Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00296 004688 18976718 na godz. na dobę w sumie
Prawo mieszkaniowe. Komentarz - ebook/pdf
Prawo mieszkaniowe. Komentarz - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 921
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-4115-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> komentarze prawnicze
Porównaj ceny (książka, ebook (-5%), audiobook).

Ostatnie, 3. wydanie komentarza ukazało się w 2006 r.; od tego czasu wprowadzono liczne zmiany w przepisach niemal wszystkich ustaw składających się na przywołane dzieło. W oparciu o różnego rodzaju przesłanki społeczne i gospodarcze ustawodawca zarówno dodał nowe, zmienił treść obowiązujących, jak i uchylił odpowiednie przepisy prawne –

Jedynie ustawa z 1994 r. o własności lokali obowiązuje dziś w niezmienionym od 2004 r. brzmieniu.

W nowym, 4. wydaniu autor szczegółowo analizuje:

Dzięki wiedzy i doświadczeniu autora w książce znajdują się praktyczne wskazówki oraz porady dotyczące zagadnień związanych z najmem i dzierżawą, zarządzaniem wspólnotami mieszkaniowymi oraz innych kwestii prawa mieszkaniowego. Jest to niekwestionowana pomoc zarówno z punktu widzenia wynajmującego, dzierżawiącego czy właściciela, poprzez wszelkiego rodzaju administratorów jak również dla samych deweloperów i wykonawców.

Autor, na ile to jest możliwe, zajmuje wyraźne stanowisko w kwestiach wzbudzających wątpliwości w praktyce stosowania komentowanych ustaw.  Ponadto opracowanie zawiera objaśnienie do wielu przepisów prawnych regulujących tzw. stosunki mieszkaniowe.

Ponadto w tezach komentarza do przepisów poszczególnych ustaw uwzględnione zostały najnowsze wypowiedzi doktrynalne, a także orzecznictwo, zwłaszcza Sądu Najwyższego i Trybunału Konstytucyjnego.

Komentarz adresowany jest do przedstawicieli zawodów prawniczych (czyli sędziów, notariuszy, adwokatów czy radców prawnych), właścicieli i najemców lokali, zarządców (administratorów) i członków zarządu wspólnot mieszkaniowych, a także członków spółdzielni mieszkaniowych oraz osób pełniących funkcje organów spółdzielni czy towarzystw budownictwa społecznego.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

KOMENTARZE BECKA Prawo mieszkaniowe Polecamy nasze publikacje z serii Komentarze Becka: Bogumił Szmulik, Katarzyna Miaskowska-Daszkiewicz (red.) ADMINISTRACJA PUBLICZNA, Tom I USTRÓJ ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ CENTRALNEJ Bogumił Szmulik, Katarzyna Miaskowska-Daszkiewicz (red.) ADMINISTRACJA PUBLICZNA, Tom II USTRÓJ ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ TERENOWEJ Paweł Smoleń (red.) USTAWA O FINANSACH PUBLICZNYCH, wyd. 1 popr. Bogusław Banaszak KONSTYTUCJA RP, wyd. 2 Małgorzata Gersdorf, Beata Gudowska (red.) SPOŁECZNE UBEZPIECZENIE CHOROBOWE I WYPADKOWE Piotr Zimmerman PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE, wyd. 2 Magdalena Pyter (red.) PRAWO O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM www.ksiegarnia.beck.pl Prawo mieszkaniowe Komentarz dr Adam Doliwa 4. wydanie WYDAWNICTWO C.H. BECK WARSZAWA 2012 A. Doliwa, [w:] Prawo mieszkaniowe. Komentarz, wyd. 4, Propozycja cytowania: Warszawa 2012 Wydawca: Natalia Adamczyk © Wydawnictwo C.H. Beck 2012 Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00–203 Warszawa Skład i łamanie: Wydawnictwo C.H. Beck Druk: Totem, Inowrocław ISBN 978-83-255-4114-9 ISBN e-book 978-83-255-4115-6 Spis treści Przedmowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Kodeks cywilny (wyciąg) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego . . . . . . . . . 3. Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych . . . . . . . . . . . . . 4. Ustawa o własności lokali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. Ustawa o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Indeks rzeczowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VII IX 1 135 323 575 789 897 V Przedmowa Opracowanie „Prawo mieszkaniowe. Komentarz” jest tradycyjnym komentarzem do – wybranych wspólnie przez Wydawnictwo i autora – ustaw: Kodeksu cywilnego (przepisów o najmie art. 659–692), ustawy z 21.6.2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, ustawy z 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy z 24.6.1994 r. o własności lokali i ustawy z 26.10.1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszka- niowego. Prezentowany zbiór zawiera objaśnienia do wielu przepisów prawnych regulujących tzw. stosunki mieszkaniowe, stąd – łączący w całość problematykę wybranych ustaw – tytuł. Mam na myśli różne stosunki prawne i instytucje – w tym zwłaszcza powstające na kanwie form prawnych korzystania z lokali mieszkalnych (najem, spółdzielcze prawa do lokali, prawo własności), administrowania nieruchomościami mieszkanio- wymi (wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie, towarzystwa budownictwa społecznego), wspierania budownictwa mieszkaniowego oraz zasad i form ochrony praw lokatorów. Jako autor poczuję się usatysfakcjonowany, gdy po niniejszy Komentarz sięgną prawnicy profesjonaliści – w pierwszym rzędzie sędziowie, radcowie prawni, notariusze, adwokaci i przedstawiciele innych zawodów prawniczych, bo do nich jest on przede wszystkim adresowany. W Komentarzu wykorzystywałem własne doświadczenia przewodniczą- cego zarządu wspólnoty mieszkaniowej, co pozwoliło na uwzględnienie ewentualnych potrzeb takich czytelników, jak właściciele i najemcy lokali, zarządcy (administratorzy) i członkowie zarządów wspólnot mieszkanio- wych, a także członkowie spółdzielni mieszkaniowych oraz osoby pełniące funkcje organów spółdzielni czy towarzystw budownictwa społecznego. Z uwagi na krąg potencjalnych czytelników, w tezach do poszczególnych przepisów w ograniczonym zakresie powoływałem się na poglądy doktryny prawniczej. Przy tym na początku objaśnień do każdej z ustaw zamieściłem zestawienie najważniejszych pozycji literatury. W Komentarzu, na ile było to możliwe, zajmowałem wyraźnie określone stanowisko w kwestiach wzbudzających wątpliwości w praktyce stosowania VII Przedmowa komentowanych ustaw. Odwoływałem się przy tym szeroko do dorobku orzeczniczego Sądu Najwyższego, sądów apelacyjnych oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego i innych organów orzekających. Obecne, czwarte już wydanie Komentarza zawiera poprawione i uzu- pełnione (o najnowsze orzecznictwo i zmiany ustawodawcze) omówienie przepisów z zakresu polskiego prawa mieszkaniowego; przepisów KC o najmie, przepisów ustawy o ochronie praw lokatorów, ustawy o spół- dzielniach mieszkaniowych, o własności lokali i ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego. Książka uwzględnia stan prawny na dzień 15.9.2012 r., w tym także ustalony na podstawie orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego. Białystok, wrzesień 2012 r. Adam Doliwa VIII Wykaz skrótów 1. Źródła prawa BankFGwU . . . . . . . ustawa z 14.12.1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 84, poz. 711 ze zm.) DodMieszkU . . . . . . ustawa z 21.6.2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. Nr 71, poz. 734 ze zm.) EgzAdmU . . . . . . . . ustawa z 17.6.1966 r. o postępowaniu egzekucyj- nym w administracji (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 110, poz. 968 ze zm.) EwidLU . . . . . . . . . . ustawa z 10.4.1974 r. o ewidencji ludności i do- wodach osobistych (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 ze zm.) GospGruntU . . . . . . . ustawa z 29.4.1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości (t.j. Dz.U. z 1991 r. Nr 30, poz. 127 ze zm.) GospNierU . . . . . . . . ustawa z 21.8.1997 r. o gospodarce nieruchomo- ściami (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.) GospNierRolnSPU . . . ustawa z 19.10.1991 r. o gospodarowaniu nierucho- mościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz.U. z 2004 r. Nr 208, poz. 2128 ze zm.) KC . . . . . . . . . . . . . ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) Konstytucja RP . . . . ustawa z 2.4.1997 r. – Konstytucja Rzeczypospoli- KP . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. tej Polskiej (Dz.U. Nr 78, poz. 483) z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.) KPA . . . . . . . . . . . . . ustawa z 14.6.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) KPC . . . . . . . . . . . . ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.) IX Wykaz skrótów KrRejSU . . . . . . . . . . ustawa z 20.8.2007 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186 ze zm.) KRO . . . . . . . . . . . . ustawa z 25.2.1964 r. – Kodeks rodzinny i opie- kuńczy (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 788) KWU . . . . . . . . . . . . ustawa z 6.7.1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 124, poz. 1361 ze zm.) KZ . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 27.10.1933 r. – Kodeks zobowiązań (Dz.U. Nr 82, poz. 598 ze zm.) NajLokU . . . . . . . . . ustawa z 2.7.1994 r. o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych (t.j. Dz.U. z 1998 r. Nr 120, poz. 787 ze zm.) NBPU . . . . . . . . . . . . ustawa z 29.8.1997 r. o Narodowym Banku Pol- skim (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 1, poz. 2 ze zm.) NierCudzU . . . . . . . . ustawa z 24.3.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 ze zm.) OchrLokU . . . . . . . . ustawa z 21.6.2001 r. o ochronie praw lokato- rów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 ze zm.) PBudMU . . . . . . . . . ustawa z 26.10.1995 r. o niektórych formach po- pierania budownictwa mieszkaniowego (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1070 ze zm.) PDOFizU . . . . . . . . . ustawa z 26.7.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.) PrBank . . . . . . . . . . . ustawa z 29.8.1997 r. – Prawo bankowe (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 ze zm.) PrBud . . . . . . . . . . . ustawa z 7.7.1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm.) PrGeod . . . . . . . . . . ustawa z 17.5.1989 r. – Prawo geodezyjne i karto- graficzne (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 ze zm.) PrSpółdz . . . . . . . . . ustawa z 16.9.1982 r. – Prawo spółdzielcze (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848 ze zm.) PrWeksl . . . . . . . . . . ustawa z 28.4.1936 r. – Prawo wekslowe (Dz.U. Nr 37, poz. 282 ze zm.) PWKC . . . . . . . . . . . ustawa z 23.4.1964 r. – Przepisy wprowadzające Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 94 ze zm.) X Wykaz skrótów SamGmU . . . . . . . . . ustawa z 8.3.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) SGospU . . . . . . . . . . ustawa z 2.7.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 ze zm.) SpMieszkU . . . . . . . ustawa z 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszka- niowych (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116 ze zm.) WłLokU . . . . . . . . . . ustawa z 24.6.1994 r. o własności lokali (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 ze zm.) ZastRejU . . . . . . . . . . ustawa z 6.12.1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów (Dz.U. Nr 149, poz. 703 ze zm.) 2. Organy orzekające ETPC . . . . . . . . . . . . Europejski Trybunał Praw Człowieka NSA . . . . . . . . . . . . Naczelny Sąd Administracyjny SA . . . . . . . . . . . . . . Sąd Apelacyjny SN . . . . . . . . . . . . . . Sąd Najwyższy SN(7) . . . . . . . . . . . . Sąd Najwyższy w składzie siedmiu sędziów TK . . . . . . . . . . . . . . Trybunał Konstytucyjny . . . . . . . . . . . . Dziennik Ustaw 3. Czasopisma AUWr . . . . . . . . . . . . Acta Universitatis Wratislviensis Biul. SN . . . . . . . . . Biuletyn Sądu Najwyższego Dz.U. KPP . . . . . . . . . . . . . Kwartalnik Prawa Prywatnego MoP . . . . . . . . . . . . Monitor Prawniczy MiP . . . . . . . . . . . . . Mieszkalnictwo i Prawo NP . . . . . . . . . . . . . . Nowe Prawo NPN . . . . . . . . . . . . Nowy Przegląd Notarialny OSA . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych OSAB . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądu Apelacyjnego w Białymstoku OSAL . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądu Apelacyjnego w Lublinie OSAK . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądu Apelacyjnego w Katowicach OSG . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo w Sprawach Gospodarczych OSN . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądu Najwyższego OSNC . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Cywilna OSNKW . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Karna i Wojskowa XI Wykaz skrótów OSP . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądów Polskich OSS . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych OTK . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego OTK-A . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego – seria A . . . . . . . . . . . . . Palestra . . . . . . . . . Prawo Gospodarcze . . . . . . . . Prokuratura i Prawo Pal. PB . . . . . . . . . . . . . . Prawo Bankowe PiP . . . . . . . . . . . . . Państwo i Prawo PP . . . . . . . . . . . . . . Przegląd Podatkowy PPH . . . . . . . . . . . . . Przegląd Prawa Handlowego Pr. Gosp. Prok. i Pr. Pr. Sp. . . . . . . . . . . . . Prawo Spółek PS . . . . . . . . . . . . . . Przegląd Sądowy PUG . . . . . . . . . . . . . Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego R. Pr. Rej. RPEiS . . . . . . . . . . . . Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Społeczny Rz. SC . . . . . . . . . . . . . . Studia Cywilistyczne ST . . . . . . . . . . . . . . Samorząd Terytorialny TPP . . . . . . . . . . . . . Transformacja Prawa Prywatnego . . . . . . . . . . . . Radca Prawny . . . . . . . . . . . . . Rejent . . . . . . . . . . . . . Rzeczpospolita 4. Piśmiennictwo Bieniek, Marmaj, Ustawa . . . . G. Bieniek, Z. Marmaj, Ustawa o własności lokali, Warszawa 2001 Bończak-Kucharczyk, Własność . . . . . . . . . E. Bończak-Kucharczyk, Własność lokali. Wspól- noty mieszkaniowe, Warszawa 2000 Bończak-Kucharczyk, Spółdzielnie . . . . . . . E. Bończak-Kucharczyk, Spółdzielnie mieszka- niowe w świetle nowych przepisów, Warszawa 2002 Czachórski, Zobowiązania . . . . . . W. Czachórski, Zobowiązania. Zarys wykładu (zak- tualizowane przez A. Brzozowskiego, M. Safjana, E. Skowrońską-Bocian), Warszawa 2002 Dziczek, Spółdzielnie R. Dziczek, Spółdzielnie mieszkaniowe. Komen- tarz, Warszawa 2002 XII Wykaz skrótów Dziczek, Własność . . R. Dziczek, Własność lokali. Komentarz, Warszawa 2003. Gniewek, Komentarz . E. Gniewek, Kodeks cywilny. Księga druga. Wła- sność i inne prawa rzeczowe. Komentarz, Kraków 2001 Gola, Myczkowski, Ochrona . . . . . . . . . . A. Gola, L. Myczkowski, Ochrona praw lokato- rów. Dodatki mieszkaniowe. Komentarz, Warszawa 2003 Gola, Suchecki, Najem . . . . . . . . . . . A. Gola, J. Suchecki, Najem i własność lokali. Przepisy i komentarz, Warszawa 2000 Ignatowicz, Komentarz . . . . . . . . J. Ignatowicz, Komentarz do ustawy o własności lokali, Warszawa 1995 Gersdorf, Ignatowicz, Prawo . . . . . . . . . . . M. Gersdorf, J. Ignatowicz, Prawo spółdzielcze. Komentarz, Warszawa 1996 Komentarz do KC. Zobowiązania . . . . . . G. Bieniek, H. Ciepła, S. Dmowski, J. Gudowski, K. Kołakowski, M. Sychowicz, T. Wiśniewski, C. Żuławska, Komentarz do kodeksu cywilnego. Zobowiązania, t. 2, Warszawa 2002 Komentarz do KPC . T. Ereciński, J. Gudowski, M. Jędrzejewska (red. T. Ereciński), Komentarz do KPC, cz. I. Postępo- wanie rozpoznawcze, t. 1, Warszawa 1999 Łyszczak, Aktualna ustawa . . . . W. Łyszczak, Aktualna ustawa o własności lokali. Praktyczny komentarz, Zielona Góra 2000 Mączyński, Proksa, Nowe prawo . . . . . . . A. Mączyński, A. Proksa, Nowe prawo lokalowe z komentarzem, Kraków 1994 Myczkowski, Nowa ustawa . . . . . . L. Myczkowski, Nowa ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych, Zielona Góra 2001 Myczkowski, Spółdzielnie . . . . . . . L. Myczkowski, Spółdzielnie mieszkaniowe, War- szawa 2002 Nazar, Własność . . . M. Nazar, Własność lokali. Podstawowe zagadnie- nia cywilnoprawne, Lublin 1995 XIII Wykaz skrótów Pietrzykowski, Komentarz . . . . . . . . Kodeks cywilny. Komentarz (red. K. Pietrzykow- ski), t. II, Warszawa 2000 Pietrzykowski, Spółdzielnie . . . . . . . K. Pietrzykowski, Spółdzielnie mieszkaniowe. Ko- mentarz, Warszawa 2006 Warszawa 2001 Prawo obrotu . . . . . . Prawo obrotu nieruchomościami (red. S. Rudnicki), Rudnicki, Komentarz do KC . . . . . . . . . . . S. Rudnicki, Komentarz do Kodeksu cywilnego. Księga druga. Własność i inne prawa rzeczowe, Warszawa 1996 Rudnicki, Komentarz do KWU . . . . . . . . . S. Rudnicki, Komentarz do ustawy o księgach System PrCyw . . . . . System Prawa Cywilnego, t. I. Część ogólna (red. wieczystych i hipotece, Warszawa 2002 S. Grzybowski), Ossolineum 1974 System PrPryw . . . . . System Prawa Prywatnego, t. 2. Prawo cywilne – część ogólna (red. Z. Radwański), Warszawa 2002 Zoll, Najem . . . . . . . F. Zoll, Najem lokali mieszkalnych, Kraków 1997 Zoll, Olczyk, Pecyna, Ustawa . . . . F. Zoll, M. Olczyk, M. Pecyna, Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy oraz o zmianie Kodeksu cywilnego. Komentarz, Warszawa 2002 5. Inne skróty art. . . . . . . . . . . . . . . artykuł BGK . . . . . . . . . . . . Bank Gospodarstwa Krajowego CBOSA . . . . . . . . . . . Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyj- nych . . . . . . . . . . . . . . część . . . . Minister Sprawiedliwości . . . . . . . . . . . . . następna (e, y) cz. KFM . . . . . . . . . . . . Krajowy Fundusz Mieszkaniowy KRS . . . . . . . . . . . . Krajowa Rada Spółdzielcza Min. Sprawiedl. nast. NBP . . . . . . . . . . . . . Narodowy Bank Polski niepubl. . . . . . . . . . . niepublikowany (a, e) Nr orz. XIV . . . . . . . . . . . . . . numer . . . . . . . . . . . . . orzeczenie Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . postanowienie . . . . . . . . . . . . . pozycja pkt . . . . . . . . . . . . . . punkt post. poz. RM . . . . . . . . . . . . . Rada Ministrów rozp. . . . . . . . . . . . . rozporządzenie RPO . . . . . . . . . . . . Rzecznik Praw Obywatelskich s. t. TBS . . . . . . . . . . . . . Towarzystwo Budownictwa Społecznego t.j. . . . . . . . . . . . . . . . tekst jednolity tj. tzn. uchw. UMiRM . . . . . . . . . . Urząd Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast ust. wyr. w zw. zd. . . . . . . . . . . . . . . to jest . . . . . . . . . . . . . to znaczy . . . . . . . . . . . . uchwała . . . . . . . . . . . . . . . strona (y) . . . . . . . . . . . . . . . tom . . . . . . . . . . . . . ustęp . . . . . . . . . . . . . wyrok . . . . . . . . . . . . w związku . . . . . . . . . . . . . . zdanie XV 1. Kodeks cywilny1 z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93) (zm.: Dz.U. 1971, Nr 27, poz. 252; 1976, Nr 19, poz. 122; 1982, Nr 11, poz. 81, Nr 19, poz. 147, Nr 30, poz. 210; 1984, Nr 45, poz. 242; 1985, Nr 22, poz. 99; 1989, Nr 3, poz. 11; 1990, Nr 34, poz. 198, Nr 55, poz. 321, Nr 79, poz. 464; 1991, Nr 107, poz. 464, Nr 115, poz. 496; 1993, Nr 17, poz. 78; 1994, Nr 27, poz. 96, Nr 84, poz. 386, Nr 85, poz. 388, Nr 105, poz. 509; 1995, Nr 83, poz. 417; 1996, Nr 114, poz. 542, Nr 139, poz. 646, Nr 149, poz. 703; 1997, Nr 43, poz. 272, Nr 115, poz. 741, Nr 117, poz. 751; 1998, Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 758; 1999, Nr 52, poz. 532; 2000, Nr 22, poz. 271, Nr 74, poz. 855 i 857, Nr 88, poz. 983, Nr 114, poz. 1191; 2001, Nr 11, poz. 91, Nr 71, poz. 733, Nr 130, poz. 1450, Nr 145, poz. 1638; 2002, Nr 113, poz. 984, Nr 141, poz. 1176; 2003, Nr 49, poz. 408, Nr 60, poz. 535, Nr 64, poz. 592, Nr 124, poz. 1151; 2004, Nr 91, poz. 870, Nr 96, poz. 959, Nr 162, poz. 1692, Nr 172, poz. 1804, Nr 281, poz. 2783; 2005, Nr 48, poz. 462, Nr 157, poz. 1316, Nr 172, poz. 1438; 2006, Nr 133, poz. 935, Nr 164, poz. 1166; 2007, Nr 80, poz. 538, Nr 82, poz. 557, Nr 181, poz. 1287; 2008, Nr 116, poz. 731, Nr 163, poz. 1012, Nr 220, poz. 1425 i 1431, Nr 228, poz. 1506; 2009, Nr 42, poz. 341, Nr 79, poz. 662, Nr 131, poz. 1075; 2010, Nr 40, poz. 222, Nr 155, poz. 1037; 2011, Nr 80, poz. 432, Nr 85, poz. 458, Nr 230, poz. 1370) ( . . . ) 1 Odnośnik nr 1 dodany do tytułu ustawą z dnia 23.06.2006 r. (Dz.U. Nr 133, poz. 935), która wchodzi w życie 5.08.2006 r. Treść odnośnika publikujemy na końcu ustawy. 1 Przed Art. 659 1. Kodeks cywilny Tytuł XVII. Najem i dzierżawa Dział I. Najem Rozdział I. Przepisy ogólne Literatura: Z. Bidziński, Nowa regulacja prawna w zakresie ochrony lokatorów, KPP 2001, Nr 4; F. Błahuta, Najem lokali w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego, NP 1958, Nr 12; E. Bończak-Kucharczyk, Ochrona praw lokatorów, Warszawa 2002; W. Chróścielewski, J. P. Tarno, Elementy administracyjnoprawne najmu lokali mieszkalnych oraz dodatki mieszkaniowe, ST 1995, Nr 9; W. Czachórski, Zobowiązania. Zarys wykładu, Warszawa 1999; T. Czech, Hipoteka obejmująca roszczenia o czynsz najmu lub dzierżawy, Rej. 2008, Nr 1; J. Czerwiakowski, Konstrukcje prawne ustawy o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych, Pal. 1994, Nr 11; A. Doliwa, Prawo cywilne – część ogólna, Warszawa 2004; tenże, Najem lokali. Komentarz, Warszawa 2010; G. Domański, Rękojmia przy najmie, NP 1967, Nr 3; K. Dybowski, Ustawa o ochronie praw lokatorów na tle wcześniejszych uregulowań, PiP 2001, Nr 11; tenże, Wybrane zagadnienia ustawy o najmie lokali mieszkalnych, PiP 1995, Nr 1; Gola, Suchecki, Najem; S. Grzybowski (red.), System Prawa Cywilnego. Prawo zobowiązań – część szczegółowa, t. III, cz. 2, Ossolineum 1976; J. Gwiazdomorski, Najem lokali jako problem kodyfikacyjny, PiP 1956, Nr 4; J. Kaspryszyn, Skutki wypowiedzenia najmu lokalu mieszkalnego jednemu z małżonków, PS 2000, Nr 10; K. W. Kubiński, Glosa do uchwały SN z 15.2.1996 r., III CZP 5/96, OSP 1996, Nr 12; G. Kuźma, D. Okolski, Ochrona wynajmującego w przypadku naruszenia umowy najmu lokalu użytkowego, PPH 2003, Nr 12; P. Machnikowski, Skutki prawne ulepszenia przedmiotu najmu według art. 676 KC, AUWr 2004, Nr 289; A. Mączyński, Dawne i nowe instytucje polskiego prawa mieszkaniowego, KPP 2002, Nr 1; M. Nazar, Ochrona praw lokatorów (cz. 1 i 2), MoP 2001, Nr 19–20; M. Niedośpiał, Glosa do wyroku SA w Warszawie z 7.4.1998 r., I ACa 71/98, OSA 2001, Nr 11, poz. 81; A. Niżankowska, F. Wejman, Rękojmia za wady przy leasingu, TPP 2000, Nr 1–2; K. Pietrzykowski, Najem, w: Pietrzykowski, Komentarz, t. II; J. Pokrzywniak, Wypowiedzenie najmu, MoP 2001, Nr 21; P. Radomski, Umowy najmu i dzierżawy w kontekście problemu pobierania pożytków, Pr. Sp. 2000, Nr 7–8; Z. Radwański, Glosa do uchwały SN z 22.2.1967 r., III CZP 113/66, NP 1968, Nr 2; tenże, Glosa do wyroku SN z 22.5.1973 r., III CRN 95/73, OSP 1974, Nr 5, poz. 93; 2 Tytuł XVII. Najem i dzierżawa Art. 659 Z. Radwański, J. Panowicz-Lipska, Zobowiązania – część szczegółowa, Warszawa 1998; J. Rajski, Dopuszczalność umownego zastrzeżenia możliwości wypowiedzenia umowy najmu lub dzierżawy zawartej na czas oznaczony, PPH 1998, Nr 4; J. Szachułowicz, Prawno-rzeczowe środki ochrony stosunku najmu lokali, Pal. 1968, Nr 5; A. Szlęzak, Glosa do uchwały SN z 2.4.1993 r., III CZP 39/93, OSP 1994, Nr 7–8, poz. 133; A. Szpunar, Glosa do uchwały SN z 29.11.1991 r., III CZP 124/91, OSP 1993, Nr 4, poz. 199; tenże, Glosa do uchwały SN z 15.2.1996 r., III CZP 5/96, PS 1996, Nr 11–12; tenże, Umowa o udostepnienie skrytki bankowej, PS 2003, Nr 2; tenże, Wypowiedzenie najmu zawartego na czas oznaczony, Rej. 1996, Nr 6; A. Śmieja, Najem zawarty na czas oznaczony w świetle przepisów kodeksu cywilnego, Rej. 1996, Nr 2; D. Tomaszewski, Glosa do uchwały SN z 1.12.1998 r., III CZP 47/98, Rej. 1999, Nr 10; tenże, Zakończenie najmu lokalu, Kraków 1999; R. Trzaskowski, Skutki zastrzeżenia w umowie najmu lokalu użytkowego z terminem końcowym klauzuli swobodnego jej wypowiedzenia w świetle art. 673 § 3 KC, PS 2003, Nr 10; T. Wiśniewski, Glosa do uchwały SN z 29.11.1991 r., III CZP 124/91, OSP 1992, Nr 9, poz. 207; F. Zoll, Najem, Kraków 1997. Art. 659. [Pojęcie; oznaczenie czynszu] § 1. Przez umowę najmu wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania przez czas oznaczony lub nie oznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz. § 2.2 Czynsz może być oznaczony w pieniądzach lub w świadczeniach innego rodzaju. Spis treści Nb I. Umowa najmu i stosunek prawny najmu . . . . . . . . . 1 II. Forma umowy najmu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 III. Czynsz najmu i jego oznaczenie . . . . . . . . . . . . . . 36 IV. Przedmiot najmu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 V. Ujawnienie stosunku prawnego najmu w księdze wieczystej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 2 Art. 659 § 2 zmieniony ustawą z dnia 21.06.2001 r. (Dz.U. Nr 71, poz. 733), która wchodzi w życie 10.07.2001 r. 3
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Prawo mieszkaniowe. Komentarz
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: