Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00089 004113 15211929 na godz. na dobę w sumie
Prawo konstytucyjne wraz z orzecznictwem Trybunału Konstytucyjnego - ebook/pdf
Prawo konstytucyjne wraz z orzecznictwem Trybunału Konstytucyjnego - ebook/pdf
Autor: , , , Liczba stron: 301
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-9675-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Praca zawiera kompleksowe omówienie problematyki prawa konstytucyjnego w sposób przystępny i dostosowany do wymagań egzaminacyjnych z tego przedmiotu. Uwzględnia aktualny stan prawny i najnowsze orzecznictwo. Tym, co niewątpliwie wyróżnia ją na tle innych podobnych prac dostępnych obecnie na rynku wydawniczym jest szerokie wykorzystanie poglądów polskiej doktryny prawa i judykatury. Umiejętnie dobrane fragmenty orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego oraz innych sądów trafnie ilustrują omawiane problemy i pozwalają na samodzielną, pogłębioną ich analizę. Z kolei przywoływana w pracy literatura uzupełnia i poszerza wiedzę na temat wybranych zagadnień z zakresu prawa konstytucyjnego, jak również zachęca do ich dalszego studiowania. Zagadnienia bardziej skomplikowane zostały przedstawione przez Autorów pracy w postaci tabelarycznej, co niewątpliwie ułatwia ich zrozumienie i zapamiętanie. Na uwagę zasługuje przemyślana struktura pracy, zwięzłość ujęcia omawianych zagadnień oraz graficzne wyeksponowanie najważniejszych wątków. Praca ta powinna zainteresować aplikantów oraz studentów kierunków prawniczych przygotowujących się do egzaminu z prawa konstytucyjnego i egzaminów z przedmiotów pokrewnych. Będzie ona stanowiła bardzo dobre uzupełnienie materii omawianej w podręcznikach akademickich.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Angelika Ciżyńska Jacek Karakulski Katarzyna Kos Justyna Pyłko Prawo konstytucyjne wraz z orzecznictwem Trybunału Konstytucyjnego SKRYPTY BECKA Prawo konstytucyjne wraz z orzecznictwem Trybunału Konstytucyjnego Polecamy w serii: A. Zieliński POSTĘPOWANIE CYWILNE. KOMPENDIUM, wyd. 17 K.A. Dadańska PRAWO RZECZOWE, wyd. 4 M. Barzycka-Banaszczyk PRAWO PRACY, wyd. 17 Z. Muras PODSTAWY PRAWA, wyd. 4 A. Fiutak PRAWO W MEDYCYNIE, wyd. 4 J. Olszewski (red.) PRAWO GOSPODARCZE. KOMPENDIUM, wyd. 7 Angelika Ciżyńska Jacek Karakulski Katarzyna Kos Justyna Pyłko Prawo konstytucyjne wraz z orzecznictwem Trybunału Konstytucyjnego WYDAWNICTWO C.H.BECK WARSZAWA 2017 Poszczególne rozdziały opracowali: Angelika Ciżyńska Jacek Karakulski Katarzyna Kos Justyna Pyłko § 1; 7; 12; 16–17; 23–24; 26; 29; 41; 43; 61–62; 65 § 4–5; 13; 18; 21; 25; 37–38; 40; § 42 pkt I–II, IV–V i VIII; § 44; 55–58 § 15; 19–20; 22; 31; 34–35; 39; § 42 pkt III, VI i VII; § 49; 53–54; 64 § 2–3; 6; 8–11; 14; 27–28; 30; 32–33; 36; 45–48; 50–52; 59–60; 63 Wydawca: Aneta Flisek © Wydawnictwo C.H.Beck 2017 Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: Marta Świerk Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-9674-3 ISBN e-book 978-83-255-9675-0 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów ........................................................................................................... XV Wykaz literatury ........................................................................................................ XIX Rozdział I. Źródła prawa .......................................................................................... § 1. Źródła prawa – zagadnienia podstawowe ........................................................ I. Pojęcie źródeł prawa ................................................................................... II. Zasada hierarchicznej budowy systemu źródeł prawa ............................... III. Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego ............................................... § 2. Konstytucja RP – zagadnienia podstawowe .................................................... I. Uwagi ogólne .............................................................................................. II. Charakter preambuły .................................................................................. § 3. Zasada nadrzędności Konstytucji RP .............................................................. § 4. Zasada bezpośredniego stosowania Konstytucji RP ....................................... I. Uwagi ogólne .............................................................................................. II. Trzy formy bezpośredniego stosowania Konstytucji RP ........................... III. Wyłączenie bezpośredniego stosowania. Odesłania do-ustawowe ........... IV. Granice prokonstytucyjnej wykładni ......................................................... § 5. Zmiana Konstytucji .......................................................................................... I. Uwagi ogólne o szczególnej formie Konstytucji RP ................................. II. Klauzule wieczyste ..................................................................................... III. Procedura zmiany Konstytucji RP ............................................................. IV. Możliwość kontroli ustawy o zmianie Konstytucji RP przez TK ............. § 6. Prawo Unii Europejskiej .................................................................................. I. Zasada nadrzędności Konstytucji w świetle prawa unijnego .................... II. Źródła prawa unijnego ................................................................................ III. Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego dotyczące zasady 1 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 7 8 9 9 9 9 11 12 12 13 nadrzędności Konstytucji RP ..................................................................... § 7. Ustawa .............................................................................................................. I. Uwagi ogólne .............................................................................................. II. Zasada wyłączności ustawowej .................................................................. III. Miejsce ustawy w hierarchii źródeł prawa ................................................. § 8. Umowy międzynarodowe ................................................................................ I. Zasada przestrzegania prawa międzynarodowego (art. 9 Konstytucji RP) .. 13 16 16 17 17 17 17 VI Spis treści II. Podział umów międzynarodowych ............................................................ III. Ratyfikowane umowy międzynarodowe .................................................... IV. Ratyfikowane umowy międzynarodowe przekazujące kompetencje (tzw. wielka ratyfikacja). Granice przekazania kompetencji ..................... V. Procedura przekazania kompetencji ........................................................... § 9. Rozporządzenie ................................................................................................ I. Uwagi ogólne .............................................................................................. II. Delegacja ustawowa do wydania rozporządzenia ...................................... § 10. Akty prawa miejscowego ................................................................................. § 11. Zarządzenia i uchwały ..................................................................................... I. Uwagi ogólne .............................................................................................. II. Porównanie rozporządzenia i zarządzenia (aktów prawa wewnętrznego) ... III. Uchwały ...................................................................................................... § 12. Publikacja aktów prawnych ............................................................................. I. Uwagi ogólne .............................................................................................. II. Dzienniki urzędowe .................................................................................... III. Prostowanie błędów .................................................................................... Rozdział II. Zasady ustrojowe .................................................................................. § 13. Rzeczpospolita Polska jako dobro wspólne ..................................................... I. Uwagi ogólne .............................................................................................. II. Treść zasady oraz pojęcie „dobra wspólnego” .......................................... III. Artykuł 1 Konstytucji RP jako wzorzec kontroli prawa w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym .......................................................... § 14. Zasada demokratycznego państwa prawnego (art. 2 Konstytucji RP) ............ I. Uwagi ogólne .............................................................................................. II. Zasada państwa demokratycznego (zasada demokratyzmu) ..................... III. Zasada państwa prawnego i wywodzone z niej zasady szczegółowe ........ IV. Zasada sprawiedliwości społecznej ............................................................ § 15. Zasada państwa jednolitego i zasada decentralizacji władzy państwowej ..... I. Uwagi ogólne .............................................................................................. II. Państwo unitarne a państwo federalne ....................................................... III. Zasada państwa jednolitego a zasada decentralizacji władzy ................... § 16. Zasada suwerenności Narodu .......................................................................... I. Uwagi ogólne .............................................................................................. II. Proces ewolucji zasady zwierzchnictwa narodu na tle poprzednio obowiązujących konstytucji ....................................................................... III. Formy sprawowania zwierzchnictwa przez Naród .................................... IV. Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego ............................................... § 17. Zasada legalizmu .............................................................................................. I. Uwagi ogólne .............................................................................................. II. Gwarancje praworządności ........................................................................ III. Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego ............................................... 18 19 19 21 23 23 23 24 25 25 25 26 26 26 27 28 29 29 29 30 34 35 35 36 36 39 40 40 41 41 42 42 43 44 44 45 45 45 46 Spis treści § 18. Zasada trójpodziału władzy ............................................................................. I. Koncepcja trójpodziału władzy .................................................................. II. Trójpodział władzy w Rzeczypospolitej Polskiej ...................................... § 19. Społeczna gospodarka rynkowa i wolność działalności gospodarczej ........... I. Uwagi ogólne .............................................................................................. II. Społeczna gospodarka rynkowa jako zasada ustrojowa ............................ III. Wolność działalności gospodarczej jako konstytucyjne prawo podmiotowe ............................................................................................... § 20. Relacje państwo – kościoły i inne związki wyznaniowe ................................ I. Zasady określające relację państwo – kościoły i inne związki wyznaniowe ................................................................................................ 1. Zasada bezstronności światopoglądowej władz publicznych .............. 2. Zasada poszanowania autonomii i wzajemnej niezależności państwa oraz kościołów i innych związków wyznaniowych ............... 3. Zasada równouprawnienia kościołów i innych związków wyznaniowych ...................................................................................... II. Procedura rejestracji związków wyznaniowych ........................................ III. Problem definicji pojęcia „kościoły i inne związki wyznaniowe” ............ Rozdział III. Prawa i wolności.................................................................................. § 21. Zagadnienia podstawowe dotyczące praw i wolności ..................................... I. Uwagi ogólne .............................................................................................. II. Typologia praw człowieka .......................................................................... III. Systematyka praw i wolności w Konstytucji RP ....................................... IV. Horyzontalne działanie praw i wolności jednostki .................................... § 22. Ograniczenia praw i wolności konstytucyjnych .............................................. I. Uwagi ogólne .............................................................................................. II. Zasada wyłączności ustawy przy ograniczaniu praw i wolności konstytucyjnych .......................................................................................... III. Zakaz naruszania istoty praw i wolności konstytucyjnych ....................... IV. Wartości, ochrona których uzasadnia ograniczenie praw i wolności konstytucyjnych .......................................................................................... V. Zasada proporcjonalności ........................................................................... VI. Zasady korzystania z praw i wolności konstytucyjnych przez cudzoziemców ............................................................................................ § 23. Ochrona godności człowieka ........................................................................... I. Zarys historyczny ....................................................................................... II. Godność osobowa a osobowościowa .......................................................... III. Normatywna definicja godności ................................................................. IV. Relacja art. 30 z innymi artykułami dotyczącymi konstytucyjnych praw i wolności ........................................................................................... V. Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego ............................................... § 24. Zasada równości ............................................................................................... I. Uwagi ogólne .............................................................................................. II. Ograniczenie zasady równości ................................................................... VII 46 46 47 49 49 50 51 53 53 53 53 54 55 56 57 57 57 59 61 61 62 62 62 64 64 65 66 66 66 67 67 68 68 69 69 70 VIII Spis treści IV. Zasada jawności postępowania i nakaz rozpatrzenia sprawy bez III. Zakaz dyskryminacji .................................................................................. IV. Równość jako prawo podmiotowe? ............................................................ § 25. Prawo do prawnej ochrony życia ..................................................................... I. Uwagi ogólne .............................................................................................. II. Zakres podmiotowy .................................................................................... III. Orzecznictwo .............................................................................................. § 26. Konstytucyjne podstawy odpowiedzialności karnej, warunki ograniczenia/pozbawienia wolności, prawo do obrony, domniemanie niewinności ...................................................................................................... I. Wolność i nietykalność osobista................................................................. II. Nullum crimen sine lege, prawo do obrony, domniemanie niewinności ... III. Ekstradycja obywatela polskiego ............................................................... § 27. Prawo do sądu .................................................................................................. I. Uwagi ogólne .............................................................................................. II. Adresaci i zakres przedmiotowy (pojęcie sprawy) .................................... III. Elementy składowe prawa do sądu wyróżniane przez Trybunał Konstytucyjny............................................................................................. nieuzasadnionej zwłoki .............................................................................. V. Zasada dwuinstancyjności postępowania .................................................. VI. Ograniczanie prawa do sądu....................................................................... § 28. Prawo do prywatności ...................................................................................... I. Uwagi ogólne .............................................................................................. II. Życie prywatne ........................................................................................... III. Prawo do samostanowienia (autonomii) ..................................................... IV. Elementy prawa do prywatności wyrażone w innych przepisach Konstytucji RP ........................................................................................... 1. Wolność i ochrona tajemnicy komunikowania się ............................... 2. Nienaruszalność mieszkania................................................................. 3. Autonomia informacyjna ...................................................................... § 29. Wolność sumienia i wyznania ......................................................................... I. Uwagi ogólne .............................................................................................. II. Wolność religii ............................................................................................ III. Wolność sumienia ....................................................................................... IV. Aspekt pozytywny i negatywny wolności sumienia i religii ..................... V. Nauczanie religii w szkole (art. 53 ust. 4 Konstytucji RP) w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego ........................................... § 30. Wolność wypowiedzi i środków przekazu. Prawo prasowe ............................ I. Wolność wypowiedzi ................................................................................. II. Wolność środków przekazu ....................................................................... III. Prawo prasowe ............................................................................................ 1. Rozwinięcie konstytucyjnej regulacji wolności wypowiedzi .............. 2. System rejestracji prasy ........................................................................ § 31. Wolność zgromadzeń ....................................................................................... I. Uwagi ogólne .............................................................................................. 70 71 72 72 72 73 77 77 78 79 80 80 80 81 83 83 84 84 84 85 85 86 86 86 86 87 87 87 88 88 89 90 90 91 92 92 92 94 94 Spis treści II. Regulacja ustawowa ................................................................................... 1. Rozstrzyganie o pierwszeństwie wyboru miejsca i czasu zgromadzenia ........................................................................................ 2. Odbywanie i rozwiązywanie zgromadzeń ........................................... 3. Postępowanie uproszczone w sprawach zgromadzeń .......................... 4. Zgromadzenia spontaniczne ................................................................. 5. Zgromadzenia organizowane cyklicznie .............................................. III. Wolność zgromadzeń w orzecznictwie TK................................................ § 32. Wolność zrzeszania się. Stowarzyszenia i partie polityczne ........................... I. Wolność zrzeszania się ............................................................................... II. Wolność tworzenia i działania partii politycznych .................................... III. Ustawa o partiach politycznych .................................................................. 1. Uwagi ogólne ........................................................................................ 2. Ewidencja partii politycznych............................................................... 3. Finansowanie partii politycznych ......................................................... IV. Prawo o stowarzyszeniach .......................................................................... § 33. Prawo dostępu do informacji publicznej .......................................................... I. Uwagi ogólne .............................................................................................. II. Podmioty zobowiązane do udostępnienia informacji ................................ III. Formy realizacji prawa dostępu do informacji publicznej ......................... IV. Ograniczanie prawa dostępu do informacji publicznej .............................. § 34. Prawo petycji .................................................................................................... I. Uwagi ogólne .............................................................................................. II. Petycja, wniosek, skarga............................................................................. § 35. Ochrona prawa własności i innych praw majątkowych ................................... I. Uwagi ogólne .............................................................................................. II. Ochrona własności w orzecznictwie TK .................................................... § 36. Państwo opiekuńcze ......................................................................................... I. Uwagi ogólne dotyczące wolności i praw ekonomicznych, socjalnych i kulturalnych .............................................................................................. II. Najważniejsze wolności i prawa ekonomiczne, socjalne i kulturalne ....... 1. Wolność pracy (art. 65 Konstytucji RP) ............................................... 2. Prawo do zabezpieczenia społecznego (art. 67 Konstytucji RP) ......... 3. Prawo do ochrony zdrowia (art. 68 Konstytucji RP) ........................... § 37. Prawo do nauki ................................................................................................. I. Uwagi ogólne .............................................................................................. II. Szczegółowa charakterystyka unormowania ............................................. § 38. Konstytucyjne regulacje prawno-rodzinne ..................................................... I. Uwagi ogólne .............................................................................................. II. Małżeństwo ................................................................................................. III. Szczególne obowiązki państwa wobec rodziny ......................................... IV. Macierzyństwo ........................................................................................... V. Rodzicielstwo.............................................................................................. VI. Dziecko ....................................................................................................... IX 94 96 96 97 97 97 98 101 101 103 104 104 104 106 108 110 110 111 111 111 112 112 113 113 113 114 119 119 120 120 121 121 122 122 123 125 125 125 126 127 128 129 X Spis treści § 39. Odszkodowanie za niezgodne z prawem działanie władzy publicznej ........... I. Uwagi ogólne .............................................................................................. II. Przesłanki odpowiedzialności odszkodowawczej organów władzy publicznej na gruncie art. 77 ust. 1 Konstytucji RP .................................. III. Problematyka odpowiedzialności odszkodowawczej za bezprawie legislacyjne ................................................................................................. § 40. Skarga konstytucyjna ....................................................................................... I. Uwagi ogólne .............................................................................................. II. Zakres podmiotowy .................................................................................... III. Zakres przedmiotowy ................................................................................. IV. Wzorzec kontroli ......................................................................................... V. Warunki dopuszczalności skargi konstytucyjnej ....................................... § 41. Obowiązki jednostki wynikające z przepisów Konstytucji RP ...................... Rozdział IV. Udział obywateli w sprawowaniu władzy publicznej ...................... § 42. Prawo wyborcze ............................................................................................... I. Systemy wyborcze ...................................................................................... II. Przymiotniki wyborcze .............................................................................. III. Alternatywne metody głosowania .............................................................. IV. Komitety wyborcze .................................................................................... V. Wybrane gwarancje przestrzegania zasad fair play w prawie wyborczym ................................................................................................. VI. Organy wyborcze ........................................................................................ VII. Stwierdzanie ważności wyborów i protesty wyborcze .............................. VIII. Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego ............................................... § 43. Referendum ...................................................................................................... I. Uwagi ogólne .............................................................................................. II. Rodzaje referendum .................................................................................... 1. Rodzaje referendum ogólnokrajowego ................................................. III. Wniosek obywatelski o poddanie określonej sprawy pod referendum (art. 63 ReferU) ........................................................................................... § 44. Obywatelska inicjatywa ustawodawcza ........................................................... I. Uwagi ogólne .............................................................................................. II. Procedura .................................................................................................... Rozdział V. Sejm i Senat ............................................................................................ § 45. Zagadnienia podstawowe ................................................................................. § 46. Zasady funkcjonowania parlamentu ................................................................ I. Zasada dwuizbowości ................................................................................. II. Zasada kadencyjności ................................................................................. III. Zasada autonomii regulaminowej .............................................................. IV. Zasada dyskontynuacji prac parlamentu .................................................... V. Zasada permanencji .................................................................................... VI. Zasada jawności .......................................................................................... 130 130 131 133 133 133 134 135 136 136 139 141 141 141 142 144 146 147 149 151 152 153 153 154 155 157 158 158 158 161 161 162 162 163 164 165 166 166 Spis treści § 47. Status prawny posła i senatora ......................................................................... I. Mandat parlamentarny ................................................................................ II. Immunitet parlamentarny ........................................................................... III. Inne (poza immunitetem) gwarancje prawidłowego wykonywania mandatu ...................................................................................................... 1. Zasada incompatibilitas (niepołączalności) ......................................... 2. Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej z osiąganiem korzyści z majątku Skarbu Państwa lub samorządu terytorialnego oraz nabywania tego majątku (art. 107 ust. 1 Konstytucji RP) ............ 3. Uposażenie i dieta ................................................................................. 4. Uprawnienia pracownicze .................................................................... IV. Uprawnienia parlamentarzystów ................................................................ V. Obowiązki parlamentarzystów ................................................................... VI. Odpowiedzialność regulaminowa posłów ................................................. VII. Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego i Sądu Najwyższego ............. § 48. Organizacja wewnętrzna i porządek prac Sejmu............................................. I. Organizacja wewnętrzna ............................................................................ II. Przebieg pierwszego posiedzenia Sejmu .................................................... III. Posiedzenia Sejmu ...................................................................................... IV. Tryb uchwałodawczy .................................................................................. § 49. Proces legislacyjny ........................................................................................... I. Uwagi ogólne o funkcji ustawodawczej parlamentu .................................. II. Inicjatywa ustawodawcza ........................................................................... III. Trzy czytania projektu ustawy w Sejmie ................................................... IV. Procedura ustawodawcza w Senacie .......................................................... V. Udział Sejmu w procesie legislacyjnym po zakończeniu senackiego etapu prac nad ustawą ................................................................................. VI. Etap prezydencki ........................................................................................ VII. Modyfikacje trybu ustawodawczego .......................................................... § 50. Funkcja kontrolna parlamentu ......................................................................... I. Uwagi ogólne .............................................................................................. II. Środki kontroli przysługujące posłom, kierowane do członków RM ....... III. Środki kontroli przysługujące komisjom sejmowym ................................ IV. Sejmowa komisja śledcza ........................................................................... § 51. Funkcja kreacyjna parlamentu ......................................................................... I. Uwagi ogólne .............................................................................................. II. Najważniejsze kompetencje kreacyjne Sejmu i Senatu ............................. III. Procedura wyboru (powołania) .................................................................. § 52. Zgromadzenie Narodowe ................................................................................. I. Uwagi ogólne .............................................................................................. II. Funkcje Zgromadzenia Narodowego ......................................................... XI 167 167 168 170 170 171 171 171 172 172 173 173 174 174 178 178 179 181 181 181 182 186 187 188 189 191 191 192 193 194 195 195 195 196 196 196 197 XII Spis treści Rozdział VI. Władza wykonawcza ........................................................................... § 53. Prezydent RP .................................................................................................... I. Funkcje Prezydenta RP .............................................................................. II. Uwagi ogólne dotyczące kompetencji Prezydenta RP ............................... III. Kompetencje prawodawcze Prezydenta RP ............................................... IV. Prezydent RP a Rada Ministrów ................................................................ V. Prezydent RP a parlament .......................................................................... VI. Prezydent RP a władza sądownicza ........................................................... VII. Prezydent a niezależne od rządu organy regulujące .................................. VIII. Kompetencje Prezydenta RP w stanach nadzwyczajnych ......................... IX. Pozostałe kompetencje Prezydenta stanowiące jego prerogatywę ............ § 54. Rada Ministrów ................................................................................................ I. Uwagi ogólne .............................................................................................. II. Powoływanie Rady Ministrów ................................................................... III. Dokonywanie zmian w składzie Rady Ministrów ..................................... IV. Skład Rady Ministrów ................................................................................ V. Organy wewnętrzne Rady Ministrów ........................................................ VI. Kompetencje Rady Ministrów.................................................................... VII. Odpowiedzialność Rady Ministrów ........................................................... Rozdział VII. Władza sądownicza ........................................................................... § 55. Relacja między władzą sądowniczą a pozostałymi władzami ........................ I. Wpływ innych władz na judykaturę ........................................................... II. Pojęcie wymiaru sprawiedliwości .............................................................. § 56. Struktura sądownictwa .................................................................................... I. Uwagi ogólne .............................................................................................. II. Sąd Najwyższy ........................................................................................... 1. Wewnętrzna organizacja Sądu Najwyższego ....................................... 2. Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego .................................................... 3. Kompetencje Sądu Najwyższego .......................................................... 4. Spór między Sądem Najwyższym a Trybunałem Konstytucyjnym .... § 57. Niezależność sądów i niezawisłość sędziów ................................................... I. Niezależność władzy sądowniczej ............................................................. II. Immunitet sędziowski ................................................................................ § 58. Krajowa Rada Sądownictwa ............................................................................ § 59. Trybunał Konstytucyjny .................................................................................. I. Uwagi ogólne .............................................................................................. II. Modele sądowej kontroli konstytucyjności prawa ..................................... III. Sędziowie Trybunału Konstytucyjnego ..................................................... IV. Organy Trybunału Konstytucyjnego .......................................................... 1. Prezes Trybunału Konstytucyjnego ..................................................... 2. Zgromadzenie Ogólne ........................................................................... V. Hierarchiczna kontrola norm ...................................................................... VI. Kontrola prewencyjna (uprzednia) ............................................................. 199 199 199 199 200 201 204 207 209 210 210 211 211 211 214 214 215 216 218 221 221 221 222 223 223 224 224 224 225 226 227 227 230 231 232 232 232 233 234 234 234 235 236 Spis treści VII. Kontrola represyjna (następcza) ................................................................. 1. Przedmiot kontroli ................................................................................ 2. Wzorce kontroli ..................................................................................... 3. Inicjatywa kontroli ................................................................................ VIII. Funkcje TK ................................................................................................. IX. Procedura orzekania przez TK ................................................................... X. Orzeczenia TK i ich skutki ......................................................................... XI. Orzeczenia TK dotyczące ustaw regulujących organizację oraz tryb postępowania przed Trybunałem ............................................................... § 60. Trybunał Stanu ................................................................................................. I. Uwagi ogólne .............................................................................................. II. Odpowiedzialność konstytucyjna a polityczna .......................................... III. Członkowie Trybunału Stanu ..................................................................... IV. Delikt konstytucyjny .................................................................................. V. Zakres podmiotowy i przedmiotowy odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu....................................................................................... VI. Zakres czasowy odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu .................. VII. Postępowanie w sprawie odpowiedzialności konstytucyjnej .................... VIII. Katalog kar.................................................................................................. Rozdział VIII. Pozostałe konstytucyjne organy państwowe ................................. § 61. Rzecznik Praw Obywatelskich ........................................................................ I. Uwagi ogólne .............................................................................................. II. Powołanie, kadencja i odwołanie ............................................................... III. Pozycja ........................................................................................................ IV. Kto może zwrócić się do Rzecznika Praw Obywatelskich o pomoc ......... V. Zainicjowanie sprawy przed Rzecznikiem Praw Obywatelskich .............. VI. Czynności podejmowane przez RPO ........................................................ VII. Biuro ........................................................................................................... § 62. Najwyższa Izba Kontroli .................................................................................. I. Uwagi ogólne .............................................................................................. II. Organy NIK ................................................................................................ III. Inicjowanie kontroli .................................................................................... § 63. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji ............................................................... I. Uwagi ogólne .............................................................................................. II. Skład KRRiT .............................................................................................. III. Kompetencje KRRiT .................................................................................. § 64. Narodowy Bank Polski..................................................................................... I. Uwagi ogólne .............................................................................................. II. Niezależność Narodowego Banku Polskiego ............................................. III. Funkcje i kompetencje Narodowego Banku Polskiego .............................. IV. Organy Narodowego Banku Polskiego ...................................................... XIII 237 237 238 238 238 241 241 243 247 247 248 249 249 250 251 251 253 255 255 255 255 256 257 257 258 259 259 259 259 261 262 262 262 263 265 265 265 266 266 XIV Spis treści Rozdział IX. Stany nadzwyczajne ............................................................................ § 65. Stan wojenny, stan wyjątkowy i stan klęski żywiołowej ................................ I. Uwagi ogólne .............................................................................................. II. Ograniczanie wolności i praw człowieka i obywatela ............................... III. Przesłanki i tryb wprowadzenia stanu wojennego ..................................... IV. Przesłanki i tryb wprowadzenia stanu wyjątkowego................................. V. Przesłanki i tryb wprowadzenia stanu klęski żywiołowej ........................ Indeks rzeczowy ......................................................................................................... 269 269 269 270 271 271 272 273 WYKAZ SKRÓTÓW 1. Źródła prawa AktNormU .................... ustawa z 20.7.2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i nie- których innych aktów prawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 296 ze zm.) KC ................................. Kodeks cywilny KKW ............................. Kodeks karny wykonawczy Konstytucja RP ............. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.4.1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm. i ze sprost.) KPC ............................... Kodeks postępowania cywilnego KPK .............................. Kodeks postępowania karnego KWyb ............................ Kodeks wyborczy ManU ............................ ustawa z 9.5.1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 1510 ze zm.) PartPU ........................... ustawa z 27.6.1997 r. o partiach politycznych (tekst jedn. Dz.U. PrPras ............................ ustawa z 26.1.1984 r. – Prawo prasowe (Dz.U. Nr 5, poz. 24 z 2011 r. Nr 155, poz. 924 ze zm.) PrStow ........................... ustawa z 7.4.1997 r. – Prawo o stowarzyszeniach (tekst jedn. ze zm.) Dz.U. z 2017 r. poz. 210) PrUSP ............................ ustawa z 27.7.2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 2062 ze zm.) PrZgrom ........................ ustawa z 24.7.2015 r. – Prawo o zgromadzeniach (Dz.U. z 2015 r. poz. 1485) PTKU ............................ ustawa z 30.11.2016 r. o organizacji i trybie postępowania przed ReferU ........................... ustawa z 14.3.2003 r. o referendum ogólnokrajowym (tekst jedn. Trybunałem Konstytucyjnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 2072) Dz.U. z 2015 r. poz. 318) RegSejmu ...................... uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 30.7.1992 r. – Re- gulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jedn. M.P. z 2012 r. poz. 32 ze zm.) RegSenatu ..................... uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z 23.11.1990 r. – Re- gulamin Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jedn. M.P. z 2016 r. poz. 824 ze zm.) XVI Wykaz skrótów RMU ............................. ustawa z 8.8.1996 r. o Radzie Ministrów (tekst jedn. Dz.U. RPDU ............................ ustawa z 6.1.2000 r. o Rzeczniku Praw Dziecka (tekst jedn. z 2012 r. poz. 392 ze zm.) Dz.U. z 2015 r. poz. 2086 ze zm.) RPOU ............................ ustawa z 15.7.1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (tekst RTVU ............................ ustawa z 29.12.1992 r. o radiofonii i telewizji (tekst jedn. Dz.U. jedn. Dz.U. z 2014 r. poz. 1648 ze zm.) SNU .............................. ustawa z 23.11.2002 r. o Sądzie Najwyższym (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 639 ze zm.) z 2016 r. poz. 1254 ze zm.) STK ............................... ustawa z 30.11.2016 r. o statusie sędziów Trybunału Konstytu- cyjnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 2073) SumWyznU ................... ustawa z 17.5.1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyzna- nia (tekst jedn. Dz.U. z 2005 r. Nr 231, poz. 1965 ze zm.) TSU ............................... ustawa z 26.3.1982 r. o Trybunale Stanu (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 2050) 2. Organy i instytucje SN ................................. Sąd Najwyższy TK ................................. Trybunał Konstytucyjny 3. Publikatory i czasopisma Dz.U. ............................. Dziennik Ustaw Dz.Urz. .......................... Dziennik Urzędowy M.P. ............................... Monitor Polski OTK-A .......................... Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego – Seria A OTK-B ........................... Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego – Seria B PiP ................................. Państwo i Prawo Prz. Sejm. ...................... Przegląd Sejmowy 4. Inne skróty art. ................................. artykuł cz. .................................. część dot. ................................ dotyczy itp. ................................. i temu podobny (-a, -e) lit. .................................. litera m.in. .............................. między innymi n. .................................... następny (-a, -e) np. .................................. na przykład Nr .................................. numer pkt ................................. punkt por. ................................ porównaj post. ............................... postanowienie poz. ................................ pozycja r. .................................... rok red. ................................ redakcja, redaktor XVII Wykaz skrótów s. .................................... strona (-y) t. .................................... tom tekst jedn. ...................... tekst jednolity tj. ................................... to jest tzw. ................................ tak zwany (-a, -e) uchw. ............................. uchwała ust. ................................. ustęp w zw. z .......................... w związku z wyr. ............................... wyrok zd. .................................. zdanie ze zm. ............................ ze zmianami zob. ................................ zobacz WYKAZ LITERATURY B. Banaszak, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2012. B. Banaszak, Prawo konstytucyjne, Warszawa 2012. B. Banaszak, A. Preisner (red.), Prawa i wolności obywatelskie w Konstytucji RP, Warsza- wa 2002. J. Boć (red.), Konstytucje Rzeczypospolitej, Wrocław 1998. L. Bosek, M. Wild, Kontrola konstytucyjności prawa. Zagadnienia ustrojowe, procesowe i materialnoprawne. Komentarz praktyczny dla sędziów i pełnomocników proceso- wych. Wzory pism procesowych, Warszawa 2014. J. Bujny, Prawa pacjenta. Między autonomią a paternalizmem, Warszawa 2007. M. Chmaj (red.), Wolności i prawa człowieka w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2016. J. Ciapała, Charakter kompetencji prezydenta RP. Uwagi w kontekście kompetencji w za- kresie powoływania sędziów, Prz. Sejm. 2008, Nr 4(87). M. Florczak-Wątor, Horyzontalny wymiar praw konstytucyjnych, Kraków 2014. M. Florczak-Wątor (red.), Sądy i trybunały wobec problemu horyzontalnego działania praw jednostki, Kraków 2015. L. Garlicki, Konferencja naukowa: Konstytucja RP w praktyce, Warszawa 1999. L. Garlicki (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2016. L. Garlicki, Prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Warszawa 2016. D. Grudziecki, W poszukiwaniu suwerena. Czy każdy z nas jest suwerenem?, Warszawa M. Haczkowska (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Lex/el. 2014. M. Hermann, Wyroki interpretacyjne Trybunału Konstytucyjnego z perspektywy teore- tycznoprawnej: instrument ochrony ładu konstytucyjnego czy środek zapewniania jed- nolitości orzecznictwa?, Warszawa 2015. M. Jaworska, Prawo do sądu, [w:] M. Jabłoński (red.), Realizacja i ochrona konstytucyj- nych praw jednostki w polskim porządku prawnym, Wrocław 2014. E. Łętowska, J. Woleński, Instytucjonalizacja związków a Konstytucja RP z 1997 r., PiP 2013, Nr 6. A. Mączyński, Bezpośrednie stosowanie Konstytucji przez sądy, PiP 2000, Nr 5. Monteskiusz, O duchu praw, przekł. T. Boy-Żeleński, Warszawa 2002. B. Opaliński, Kontrasygnata aktów głowy państwa w polskim konstytucjonalizmie, Ius Novum 2011, Nr 3. 2009.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Prawo konstytucyjne wraz z orzecznictwem Trybunału Konstytucyjnego
Autor:
, , ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: