Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00685 010579 10759788 na godz. na dobę w sumie
Prawo międzynarodowe publiczne. Wydanie 3 - ebook/pdf
Prawo międzynarodowe publiczne. Wydanie 3 - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 750
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-9598-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Podręcznik „Prawo międzynarodowe publiczne” omawia instytucje z zakresu prawa międzynarodowego publicznego z licznymi odniesieniami do praktyki stosunków międzynarodowych. Przedstawiono w nim m.in. aktualne trendy dotyczące:

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

STUDIA PRAWNICZE STUDIA PRAWNICZE STUDIA PRAWNICZE Jacek Barcik Tomasz Srogosz Prawo międzynarodowe publiczne 3. wydanie Seria Studia Prawnicze w pogłębiony sposób i w pełnym zakresie, prezentuje całość problematyki z danej dziedziny prawa. Jest to zbiór kompletnych opracowań. Uwzględnia dorobek doktryny oraz aktualne orzecznictwo. Wysoki poziom merytoryczny gwarantują jego redaktorzy i autorzy, wybitni przedstawiciele nauki prawa. Podręcznik „Prawo międzynarodowe publiczne” omawia instytucje z zakresu prawa międzynarodowego publicznego z licznymi odniesieniami do praktyki stosunków międzynarodowych. Przedstawiono w nim m.in. aktualne trendy dotyczące: ■ międzynarodowego prawa konfliktów zbrojnych, ■ międzynarodowego prawa karnego, ■ zwalczania terroryzmu, ■ rozwoju prawa organizacji międzynarodowych, ■ rozwoju systemów ochrony praw człowieka. i Prawa Europejskiego na Wydziale Prawa Dr hab. Jacek Barcik – adiunkt w Katedrze Prawa Międzynarodowego Publicznego i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Stypendysta haskiej Akademii Prawa Międzynarodowego. Absolwent Podyplomowych Zaocznych Studiów Bezpieczeństwa Narodowego na Akademii Obrony Narodowej. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół międzynarodowego prawa zdrowia publicznego, prawa konfliktów zbrojnych, terroryzmu międzynarodowego i międzynarodowego prawa praw człowieka. Dr Tomasz Srogosz – adiunkt w Instytucie Prawa, Administracji i Zarządzania Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, adwokat, członek Komisji Nauk Prawnych i Ekonomicznych PAN Oddział w Katowicach. Autor publikacji dotyczących m.in. państw upadłych i peace-building. www.ksiegarnia.beck.pl e-mail: dz.handlowy@beck.pl tel.: 22 311 22 22, fax: 22 337 76 01 ISBN: 978-83-255-9597-5 cena: 99,00 zł S r o g o s z B a r c i k P r a w o m i ę d z y n a r o d o w e p u b l i c z n e 3 . w y d a n i e STUDIA PRAWNICZE Prawo międzynarodowe publiczne W sprzedaży: A. Kidyba PRAWO HANDLOWE, wyd. 18 Studia Prawnicze M. Stepaniuk APLIKACJA NOTARIALNA. PYTANIA, ODPOWIEDZI, TABELE, wyd. 10 Aplikacje Prawnicze KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH, wyd. 26 Twoje Prawo PRAWO UNII EUROPEJSKIEJ Z WPROWADZENIEM, wyd. 22 Twoje Prawo dr hab. Jacek Barcik dr Tomasz Srogosz Prawo międzynarodowe publiczne 3. wydanie zaktualizowane i zmienione WYDAWNICTWO C.H.BECK WARSZAWA 2017 J. Barcik, T. Srogosz, Prawo międzynarodowe publiczne, wyd. 3, Propozycja cytowania: Warszawa 2017 Poszczególne rozdziały napisali: Jacek Barcik: Rozdział I, III, VI, VIII, XIII, XV, XVII, XVIII, XIX Tomasz Srogosz: Rozdział II, IV, V, VII, IX, X, XI, XII, XIV, XVI Wydawca: Aneta Flisek © Wydawnictwo C.H.Beck 2017 Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00–203 Warszawa Skład i łamanie: Marta Świerk Druk i oprawa: Totem, Inowrocław ISBN 978-83-255-9597-5 ISBN 978-83-255-9598-2 Wstęp Podręcznik napisany został głównie z myślą o studentach prawa i admini- stracji. Zawiera on przystępną i klarowną analizę zagadnień prawa między- narodowego. W książce znajdują się również liczne odniesienia do praktyki stosunków międzynarodowych oraz przykłady w postaci cytowań aktów praw- nych i orzecznictwa sądów międzynarodowych. Nawiązano także do najnow- szych trendów w prawie międzynarodowym (odpowiedzialność za ochronę, międzynarodowe prawo karne, zwalczanie terroryzmu, reforma ONZ, rozwój systemów ochrony praw człowieka itd.). Podręcznik może okazać się zatem pomocną lekturą także dla studentów politologii i stosunków międzynarodo- wych. Jego zadaniem jest poszerzanie wiedzy na temat procesów zachodzą- cych we współczesnym świecie, związanych m.in. z globalizacją. Struktura podręcznika obejmuje tradycyjny wykład prawa międzynarodo- wego, poczynając od genezy i cech charakterystycznych tego systemu pra- wa, poprzez jego źródła, podmioty, klasyfikacje i elementy charakterystyczne państwa, aż po zagadnienia odpowiedzialności międzynarodowej, pokojowego rozstrzygania sporów i last but not least, prawa konfliktów zbrojnych. Kolej- ność nie jest przypadkowa, zaś każdy rozdział stanowi samodzielne opraco- wanie, wprowadzając zarazem do rozważań w kolejnych rozdziałach. Inten- cją autorów jest, by Czytelnik mógł elastycznie wykorzystywać podręcznik, wybierając kolejne odpowiadające Mu rozdziały – oddzielne kapsułki wiedzy, w celu wzbogacenia procesu dydaktycznego. Podczas pisania podręcznika wykorzystano literaturę polską oraz obcojęzycz ną. Każdy rozdział zaczyna się od proponowanej literatury, która może uzupełnić wiedzę Czytelnika na wybrany temat. Autorzy dziękują wszystkim Czytelnikom i Komentatorom poprzednich wydań podręcznika, w tym studentom prawa, których cenne uwagi pozwoliły na uatrakcyjnienie formy i treści przekazu w niniejszej, trzeciej edycji. Częstochowa–Katowice, styczeń 2017 r. Jacek Barcik Tomasz Srogosz Spis treści Spis treści Wstęp ...... .................................................................................................... V Wykaz skrótów ............................................................................................. XVII Wykaz literatury i zbiorów dokumentów ..................................................... XXI Rozdział I. Zagadnienia ogólne ................................................................. 1 1 § 1. Definicja prawa międzynarodowego ................................................. § 2. Pochodzenie nazwy ............................................................................ 1 § 3. Prawo międzynarodowe publiczne a prawo międzynarodowe 2 3 4 5 10 11 11 18 21 28 28 29 31 33 36 38 40 41 42 43 prywatne ............................................................................................. § 4. Przestrzeń operacyjna prawa międzynarodowego ............................. § 5. Prawo międzynarodowe jako system prawa ..................................... § 6. Różnice między prawem międzynarodowym a prawem wewnętrznym ..................................................................................... § 7. Przedmiot regulacji i cele prawa międzynarodowego ....................... § 8. Periodyzacja historii prawa międzynarodowego ............................... I. Antecedencje ............................................................................. II. Okres klasycznego prawa międzynarodowego .......................... III. Okres współczesny ..................................................................... § 9. Wyzwania dla współczesnego prawa międzynarodowego ................ I. Sprawiedliwość a prawo międzynarodowe ................................ II. Moralność międzynarodowa i etyka a prawo międzynarodowe ........................................................................ III. Problem uniwersalnego charakteru prawa międzynarodowego .................................................................... IV. Fragmentacja i konstytucjonalizacja .......................................... V. Globalne zarządzanie ................................................................ VI. Legitymizacja prawa międzynarodowego .................................. 1. Pozytywistyczne uzasadnienie obowiązywania prawa międzynarodowego ................................................................ 2. Naturalistyczne uzasadnienie obowiązywania prawa międzynarodowego ................................................................ 3. Solidarystyczne uzasadnienie obowiązywania prawa międzynarodowego ................................................................ 4. Psychologistyczne uzasadnienie obowiązywania prawa międzynarodowego ................................................................ VIII Spis treści Rozdział II. Podstawowe zasady prawa międzynarodowego ................. § 10. Pojęcie zasad podstawowych ............................................................ § 11. Katalog zasad podstawowych ............................................................ I. Zasady wyrzeczenia się siły, poszanowania integralności terytorialnej państw oraz nienaruszalności granic ..................... II. Zasada pokojowego załatwiania sporów międzynarodowych ... III. Zasada nieingerencji w sprawy wewnętrzne i zewnętrzne państwa ....................................................................................... IV. Zasada współdziałania państw zgodnie z KNZ .......................... V. Zasada równouprawnienia i samostanowienia narodów ............ VI. Zasada suwerennej równości ...................................................... VII. Zasada wykonywania przez państwa zobowiązań w dobrej wierze ......................................................................................... VIII. Zasada poszanowania praw człowieka i podstawowych wolności ..................................................................................... IX. Zasady prawa międzynarodowego we współczesnych stosunkach międzynarodowych .................................................. Rozdział III. Prawo międzynarodowe a prawo krajowe ........................ § 12. Zagadnienia teoretyczne .................................................................... § 13. Prawo międzynarodowe w polskim porządku prawnym ................... I. Zwyczaj międzynarodowy ......................................................... II. Umowy międzynarodowe .......................................................... § 14. Prawo międzynarodowe w porządkach konstytucyjnych wybranych państw ............................................................................. Rozdział IV. Źródła prawa międzynarodowego ...................................... § 15. Normy prawa międzynarodowego ..................................................... § 16. Katalog źródeł .................................................................................... § 17. Umowa międzynarodowa .................................................................. I. Prawo traktatów .......................................................................... II. Pojęcie umowy międzynarodowej ............................................. III. Rodzaje umów międzynarodowych ........................................... IV. Budowa umowy międzynarodowej ............................................ V. Zawieranie umów międzynarodowych ...................................... VI. Rejestracja i ogłoszenie umowy międzynarodowej ................... VII. Zastrzeżenia ................................................................................ VIII. Wejście w życie umowy międzynarodowej ............................... IX. Tymczasowe stosowanie umów międzynarodowych ................. X. Przestrzeganie umów międzynarodowych ................................. XI. Stosowanie umów międzynarodowych ...................................... XII. Interpretacja umów międzynarodowych .................................... XIII. Poprawki i modyfikacja umów międzynarodowych .................. XIV. Nieważność, wygaśnięcie i zawieszenie działania umów międzynarodowych .................................................................... XV. Konflikt zbrojny a umowa międzynarodowa ............................. 45 46 47 48 51 52 55 57 62 67 69 72 75 75 80 81 83 87 109 110 112 114 114 114 117 119 121 125 126 129 130 131 131 133 134 135 143 Spis treści § 18. Zwyczaj .............................................................................................. § 19. Wiążące i prawotwórcze uchwały organów organizacji międzynarodowych ............................................................................ § 20. Akty jednostronne państw ................................................................. Rozdział V. Podmioty prawa międzynarodowego ................................... § 21. Pojęcie podmiotowości prawnomiędzynarodowej ............................ § 22. Państwo .............................................................................................. I. Pojęcie państwa .......................................................................... II. Rodzaje państw .......................................................................... III. Powstanie i upadek państwa ....................................................... IV. Tożsamość i ciągłość prawnomiędzynarodowa państwa ........... V. Sukcesja państw ........................................................................ § 23. Organizacja międzynarodowa ........................................................... I. Pojęcie ........................................................................................ II. Podmiotowość organizacji międzynarodowych ......................... III. Rodzaje organizacji międzynarodowych .................................... IV. Funkcje organizacji międzynarodowych .................................... V. Struktura organizacji międzynarodowych (administracja międzynarodowa) ....................................................................... VI. Funkcjonariusze międzynarodowi .............................................. § 24. Stolica Apostolska (Watykan) ............................................................ § 25. Suwerenny Zakon Kawalerów Maltańskich ...................................... § 26. Naród walczący o niepodległość ....................................................... § 27. Strona wojująca i powstańcy ............................................................. § 28. Osoby fizyczne .................................................................................. § 29. Osoby prawne .................................................................................... Rozdział VI. Uznanie w prawie międzynarodowym ............................... § 30. Definicja i przedmiot uznania ............................................................ § 31. Formy i rodzaje uznania .................................................................... § 32. Uznanie przedwczesne i opóźnione ................................................... § 33. Brak obowiązku uznania .................................................................... § 34. Obowiązek nieuznawania sytuacji sprzecznych z prawem .............. § 35. Uznanie państwa ................................................................................ I. Kryteria uznania państwa ........................................................... II. Konsekwencje uznania państwa ................................................ § 36. Uznanie rządu .................................................................................... § 37. Uznanie za naród ............................................................................... § 38. Uznanie za stronę wojującą i powstańców ........................................ Rozdział VII. Terytorium .......................................................................... § 39. Klasyfikacja terytoriów ...................................................................... § 40. Skład terytorium państwowego ......................................................... § 41. Zwierzchnictwo terytorialne .............................................................. § 42. Nabycie terytorium państwowego ..................................................... IX 143 151 155 159 160 163 163 169 170 176 179 182 182 184 185 186 188 189 191 195 197 198 198 200 203 203 203 208 211 212 219 219 220 224 227 229 232 232 234 235 237 X Spis treści § 43. Granica państwowa ............................................................................ § 44. Terytoria zależne ................................................................................ Rozdział VIII. Międzynarodowe prawo morza ....................................... § 45. Zagadnienia wstępne .......................................................................... § 46. Podział obszarów morskich .............................................................. I. Obszary wchodzące w skład państwa nadbrzeżnego ................ 1. Morskie wody wewnętrzne ................................................... 2. Morze terytorialne .................................................................. 3. Wody archipelagowe .............................................................. II. Obszary podlegające ograniczonym prawom suwerennym państwa nadbrzeżnego ............................................................... 1. Morska strefa przyległa ......................................................... 2. Strefa wyłącznego rybołówstwa/wyłączna strefa ekonomiczna .......................................................................... 3. Szelf kontynentalny ............................................................... III. Obszary niepozostające pod jurysdykcją państwa nadbrzeżnego .............................................................................. 1. Morze otwarte ........................................................................ 2. Dno mórz poza granicami jurysdykcji państwowej ............... § 47. Cieśniny i kanały morskie .................................................................. § 48. Rozstrzyganie sporów ........................................................................ Rozdział IX. Międzynarodowe prawo cieków wodnych ......................... § 49. Rozwój norm prawa międzynarodowego dotyczących cieków wodnych ............................................................................................. § 50. Rzeki międzynarodowe ...................................................................... Rozdział X. Międzynarodowe prawo lotnicze i kosmiczne .................... § 51. Kwestia granicy przestrzeni powietrznej i przestrzeni kosmicznej ... § 52. Międzynarodowe prawo lotnicze ....................................................... I. Pojęcie i źródła ........................................................................... II. Zasada zwierzchnictwa państwa w przestrzeni powietrznej ...... III. Statki powietrzne ........................................................................ IV. System chicagowsko-bilateralny ................................................ V. System warszawsko-montrealski ............................................... VI. System tokijsko-hasko-montrealski ........................................... § 53. Międzynarodowe prawo kosmiczne .................................................. I. Pojęcie i źródła ........................................................................... II. Status prawny przestrzeni kosmicznej i ciał niebieskich ........... III. Status prawny obiektów kosmicznych oraz osób wysyłanych w przestrzeń kosmiczną i na ciała niebieskie ............................. IV. Współpraca międzynarodowa w badaniu i pokojowym wykorzystaniu kosmosu ............................................................. 239 245 247 247 248 249 249 255 264 266 266 267 273 279 279 289 292 296 299 299 302 306 307 308 308 310 311 314 314 315 318 318 319 323 324 Spis treści Rozdział XI. Obszary podbiegunowe ....................................................... § 54. Antarktyka ......................................................................................... § 55. Arktyka .............................................................................................. Rozdział XII. Ludność państwa ................................................................ § 56. Obywatelstwo .................................................................................... I. Pojęcie i źródła ........................................................................... II. Ogólne zasady dotyczące obywatelstwa .................................... III. Nabycie i utrata obywatelstwa .................................................. IV. Podwójne lub wielorakie obywatelstwo .................................... V. Obywatelstwo UE ...................................................................... § 57. Cudzoziemcy ..................................................................................... Rozdział XIII. Ochrona praw człowieka w prawie międzynarodowym ................................................................................ § 58. Definicja i cechy praw człowieka ..................................................... I. Godność osobowa jako uzasadnienie prawa człowieka ............ II. Wertykalne obowiązywanie praw człowieka ............................ III. Prawa a wolności ....................................................................... IV. Prawa i wolności w znaczeniu materialnym i formalnym ......... V. Absolutny charakter praw człowieka ........................................ VI. Derogacja i limitacja praw człowieka ........................................ VII. Prawa człowieka a demokracja .................................................. VIII. Prawa człowieka a postęp i rozwój ............................................ IX. Problem uniwersalnego charakteru praw człowieka .................. X. Prawa człowieka jako zobowiązania erga omnes ...................... XI. Prawa człowieka a globalne dobra publiczne ............................ § 59. Generacje praw człowieka ................................................................. § 60. Uniwersalny system ochrony praw człowieka ................................... I. Prawa człowieka w KNZ ............................................................ II. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka .................................. III. Pakty Praw Człowieka ............................................................... IV. Inne umowy powszechne w zakresie ochrony praw człowieka i instytucje ONZ wyspecjalizowane w tym zakresie ................. § 61. Regionalne systemy ochrony praw człowieka ................................... I. System ochrony praw człowieka na kontynencie europejskim .. 1. Ochrona praw człowieka w ramach RE ................................. 1.1. Europejska konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności .............................................. 1.2. Europejski Trybunał Praw Człowieka .......................... 2. Ochrona praw jednostki w systemie prawnym Unii Europejskiej ........................................................................... 2.1. Karta Praw Podstawowych UE ...................................... 2.2. Ochrona praw człowieka a przystąpienie UE do EKPC ........................................................................ XI 327 327 331 334 335 335 337 338 341 343 344 348 349 350 352 353 354 354 354 357 358 359 360 361 362 365 366 366 368 374 378 379 379 382 385 389 392 396 XII Spis treści 3. Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie .......... 4. Wspólnota Niepodległych Państw ......................................... II. Interamerykański system ochrony praw człowieka ................... III. Afrykański system ochrony praw człowieka ............................. IV. Arabski system ochrony praw człowieka .................................. Rozdział XIV. Prawo międzynarodowe karne ......................................... § 62. Pojęcie prawa międzynarodowego karnego ...................................... § 63. Zbrodnie międzynarodowe a przestępstwa o charakterze międzynarodowym ............................................................................. § 64. Współpraca międzynarodowa w zapobieganiu i zwalczaniu przestępczości .................................................................................... § 65. Jurysdykcja karna .............................................................................. § 66. Ekstradycja ........................................................................................ § 67. Azyl .................................................................................................... § 68. Pomoc prawna w sprawach karnych .................................................. § 69. Przekazanie i przejęcie ścigania ........................................................ § 70. Uznawanie i wykonywanie zagranicznych orzeczeń karnych ........... § 71. Prawo norymberskie .......................................................................... Rozdział XV. Prawo dyplomatyczne i konsularne .................................. § 72. Dyplomacja i prawo dyplomatyczne ................................................. I. Znaczenie pojęcia „dyplomacja” ................................................ II. Geneza działalności dyplomatycznej ........................................ III. Typologie działalności dyplomatycznej ..................................... IV. Źródła prawa dyplomatycznego ................................................. V. Podział organów państwa występujących w stosunkach międzynarodowych .................................................................... 1. Organy wewnętrzne ............................................................... 1.1. Głowa państwa............................................................... 1.2. Rząd i szef rządu ............................................................ 1.3. Minister Spraw Zagranicznych ..................................... 1.4. Parlamenty narodowe .................................................... 1.5. Inne organy wewnętrzne ................................................ 2. Organy zewnętrzne ................................................................ 2.1. Stałe misje dyplomatyczne ............................................ 2.1.1. Ustanawianie stosunków dyplomatycznych ........ 2.1.2. Klasy szefów misji dyplomatycznej .................... 2.1.3. Funkcje misji dyplomatycznych .......................... 2.1.4. Personel misji dyplomatycznej ............................ 2.1.5. Przywileje i immunitety dyplomatyczne ............. 2.1.6. Zakres osobowy, czasowy i miejscowy przywilejów i immunitetów ................................. 2.1.7. Obowiązki przedstawicieli dyplomatycznych ..... 2.1.8. Korpus dyplomatyczny ........................................ 2.1.9. Zakończenie pełnienia funkcji dyplomatycznych 399 400 401 403 406 409 410 411 414 416 419 422 424 427 427 429 435 436 436 437 440 443 444 445 445 449 451 454 457 457 457 458 463 466 473 476 493 494 494 495 Spis treści XIII VI. Misje specjalne ........................................................................... VII. Przedstawicielstwa handlowe ..................................................... VIII. Przedstawicielstwa przy organizacjach międzynarodowych ..... IX. Misje wojskowe .......................................................................... § 73. Prawo konsularne ............................................................................... I. Pojęcie i źródła prawa konsularnego .......................................... II. Zarys historyczny ....................................................................... III. Ustanawianie stosunków konsularnych ..................................... IV. Klasy kierowników urzędów konsularnych ............................... V. Funkcje konsularne ................................................................... VI. Personel konsularny ................................................................... VII. Przywileje i immunitety konsularne ........................................... 1. Przywileje i immunitety rzeczowe ......................................... 2. Przywileje i immunitety osobowe .......................................... VIII. Korpus konsularny ..................................................................... IX. Konsul honorowy ...................................................................... X. Zakończenie funkcji konsularnych ............................................ Rozdział XVI. Wybrane organizacje międzynarodowe (ONZ, RE) ...... § 74. Organizacja Narodów Zjednoczonych ............................................... I. Wprowadzenie ............................................................................ II. ONZ a system Narodów Zjednoczonych ................................... III. Karta Narodów Zjednoczonych ................................................. IV. Cele ONZ .................................................................................. V. Członkostwo ............................................................................... VI. Organy ........................................................................................ 1. Zgromadzenie Ogólne ........................................................... 2. Rada Bezpieczeństwa............................................................. 3. Rada Gospodarcza i Społeczna .............................................. 4. Rada Powiernicza................................................................... 5. Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości ........................ 6. Sekretariat .............................................................................. VII. Reforma ONZ ............................................................................ § 75. Rada Europy ..................................................................................... I. Wprowadzenie ............................................................................ II. Statut RE i konwencje „statutowe” ............................................ III. Cele RE ...................................................................................... IV. Członkostwo ............................................................................... V. Organy ........................................................................................ 1. Komitet Ministrów ................................................................ 2. Zgromadzenie Parlamentarne ................................................ 3. Sekretariat .............................................................................. 4. Organy wyspecjalizowane ..................................................... VI. Dorobek traktatowy .................................................................... 498 499 499 500 504 504 505 506 507 508 509 510 510 512 514 515 517 518 519 519 520 521 522 523 525 525 527 529 530 530 532 533 536 536 537 538 539 541 541 541 543 543 544 XIV Spis treści Rozdział XVII. Odpowiedzialność w prawie międzynarodowym ......... § 76. Odpowiedzialność państwa za naruszenie prawa międzynarodowego ........................................................................... I. Koncepcje odpowiedzialności w prawie międzynarodowym .... II. Przesłanki odpowiedzialności .................................................... III. Zakres odpowiedzialności państwa ............................................ IV. Zbrodnie i delikty międzynarodowe .......................................... V. Okoliczności wyłączające odpowiedzialność ............................ VI. Immunitet państwa .................................................................... VII. Formy odpowiedzialności .......................................................... § 77. Sankcje w prawie międzynarodowym ............................................... § 78. Odpowiedzialność państwa za czyny niezabronione ........................ § 79. Odpowiedzialność organizacji międzynarodowych .......................... § 80. Odpowiedzialność osób prawnych za naruszenie prawa międzynarodowego ............................................................................ § 81. Odpowiedzialność osób fizycznych za naruszenie prawa międzynarodowego ............................................................................ Rozdział XVIII. Pokojowe załatwianie sporów międzynarodowych..... § 82. Zagadnienia ogólne ............................................................................ § 83. Dyplomatyczne środki załatwiania sporów międzynarodowych ....... I. Negocjacje .................................................................................. II. Mediacja ..................................................................................... III. Dobre usługi ............................................................................... IV. Komisje śledcze ......................................................................... V. Koncyliacja ................................................................................. § 84. Sądowe środki załatwiania sporów międzynarodowych ................... I. Arbitraż międzynarodowy .......................................................... II. Sądy międzynarodowe ............................................................... § 85. Rozstrzyganie sporów przez ONZ ..................................................... § 86. Rozstrzyganie sporów w reżimach zamkniętych na przykładzie Światowej Organizacji Handlu ......................................................... Rozdział XIX. Użycie siły w stosunkach międzynarodowych ................ § 87. Ius ad bellum ...................................................................................... I. Zakaz użycia siły w perspektywie historycznej ......................... II. Zakaz użycia siły w świetle KNZ .............................................. III. Wyjątki od zakazu użycia siły .................................................... 1. Prawo do samoobrony............................................................ 1.1. Samoobrona a represalia zbrojne ................................... 1.2. Prawo do samoobrony w dobie wojny z terroryzmem .. 1.2.1. Definicja terroryzmu. Prawnomiędzynarodowe regulacje antyterrorystyczne ................................ 1.2.2. Problemy związane ze stosowaniem samoobrony wobec aktów terroryzmu ................ 546 547 548 548 551 554 555 557 560 565 570 573 580 584 602 602 605 605 606 607 607 608 609 609 614 623 625 628 629 629 634 638 638 648 650 650 657 Spis treści 2. Akcja zbrojna w celu utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa ........................................................ 3. Użycie siły a prawo do samostanowienia .............................. 4. Interwencja ............................................................................ 4.1. Interwencja humanitarna ............................................... § 88. Ius in bello ......................................................................................... I. Geneza i rozwój międzynarodowego prawa humanitarnego ..... II. Źródła międzynarodowego prawa humanitarnego ..................... III. Zasady międzynarodowego prawa humanitarnego .................... IV. Nowe tendencje w międzynarodowym prawie humanitarnym ... 1. Redefinicja pojęcia konfliktu zbrojnego i obszaru wojny ..... 2. Kontrowersje co do statusu kombatanta ................................ 3. Problem dzieci–żołnierzy....................................................... 4. Kwestia najemnictwa ............................................................. 5. Zmniejszające się znaczenie neutralności ............................. 6. Zmiana koncepcji okupacji ................................................... 7. Próby ograniczenia i eliminacji niektórych rodzajów uzbrojenia ............................................................................... V. Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża ........................ VI. Egzekwowanie Międzynarodowego Prawa Humanitarnego ..... § 89. Ius post bellum? ................................................................................. Indeks rzeczowy ........................................................................................... XV 662 673 674 676 681 681 684 687 689 690 691 694 697 702 705 710 715 716 717 721 Wykaz skrótów 1. Umowy międzynarodowe TfUE .............................. Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej TUE ............................... Traktat o Unii Europejskiej KoPM ............................ Konwencja Narodów Zjednoczonych o Prawie Mo- KWPT ........................... Konwencja wiedeńska o prawie traktatów KWSD ........................... Konwencja wiedeńska o stosunkach dyplomatycz- rza nych niej pie pie MPPGSiK ..................... Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Spo- łecznych i Kulturalnych MPPOiP – Międzynarodo- wy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych 2. Organy i organizacje ASEAN ........................... Stowarzyszenie Narodów Azji Południowo-Wschod- ICJ ................................. International Court of Justice KBWE ........................... Konferencja Bezpieczeństwa i Współpracy w Euro- MTK .............................. Międzynarodowy Trybunał Karny MTKJ ............................ Międzynarodowy Trybunał Karny ds. b. Jugosławii MTS .............................. Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości NZ ................................. Narody Zjednoczone OBWE ........................... Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Euro- OECD ............................ Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju OJA ............................... Organizacja Jedności Afrykańskiej ONZ .............................. Organizacja Narodów Zjednoczonych OPA ............................... Organizacja Państw Amerykańskich OWP .............................. Organizacja Wyzwolenia Palestyny PCIJ ............................... Permanent Court of International Justice RB ONZ ........................ Rada Bezpieczeństwa ONZ RE ................................. Rada Europy XVIII Wykaz skrótów RSG ............................... Rada Społeczno-Gospodarcza ONZ STSM ............................ Stały Trybunał Sprawiedliwości Międzynarodowej UA ................................. Unia Afrykańska UE ................................. Unia Europejska ZG ONZ ........................ Zgromadzenie Ogólne ONZ 3. Czasopisma i publikatory AJIL .............................. American Journal of International Law Am. U. L. Rev. .............. American University Law Review Asper Rev. of Intl Bus. and Trade Law ............... Asper Review of International Business and Trade Aust. YBIL .................... Australian Yearbook of International Law Brooklyn J. IntL L. ........ Brooklyn Journal of International Law BSP ................................ Białostockie Studia Prawnicze Cath. Law. ..................... Catholic Lawyer EJIL ............................... European Journal of International Law ELR ............................... European Law Review Ga. J. Intl Comp. L. .. Georgia Journal of International and Comparative Law Law Geo. L.J. ........................ Georgetown Law Journal GSP ............................... Gdańskie Studia Prawnicze ICLQ ............................. International Comparative Law Quarterly Intl Comm. L. Rev. ....... International Community Law Review Jnl of Int. Dispute Settlement ..................... Journal of International Dispute Settlement Korean J. Intl Comp. L. ................... Korean Journal of International Comparative Law KSM .............................. Krakowskie Studia Międzynarodowe KPP ............................... Kwartalnik Prawa Publicznego Ky. L.J. .......................... Kansas Law Journal L. Q. Rev. ...................... Law Quarterly Review NP .................................. Nowe Prawo PE .................................. Przegląd Europejski PiP ................................. Państwo i Prawo PP .................................. Problemy Praworządności PPD ............................... Polski Przegląd Dyplomatyczny PPPubl. .......................... Przegląd Prawa Publicznego PSM ............................... Przegląd Stosunków Międzynarodowych Queensland U. Tech. L. Just. J. ......... Queensland University Technology Law Justice Journal Wykaz skrótów XIX PWPM ........................... Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowe- go, Europejskiego i Porównawczego R.G.D. ........................... Revue generale de droit RNP ............................... Roczniki Nauk Prawnych RPEiS ............................ Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny SE .................................. Studia Europejskie SM ................................. Sprawy Międzynarodowe SP .................................. Studia Prawnicze Tul. L. Rev. .................... Tulane Law Review U. Toronto Fac. L. Rev. .. University of Toronto Faculty of Law Review WPP .............................. Wojskowy Przegląd Prawniczy 4. Inne skróty art. ................................. artykuł lit. .................................. litera m.in. ............................... między innymi MPH .............................. Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych nast. ............................... następny (-a, -e) np. .................................. na przykład Nr .................................. numer pkt ................................. punkt por. ................................ porównaj r. .................................... rok red. ................................ redakcja s. .................................... strona tekst jedn. ...................... tekst jednolity
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Prawo międzynarodowe publiczne. Wydanie 3
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: