Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00870 006683 20581300 na godz. na dobę w sumie
Prawo o ruchu drogowym. Zasady bezpieczeństwa. Kierowca/Wypadki. Komentarz - ebook/pdf
Prawo o ruchu drogowym. Zasady bezpieczeństwa. Kierowca/Wypadki. Komentarz - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 355
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 83-7387-415-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> komentarze prawnicze
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Komentarz składa się z dwóch części: pierwsza zawiera ogólną charakterystykę ustawy - Prawo o ruchu drogowym, jak też omówienie podstawowych pojęć wchodzących w skład szeroko pojętych zasad bezpieczeństwa. Część druga - to komentarz do ustawy, omawiający wyłącznie zagadnienia dotyczące kierujących, jako tych znajdujących się w bezpośrednim zainteresowaniu organów Policji, prokuratury i sądów.
Komentarz jest adresowany przede wszystkim do praktyków, tj. policjantów, prokuratorów, sędziów, adwokatów, a także aplikantów i studentów prawa zainteresowanych problematyką bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

KRÓTKIE KOMENTARZE BECKA Prawo o ruchu drogowym W sprzeda¿y: Wojciech Kotowski ZASADY BEZPIECZEÑSTWA W RUCHU DROGOWYM Krótkie Komentarze Becka KODEKS KARNY, wyd. 19 Twoje Prawo PRAWO WYKROCZEÑ, wyd. 5 Twoje Prawo KODEKS KARNY I KODEKS POSTÊPOWANIA KARNEGO, wyd. 4 Edycja Prokuratorska Wprowadzenie prof. Andrzeja Marka KODEKS KARNY, wyd. 12 Teksty Ustaw Becka Magdalena Czernicka KODEKS KARNY. EDYCJA DRUGA KodeksSystem Andrzej Marek PRAWO WYKROCZEÑ, wyd. 4 Podrêczniki Prawnicze www.sklep.beck.pl Prawo o ruchu drogowym Zasady bezpieczeñstwa Kierowca/Wypadki Komentarz Dr Kazimierz J. Pawelec Adwokat Prawo drogowe Stan prawny: maj 2005 r. Redakcja: Anna Szewczyk © Wydawnictwo C.H. Beck 2005 Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o. ul. Gen. Zaj¹czka 9, 01–518 Warszawa Sk³ad i ³amanie: Krzysztof Biesaga Druk i oprawa: WDG Drukarnia w Gdyni Sp. z o.o. ISBN 83-7387-415-1 Spis treœci Przedmowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Spis treœci Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IX XI Literatura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XV A. Teksty Ÿród³owe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r. (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 58, poz. 515 ze zm.) . . . . . . . . . Rozporz¹dzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnêtrznych i Administracji w sprawie znaków i sygna³ów drogowych z dnia 31 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 170, poz. 1393) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3 139 B. Komentarz dla kieruj¹cych. Zagadnienia wybrane . . . . . . 179 Krótka charakterystyka Prawa o ruchu drogowym. . . . . . . . 1. Budowa aktu prawnego. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Przepisy o ruchu drogowym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. System znaków i sygna³ów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dzia³ I. Przepisy ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 1. Zakres regulacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 2. S³owniczek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dzia³ II. Ruch drogowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdzia³ 1. Zasady ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 3. Zasady zachowania na drodze. . . . . . . . . . . . . . . Art. 4. Zaufanie do uczestników ruchu . . . . . . . . . . . . . . Art. 5. Obowi¹zki uczestników ruchu. . . . . . . . . . . . . . . Art. 6. Osoby upowa¿nione do kierowania ruchem . . . . . . Art. 7. Obowi¹zuj¹ce znaki i sygna³y. . . . . . . . . . . . . . . Art. 8. Szczególne uprawnienia niepe³nosprawnych. . . . . . Art. 8a. (skreœlony). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 9. Pojazd uprzywilejowany na drodze . . . . . . . . . . . Art. 10. Zarz¹dzanie ruchem na drogach . . . . . . . . . . . . Rozdzia³ 3. Ruch pojazdów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oddzia³ 1. Zasady ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181 181 182 184 186 186 189 198 198 198 202 207 208 210 212 215 215 216 219 219 V Spis treœci Art. 16. Obowi¹zki kieruj¹cego pojazdem. . . . . . . . . . . . Oddzia³ 2. W³¹czanie siê do ruchu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 17. Zasady ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 18. Zachowanie ostro¿noœci . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 18a. Autobus szkolny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oddzia³ 3. Prêdkoœæ i hamowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 19. Bezpieczna prêdkoœæ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 20. Prêdkoœæ dopuszczalna . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 21. Uprawnienia organu zarz¹dzaj¹cego ruchem. . . . . Oddzia³ 4. Zmiana kierunku jazdy lub pasa ruchu . . . . . . . . . Art. 22. Zasady ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oddzia³ 5. Wymijanie, omijanie i cofanie . . . . . . . . . . . . . . Art. 23. Wymijanie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oddzia³ 6. Wyprzedzanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 24. Wyprzedzanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oddzia³ 7. Przecinanie siê kierunków ruchu . . . . . . . . . . . . . Art. 25. Zasady ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 26. Obowi¹zki kieruj¹cego pojazdem. . . . . . . . . . . . Art. 27. Obowi¹zki wobec rowerzystów . . . . . . . . . . . . . Art. 28. Ruch na torach kolejowych . . . . . . . . . . . . . . . Oddzia³ 8. Ostrzeganie oraz jazda w warunkach zmniejszonej przejrzystoœci powietrza . . . . . . . . . . . . . . Art. 29. U¿ywanie sygna³u dŸwiêkowego lub œwietlnego . . . Art. 30. Zasady ruchu w trudnych warunkach . . . . . . . . . Oddzia³ 9. Holowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 31. Zasady ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oddzia³ 10. Ruch pojazdów w kolumnie . . . . . . . . . . . . . . . Art. 32. Zorganizowana kolumna . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdzia³ 5. Porz¹dek i bezpieczeñstwo ruchu na drogach . . . . . . Oddzia³ 1. Przepisy porz¹dkowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 38. Niezbêdne dokumenty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 39. U¿ywanie pasów bezpieczeñstwa . . . . . . . . . . . . Art. 40. U¿ywanie he³mów ochronnych . . . . . . . . . . . . . Art. 44. Postêpowanie w razie wypadku . . . . . . . . . . . . . Art. 45. Zasady poruszania siê po drodze . . . . . . . . . . . . Oddzia³ 2. Zatrzymanie i postój . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 46. Miejsca dozwolone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 47. Postój na chodniku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 48. (skreœlony). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 49. Zakaz zatrzymania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 50. Obowi¹zek sygnalizowania postoju . . . . . . . . . . 219 221 221 222 223 224 224 231 233 234 234 236 236 240 240 244 244 247 251 252 254 254 256 257 257 258 258 260 260 260 264 265 266 270 276 276 279 279 280 281 VI Spis treœci Art. 50a. Usuniêcie pojazdu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oddzia³ 3. U¿ywanie œwiate³ zewnêtrznych . . . . . . . . . . . . . Art. 51. Zasady u¿ywania œwiate³ . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 52. Rozwiniêcie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oddzia³ 4. Warunki u¿ywania pojazdów w ruchu drogowym . . Art. 53. Zasady ruchu pojazdów uprzywilejowanych. . . . . Art. 54. U¿ywanie ¿ó³tych sygna³ów b³yskowych . . . . . . . Art. 55. Pojazd do nauki jazdy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 56. (skreœlony). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 57. Oznaczenie pojazdu przewo¿¹cego dzieci . . . . . . Art. 57a. Autobus szkolny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 58. Przewo¿enie osób niepe³nosprawnych . . . . . . . . . Art. 59. Oznaczenie pojazdu w ruchu miêdzynarodowym . . . Art. 60. U¿ywanie pojazdu – zakazy . . . . . . . . . . . . . . . Art. 61. Sposób umieszczania ³adunku . . . . . . . . . . . . . . Art. 62. Masa przyczepy; zespó³ pojazdów . . . . . . . . . . . Art. 63. Zasady przewozu osób. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 64. Delegacja ustawowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dzia³ III. Pojazdy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdzia³ 1. Warunki techniczne pojazdów . . . . . . . . . . . . . . . Art. 66. Warunki dopuszczaj¹ce pojazd do ruchu . . . . . . . Rozdzia³ 3. Badania techniczne pojazdów. . . . . . . . . . . . . . . . Art. 81. Okresowe badania pojazdów . . . . . . . . . . . . . . . Art. 82. Wpis do dowodu rejestracyjnego . . . . . . . . . . . . Art. 83. Badania techniczne pojazdu . . . . . . . . . . . . . . . Dzia³ IV. Kieruj¹cy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdzia³ 4. Sprawdzenie stanu zdrowia i predyspozycji psychicznych do kierowania pojazdami . . . . . . . . . . . . . . . Art. 122. Osoby podlegaj¹ce badaniu . . . . . . . . . . . . . . . Dzia³ V. Kontrola ruchu drogowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdzia³ 2. Zatrzymanie i zwracanie dowodów rejestracyjnych . . . Art. 132. Przyczyny zatrzymania dowodu . . . . . . . . . . . . Art. 133. Zwrot zatrzymanego dokumentu . . . . . . . . . . . Rozdzia³ 3. Zatrzymanie praw jazdy i pozwoleñ oraz cofanie i przywracanie uprawnieñ do kierowania pojazdów. . . . . . . . Art. 135. Powody zatrzymania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 136. Przekazanie w³aœciwemu organowi . . . . . . . . . . 283 284 284 287 287 287 289 290 290 290 291 291 291 293 295 298 299 301 303 303 303 308 308 311 311 313 313 313 317 317 317 318 319 319 320 VII Spis treœci Art. 137. Postanowienie o zatrzymaniu. . . . . . . . . . . . . . Art. 138. Organ podejmuj¹cy decyzjê o zatrzymaniu. . . . . Art. 139. Odpowiednie zastosowanie . . . . . . . . . . . . . . . C. Wybrane orzecznictwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Indeks rzeczowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 321 321 321 325 333 VIII Przedmowa Przedmowa Przedmowa Podstawowym aktem prawnym reguluj¹cym ruch drogowy jest ustawa z 20.5.1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 58, poz. 515 ze zm.). Prawo o ruchu drogowym zast¹pi³o ustawê – Prawo o ru- chu drogowym z 1.2.1983 r. (Dz.U. z 1992 r. Nr 11, poz. 41 ze zm.), która z kolei zast¹pi³a rozporz¹dzenie w sprawie ruchu na drogach publicznych – zwane Kodeksem drogowym. Tak czêste zmiany stanu prawnego nie wy- nika³y jedynie z koniecznoœci ich dostosowania do miêdzynarodowych konwencji (Konwencja o ruchu drogowym, podpisana w Wiedniu 8.11.1968 r., Dz.U. z 1988 r. Nr 5, poz. 40; Porozumienie europejskie uzu- pe³niaj¹ce wymienion¹ konwencjê, podpisane w Genewie 1.5.1971 r., Dz.U. z 1988 r. Nr 5, poz. 44; Porozumienie Europejskie Komitetu Trans- portu Wewnêtrznego, Europejskiej Komisji Ekonomicznej, Rady Ekono- micznej i Spo³ecznej ONZ z 6.11.1990 r.), ale tak¿e wynika³y z potrzeb bie¿¹cych. Tak wa¿na dziedzina spo³eczna, jak¹ jest ruch drogowy, musi nad¹¿aæ za ¿yciem, dostosowywaæ zmasowany ruch drogowy, aktywnoœæ pieszych itp. do nowoczesnych regu³ postêpowania. Regu³y owe powinny tworzyæ powszechnie akceptowane modele postêpowania. Nie mog¹ byæ one jednak zawieszone w pró¿ni, oderwane od istniej¹cych realiów, od pol- skiej rzeczywistoœci, braku dobrych dróg, z³ej nawierzchni, wadliwej orga- nizacji ruchu, niedoskona³ego szkolenia kierowców itd. Prawo o ruchu dro- gowym ma przede wszystkim eliminowaæ wadliwoœci postêpowania uczestników ruchu. Jednak nie jest uczciwe, jeœli pomija siê wiele okolicz- noœci obiektywnych, które kierowcom i pieszym „u³atwiaj¹” wadliwe lub utrudniaj¹ postêpowanie niewadliwe. Skoro kierowca ma siê liczyæ z takimi czynnikami jak: stan i wyposa¿enie dróg, stan pojazdów, organizacja ruchu, to na³o¿ony na niego obowi¹zek przystosowania siê do wszelkich warun- ków, w jakich prowadzi pojazd, da siê wyt³umaczyæ. Jednak to „przystoso- wanie siê do warunków ruchu” jest pojêciem ocennym, wymagaj¹cym in- terpretacji. Skoro prawo zak³ada pewn¹ fikcjê, ¿e ka¿dy kierowca wyposa¿ony jest w dostateczny zasób wiedzy, wprawy i doœwiadczenia w trudnoœciach i niebezpieczeñstwach, to jednak ów modelowy kierowca nie mo¿e przewidzieæ wszystkiego, jak te¿ dokonaæ prawid³owej interpreta- cji, czêstokroæ skomplikowanych, a skierowanych bezpoœrednio do niego, norm prawnych. Normy prawne zawarte w Prawie o ruchu drogowym nie nale¿¹ do ³atwych w interpretacji. Autor niniejszego opracowania, niew¹tpliwie dogmatyk prawa, zdaje sobie sprawê, ¿e ka¿dy prawnik, stoj¹c w obliczu wyboru spoœród wy³¹czaj¹cych siê znaczeñ mo¿liwych, IX Przedmowa jakie kryj¹ w sobie pojêcia tworz¹ce normy prawne, musi kierowaæ siê jak¹œ norm¹ natury ogólnej. Przez wiele lat takich dyrektyw poszukiwano w sa- mym prawie, jego idei, doktrynie. Tymczasem interpretacja musi nastêpo- waæ w oparciu o konfrontacjê z realiami, do których norma prawna siê od- nosi. Jest to swoisty sposób interpretacji, ale za to bardzo wspó³czesny, zwi¹zany z powodowaniem spo³ecznie ujemnych nastêpstw, które norma prawna ma likwidowaæ. Likwidacja zagro¿eñ ma nastêpowaæ poprzez rozs¹dne przestrzeganie norm prawnych, których interpretacja powinna byæ realistyczna, dostosowana do konkretnej sytuacji czy te¿ zmieniaj¹cych siê warunków. Konstrukcjê pracy tworz¹ dwie czêœci. Pierwsza zawiera ogóln¹ charak- terystykê ustawy – Prawo o ruchu drogowym, jak te¿ omówienie podstawo- wych pojêæ wchodz¹cych w sk³ad szeroko pojêtych zasad bezpieczeñstwa. Czêœæ druga to komentarz do ustawy omawiaj¹cy wy³¹cznie zagadnienia dotycz¹ce kieruj¹cych, jako tych znajduj¹cych siê w bezpoœrednim zainte- resowaniu organów Policji, prokuratury i s¹dów. Oddawana do r¹k Czytelników ksi¹¿ka przeznaczona jest przede wszyst- kim dla praktyków, tj. policjantów, prokuratorów, sêdziów, adwokatów, a tak¿e aplikantów i studentów prawa zainteresowanych problematyk¹ wy- padkowoœci oraz bezpieczeñstwa ruchu drogowego. Odejœciem od analizy zasad bezpieczeñstwa, czy szczegó³owych przepi- sów, s¹ zagadnienia zwi¹zane z zatrzymaniem i zwracaniem dowodów reje- stracyjnych oraz praw jazdy. Kwestie te wywo³uj¹ szerokie zainteresowanie spo³eczne, tote¿ chocia¿ skrótowe ich omówienie w krótkim komentarzu do Prawa o ruchu drogowym dla kierowców wydaje siê niezbêdne. Warszawa, maj 2005 r. adw. dr Kazimierz J. Pawelec X Przedmowa normy prawne, musi kierowaæ siê jak¹œ norm¹ natury ogólnej. Przez wiele lat takich dyrektyw poszukiwano w samym prawie, jego idei, doktrynie. Tymczasem interpretacja musi nastêpowaæ w oparciu o konfrontacjê z re- aliami, do których norma prawna siê odnosi. Jest to swoisty sposób interpre- tacji, ale za to bardzo wspó³czesny, zwi¹zany z powodowaniem spo³ecznie ujemnych nastêpstw, które norma prawna ma likwidowaæ. Likwidacja za- gro¿eñ ma nastêpowaæ poprzez rozs¹dne przestrzeganie norm prawnych, których interpretacja powinna byæ realistyczna, dostosowana do konkretnej sytuacji czy te¿ zmieniaj¹cych siê warunków. Konstrukcjê pracy tworz¹ dwie czêœci. Pierwsza zawiera ogóln¹ charak- terystykê ustawy – Prawo o ruchu drogowym, jak te¿ omówienie podstawo- wych pojêæ wchodz¹cych w sk³ad szeroko pojêtych zasad bezpieczeñstwa. Czêœæ druga to komentarz do ustawy omawiaj¹cy wy³¹cznie zagadnienia dotycz¹ce kieruj¹cych, jako tych znajduj¹cych siê w bezpoœrednim zainte- resowaniu organów Policji, prokuratury i s¹dów. Oddawana do r¹k Czytelników ksi¹¿ka przeznaczona jest przede wszyst- kim dla praktyków, tj. policjantów, prokuratorów, sêdziów, adwokatów, a tak¿e aplikantów i studentów prawa zainteresowanych problematyk¹ wy- padkowoœci oraz bezpieczeñstwa ruchu drogowego. Odejœciem od analizy zasad bezpieczeñstwa, czy szczegó³owych przepi- sów, s¹ zagadnienia zwi¹zane z zatrzymaniem i zwracaniem dowodów reje- stracyjnych oraz praw jazdy. Kwestie te wywo³uj¹ szerokie zainteresowanie spo³eczne, tote¿ chocia¿ skrótowe ich omówienie w krótkim komentarzu do Prawa o ruchu drogowym dla kierowców wydaje siê niezbêdne. Warszawa, maj 2005 r. adw. dr Kazimierz J. Pawelec X Wykaz skrótów 1. (cid:13)ród³a prawa Wykaz skrótów Wykaz skrótów KC. . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 23.4.1994 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) KK. . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 ze zm.) KK69. . . . . . . . . . . . . . ustawa z 19.4.1969 r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 13, poz. 94 ze zm.) KKW. . . . . . . . . . . . . . ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. Nr 90, poz. 557 ze zm.) Konstytucja . . . . . . . . . ustawa z 2.4.1997 r. Konstytucja Rzeczypospoli- tej Polskiej (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze sprost.) KW . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 20.5.1971 r. – Kodeks wykroczeñ (Dz.U. Nr 12, poz. 114 ze zm.) PrDrog. . . . . . . . . . . . . ustawa z 20.6.1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 58, poz. 515 ze zm.) RehZawU . . . . . . . . . . ustawa z 27.8.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spo³ecznej oraz zatrudnianiu osób niepe³no- sprawnych (Dz.U. Nr 123, poz. 776 ze zm.) ZnakiDrogR . . . . . . . . rozporz¹dzenie z 31.7.2002 r. Ministrów Infra- struktury oraz Spraw Wewnêtrznych i Admini- stracji w sprawie znaków i sygna³ów drogowych (Dz.U. Nr 170, poz. 1393) 2. Organy orzekaj¹ce ETPC. . . . . . . . . . . . . . Europejski Trybuna³ Praw Cz³owieka w Strasburgu NSA . . . . . . . . . . . . . . Naczelny S¹d Administracyjny SN . . . . . . . . . . . . . . . . S¹d Najwy¿szy SN (7) . . . . . . . . . . . . . S¹d Najwy¿szy w sk³adzie siedmiu sêdziów SW . . . . . . . . . . . . . . . S¹d Wojewódzki SO . . . . . . . . . . . . . . . . S¹d Okrêgowy 3. Czasopisma . . . . . . . . . . . . . Dziennik Ustaw Dz.U. Inf. Prawn. . . . . . . . . . Informator Prawniczy XI Wykaz skrótów ONSA . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Naczelnego S¹du Administracyj- nego OSN . . . . . . . . . . . . . . Zbiór Orzeczeñ S¹du Najwy¿szego. Orzeczenia Izby Cywilnej (w latach 1933–1952), Orzecznic- two S¹du Najwy¿szego (w latach 1953–1961: Izby Cywilnej i Izby Karnej, w roku 1962: Izby Cywilnej, w latach 1963–1981: Izby Cywilnej oraz Izby Pracy i Ubezpieczeñ Spo³ecznych, w la- tach 1982–1989: Izby Cywilnej i Administracji oraz Izby Pracy i Ubezpieczeñ Spo³ecznych, w la- tach 1990–1994: Izby Cywilnej oraz Izby Admini- stracyjnej, Pracy i Ubezpieczeñ Spo³ecznych, od 1995 roku: Izby Cywilnej, od 2003 roku: Izby Pra- cy, Ubezpieczeñ Spo³ecznych i Spraw Publicz- nych) . . . . . . . . . . . . . . Monitor Polski OG. . . . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Gospodarcze OTK . . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Trybuna³u Konstytucyjnego M.P. MoP. . . . . . . . . . . . . . . Monitor Prawniczy Pal. . . . . . . . . . . . . . . . Palestra PiP. . . . . . . . . . . . . . . . Pañstwo i Prawo Prob. Krym. . . . . . . . . Problemy Kryminalistyki Prok. i Pr. . . . . . . . . . . Prokuratura i Prawo PS . . . . . . . . . . . . . . . . Przegl¹d S¹dowy R. Pr. Rej. . . . . . . . . . . . . . . . Rejent Wok. . . . . . . . . . . . . . . Wokanda . . . . . . . . . . . . . Radca Prawny 4. Inne skróty . . . . . . . . . . . . . . . artyku³ art. cyt. . . . . . . . . . . . . . . . cytowany (a, e) cz. . . . . . . . . . . . . . . . . czêœæ dot. . . . . . . . . . . . . . . . dotycz¹cy (a, e) ds. . . . . . . . . . . . . . . . . do spraw EKPCz . . . . . . . . . . . . Europejska Konwencja Praw Cz³owieka ew. itp. jw. ks. . . . . . . . . . . . . . . . . ksiêga . . . . . . . . . . . . . . . ewentualnie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i temu podobne jak wy¿ej XII litera . . . . . . . . . . . . orzeczenie . . . . . . . . . . . . . . . na przyk³ad . . . . . . . . . . . . . . postanowienie lit. . . . . . . . . . . . . . . . . m.in. . . . . . . . . . . . . . . miêdzy innymi n. . . . . . . . . . . . . . . . . nastêpny (a, e) np. Nr . . . . . . . . . . . . . . . . numer orzecz. pkt. . . . . . . . . . . . . . . . punkt por. . . . . . . . . . . . . . . . porównaj post. poz. . . . . . . . . . . . . . . . pozycja publ. . . . . . . . . . . . . . . publiczny (a, e) red. . . . . . . . . . . . . . . . redakcja RM . . . . . . . . . . . . . . . Rada Ministrów rozdz. . . . . . . . . . . . . . rozdzia³ rozp. . . . . . . . . . . . . . . rozporz¹dzenie RPO. . . . . . . . . . . . . . . Rzecznik Praw Obywatelskich s. . . . . . . . . . . . . . . . . . strona (y) t. . . . . . . . . . . . . . . . . . t.j. . . . . . . . . . . . . . . . . tj. . . . . . . . . . . . . . . . . tzn. . . . . . . . . . . . . . . . uchw. ust. w zw. ww. . . . . . . . . . . . . . . . wy¿ej wymieniony (a, e) zd. . . . . . . . . . . . . . . . . zdanie zm. . . . . . . . . . . . . . . . zmiana (y) tom tekst jednolity to jest to znaczy . . . . . . . . . . . . . uchwa³a . . . . . . . . . . . . . . . ustêp . . . . . . . . . . . . . w zwi¹zku Wykaz skrótów XIII Literatura Bachrach A., Ryzyko i nieostro¿noœæ komunikacji a oceny prawnokarne, Literatura Literatura Wroc³aw – Warszawa – Kraków 1965, Bachrach A., Elementy ogólnej profilaktyki wypadków drogowych, War- szawa 1978, Bachrach A., Przestêpstwa i wykroczenia drogowe w prawie polskim, Warszawa 1980, Bojarski M., Radecki W., Kodeks wykroczeñ. Komentarz, Warszawa 2000, Bucha³a K., Przestêpstwa w komunikacji drogowej, Warszawa 1961, Bucha³a K., Bezprawnoœæ przestêpstw nieumyœlnych oraz wy³¹czaj¹ce je dozwolone ryzyka, Warszawa 1971, Bucha³a K., Przestêpstwa i wykroczenia przeciwko bezpieczeñstwu w ko- munikacji drogowej. Komentarz, Bydgoszcz 1997, Cyprian T., Wypadki drogowe w œwietle prawa karnego, Warszawa 1963, Dobrzyñski A. A., Rozwa¿ania nad prawem o ruchu drogowym, Warszawa 1995, Drexler Z., Kochanowski J., Rychter W., Tomczyk W., Kodeks drogowy. Komentarz, Warszawa 1998, Gaberle A., Wypadki drogowe, Aspekty kryminologiczne, Warszawa 1986, Kochanowski J., Zagadnienia przestêpstw drogowych i przeciwko bezpie- czeñstwu w komunikacji, Warszawa 1990, Kochanowski J., Przestêpstwa i wykroczenia drogowe. Komentarz, War- szawa 1991, Pawelec K. J., Na drodze, Warszawa 1980, Pawelec K. J., Kierowca i pojazd w ruchu drogowym, Warszawa 2001, Pawelec K. J., Wypadek drogowy, Warszawa 2003, Pijanowski B., Samochód – kierowca – droga, Warszawa 1989, Polony J., Zarys techniki œcigania przestêpstw drogowych, Warszawa 1969, Rychter W., Kierowca doskona³y. Rady dla wszystkich, Warszawa 1971, Rychter W., Doœwiadczony kierowca radzi, Warszawa 1971, Stefañski R. A., Zakaz prowadzenia pojazdów, Warszawa 1990, Stefañski R. A., Orzecznictwo S¹du Najwy¿szego w sprawach o przestêp- stwa i wykroczenia drogowe, Warszawa 1995, Stefañski R. A., Przestêpstwa i wykroczenia drogowe w orzecznictwie S¹du Najwy¿szego, Warszawa 1997, XV Literatura Stefañski R. A., Przestêpstwa przeciwko bezpieczeñstwu powszechnemu komunikacji. Rozdzia³ XX i XXI Kodeksu karnego. Komentarz, War- szawa 2000, Stefañski R. A., Ustawa – Prawo o ruchu drogowym. Komentarz, Kraków 2003, Zasada S., Szybkoœæ bezpieczeñstwa, Warszawa 1992. XVI A. Teksty Ÿród³owe
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Prawo o ruchu drogowym. Zasady bezpieczeństwa. Kierowca/Wypadki. Komentarz
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: