Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00291 005147 14683182 na godz. na dobę w sumie
Prawo konstytucyjne. Zbiór aktów prawnych - ebook/pdf
Prawo konstytucyjne. Zbiór aktów prawnych - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 730
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-5026-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> konstytucyjne
Porównaj ceny (książka, ebook (-5%), audiobook).

Zbiór ustaw zawiera ustawy:

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej

Ustawa o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych

Ustawa o języku polskim

Ustawa o obywatelstwie polskim

Ustawa o partiach politycznych

Prawo o zgromadzeniach (wyciąg)

Ustawa o gwarancjach wolności sumienia i wyznania (wyciąg)

Ustawa o ochronie informacji niejawnych (wyciąg)

Prawo o stowarzyszeniach (wyciąg)

Ustawa o umowach międzynarodowych

Kodeks wyborczy

Ustawa o orderach i odznaczeniach (wyciąg)

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

EDYCJA SĄDOWA PRAWO KONSTYTUCYJNE Zbiór aktów prawnych Wprowadzenie Prof. dr hab. Mirosław Granat Prof. dr hab. Marek Zubik EDYCJA SĄDOWA Prawo konstytucyjne Polecamy inne nasze publikacje z zakresu prawa konstytucyjnego: Bogusław Banaszak PRAWO KONSTYTUCYJNE, wyd. 6 Studia Prawnicze Paweł Sarnecki PRAWO KONSTYTUCYJNE RP, wyd. 8 Podręczniki Prawnicze Mariusz Stepaniuk PRAWO KONSTYTUCYJNE. ORGANY OCHRONY PRAWA Aplikacje Prawnicze L. Garlicki (wprow.) KONSTYTUCJA RP, wyd. 11 Teksty Ustaw Becka KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, wyd. 10 Twoje Prawo www.ksiegarnia.beck.pl Prawo konstytucyjne Teksty jednolite wraz z wprowadzeniem prof. dr. hab. Mirosława Granata i prof. dr. hab. Marka Zubika oraz z indeksem rzeczowym WYDAWNICTWO C.H. BECK WARSZAWA 2013 Prawo konstytucyjne Stan prawny: 1 marca 2013 r. Wydawca: Aneta Flisek © Wydawnictwo C. H. Beck 2013 Informacje wydawcy: Spisy treści poszczególnych ak- tów oraz tytuły artykułów umieszczone w nawia- sach kwadratowych pochodzą od redakcji. Są one, tak jak i przypisy, chronione prawem autorskim. Wydawnictwo C. H. Beck, Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: Wydawnictwo C. H. Beck Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-5025-7 ISBN e-book 978-83-255-5026-4 Spis treści Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wprowadzenie – Prof. dr hab. Mirosław Granat, Prof. dr hab. Marek Zubik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XV XI Rozdział I. Rzeczpospolita 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwiet- nia 1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Ustawa o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych z dnia 31 stycznia 1980 r. (Dz.U. Nr 7, poz. 18) – wyciąg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Ustawa o języku polskim z dnia 7 października 1999 r. (Dz.U. Nr 90, poz. 999) – wyciąg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział II. Wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela stawowych wolności stawowych wolności, dotyczący zniesienia kary śmierci 4. Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wol- ności z dnia 4 listopada 1950 r. (Dz.U. 1993, Nr 61, poz. 284) 5. Protokół nr 1 do Konwencji o ochronie praw człowieka i pod- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. Protokół nr 4 do Konwencji o ochronie praw człowieka i podsta- wowych wolności, zapewniający niektóre prawa i wolności inne niż już zawarte w Konwencji i Protokole nr 1 do Konwencji . 7. Protokół nr 6 do Konwencji o ochronie praw człowieka i pod- . . . . 8. Protokół nr 7 do Konwencji o ochronie praw człowieka i pod- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9. Protokół nr 12 do Konwencji o ochronie praw człowieka i pod- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10. Protokół nr 13 do Konwencji o ochronie praw człowieka i pod- stawowych wolności, dotyczący zniesienia kary śmierci we wszystkich okolicznościach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11. Protokół nr 14 do Konwencji o ochronie praw człowieka i pod- . stawowych wolności zmieniający system kontroli Konwencji stawowych wolności stawowych wolności 3 59 63 67 85 87 90 93 97 100 103 V Spis treści 12. Ustawa o obywatelstwie polskim z dnia 2 kwietnia 2009 r. (Dz.U. 2012, poz. 161) – wyciąg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13. Ustawa o partiach politycznych z dnia 27 czerwca 1997 r. (Dz.U. Nr 98, poz. 604) – wyciąg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14. Prawo o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 r. (Dz.U. Nr 20, poz. 104) – wyciąg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15. Ustawa o gwarancjach wolności sumienia i wyznania z dnia 17 maja 1989 r. (Dz.U. Nr 29, poz. 155) – wyciąg . . . . . . . . 16. Prawo o zgromadzeniach z dnia 5 lipca 1990 r. (Dz.U. Nr 51, poz. 297) – wyciąg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział III. Źródła prawa 17. Ustawa o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych in- nych aktów prawnych z dnia 20 lipca 2000 r. (Dz.U. Nr 62, poz. 718) – wyciąg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18. Ustawa o umowach międzynarodowych z dnia 14 kwiet- nia 2000 r. (Dz.U. Nr 39, poz. 443) – wyciąg . . . . . . . . . . . . 19. Ustawa o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 95) – wyciąg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20. Ustawa o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 r. (Dz.U. Nr 91, poz. 578) – wyciąg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21. Ustawa o samorządzie województwa z dnia 5 czerwca 1998 r. (Dz.U. Nr 91, poz. 576) – wyciąg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22. Ustawa o wojewodzie i administracji rządowej w wojewódz- twie z dnia 23 stycznia 2009 r. (Dz.U. Nr 31, poz. 206) – wyciąg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział IV. Prawo wyborcze i referenda 23. Kodeks wyborczy z dnia 5 stycznia 2011 r. (Dz.U. Nr 21, poz. 112) – wyciąg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24. Ustawa Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy z dnia 5 stycznia 2011 r. (Dz.U. Nr 21, poz. 113) – wyciąg . . 25. Ustawa o referendum ogólnokrajowym z dnia 14 marca 2003 r. (Dz.U. Nr 57, poz. 507) – wyciąg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział V. Prawo parlamentarne 106 107 125 133 140 145 161 167 169 171 173 177 326 328 26. Ustawa o wykonywaniu mandatu posła i senatora z dnia 9 maja 1996 r. (Dz.U. Nr 73, poz. 350) – wyciąg . . . . . . . . . 341 VI Spis treści 27. Ustawa o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa z dnia 7 lipca 2005 r. (Dz.U. Nr 169, poz. 1414) – wyciąg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28. Ustawa o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli z dnia 24 czerwca 1999 r. (Dz.U. Nr 62, poz. 688) – wyciąg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29. Ustawa o sejmowej komisji śledczej z dnia 21 stycznia 1999 r. (Dz.U. Nr 35, poz. 321) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30. Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992 r. (M.P. Nr 26, poz. 185) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31. Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Zasady Etyki Posel- skiej z dnia 17 lipca 1998 r. (M.P. Nr 24, poz. 338) . . . . . . . 32. Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej – Regulamin Senatu z dnia 23 listopada 1990 r. (M.P. 1991, Nr 2, poz. 11) – wyciąg 475 361 369 375 385 474 497 499 502 506 508 Rozdział VI. Władza wykonawcza 33. Uchwała Zgromadzenia Narodowego Regulamin Zgromadzenia Narodowego zwołanego w celu złożenia przysięgi przez nowo wybranego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 grud- nia 2000 r. (M.P. Nr 40, poz. 774) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34. Ustawa o uposażeniu byłego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 maja 1996 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 356) . . . . 35. Ustawa o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 listopada 1967 r. (Dz.U. Nr 44, poz. 220) – wyciąg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36. Ustawa o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczy- pospolitej Polskiej poza granicami państwa z dnia 17 grud- nia 1998 r. (Dz.U. Nr 162, poz. 1117) – wyciąg . . . . . . . . . . 37. Ustawa o Radzie Ministrów z dnia 8 sierpnia 1996 r. (Dz.U. Nr 106, poz. 492) – wyciąg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38. Uchwała Nr 49 Rady Ministrów Regulamin pracy Rady Mini- strów z dnia 19 marca 2002 r. (M.P. Nr 13, poz. 221) – wyciąg 517 39. Ustawa o działach administracji rządowej z dnia 4 wrześ- nia 1997 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 943) – wyciąg . . . . . . . . . . . 40. Ustawa o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej z dnia 8 października 2010 r. (Dz.U. Nr 213, poz. 1395) – wyciąg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 520 533 VII Spis treści Rozdział VII. Sądy, trybunały oraz prokuratura 41. Prawo o ustroju sądów powszechnych z dnia 27 lipca 2001 r. (Dz.U. Nr 98, poz. 1070) – wyciąg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42. Ustawa o Sądzie Najwyższym z dnia 23 listopada 2002 r. (Dz.U. Nr 240, poz. 2052) – wyciąg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43. Prawo o ustroju sądów administracyjnych z dnia 25 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 153, poz. 1269) – wyciąg . . . . . . . . . . . . . 44. Ustawa o Trybunale Konstytucyjnym z dnia 1 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 102, poz. 643) – wyciąg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45. Uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Trybunału Konsty- tucyjnego w sprawie Regulaminu Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3 października 2006 r. (M.P. Nr 72, poz. 720) . . . . . . . 46. Kodeks postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz.U. Nr 43, poz. 296) – wyciąg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47. Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (Dz.U. Nr 30, poz. 168) – wyciąg . . . . . . . . . . . . . . . 48. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi z dnia 30 sierpnia 2002 r. (Dz.U. Nr 153, poz. 1270) – wy- ciąg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49. Kodeks postępowania karnego z dnia 6 czerwca 1997 r. (Dz.U. Nr 89, poz. 555) – wyciąg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia z dnia 24 sierpnia 2001 r. (Dz.U. Nr 106, poz. 1148) – wyciąg . . . . 51. Ordynacja podatkowa z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 137, poz. 926) – wyciąg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52. Ustawa o Trybunale Stanu z dnia 26 marca 1982 r. (Dz.U. Nr 11, poz. 84) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53. Ustawa o Krajowej Radzie Sądownictwa z dnia 12 maja 2011 r. (Dz.U. Nr 126, poz. 714) – wyciąg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54. Ustawa o prokuraturze z dnia 20 czerwca 1985 r. (Dz.U. Nr 31, poz. 138) – wyciąg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 545 552 555 559 583 599 603 604 605 607 608 612 629 632 Rozdział VIII. Organy kontroli państwowej i ochrony prawa. Finanse publiczne 55. Ustawa o Najwyższej Izbie Kontroli z dnia 23 grudnia 1994 r. (Dz.U. 1995, Nr 13, poz. 59) – wyciąg . . . . . . . . . . . . . . . . . 641 VIII Spis treści 56. Ustawa o Rzeczniku Praw Obywatelskich z dnia 15 lipca 1987 r. (Dz.U. Nr 21, poz. 123) – wyciąg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57. Ustawa o Rzeczniku Praw Dziecka z dnia 6 stycznia 2000 r. (Dz.U. Nr 6, poz. 69) – wyciąg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58. Ustawa o radiofonii i telewizji z dnia 29 grudnia 1992 r. (Dz.U. 1993, Nr 7, poz. 34) – wyciąg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59. Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) – wyciąg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60. Ustawa o sposobie obliczania wartości rocznego produktu krajowego brutto z dnia 26 października 2000 r. (Dz.U. Nr 114, poz. 1188) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61. Ustawa o Narodowym Banku Polskim z dnia 29 sierp- nia 1997 r. (Dz.U. Nr 140, poz. 938) – wyciąg . . . . . . . . . . . Rozdział IX. Stany nadzwyczajne 62. Ustawa o stanie wojennym oraz o kompetencjach Naczel- nego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 sierpnia 2002 r. (Dz.U. Nr 156, poz. 1301) – wyciąg . . . . 63. Ustawa o stanie wyjątkowym z dnia 21 czerwca 2002 r. (Dz.U. Nr 113, poz. 985) – wyciąg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64. Ustawa o stanie klęski żywiołowej z dnia 18 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 62, poz. 558) – wyciąg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65. Ustawa o wyrównywaniu strat majątkowych wynikających z ograniczenia w czasie stanu nadzwyczajnego wolności i praw człowieka i obywatela z dnia 22 listopada 2002 r. (Dz.U. Nr 233, poz. 1955) – wyciąg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Indeks rzeczowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 645 652 657 661 670 672 683 689 692 695 697 IX Wykaz skrótów AdmRządWojU . . . . . Ustawa o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (22) AktyNormU . . . . . . . Ustawa o ogłaszaniu aktów normatywnych i nie- których innych aktów prawnych (17) DziałAdmRzU . . . . . . Ustawa o działach administracji rządowej (39) EtykaPoselska . . . . . . Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Zasady Etyki Poselskiej (31) FinPubU . . . . . . . . . . Ustawa o finansach publicznych (65) GodBarHymnRPU . . . Ustawa o godle, barwach i hymnie Rzeczypospoli- tej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych z dnia 31 stycznia 1980 r. (2) InicjatUstawU . . . . . . Ustawa o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli (28) JęzPolskiU . . . . . . . . Ustawa o języku polskim (3) KlęskaŻywU . . . . . . . Ustawa o stanie klęski żywiołowej (70) KodeksWyb . . . . . . . . Kodeks wyborczy (23) KomisjaŚlU . . . . . . . . Ustawa o komisji śledczej (29) Konstytucja . . . . . . . . Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (1) Konwencja . . . . . . . . Konwencja o ochronie praw człowieka i podsta- wowych wolności (4) KPA . . . . . . . . . . . . . Kodeks postępowania administracyjnego (51) KPC . . . . . . . . . . . . . Kodeks postępowania cywilnego (50) KPK . . . . . . . . . . . . . Kodeks postępowania karnego (53) KPW . . . . . . . . . . . . . Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (54) (26) KRSU . . . . . . . . . . . . Ustawa o Krajowej Radzie Sądownictwa (58) LobbingU . . . . . . . . . Ustawa o działalności lobbingowej w procesie sta- nowienia prawa (27) MandPosłSenU . . . . . Ustawa o wykonywaniu mandatu posła i senatora NBPU . . . . . . . . . . . . Ustawa o Narodowym Banku Polskim (67) NIKU . . . . . . . . . . . . Ustawa o Najwyższej Izbie Kontroli (61) ObrRPU . . . . . . . . . . Ustawa o powszechnym obowiązku obrony Rze- czypospolitej Polskiej (35) ObywPolskU . . . . . . . Ustawa o obywatelstwie polskim (12) OrdPU . . . . . . . . . . . Ordynacja podatkowa (55) PartieU . . . . . . . . . . . Ustawa o partiach politycznych (13) XI Wykaz skrótów PKBU . . . . . . . . . . . . Ustawa o sposobie obliczania wartości rocznego produktu krajowego brutto (66) PostAdmU . . . . . . . . . Prawo o postępowaniu przed sądami administra- cyjnymi (47) ProkU . . . . . . . . . . . . Ustawa o prokuraturze (59) Protokół1K . . . . . . . . Protokół nr 1 do Konwencji o ochronie praw czło- wieka i podstawowych wolności Protokół4K . . . . . . . . Protokół nr 4 do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, zapewniający niektóre prawa i wolności inne niż już zawarte w Konwencji i Protokole nr 1 do Konwencji Protokół6K . . . . . . . . Protokół nr 6 do Konwencji o ochronie praw czło- wieka i podstawowych wolności, dotyczący znie- sienia kary śmierci Protokół7K . . . . . . . . Protokół nr 7 do Konwencji o ochronie praw czło- wieka i podstawowych wolności Protokół12K . . . . . . . Protokół nr 12 do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności Protokół13K . . . . . . . Protokół nr 13 do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, dotyczący zniesienia kary śmierci we wszystkich okoliczno- ściach Protokół14K . . . . . . . Protokół nr 14 do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności zmieniający system kontroli Konwencji PrStowU . . . . . . . . . . Prawo o stowarzyszeniach (14) PrUSP . . . . . . . . . . . . Prawo o ustroju sądów powszechnych (44) PrZgrom . . . . . . . . . . Prawo o zgromadzeniach (16) PrzepWprKodWybU . Ustawa Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks RadaMinRegulamin . . Uchwała Nr 49 Rady Ministrów Regulamin pracy wyborczy (24) Rady Ministrów (38) RadaMinU . . . . . . . . . Ustawa o Radzie Ministrów (37) ReferU . . . . . . . . . . . Ustawa o referendum ogólnokrajowym (25) RPDU . . . . . . . . . . . . Ustawa o Rzeczniku Praw Dziecka (63) RPOU . . . . . . . . . . . . Ustawa o Rzeczniku Praw Obywatelskich (62) RTVU . . . . . . . . . . . . Ustawa o radiofonii i telewizji (64) SamGminU . . . . . . . . Ustawa o samorządzie gminnym (19) SamPowiatU . . . . . . . Ustawa o samorządzie powiatowym (20) SamWojewU . . . . . . . Ustawa o samorządzie województwa (21) SejmRegulamin . . . . . Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (30) SenatRegulamin . . . . . Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej – Re- gulamin Senatu (32) XII Wykaz skrótów SiłyZbrojneU . . . . . . . Ustawa o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbroj- nych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa (40) SNU . . . . . . . . . . . . . Ustawa o Sądzie Najwyższym (45) StanWojennyU . . . . . . Ustawa o stanie wojennym oraz o kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom Rze- czypospolitej Polskiej (68) StanWyjątU . . . . . . . . Ustawa o stanie wyjątkowym (69) StratyMajątkoweU . . . Ustawa o wyrównywaniu strat majątkowych wy- nikających z ograniczenia w czasie stanu nadzwy- czajnego wolności i praw człowieka i obywatela (71) SumWyznU . . . . . . . . Ustawa o gwarancjach wolności sumienia i wy- znania (15) TKU . . . . . . . . . . . . . Ustawa o Trybunale Konstytucyjnym (48) TSU . . . . . . . . . . . . . Ustawa o Trybunale Stanu (56) UmowyMiędzynarU . . Ustawa o umowach międzynarodowych (18) UposażeniePrezydU . . Ustawa o uposażeniu byłego Prezydenta Rzeczy- pospolitej Polskiej (34) UstrójSądówAdmU . . Prawo o ustroju sądów administracyjnych (46) WspółpracaRMU . . . . Ustawa o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członko- stwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europej- skiej (42) ZgromNarRegulamin . Uchwała Zgromadzenia Narodowego Regulamin Zgromadzenia Narodowego zwołanego w celu zło- żenia przysięgi przez nowo wybranego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (33) ZgromOSędziówTK . . Uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Try- bunału Konstytucyjnego w sprawie Regulaminu Trybunału Konstytucyjnego (49) XIII Wprowadzenie Prof. dr hab. Mirosław Granat, kierownik Katedry Prawa Konstytucyjnego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Prof. dr hab. Marek Zubik, kierownik Katedry Prawa Konstytucyjnego Uniwersytetu Warszawskiego Dokonana w Polsce przeszło dwie dekady temu transformacja ustro- jowa oraz przywrócenie właściwego znaczenia ustawy zasadniczej, tak dla życia państwa, jak i zapewnienia odpowiednich gwarancji jednost- kom, zmieniły również postrzeganie prawa konstytucyjnego jako ga- łęzi nauk prawnych. Ornamentacyjna i niejednokrotnie ideologizująca funkcja ustawy zasadniczej ustąpiła miejsca roli Konstytucji RP jako aktu normatywnego nadającego się do bieżącego wykorzystania w ra- mach funkcjonowania organów państwa oraz w ramach mechanizmów ochrony wolności i praw człowieka i obywatela. W ślad za tymi zmianami przeobrażenia dotknęły sposobów i tre- ści nauczania prawa konstytucyjnego w ramach kształcenia studentów, nie tylko zresztą kierunków prawniczych. Znacznie wzrosło zaintere- sowanie kwestiami statusu prawnego jednostki w państwie, mechani- zmów funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego, prawa wybor- czego i parlamentarnego, czy sądownictwa konstytucyjnego, ze szcze- gólnym uwzględnieniem skargi konstytucyjnej. Demokratyczny sposób sprawowania rządów wymusił również wykorzystanie ustawy zasadni- czej przy rozwiązywaniu sporów pojawiających się w ramach bieżą- cego funkcjonowania życia politycznego. Wreszcie powstały nowe wy- zwania przed państwem, a co za tym idzie i prawem konstytucyjnym, wiążące się chociażby z przyjmowanymi zobowiązaniami międzyna- rodowymi, a przede wszystkim członkostwem Polski w Unii Europej- skiej. Chociaż nowoczesne techniki przekazywania informacji dają nie- znane dotąd możliwości związane z kształtem i formą różnego typu pomocy naukowych i dydaktycznych, to jednak nie odeszły z uży- cia – tak w ramach kursów akademickich, jak i życia zawodowego prawników – książkowe zbiory aktów normatywnych. Zdecydowali- śmy się zatem na przygotowanie nowej publikacji, dostosowanej do potrzeb uniwersyteckich wykładów prawa konstytucyjnego, jak i sądo- wego stosowania Konstytucji RP. XV Wprowadzenie Niniejszy zbiór aktów normatywnych służyć może zarówno jako ma- teriał dydaktyczny dla studentów studiów prawniczych i administracyj- nych, jak i być wykorzystywany w praktyce związanej ze stosowaniem prawa. Jest wyrazem naszych doświadczeń dydaktycznych. Staraliśmy się zachować, gdzie było to możliwe, pełne teksty aktów normatyw- nych. Inne niekiedy wymagały pewnych skrótów. W pełni wszakże zaprezentowano podstawowy materiał źródłowy do nauki prawa kon- stytucyjnego. Zbiór zawiera przede wszystkim krajowe przepisy prawa. Uzupełniliśmy go jednak o najdonioślejsze w bieżącej praktyce źró- dło prawa międzynarodowego regulujące wolności i praw człowieka, czyli Konwencję o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolno- ści z 1950 r. Struktura wewnętrzna zbioru została oparta na podstawowych blo- kach tematycznych realizowanych w ramach wykładów uniwersytec- kich oraz systematyce Konstytucji RP. Mamy nadzieję, że ułatwi to poruszanie się w obrębie, obiektywnie dużej liczby aktów normatyw- nych. Wszystkie akty normatywne zostały przedstawione w stanie praw- nym obowiązującym na dzień 1 marca 2013 r. Chcieliśmy w tym miejscu podziękować Panu mgr Robertowi Ryb- skiemu, doktorantowi w Katedrze Prawa Konstytucyjnego Uniwersy- tetu Warszawskiego, za pomoc w przygotowaniu publikacji. XVI Rozdział I. Rzeczpospolita Konstytucja 1 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483) (sprost.: Dz.U. 2001, Nr 28, poz. 319; zm.: Dz.U. 2006, Nr 200, poz. 1471; 2009, Nr 114, poz. 946) Spis treści Art. 1–29 Rozdział I. Rzeczpospolita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30–86 Rozdział II. Wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela . . . . . 30–37 Zasady ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38–56 Wolności i prawa osobiste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57–63 Wolności i prawa polityczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64–76 Wolności i prawa ekonomiczne, socjalne i kulturalne . . . . . . . . . . . 77–81 Środki ochrony wolności i praw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82–86 Obowiązki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział III. Źródła prawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87–94 Rozdział IV. Sejm i Senat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95–125 Wybory i kadencja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96–101 Posłowie i senatorowie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102–108 Organizacja i działanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109–124 Referendum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 Rozdział V. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej . . . . . . . . . . . . . . . . 126–145 Rozdział VI. Rada Ministrów i administracja rządowa . . . . . . . . . . . . 146–162 Rozdział VII. Samorząd terytorialny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163–172 Rozdział VIII. Sądy i Trybunały . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173–201 Sądy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175–187 Trybunał Konstytucyjny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188–197 Trybunał Stanu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198–201 Rozdział IX. Organy kontroli państwowej i ochrony prawa . . . . . . . . . 202–215 Najwyższa Izba Kontroli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202–207 Rzecznik Praw Obywatelskich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208–212 Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213–215 Rozdział X. Finanse publiczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216–227 Rozdział XI. Stany nadzwyczajne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228–234 Rozdział XII. Zmiana Konstytucji 235 Rozdział XIII. Przepisy przejściowe i końcowe . . . . . . . . . . . . . . . . . 236–243 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . W trosce o byt i przyszłość naszej Ojczyzny, odzyskawszy w 1989 roku możliwość suwerennego i demokratycznego stanowienia o Jej losie, my, Naród Polski – wszyscy obywatele Rzeczypospolitej, 3
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Prawo konstytucyjne. Zbiór aktów prawnych
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: