Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00292 005005 19014345 na godz. na dobę w sumie
Prawo o zgromadzeniach. Komentarz. Wydanie 1 - ebook/pdf
Prawo o zgromadzeniach. Komentarz. Wydanie 1 - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 136
Wydawca: Lexis Nexis Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-278-0591-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> konstytucyjne
Porównaj ceny (książka, ebook (-8%), audiobook).

Stan prawny na 5 maja 2014 roku

Komentarz w praktyczny i przystępny sposób przedstawia interpretację przepisów ustawy z 5

lipca 1990 r. – Prawo o zgromadzeniach, które regulują ograniczenia konstytucyjnej wolności organizowania pokojowych zgromadzeń i uczestniczenia w nich. Poprzedzono go merytorycznym wstępem, w którym przedstawiono szerszy kontekst normatywny komentowanej regulacji.

W publikacji uwzględniono najnowsze orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz Sądu Najwyższego i sądów administracyjnych, a także poglądy doktryny. Zawiera ona również praktyczne wskazówki dotyczące stosowania Prawa o zgromadzeniach.

Publikacja adresowana jest przede wszystkim do organizatorów zgromadzeń publicznych, a także do adwokatów, radców prawnych, sędziów oraz pracowników organów gminy, którzy zajmują się tą problematyką. Publikacja może być także pomocna członkom stowarzyszeń, partii politycznych, związków zawodowych i innych organizacji biorących czynny udział w debacie publicznej.

Kamil Mamak – doktorant w Katedrze Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego; asystent w Sekcji Prawa Karnego Studenckiej Poradni Prawnej na Uniwersytecie Jagiellońskim; członek kolegium redakcyjnego Internetowego Przeglądu Prawniczego Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół prawa karnego materialnego, praw człowieka, a także konstytucyjnych aspektów praw i wolności obywatelskich. Jest autorem publikacji o charakterze naukowym i dydaktycznym.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

KOMENTARZ Prawo o zgromadzeniach Kamil Mamak WYDANIE 1 Stan prawny na 5 maja 2014 roku Warszawa 2014 Spis treści Spis treści Spis treści Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 USTAWA z dnia 5 lipca 1990 r. – Prawo o zgromadzeniach (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 397) ROZDZIAŁ 1. Przepisy ogólne (art. 1–4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 ROZDZIAŁ 2. Postępowanie w sprawach zgromadzeń (art. 5–13) . . . . 53 ROZDZIAŁ 2a. Przepisy karne (art. 13a–13c) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 ROZDZIAŁ 3. Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe (art. 14–19) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 Bibliografi a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137 5 Wykaz skrótów Wykaz skrótów EKPC ETPC k.c. k.k. – Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności z 4 listopada 1950 r. (Dz.U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284 ze zm.) – Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu – ustawa z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 121) – ustawa z 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 ze zm.) Konstytucja RP – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. k.p.a. k.p.k. k.p.w. Lexis.pl M.Prawn. NSA ONSAiWSA Nr 78, poz. 483 ze zm.) – ustawa z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyj- nego (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.) – ustawa z 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz.U. Nr 89, poz. 555 ze zm.) – ustawa z 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 395 ze zm.) – Serwis Prawniczy LexisNexis Polska – „Monitor Prawniczy” – Naczelny Sąd Administracyjny – Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i Wojewódzkich Sądów Administracyjnych OSN OSNAPiUS – Orzecznictwo Sądu Najwyższego (do 1962 r.) – Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Administracyjna, Pracy OSP OTK OTK-A PiP p.o.s.w. p.p.s.a. Prok. i Pr. pr.zgr. i Ubezpieczeń Społecznych – Orzecznictwo Sądów Polskich – Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego – Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego – seria A – „Państwo i Prawo” – ustawa z 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 572 ze zm.) – ustawa z 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.) – „Prokuratura i Prawo” – ustawa z 5 lipca 1990 r. – Prawo o zgromadzeniach (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 397) 7 Wykaz skrótów Prz.Sejm. RPEiS RPO SA SIP SN TK u.o.b.h.o.z. u.s.g. WSA ZNSA z.t.p. – „Przegląd Sejmowy” – „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” – Rzecznik Praw Obywatelskich – Sąd Apelacyjny – system informacji prawnej Wydawnictwa Wolters Kluwer – Sąd Najwyższy – Trybunał Konstytucyjny – ustawa z 7 maja 1999 r. o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady (Dz.U. Nr 41, poz. 412 ze zm.) – ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) – wojewódzki sąd administracyjny – „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” – załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (Dz.U. Nr 100, poz. 908 ze zm.) Wstęp Wstęp Wstęp Kamil Mamak Znaczenie zasady wolności zgromadzeń Komentowana ustawa dotyczy jednej z podstawowych wolności, na której opierać się musi fundament każdego demokratycznego państwa – wolności zgromadzeń. Często to właśnie zgromadzenia przypomina- ją narodowi, że w rzeczywistości do niego należy władza zwierzchnia. Zgromadzenia odegrały niezaprzeczalną rolę w historii Polski, także tej najnowszej. Manifestacje, pochody, marsze były podstawowymi formami działalności opozycyjnej. W czasach, gdy nie było wolnych mediów, zgromadzenia pokazywały społeczeństwu sprzeciw wobec władzy, umacniając masy w walce o niepodległą ojczyznę. Nic więc dziwnego, że władza próbowała jak najbardziej ograniczyć tę formę aktywności obywatelskiej. Regulacje prawne z okresu PRL były za- przeczeniem wolnościowego charakteru zgromadzeń, dlatego po prze- mianie ustrojowej nie budziło niczyjej wątpliwości, że ustawa regulu- jąca tę materię zostanie diametralnie zmieniona. Rola wolności zgro- madzeń nie utraciła swojego znaczenia także dzisiaj, w czasach gdy duża część aktywności społeczno -politycznej odbywa się w wirtualnej rzeczywistości. Może się wydawać, że zgromadzenia stracą przez to na swojej atrakcyjności, jednak to właśnie one są papierem lakmusowym nastrojów społecznych. W zasadzie nie ma tygodnia, w którym media nie donosiłyby o zgromadzeniach odbywanych w różnych częściach kraju. Liczba zgromadzeń rośnie z roku na rok. Wydaje się, że już tra- dycją stały się wielotysięczne marsze organizowane w Święto Niepod- ległości w Warszawie. Manifestacje są też formą walki o swoje prawa przez przedstawicieli mniejszości. Dzięki nim mogą oni zaprezentować 9 Wstęp swoje stanowisko i wysunąć żądania wobec władz o zmianę prawa. Taki charakter miały Parady Równości, będące zdaniem organizato- rów aktem sprzeciwu wobec homofobii oraz dyskryminacji mniejszości seksualnych w polskim społeczeństwie. To także dzięki wielotysięcz- nym manifestacjom w różnych miejscach kraju w styczniu 2012 r. wła- dze zmieniły politykę wobec umowy ACTA (Anti -Counterfeiting Trade Agreement). Zgromadzenia stanowią ważny element zmian w najnow- szej historii świata. Arabska Wiosna, czyli seria protestów w krajach arabskich Bliskiego Wschodu i północnej Afryki w latach 2010–2013, doprowadziła w niektórych przypadkach do obalenia władzy. Było- by to niemożliwe, gdyby nie wielotysięczne manifestacje na ulicach miast. Także w dzisiejszej Europie zgromadzenia mają wielką siłę sprawczą, o czym przekonali się Ukraińcy, którzy w listopadzie 2013 r. rozpoczęli protesty na Majdanie Niepodległości w Kijowie. Wiązały się one z niezadowoleniem części społeczeństwa z polityki władz, która podjęła nawet próbę wprowadzenia ograniczeń do ustawy regulującej zgromadzenia. W wyniku jednak zdecydowanych protestów musiała się z tej próby wycofać. Wolność zgromadzeń odgrywa niezmiernie ważną rolę w każdym spo- łeczeństwie. Inna jest rola zgromadzeń w państwach autorytarnych, a inna w demokratycznych. Niezależnie od tego jednak zachowuje swoją istotność i jest ważnym elementem budowy społeczeństwa oby- watelskiego. Ważne jest więc, żeby regulacje jej dotyczące odpowia- dały roli, jaką przychodzi jej odgrywać na danym etapie rozwoju pań- stwa i społeczeństwa. Wolność zgromadzeń w prawie międzynarodowym Przepisy dotyczące wolności zgromadzeń znajdują się w najważniej- szych aktach prawa międzynarodowego. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, uchwalona 10 grudnia 1948 r. przez Zgromadzenie Ogólne ONZ obradujące w Paryżu, do wolności zgromadzeń odnosi się bezpośrednio w art. 20 ust. 1, wskazując, że każdy człowiek ma prawo do spokojnego zgromadzania i stowarzysza- nia się. Z kolei Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycz- 10
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Prawo o zgromadzeniach. Komentarz. Wydanie 1
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: