Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00375 008668 10462806 na godz. na dobę w sumie
Prawo podatkowe - ebook/pdf
Prawo podatkowe - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 544
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-5422-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Prezentowana publikacja stanowi kompendium wiedzy z zakresu prawa podatkowego.

W poszczególnych rozdziałach autorzy przedstawiają problematykę:

Tematyka podręcznika swym zakresem przedmiotowym obejmuje również zagadnienia międzynarodowego prawa podatkowego oraz regulacje Unii Europejskiej.

Książka adresowana jest do studentów prawa i administracji, słuchaczy studiów podyplomowych oraz aplikantów. Może okazać się również przydatna w pracy doradców podatkowych oraz organów administracji skarbowej.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Skrypty Becka Henryk Dzwonkowski (red.) Prawo podatkowe 2. wydanie SKRYPTY BECKA Prawo podatkowe Poszczególne rozdziały opracowali: Andrzej Buczek Irena Czaja-Hliniak Bogusław Dauter Teresa Dębowska-Romanowska Henryk Dzwonkowski Leonard Etel Jolanta Gliniecka Jadwiga Glumińska-Pawlic Andrzej Huchla Joanna Kiszka Beata Kucia-Guściora Wiesława Miemiec Adam Nita Zbigniew Ofiarski Krystyna Piotrkowska-Marczak Jerzy Serwacki Paweł Smoleń Zygmunt Tobor Monika Zbrojewska Marek Zdebel Rozdział XI § 3 Rozdział I § 1 pkt III; rozdział XII § 18 Rozdział VII Rozdział III § 1 Redakcja podręcznika, rozdział I § 1 pkt I, § 2 pkt I i II; rozdział II § 1; rozdział III § 2, § 6; rozdział IV; rozdział V; rozdział VI; rozdział VII; rozdział VIII § 1, § 4; rozdział IX; rozdział X; rozdział XI § 1; rozdział XIII Rozdział XII § 7 Rozdział I § 1 pkt II; rozdział III § 7; rozdział XII § 8, § 9, § 14 Rozdział I § 2 pkt III; § 3 rozdział III, § 6 pkt VI; rozdział VIII § 2, § 3; rozdział XII § 15, 16, 17 Rozdział XII § 3 Rozdział III § 4 Rozdział III § 3 Rozdział XII § 5, § 10, § 11, § 13 Rozdział XII § 1, 2 Rozdział VIII § 5; rozdział XII § 12 Rozdział II § 2 Rozdział XI § 3 Rozdział XII § 1, 2 Rozdział III § 5 Rozdział XIV Rozdział XI § 2; rozdział XII § 4, § 6 Prawo podatkowe pod redakcją prof. dr. hab. Henryka Dzwonkowskiego wydanie 2. WYDAWNICTWO C. H. BECK WARSZAWA 2012 Wydawca: Emilia Kasperowicz-Medyńska Redakcja merytoryczna: Justyna Bielik © Wydawnictwo C. H. Beck 2012 Wydawnictwo C. H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: Wydawnictwo C.H. Beck Druk i oprawa: PWP Interdruk, Warszawa ISBN 978-83-255-3429-5 ISBN e-book 978-83-255-3430-1 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów ........................................................................................................... XVII Przedmowa ................................................................................................................ XXI Rozdział I. Podstawowe pojęcia i instytucje ogólne prawa podatkowego ............. § 1. Daniny publiczne, podatki, opłaty i dopłaty ...................................................... I. Podatek a inne dochody budżetowe ............................................................... 1. Pojęcie podatku .......................................................................................... 2. Pieniężny charakter świadczenia ................................................................ 3. Obowiązkowy charakter podatku ............................................................... II. Pojęcie opłaty publicznej ............................................................................... III. Dopłaty publiczne .......................................................................................... 1. Dopłata ....................................................................................................... 2. Powstanie dopłat ........................................................................................ § 2. Elementy konstrukcji podatku ............................................................................ I. Podmiot podatku ............................................................................................ 1. Podmiot bierny i czynny ............................................................................ 2. Podmiot formalny i podmiot materialny .................................................... II. Przedmiot opodatkowania .............................................................................. III. Podstawa opodatkowania ............................................................................... IV. Stawki podatkowe .......................................................................................... 1. Rodzaje stawek podatkowych .................................................................... 2. Formy stawek podatkowych ...................................................................... 3. Taryfa podatkowa ....................................................................................... 4. Skala podatkowa ........................................................................................ § 3. Ulgi i zwolnienia podatkowe .............................................................................. I. Rodzaje zwolnień podatkowych .................................................................... II. Funkcje ulg i zwolnień podatkowych ............................................................ Rozdział II. System podatkowy ................................................................................. § 1. Pojęcie i typologia systemów podatkowych ....................................................... I. Historyczne systemy podatkowe .................................................................... II. Racjonalne (teoretyczne) i realne systemy podatkowe .................................. 1 1 1 2 2 2 3 4 4 5 6 7 7 7 8 8 8 8 8 9 9 9 10 10 11 11 12 12 VI Spis treści III. Struktura systemu podatków (klasyfikacja systemu podatkowego) ............... 1. Rodzaje podatków według kryterium przedmiotu opodatkowania ............ 2. Podatki bezpośrednie i pośrednie ............................................................... 3. Podatki państwowe, samorządowe i wspólne ............................................ IV. Formalne prawo podatkowe ........................................................................... V. Zasady podatkowe .......................................................................................... § 2. System podatkowy jako kategoria ekonomiczna ............................................... I. Podatek jako kategoria ekonomiczna: stabilizacja, redystrybucja, alokacja .. II. Funkcje podatków .......................................................................................... 1. Funkcja fiskalna ......................................................................................... 2. Funkcja stabilizacyjna ................................................................................ 3. Funkcja alokacyjna ..................................................................................... 4. Funkcja redystrybucyjna ............................................................................ III. Przerzucanie podatków .................................................................................. Rozdział III. Prawo podatkowe ................................................................................. § 1. Konstytucyjne podstawy nakładania podatków i innych danin publicznych ..... § 2. Struktura polskiego prawa podatkowego ........................................................... I. Prawo podatkowe w systemie prawa ............................................................. II. Źródła prawa podatkowego ............................................................................ III. Struktura źródeł prawa podatkowego i relacje między poszczególnymi rodzajami aktów prawa podatkowego ............................................................ IV. Ustawy a rozporządzenia ............................................................................... V. Ustawy a uchwały jednostek samorządu terytorialnego ................................ VI. Struktura wewnętrzna prawa podatkowego (ogólne i szczególne prawo podatkowe) ..................................................................................................... VII. Prawo materialne ............................................................................................ VIII. Procedury podatkowe ..................................................................................... IX. Zasady tworzenia prawa podatkowego .......................................................... X. Związki prawa podatkowego z innymi gałęziami prawa ................................ 1. Prawo podatkowe a prawo administracyjne ............................................... 2. Prawo podatkowe a prawo gospodarcze .................................................... 3. Prawo podatkowe a prawo cywilne ............................................................ 4. Prawo podatkowe a prawo karne skarbowe ............................................... § 3. Międzynarodowe prawo podatkowe ................................................................... I. Pojęcie międzynarodowego prawa podatkowego .......................................... II. Międzynarodowe podwójne opodatkowanie i sposoby jego eliminacji ........ III. Pojęcie podwójnego opodatkowania .............................................................. IV. Metody eliminacji podwójnego opodatkowania ............................................ V. Umowy międzynarodowe w sprawie unikania podwójnego opodatkowania VI. Struktura typowej umowy .............................................................................. 13 13 14 15 15 16 17 17 18 18 19 19 19 19 21 21 25 26 26 26 27 27 27 28 28 29 29 30 30 30 31 32 32 33 33 35 36 38 Spis treści VII. Pojęcie rajów podatkowych i podstawowe sposoby ich wykorzystywania ... VIII. Wymiana informacji między administracjami podatkowymi ........................ § 4. Europejskie prawo podatkowe ........................................................................... I. Zasady ogólne ................................................................................................ II. Kanony stosowania wspólnotowego prawa podatkowego ............................. III. Harmonizacja regulacji podatkowych ............................................................ 1. Harmonizacja VAT ..................................................................................... 2. Harmonizacja akcyzy ................................................................................. 3. Harmonizacja innych podatków pośrednich .............................................. 4. Harmonizacja podatków bezpośrednich .................................................... § 5. Wykładnia prawa podatkowego .......................................................................... § 6. Adresaci norm prawa podatkowego i ich obowiązki .......................................... I. Podatnik .......................................................................................................... II. Płatnik ............................................................................................................ III. Inkasent .......................................................................................................... IV. Osoba trzecia .................................................................................................. V. Następca prawny (podatkowy) ....................................................................... VI. Organy podatkowe ......................................................................................... 1. Minister Finansów ...................................................................................... 2. Naczelnik urzędu skarbowego ................................................................... 3. Dyrektor izby skarbowej ............................................................................ 4. Naczelnik urzędu celnego .......................................................................... 5. Dyrektor izby celnej ................................................................................... 6. Dyrektor urzędu kontroli skarbowej .......................................................... 7. Generalny inspektor kontroli skarbowej .................................................... 8. Wójt (burmistrz/prezydent miasta), starosta, marszałek województwa ..... 9. Samorządowe kolegium odwoławcze ........................................................ 10. Inne podmioty pełniące funkcje z zakresu administracji podatkowej ...... 11. Podmioty, którym uprawnienia organów podatkowych nadaje Rada Ministrów .................................................................................................... § 7. Tajemnica skarbowa ........................................................................................... I. Zakres przedmiotowy tajemnicy skarbowej ................................................... II. Zakres podmiotowy tajemnicy skarbowej ..................................................... Rozdział IV. Rodzaje i formy materialnych stosunków prawno-podatkowych .... § 1. Stosunek prawny – obowiązek podatkowy – zobowiązanie podatkowe ............ I. Powstawanie i wymiar zobowiązań podatkowych ......................................... II. Różnice między obowiązkiem a zobowiązaniem .......................................... § 2. Rodzaje obowiązków (zobowiązań podatkowych) ............................................ I. Obowiązek i zobowiązania wyróżnione ze względu na rodzaj podatku ........ II. Zobowiązania wyróżnione ze względu na podmiot i formę wymiaru ........... VII 39 40 41 42 46 48 49 50 52 52 54 57 57 58 58 58 59 59 59 60 60 60 61 61 61 62 63 63 64 65 65 66 69 69 70 70 72 72 73 VIII Spis treści III. Podstawowe i zastępcze (prawdopodobne) rodzaje zobowiązań podatkowych .................................................................................................. IV. Zaległość podatkowa ...................................................................................... § 3. Roszczenia podatnika ......................................................................................... I. Nadpłata ......................................................................................................... II. Zwrot podatku ................................................................................................  III. Strata podatkowa ............................................................................................ IV. Ulgi podatkowe .............................................................................................. V. Sankcje podatkowe ......................................................................................... Rozdział V. Model prawny realizacji zobowiązań podatkowych ............................ § 1. Konwencja powstawania zobowiązań z mocy prawa i z mocy decyzji ............. § 2. Teoria powstawania i wymiaru zobowiązań podatkowych ................................ I. Pojęcie realizacji zobowiązań podatkowych ..................................................  II. Powstawanie obowiązku podatkowego .......................................................... III. Wymiar zobowiązania podatkowego ............................................................. 1. Wymiar a obliczenie podatku ..................................................................... 2. Podmioty, na które nakłada się obowiązek pierwotnego ujawnienia i wymiaru zobowiązania ............................................................................ IV. Deklaracje podatkowe – rodzaje i charakter prawny...................................... V. Wtórny i nadzwyczajny wymiar zobowiązań podatkowych .......................... 1. Postępowanie w przypadku niezłożenia deklaracji albo w przypadku złożenia deklaracji nieprawidłowej ........................................................... 2. Autokorekta – prawo korekty deklaracji przez podatnika .......................... 3. Selektywna korekta samowymiaru decyzją podatkową (wymiar zobowiązania decyzją na zasadach ogólnych) ............................ 4. Opodatkowanie dochodów nieujawnionych .............................................. 5. Szacowanie podstaw opodatkowania ......................................................... 6. Opodatkowanie dochodu przerzuconego (w następstwie m.in. transfer pricing, czyli stosowania cen nierynkowych między podmiotami powiązanymi) ........................................................................................... VI. Wymiar roszczeń podatnika ........................................................................... 1. Zastosowanie deklaracji samowymiarowej w przypadku zaistnienia nadpłaty...................................................................................................... 2. Procedury stwierdzenia nadpłaty i zwrotu podatku.................................... 3. Zastosowanie deklaracji samowymiarowej do ustalania straty.................. Rozdział VI. Wspomaganie wymiaru ........................................................................ § 1. Interpretacje prawa podatkowego ....................................................................... I. Interpretacje ogólne i indywidualne ............................................................... II. Zakres podmiotowy stosowania interpretacji .................................................  III. Obowiązek przedstawienia własnego stanowiska w sprawie ........................ 74 75 76 76 77 77 78 78 79 79 80 80 81 82 83 83 84 89 89 90 91 92 92 93 94 95 95 96 97 97 97 98 98 Spis treści IV. Oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej .................................. V. Opłata ............................................................................................................. VI. Treść interpretacji indywidualnej ................................................................... VII. Termin wydania interpretacji i tzw. interpretacja milcząca ............................ VIII. Zmiana interpretacji ....................................................................................... IX. Publikowanie interpretacji ............................................................................. X. Prawo skargi do sądu ...................................................................................... § 2. Czynności sprawdzające i korekta pod nadzorem organu podatkowego ........... I. Czynności sprawdzające ................................................................................ II. Korekta pod nadzorem ................................................................................... § 3. Doradztwo podatkowe ........................................................................................ I. Warunki i zasady ............................................................................................ II. Czynności doradztwa podatkowego ............................................................... III. Doradcy podatkowi ........................................................................................ IV. Egzaminy ........................................................................................................ V. Zakaz reklamy i wynagrodzenie .................................................................... VI. Odpowiedzialność za szkodę ......................................................................... VII. Ochrona prawna tytułu doradcy podatkowego .............................................. Rozdział VII. Postępowanie podatkowe .................................................................... § 1. Zasady ogólne ..................................................................................................... § 2. Podmioty postępowania podatkowego ............................................................... § 3. Strona .................................................................................................................. § 4. Doręczenia .......................................................................................................... § 5. Wezwania ............................................................................................................ § 6. Terminy ............................................................................................................... § 7. Protokoły i adnotacje .......................................................................................... § 8. Udostępnianie akt ............................................................................................... § 9. Postępowanie dowodowe ................................................................................... I. Odrzucanie ksiąg jako dowodów w postępowaniu podatkowym .................. 1. Nierzetelność w języku potocznym a nierzetelność w znaczeniu prawnym .................................................................................................... 2. Nierzetelność bezwzględna ........................................................................ 3. Nierzetelność względna (subiektywna) ...................................................... 4. Metoda ustalania nierzetelności na podstawie znamion zewnętrznych ..... 5. Nierzetelność księgi a nierzetelność podatnika (nierzetelność działań podatnika) .............................................................. 6. Metoda ustalania zakresu nierzetelności księgi. Nierzetelność dowodów z ksiąg ........................................................................................................ 7. Nierzetelność a wadliwość ......................................................................... II. Dowody z dokumentów instytucji bankowych .............................................. IX 98 99 99 100 100 101 101 102 102 102 104 104 104 105 105 105 106 106 107 107 109 109 110 112 113 114 114 114 116 117 117 118 118 119 120 121 121 X Spis treści III. Dowody z dokumentów urzędowych ............................................................. IV. Dowody z zeznań świadków .......................................................................... V. Opinia biegłego .............................................................................................. VI. Dowody na obejście prawa podatkowego ...................................................... VII. Prawo strony do wypowiedzenia się w sprawie zebranego materiału dowodowego .................................................................................................. § 10. Zawieszenie postępowania ............................................................................... § 11. Decyzja i jej uzasadnienie ................................................................................ § 12. Odwołanie ......................................................................................................... § 13. Kwalifikowany charakter odwołania ................................................................ § 14. Zażalenie ........................................................................................................... § 15. Wstrzymanie wykonania decyzji ...................................................................... § 16. Rozprawa .......................................................................................................... § 17. Wymiar uzupełniający ...................................................................................... § 18. Wznowienie postępowania ............................................................................... § 19. Stwierdzenie nieważności decyzji .................................................................... § 20. Uchylenie lub zmiana decyzji ostatecznej ........................................................ Rozdział VIII. Wykonywanie zobowiązań ................................................................ § 1. Wygasanie zobowiązań podatkowych ................................................................ I. Wygaśnięcie zobowiązania podatkowego podatnika ..................................... II. Wygaśnięcie zobowiązania podatkowego płatnika i inkasenta ....................... III. Charakter prawny wygaśnięcia zobowiązania ............................................... § 2. Terminy płatności zobowiązania ........................................................................ I. Terminy płatności – zasady podstawowe ....................................................... II. Termin płatności w przypadku samowymiaru zobowiązań ........................... III. Termin płatności w przypadku obligatoryjnego wymiaru zobowiązania decyzją ............................................................................................................ IV. Termin płatności w przypadku poboru płatniczego ....................................... V. Termin płatności w przypadku poboru inkasenckiego ................................... VI. Terminy płatności zobowiązań spadkobierców .............................................. VII. Termin płatności zobowiązania osoby trzeciej ............................................... VIII. Przedłużanie terminu ...................................................................................... IX. Zaległość podatkowa i należności traktowane na równi z zaległością podatkową ...................................................................................................... § 3. Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych (odroczenie terminu płatności, rozłożenie zapłaty na raty, umorzenie zaległości podatkowej) .............................. § 4. Ulgi i zwolnienia podatkowe jako formy pomocy publicznej ............................ § 5. Egzekucja zobowiązań podatkowych ................................................................. I. Przymusowe wykonanie zobowiązania podatkowego ................................... II. Postępowanie egzekucyjne ............................................................................. III. Wszczęcie egzekucji ...................................................................................... 121 122 123 123 124 124 125 126 127 127 127 129 129 131 133 134 137 137 138 138 139 140 140 141 141 142 142 142 142 142 143 144 145 147 147 148 150 Spis treści XI Rozdział IX. Zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych ...................... 151 § 1. Zabezpieczenie przedwymiarowe (jurysdykcyjne) i zabezpieczenie egzekucyjne ......................................................................................................... I. Przedmiot i zakres zabezpieczenia przedwymiarowego ................................ II. Forma prawna zabezpieczenia przedwymiarowego ....................................... III. Terminy zabezpieczenia przedwymiarowego ................................................ IV. Obowiązki dowodowe organów podatkowych .............................................. V. Decyzja o zabezpieczeniu .............................................................................. VI. Procedura wykonania decyzji o zabezpieczeniu ............................................ VII. Wygaśnięcie decyzji o zabezpieczeniu .......................................................... VIII. Odpowiednie stosowanie instytucji o zabezpieczeniu ................................... § 2. Hipoteka przymusowa ........................................................................................ I. Prawo hipoteki ............................................................................................... II. Pojęcie hipoteki .............................................................................................. III. Przedmiot hipoteki ......................................................................................... IV. Podstawa wpisu hipoteki przymusowej ......................................................... V. Wpisanie hipoteki i jej powstanie (ustanowienie) ......................................... VI. Wygaśnięcie i przedawnienie hipoteki ........................................................... VII. Skuteczność hipoteki przymusowej ............................................................... VIII. Żądanie wyjawienia nieruchomości lub praw majątkowych ......................... § 3. Zastaw skarbowy ................................................................................................ I. Pojęcie zastawu i charakter prawny zastawu skarbowego ............................. II. Prawo zastawu skarbowego ........................................................................... III. Przedmiot zastawu skarbowego ..................................................................... IV. Obowiązek wyjawienia rzeczy lub praw mogących być przedmiotem zastawu skarbowego ....................................................................................... V. Powstanie zastawu skarbowego ..................................................................... VI. Pierwszeństwo i kolejność zastawów ............................................................. VII. Podstawa ustanowienia zastawu skarbowego ................................................ VIII. Wygaśnięcie zastawu skarbowego ................................................................. IX. Rejestry zastawów skarbowych ..................................................................... X. Wypis z rejestru zastawów skarbowych ......................................................... Rozdział X. Przedawnienie podatkowe ..................................................................... § 1. Pojęcie przedawnienia podatkowego ................................................................. § 2. Przesłanki przedawnienia w prawie podatkowym ............................................. § 3. Rodzaje przedawnień w prawie podatkowym .................................................... § 4. Przedawnienie wymiaru i przedawnienie wykonywania zobowiązań ............... I. Przedawnienie wymiaru ................................................................................. II. Przedawnienie wykonania oraz przedawnienie wymiaru pierwotnego albo jego korekty ............................................................................................ 151 152 152 153 154 154 155 155 156 156 156 156 157 157 158 158 158 159 159 159 159 159 160 160 160 161 161 161 161 163 163 164 165 166 167 167 XII Spis treści III. Zawieszenie i przerwanie biegu przedawnienia ............................................. Rozdział XI. Odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe ................................. § 1. Odpowiedzialność solidarna ............................................................................... § 2. Następstwo podatkowe ....................................................................................... I. Następstwo prawne ........................................................................................ II. Następstwo prawne i przekształcanie osób prawnych i innych podmiotów gospodarczych ................................................................................................ III. Następstwo prawne spadkobierców ............................................................... IV. Opodatkowanie zapisobiorcy – art. 106 OrdPU ............................................ § 3. Odpowiedzialność osób trzecich za zobowiązania podatkowe .......................... I. Zakres podmiotowy ........................................................................................ II. Warunkowy charakter odpowiedzialności ..................................................... III. Solidarny charakter odpowiedzialności ......................................................... IV. Wszczęcie postępowania podatkowego ......................................................... V. Egzekucja zobowiązania podatkowego .......................................................... VI. Przedawnienie ................................................................................................ VII. Odpowiedzialność rozwiedzionego małżonka podatnika .............................. VIII. Odpowiedzialność członka rodziny podatnika ............................................... IX. Odpowiedzialność nabywcy przedsiębiorstwa .............................................. X. Odpowiedzialność firmującego ...................................................................... XI. Odpowiedzialność właściciela, samoistnego posiadacza i użytkownika wieczystego rzeczy ......................................................................................... XII. Odpowiedzialność dzierżawcy i użytkownika nieruchomości ...................... XIII. Odpowiedzialność wspólnika spółki osobowej ............................................. XIV. Odpowiedzialność członka zarządu, pełnomocnika i wspólnika ................... XV. Odpowiedzialność osoby prawnej przejmującej ............................................ XVI. Odpowiedzialność gwaranta lub poręczyciela ............................................... Rozdział XII. Podatki, opłaty i dopłaty ..................................................................... § 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych ............................................................ I. Podatek dochodowy od osób fizycznych – zasady ogólne ............................. 1. Znaczenie podatków dochodowych w państwie współczesnym ............... 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych w systemie opodatkowania dochodu ..................................................................................................... 3. Zakres stosowania ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych .. II. Zakres podmiotowy podatku .......................................................................... 1. Ograniczony obowiązek podatkowy ........................................................... 2. Nieograniczony obowiązek podatkowy ...................................................... 3. Łączne opodatkowanie małżonków ........................................................... 4. Osoby samotnie wychowujące dzieci ........................................................ 5. Kumulacja dochodów rodziców i ich małoletnich dzieci .......................... 168 169 169 171 171 172 174 175 175 176 176 176 177 178 178 178 178 179 179 179 180 180 180 181 181 183 183 183 183 184 184 185 185 185 186 187 187 Spis treści 6. Opodatkowanie dochodów uzyskiwanych w ramach spółek niemających. osobowości prawnej .................................................................................... . III..Przedmiot.opodatkowania................................................................................. 1..Przychody...................................................................................................... 2..Koszty.uzyskania.przychodów...................................................................... 3. Dochód ze źródła przychodów ..................................................................... 4..Strata............................................................................................................. . IV..Zwolnienia,.ulgi.i.stawki.podatku..................................................................... 1..Zwolnienia.przedmiotowe............................................................................. 2..Stawki.podatkowe......................................................................................... 3..Ulgi.podatkowe............................................................................................. . V..Rozliczenie.podatku.......................................................................................... 1. Roczność podatku ........................................................................................ 2..Zeznanie.podatkowe...................................................................................... §.2..Uproszczone.formy.opodatkowania.podatkiem.dochodowym.od.osób.. . . fizycznych................................................................................................................. I. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych .................................................. 1. Oświadczenie o wyborze .............................................................................. 2. Zakres podmiotowy ryczałtu ewidencjonowanego ...................................... 3. Warunki stosowania prawa do ryczałtu ........................................................ 4..Stawki.podatkowe......................................................................................... 5. Obniżki ......................................................................................................... 6. Wymiar zobowiązania .................................................................................. II..Karta.podatkowa............................................................................................... 1. Zakres podmiotowy karty podatkowej ......................................................... 2. Warunki zastosowania karty podatkowej ..................................................... 3. Wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej ........ 4. Decyzja w sprawie przyznania karty podatkowej ........................................ 5. Zrzeczenie się opodatkowania w formie karty podatkowej ......................... 6. Zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji i dokumentacji ............... 7. Wysokość zobowiązania z tytułu karty podatkowej .................................... 8. Terminy płatności ......................................................................................... . III. Zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów osób duchownych ......... §.3..Podatek.dochodowy.od.osób.prawnych................................................................ I..Zakres.podmiotowy........................................................................................... . . II. Zakres terytorialny obowiązku podatkowego .................................................. . III..Przedmiot.opodatkowania................................................................................. . IV..Zwolnienia......................................................................................................... . V..Ustalanie.przychodu.......................................................................................... . VI..Ustalanie.kosztów............................................................................................. .VII..Dochód.i.podstawa.opodatkowania.................................................................. XIII 188 188 189 189 189 189 190 190 190 192 193 193 193 194 194 194 195 195 195 196 196 196 197 197 197 198 198 198 198 199 200 200 201 202 202 202 203 203 204 XIV Spis treści VIII. Strata .............................................................................................................. IX. Opodatkowanie dochodu przerzuconego w podmiotach powiązanych ......... X. Stawki podatkowe .......................................................................................... XI. Okres podatkowy i okres rozliczeniowy ........................................................ XII. Samowymiar (samoobliczenie) ...................................................................... XIII. Przypisanie dochodu do właściwego okresu podatkowego i rozliczeniowego ........................................................................................... XIV. Rozliczenie udziałów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego ............. XV. Wpłata z zysku ............................................................................................... § 4. Podatek od towarów i usług ............................................................................... I. Podmiot podatku ............................................................................................ II. Zwolnienia podmiotowe ................................................................................. III. Przedmiot podatku ......................................................................................... IV. Podstawa opodatkowania ............................................................................... V. Stawki podatku ............................................................................................... VI. Zasady zapłaty podatku .................................................................................. VII. Ewidencja i dokumentacja ............................................................................. VIII. Zwrot podatku ................................................................................................ IX. Deklaracje podatkowe .................................................................................... X. Zapłata podatku z tytułu importu ................................................................... XI. Zgłoszenie rejestracyjne ................................................................................. XII. Zaprzestanie wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu ......... XIII. Faktury ........................................................................................................... XIV. Zwrot VAT podróżnym ................................................................................... XV. Mali podatnicy ............................................................................................... XVI. Kasowa metoda rozliczeń .............................................................................. XVII. Rolnicy ryczałtowi ......................................................................................... XVIII. Kasy rejestrujące ............................................................................................ § 5. Podatek akcyzowy .............................................................................................. I. Uwagi wprowadzające .................................................................................... II. Przedmiot podatku akcyzowego .................................................................... III. Zakres podmiotowy podatku akcyzowego ..................................................... IV. Powstanie obowiązku podatkowego .............................................................. V. Podstawa opodatkowania i stawki akcyzy ..................................................... VI. Ulgi i zwolnienia podatkowe ......................................................................... VII. Postępowanie w sprawie zapłaty .................................................................... VIII. Zawieszenie poboru akcyzy ........................................................................... IX. Skład podatkowy ............................................................................................ X. Znaki akcyzy .................................................................................................. § 6. Podatek od gier ................................................................................................... I. Podmiot podatku ............................................................................................ 205 205 205 206 206 206 207 207 207 208 209 210 213 214 215 215 216 216 216 216 217 217 217 218 218 218 219 219 219 222 225 228 229 231 231 232 233 234 236 236 Spis treści II. Przedmiot podatku ......................................................................................... III. Zakłady wzajemne ......................................................................................... IV. Gry na automatach ......................................................................................... V. Podstawa opodatkowania ............................................................................... VI. Stawki podatku ............................................................................................... VII. Organy podatkowe, terminy i formy płatności ............................................... § 7. Podatek od nieruchomości .................................................................................. I. Podatnik .......................................................................................................... II. Przedmiot opodatkowania .............................................................................. III. Podstawa opodatkowania ............................................................................... IV. Stawki podatku ............................................................................................... V. Zwolnienia ...................................................................................................... VI. Wymiar i zapłata podatku od nieruchomości ................................................. § 8. Podatek rolny ...................................................................................................... § 9. Podatek leśny ...................................................................................................... § 10. Podatek od środków transportowych ................................................................ I. Zakres podmiotowy ........................................................................................ II. Przedmiot opodatkowania .............................................................................. III. Podstawa opodatkowania ............................................................................... IV. Powstanie i wygasanie obowiązku, wymiar i pobór podatku ........................ V. Deklarowanie podatku ................................................................................... VI. Termin zapłaty ................................................................................................ VII. Stawki podatku ............................................................................................... VIII. Zwrot podatku ................................................................................................ § 11. Podatek tonażowy ............................................................................................. I. Zakres podmiotowy ........................................................................................ II. Przedmiot opodatkowania .............................................................................. III. Podstawa opodatkowania ............................................................................... IV. Wymiar i pobór podatku ................................................................................. § 12. Podatek od spadków i darowizn ....................................................................... I. Przedmiot i podmioty podatku oraz moment powstania obowiązku podatkowego .................................................................................................. II. Podstawa opodatkowania oraz obliczenie wysokości podatku ...................... III. Ulga w podatku od spadków i darowizn ........................................................ IV. Tryb zapłaty podatku ...................................................................................... § 13. Podatek od czynności cywilnoprawnych .......................................................... I. Podmiot podatku ............................................................................................ II. Przedmiot opodatkowania .............................................................................. III. Podstawa opodatkowania ............................................................................... IV. Stawki podatkowe .......................................................................................... V. Obowiązek i zobowiązanie podatkowe oraz ustalenie i pobór podatku ......... XV 237 238 238 238 239 240 240 241 242 243 244 245 245 246 247 248 248 249 250 250 250 251 251 252 252 253 253 254 254 255 255 258 260 261 262 262 263 265 266 267 XVI Spis treści VI. Zwrot podatku ................................................................................................ § 14. Opłata skarbowa ............................................................................................... I. Przedmiot opłaty skarbowej ........................................................................... II. Zakres podmiotowy opłaty skarbowej ........................................................... III. Powstanie i wygaśnięcie obowiązku uiszczenia opłaty skarbowej ................ IV. Podstawa obliczenia opłaty skarbowej ........................................................... V. Taryfa podatkowa (stawki) opłaty skarbowej ................................................ VI. Wymiar opłaty skarbowej .............................................................................. VII. Właściwość organów podatkowych w sprawie opłaty skarbowej ................. § 15. Opłata od posiadania psów ............................................................................... § 16. Opłata targowa .................................................................................................. § 17. Opłata miejscowa i uzdrowiskowa ................................................................... § 18. Dopłaty publiczne ............................................................................................. I. Opłata adiacencka .......................................................................................... II. Opłaty z tytułu udziału w kosztach budowy urządzeń infrastrukturalnych ... III. Opłaty z tytułu scalania i podziału nieruchomości ........................................ IV. Opłaty z tytułu podziału nieruchomości ........................................................ V. Opłata (renta) planistyczna ............................................................................ VI. Opłata melioracyjna i inwestycyjna ............................................................... VII. Udziały związane z budową i utrzymaniem urządzeń regulacji wód ............ Rozdział XIII. Postępowanie przed sądami administracyjnymi ............................ § 1. Kryterium kontroli sądowoadministracyjnej decyzji ......................................... § 2. Legitymacja procesowa ...................................................................................... § 3. Termin do wniesienia skargi ............................................................................... § 4. Wpis od skargi .................................................................................................... § 5. Tryb wnoszenia skargi ........................................................................................ § 6. Uwzględnienie skargi w całości ......................................................................... § 7. Postępowanie przed wojewódzkim sądem administracyjnym ........................... § 8. Zakres związania sądu ........................................................................................ § 9. Rodzaje rozstrzygnięć WSA ............................................................................... § 10. Postępowanie mediacyjne i uproszczone ......................................................... § 11. Skarga kasacyjna i orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego .............. § 12. Zażalenie ........................................................................................................... § 13. Wzruszanie zarządzeń i postanowień ............................................................... § 14. Prawo pomocy .................................................................................................. 267 268 268 270 272 272 272 273 274 274 275 276 276 276 277 277 278 278 278 279 281 281 281 282 282 282 282 283 283 283 284 284 286 287 287 Rozdział XIV. Prawo karne skarbowe ...................................................................... 289 Paremie ........................................................................................................................ Indeks rzeczowy ........................................................................................................... 295 299 Wykaz skrótóW 1. akty prawne AkcU............................ ustawa.z.6.12.2008.r..o.podatku.akcyzowym.(tekst.jedn..Dz.U..z. 2011.r..Nr.108,.poz..626.ze.zm.) DorPodU...................... ustawa.z.5.7.1996.r..o.doradztwie.podatkowym.(tekst.jedn..Dz.U.. z 2011.r..Nr.41,.poz..213) GospNierU.................. ustawa z 21.8.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U..z.2010.r..Nr.102,.poz..651.ze.zm.) GryPU......................... ustawa z 29.7.1992 r. o grach i zakładach wzajemnych (tekst jedn. Dz.U..z.2004.r..Nr.4,.poz..27.ze.zm.) KC................................ ustawa.z.23.4.1964.r..–.Kodeks.cywilny.(Dz.U..Nr.16,.poz..93. ze zm.) KKS............................. ustawa.z.10.9.1999.r..–.Kodeks.karny.skarbowy.(tekst.jedn..Dz.U.. z 2007.r..Nr.111,.poz..765.ze.zm.) KPA............................. ustawa z 14.6.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn..Dz.U..z.2000.r..Nr.98,.poz..1071.ze.zm.) KPK............................ ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz.U. Nr 89, poz..555.ze.zm.) PCzCywU................... ustawa z 9.9.2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jedn..Dz.U..z.2010.r..Nr.101,.poz..649.ze.zm.) PDOFizU.................... ustawa z 26.7.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst.jedn..Dz.U..z.2010.r..Nr.51,.poz..307.ze.zm.) PDOPrU....................... ustawa.z.15.2.1992.r..o.podatku.dochodowym.od.osób.prawnych. (tekst.jedn..Dz.U..z.2011.r..Nr.74,.poz..397.ze.zm.) PLeśU ......................... ustawa z 30.10.2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. Nr 200, poz. 1682 ze.zm.) PPostSądAdmU ......... ustawa z 30.8.2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami admini- stracyjnymi.(Dz.U..Nr.153,.poz..1270.ze.zm.) PrBank......................... ustawa.z.29.8.1997.r..–.Prawo.bankowe.(tekst.jedn..Dz.U..z.2002.r.. Nr.72,.poz..665.ze.zm.) XVIII Wykaz skrótów PRolU......................... ustawaz15.11.1984r.opodatkurolnym(tekstjedn.Dz.U.z2006 r. Nr136,poz.969zezm.) PrWod........................ ustawaz18.7.2001r.–Prawowodne(tekstjedn.Dz.U.z2005r. Nr 239,poz.2019zezm.) PSpDarU.................... ustawaz28.7.1983r.opodatkuodspadkówidarowizn(tekstjedn. Dz.U.z2009r.Nr93,poz.768zezm.) RyczałtU..................... ustawa z 20.11.1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. Nr 144,poz.930zezm.) SamGmU.................... ustawa z 8.3.1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r.Nr142,poz.1591zezm.) SłCelU........................ ustawa z 29.8.2009 r. o Służbie Celnej (Dz.U. Nr 168,poz.1323 zezm.) TonażU....................... ustawa z 24.8.2006 r. o podatku tonażowym (Dz.U. Nr 183, poz. 1353 zezm.) UrzISkU..................... ustawa z 21.6.1996 r. o urzędach i izbach skarbowych (tekst jedn. Dz.U.z2004r.Nr121,poz.1267zezm.) VATU......................... ustawa z 11.3.2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz.U. z2011r.Nr177,poz. 1054zezm.) 2. Piśmiennictwo Biul. Skarb................. Biuletyn Skarbowy EPS............................. Europejski Przegląd Sądowy MoPod........................ MonitorPodatkowy ONSA......................... Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego OTK........................... Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego OSNPiUS................... Orzecznictwo Sądu Najwyższego: Izba Administracyjna, Pracy i Ubez- pieczeń Społecznych OSP............................ Orzecznictwo Sądów Polskich OSS............................ Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych PiP.............................. Państwo i Prawo POP............................ Przegląd Orzecznictwa Podatkowego PP............................... Przegląd Podatkowy PPE............................. Przegląd Prawa Europejskiego PPLiFS....................... Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych PPod........................... Przegląd Prawa Podatkowego Pr.iPod...................... PrawoiPodatki PUG............................ Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego Wykaz skrótów XIX RP ............................... Radca Prawny RPEiS ......................... Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 3. Inne skróty ETS ............................ Europejski Trybunał Sprawiedliwości j.s.t. ............................ jednostki samorządu terytorialnego OECD ......................... Organizacja Współpracy i Rozwoju Gospodarczego TK .............................. Trybunał Konstytucyjny TSUE.......................... Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej TWE ........................... Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską UE .............................. Unia Europejska WE ............................. Wspólnota Europejska
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Prawo podatkowe
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: