Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00358 008318 10501484 na godz. na dobę w sumie
Prawo o działalności leczniczej w praktyce. Przekształcenia zakładów opieki zdrowotnej - ebook/pdf
Prawo o działalności leczniczej w praktyce. Przekształcenia zakładów opieki zdrowotnej - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 256
Wydawca: Wolters Kluwer Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-264-3586-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Niniejsza publikacja została opracowana przez adwokatów i prawników specjalizujących się w zakresie prawa ochrony zdrowia.
Wejście w życie ustawy o działalności leczniczej to prawdziwa rewolucja w organizacji i funkcjonowaniu służby zdrowia, Niniejsza książka stanowi przewodnik dla kadry zarządzającej podmiotów leczniczych, która stoi przed niełatwym zadaniem przeprowadzenia zmian wymaganych przez przepisy i dostosowania prowadzonej działalności do nowej rzeczywistości prawnej.
Publikacja omawia m.in. zagadnienia związane z: funkcjonowaniem podmiotów leczniczych, przekształceniem samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w spółki kapitałowe, w tym z przekształceniem szpitali klinicznych, finansowaniem podmiotów leczniczych ze środków publicznych. Książka przeznaczona jest dla osób odpowiedzialnych za kierowanie podmiotami wykonującymi działalność leczniczą-dyrektorów, menedżerów oraz pracowników organów rządowych i samorządowych, będących podmiotami tworzącymi samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej oraz podejmujących decyzje w zakresie ich przekształceń w spółki kapitałowe.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

   ––––––––   sPis tReści   ––––––––    Wykaz skrótów ..................................................................................................... 11 Rozdział 1. Podmioty lecznicze w świetle przepisów ustawy o działalności leczniczej [Mirosław Narolski] ............................................. 15 1. Przedsiębiorca jako podmiot leczniczy ....................................................... 20 2. Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej ..................................... 21 3. Jednostki budżetowe .................................................................................... 22 4. Instytuty badawcze ....................................................................................... 23 5. Fundacje i stowarzyszenia............................................................................ 25 6. Kościoły, kościelne osoby prawne lub związki wyznaniowe ..................... 25 7. Uczelnie medyczne ....................................................................................... 27 8. Skarb Państwa i jednostki samorządu terytorialnego ............................... 28 9. Podmioty wykonujące działalność leczniczą jako praktykę zawodową ..... 29 Aneks .................................................................................................................. 32 Wzór umowy spółki partnerskiej lekarzy. Umowa spółki partnerskiej ..... 32 Rozdział 2. Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej [Jakub Goździkowski] ....................................................................................... 34 1. Pojęcie zakładu opieki zdrowotnej ............................................................. 34 2. Powstanie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej ........ 36 3. Kierownik i kadra kierownicza samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej ........................................................................... 38 4. Rada społeczna ............................................................................................. 39 5. Zasady funkcjonowania samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. Mienie zakładu ............................................................ 39 6. Ujemny wynik finansowy ............................................................................. 42 7. Połączenie samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej ..... 44 8. Likwidacja samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej ....... 48 9. Świadczenia komercyjne .............................................................................. 51 Rozdział 3. Rejestry podmiotów wykonujących działalność leczniczą [Mirosław Narolski] ............................................................................................. 53 1. Obowiązek uzyskania wpisu do ewidencji działalności gospodarczej ...... 53 2. Odmowa wpisu do ewidencji działalności gospodarczej ........................... 55  SPIS TREŚCI 3. Wykreślenie z ewidencji działalności gospodarczej .................................. 57 4. Wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym ...................................................... 58 5. Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą .......... 60 6. Dwa tryby postępowania rejestrowego ....................................................... 61 7. Elektroniczna forma wniosku rejestrowego .............................................. 62 8. Wniosek o wpis do rejestru podmiotu wykonującego działalność leczniczą .................................................................................... 62 9. Treść wniosku rejestrowego o wpis podmiotu leczniczego ....................... 63 10. Treść wniosku o rejestrację praktyki zawodowej lekarzy i pielęgniarek .......65 11. Dodatkowe oświadczenia i dokumenty ..................................................... 65 12. Postępowanie rejestrowe ............................................................................. 67 13. Obowiązek zgłaszania zmian ....................................................................... 70 14. Wykreślenie wpisu z rejestru ....................................................................... 71 Aneks. Wzór oświadczenia załączonego do wniosku o wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą .................... 74 Rozdział 4. Podmioty lecznicze utworzone przez uczelnie medyczne (szpitale kliniczne) [Karolina Kołakowska]................................................. 75 1. Uczelnia medyczna w ustawie o działalności leczniczej ........................... 76 2. Obowiązki dostosowawcze .......................................................................... 78 3. Formy prowadzenia działalności leczniczej przez publiczne uczelnie medyczne ........................................................................................ 78 4. Uczelniana spółka kapitałowa..................................................................... 79 5. Obowiązki w zakresie dydaktyki ................................................................. 79 6. Uczelniane samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej ............... 81 7. Skutki pozbawienia uczelnianego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej statusu przedsiębiorcy .................................... 81 8. Przekształcenie uczelnianego zakładu opieki zdrowotnej w uczelnianą spółkę kapitałową .................................................................. 82 9. Podmioty uprawnione do podjęcia decyzji o przekształceniu .................. 83 10. Obligatoryjne przekształcenie w spółkę kapitałową ................................. 84 11. Likwidacja uczelnianego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej ......................................................................................... 85 12. Połączenie uczelnianych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej ......................................................................................... 86 13. Czasowe zaprzestanie działalności uczelnianego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej ..................................................... 88 14. Działalność dydaktyczna podmiotów leczniczych ..................................... 88 15. Umowa udostępnienia ................................................................................. 89 16. Obowiązek przekazywania środków na prace dydaktyczne i badawcze .... 91 SPIS TREŚCI  17. Ordynator i lekarz kierujący ........................................................................ 92 18. Kontrola i nadzór ......................................................................................... 93 Rozdział 5. Zasady przekazywania środków publicznych podmiotom wykonującym działalność leczniczą [Mirosław Narolski] ......95 1. Cele finansowane ze środków publicznych ................................................ 95 2. Programy zdrowotne i promocja zdrowia .................................................. 96 3. Szczególny charakter środków publicznych przyznanych na realizację programów zdrowotnych i promocji zdrowia oraz remonty i inwestycje ............................................................................ 99 4. Inne cele finansowane ze środków publicznych ...................................... 101 5. Środki unijne ............................................................................................... 101 6. Umowa na realizację zadań ze środków publicznych ............................. 103 7. Finansowanie w drodze dotacji zadań podmiotów wykonujących działalność leczniczą ......................................................... 104 8. Dyscyplina finansów publicznych .............................................................. 106 Rozdział 6. Zasady subkontraktowania świadczeń zdrowotnych [Anna Gąsecka] ............................................................................................... 108 1. Umowa o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne ................ 108 2. Podmioty lecznicze objęte regulacją ......................................................... 108 3. Przesłanki dopuszczalności udzielania zamówienia na świadczenia zdrowotne ......................................................................... 110 4. Procedura udzielania zamówienia ............................................................ 112 5. Umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych ......................................... 117 Aneks ................................................................................................................ 120 1. Ogłoszenie konkursu ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej ................................................................................. 120 2. Przykładowy formularz oferty na udzielenie świadczeń zdrowotnych ........................................................................................... 121 3. Przykładowy regulamin pracy komisji prowadzącej postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej .................................................................................. 122 4. Oświadczenie członka komisji .............................................................. 126 5. Przykładowa umowa o świadczenie usług zdrowotnych .................... 127 Rozdział 7. Obowiązkowe ubezpieczenie podmiotów medycznych od odpowiedzialności cywilnej i z tytułu zdarzeń medycznych [Marcin Drewicz] ............................................................................................. 133 1. Zakres podmiotowy obowiązku ubezpieczenia ....................................... 133 2. Zakres przedmiotowy obowiązku ubezpieczenia .................................... 134  SPIS TREŚCI 3. Powstanie obowiązku ubezpieczenia ........................................................ 136 4. Postępowanie likwidacyjne w razie ubezpieczenia OC obejmującego szkody będące następstwem udzielania lub niezgodnego z prawem zaniechania udzielenia świadczenia zdrowotnego ............................................................................................... 138 5. Skutki prawne braku terminowego opłacania składek ubezpieczenia ......141 6. Sumy gwarancyjne ...................................................................................... 142 7. Dobrowolne ubezpieczenie OC ................................................................ 146 8. Kontrola spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego OC ................................................................................... 147 9. Sankcje za niespełnienie obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego OC .......................................................... 148 Rozdział 8. Zdarzenia medyczne [Dorota Brzezińska-Grabarczyk] ............. 150 1. Wojewódzkie komisje do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych .....152 2. Etap pierwszy – postępowanie w przedmiocie ustalenia zdarzenia medycznego ............................................................................... 155 2.1. Zawieszenie i umorzenie postępowania przed wojewódzką komisją ................................................................ 160 2.2. Zaskarżanie orzeczeń wojewódzkiej komisji ................................... 161 2.3. Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem orzeczenia wojewódzkiej komisji ......................................................................... 161 3. Etap drugi – ustalanie wysokości odszkodowania ................................... 162 3.1. Koszty postępowania przed wojewódzką komisją ........................... 165 3.2. Konsekwencje ustalenia wysokości odszkodowania i zadośćuczynienia w postępowaniu przed wojewódzką komisją dla odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego prowadzącego szpital ......................................................................... 166 4. Porównanie procedury dochodzenia odszkodowania i zadośćuczynienia przed wojewódzką komisją i przed sądem powszechnym ..................................................................... 169 Rozdział 9. Kontrola i nadzór nad funkcjonowaniem podmiotów leczniczych [Anna Gąsecka] .................................................. 170 1. Ogólne warunki przeprowadzania kontroli ............................................. 171 2. Szczególne uprawnienia kontrolne podmiotów prowadzących rejestr podmiotów leczniczych ................................................................. 181 3. Uprawnienia kontrolne ministra do spraw zdrowia ................................ 186 4. Uprawnienia kontrolne podmiotu tworzącego ........................................ 191 5. Szczegółowe warunki kontroli przez ministra do spraw zdrowia i przez organ tworzący ............................................................................... 192 SPIS TREŚCI  6. Kontrola wykonywana przez podmiot przekazujący środki publiczne .......................................................................................... 195 Aneks ................................................................................................................ 197 1. Zastrzeżenia do sposobu przeprowadzenia czynności kontrolnych .....197 2. Zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole kontroli .................. 198 3. Sprzeciw wobec czynności kontrolnych ............................................... 199 4. Odwołanie od decyzji administracyjnej ............................................... 201 Rozdział 10. Przekształcenia zakładu opieki zdrowotnej [Dorota Brzezińska-Grabarczyk] .................................................................... 203 1. Podjęcie decyzji o przekształceniu ............................................................ 203 2. Wybór rodzaju spółki, w którą przekształca się samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej .......................................................... 206 3. Czynności przygotowawcze........................................................................ 206 4. Organ dokonujący przekształcenia ........................................................... 209 5. Tryb przekształcenia ................................................................................... 209 6. Umowa (statut) spółki ............................................................................... 211 7. Wysokość kapitału zakładowego spółki ................................................... 212 8. Skutki przekształcenia ............................................................................... 214 9. Przekształcenie kilku samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w jedną spółkę ............................................................. 214 10. Odpowiedzialność członków zarządu za zobowiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – art. 299 k.s.h. ................................. 216 Aneks ................................................................................................................ 219 1. Formularz KRS-W3 – Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ............................................................................... 219 2. Formularz KRS-WE – Wspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością podlegający wpisowi do rejestru ........................ 224 3. Formularz KRS-WH – Sposób powstania podmiotu ......................... 226 4. Formularz KRS-WK – Organy podmiotu/wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki .................................................................... 228 5. Formularz KRS-WM – Przedmiot działalności .................................. 234 6. Lista wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ............. 236 7. Oświadczenie członka zarządu ............................................................. 236 8. Oświadczenie zarządu spółki w sprawie pokrycia kapitału zakładowego ........................................................................................... 237 9. Oświadczenie zarządu spółki w sprawie adresu siedziby spółki ........................................................................................ 237 10. Wzór podpisu członka zarządu ............................................................ 238 10 SPIS TREŚCI Rozdział 11. Regulacje w zakresie prawa pracy [Karolina Kołakowska] ......239 1. Czas pracy ................................................................................................... 239 2. Równoważny rozkład czasu pracy ............................................................. 242 3. Indywidualny rozkład czasu pracy w systemie równoważnego czasu pracy .................................................................................................. 243 4. System równoważnego czasu pracy a godziny nadliczbowe i dni wolne od pracy ................................................................................... 243 5. Praca zmianowa .......................................................................................... 244 6. Dyżur medyczny ......................................................................................... 245 7. Gotowość do udzielania świadczeń zdrowotnych .................................... 248 8. Kierownik podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą ............ 248 9. Zatrudnienie w podmiocie leczniczym utworzonym przez uczelnię medyczną ........................................................................... 251    ––––––––   WYKAZ SKRÓTÓW   ––––––––    Akty prawne – ustawa z dnia 23 kwietnia 14 r. – kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) – ustawa z dnia  czerwca 1 r. – kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.) – ustawa z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skar� bowy (tekst jedn.: Dz. U. z 200 r. Nr 111, poz. 5 z późn. zm.) – ustawa z dnia 2 czerwca 14 r. – kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) – ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) – ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowa� nia cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.) – ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek han� dlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) – ustawa z dnia 19 listopada 1999 r. – Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz. 1178 z późn. zm.) – ustawa z dnia 2 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) – ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe i na� prawcze (tekst jedn.: Dz. U. z 200 r. Nr 15, poz. 131 z późn. zm.) – ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień pub� licznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 5 z późn. zm.) – ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczni� czej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.) k.c. k.k. k.k.s. k.p. k.p.a. k.p.c. k.s.h. p.d.g. p.s.w. p.u.n. p.z.p. u.d.l. 12 u.f.p. u.n.d.f.p. u.p.p. u.s.d.g. ustawa o krs u.ś.o.z. u.u.o. u.z.l.l.d. u.z.o.z. u.z.p.p. Wykaz skrótóW – ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) – ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114 z późn. zm.) – ustawa z dnia  listopada 200 r. o prawach pacjen� ta i rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 200 r. Nr 52, poz. 417 z późn. zm.) – ustawa z dnia 2 lipca 1994 r. o swobodzie działalności go� spodarczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 144 z późn. zm.) – ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186 z późn. zm.) – ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) – ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obo� wiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyj� nym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. Nr 124, poz. 1152 z późn. zm.) – ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza i leka� rza dentysty (tekst jedn.: Dz. U. z 200 r. Nr 13, poz. 5 z późn. zm.) – ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (tekst jedn.: Dz. U. z 200 r. Nr 14, poz.  z późn. zm.) – ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie pielęgniarki i położnej (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1217 z późn. zm.) Inne KRS OSA OSNC – Krajowy Rejestr Sądowy – Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych – Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Cywilna Wykaz skrótóW 13 – Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Pracy, Ubezpie� Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Pracy, Ubezpie� czeń Społecznych i Spraw Publicznych – Narodowy Fundusz Zdrowia – Naczelny Sąd Administracyjny – Sąd Najwyższy – samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej – Wojewódzki Sąd Administracyjny – zakład opieki zdrowotnej OSNP NFZ NSA SN sp zoz WSA zoz Mirosław Narolski    ––––––––   Rozdział 1   ––––––––    Podmioty lecznicze w świetle PRzePisów   ustawy o działalności leczniczej Na gruncie obowiązujących do 30 czerwca 2011 r. przepisów ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej świadczenia zdrowotne mogły być udzielane wyłącznie przez zakłady opieki zdrowotnej lub przez osoby wykonujące zawód medyczny albo przez grupową praktykę lekarską, grupową praktykę pielęgniarek lub położnych (art. 4 u.z.o.z). Artykuł 8 ust. 2 i 3 u.z.o.z. wyróżniał publiczne oraz niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej. Kryterium tego rozróżnienia był rodzaj podmiotu, który tworzył zoz. Zakład, dla którego podmiotem tworzącym był minister lub cen� tralny organ administracji rządowej, wojewoda, jednostka samorządu tery� torialnego, publiczna uczelnia medyczna lub publiczna uczelnia prowadząca działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych lub Cen� trum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, posiadał status publicznego. Jeżeli natomiast zakład opieki zdrowotnej był tworzony przez inny podmiot, w tym kościół lub związek wyznaniowy, fundację, związek zawodowy, samo� rząd zawodowy lub stowarzyszenie albo osobę fizyczną lub prawną, w tym także spółkę niemającą osobowości prawnej, posiadał status niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej. W tym miejscu warto poświęcić nieco uwagi rozumieniu tego pojęcia na gruncie poprzednio obowiązującej ustawy o zakładach opieki zdrowotnej. Wydaje się, że może to mieć istotne znaczenie dla oceny praktycznych kon� sekwencji zmian zaproponowanych przez ustawodawcę w zakresie organi� zacji funkcjonowania podmiotów leczniczych w przepisach ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. Ustawa o zakładach opieki zdrowotnej w art. 1 ust. 1 definiowała ogólnie zakład opieki zdrowotnej (zarówno publiczny, jak i niepubliczny) jako „wy� odrębniony organizacyjnie” zespół osób i środków majątkowych utworzony 1 ROZDZIAŁ I i utrzymywany przede wszystkim w celu udzielania świadczeń zdrowotnych. Owo wyodrębnienie oznaczało wydzielenie z majątku podmiotu tworzące� go zakład opieki zdrowotnej tych składników (praw rzeczowych lub obliga� cyjnych), które konieczne były do realizacji przez powstający zoz świadczeń zdrowotnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku publicznych zakładów opieki zdrowotnej mających status sp zoz�ów wyod� rębnienie obejmowało m.in. nieruchomości i majątek Skarbu Państwa lub majątek komunalny, który mógł być przekazany zakładowi opieki zdrowot� nej w nieodpłatne użytkowanie. Warto w tym miejscu przypomnieć, że przepis art. 53 u.z.o.z. w sposób rygorystyczny ograniczał swobodę w dysponowaniu „własnymi” aktywami trwałymi samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej poprzez uzależnienia ich zbycia, wydzierżawienia, wynajęcia, oddania w użytkowanie lub użyczenie, przekazania fundacji lub stowarzyszeniu, a także ich wniesie� nia w formie aportu do spółki od uprzedniej zgody podmiotu tworzącego zakład. W przypadku gdy spółka, fundacja lub stowarzyszenie prowadziły działalność polegającą na świadczeniu usług w zakresie ochrony zdrowia, dokonanie przez sp zoz takich czynności było całkowicie zakazane. Obowiązek organizacyjnego wyodrębnienia osób i środków, o którym mowa wyżej, dotyczył także niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej. Wynikał on z regulacji ustawowych, które wymagały przedstawienia przez podmiot ubiegający się o uzyskanie statusu zakładu opieki zdrowotnej do� wodów potwierdzających spełnianie warunków, od których organ rejestro� wy (wojewoda lub minister zdrowia) uzależniał dokonanie wpisu do rejestru podmiotów leczniczych. Dotyczyły one m.in. obligatoryjnego wykazania, że podmiot ubiegający się o uzyskanie statusu zakładu opieki zdrowotnej dys� ponuje odpowiednim wyodrębnionym zespołem środków i urządzeń, które spełniają określone prawem wymagania w zakresie sanitarnych i fachowych standardów pomieszczeń i urządzeń, w których świadczenia miały być wyko� nywane, oraz zespołem osób mających realizować świadczenia zdrowotne, które spełniają warunki wymagane przez przepisy prawa dla osób wykonu� jących zawód medyczny, jak również określone wymagania zdrowotne. Warto zauważyć, że przepisy ustawy o zakładach opieki zdrowotnej po� sługiwały się pojęciem zakładu opieki zdrowotnej w co najmniej dwojakim rozumieniu. Po pierwsze, nazywano tak podmioty wpisane do rejestrów za� kładów opieki zdrowotnej jako zakłady opieki zdrowotnej (publiczne zakła� dy opieki zdrowotnej, w tym samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowot� PODMIOTy lECZNICZE W ŚWIETlE PRZEPISóW USTAWy... 1 nej, oraz niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej). W tym rozumieniu były to zakłady opieki zdrowotnej sensu stricto. Po drugie, obok tych podmiotów ustawodawca uznał za zakłady opieki zdrowotnej także inne publiczne pod� mioty i ich jednostki organizacyjne, nadając im w treści konkretnego prze� pisu ustawy o zakładach opieki zdrowotnej lub aktów wykonawczych do niej przymiot (nazwę) „zakład opieki zdrowotnej”. Zastosowanie tego rodzaju zabiegu w procesie legislacji i w kolejnych nowelizacjach ustawy o zakładach opieki zdrowotnej musiało spowodować daleko idący zamęt terminologiczny, a w konsekwencji komplikacje w obro� cie prawnym. Autorzy projektu ustawy o działalności leczniczej za jeden z celów no� wej regulacji uznawali potrzebę uporządkowania i usystematyzowania ter� minologii oraz stworzenie jasnych definicji podmiotów, które będą posiadały uprawnienie do udzielania świadczeń zdrowotnych. Efektem tych starań jest przyjęcie w tej ustawie nowej systematyki podziału podmiotów, które mają uprawnienie do udzielania świadczeń zdrowotnych. Dla wszystkich tych podmiotów ustawodawca przyjmuje zbiorcze okre� ślenie „podmioty wykonujące działalność leczniczą”. W tej grupie znajdują się podmioty lecznicze, o których mowa w art. 4 u.d.l., a więc przedsiębior� cy, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, jednostki budżetowe, instytuty badawcze, fundacje i stowarzyszenia, kościoły i kościelne osoby prawne lub związki wyznaniowe, w takim zakresie, w jakim podmioty te wy� konują działalność leczniczą, a ponadto osoby wykonujące praktykę zawo� dową lekarzy i pielęgniarek, o których mowa w art. 5 u.d.l. Z powyższego zestawienia wynika, że ustawodawca zrezygnował z do� tychczasowego dychotomicznego podziału podmiotów udzielających świad� czeń zdrowotnych na publiczne i niepubliczne. W to miejsce przyjął podział na podmioty lecznicze będące przedsiębiorcami, podmioty lecznicze niebę� dące przedsiębiorcami (samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej i jednostki budżetowe) oraz pozostałe podmioty lecznicze (instytuty badaw� cze, fundacje i stowarzyszenia, kościoły, kościelne osoby prawne i związki wyznaniowe). Spod zakresu pojęcia podmiotu leczniczego ustawodawca wyłączył leka� rzy i pielęgniarki, wykonujących swój zawód w ramach działalności leczniczej na zasadach określonych w art. 18–19 u.d.l. Analiza przepisów ustawy o działalności leczniczej prowadzi do wniosku, iż ustawodawca posługuje się pojęciem podmiotu leczniczego w dwojakim 1 ROZDZIAŁ I znaczeniu. Po pierwsze, używa go dla określenia osoby lub podmiotu od� powiedzialnego za wykreowanie i prowadzenie wydzielonej funkcjonalnie i organizacyjnie struktury, której zadaniem jest prowadzenie działalności leczniczej. Do tego ujęcia (w znaczeniu podmiotowym) sięga ustawodawca, wskazując w art. 4 u.d.l. na podmioty tam wymienione jako podmioty lecz� nicze. W tym rozumieniu podmioty lecznicze to: przedsiębiorcy, instytuty badawcze, fundacje i stowarzyszenia, kościoły, kościelne osoby prawne lub związki wyznaniowe, które mogą prowadzić działalność leczniczą w ramach wyodrębnionej struktury organizacyjnej. Oczywiste jest, że podmiot leczniczy w tym rozumieniu może prowadzić działalność leczniczą nie jako wyłączny, a jeden z wielu rodzajów swojej ak� tywności. W związku z tym istotne jest zawarte w art. 5 ust. 3 u.d.l. sformu� łowanie, w myśl którego wykonywanie zawodu w ramach praktyki zawodo� wej nie jest „prowadzeniem podmiotu leczniczego”. Zgodnie z art. 101 ust. 1 pkt 3 u.d.l. i art. 102 ust. 1 pkt 3 lekarz oraz pielęgniarka zamierzający wy� konywać zawód w ramach działalności leczniczej są zobowiązani, dokonując zgłoszenia w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, okre� ślić m.in. formę, w jakiej będą prowadzić działalność leczniczą. Muszą więc podjąć decyzję, czy chcą prowadzić działalność leczniczą w ramach praktyki zawodowej niebędącej prowadzeniem podmiotu leczniczego, czy też chcą ja prowadzić jako przedsiębiorcy, o których mowa w art. 4 u.d.l. Ustawa o działalności leczniczej posługuje się także pojęciem podmiotu leczniczego w jego rozumieniu przedmiotowym. Z analizy treści przepisów ustawy wynika, że w ujęciu tym pojęcie podmiotu leczniczego odpowiada znaczeniowo pojęciu przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 8 u.d.l. Chodzi oczywiście o przedsiębiorstwo prowadzone przez podmiot zdefinio� wany w ustawie o działalności leczniczej jako podmiot leczniczy (w ujęciu podmiotowym), które powstało lub zostało wyodrębnione organizacyjnie i funkcjonalnie (ujęcie funkcjonalne) dla celu polegającego na prowadzeniu działalności leczniczej, która może obejmować udzielanie świadczeń zdro� wotnych lub promocję zdrowia albo realizację zadań dydaktycznych i ba� dawczych, w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia, w tym z wdrażaniem nowych technologii medycznych oraz metod leczenia, rozumianych łącznie i każde z nich oddzielnie jako prowadzenie działalności leczniczej w myśl art. 3 ust. 1 i 2 u.d.l. Powyższe rozumienie podmiotu leczniczego w jego ujęciu przedmiotowym zdaje się potwierdzać treść art. 100 ust. 1 pkt 6 u.d.l. Przepis ten wymaga, PODMIOTy lECZNICZE W ŚWIETlE PRZEPISóW USTAWy... 1 aby podmiot, który zamierza wykonywać działalność leczniczą jako podmiot leczniczy, złożył organowi prowadzącemu rejestr działalności regulowanej (rejestr podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzony przez właściwego wojewodę) wniosek rejestracyjny, którego jednym z obligatoryj� nych elementów jest „określenie przedsiębiorstwa oraz wykaz jednostek lub komórek organizacyjnych, których działalność jest związana z udzielaniem świadczeń zdrowotnych”. Dla prawidłowego wykonania obowiązku rejestracyjnego konieczne bę� dzie więc zidentyfikowanie przez podmiot wnioskujący wszystkich tych skład� ników majątkowych oraz praw, które będą stanowiły przedsiębiorstwo pod� miotu leczniczego, i które, w ocenie wnioskodawcy i organu rejestrowego, niezbędne będą do prowadzenia działalności leczniczej w dopuszczonym przez przepisy prawa zakresie. Pomocna bez wątpienia będzie tutaj legalna definicja przedsiębiorstwa, za� warta w art. 551 k.c., do której wprost odsyła ustawa o działalności leczniczej. Według tego przepisu przedsiębiorstwo to zorganizowany zespół składników niematerialnych i materialnych przeznaczony do prowadzenia działalności gospodarczej, który obejmuje w szczególności: oznaczenie indywidualizują� ce przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa), własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towa� rów i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości, prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z in� nych stosunków prawnych, wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne, koncesje, licencje i zezwolenia, patenty i inne prawa włas� ności przemysłowej, majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrew� ne, informacje i dane objęte tajemnicą przedsiębiorstwa, księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności przedsiębiorstwa. W literaturze oraz orzecznictwie sądowym i administracyjnym słusznie podkreśla się, że aby mówić o przedsiębiorstwie, należy wskazać zespół przed� miotów materialnych oraz praw majątkowych funkcjonalnie ze sobą powią� zanych. Składniki te muszą występować w określonym stopniu organizacji i muszą być przeznaczone do realizacji zadań polegających na prowadzeniu działalności leczniczej. Nie ulega wątpliwości, że do powyższej definicji przedsiębiorstwa podmio� ty lecznicze będą musiały sięgać nie tylko w toku postępowania rejestrowego przed podmiotem prowadzącym rejestr działalności gospodarczej regulowa� 20 ROZDZIAŁ I nej, o czym będzie jeszcze mowa w rozdziale 3, ale także w procesie przygo� towania podmiotów leczniczych prowadzonych w formie samodzielnych pub� licznych zakładów opieki zdrowotnej do ich przekształceń w spółki kapitałowe (por. rozdział 8) czy też w toku procedury związanej z ewentualnymi prze� kształceniami „uczelnianych” podmiotów leczniczych (por. rozdział 5). 1. Przedsiębiorca jako podmiot leczniczy Ustawa o działalności leczniczej przyjmuje rozumienie przedsiębiorcy zgodnie z definicją art. 4 u.s.d.g., w myśl której przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, a która wykonuje we własnym imieniu dzia� łalność gospodarczą. Za przedsiębiorców uznawani są także wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej. Oznacza to, że w praktyce działalność lecznicza może być prowadzona we wszystkich formach prawnych przewidzianych przez polski system praw� ny dla podmiotów gospodarczych, począwszy od jednoosobowej działalno� ści gospodarczej (wymagającej jedynie zgłoszenia i wpisu we właściwej ewi� dencji działalności gospodarczej), do bardziej skomplikowanych struktur prawnych, wymagających sporządzenia dokumentów statutowych tych pod� miotów w formie aktu notarialnego i wpisania do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym. Warto pamiętać, iż status przedsiębiorcy na gruncie prawa polskiego może przysługiwać w pełnym zakresie zarówno obywatelom polskim, jak i osobom zagranicznym. Otóż zgodnie z art. 13 u.s.d.g. osoby zagraniczne mające miej� sce zamieszkania lub siedzibę w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) albo w państwie będącym stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, a także osoby zagraniczne zamieszkałe lub mające siedzibę w państwie niebędącym stroną tej umowy, które jednak mogą korzystać ze swobody przedsiębiorczości na podstawie umów zawartych przez te państwa ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, mają prawo podej� mować i prowadzić działalność gospodarczą na terytorium Polski na takich samych zasadach jak obywatele polscy. Zasada swobody działalności gospodarczej rozciąga się także na obywa� teli innych państw niż te, o których mowa wyżej, i dotyczy m.in. osób, które PODMIOTy lECZNICZE W ŚWIETlE PRZEPISóW USTAWy... 21 posiadają zezwolenie na osiedlenie się w Rzeczpospolitej Polskiej, albo osób posiadających uprawnienie do pobytu na terytorium Polski, z którym przepisy prawa wiążą uprawnienie do prowadzenia działalności gospodarczej. Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej przewiduje ponadto, że każda osoba zagraniczna (a więc zarówno osoba fizyczna, jak i prawna) ma prawo podjęcia i wykonywania na terytorium Polski działalności gospodarczej, o ile umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej. Artykuł 13 ust. 3 u.s.d.g. ogranicza jedynie formę prowadzenia tego rodzaju działalności przez osoby zagraniczne inne niż wymienione w artykule 13 ust. 1–2a u.s.d.g., przewidu� jąc, że może ona być prowadzona wyłącznie w formie spółki komandytowej, spółki komandytowo�akcyjnej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością albo spółki akcyjnej. 2. samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej Ustawa o działalności leczniczej w art. 4 ust. 1 pkt 2 wymienia samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej jako jeden z podmiotów leczniczych. Z mocy art. 2 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 4 ust. 1 pkt 2 i 3 u.d.l. sp zoz, obok podmiotu leczniczego prowadzonego w formie jednostki budżetowej, został wskazany jako podmiot leczniczy niebędący przedsiębiorcą. Zgodnie z kolei z treścią art. 204 ust. 2 u.d.l. sp zoz�y, które powstały pod rządem poprzednio obowiązujących przepisów prawa, stają się podmiotami leczniczymi niebędą� cymi przedsiębiorcami, a więc samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej, o których mowa w powołanym wyżej art. 4 ust. 1 pkt 2 u.d.l. Dla porządku należy dodać, że przepisy nowej ustawy o działalności lecz� niczej zasadniczo nie zawierają regulacji dotyczących powstawania „nowych” samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, gdyż zgodnie z jej art. 204 ust. 1 od dnia 1 lipca 2011 r. takie jednostki nie mogą być tworzone. Od zasady tej są jednak dwa wyjątki. Pierwszy dotyczy sytuacji, kiedy do� chodzi do połączenia istniejących już samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w trybie przepisów art. 66 ust. 1 pkt 2 u.d.l. W takim przy� padku dochodzi do powstania nowego sp zoz�u w wyniku połączenia co naj� mniej dwóch samodzielnych zakładów. Połączenie dokonane w tym trybie nie wymaga likwidacji łączących się podmiotów. Z dniem wpisania nowego sp zoz�u do rejestru podmiotów leczniczych oraz do Krajowego Rejestru Są� dowego dochodzi do likwidacji zakładów łączących się. 22 ROZDZIAŁ I Powstały w wyniku połączenia nowy sp zoz wstępuje z mocy prawa we wszystkie stosunki prawne, których stronami poprzednio były łączące się za� kłady. Do pracowników łączących się w powyższym trybie zakładów będzie miał zastosowanie przepis art. 231 k.p. Pracownicy łączących się zakładów staną się więc pracownikami sp zoz�u powstałego w wyniku połączenia, mając jednak możliwość uproszczonego rozwiązania stosunku pracy w ciągu dwóch miesięcy od powstania nowego zakładu. Rozwiązanie stosunku pracy w tym trybie powoduje dla pracownika skutki, jakie przepisy prawa pracy wiążą z rozwiązaniem stosunku pracy przez pracodawcę za wypowiedzeniem. Do powstania nowego sp zoz�u po 1 lipca 2011 r. może dojść również wte� dy, gdy przed tym dniem do Krajowego Rejestru Sądowego został złożony wniosek o wpisanie nowego sp zoz�u, który nie został rozpoznany przez sąd do 1 lipca 2011 r. W takim przypadku postępowanie sądowe będzie musiało się zakończyć na podstawie nieobowiązującej już w dacie orzekania przez sąd (a więc po 1 lipca 2011 r.) ustawy o zakładach opieki zdrowotnej. Warto podkreślić, iż uprawnienie do prowadzenia podmiotu w formie sp zoz�u na gruncie nowych regulacji prawnych w dalszym ciągu przysługuje wy� łącznie Skarbowi Państwa, jednostkom samorządu terytorialnego, publicznej uczelni medycznej i publicznej uczelni prowadzącej działalność dydaktycz� ną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych oraz Centrum Medycznemu Kształcenia Podyplomowego. Jakiekolwiek zmiany w strukturze własności tego podmiotu będą możliwe jedynie po jego przekształceniu w spółkę ka� pitałową w trybie przepisów art. 70–82 u.d.l. Szczegółowe informacje dotyczące organizacji i funkcjonowania pod� miotów leczniczych prowadzonych w formie sp zoz�ów zostały zamieszczo� ne w rozdziale 3, a także w rozdziale 8, poświęconym przekształceniom za� kładów w spółki kapitałowe. 3. jednostki budżetowe Ustawa o działalności leczniczej utrzymała przyjmowaną pod rządem po� przednio obowiązujących przepisów zasadę, że podmiot leczniczy może być prowadzony w formie jednostki budżetowej. Przepisy nowej ustawy wskazują wprawdzie jednostkę budżetową jako podmiot leczniczy (art. 4 ust. 1 pkt 3 u.d.l.), jednak należy zauważyć, że w praktyce to organ administracji rządo� wej lub organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego są podmiotami PODMIOTy lECZNICZE W ŚWIETlE PRZEPISóW USTAWy... 23 występującymi z inicjatywą utworzenia podmiotu leczniczego w formie jed� nostki budżetowej. Podstawą ujawnienia jednostki budżetowej w rejestrze podmiotów leczniczych będzie zarządzenie ministra, centralnego organu administracji rządowej albo wojewody o utworzeniu podmiotu leczniczego w formie jednostki budżetowej. Dla porządku dodać należy, iż podmiot lecz� niczy prowadzony w formie jednostki budżetowej nie może posiadać osobo� wości prawnej, a w związku z tym pełną odpowiedzialność za jego zobowią� zania ponosić będzie podmiot go tworzący. Gospodarka finansowa podmiotu leczniczego prowadzonego w formie jed� nostki budżetowej określona jest przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Oznacza to m.in., że podmiot leczniczy prowadzony w formie jednostki budżetowej wyposażony będzie przez podmiot tworzący w składniki mienia, które będą stanowiły przez cały czas własność Skarbu Państwa lub odpowiedniej jednostki samorządu terytorialnego, a podmiot leczniczy w formie jednostki budżetowej otrzyma wspomniane składniki mie� nia jedynie w zarząd, na czas swojego istnienia. Warto przypomnieć ponadto, że podmiot tworzący jest zobowiązany do wyposażenia podmiotu leczniczego prowadzonego w formie jednostki budżetowej w środki finansowe niezbędne do jego funkcjonowania. Jako przykłady podmiotów leczniczych prowadzo� nych w formie jednostki budżetowej ustawa o działalności leczniczej wymienia jednostki tworzone przez Ministra Obrony Narodowej, Ministra Sprawiedli� wości lub Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, które to jednostki posiadają w swojej strukturze organizacyjnej ambulatorium, ambulatorium z izbą chorych lub lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Szersze informacje dotyczące finansowania ze środków publicznych pod� miotów leczniczych prowadzonych w formie jednostek budżetowych znajdują się w rozdziale 4, który poświęcony został w całości omówieniu zasad przekazy� wania środków publicznych podmiotom wykonującym działalność leczniczą. 4. instytuty badawcze Ustawa o działalności leczniczej przyznaje instytutom badawczym, które pro�pro� wadzą badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk medycznych, prawo ubiegania się o uzyskanie statusu podmiotu leczniczego. Szczegółowe regulacje prawne dotyczące instytutów badawczych znajdu� ją się w ustawie z dnia 3 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. 24 ROZDZIAŁ I Nr 96, poz. 618 z późn. zm.). Instytutem badawczym w rozumieniu tych prze� pisów jest państwowa jednostka organizacyjna, wyodrębniona pod względem prawnym, organizacyjnym i ekonomiczno�finansowym, która prowadzi ba� dania naukowe i prace rozwojowe ukierunkowane na ich wdrożenie i zasto� sowanie w praktyce. Instytut nabywa osobowość prawną z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego. Przepisy zakładają, że instytut może być utworzony, jeżeli zaistnieje potrze� nstytut może być utworzony, jeżeli zaistnieje potrze� ba prowadzenia w danej dziedzinie nauk medycznych działalności badawczej oraz zostanie zapewniona niezbędna do prowadzenia tej działalności kadra o odpowiednich kwalifikacjach, aparatura badawcza, laboratoryjna, potencjał informatyczny i inne niezbędne warunki materialno�techniczne. Instytut tworzy Rada Ministrów w drodze rozporządzenia, które określa przedmiot i zakres działania instytutu, jego nazwę i siedzibę oraz składniki ma� jątkowe, w tym tytuł prawny do gruntów oraz budynków i urządzeń trwale z nimi związanych. Minister nadzorujący wyposaża instytut w środki niezbędne do pro� wadzenia działalności określonej w akcie o utworzeniu instytutu. Strukturę orga� nizacyjną instytutu zawiera regulamin organizacyjny ustalony przez dyrektora. Zgodnie z ustawą o działalności leczniczej instytut, który uzyskał status podmiotu leczniczego poprzez wpis w rejestrze podmiotów prowadzących działalność regulowaną, może wykonywać działalność leczniczą zarówno w za� kresie udzielania świadczeń zdrowotnych, jak również działalność polegającą na promocji zdrowia i wykonywaniu zadań dydaktycznych i badawczych w po� wiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia, w tym poprzez wdrażanie nowych technologii medycznych oraz metod leczenia. Zgodnie z treścią art. 3 ust. 3 u.d.l. instytut badawczy, który uzyskał sta� tus podmiotu leczniczego, może uczestniczyć w przygotowaniu osób do wy� konywania zawodu medycznego i kształcenia osób wykonujących zawód me� dyczny. Jeżeli instytut badawczy prowadzi działalność leczniczą polegającą na udzielaniu świadczeń zdrowotnych w połączeniu z realizacją zadań dydak� tycznych i badawczych, ma obowiązek uczestniczenia w procesie przygoto� wania zawodowego oraz kształcenia osób wykonujących zawód medyczny, podobnie jak to ma miejsce w uczelnianych podmiotach leczniczych, co zo� stało szczegółowo omówione w rozdziale 5. Warto w tym miejscu podkreślić, że instytuty badawcze, tak jak pozosta� łe podmioty lecznicze, podlegają ogólnym procedurom dotyczącym kontroli podmiotów leczniczych, z tym jednak, że kontrola wykonywana przez ministra właściwego do spraw zdrowia w trybie art. 118 ust. 1 u.d.l. może być prowa� PODMIOTy lECZNICZE W ŚWIETlE PRZEPISóW USTAWy... 25 dzona pod względem wyłącznie medycznym, a więc z wyłączeniem kontroli w zakresie zgodności działania instytutu z obowiązującymi przepisami prawa, której to kontroli podlegają wszystkie pozostałe podmioty lecznicze. 5. Fundacje i stowarzyszenia Uprawnienie fundacji i stowarzyszeń do ubiegania się o uzyskanie statusu podmiotu leczniczego tak na gruncie uprzednio, jak i obecnie obowiązujących przepisów ustawy o działalności leczniczej nie powinno nasuwać większych wątpliwości. Ustawa stawia jednak warunek, aby wykonywanie zadań w za� kresie ochrony zdrowia było celem statutowym wnioskującego stowarzyszenia lub fundacji. Statut powinien ponadto zawierać zapisy, które wprost dopusz� czają prowadzenie działalności leczniczej. Wydaje się, iż należy postulować, aby zapisy statutowe w powyższym zakresie wskazywały jednoznacznie, że chodzi o działalność leczniczą w rozumieniu przepisów nowego prawa, a więc w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych lub promocji zdrowia, realizacji zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia albo wszystkich tych form łącznie. Wiele wskazuje na to, że organy rejestrowe będą oczekiwać dostosowania treści statutów stowarzyszeń i fundacji prowadzących już podmioty lecznicze do nowych wymagań prawnych, zgodnie z zasadą obowiązkowego dostoso� wania w okresie do 31 lipca 2012 r., o której mowa w art. 206 u.d.l. Szczegółowe regulacje prawne dotyczące tworzenia i funkcjonowania fun� dacji zawarte zostały w ustawie z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jedn.: Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 z późn. zm.), zaś w zakresie stowarzy� szeń w ustawie z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z późn. zm.). Omówienie tych zasad wykracza poza ramy niniejszej publikacji. Warto podkreślić, że zarówno do fundacji, jak i stowarzyszeń przepisy ustawy o działalności leczniczej stosuje się wprost, bez ograniczenia w jakimkolwiek zakresie. 6. Kościoły, kościelne osoby prawne lub związki wyznaniowe Ustawa o działalności leczniczej jako podmioty lecznicze wskazuje kościoły, kościelne osoby prawne lub związki wyznaniowe, w takim zakresie, w jakim 2 ROZDZIAŁ I prowadzą one działalność leczniczą. Nieobowiązujące już przepisy ustawy o zakładach opieki zdrowotnej przewidywały możliwość utworzenia zakładu opieki zdrowotnej przez kościół lub związek wyznaniowy. Aktualnie upraw� nienie takie rozciągnięte zostało na wszystkie kościelne osoby prawne. W Polsce organizację związków wyznaniowych i kościołów regulują prze� pisy ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyzna� nia (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 231, poz. 1965 z późn. zm.). Zgodnie z przepisami tej ustawy do powstania kościelnej osoby prawnej w formie związku wyznaniowego (kościoła) konieczny jest wniosek złożo� ny przez co najmniej 100 osób, które deklarują chęć stworzenia wspólnoty religijnej w celu wyznawania i szerzenia swojej wiary religijnej oraz wpi� sanie związku wyznaniowego (kościoła) do rejestru kościołów i związków wyznaniowych. Wniosek rozpoznawany jest przez Ministra Spraw We� wnętrznych i Administracji, który prowadzi także stosowny wykaz koś� ciołów i związków wyznaniowych działających na podstawie odrębnych ustaw. Wraz z wpisem do rejestru związek wyznaniowy (kościół) nabywa osobowość prawną. Przepisy prawa mogą przyznawać status kościelnej osoby prawnej także innym jednostkom organizacyjnym związków wyznaniowych (kościołów). Dla przykładu przepisy ustawy z dnia 20 lutego 1997 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego Mariawitów w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 41, poz. 252 z późn. zm.) osobowość prawną nadają nie tylko Kościoło� wi Mariawitów jako całości, ale także wyposażają w przymiot osobowości prawnej m.in. parafie, Zgromadzenie Kapłanów Mariawitów, Zgromadze� nie Sióstr Mariawitek i klasztory Sióstr Mariawitek. W myśl ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Ka� tolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 29, poz. 154 z późn. zm.) osobami prawnymi są m.in. takie jednostki organizacyjne Kościoła, jak Or� dynariat Polowy, kapituły, parafie personalne, Konferencja Wyższych Prze� łożonych Zakonnych Męskich, Konferencja Wyższych Przełożonych Zakon� nych Żeńskich, instytuty życia konsekrowanego oraz stowarzyszenia życia apostolskiego, prowincje zakonów, opactwa, klasztory niezależne, domy za� konne, wyższe i niższe seminaria duchowne diecezjalne. W obecnym stanie prawnym każdy kościół lub związek wyznaniowy, który jest ujawniony w rejestrze kościołów i związków wyznaniowych pro� wadzonym przez Ministra Administracji i Spraw Wewnętrznych, oraz każ� da kościelna jednostka organizacyjna, której przepis ustawy przyznaje sta�
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Prawo o działalności leczniczej w praktyce. Przekształcenia zakładów opieki zdrowotnej
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: