Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00637 008502 11012190 na godz. na dobę w sumie
Prawo międzynarodowe publiczne - ebook/pdf
Prawo międzynarodowe publiczne - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 366
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-3327-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Seria ta stanowi kanon wiedzy niezbędnej każdemu studentowi prawa do zdania egzaminu.

Podręcznik „Prawo międzynarodowe publiczne” zawiera m.in. omówienie problematyki:

W toku rozważań uwzględniono najnowsze akty prawne oraz orzecznictwo sadów.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Podręczniki Prawnicze Prawo międzynarodowe publiczne Adam Łazowski Anna Zawidzka-Łojek 2. wydanie C. H. Beck PODRĘCZNIKI PRAWNICZE A. Łazowski / A. Zawidzka-Łojek • Prawo międzynarodowe publiczne W sprzedaży: M. Ahlt, M. Szpunar PRAWO EUROPEJSKIE, wyd. 5 Podręczniki Prawnicze M. M. Kenig-Witkowska (red.), A. Łazowski, R. Ostrihansky PRAWO INSTYTUCJONALNE UNII EUROPEJSKIEJ, wyd. 5 Podręczniki Prawnicze A. Łazowski (red.), A. Łabędzka, M. Szpunar PRAWO UNII EUROPEJSKIEJ. PYTANIA. KAZUSY. TABLICE, wyd. 4 Repetytoria C.H. Beck F. Filipek, B. Kuźniak PRAWO MIEDZYNARODOWE PUBLICZNE. TESTY. KAZUSY. TABLICE, wyd. 4 Repetytoria C.H. Beck A. Dudzic, A. J. Ploch PRAWO MIĘDZYNARODOWE PUBLICZNE Plansze Becka PRAWO UNII EUROPEJSKIEJ, wyd. 16 Twoje Prawo B. Kuźniak ORGANIZACJE MIĘDZYNARODOWE Ćwiczenia Becka www.sklep.beck.pl Prawo międzynarodowe publiczne dr Adam Łazowski Reader in Law School of Law University of Westminster London dr Anna Zawidzka-Łojek Adiunkt Uniwersytetu Warszawskiego Wydział Prawa i Administracji Instytutu Prawa Międzynarodowego 2. wydanie WYDAWNICTWO C. H. BECK WARSZAWA 2011 Poszczególne rozdziały opracowali: Adam Łazowski: I; II; III; IV; V; VI § 2–3; VIII § 1; VIII § 3–7; IX § 1 Anna Zawidzka-Łojek: VI § 1; VII; VIII § 2; IX § 2; X; XI; XII; XIII Redakcja: Aneta Flisek © Wydawnictwo C.H. Beck 2011 Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: DTP Service Druk i oprawa: P.W.P. INTERDRUK, Warszawa ISBN 978-83-255-3326-7 ISBN e-book 978-83-255-3327-4 Pamięci Profesora Eugeniusza Piontka Spis treści Wykaz skrótów ................................................................................................... XIII Wykaz stron internetowych ............................................................................... XVII Wykaz podstawowej literatury .......................................................................... XIX Przedmowa ......................................................................................................... XXI Str. Nb. Rozdział I. Zagadnienia wstępne .......................................................................... § 1. Uwagi terminologiczne .............................................................................. § 2. Elementy charakterystyczne prawa międzynarodowego publicznego ..... 1 1 4 Rozdział II. Źródła prawa międzynarodowego .................................................. 8 9 § 1. Zagadnienia wprowadzające ...................................................................... 9 I. Znaczenie terminu źródła prawa międzynarodowego ..................... II. Źródła prawa międzynarodowego w znaczeniu formalnym .......... 9 III. Kodyfi kacja prawa międzynarodowego ............................................ 12 § 2. Prawo zwyczajowe .................................................................................... 13 I. Wprowadzenie do zagadnień prawa zwyczajowego ........................ 13 II. Rodzaje norm zwyczajowych ........................................................... 15 III. Proces powstawania norm zwyczajowych ....................................... 17 IV. Ustalenie treści normy zwyczajowej ................................................ 21 V. Zmiana i wygaśnięcie normy zwyczajowej ..................................... 22 § 3. Umowy międzynarodowe .......................................................................... 22 I. Wprowadzenie do zagadnień prawa traktatów ................................ 22 II. Defi nicja umowy międzynarodowej ................................................. 24 III. Rodzaje umów międzynarodowych .................................................. 26 IV. Elementy umowy międzynarodowej ................................................ 28 V. Procedura zawierania umów międzynarodowych ............................ 30 VI. Zastrzeżenia ....................................................................................... 35 VII. Wejście w życie umowy międzynarodowej ..................................... 37 VIII. Przestrzeganie umów międzynarodowych ........................................ 38 IX. Stosowanie umowy międzynarodowej ............................................. 39 X. Zmiana umowy międzynarodowej .................................................... 42 XI. Nieważność umowy międzynarodowej ............................................ 44 XII. Zawieszenie i wygaśnięcie umowy międzynarodowej .................... 45 § 4. Ogólne zasady prawa ................................................................................. 49 I. Zagadnienia wprowadzające ............................................................. 49 II. Ogólne zasady prawa w orzecznictwie sądów międzynarodowych 50 § 5. Prawotwórcze uchwały organizacji międzynarodowych .......................... 51 1 5 12 12 14 17 19 19 21 26 34 35 36 36 38 40 47 53 65 67 68 70 78 82 84 92 92 94 95 VIII Spis treści Str. Nb. § 6. Inne źródła prawa międzynarodowego ..................................................... 53 99 I. Akty jednostronne państw ................................................................ 53 99 II. Prawo miękkie (soft law) .................................................................. 54 100 III. Judykatura .......................................................................................... 55 101 IV. Doktryna ............................................................................................ 57 103 Rozdział III. Prawo międzynarodowe publiczne w krajowych porządkach prawnych ................................................................................................... 58 § 1. Zagadnienia wprowadzające ...................................................................... 59 104 § 2. Relacje między prawem międzynarodowym a prawem krajowym (aspekt formalnoprawny) – ujęcie problemu na płaszczyźnie prawa międzynarodowego .................................................................................... 61 105 § 3. Relacje między prawem międzynarodowym a prawem krajowym (aspekt formalnoprawny) – ujęcie problemu na płaszczyźnie wybranych systemów prawa krajowego ...................................................................... 62 107 I. Zagadnienia wprowadzające ............................................................. 62 107 II. Prawo międzynarodowe publiczne w porządku prawnym Rzeczypospolitej Polskiej ................................................................. 64 111 III. Prawo międzynarodowe publiczne w porządku prawnym Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej .. 67 114 IV. Prawo międzynarodowe publiczne w porządku prawnym Republiki Federalnej Niemiec .......................................................... 70 117 V. Prawo międzynarodowe publiczne w porządku prawnym Republiki Francuskiej ....................................................................... 72 118 § 4. Relacje między prawem międzynarodowym a prawem krajowym – aspekt materialnoprawny ........................................................................ 74 119 I. Prawa człowieka ................................................................................ 75 120 II. Prawo Światowej Organizacji Handlu .............................................. 77 121 Rozdział IV. Podmioty prawa międzynarodowego – zagadnienia wprowadzające ......................................................................................... 79 § 1. Zarys problematyki .................................................................................... 79 122 § 2. Państwo ...................................................................................................... 81 125 § 3. Organizacje międzynarodowe .................................................................... 81 126 § 4. Stolica Apostolska ...................................................................................... 83 128 § 5. Osoby fi zyczne ........................................................................................... 84 129 § 6. Zakon Maltański ........................................................................................ 85 130 § 7. Osoby prawne ............................................................................................ 86 131 § 8. Inne podmioty ............................................................................................ 86 132 Rozdział V. Państwo ............................................................................................... 87 § 1. Zagadnienia wprowadzające ...................................................................... 88 133 I. Elementy państwa ............................................................................. 88 133 II. Suwerenność państwa i jej konsekwencje ....................................... 89 135 § 2. Rodzaje państw .......................................................................................... 92 138 § 3. Powstanie i upadek państw ....................................................................... 94 142 I. Zagadnienia wprowadzające ............................................................. 94 142 Spis treści IX Str. Nb. II. Prawo narodów do samostanowienia ............................................... 95 143 III. Sposoby powstania i upadku państwa .............................................. 96 144 IV. Identyczność i ciągłość państwa ....................................................... 97 145 § 4. Sukcesja ...................................................................................................... 98 146 I. Zagadnienia wprowadzające ............................................................. 98 146 II. Sukcesja w odniesieniu do umów międzynarodowych ................... 99 147 III. Sukcesja w odniesieniu do mienia państwowego, archiwów oraz długów państwowych ................................................................ 102 151 IV. Sukcesja w odniesieniu do odpowiedzialności międzynarodowej .. 103 152 V. Sukcesja w odniesieniu do członkostwa w organizacjach międzynarodowych ............................................................................ 104 153 VI. Sukcesja w odniesieniu do obywatelstwa ........................................ 104 154 § 5. Uznanie w prawie międzynarodowym ...................................................... 106 155 Rozdział VI. Elementy państwa – terytorium, ludność, organy władzy ......... 111 § 1. Terytorium .................................................................................................. 112 162 I. Pojęcie terytorium państwowego ...................................................... 112 162 II. Zasada zwierzchnictwa terytorialnego .............................................. 113 166 III. Nabycie terytorium .......................................................................... 115 169 IV. Granice państwa ................................................................................ 118 174 V. Rzeki międzynarodowe ..................................................................... 121 178 VI. Obszary morskie wchodzące w skład terytorium państwowego ..... 122 180 VII. Obszary morskie podlegające ograniczonej suwerenności lub jurysdykcji państwa nadbrzeżnego ................................................... 127 183 VIII. Międzynarodowe cieśniny i kanały morskie .................................... 129 185 IX. Przestrzeń powietrzna państwa ......................................................... 131 186 § 2. Ludność ...................................................................................................... 133 187 I. Obywatelstwo .................................................................................... 133 187 II. Obywatelstwo Unii Europejskiej ...................................................... 137 191 III. Cudzoziemcy .................................................................................... 139 192 IV. Uchodźcy ........................................................................................... 142 196 V. Wybrane zagadnienia międzynarodowego ruchu osobowego ......... 143 197 § 3. Organy władzy państwowej ...................................................................... 145 198 I. Wprowadzenie ................................................................................... 145 198 II. Organy państwa w zakresie stosunków międzynarodowych ........... 145 199 III. Organy wewnętrzne państwa ............................................................ 145 200 IV. Organy zewnętrzne państwa ............................................................. 149 201 V. Misje dyplomatyczne ........................................................................ 149 202 VI. Misje konsularne ............................................................................... 155 203 VII. Misje przy organizacjach międzynarodowych ................................. 157 204 VIII. Misje specjalne .................................................................................. 158 205 IX. Przedstawicielstwa handlowe ............................................................ 159 206 Rozdział VII. Terytoria niepodlegające suwerenności państwowej ................. 160 § 1. Morze pełne ............................................................................................... 161 207 I. Pojęcie morza pełnego ...................................................................... 161 207 II. Wolności morza pełnego ................................................................... 161 208 III. Zasada zwierzchnictwa okrętowego ................................................. 162 209 X Spis treści Str. Nb. § 2. Dno mórz i oceanów poza granicami jurysdykcji państwowej ............... 164 210 § 3. Obszary podbiegunowe .............................................................................. 165 211 I. Arktyka .............................................................................................. 165 211 II. Antarktyka ......................................................................................... 166 212 § 4. Terra nullius ............................................................................................... 167 213 § 5. Przestrzeń kosmiczna ................................................................................. 167 214 Rozdział VIII. Organizacje międzynarodowe ..................................................... 170 § 1. Zagadnienia wprowadzające ....................................................................... 171 215 I. Rys historyczny ................................................................................. 171 215 II. Tworzenie organizacji międzynarodowych ...................................... 173 216 III. Rodzaje organizacji międzynarodowych .......................................... 175 217 IV. Funkcje organizacji międzynarodowych .......................................... 177 219 V. Organy organizacji międzynarodowych ........................................... 179 220 VI. Członkostwo w organizacjach międzynarodowych ......................... 180 221 VII. Organizacje pozarządowe ................................................................. 182 223 § 2. Organizacja Narodów Zjednoczonych ...................................................... 182 224 I. Rys historyczny i charakterystyka ONZ .......................................... 182 224 II. Karta Narodów Zjednoczonych jako umowa międzynarodowa ...... 185 226 III. Cele i zasady ONZ ........................................................................... 187 227 IV. Członkostwo ONZ ............................................................................ 189 228 V. Organy ONZ ...................................................................................... 192 234 VI. Organizacje wyspecjalizowane w systemie ONZ ............................ 202 243 § 3. Unia Europejska oraz Europejska Wspólnota Energii Atomowej ........... 203 244 I. Rys historyczny oraz charakterystyka UE oraz Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej .......................................................... 203 244 II. Cele UE oraz Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej ............. 206 245 III. Członkostwo w UE ........................................................................... 207 246 IV. Instytucje UE ..................................................................................... 208 247 V. Acquis UE .......................................................................................... 211 248 § 4. Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie ............................ 211 249 I. Rys historyczny oraz charakterystyka organizacji ........................... 211 249 II. Charakter prawny OBWE ................................................................. 213 250 III. Cele i zakres działalności OBWE .................................................... 213 251 IV. Organy OBWE .................................................................................. 214 252 § 5. Rada Europy .............................................................................................. 215 253 I. Zarys historyczny oraz cele działalności Rady Europy .................. 215 253 II. Członkostwo w Radzie Europy ........................................................ 216 254 III. Organy Rady Europy ........................................................................ 217 255 § 6. Organizacje międzynarodowe o charakterze gospodarczym – WTO i OECD ......................................................................................... 218 256 I. Światowa Organizacja Handlu (WTO) ............................................. 218 256 II. Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) ........... 219 257 § 7. Organizacje międzynarodowe o charakterze polityczno-wojskowym – NATO ...................................................................................................... 221 258 Spis treści XI Str. Nb. Rozdział IX. Status osób fi zycznych w prawie międzynarodowym ................. 223 § 1. Międzynarodowa ochrona praw człowieka ............................................... 225 259 I. Zagadnienia wprowadzające ............................................................. 225 259 II. Ochrona praw człowieka w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych ................................................................................... 226 260 III. Regionalne systemy ochrony praw człowieka ................................. 232 261 IV. Ochrona praw człowieka w ramach Rady Europy .......................... 233 262 V. Ochrona praw człowieka w Unii Europejskiej ................................ 237 263 VI. Ochrona praw człowieka w ramach OBWE .................................... 239 264 § 2. Odpowiedzialność jednostki za naruszenie prawa międzynarodowego ... 240 265 I. Przestępstwa prawa międzynarodowego; zasada jurysdykcji uniwersalnej ....................................................................................... 240 265 II. Prawo norymberskie; pojęcie zbrodni wojennych, zbrodni przeciwko pokojowi oraz zbrodni przeciwko ludzkości ................. 241 266 III. Zapobieganie i karanie zbrodni ludobójstwa ................................... 242 267 IV. Międzynarodowy Trybunał Karny dla osądzenia sprawców naruszeń prawa humanitarnego w byłej Jugosławii; Międzynarodowy Trybunał Karny dla Rwandy ............................... 244 268 V. Trybunał Specjalny dla Sierra Leone ............................................... 247 269 VI. Międzynarodowy Trybunał Karny .................................................... 248 270 Rozdział X. Odpowiedzialność międzynarodowa państwa ................................ 252 § 1. Odpowiedzialność za naruszenie prawa międzynarodowego ................... 253 271 § 2. Odpowiedzialność z tytułu działań zgodnych z prawem międzynarodowym ..................................................................................... 260 272 § 3. Realizacja odpowiedzialności międzynarodowej ...................................... 262 273 Rozdział XI. Załatwianie sporów międzynarodowych ....................................... 267 § 1. Zagadnienia wprowadzające ...................................................................... 268 274 § 2. Dyplomatyczne sposoby załatwiania sporów ........................................... 270 275 I. Negocjacje ........................................................................................ 270 275 II. Dobre usługi i mediacja .................................................................... 271 276 III. Komisje śledcze ................................................................................ 272 277 IV. Koncyliacja ........................................................................................ 273 278 § 3. Postępowanie przed organami ONZ ......................................................... 274 279 § 4. Postępowanie arbitrażowe i sądowe ......................................................... 276 280 I. Arbitraż międzynarodowy ................................................................. 276 280 II. Stały Trybunał Sprawiedliwości Międzynarodowej ......................... 278 281 III. Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości ................................... 278 282 IV. Międzynarodowy Trybunał Prawa Morza ........................................ 283 283 V. Rozstrzyganie sporów w ramach WTO ........................................... 283 284 Rozdział XII. Użycie siły zbrojnej w stosunkach międzynarodowych ............ 285 § 1. Zakaz użycia siły w rozwoju historycznym ............................................. 287 285 § 2. Prawo do indywidualnej i zbiorowej samoobrony ................................... 289 286 § 3. System bezpieczeństwa zbiorowego ONZ ................................................ 297 287 XII Spis treści Str. Nb. § 4. Interwencja humanitarna ............................................................................ 305 288 § 5. Rozbrojenie i ograniczenie zbrojeń ........................................................... 308 289 Rozdział XIII. Prawo wojenne (międzynarodowe prawo humanitarne) ......... 311 § 1. Pojęcie prawa wojennego .......................................................................... 312 290 § 2. Źródła i zakres obowiązywania prawa wojennego .................................. 314 291 § 3. Działania wojenne ...................................................................................... 316 293 I. Początek wojny ................................................................................. 316 293 II. Obszar wojny i teatr wojny .............................................................. 316 294 III. Skład sił zbrojnych; status kombatanta ............................................ 317 295 IV. Środki szkodzenia nieprzyjacielowi ................................................. 318 296 V. Zakończenie wojny ........................................................................... 320 297 § 4. Osoby chronione ........................................................................................ 321 298 I. Ranni, chorzy i rozbitkowie ............................................................. 321 298 II. Jeńcy wojenni .................................................................................... 322 299 III. Ludność cywilna ............................................................................... 323 300 § 5. Okupacja wojenna ...................................................................................... 324 301 § 6. Neutralność ................................................................................................. 326 302 § 7. Konfl ikty zbrojne niemające charakteru międzynarodowego .................. 328 303 § 8. Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża ....................................... 331 304 Indeks rzeczowy ........................................................................................................ 333 Wykaz skrótów 1. Konwencje międzynarodowe, inne akty prawne CudzU ........................... ustawa z 13.6.2003 r. o cudzoziemcach (tekst jedn. Dz.U. z 2006 r. Nr 234, poz. 1694 ze zm.) EKO ............................... Europejska Konwencja o obywatelstwie 6.4.1922 r. EKPC ............................ Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Pod sta wowych Wolno- ści z 4.11.1950 r. (Dz.U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284 ze zm.) GATs .............................. Układ Ogólny w sprawie handlu usługami Karta NZ ....................... Karta Narodów Zjednoczonych z 26.6.1945 r. (Dz.U. z 1947 r. Nr 23, poz. 90 ze zm.) KMLC ............................ Konwencja o Międzynarodowym Lotnictwie Cywilnym z 7.12.1944 r. (Dz.U. z 1959 r. Nr 35, poz. 212 ze zm.) KMS ............................... Konwencja o misjach specjalnych z 16.12.1969 r. (Dz.U. z 1985 r. Nr 48, poz. 245) KOECD .......................... Konwencja o Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju z 14.12.1960 r. (Dz.U. z 1998 r. Nr 76, poz. 490) Konstytucja RP ............. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.4.1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm. i ze sprost.) KPM ............................... Konwencja Narodów Zjednoczonych o prawie morza z 10.12.1982 r. (Dz.U. z 2002 r. Nr 59, poz. 543) KPT ................................ Konwencja wiedeńska o prawie traktatów z 23.5.1969 r. (Dz.U. z 1990 r. Nr 74, poz. 439) KPTO ............................. Konwencja wiedeńska o prawie traktatów między państwami a organizacjami międzynarodowymi albo organizacjami między- narodowymi z 21.3.1986 r. (United Nations publication, Sales No. E.94.V.5) KSD................................ Konwencja wiedeńska o stosunkach dyplomatycznych KSK ............................... Konwencja wiedeńska o stosunkach konsularnych z 24.4.1963 r. z 18.4.1961 r. (Dz.U. z 1965 r. Nr 37, poz. 232) (Dz.U. z 1982 r. Nr 13, poz. 98) KŚOM ............................ Konwencja dotycząca Światowej Organizacji Meteorologicznej KWHO ........................... Konstytucja Światowej Organizacji Zdrowia z 22.7.1946 r. (Dz.U. z 11.10.1947 r. (Dz.U. z 1951 r. Nr 11, poz. 85 ze zm.) ObPolU .......................... ustawa z 15.2.1962 r. o obywatelstwie polskim (tekst jedn. Dz.U. PaszpU ........................... ustawa z 13.7.2006 r. o dokumentach paszportowych (Dz.U z 1948 r. Nr 61, poz. 477 ze zm.) z 2000 r. Nr 28, poz. 353 ze zm.) Nr 143, poz. 1027 ze zm.) XIV PDPC.............................. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka z 10.12.1948 r. PPGSK ........................... Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Społecznych i Kul- Wykaz skrótów turalnych z 19.12.1966 r. (Dz.U. z 1977 r. Nr 38, poz. 169) PPOP .............................. Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich z 19.12.1966 r. (Dz.U. z 1977 r. Nr 38, poz. 167) i Politycznych St. RE ............................. Statut Rady Europy z 5.5.1949 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 118, TEWEA ......................... Traktat o utworzeniu Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej TfUE ............................. Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz.U. z 2004 r. (Dz.U. z 2004 r. Nr 90, poz. 864/3 ze zm.) TP ................................... Traktat Północnoatlantycki z 4.4.1949 r. (Dz.U. z 2000 r. Nr 87, Nr 90, poz. 864/2 ze zm.) poz. 565) poz. 970) intelektualnej ze zm.) TRIPS ............................ Porozumienie w sprawie handlowych aspektów praw własności TUE ................................ Traktat o Unii Europejskiej z 7.2.1992 r. (Dz.U. z 2004 r. Nr 864/30 TUZE ............................ Traktat o Unii Zachodnioeuropejskiej UmMU ........................... ustawa z 14.4.2000 r. o umowach międzynarodowych (Dz.U. Nr 39, poz. 443 ze zm.) UZ ................................. ustawa zasadnicza RFN 2. Organizacje międzynarodowe DSU ............................... Dispute Settlement Understanding DSB ............................... Dispute Settlement Body EFTA ............................. European Free Trade (Europejskie Porozumienie o Wolnym Han- dlu) EWEA ........................... Europejska Wspólnota Energii Atomowej EUROATOM ................ Europejska Wspólnota Energii Atomowej EWWiS ......................... Europejska Wspólnota Węgla i Stali FAO ............................... Food and Agriculture Organization GATT ............................. General Agreement on Tariffs and Trade KBWE ............................ Konferencja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie MAEA ............................ Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej MKCK ........................... Miedzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża MOP ............................... Międzynarodowa Organizacja Pracy NATO ............................. Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego OBWE ............................ Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie ODM ............................. Organizacja Dna Morskiego OECD ............................. Organizacja ds. Współpracy Gospodarczej i Rozwoju OJA ............................... Organizacja Jedności Afrykańskiej ONZ .............................. Organizacja Narodów Zjednoczonych OPA ............................... Organizacja Państw Amerykańskich RE ................................. Rada Europy UE ................................. Unia Europejska XV UNESCO........................ United Nations for Educational, Scientifi c and Cultural Organiza- Wykaz skrótów tion UNICEF ......................... United Nations International Children’s Emergency Fund UZE ............................... Unia Zachodnioeuropejska WE ................................ Wspólnoty Europejskie WHO .............................. World Health Organisation WMO ............................ World Meteorological Organisation WNP .............................. Wspólnota Niepodległych Państw WTO............................... World Trade Organisation 3. Sądy międzynarodowe ETPC .............................. Europejski Trybunał Praw Człowieka ETS ............................... Europejski Trybunał Sprawiedliwości MTK ............................... Międzynarodowy Trybunał Karny MTPM ............................ Międzynarodowy Trybunał Prawa Morza MTS .............................. Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości MTW .............................. Międzynarodowy Trybunał Wojskowy STA................................. Stały Trybunał Arbitrażowy STSM ............................. Stały Trybunał Sprawiedliwości Międzynarodowej TS ................................... Trybunał Sprawiedliwości 4. Zbiory dokumentów i periodyki, czasopisma, publikatory AUWr ............................ Acta Universitatis Wratislaviensis AJIL .............................. American Journal of International Law Ann. UMCS .................. Annales UMCS BFSP .............................. British and Foreign State Practice Biul. CE UW .................. Biuletyn Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego BYIL ............................. British Yearbook of International Law CMLR ........................... Common Market Law Review Dz.U. ............................. Dziennik Ustaw Dz.Urz. .......................... Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej (Wspólnot Europejskich) EJIL ................................ European Journal of International Law ELRev ........................... European Law Review EB ................................. Eurobiuletyn EPS ................................ Europejski Przegląd Sądowy EPIL ............................... Encyclopedia of Public International Law GSP ............................... Gdańskie Studia Prawnicze GYIL .............................. German Yearbook of International Law GP ................................... Gazeta Prawna HYIL .............................. Hague Yearbook of International Law ICJ Rep........................... International Court of Justice Reports of Judgements, Advisory Opinions and Orders ICLQ ............................. International and Comparative Law Quarterly ILM ............................... International Legal Materials ILR ................................. International Law Reports Wykaz skrótów XVI ILQ ................................. International Law Quarterly KPP ................................ Kwartalnik Prawa Publicznego KSM .............................. Krakowskie Sprawy Międzynarodowe M.P. ............................... Monitor Polski MEiP. .............................. Myśl Ekonomiczna i Prawna Misc. Iur. Gen. .............. Miscellanea Iuris Gentium NP .................................. Nowe Prawo Pal. ................................ Palestra PCIJ Publ. seria A .......... Permanent Court of International Justice, Collection of Judgments (1922–1930) PCIJ Publ. seria A/B ..... Permanent Court of International Justice, Collection of Judgments, PCIJ Publ. seria B ......... Permanent Court of International Justice, Collection of Advisory Orders and Advisory Opinions (1931–1940) Opinions (1922–1930) PiP ................................. Państwo i Prawo PiŚ ................................. Prawo i Środowisko PiŻ .................................. Prawo i Życie PL ................................... Przegląd Legislacyjny PM ................................. Prawo Morskie PolYBIL ......................... Polish Yearbook of International Law PPD ............................... Polski Przegląd Dyplomatyczny PPE ................................ Przegląd Prawa Europejskiego PPiA .............................. Przegląd Prawa i Administracji Prok. i Pr. ....................... Prokuratura i Prawo PS ................................... Przegląd Sądowy PSM ............................... Przegląd Stosunków Międzynarodowych Rej. ................................. Rejent RIAA .............................. United Nations Reports of International Arbitral Awards RZN................................ Rzeszowskie Zeszyty Naukowe SE ................................... Studia Europejskie SI .................................... Studia Iuridica SM .................................. Sprawy Międzynarodowe SP ................................... Studia Prawnicze St.M. ............................... Stosunki Międzynarodowe TRPCZ ........................... Toruński Rocznik Praw Człowieka WPP .............................. Wojskowy Przegląd Prawniczy Zb. Orz. .......................... Zbiór Orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości 5. Inne skróty EOG .............................. Europejski Obszar Gospodarczy Nr .................................. numer NZ ................................. Narody Zjednoczone p.n.e. .............................. przed naszą erą poz. ................................ pozycja rez. ................................. rezolucja tekst jedn. ...................... tekst jednolity z. .................................... zeszyt Wykaz stron internetowych www.un.org ................... Organizacja Narodów Zjednoczonych www.unsystem.org ........ organizacje wyspecjalizowane ONZ www.unhcr.ch ............... Wysoki Komisarz ONZ ds. Uchodźców (UNHCR) www.icj-cij.org .............. Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości www.icc-cpi.int ............. Międzynarodowy Trybunał Karny www.un.org/icty/ ........... Międzynarodowy Trybunał Karny dla byłej Jugosławii www.un.org/ictr/ ........... Międzynarodowy Trybunał Karny dla Rwandy www.sc-sl.org ................ Trybunał Specjalny dla Sierra Leone www.un.org/law/ilc ....... Komisja Prawa Międzynarodowego ONZ www.icrc.ch .................. Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża (ICRC) www.arctic-council.org Rada Arktyczna (Arctic Council) Wykaz podstawowej literatury 1. Wybór podręczników z zakresu prawa międzynarodowego L. Antonowicz, Podręcznik prawa międzynarodowego, wyd. 12, Warszawa 2011 D. Armstrong, T. Farrell, H. Lambert, International Law and International Relations, wyd. 1, Cambridge 2007 A. Aust, Handbook on International Law, wyd. 2, Cambridge 2010 R. Bierzanek, J. Symonides, Prawo międzynarodowe publiczne, wyd. 8, Warszawa 2004 I. Brownlie, Principles of Public International Law, wyd. 7, Oxford 2008 A. Cassese, International Law, wyd. 2, Oxford 2004 E. Cała-Wacinkiewicz, Podstawy systemu prawa międzynarodowego. Pytania. Testy. Tablice, wyd. 2, Warszawa 2009 wyd. 2, Warszawa 2004 W. Czapliński, A. Wyrozumska, Prawo międzynarodowe publiczne. Zagadnienia systemowe, B. Kuźniak, M. Marcinko, Organizacje międzynarodowe, wyd. 3, Warszawa 2008 T. R. Van Devort, International Law and Organization. An Introduction, wyd. 1, Thousand Oaks–London–New Delhi 1998 M. Dixon, Textbook on International Law, wyd. 6, Oxford 2007 M. Dixon, R. McCorquodale, S. Williams, Cases Materials on International Law, wyd. 5, Oxford 2011 wyd. 4, Warszawa 2010 M. Evans (red.), International Law, wyd. 3, Oxford 2010 P. Filipek, B. Kuźniak, Prawo międzynarodowe publiczne, testy, kazusy, tablice, słownik, J. Gilas, Prawo międzynarodowe, wyd. 2, Toruń 1999 D. J. Harris, Cases and Materials on International Law, wyd. 7, London 2010 J. Klabbers, An Introduction to International Institutional Law, wyd. 2, Cambridge 2009 P. Malanczuk, Akehurst’s Modern Introduction to International Law, wyd. 7, London–New York 1999 1998 M. N. Shaw, International Law, wyd. 6, Cambridge 2008 R. M. M. Wallace, International Law, wyd. 6, London 2009 B. Wierzbicki (red.), Prawo międzynarodowe. Materiały do studiów, wyd. 4, Białystok 2008 2. Wybór zbiorów dokumentów do nauki prawa międzynarodowego S. Bieleń, Prawo w stosunkach międzynarodowych. Wybór dokumentów, wyd. 2, Warszawa P. Łaski, I. Gawłowicz, E. Cała, Wybór dokumentów do nauki prawa międzynarodowego pu- blicznego, wyd. 1, cz. I–II, Szczecin 2001 A. Łazowski, Prawo międzynarodowe publiczne, zbiór przepisów, wyd. 1, Kraków 2003 A. Przyborowska-Klimczak, Prawo międzynarodowe publiczne, wyd. 8, Lublin 2008
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Prawo międzynarodowe publiczne
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: