Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00471 018450 8829072 na godz. na dobę w sumie
Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Wykłady. Tablice - ebook/pdf
Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Wykłady. Tablice - ebook/pdf
Autor: , , Liczba stron: 160
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-7599-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Niniejsza publikacja oferuje aktualne i przejrzyste opracowanie z zakresu postępowania przed sądami administracyjnymi, skierowane do studentów prawa oraz osób przygotowujących się do egzaminów wstępnych na aplikacje prawnicze. Opracowanie przedstawia najważniejsze zagadnienia dotyczące postępowania przed sądami administracyjnymi w sposób umożliwiający czytelnikom powtórzenie, usystematyzowanie oraz rozszerzenie wiedzy. Przedstawienie zagadnień w formie tekstu oraz pod postacią tabelaryczną umożliwia sprawne przyswojenie wiedzy. W repetytorium zostały zawarte najważniejsze poglądy doktryny oraz wybrane orzeczenia sądów administracyjnych. Istotną kwestią podczas korzystania z niniejszej publikacji są informacje o nowelizacjach ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Repetytorium w przejrzysty sposób wskazuje istotne zmiany wprowadzone m.in. ustawą z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Najważniejsze zmiany zostały zamieszczone w specjalnie wyznaczonych tabelach.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Piotr Sekulski Piotr A. Zając Dominika Zielińska Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi wykłady • tablice REPETYTORIA C·H·BECK Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi W sprzedaży: W. Federczyk, M. Klimaszewski, B. Majchrzak POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE, wyd. 4 Wykłady Becka M. Wierzbowski (red.) POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE – OGÓLNE, PODATKOWE, EGZEKUCYJNE I PRZED SĄDAMI ADMINISTRACYJNYMI, wyd. 16 Podręczniki Prawnicze R. Kędziora OGÓLNE POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE, wyd. 4 Akademia Prawa P. Gołaszewski POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE I SĄDOWOADMINISTRACYJNE, wyd. 2 Ćwiczenia Becka B. Szmulik, S. Serafin, K. Miaskowska ZARYS PRAWA ADMINISTRACYJNEGO, wyd. 3 Skrypty Becka www.ksiegarnia.beck.pl Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi wykłady • tablice Piotr Sekulski Doktorant w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego Aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie Piotr A. Zając Studentka V roku prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego Dominika Zielińska WYDAWNICTWO C.H.BECK WARSZAWA 2015 Poszczególne rozdziały opracowali: Piotr Sekulski Piotr A. Zając Dominika Zielińska – rozdział VI–VIII – rozdział I–V – rozdział IX–XI Wydawca: Aneta Flisek © Wydawnictwo C.H.Beck 2015 Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: TiMPrint Druk i oprawa: Totem, Inowrocław ISBN 978-83-255-7598-4 ISBN e-book 978-83-255-7599-1 Spis treści Wykaz skrótów _____________________________________________________ XI Literatura __________________________________________________________ XIII Przedmowa ________________________________________________________ XV Rozdział I. Postępowanie przed sądami administracyjnymi. Wprowadzenie _ 1 1 § 1. Sądownictwo administracyjne w polskim systemie prawnym _____________ 2 § 2. Przedmiot postępowania sądowoadministracyjnego ____________________ I. Definicja sprawy sądowoadministracyjnej ________________________ 2 2 § 3. Kryterium kontroli dokonywanej przez sądy administracyjne _____________ 4 § 4. Zakres spraw rozpoznawanych przez sądy administracyjne ______________ 4 I. Rozstrzyganie spraw sądowoadministracyjnych ___________________ 5 1. Decyzja administracyjna ___________________________________ 2. Postanowienia wydane w postępowaniu administracyjnym _______ 5 3. Postanowienia wydawane w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym, na które służy zażalenie ___________________ 4. Inne niż decyzje i postanowienia akty dotyczące uprawnień i obowiązków wynikających z przepisów prawa _______________ 5. Pisemne interpretacje przepisów prawa podatkowego wydawane w indywidualnych sprawach _______________________________ 6. Akty prawa miejscowego organów j.s.t. i terenowych organów administracji rządowej ____________________________________ 7. Akty organów j.s.t. i ich związków (inne niż określone w art. 3 § 2 pkt 5 PrPostSAdm), podejmowane w sprawach z zakresu administracji publicznej ___________________________________ 8. Akty nadzoru nad działalnością organów j.s.t. __________________ 9. Bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania przez organy administracji publicznej _____________________________ 7 7 8 8 9 9 9 10 11 11 11 12 13 13 II. Sprawy poddane kontroli sądowoadministracyjnej na podstawie przepisów szczególnych _____________________________________ III. Rozstrzyganie sporów kompetencyjnych ________________________ IV. Rozstrzyganie sporów o właściwość ____________________________ § 5. Sprawy wyłączone spod kontroli sądów administracyjnych _______________ § 6. Stosunek postępowania sądowoadministracyjnego do postępowania cywilnego _____________________________________________________ Rozdział II. Zasady postępowania sądowoadministracyjnego _____________ § 7. Podział zasad rządzących postępowaniem sądowoadministracyjnym _______ VI Spis treści § 8. Zasady wymiaru sprawiedliwości ___________________________________ I. Zasada sądowego, jawnego wymiaru sprawiedliwości ______________ II. Zasada niezależności sądów i niezawisłości sędziowskiej ____________ III. Zasada dwuinstancyjności ____________________________________ § 9. Zasady postępowania sądowoadministracyjnego _______________________ I. Zasada prawdy materialnej ___________________________________ II. Zasada skargowości _________________________________________ III. Zasada bezpośredniości ______________________________________ IV. Zasada równouprawnienia stron _______________________________ V. Zasada formalizmu procesowego ______________________________ VI. Zasada koncentracji materiału procesowego _____________________ VII. Zasada kierownictwa sędziowskiego ___________________________ VIII. Zasada udzielania pomocy prawnej stronom _____________________ IX. Zasada wpływu postępowania karnego na postępowanie sądowoadministracyjne ______________________________________ Rozdział III. Sądy administracyjne _____________________________________ § 10. Organizacja sądów administracyjnych _______________________________ I. Wojewódzkie sądy administracyjne _____________________________ 1. Organizacja WSA ________________________________________ 2. Organy WSA ___________________________________________ II. Naczelny Sąd Administracyjny _________________________________ 1. Organizacja NSA ________________________________________ 2. Organy NSA ____________________________________________ § 11. Sędziowie sądów administracyjnych _________________________________ I. Status sędziów sądów administracyjnych ________________________ II. Skład sądu ________________________________________________ III. Skład sądu sprzeczny z przepisami _____________________________ IV. Instytucja wyłączenia sędziego ________________________________ 1. Wniosek o wyłączenie sędziego ____________________________ § 12. Właściwość sądów administracyjnych _______________________________ I. Rodzaje właściwości sądów administracyjnych ____________________ II. Właściwość miejscowa ______________________________________ III. Właściwość rzeczowa _______________________________________ IV. Właściwość funkcjonalna _____________________________________ V. Skutki niewłaściwości sądu ___________________________________ § 13. Referendarze sądowi ____________________________________________ Rozdział IV. Strony postępowania _____________________________________ § 14. Strony i uczestnicy postępowania ___________________________________ I. Uczestnicy postępowania ____________________________________ § 15. Zdolność sądowa podmiotów postępowania __________________________ I. Pojęcie zdolności sądowej ____________________________________ II. Skutki braku zdolności sądowej ________________________________ § 16. Zdolność procesowa ____________________________________________ I. Pojęcie zdolności procesowej _________________________________ II. Skutki braku zdolności procesowej _____________________________ 14 14 14 15 16 16 16 17 17 17 18 18 18 19 21 21 21 21 21 22 22 23 24 24 24 25 25 26 28 28 28 29 29 30 30 33 33 33 34 34 35 35 35 36 Spis treści § 17. Udział prokuratora, Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Dziecka oraz organizacji społecznych w postępowaniu sądowoadministracyjnym ____ I. Umocowanie do udziału w postępowaniu sądowoadministracyjnym ___ II. Udział prokuratora w postępowaniu przed sądami administracyjnymi _ III. Udział Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu sądowoadministracyjnym _____________________________________ IV. Udział Rzecznika Praw Dziecka w postępowaniu sądowoadministracyjnym _____________________________________ V. Udział organizacji społecznej w postępowaniu sądowoadministracyjnym § 18. Pełnomocnictwo procesowe ______________________________________ I. Podmioty mogące być pełnomocnikami _________________________ II. Zakres przedmiotowy pełnomocnictwa _________________________ III. Forma pełnomocnictwa ______________________________________ IV. Zakończenie stosunku pełnomocnictwa _________________________ Rozdział V. Ogólne informacje dotyczące postępowania __________________ § 19. Czynności procesowe ____________________________________________ I. Pojęcie czynności procesowej _________________________________ II. Klasyfikacja czynności procesowych ____________________________ III. Czynności procesowe ze względu na kryterium podmiotowe ________ 1. Czynności procesowe sądu ________________________________ 2. Czynności procesowe przewodniczącego _____________________ 3. Czynności procesowe stron i uczestników postępowania ________ IV. Czynności procesowe ze względu na formę czynności _____________ 1. Czynności procesowe ze względu na możliwość odwołania czynności ______________________________________________ 2. Czynności procesowe ze względu na ilość stron niezbędnych do ich podjęcia _______________________________________________ § 20. Pisma procesowe i sądowe _______________________________________ I. Obligatoryjne elementy pisma procesowego _____________________ II. Rodzaje pism procesowych ___________________________________ III. Braki formalne pism procesowych i tryb ich uzupełniania ___________ § 21. Terminy w postępowaniu sądowoadministracyjnym ____________________ I. Rodzaje terminów __________________________________________ II. Skuteczność dochowania terminu ______________________________ III. Uchybienie i przywrócenie terminu ____________________________ § 22. System doręczeń _______________________________________________ I. Pojęcie doręczenia pism _____________________________________ II. Sposoby doręczeń pism ______________________________________ III. Obowiązek stron zawiadamiania o zmianie adresu _________________ IV. Doręczanie pism pełnomocnikom ______________________________ V. Sposób potwierdzenia odbioru pisma ___________________________ § 23. Zapis przebiegu postępowania _____________________________________ I. Informacje ogólne __________________________________________ II. Sprostowanie i uzupełnienie protokołu _________________________ III. Zastrzeżenia do protokołu ___________________________________ VII 36 36 37 37 38 38 39 39 40 40 41 43 43 43 44 44 44 44 45 46 46 46 46 47 48 48 49 50 50 50 52 52 53 55 55 55 56 56 56 57 VIII Spis treści Rozdział VI. Postępowanie przed WSA ________________________________ § 24. Wszczęcie postępowania _________________________________________ I. Wniesienie skargi ___________________________________________ 1. Podmioty uprawnione do wniesienia skargi ____________________ 2. Termin do wniesienia skargi ________________________________ 3. Wymogi formalne skargi __________________________________ II. Wniesienie wniosku _________________________________________ III. Skutki wniesienia skargi ______________________________________ 1. Suspensywny charakter skargi _______________________________ 2. Uprawnienia autokontrolne organu __________________________ § 25. Przebieg postępowania sądowoadministracyjnego _____________________ I. Etap wstępny ______________________________________________ II. Posiedzenia sądowe _________________________________________ 1. Ogólne informacje dotyczące posiedzeń _______________________ 2. Uprawnienia przewodniczącego składu orzekającego ____________ III. Rozprawa _________________________________________________ 1. Przebieg rozprawy ________________________________________ § 26. Postępowania odrębne ___________________________________________ I. Postępowanie mediacyjne ____________________________________ II. Postępowanie uproszczone ___________________________________ § 27. Zawieszenie i umorzenie postępowania _____________________________ I. Zawieszenie postępowania ___________________________________ II. Podjęcie zawieszonego postępowania __________________________ III. Umorzenie postępowania ____________________________________ Rozdział VII. Orzeczenia sądów administracyjnych ______________________ § 28. Informacje ogólne _______________________________________________ § 29. Zakaz reformationis in peius ________________________________________ § 30. Orzeczenia sądów administracyjnych ________________________________ I. Rodzaje orzeczeń ___________________________________________ II. Wydawanie wyroków _______________________________________ III. Rodzaje wyroków sądów administracyjnych ______________________ IV. Postanowienia _____________________________________________ § 31. Pozostałe uprawnienia sądu administracyjnego ________________________ I. Uprawnienia sygnalizacyjne ___________________________________ II. Uprawnienia dyscyplinujące ___________________________________ § 32. Sprostowanie, uzupełnienie i wykładnia orzeczeń ______________________ I. Sprostowanie ______________________________________________ II. Uzupełnienie ______________________________________________ III. Wykładnia orzeczeń _________________________________________ § 33. Prawomocność orzeczeń _________________________________________ 59 59 59 60 62 62 64 64 65 66 67 67 68 70 71 71 71 75 75 76 78 78 80 81 83 83 84 85 85 86 88 93 94 94 94 96 96 97 97 98 Rozdział VIII. Koszty w postępowaniu sądowoadministracyjnym __________ § 34. Koszty postępowania ____________________________________________ § 35. Ponoszenie kosztów _____________________________________________ I. Wniosek o przyznanie należnych kosztów _______________________ § 36. Zwolnienie od kosztów __________________________________________ 101 101 103 104 104 Spis treści § 37. Prawo pomocy _________________________________________________ I. Wniosek o przyznanie prawa pomocy __________________________ Rozdział IX. Postępowanie odwoławcze _______________________________ § 38. Rodzaje środków odwoławczych ___________________________________ § 39. Skarga kasacyjna ________________________________________________ I. Przesłanki dopuszczalności i przedmiot zaskarżenia ________________ II. Wymogi formalne __________________________________________ III. Podstawy zaskarżenia _______________________________________ IV. Postępowanie w sprawie skargi kasacyjnej _______________________ 1. Postępowanie przed sądem I instancji _________________________ 2. Postępowanie przed sądem II instancji ________________________ V. Orzeczenia wydawane w postępowaniu kasacyjnym _______________ § 40. Zażalenie ______________________________________________________ I. Wymogi formalne dotyczące zażalenia __________________________ II. Rozstrzygnięcia zaskarżalne zażaleniem _________________________ III. Postępowanie wywołane zażaleniem ___________________________ 1. Postępowanie przed WSA __________________________________ 2. Postępowanie przed NSA __________________________________ § 41. Skarga o wznowienie postępowania _________________________________ I. Dopuszczalność skargi o wznowienie postępowania oraz podstawy skargi ____________________________________________________ II. Wymagania formalne skargi o wznowienie postępowania ___________ III. Postępowanie ze skargi o wznowienie postępowania ______________ § 42. Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia __ I. Wymagania formalne ________________________________________ II. Postępowanie ze skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia ___________________________________ 1. Postępowanie przed sądem, który wydał zaskarżone orzeczenie ___ 2. Postępowanie przed NSA __________________________________ Rozdział X. Unieważnienie prawomocnego orzeczenia sądu administracyjnego ________________________________________________ Rozdział XI. Uchwały NSA ___________________________________________ § 43. Rodzaje uchwał NSA _____________________________________________ § 44. Uchwały wyjaśniające przepisy prawne ______________________________ § 45. Uchwały rozstrzygające zagadnienie prawne w konkretnej sprawie ________ Indeks rzeczowy ____________________________________________________ IX 105 106 111 111 112 112 113 116 117 118 119 120 121 122 122 124 124 125 125 125 126 127 129 130 131 131 131 133 135 135 136 136 139
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Wykłady. Tablice
Autor:
, ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: