Ministrów  .......................................................................... 4. Wiceprezesi Rady Ministrów  ................................................................. 5. Ministrowie  ............................................................................................. 6. Przewodniczący określonych w ustawach komitetów  ........................... 7. Organy wewnętrzne i pomocnicze, które mogą działać w ramach  Rady Ministrów  ..................................................................................... VI.  Procedura powoływania Rady Ministrów  ................................................. 1. Podstawowa procedura powołania Rady Ministrów  .............................. 2. Pierwsza procedura rezerwowa  .............................................................. 3. Druga procedura rezerwowa  .................................................................. VII.  Wotum zaufania  .......................................................................................... VIII.  Dokonywanie zmian w składzie istniejącej Rady Ministrów  ................... IX.  Odpowiedzialność polityczna (parlamentarna) i konstytucyjna  Rady Ministrów  .......................................................................................... 1. Odpowiedzialność polityczna (parlamentarna)  ..................................... 2. Odpowiedzialność konstytucyjna  .......................................................... Rozdział VI. Władza sądownicza .............................................................................. § 33. Władza sądownicza (judykatywa)  ....................................................................... § 34. Trybunał Konstytucyjny  ...................................................................................... I.  Kompetencje Trybunału Konstytucyjnego  ................................................ 1. Kontrola konstytucyjności i legalności aktów normatywnych  .............. 2. Rozstrzyganie sporów kompetencyjnych pomiędzy centralnymi  konstytucyjnymi organami państwa ...................................................... VII 108 109 110 113 113 116 116 117 118 119 120 122 122 123 124 127 127 128 130 131 131 131 133 134 134 136 137 138 139 140 141 142 143 143 144 146 147 148 151 151 151 155 VIII Spis treści 3. Stwierdzanie zaistnienia tymczasowej przeszkody w sprawowaniu  urzędu Prezydenta RP  ............................................................................ 4. Orzekanie w przedmiocie zgodności z Konstytucją celów  lub działalności partii politycznych  ....................................................... 5. Orzekanie w przedmiocie skarg konstytucyjnych  ................................. II.  Status sędziego Trybunału Konstytucyjnego  ............................................ III.  Postępowanie przed Trybunałem Konstytucyjnym  ................................... IV.  Organy Trybunału Konstytucyjnego  ......................................................... 1. Prezes Trybunału Konstytucyjnego  ....................................................... 2. Zgromadzenie Ogólne Sędziów Trybunału Konstytucyjnego  .............. V.  Składy orzekające Trybunału Konstytucyjnego  ........................................ VI.  Rodzaje orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego  ......................................... § 35. Skarga konstytucyjna  ........................................................................................... I.  Zakres podmiotowy  .................................................................................... II.  Zakres przedmiotowy  ................................................................................. III.  Wymagania o charakterze technicznym  .................................................... IV.  Kontrola wstępna skargi konstytucyjnej  .................................................... V.  Dalsze postępowanie ze skargą konstytucyjną  .......................................... § 36. Trybunał Stanu  ..................................................................................................... I.  Uwagi ogólne  .............................................................................................. II.  Odpowiedzialność przed Trybunałem Stanu – zakres podmiotowy  ......... III.  Odpowiedzialność przed Trybunałem Stanu – zakres przedmiotowy  ...... IV.  Podmioty posiadające legitymację do wystąpienia ze wstępnym  wnioskiem o zainicjowanie odpowiedzialności przed  Trybunałem Stanu  ...................................................................................... V.  Organy podejmujące decyzję o postawieniu określonego podmiotu  w stan oskarżenia  ....................................................................................... § 37. Krajowa Rada Sądownictwa  ................................................................................ Rozdział VII. Polska w Unii Europejskiej ............................................................... § 38. Unia Europejska  ................................................................................................... I.  Uwagi ogólne  .............................................................................................. II.  Kalendarium  ............................................................................................... III.  Akty prawa pierwotnego  ............................................................................ IV.  Akty prawa pochodnego ............................................................................. § 39. Problem deficytu demokracji oraz rola parlamentu narodowego  w warunkach członkostwa w strukturach unijnych  ........................................... § 40. Współpraca Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych  z członkostwem Polski w UE  ............................................................................. § 41. Europejska inicjatywa obywatelska  ..................................................................... I.  Zawiązanie komitetu obywatelskiego i rejestracja inicjatywy  w Komisji Europejskiej  .............................................................................. II.  Zbieranie deklaracji poparcia  ..................................................................... III.  Weryfikacja deklaracji poparcia w państwach członkowskich  Unii Europejskiej  ........................................................................................ IV.  Rozpatrzenie inicjatywy przez Komisję Europejską  ................................. 156 157 157 158 159 160 161 161 162 163 164 164 166 169 170 171 172 172 172 173 174 175 175 178 179 179 180 181 181 182 184 186 187 187 188 188 Spis treści Rozdział VIII. Samorząd terytorialny w Polsce ...................................................... § 42. Uwagi wprowadzające  ......................................................................................... § 43. Gmina jako podstawowa jednostka samorządu terytorialnego  .......................... § 44. Powiat  .................................................................................................................. § 45. Samorząd wojewódzki  ......................................................................................... Rozdział IX. Organy kontroli państwowej i ochrony prawa .................................. § 46. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji  .................................................................. § 47. Rzecznik Praw Obywatelskich  ............................................................................ I.  Uwagi wprowadzające ................................................................................ II.  Zadania RPO  .............................................................................................. III.  Podmioty, których działanie skutkuje podjęciem czynności przez RPO  ..... IV.  Wniosek – treść i postępowanie  ................................................................. V.  Kompetencje RPO  ...................................................................................... § 48. Najwyższa Izba Kontroli  ..................................................................................... I.  Uwagi wprowadzające ................................................................................ II.  Pozycja ustrojowa NIK  ............................................................................... III.  Organy NIK  ................................................................................................ IV.  Prezes NIK  ................................................................................................. V.  Kolegium NIK  ............................................................................................ VI.  Działania kontrolne  .................................................................................... VII.  Kryteria kontroli w świetle Konstytucji RP  .............................................. VIII.  Podmioty podlegające kontroli  ................................................................... IX.  Rodzaje kontroli dokonywanej przez NIK  ................................................. X.  Działania kontrolne NIK z art. 203 Konstytucji RP  .................................. Rozdział X. Finanse publiczne .................................................................................. § 49. Narodowy Bank Polski  ........................................................................................ I.  Organy NBP  ............................................................................................... II.  Prezes NBP  ................................................................................................. III.  Zadania i kompetencje Prezesa NBP  ......................................................... IV.  Zarząd NBP  ................................................................................................ § 50. Rada Polityki Pieniężnej  ...................................................................................... § 51. Budżet  .................................................................................................................. I.  Uwagi wprowadzające ................................................................................ II.  Procedura uchwalania budżetu  .................................................................. III.  Wyjątkowy charakter ustawy budżetowej  ................................................. Rozdział XI. Stany nadzwyczajne ............................................................................. § 52. Stany nadzwyczajne – informacje ogólne  ........................................................... § 53. Stan wojenny – analiza instytucji  ........................................................................ § 54. Stan wyjątkowy – analiza instytucji  ................................................................... § 55. Stan klęski żywiołowej – analiza instytucji  ........................................................ § 56. Porównanie trzech stanów nadzwyczajnych  ....................................................... Indeks rzeczowy .......................................................................................................... IX 191 191 191 194 196 197 197 202 202 203 204 204 205 206 206 206 208 208 210 213 214 214 214 215 217 217 218 219 219 220 221 222 222 223 224 226 226 232 235 237 239 241 WYKAZ SKRÓTÓW 1. Akty prawne AktyNormU ������������������� ustawa z 20.7.2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektó- rych innych aktów prawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 ze zm.) FinPublU ������������������������ ustawa z 27.8.2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. KlęskŻywiołU ��������������� ustawa z 18.4.2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz.U. Nr 62, KodeksWyb �������������������� ustawa z 5.1.2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 112 Konstytucja RP �������������� Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.4.1997 r. (Dz.U. Nr 78, KPC �������������������������������� ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. KrRadSU ����������������������� ustawa z 12.5.2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) poz. 558 ze zm.) ze zm.) poz. 483 ze zm. i sprost.) Nr 43, poz. 296 ze zm.) Nr 126, poz. 714 ze zm.) Dz.U. z 2013 r. poz. 908) NBPU ����������������������������� ustawa z 29.8.1997 r. o Narodowym Banku Polskim (tekst jedn. NIKU ����������������������������� ustawa z 23.12.1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (tekst jedn. PrUSP ���������������������������� ustawa z 27.7.2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst RadaMinU ��������������������� ustawa z 8.8.1996 r. o Radzie Ministrów (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. Dz.U. z 2012 r. poz. 82 ze zm.) jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 427 ze zm.) poz. 392 ze zm.) Regulamin Sejmu ���������� uchwała Sejmu Rzeczypospolitej z 30.7.1992 r. – Regulamin Sej- mu Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jedn. M.P. z 2012 r. poz. 32 ze zm.) Regulamin Senatu ��������� uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z 23.11.1990 r. – Regu- RPOU ����������������������������� ustawa z 15.7.1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (tekst jedn. lamin Senatu (tekst jedn. M.P. z 2010 r. Nr 39, poz. 542 ze zm.) RTVU ����������������������������� ustawa z 29.12.1992 r. o radiofonii i telewizji (tekst jedn. Dz.U. Dz.U. z 2001 r. Nr 14, poz. 147 ze zm.) z 2011 r. Nr 43, poz. 226 ze zm.) XII Wykaz skrótów SamGminU �������������������� ustawa z 8.3.1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. SamPowU ��������������������� ustawa z 5.6.1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz.U. SamWojU ���������������������� ustawa z 5.6.1998 r. o samorządzie województwa (tekst jedn. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) z 2013 r. poz. 595 ze zm.) Dz.U. z 2013 r. poz. 596 ze zm.) StanWojU ����������������������� ustawa z 29.8.2002 r. o stanie wojennym oraz kompetencjach Na- czelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i jego podległości konstytucyj- nym organom Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 156, poz. 1301 ze zm.) StanWyjU ����������������������� ustawa z 21.6.2002 r. o stanie wyjątkowym (Dz.U. Nr 113, poz. 985 TKU ������������������������������� ustawa z 1.8.1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz.U. Nr 102, TSU �������������������������������� ustawa z 26.3.1982 r. o Trybunale Stanu (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r. ze zm.) poz. 643 ze zm.) Nr 101, poz. 925 ze zm.) 2. Czasopisma i publikatory Dz.U. ������������������������������ Dziennik Ustaw Dz.Urz. UE �������������������� Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej GSP �������������������������������� Gdańskie Studia Prawnicze M.P. �������������������������������� Monitor Polski OSNCPiUS �������������������� Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna, Pracy i Ubez- pieczeń Społecznych OSNKW ������������������������� Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Karna i Izba Wojskowa OTK ������������������������������� Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego OTK-A ��������������������������� Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego Seria A OTK-B ��������������������������� Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego Seria B PiP ���������������������������������� Państwo i Prawo PPiA ������������������������������� Przegląd Prawa i Administracji PS ����������������������������������� Przegląd Sejmowy SP ����������������������������������� Studia Prawnicze 3. Inne EWG ������������������������������ Europejska Wspólnota Gospodarcza EWWiS �������������������������� Europejska Wspólnota Węgla i Stali KBW ������������������������������ Krajowe Biuro Wyborcze KRRiT ��������������������������� Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji m.in. ������������������������������� między innymi nast. �������������������������������� następny (-a, -e) NBP �������������������������������� Narodowy Bank Polski NIK �������������������������������� Najwyższa Izba Kontroli Nr ���������������������������������� numer NSA ������������������������������� Naczelny Sąd Administracyjny orz� ��������������������������������� orzeczenie PKW ������������������������������� Państwowa Komisja Wyborcza Wykaz skrótów XIII post. ������������������������������� postanowienie RPO ������������������������������� Rzecznik Praw Obywatelskich RUE ������������������������������� Rada Unii Europejskiej SN ��������������������������������� Sąd Najwyższy SN (7) ���������������������������� Sąd Najwyższy w składzie siedmiu sędziów tekst jedn. ���������������������� tekst jednolity TK ��������������������������������� Trybunał Konstytucyjny TS ���������������������������������� Trybunał Stanu tzn. �������������������������������� to znaczy tzw� �������������������������������� tak zwany (-a, -e) uchw. ����������������������������� uchwała UE ��������������������������������� Unia Europejska wyr� ������������������������������� wyrok z� ������������������������������������ zeszyt WYKAZ PODSTAWOWEJ LITERATURY B. Banaszak, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2012 P. Chmielnicki (red.), Konstytucyjny system władz publicznych, Warszawa 2009 L. Garlicki (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku. Ko- mentarz (t. I–V), Warszawa 2005 L. Garlicki, Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Warszawa 2012 (i poprzednie) D. Górecki (red.), Polskie prawo konstytucyjne, Warszawa 2012 J. Kuciński, Konstytucyjny ustrój państwowy Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2003 J. Mordwiłko, Wybór aktów prawnych do nauki prawa konstytucyjnego, Warszawa 2012 P. Sarnecki (red.), Prawo konstytucyjne RP, Warszawa 2010 (i poprzednie) W. Skrzydło, Polskie prawo konstytucyjne, Lublin 2008 W. Skrzydło, Ustrój polityczny RP, Warszawa 2004 A. Szmyt (red.), Leksykon prawa konstytucyjnego. 100 podstawowych pojęć, Warszawa 2010 J. Wawrzyniak, Zarys polskiego ustroju konstytucyjnego, Warszawa 1997 P. Winczorek, Komentarz do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2000 P. Winczorek, Polska pod rządami Konstytucji z 1997 roku, Warszawa 2006 Z. Witkowski (red.), Prawo konstytucyjne, Toruń 2011 H. Zięba-Załucka (red.), System organów państwowych w Konstytucji Rzeczypospolitej M. Zubik (red.), Konstytucja III RP w tezach orzeczniczych Trybunału Konstytucyjnego Polskiej, Warszawa 2005 i wybranych sądów, Warszawa 2011 PRZEDMOWA Niniejsza publikacja w zamyśle autorów ma przede wszystkim ułatwić studentom wydziałów prawa i administracji studiowanie prawa konstytucyjnego oraz przedmiotów pokrewnych. Książka ma zarazem służyć jako pomoc dla kandydatów na wszelkiego ro- dzaju aplikacje prawnicze. Może być ona użyteczna także dla studentów wielu nauk hu- manistycznych, takich jak politologia, stosunki międzynarodowe czy dziennikarstwo, jak również dla wszystkich innych studentów pragnących uzupełnić wiedzę na temat prawa konstytucyjnego Rzeczypospolitej Polskiej. Książka może ponadto okazać się pomocna dla wszystkich osób biorących udział w życiu publicznym, w szczególności dziennikarzy, polityków oraz osób pełniących różnorodne funkcje w administracji publicznej. Celem tego opracowania jest przedstawienie problematyki prawnokonstytucyjnej w syntetycznej formie, jako uzupełnienie wykładu akademickiego prawa konstytucyjne- go. Autorzy dołożyli starań, aby w sposób jak najbardziej zwięzły przedstawić kluczowe zagadnienia tej gałęzi prawa. Aby przedstawić sposób rozumienia i działanie poszcze- gólnych instytucji w praktyce w treści książki zawarto liczne odwołania do orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, którego rola w procesie funkcjonowania Konstytucji Rze- czypospolitej Polskiej jest niezwykle istotna. Wykresy i tabele mają zapewnić przejrzysty sposób przedstawienia niektórych zagadnień. Niniejsza książka uwzględnia stan prawny obowiązujący w dniu 1 października 2013 r. Należy jednocześnie zasygnalizować, że w momencie oddania publikacji do druku w Sej- mie trwają prace nad nowymi regulacjami rangi ustawowej dotyczącymi niektórych przed- stawionych w tej książce zagadnień. W tym kontekście trzeba przede wszystkim wspo- mnieć o toczących się w Sejmie pracach nad nową ustawą o Trybunale Konstytucyjnym. Autorzy pragną złożyć szczególne podziękowania doc. dr. Ryszardowi Piotrowskiemu z Katedry Prawa Konstytucyjnego Uniwersytetu Warszawskiego, którego uwagi pomogły w udoskonaleniu niniejszej publikacji. Wszelkie ewentualne niedopatrzenia, jakie mogą się znaleźć w treści tej książki wynikają z wyłącznej winy autorów. Za pomoc w postaci cennych uwag co do najbardziej zasadnego sposobu przedstawienia pewnych zagadnień autorzy składają wyrazy wdzięczności kolegom z Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwer- sytetu Warszawskiego. Autorzy ROZDZIAŁ I AKSJOLOGICZNE FUNDAMENTY KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Literatura: C. Banasiński, Konstytucyjne podstawy ustroju gospodarczego, [w:] M. Wierz- bowski, H. Gronkiewicz-Waltz (red.), Prawo gospodarcze. Zagadnienia administracyjnoprawne, Warszawa 2009; B. Banaszak, Zasada równości w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, [w:] L. Garlicki, A. Szmyt (red.), Sześć lat Konstytucji RP. Doświadczenia i inspiracje, Warszawa 2003; B. Banaszak, Prawo konstytucyjne, Warszawa 2010; K. Działocha, L. Garlicki, P. Sarnecki, W. Sokolewicz, J. Trzciński, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, t. III, Warszawa 2003; L. Garlicki, Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Warszawa 2006 i nast.; G. Gra- bowska, Dzieje polskiego konstytucjonalizmu, [w:] Idee humanistyczne Renesansu w integracji europejskiej, Radom 2002; J. Kuciński, Konstytucyjny ustrój państwowy Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2003; J. Kuciński, W.J. Wołpiuk, Zasady ustroju politycznego państwa w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku, Warszawa 2012; R. Sarkowicz, J. Stelmach, Filozofia prawa XIX i XX w., Kraków 1999; P. Sarnecki (red.), Prawo konstytucyjne RP, Warszawa 2008; W. Skrzy- dło, Polskie prawo konstytucyjne, Lublin 2010; W. Sokolewicz, komentarz do art. 7, [w:] K. Dzia- łocha, L. Garlicki, P. Sarnecki, W. Sokolewicz, J. Trzciński, Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej. Komentarz, t. V, Warszawa 2007; M. Zubik (red.), Konstytucja III RP w tezach orzeczniczych Trybunału Konstytucyjnego i wybranych sądów, Warszawa 2011. Orzecznictwo: orz. TK z 9.3.1988 r., U 7/87, OTK 1988, Nr 1, poz. 1; wyr. TK z 25.11.1997 r., K 26/97, OTK 1997, Nr 5–6, poz. 64; wyr. TK z 25.6.2002 r., K 45/01, OTK-A 2002, Nr 4, poz. 46; wyr. TK z 4.4.2001 r., K 11/00, OTK 2001, Nr 3, poz. 54; wyr. TK z 5.3.2003 r., K 7/01, OTK-A 2003, Nr 3, poz. 19; wyr. TK z 18.2.2003 r., K 24/02, OTK-A 2003, Nr 2, poz. 11; wyr. 27.5.2003 r., K 11/03, OTK-A 2003, Nr 5, poz. 43; wyr. z 7.2.2001 r., K 27/00, OTK 2001, Nr 2, poz. 29; wyr. TK z 18.1.2006 r., K 21/05, OTK-A 2006, Nr 1, poz. 4. www.testy-prawnicze.pl 
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Prawo konstytucyjne. Kompendium
Autor:
, ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: