Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00095 008442 11000912 na godz. na dobę w sumie
Prawo ochrony konkurencji i konsumentów - zestaw ustaw Recht des Wettbewerbs- und Verbraucherschutzes - Gesetzessammlung - ebook/pdf
Prawo ochrony konkurencji i konsumentów - zestaw ustaw Recht des Wettbewerbs- und Verbraucherschutzes - Gesetzessammlung - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 191
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-3321-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Pierwsze wydanie niemieckiego tłumaczenia trzech polskich ustaw z obszaru polskiego prawa ochrony konkurencji i konsumentów zawiera ustawę z 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, ustawę z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz ustawę z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.

Hiermit uberreichen wir Ihnen die erste Auflage der deutschen Ubersetzung dreier Gesetze aus dem Bereich des polnischen Wettbewerbs- und Verbraucherschutzrechts, d.h. das Gesetz vom 16. Februar 2007 uber den Wettbewerbs- und Verbraucherschutz, das Gesetz vom 16. April 1993 uber die Bekampfung des unlauteren Wettbewerbs sowie das Gesetz vom 23. August 2007 uber den Schutz vor unlauteren Geschaftspraktiken.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

y n z c y z ´ j u w d t s k e T e b a g s u a t x e T e g i h c a r p s i e w Z Prawo ochrony Prawo ochrony konkurencji konkurencji i konsumentów i konsumentów – zestaw ustaw – zestaw ustaw Recht Recht des Wettbewerbs- und des Wettbewerbs- und Verbraucherschutzes Verbraucherschutzes – Gesetzessammlung – Gesetzessammlung T∏umaczenie Patricia Elbers Robert Siwik Prawo ochrony konkurencji i konsumentów – zestaw ustaw Recht des Wettbewerbs- und Verbraucherschutzes – Gesetzessammlung T∏umaczenie / Übersetzung Patricia Elbers Robert Siwik y n z c y z ´ j u w d t s k e T e b a g s u a t x e T e g i h c a r p s i e w Z Prawo ochrony konkurencji i konsumentów – zestaw ustaw Recht des Wettbewerbs- und Verbraucherschutzes – Gesetzessammlung WYDAWNICTWO C.H.BECK WARSZAWA 2012 Prawo ochrony konkurencji i konsumentów – zestaw ustaw Recht des Wettbewerbs- und Verbraucherschutzes – Gesetzessammlung Stan prawny: /Rechtsstand: 01.01.2012 Ochrona praw autorskich: tłumaczenia tekstów ustawowych, jak również ich opracowania w ujednoliconej wersji, są chronione krajowym i międzynarodowym prawem autorskim. Ochrona ta dotyczy również pochodzących od Wydawnictwa tytułów artykułów oraz opracowania redakcyjnego. Urheberrechtlicher Schutz: die Übersetzungen der amtlichen Texte einschließlich der Einarbeitung von Aktualisierungen stehen unter dem Schutz des nationalen und internationalen Urheberrechts. Dies gilt auch für die nicht amtlichen Artikelüberschriften, für Anmerkungen in nicht amtlichen Fußnoten und für die sonstige redaktionelle Bearbeitung. Wydawca: Anna Wieczorek Korekta: Weronika Szemińska Projekt okładki: Maryna Wiśniewska Projekt layoutu: Jacek Bociąg, Editio © Wydawnictwo C.H. Beck 2012 Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: PanDawer Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN: 978-83-255-3320-5 ISBN e-book: 978-83-255-3321-2 Spis treści 2 Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V I Einleitung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VII Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gesetz vom 16. Februar 2007 über den Wettbewerbs- und Verbraucherschutz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 Gesetz vom 16. April 1993 über die Bekämpfung des unlauteren Wettbewerbs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 Ustawa z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152 Gesetz vom 23. August 2007 über den Schutz vor unlauteren Geschäftspraktiken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153 3 V Wstęp Niniejszym przekazujemy Państwu pierwsze wydanie niemieckiego tłuma- czenia trzech polskich ustaw z obszaru polskiego prawa ochrony konkurencji i konsumentów, tj. ustawę z 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i kon- sumentów, ustawę z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej kon- kurencji, jak również ustawę z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym. Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów wyznacza główne zasady polskiego prawa ochrony konkurencji. Na podstawie tej ustawy dokonywana jest kontrola praktyk ograniczających konkurencję (porozumień antykonku- rencyjnych między przedsiębiorcami oraz nadużywania przez nich pozycji dominującej) oraz tzw. prewencyjna kontrola koncentracji przedsiębiorstw. Ustawa reguluje również nadzór nad pomocą publiczną udzielaną przez pań- stwo lub ze środków publicznych. Podstawowym aktem prawnym regulującym zagadnienia z zakresu nieuczci- wej konkurencji jest ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Ustawa definiuje „czyn nieuczciwej konkurencji” oraz podaje przykłady takich działań (np. oznaczenie przedsiębiorstwa wprowadzające w błąd, naruszenie tajemni- cy przedsiębiorstwa czy utrudnianie dostępu do rynku). Wskazuje również na odpowiedzialność z tytułu czynów nieuczciwej konkurencji. Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym jest nowym aktem prawnym regulującym zagadnienia ochrony konsumenta i zwalczania nieuczciwej konkurencji w relacjach między przedsiębiorcami a konsumen- tami. Wprowadza ona zakaz stosowania nieuczciwych praktyk rynkowych, precyzując, kiedy praktyka stosowana przez przedsiębiorców wobec konsu- mentów jest nieuczciwa. VI Einleitung Hiermit überreichen wir Ihnen die erste Auflage der deutschen Übersetzung dreier Gesetze aus dem Bereich des polnischen Wettbewerbs- und Verbraucher- schutzrechts, d.h. des Gesetzes vom 16. Februar 2007 über den Wettbewerbs- und Verbraucherschutz, des Gesetzes vom 16. April 1993 über die Bekämpfung des unlauteren Wettbewerbs sowie des Gesetzes vom 23. August 2007 über den Schutz vor unlauteren Geschäftspraktiken. Das Gesetz über den Wettbewerbs- und Verbraucherschutz beinhaltet die Grundsätze des polnischen Wettbewerbsrechts. Aufgrund dieses Gesetzes er- folgt die Kontrolle wettbewerbsbeschränkender Praktiken (wettbewerbswidriger Vereinbarungen zwischen Unternehmern sowie Missbrauch einer herrschenden Position durch diese) sowie die sogenannte präventive Konzentrationskontrolle von Unternehmern. Das Gesetz regelt ebenfalls die Aufsicht über die Gewäh- rung staatlicher Beihilfen aus öffentlichen Mitteln. Wesentliche Bedeutung für den Bereich des unlauteren Wettbewerbs hat das Ge- setz über die Bekämpfung des unlauteren Wettbewerbs. Es definiert die „Hand- lung des unlauteren Wettbewerbs“ und beinhaltet Beispiele einer solchen Handlung (wie etwa eine irreführende Unternehmensbezeichnung, Verletzung des Unterneh- mensgeheimnisses sowie die Erschwerung des Marktzugangs). Ebenso beinhaltet es Vorschriften über die Haftung aufgrund Handlungen unlauteren Wettbewerbs. Bei dem Gesetz über die Bekämpfung unlauterer Geschäftspraktiken handelt es sich um neue gesetzliche Regelungen des Verbraucherschutzes und der Be- kämpfung des unlauteren Wettbewerbs im Verhältnis zwischen Unternehmern und Verbrauchern. Es führt das Verbot der Anwendung unlauterer Marktprakti- ken ein und präzisiert, wann derartige, durch Unternehmer gegenüber Verbrau- chern angewandte Praktiken unlauter sind. VII Wstęp Niniejszy zbiór tekstów ma na celu ułatwienie zagranicznym inwestorom oraz ich doradcom prawnym zapoznania się z polskim prawem ochrony konkuren- cji i konsumentów. Polscy i niemieccy prawnicy otrzymają tym samym moż- liwość łatwiejszego objaśnienia swoim mocodawcom i partnerom handlowym szczegółów polskich ustaw. Patricia Elbers, Robert Siwik Warszawa, luty 2012 r. VIII Einleitung Die vorliegende Textsammlung will vorwiegend Investoren und deren Rechtsbe- ratern den Zugang zum polnischen Wettbewerbs- und Verbraucherschutzrecht erleichtern. Zugleich sollen polnische und deutsche Juristen hiermit in die Lage versetzt werden, ihren ausländischen Mandanten und Geschäftspartnern Einzel- heiten der polnischen Gesetze aufzeigen zu können. Patricia Elbers, Robert Siwik Warschau, Februar 2012 IX Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów z dnia 16 lutego 2007 r. (Dz.U. 2007, Nr 50, Poz. 331, z późniejszymi zmianami) über den Wettbewerbs- und Verbraucherschutz Gesetz vom 16. Februar 2007 (Dz.U. 2007, Nr. 50, Pos. 331, mit späteren Änderungen) 1 Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów z dnia 16 lutego 2007 r. (Dz. U. 2007, Nr 50, Poz. 331, z późniejszymi zmianami) Spis treści Dział pierwszy. Przepisy ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1–5 Dział drugi. Zakaz praktyk ograniczających konkurencję . . . . . . . . . . . . 6–12 Rozdział 1. Zakaz porozumień ograniczających konkurencję . . . 6–8 Rozdział 2. Zakaz nadużywania pozycji dominującej . . . . . . . . . 9 Rozdział 3. Decyzje w sprawach praktyk ograniczających konkurencję . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10–12 Dział trzeci. Koncentracje przedsiębiorców . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13–23 Rozdział 1. Kontrola koncentracji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13–17 Rozdział 2. Decyzje w sprawach koncentracji . . . . . . . . . . . . . . . . 18–23 Dział czwarty. Zakaz praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24–28 Rozdział 1. Praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów 24–25 Rozdział 2. Decyzje w sprawach praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów . . . . . . . . . . . . . . . . . 26–28 Dział piąty. Organizacja ochrony konkurencji i konsumentów . . . . . . . 29–46 Rozdział 1. Prezes Urzędu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29–36 Rozdział 2. Samorząd terytorialny i organizacje konsumenckie. 37–46 Dział szósty. Postępowanie przed Prezesem Urzędu . . . . . . . . . . . . . . . . 47–105l Rozdział 1. Przepisy ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47–85 Rozdział 2. Postępowanie antymonopolowe w sprawach praktyk Rozdział 3. Postępowanie antymonopolowe w sprawach ograniczających konkurencję . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86–93 koncentracji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94–99 2 Gesetz über den Wettbewerbs- und Verbraucherschutz vom 16. Februar 2007 (Dz.U. 2007, Nr. 50, Pos. 331, mit späteren Änderungen) Inhaltsübersicht Abschnitt I. Allgemeine Vorschriften . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1–5 Abschnitt II. Verbot wettbewerbsbeschränkender Handlungen . . . . . . . 6–12 Absprachen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6–8 Verbot wettbewerbsbeschränkender Unterabschnitt 1. Unterabschnitt 2. Verbot der übermäßigen Ausnutzung Unterabschnitt 3. Entscheidungen in Sachen einer beherrschenden Stellung . . . . . . . . . . . . . . 9 wettbewerbsbeschränkender Handlungen . . . 10–12 Abschnitt III. Unternehmenskonzentrationen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13–23 Unterabschnitt 1. Konzentrationskontrolle . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13–17 Unterabschnitt 2. Entscheidungen in Konzentrationssachen . . . 18–23 Abschnitt IV. Verbot von die Kollektivinteressen der Verbraucher 24–28 24–25 verletzenden Praktiken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Unterabschnitt 1. Die Kollektivinteressen der Verbraucher verletzende Praktiken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Unterabschnitt 2 Entscheidungen über die Kollektivinteressen Abschnitt V. Organisation des Wettbewerbs- und Verbraucherschutzes der Verbraucher verletzende Praktiken . . . . . . . . . . . 26–28 29–46 Unterabschnitt 1. Der Amtsleiter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29–36 Unterabschnitt 2. Territoriale Selbstverwaltung . . . . . . . . . . . 37–46 Abschnitt VI. Verfahren vor dem Amtsleiter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47–105l Unterabschnitt 1. Allgemeine Vorschriften . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47–85 Unterabschnitt 2. Wettbewerbsverfahren aufgrund wettbewerbsbeschränkender Praktiken . . . . . . . . . . . . . 86–93 Unterabschnitt 3. Wettbewerbsverfahren bei Konzentrationen 94–99 und Verbraucherorganisationen 3 Spis treści Rozdział 4. Postępowanie w sprawach praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów . . . . . . . . . . . . . . . . . 100–105 Rozdział 5. Kontrola w toku postępowania przed Prezesem Urzędu 105a–105l Dział siódmy. Kary pieniężne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106–113 Dział ósmy. Przepis karny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 Dział dziewiąty. Przepisy zmieniające, przejściowe i końcowe . . . . . . . . 115–136 4 Inhaltsübersicht der Verbraucher verletzende Praktiken . . . . . . 100–105 Unterabschnitt 4. Verfahren über die Kollektivinteressen Unterabschnitt 5. Kontrolle im Laufe des Verfahrens vor dem Amtsleiter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105a–105l Abschnitt VII. Geldstrafen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106–113 Abschnitt VIII. Strafrechtliche Vorschriften . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 Abschnitt IX. Änderungs-, Übergangs- und Schlussbestimmungen . . . 115–136 5 Dział I. Przepisy ogólne Dział I. Przepisy ogólne Zakres przedmiotowy § 1. Ustawa określa warunki rozwoju i ochrony konkurencji oraz zasa- dy podejmowanej w interesie publicznym ochrony interesów przedsię- biorców i konsumentów. § 2. Ustawa reguluje zasady i tryb przeciwdziałania praktykom ograni- czającym konkurencję oraz praktykom naruszającym zbiorowe interesy konsumentów, a także antykonkurencyjnym koncentracjom przedsię- biorców i ich związków, jeżeli te praktyki lub koncentracje wywołują lub mogą wywoływać skutki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. § 3. Ustawa określa także organy właściwe w sprawach ochrony kon- kurencji i konsumentów. Ochrona własności intelektualnej i przemysłowej § 1. Ustawa nie narusza praw przysługujących na podstawie przepisów dotyczących ochrony własności intelektualnej i przemysłowej, w szcze- gólności przepisów o ochronie wynalazków, wzorów użytkowych i przemysłowych, topografii układów scalonych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych, praw autorskich i praw pokrewnych. § 2. Ustawę stosuje się do zawieranych między przedsiębiorcami: 1) umów, w szczególności licencji, a także innych niż umowy praktyk 2) umów dotyczących nieujawnionych do wiadomości publicznej: wykonywania praw, o których mowa w ust. 1; a) informacji technicznych lub technologicznych, b) zasad organizacji i zarządzania - co do których podjęto działania zmierzające do zapobieżenia ich ujawnieniu, jeżeli skutkiem tych umów jest nieuzasadnione ogranicze- nie swobody działalności gospodarczej stron lub istotne ograniczenie konkurencji na rynku. Wyłączenie stosowania Przepisów ustawy nie stosuje się do ograniczeń konkurencji dopuszczo- nych na podstawie odrębnych ustaw. 1–3 Art. 1. Art. 2. Art. 3. 6 Abschnitt I. Allgemeine Vorschriften Abschnitt I. Allgemeine Vorschriften Regelungsgegenstand § 1. Das Gesetz regelt die Voraussetzungen der Entwicklung und des Schutzes des Wettbewerbs sowie die Grundsätze des im öffentlichen In- teresse vorgenommenen Schutzes der Interessen von Unternehmern und Verbrauchern. § 2. Das Gesetz regelt die Grundsätze und das Verfahren des Entge- genwirkens gegen den Wettbewerb beschränkende Praktiken, Praktiken, die die gemeinsamen Interessen der Verbraucher verletzen, sowie gegen wettbewerbswidrige Konzentrationen von Unternehmern und ihren Verbänden, wenn diese Handlungen oder Konzentrationen Auswirkun- gen auf dem Gebiet der Republik Polen hervorrufen oder hervorrufen können. § 3. Das Gesetz bestimmt ebenfalls die für Wettbewerbs- und Verbrau- cherschutzsachen zuständigen Organe. Schutz des geistigen und gewerblichen Eigentums § 1. Dieses Gesetz lässt die aufgrund der Vorschriften zum Schutz des geistigen und gewerblichen Eigentums, insbesondere der Vorschriften über den Schutz von Erfindungen, Gebrauchs- und Geschmacksmu- stern, Halbleitererzeugnissen, Warenzeichen, geographischen Bezeich- nungen, Urheberrechten sowie verwandten Rechten gewährten Rechte unberührt. § 2. Das Gesetz findet Anwendung auf zwischen Unternehmern zu schließende: 1) Verträge, insbesondere Lizenzen sowie andere Praktiken als Ver- träge zur Ausübung der in Abs. 1 genannten Rechte, 2) Verträge über der Öffentlichkeit nicht offenbarte: a) technische oder technologische Informationen b) Regeln der Organisation und Verwaltung - bezüglich deren Vorkehrungen getroffen wurden um ihre Offenlegung zu vermeiden, wenn die Folge dieser Verträge die unbegründete Ein- schränkung der wirtschaftlichen Betätigungsfreiheit der Parteien oder eine wesentliche Einschränkung des Marktwettbewerbs ist. Ausnahmen von Geltungsbereich Die Vorschriften des Gesetzes finden keine Anwendung auf aufgrund anderer Vorschriften zulässige Wettbewerbsbeschränkungen. 1–3 Art. 1. Art. 2. Art. 3. 7 Dział I. Przepisy ogólne Objaśnienia pojęć Ilekroć w ustawie jest mowa o: 1) przedsiębiorcy – rozumie się przez to przedsiębiorcę w rozumie- niu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, a także: a) osobę fizyczną, osobę prawną, a także jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdol- ność prawną, organizującą lub świadczącą usługi o charak- terze użyteczności publicznej, które nie są działalnością go- spodarczą w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, b) osobę fizyczną wykonującą zawód we własnym imieniu i na własny rachunek lub prowadzącą działalność w ramach wyko- nywania takiego zawodu, c) osobę fizyczną, która posiada kontrolę, w rozumieniu pkt 4, nad co najmniej jednym przedsiębiorcą, choćby nie prowa- dziła działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, jeżeli podejmuje dal- sze działania podlegające kontroli koncentracji, o której mowa w art. 13, d) związek przedsiębiorców w rozumieniu pkt 2 – na potrzeby przepisów dotyczących praktyk ograniczających konkurencję oraz praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów; 2) związkach przedsiębiorców – rozumie się przez to izby, zrzeszenia i inne organizacje zrzeszające przedsiębiorców, o których mowa w pkt 1, jak również związki tych organizacji; 3) przedsiębiorcy dominującym – rozumie się przez to przedsiębior- cę, który posiada kontrolę, w rozumieniu pkt 4, nad innym przed- siębiorcą; 4) przejęciu kontroli – rozumie się przez to wszelkie formy bezpo- średniego lub pośredniego uzyskania przez przedsiębiorcę upraw- nień, które osobno albo łącznie, przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiają wywieranie decydującego wpływu na innego przedsiębiorcę lub przedsiębior- ców; uprawnienia takie tworzą w szczególności: a) dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością gło- sów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgroma- dzeniu, także jako zastawnik albo użytkownik, bądź w zarzą- dzie innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień z innymi osobami, 4 Art. 4. 8
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Prawo ochrony konkurencji i konsumentów - zestaw ustaw Recht des Wettbewerbs- und Verbraucherschutzes - Gesetzessammlung
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: