Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00594 008908 10733562 na godz. na dobę w sumie
Prawo oświatowe. Wydanie 2 - ebook/pdf
Prawo oświatowe. Wydanie 2 - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 282
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-7273-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

'Zapotrzebowanie na kolejne wydanie książki 'Prawo oświatowe' pokazuje, jak ważną dziedziną jest system oświaty. Cieszy fakt, że Autorzy monitorują na bieżąco zmiany, które dokonują się w tym zakresie. Efektem tego jest publikacja w sposób zwięzły, a jednocześnie kompleksowy przedstawiająca zagadnnienie prawa oświatowego. Z całą pewnością będzie ona pomocna nie tylko dla studentów wydziałów prawniczych, ale również nauczycieli, kuratorów oświaty i prawników zajmujących się w praktyce prawem oświatowym.'
Prof. dr hab. Ewa Czech (fragment z recenzji wydawniczej)

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Podręczniki Prawnicze Prawo oświatowe Adam Balicki Magdalena Pyter 2. wydanie C.H.Beck PODRĘCZNIKI PRAWNICZE Adam Balicki, Magdalena Pyter • Prawo oświatowe Polecamy w serii: Z. Radwański, J. Panowicz-Lipska ZOBOWIĄZANIA – CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA, wyd. 10 Z. Radwański, A. Olejniczak PRAWO CYWILNE – CZĘŚĆ OGÓLNA, wyd. 12 L. Florek PRAWO PRACY, wyd. 16 E. Skowrońska-Bocian PRAWO SPADKOWE, wyd. 10 www.ksiegarnia.beck.pl Prawo oświatowe dr Adam Balicki prof. nadzw. dr hab. Magdalena Pyter 2. wydanie rozszerzone i zmienione WYDAWNICTWO C. H.BECK WARSZAWA 2015 Wydawca: Aneta Flisek Rezenzent wydawniczy: prof. dr hab. Ewa Czech © Wydawnictwo C.H.Beck 2015 Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: TiM-Print, Warszawa Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-7272-3 ISBN e-book 978-83-255-7273-0 Spis treści Wykaz skrótów .................................................................................................................. IX Przedmowa ......................................................................................................................... XI Rozdział I. Źródła prawa oświatowego ........................................................................ 1 1 § 1. Pojęcie i rodzaje prawa ...................................................................................... 2 § 2. Pojęcie i podział źródeł prawa ........................................................................... 4 § 3. Pojęcie prawa oświatowego ............................................................................... 4 § 4. Konstytucja RP ................................................................................................... 6 § 5. Ustawa ................................................................................................................. 7 I. Ustawa o systemie oświaty ........................................................................ 8 II. Ustawa – Karta Nauczyciela ..................................................................... 9 § 6. Inne źródła .......................................................................................................... 9 I. Rozporządzenia .......................................................................................... II. Prawo wewnątrzszkolne ............................................................................. 10 Rozdział II. System oświaty ........................................................................................... 12 § 7. Pojęcie i cele systemu oświaty .......................................................................... 12 § 8. Struktura systemu oświaty .................................................................................. 13 § 9. Nadzór pedagogiczny ......................................................................................... 19 § 10. Kurator oświaty ................................................................................................... 50 Rozdział III. Zakładanie i prowadzenie szkół ............................................................. 56 § 11. Zadania organu prowadzącego .......................................................................... 56 § 12. Prowadzenie szkół przez jednostki samorządu terytorialnego ........................ 57 I. Gmina ......................................................................................................... 58 II. Powiat ......................................................................................................... 61 III. Województwo ............................................................................................. 62 IV. Możliwość rozszerzenia zadań oświatowych ............................................ 63 V. Przekazanie szkoły do prowadzenia przez jednostkę samorządu terytorialnego innemu podmiotowi .......................................................... 64 VI. Likwidacja szkoły publicznej .................................................................... 67 § 13. Prowadzenie szkół przez ministrów ................................................................... 67 § 14. Osoby fizyczne i osoby prawne jako organy zakładające i prowadzące szkoły .................................................................................................................. 69 I. Podmioty uprawnione do prowadzenia szkół .......................................... 69 II. Założenie szkoły niepublicznej ................................................................ 69 VI Rozdział IV. Nauczyciele ................................................................................................. 71 § 15. Status prawny nauczyciela ................................................................................. 72 § 16. Prawa i obowiązki nauczycieli ........................................................................... 77 I. Doskonalenie zawodowe ............................................................................ 77 II. Obowiązek realizacji podstawy programowej .......................................... 79 III. Obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa uczniom ................................... 86 IV. Uprawnienia socjalne ................................................................................. 91 V. Ocena pracy nauczyciela .......................................................................... 94 VI. Odpowiedzialność dyscyplinarna ............................................................... 101 § 17. Awans zawodowy nauczycieli ............................................................................ 102 I. Organy nadające stopnie awansu zawodowego ........................................ 103 II. Staż ............................................................................................................ 104 III. Tryb awansu zawodowego dyrektorów ................................................... 112 IV. Tryb awansu nauczycieli oddelegowanych do pracy w związkach zawodowych .............................................................................................. 113 V. Tryb awansu nauczycieli zatrudnionych na stanowiskach w urzędach ... 113 VI. Komisje egzaminacyjne i kwalifikacyjne ................................................ 114 VII. Eksperci do spraw awansu zawodowego nauczycieli .............................. 116 VIII. Nadzór nad nadawaniem stopni awansu zawodowego nauczyciela ........ 118 § 18. Kwalifikacje ....................................................................................................... 119 I. Wymagania kwalifikacyjne ....................................................................... 120 II. Uzyskiwanie kwalifikacji .......................................................................... 122 § 19. Zatrudnianie i zwalnianie .................................................................................. 126 I. Zawarcie stosunku pracy .......................................................................... 126 II. Zatrudnianie nauczycieli katechetów ....................................................... 129 III. Przeniesienie nauczyciela ......................................................................... 130 IV. Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem zatrudnionym na podstawie mianowania ........................................................................ 131 V. Rozwiązanie umowy o pracę z nauczycielem zatrudnionym na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony ............................... 132 VI. Rozwiązanie stosunku pracy w trybie art. 20 KartaNU ......................... 132 VII. Terminy rozwiązania stosunku pracy ....................................................... 133 VIII. Stan nieczynny .......................................................................................... 134 IX. Wygaśnięcie stosunku pracy z mocy prawa ............................................ 135 § 20. Warunki pracy .................................................................................................... 135 I. Czas pracy ................................................................................................. 136 II. Pensum ...................................................................................................... 137 III. Urlop wypoczynkowy ............................................................................... 139 IV. Urlop macierzyński ................................................................................... 141 V. Urlop wychowawczy ................................................................................ 141 VI. Inne urlopy płatne ..................................................................................... 142 VII. Urlopy bezpłatne ....................................................................................... 142 VIII. Urlop dla poratowania zdrowia ................................................................ 143 IX. Rada pedagogiczna ................................................................................... 144 Rozdział V. Uczniowie i słuchacze ................................................................................. 147 § 21. Obowiązki edukacyjne ...................................................................................... 148 I. Wychowanie przedszkolne ....................................................................... 148 II. Obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego ............................. 148 Spis treści III. Kontrola spełniania obowiązku rocznego przygotowania VII przedszkolnego .......................................................................................... 149 IV. Obowiązek szkolny ................................................................................... 151 V. Obowiązek nauki ...................................................................................... 154 VI. Kształcenie ustawiczne .............................................................................. 163 VII. Spełnianie obowiązków szkolnych poza placówką oświatową .............. 167 VIII. Kształcenie specjalne ................................................................................ 170 § 22. Promowanie i klasyfikowanie ........................................................................... 171 I. Ocenianie postępów w nauce ................................................................... 172 II. Promowanie w szkołach dla dorosłych ................................................... 177 III. Ocenianie zachowania .............................................................................. 177 § 23. Egzaminy zewnętrzne ........................................................................................ 179 I. Centralna Komisja Egzaminacyjna .......................................................... 179 II. Okręgowe komisje egzaminacyjne ............................................................ 180 III. Egzaminatorzy ........................................................................................... 181 IV. Sprawdzian w VI klasie szkoły podstawowej ......................................... 182 V. Egzamin gimnazjalny ............................................................................... 184 VI. Egzamin maturalny ................................................................................... 184 VII. Egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe .................................. 185 VIII. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie .................................. 186 IX. Egzaminy eksternistyczne ......................................................................... 187 § 24. Rekrutacja do szkół i placówek publicznych .................................................... 188 I. Warunki przyjmowania i przechodzenia ucznia z jednego typu szkoły publicznej do innego typu szkoły publicznej ........................................... 188 II. Rekrutacja do przedszkoli publicznych ..................................................... 190 III. Rekrutacja do szkół podstawowych i gimnazjów publicznych ................ 191 IV. Rekrutacja do publicznych szkół ponadgimnazjalnych ............................ 192 V. Rekrutacja do publicznych szkół policealnych ......................................... 193 VI. Rekrutacja do publicznych szkół sportowych i szkół mistrzostwa sportowego .................................................................................................. 194 VII. Rekrutacja do publicznych szkół dwujęzycznych .................................... 195 VIII. Rekrutacja do publicznych szkół dla dorosłych ....................................... 197 IX. Postępowanie uzupełniające ....................................................................... 198 X. Uprawnienia laureatów i finalistów olimpiad i konkursów przedmiotowych ......................................................................................... 198 XI. Warunki i tryb przyjmowania do publicznych szkół i placówek osób niebędących obywatelami polskimi i obywateli polskich, którzy pobierali naukę za granicą ......................................................................... 200 XII. Postępowanie rekrutacyjne do publicznych przedszkoli, szkół i placówek .................................................................................................. 200 § 25. Nauczanie religii ................................................................................................ 201 I. Organizacja katechizacji szkolnej ............................................................ 202 II. Prawo do dni wolnych na odbycie rekolekcji wielkopostnych .............. 203 III. Ocena z religii .......................................................................................... 203 § 26. Pomoc materialna dla uczniów .......................................................................... 203 I. Uczniowie uprawnieni do uzyskania pomocy ......................................... 204 II. Stypendium szkolne .................................................................................. 205 III. Zasiłek szkolny ......................................................................................... 205 IV. Tryb przyznawania świadczeń socjalnych ............................................... 206 V. Stypendia motywacyjne ............................................................................ 206 Spis treści VIII Rozdział VI. Dyrektor szkoły ......................................................................................... 208 § 27. Status prawny dyrektora szkoły ......................................................................... 208 § 28. Powierzenie stanowiska i odwołanie z funkcji ................................................. 212 § 29. Kompetencje dyrektora szkoły ........................................................................... 217 Rozdział VII. Organy kolegialne w systemie oświaty ................................................. 222 § 30. Krajowa Rada Oświatowa ................................................................................. 222 § 31. Samorządowe rady oświatowe .......................................................................... 224 § 32. Rada szkoły ......................................................................................................... 225 § 33. Rada rodziców ................................................................................................... 231 § 34. Samorząd uczniowski ......................................................................................... 237 § 35. Wspieranie systemu oświaty .............................................................................. 239 Rozdział VIII. Dokumentacja szkolna .......................................................................... 241 § 36. Dokumentacja przebiegu nauczania ................................................................... 241 I. Dzienniki lekcyjne ..................................................................................... 241 II. Księga ewidencji ........................................................................................ 246 III. Księga uczniów .......................................................................................... 247 IV. Arkusze ocen .............................................................................................. 248 V. Pozostała dokumentacja przebiegu nauczania .......................................... 249 VI. Indeksy ........................................................................................................ 250 VII. Postępowanie w przypadku zniszczenia dokumentacji ........................... 250 VIII. Sprostowanie błędu w dokumentacji przebiegu nauczania ...................... 250 IX. Odpowiedzialność za prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania .. 250 § 37. Druki i świadectwa szkolne ............................................................................... 251 I. Wzory świadectw i druków ....................................................................... 251 II. Ewidencja wydanych świadectw ............................................................... 251 III. Sposób wypełniania świadectw i druków szkolnych ............................... 252 Rozdział IX. System informacji oświatowej ................................................................. 254 § 38. Założenia Systemu Informacji Oświatowej ....................................................... 254 § 39. Zawartość danych SIO ....................................................................................... 254 § 40. Baza danych SIO ................................................................................................ 257 § 41. Przekazywanie danych do bazy danych SIO ..................................................... 261 Indeks rzeczowy ................................................................................................................ 265 Spis treści Wykaz skrótów 1. Akty prawne EgzAdmU .......................... ustawa z 17.6.1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w admini- stracji (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r. poz. 1619 ze zm.) FundŚwSocU ..................... ustawa z 4.3.1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjal- nych (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 111) InfPrzU ............................... ustawa z 4.3.2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej KartaNU ............................. ustawa z 26.1.1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn. Dz.U. KC ...................................... ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz.U. KP ....................................... ustawa z 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r. (Dz.U. Nr 76, poz. 489 ze zm.) z 2014 r. poz. 191 ze zm.) z 2014 r. poz. 121 ze zm.) poz. 1502 ze zm.) KPA .................................... ustawa z 14.6.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjne- go (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.) KPC .................................... ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (tekst Konstytucja RP .................. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.4.1997 r. (Dz.U. jedn. Dz.U. z 2014 r. poz. 101 ze zm.) Nr 78, poz. 483 ze zm.) NadzórPedagR ................... rozporządzenie MEN z 7.10.2009 r. w sprawie nadzoru pedago- gicznego (Dz.U. Nr 168, poz. 1324 ze zm.) PracSamU .......................... ustawa z 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst PrGeodKart ........................ ustawa z 17.5.1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne PrSzkolWyższ ..................... ustawa z 27.7.2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst SamGminU ........................ ustawa z 8.3.1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. SysInfOśwU ........................ ustawa z 15.4.2011 r. o systemie informacji oświatowej (tekst SysOśwU ............................ ustawa z 7.9.1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz.U. ŚwRodzU ........................... ustawa z 28.11.2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jedn. jedn. Dz.U. z 2014 r. poz. 1202) (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 520) jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 572 ze zm.) z 2013 r. poz. 594 ze zm.) jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 45) z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) Dz.U. z 2015 r. poz. 114) WymDyrR .......................... rozporządzenie MEN z 27.10.2009 r. w sprawie wymagań, ja- kim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrekto- ra oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz.U. Nr 184, poz. 1436 ze zm.)
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Prawo oświatowe. Wydanie 2
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: