Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00325 006670 9770890 na godz. na dobę w sumie
Prawo konstytucyjne porównawcze - ebook/pdf
Prawo konstytucyjne porównawcze - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 262
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-6914-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Niniejsza publikacja omawia najważniejsze kwestie związane z prawem konstytucyjnym porównawczym. W książce przedstawiono omówienie różnych kultur prawnych, dzięki którym wykształciło się bogactwo rozwiązań ustrojowych oraz opisano kolejne instytucje prawa konstytucyjnego porównawczego. Wyznaczone naturą tej książki ramy objętościowe poszczególnych rozdziałów nie pozwoliły oczywiście zawrzeć w nich wszystkich interesujących rozwiązań ustrojowych znanych nauce o ustrojach państwowych, co zmusiło Autorów do dokonywania pewnej selekcji, czy uogólniania
pewnych problemów posiadających rozbudowaną bazę teoretyczną. Rozdziały zostały jednak wyposażone w obszerne wskazania bibliograficzne, dzięki, którym zainteresowany Czytelnik z łatwością będzie mógł pogłębić swoją wiedzę w interesującym go aspekcie. Po każdym z rozdziałów znajdują się pytania testowe. Ogółem Czytelnik znajdzie w tym opracowaniu blisko tysiąc pytań testowych wraz z kartami odpowiedzi. Taka ilość pytań pozwala na objęcie nimi nie tylko podstawowych zagadnień związanych z tematyką książki, ale także pytań nie raz bardzo szczegółowych.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

TESTY BECKA Bogumił Szmulik (red.) Andrzej Pogłódek (red.) PRAWO KONSTYTUCYJNE PORÓWNAWCZE Wydawnictwo C.H.BECK TESTY BECKA Prawo konstytucyjne porównawcze W sprzedaży: P. Sarnecki PRAWO KONSTYTUCYJNE RP, wyd. 8 Podręczniki Prawnicze B. Szmulik SKARGA KONSTYTUCYJNA. POLSKI MODEL NA TLE PORÓWNAWCZYM Monografie Prawnicze A. Szmyt (red.) LEKSYKON PRAWA KONSTYTUCYJNEGO 100 PODSTAWOWYCH POJĘĆ Encyklopedie i Leksykony B. Banaszak PRAWO KONSTYTUCYJNE, wyd. 5 Studia Prawnicze B. Szmulik (red.) USTROJE KONSTYTUCYJNE PAŃSTW WSPÓŁCZESNYCH Testy Becka www.ksiegarnia.beck.pl PRAWO KONSTYTUCYJNE PORÓWNAWCZE Redaktor: prof. Bogumił Szmulik Profesor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i Społecznej Akademii Nauk w Warszawie dr Andrzej Pogłódek Pracownik Katedry Prawa Konstytucyjnego Porównawczego i Współczesnych Systemów Politycznych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Autorzy: Owidiusz Mazurkiewicz, Andrzej Pogłódek, Bogusław Przywora, Bartłomiej Starzec, Bogumił Szmulik, Małgorzata Witek, Piotr Zientarski Wydawnictwo C.H.BECK Warszawa 2015 Wydawca: Joanna Ablewicz Korekta: Kinga Janas Projekt okładki: Robert Rogiński © Wydawnictwo C.H.Beck 2015 Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: DTPArt Druk i oprawa: Totem, Inowrocław ISBN 978-83-255-6913-6 ISBN e-book 978-83-255-6914-3 Spis treści Wprowadzenie ________________________________________________________ IX Wykaz skrótów ________________________________________________________ XI Rozdzia³ I. Nauka prawa konstytucyjnego porównawczego ___________________ 1 1. Test _____________________________________________________________ 8 2. Odpowiedzi do testu ______________________________________________ 12 Rozdzia³ II. Systemy prawne wspó³czesnego œwiata _________________________ 13   1. Uwagi wstępne   ___________________________________________________ 13   2. Rodzina prawa romańsko-germańskiego  _______________________________ 14   3. Anglosaska rodzina prawna  __________________________________________ 15   4. Muzułmański system prawny  _________________________________________ 17   5. Prawo tradycyjne  __________________________________________________ 18   6. Prawo hinduskie  __________________________________________________ 19   7. Prawo chińskie  ____________________________________________________ 19   8. Prawo japońskie  ___________________________________________________ 19   9. Rodzina prawa socjalistycznego  _______________________________________ 20 10. Test _____________________________________________________________ 20 11. Odpowiedzi do testu _______________________________________________ 27 Rozdzia³ III. Podstawy nauki konstytucji __________________________________ 28   1. Uwagi wstępne   ___________________________________________________ 28   2. Podział konstytucji   ________________________________________________ 29   3. Funkcje konstytucji  ________________________________________________ 32   4. Zmiana konstytucji   ________________________________________________ 33 5. Test _____________________________________________________________ 35 6. Odpowiedzi do testu _______________________________________________ 48 Rozdzia³ IV. Zasady konstytucyjne ________________________________________ 49 1. Test _____________________________________________________________ 53 2. Odpowiedzi do testu _______________________________________________ 63 Rozdzia³ V. Formy pañstwa. Modele ustrojowe _____________________________ 64   1. Typy i formy państwa  _______________________________________________ 64   2. Rodzaje systemów politycznych   ______________________________________ 66   3. Porównawcza typologia demokracji  ___________________________________ 69   4. Parlamentarna forma rządów  ________________________________________ 71   5. System prezydencki  ________________________________________________ 72 V Spis treœci   6. System rządów zgromadzenia  ________________________________________ 73 7. Test _____________________________________________________________ 74 8. Odpowiedzi do testu _______________________________________________ 85 Rozdzia³ VI. Zasady prawa wyborczego i systemy wyborcze _________________ 86   1. Uwagi wstępne  ___________________________________________________ 86   2. Funkcje prawa wyborczego  __________________________________________ 87   3. Zasady prawa wyborczego  __________________________________________ 87   4. Deformacje wyborcze  ______________________________________________ 90   5. Systemy wyborcze  _________________________________________________ 91   6. Przeprowadzanie wyborów i nadzór  __________________________________ 93 7. Test _____________________________________________________________ 94 8. Odpowiedzi do testu ______________________________________________ 109 Rozdzia³ VII. Partie i systemy partyjne ___________________________________ 110   1. Uwagi wstępne  __________________________________________________ 110   2. Rodzaje partii  ____________________________________________________ 111   3. Funkcje partii  ____________________________________________________ 112   4. Regulacja partii politycznych  ________________________________________ 113   5. Tworzenie partii politycznych  _______________________________________ 113   6. Opozycja  _______________________________________________________ 114   7. Lobbing  ________________________________________________________ 114   8. System partyjny  __________________________________________________ 115 9. Test ____________________________________________________________ 116 10. Odpowiedzi do testu ______________________________________________ 124 Rozdzia³ VIII. Instytucje demokracji bezpoœredniej ________________________ 125   1. Uwagi wstępne  __________________________________________________ 125   2. Referendum  _____________________________________________________ 126   3. Inicjatywa ludowa  ________________________________________________ 128   4. Zgromadzenie ludowe  _____________________________________________ 129   5. Konsultacja ludowa  _______________________________________________ 129 6. Weto __________________________________________________________ 130   7. Plebiscyt  ________________________________________________________ 130   8. Budżet partycypacyjny  _____________________________________________ 131   9. Odwołanie   _____________________________________________________ 131 10. Test ___________________________________________________________ 132 11. Odpowiedzi do testu ______________________________________________ 140 Rozdzia³ IX. Parlament ________________________________________________ 141   1. Uwagi wstępne  __________________________________________________ 141   2. Struktura parlamentu  ______________________________________________ 142   3. Kadencja parlamentu  ______________________________________________ 143   4. Funkcje parlamentu   ______________________________________________ 144 VI Spis treœci   5. Parlamentarzysta  _________________________________________________ 145 5.1. Mandat  _____________________________________________________ 146 5.2. Immunitet  __________________________________________________ 147 5.3. Zasada niepołączalności  ________________________________________ 147 5.4. Prawa i obowiązki  ____________________________________________ 148   6. Regulamin   ______________________________________________________ 148   7. Tryb prac   _______________________________________________________ 149   8. Struktura wewnętrzna  _____________________________________________ 149 9. Test ___________________________________________________________ 151 10. Odpowiedzi do testu ______________________________________________ 166 Rozdzia³ X. G³owa pañstwa ____________________________________________ 167   1. Uwagi wstępne  __________________________________________________ 167   2. Głowa państwa w systemie parlamentarno-gabinetowym  _________________ 169 2.1. Prezydent Republiki Włoskiej  ___________________________________ 171 2.2. Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej  __________ 172 2.3. Królestwo Hiszpanii  ___________________________________________ 174   3. Głowa państwa w systemie prezydenckim i półprezydenckim  _____________ 175 3.1. Prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki  ________________________ 175 3.2. Prezydent Republiki Francuskiej  _________________________________ 177   4. Uwagi końcowe  __________________________________________________ 178 5. Test ____________________________________________________________ 178 6. Odpowiedzi do testu ______________________________________________ 192 Rozdzia³ XI. Rz¹d _____________________________________________________ 193   1. Koncepcja rządu. Wyższy organ władzy wykonawczej  ____________________ 193   2. Skład i struktura rządu  _____________________________________________ 195   3. Sposoby i fazy tworzenia rządu  ______________________________________ 196   4. Odpowiedzialność rządu i ministrów   _________________________________ 198 5. Test ____________________________________________________________ 202 6. Odpowiedzi do testu ______________________________________________ 212 Rozdzia³ XII. S¹downictwo ze szczególnym uwzglêdnieniem s¹downictwa konstytucyjnego ______________________________________________________ 213   1. Uwagi wstępne  __________________________________________________ 214   2. Zasady organizacji i funkcjonowania władzy sądowniczej   _________________ 214   3. Organizacja sądownictwa konstytucyjnego  _____________________________ 220   4. Rys sądownictwa konstytucyjnego i skargi konstytucyjnej  _________________ 222   5. Pozycja ustrojowa sądów konstytucyjnych  _____________________________ 225   6. Rodzaje kontroli konstytucyjności prawa   ______________________________ 228   7. Cechy charakterystyczne skargi konstytucyjnej  _________________________ 229 8. Test ____________________________________________________________ 233 9. Odpowiedzi do testu ______________________________________________ 248 VII Wprowadzenie Wykład Prawa Konstytucyjnego Porównawczego powinien zająć w progra- mie studiów prawniczych ważne miejsce. Stanowi ono jedną z najstarszych dzie- dzin prawa znanych ludzkości. Początków tej dyscypliny prawniczej można szukać już w starożytnej Grecji. Dążenie bowiem do poznania zasad jakimi rządzą się są- siednie ludy, ich instytucji polityczno-ustrojowych dość szybko zaczęło przyciągać ludzką uwagę. W przypadku naszego państwa tradycje prawa konstytucyjnego po- równawczego także sięgają daleko swoimi korzeniami. Świadectwem tego są liczne przekazy czynione przez podróżników czy posłów do obcych państw o ich ustro- jach i porównywanie ich z urządzeniem politycznym Polski. Pod koniec XIX w. została wydana pierwsza polska praca poświęcona synte- tycznemu opisowi obcych państw (A. Okolski, Ustrój państw europejskich i Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Warszawa 1888). Prawo konstytucyjne porów- nawcze rozwijało się także przez cały wiek dwudziesty nie bacząc na różne porząd- ki ustrojowe w tym czasie, stopniowo torując sobie drogę, jako samodzielny przed- miot uniwersytecki. Obecnie na kilku uniwersytetach istnieją odrębne katedry lub zakłady, które w szczególności zajmować się mają rozwijaniem nauki i dydaktyki w tym zakresie (UJ, UKSW i UŁ). Stąd przedmiot ten powinien dziś być integral- nym elementem edukacji młodego polskiego prawnika. Jego braku w programie studiów nie można uzasadniać – tak dziś modną tendencją – do ograniczania licz- by godzin i nacisku na źle pojmowaną praktyczność studiów prawniczych. Praw- nik bowiem, pozbawiony takich przedmiotów będzie tylko wąskim profesjonalistą, nie będzie jednak zdolny do wpływania na kształt instytucji prawnych, wytyczania ich nowych kierunków odpowiadających duchowi czasów. Wykład taki stanowi także idealne wprowadzenie do obecnych na polskich wydziałach prawa, przed- miotów specjalizacyjnych poświęconych porównawczemu prawu konstytucyjne- mu. W tym zakresie student ma okazję zapoznać się z możliwością różnorodnego (i równie uprawnionego) spojrzenia na taki sam problem ustrojowy. Waga przed- miotów poświęconych obcemu prawu konstytucyjnemu, zarówno mającemu wy- miar bardziej teoretyczno-instytucjonalny prawa konstytucyjnego porównawczego, jak też będących szczegółową analizą obcych porządków konstytucyjnych, ustro- jów konstytucyjnych państw współczesnych jest tym ważniejsza, że szczegółowe rozwiązania prawne ulegają współcześnie dość częstym zmianom, nie zmienia się jednak – a przynajmniej nie równie często – doktrynalna czy teoretyczna podbudo- wa tychże instytucji. Stąd właśnie dobra znajomość doktryn prawa konstytucyjne- go porównawczego, pozwala prawnikowi być również przygotowanym do udzia- łu w reformowaniu instytucji konstytucyjnych – w przypadku kiedy rozwój życia państwowego niesie taką konieczność. IX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Prawo konstytucyjne porównawcze
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: