Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00251 011284 10766026 na godz. na dobę w sumie
Prawo podatkowe - ebook/pdf
Prawo podatkowe - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 714
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-8342-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Książki z serii Studia Prawnicze w pogłębiony sposób prezentują całość problematyki danej dziedziny prawa. Są to kompletne opracowania uwzględniające dorobek doktryny, orzecznictwo, zawierające elementy prawnoporównawcze.

Książka Prawo podatkowe prezentuje całość wykładu z zakresu prawa podatkowego. Podręcznik składa sie z trzech części, z których:

Dziewiąte wydanie stanowi nowe ujęcie polskiego prawa podatkowego, w kontekście zmian jakie zaszły w krajowym oraz unijnym prawie podatkowym oraz ich wpływu na praktykę jego funkcjonowania, zarówno gdy chodzi o rozważania ogólne zamieszczone w części pierwszej, jak i w zakresie rozważań szczegółowych zamieszczonych w dwóch pozostałych częściach. Uaktualniono w nim nie tylko stan prawny i orzecznictwo, lecz również literaturę przedmiotu.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

STUDIA PRAWNICZE Prawo podatkowe Ryszard Mastalski 9. wydanie C.H.BECK C.H.BECK STUDIA PRAWNICZE Prawo podatkowe W sprzedaży: P. Smoleń, W. Wójtowicz (red.) PRAWO PODATKOWE, wyd. 2 Podręczniki Prawnicze PODATKI 2016 Teksty Ustaw Becka PRAWO FINANSOWE W PIGUŁCE, wyd. 2 Prawo w Pigułce PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH, wyd. 13 Twoje Prawo www.ksiegarnia.beck.pl Prawo podatkowe prof. dr hab. Ryszard Mastalski 9. wydanie zmienione WYDAWNICTWO C.H.BECK WARSZAWA 2016 Mastalski, Prawo podatkowe, Nb. 88, 9. wyd., Warszawa 2016 Propozycja cytowania: Wydawca: Aneta Flisek © Wydawnictwo C.H.Beck 2016 Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: DTP Service Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-8341-5 ISBN e-book 978-83-255-8342-2 Spis treści Wykaz skrótów ............................................................................................ XV Wykaz literatury ......................................................................................... XIX Wstęp ............................................................................................................ XXIII Część I. Wprowadzenie do prawa podatkowego Rozdział I. Pojęcie podatku ....................................................................... § 1. Zagadnienia ekonomiczne opodatkowania ......................................... I. Uwagi ogólne .............................................................................. II. Polityczne i gospodarcze aspekty opodatkowania ...................... 4 1. Ekonomiczne granice opodatkowania .................................... 4 2. Zasada zdolności świadczenia ................................................ 7 3. Skutki ekonomiczne opodatkowania ...................................... § 2. Cechy prawne podatku ........................................................................ I. Uwagi ogólne .............................................................................. II. Władztwo podatkowe państwa .................................................... III. Cechy determinujące miejsce prawa podatkowego w systemie prawa ........................................................................ Rozdział II. Prawo podatkowe w systemie prawa .................................... § 1. Przedmiot i metoda regulacji w prawie podatkowym ........................ I. Uwagi ogólne .............................................................................. II. Przedmiot regulacji prawnej w prawie podatkowym .................. III. Administracyjnoprawna metoda regulacji w prawie podatkowym ................................................................................ § 2. Prawo podatkowe a prawo finansowe ................................................ I. Historyczne związki prawa podatkowego z prawem finansowym ................................................................................. II. Współczesne powiązanie prawa podatkowego z prawem finansowym ................................................................................. § 3. Prawo podatkowe a prawo administracyjne ....................................... I. Związki prawa podatkowego z administracyjnym prawem ustrojowym .................................................................................. II. Związki prawa podatkowego z formalnym i materialnym prawem administracyjnym .......................................................... § 4. Prawo podatkowe a prawo cywilne .................................................... 3 3 3 9 13 13 14 16 17 17 17 19 21 22 22 24 26 26 27 28 VI Rozdział III. System prawa podatkowego i jego struktura ..................... § 1. System podatkowy i zasady jego tworzenia ....................................... I. Uwagi ogólne .............................................................................. II. Czynniki kształtujące system podatkowy ................................... III. Fiskalne cele opodatkowania ...................................................... IV. Gospodarcze cele opodatkowania ............................................... V. Społeczne cele opodatkowania .................................................... VI. Technicznoprawne oraz proceduralne uwarunkowania tworzenia prawa podatkowego .................................................... § 2. Ogólne prawo podatkowe ................................................................... I. Uwagi ogólne .............................................................................. II. Zakres regulacji ogólnego prawa podatkowego .......................... III. Sposoby uregulowania ogólnego prawa podatkowego ............... § 3. Szczegółowe prawo podatkowe .......................................................... I. Uwagi ogólne .............................................................................. II. Cele oraz podstawowe elementy techniki podatkowej .............. 1. Podmiot podatku ..................................................................... 2. Przedmiot opodatkowania ....................................................... 3. Podstawa opodatkowania ........................................................ 4. Ulgi i zwolnienia podatkowe .................................................. 5. Stawka podatkowa .................................................................. III. Problematyka podatkowoprawnego stanu faktycznego .............. Rozdział IV. Konstytucyjne podstawy opodatkowania ........................... § 1. Prawne granice opodatkowania .......................................................... § 2. Konstytucyjne podstawy tworzenia prawa podatkowego ................... I. Uwagi ogólne .............................................................................. II. Idea państwa prawnego ............................................................... § 3. Konstytucyjne podstawy stosowania prawa podatkowego ................. I. Uwagi ogólne .............................................................................. II. Podstawowe założenia stosowania prawa podatkowego ............ Rozdział V. Źródła prawa podatkowego ................................................... § 1. Pojęcie źródeł prawa ........................................................................... I. Uwagi ogólne .............................................................................. II. Szeroka i wąska koncepcja systemu źródeł prawa ...................... § 2. Konstytucja i ustawy zwykłe jako źródła prawa podatkowego .......... I. Konstytucja – źródło prawa najwyższej rangi ............................. II. Ustawa jako źródło prawa podatkowego .................................... § 3. Podustawowe akty prawne jako źródła prawa podatkowego ............. I. Istota i zakres regulacji ................................................................ II. Rozporządzenia ........................................................................... III. Uchwały jednostek samorządu terytorialnego ............................ § 4. Prawo międzynarodowe i prawo unijne jako źródła prawa podatkowego ....................................................................................... 31 31 31 32 35 36 36 41 44 44 44 45 47 47 48 50 52 52 53 54 54 57 57 61 61 64 70 70 71 77 78 78 83 84 84 85 90 90 92 93 95 Spis treści I. Uwagi ogólne .............................................................................. II. Problematyka podwójnego opodatkowania – uwagi ogólne ....... III. Umowy o zapobieganiu podwójnemu opodatkowaniu ............... IV. Podwójny charakter umów o zapobieganiu podwójnemu opodatkowaniu ............................................................................ 101 V. Prawo unijne jako źródło prawa podatkowego ........................... 102 § 5. Wpływ orzecznictwa na źródła prawa podatkowego .......................... 107 I. Uwagi ogólne .............................................................................. 107 II. Rola orzecznictwa podatkowego sądów krajowych dla praktyki stosowania prawa .................................................... 111 III. Związki między tworzeniem a stosowaniem krajowego prawa podatkowego ..................................................................... 116 VII 95 98 99 IV. Orzecznictwo podatkowe Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (obecnie TSUE) ............................................... 118 § 6. Wpływ zwyczaju i nauki na źródła prawa podatkowego ................... 121 I. Zwyczaj w prawie podatkowym ................................................. 121 II. Znaczenie nauki dla źródeł prawa podatkowego ........................ 122 Rozdział VI. Wykładnia prawa podatkowego .......................................... 123 § 1. Pojęcie wykładni prawa ...................................................................... 124 I. Uwagi ogólne .............................................................................. 124 II. Teorie statyczne i dynamiczne wykładni prawa .......................... 127 III. Cel wykładni prawa ..................................................................... 127 § 2. Założenia wykładni prawa podatkowego ........................................... 128 I. Rola elementów statycznych i dynamicznych w wykładni prawa podatkowego ..................................................................... 128 II. Zasada pewności i sprawiedliwości ............................................ 131 III. Dyrektywy interpretacyjne .......................................................... 133 § 3. Wykładnia językowa prawa podatkowego .......................................... 134 I. Tekst ustawy jako punkt wyjścia wykładni językowej ............... 134 II. Stosowanie wykładni językowej ................................................. 139 § 4. Wykładnia systemowa prawa podatkowego ....................................... 145 I. Pojęcie wykładni systemowej ..................................................... 145 II. Zewnętrzna wykładnia systemowa prawa podatkowego ............ 151 III. Wewnętrzna wykładnia systemowa prawa podatkowego ........... 151 IV. Zakres wykładni systemowej ...................................................... 152 V. Wsteczne działanie prawa podatkowego ..................................... 155 § 5. Wykładnia celowościowa prawa podatkowego .................................. 156 I. Pojęcie wykładni celowościowej ................................................ 156 II. Gospodarczy sposób rozpatrywania prawa podatkowego .......... 162 III. Powiązanie różnych rodzajów wykładni ..................................... 164 § 6. Wnioskowania prawnicze w procesie wykładni prawa podatkowego ....................................................................................... 165 I. Analogia w prawie podatkowym ................................................. 166 II. Wnioskowania a fortiori w wykładni prawa podatkowego ........ 172 III. Reguły kolizyjne w wykładni prawa podatkowego .................... 174 Spis treści VIII Część II. Ogólne prawo podatkowe Rozdział I. Założenia systemu ogólnego prawa podatkowego ................ 185 § 1. Pojęcie ogólnego prawa podatkowego .............................................. 185 I. Istota i zakres ogólnego prawa podatkowego ............................. 185 II. Kodyfikacja ogólnego prawa podatkowego ................................ 191 § 2. Główne kierunki rozwoju ogólnego prawa podatkowego w Polsce ... 195 I. Okres międzywojenny ................................................................. 195 1. Postępowanie podatkowe i zobowiązania podatkowe w latach 1918–1934 ................................................................ 195 2. Ogólne prawo podatkowe w Ordynacji podatkowej z 15.3.1934 r. ........................................................................... 198 II. Okres powojenny ......................................................................... 202 Rozdział II. Zobowiązania podatkowe ...................................................... 206 § 1. Charakterystyka ogólna ...................................................................... 207 I. Problem rozgraniczenia materialnego prawa podatkowego i procedury podatkowej w ogólnym prawie podatkowym .......... 207 II. Regulacja prawa zobowiązań podatkowych w ustawie z 29.8.1997 r. – Ordynacja podatkowa ........................................ 209 § 2. Obowiązek i zobowiązanie podatkowe ............................................... 214 I. Uwagi ogólne .............................................................................. 214 II. Stosunek zobowiązaniowy w prawie podatkowym .................... 215 III. Rola obowiązku podatkowego w kształtowaniu stosunku prawnego zobowiązania podatkowego ........................................ 218 IV. Regulacja prawna obowiązku i zobowiązania podatkowego w Ordynacji podatkowej ............................................................. 221 § 3. Podmioty stosunków zobowiązaniowych w prawie podatkowym ..... 222 I. Uwagi ogólne .............................................................................. 222 II. Organ podatkowy jako podmiot zobowiązań podatkowych ....... 224 III. Podatnik jako podmiot zobowiązań podatkowych ...................... 226 IV. Inne podmioty zobowiązań podatkowych ................................... 228 § 4. Powstawanie zobowiązań podatkowych ............................................. 232 I. Metody przekształcania obowiązku podatkowego w zobowiązanie podatkowe ........................................................ 232 II. Przedawnienie prawa do wymiaru podatkowego ........................ 233 III. Zaniechanie realizacji zobowiązań podatkowych ....................... 235 § 5. Wygasanie zobowiązań podatkowych ................................................ 238 I. Uwagi ogólne .............................................................................. 238 II. Wykonywanie zobowiązań podatkowych poprzez zapłatę ......... 240 1. Formy i terminy zapłaty podatku ............................................ 240 2. Skutki nieterminowej zapłaty podatku .................................... 245 3. Potrącenie jako szczególny sposób zapłaty podatku .............. 248 4. Nadpłata podatku .................................................................... 251 III. Wygasanie zobowiązań podatkowych przez przeniesienie własności rzeczy lub praw majątkowych .................................... 257 Spis treści IX IV. Wygasanie zobowiązań podatkowych przez przedawnienie ....... 259 V. Wygasanie zobowiązań podatkowych przez umorzenie ............. 261 § 6. Zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych ...................... 267 § 7. Odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe ................................. 285 I. Uwagi ogólne .............................................................................. 285 II. Założenia odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe ........ 287 III. Odpowiedzialność podatnika, płatnika i inkasenta za zobowiązania podatkowe ........................................................ 290 1. Odpowiedzialność podatnika .................................................. 290 2. Odpowiedzialność płatnika i inkasenta ................................... 291 IV. Odpowiedzialność następcy prawnego za zobowiązania podatkowe ................................................................................... 294 V. Odpowiedzialność osób trzecich za zobowiązania podatkowe ................................................................................... 298 1. Ogólne zasady odpowiedzialności osób trzecich .................... 298 2. Odpowiedzialność poszczególnych kategorii osób trzecich .................................................................................... 304 Rozdział III. Postępowanie podatkowe ..................................................... 310 § 1. Charakterystyka ogólna ..................................................................... 311 I. Podstawowe cele postępowania podatkowego ............................ 311 II. Technika postępowania podatkowego ......................................... 313 III. Postępowanie podatkowe jako szczególne postępowanie administracyjne ........................................................................... 319 IV. Regulacja prawna postępowania podatkowego ........................... 323 § 2. Ewidencja podatników oraz gromadzenie i wykorzystywanie informacji podatkowej ........................................................................ 327 I. Uwagi ogólne .............................................................................. 327 II. Ewidencja podatników ................................................................ 329 III. Gromadzenie i wykorzystywanie informacji podatkowej ........... 331 IV. Tajemnica skarbowa .................................................................... 336 § 3. Kontrola podatkowa ............................................................................ 340 I. Uwagi ogólne .............................................................................. 340 II. Przebieg kontroli podatkowej ...................................................... 342 1. Uwagi ogólne .......................................................................... 342 2. Gromadzenie i wykorzystywanie materiałów faktycznych przez organy podatkowe ......................................................... 343 3. Zeznania i deklaracje podatkowe ............................................ 346 4. Księgi jako dowód w postępowaniu podatkowym ................. 351 III. Kontrola podatkowa jako element konstrukcyjny postępowania podatkowego ............................................................................... 359 1. Uwagi ogólne .......................................................................... 359 2. Kontrola prawidłowości ustalania i realizacji zobowiązań podatkowych przez podatników i płatników .......................... 359 3. Kontrola skarbowa .................................................................. 366 Spis treści X Część III. Szczegółowe prawo podatkowe Rozdział I. Założenia systemu szczegółowego prawa podatkowego ....... 371 § 1. Pojęcie szczegółowego prawa podatkowego ...................................... 372 I. Racjonalny a historyczny system podatkowy ............................. 372 II. Struktura systemu podatkowego ................................................. 376 III. Systematyka podatków ................................................................ 377 1. Uwagi ogólne .......................................................................... 377 2. Podatki pośrednie i bezpośrednie ............................................ 378 3. Podatki osobowe i rzeczowe ................................................... 380 4. Podatki przychodowe, obrotowe, dochodowe i majątkowe .... 380 5. Inne podziały podatków .......................................................... 382 6. Struktura współczesnych systemów podatkowych ................. 384 § 2. Rozwój polskiego systemu prawa podatkowego ................................ 385 I. Kształtowanie się systemu podatkowego w okresie międzywojennym ........................................................................ 385 II. Struktura systemu podatkowego w okresie międzywojennym ... 387 III. Zmiany systemu podatkowego w latach 1944–1951 .................. 388 IV. Aktualna struktura polskiego systemu podatkowego .................. 389 Rozdział II. Podatki dochodowe ............................................................... 392 § 1. Historia ................................................................................................ 393 I. Kształtowanie się konstrukcji podatku dochodowego ................ 393 II. Typy podatku dochodowego ....................................................... 394 III. Podstawowe cechy podatku dochodowego ................................. 395 § 2. Główne kierunki rozwoju polskiego podatku dochodowego ............. 396 I. Okres międzywojenny ................................................................. 396 II. Okres powojenny ......................................................................... 397 1. Podatek dochodowy ................................................................ 397 2. Podatek od wynagrodzeń ........................................................ 399 3. Podatek wyrównawczy ........................................................... 400 4. Opodatkowanie dochodów państwowych i spółdzielczych podmiotów gospodarczych ..................................................... 401 5. Kierunki reformy podatku dochodowego ............................... 402 § 3. Ogólna charakterystyka ..................................................................... 404 I. Podatek dochodowy od osób fizycznych a podatek dochodowy od osób prawnych ........................................................................ 404 II. Miejsce podatku dochodowego we współczesnych systemach podatkowych ............................................................................... 406 § 4. Podmioty podatku dochodowego ........................................................ 408 I. Uwagi ogólne .............................................................................. 408 II. Podmioty podatku dochodowego od osób fizycznych ................ 409 III. Podmioty podatku dochodowego od osób prawnych .................. 413 IV. Ograniczony i nieograniczony obowiązek podatkowy ............... 417 § 5. Przedmiot podatku dochodowego ....................................................... 422 I. Uwagi ogólne .............................................................................. 422 Spis treści XI II. Zakres przedmiotowy podatku dochodowego od osób fizycznych .................................................................................. 423 1. Uwagi ogólne .......................................................................... 423 2. Źródła przychodów ................................................................. 426 3. Zwolnienia przedmiotowe ...................................................... 430 4. Koszty uzyskania przychodu .................................................. 433 5. Dochody o charakterze szczególnym ...................................... 438 III. Zakres przedmiotowy podatku dochodowego od osób prawnych ..................................................................................... 440 1. Dochód jako przedmiot opodatkowania ................................. 440 2. Przychody ............................................................................... 455 3. Zwolnienia przedmiotowe ...................................................... 458 4. Koszty uzyskania przychodu .................................................. 461 § 6. Podstawa opodatkowania w podatku dochodowym ........................... 484 I. Uwagi ogólne .............................................................................. 484 II. Powiązania przedmiotu podatku i podstawy opodatkowania w konstrukcjach prawnych podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych ................................................... 486 III. Odliczenia od podstawy opodatkowania i od podatku w podatku dochodowym od osób fizycznych ............................. 488 IV. Odliczenia od podstawy opodatkowania w podatku dochodowym od osób prawnych ................................................. 491 § 7. Stawki w podatku dochodowym ......................................................... 492 I. Uwagi ogólne .............................................................................. 492 II. Stawki podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych ................................................................................... 494 1. Konstrukcja prawna taryfy podatkowej .................................. 494 2. Progresywna taryfa podatkowa a procesy inflacyjne .............. 496 3. Ryczałt podatkowy jako element prawa materialnego i postępowania podatkowego .................................................. 497 4. Konstrukcja prawna ryczałtu .................................................. 499 5. Szczególne stawki podatkowe ................................................ 501 III. Stawki podatkowe w podatku dochodowym od osób prawnych ..................................................................................... 501 § 8. Obliczanie i pobór podatku dochodowego ......................................... 503 I. Uwagi ogólne .............................................................................. 503 1. Założenia postępowania podatkowego w podatku dochodowym ........................................................................... 503 2. Technika postępowania podatkowego .................................... 505 II. Obliczanie należności podatkowych przez płatników w podatku dochodowym od osób fizycznych ............................. 507 III. Obliczanie należności podatkowych przez płatników w podatku dochodowym od osób prawnych ............................... 510 IV. Samoobliczanie podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych ................................................................................... 511 Spis treści XII V. Samoobliczanie podatkowe w podatku dochodowym od osób prawnych ..................................................................................... 513 § 9. Specjalny podatek węglowodorowy ................................................... 515 Rozdział III. Podatki obrotowe .................................................................. 518 § 1. Historia ................................................................................................ 519 I. Kształtowanie się konstrukcji podatków obrotowych ................ 519 II. Podstawowe kierunki rozwoju podatków obrotowych w Polsce ...................................................................................... 520 1. Okres międzywojenny ........................................................... 520 2. Okres powojenny ................................................................... 522 § 2. Ogólna charakterystyka ...................................................................... 524 I. Uwagi ogólne ............................................................................. 524 II. Rodzaje podatków obrotowych .................................................. 525 III. Formy ogólnego podatku obrotowego ....................................... 527 IV. Akcyzy, monopole i inne podatki obrotowe ............................... 533 § 3. Podatek od towarów i usług ................................................................ 539 I. Podstawowe założenia ................................................................. 539 II. Podmioty podatku ....................................................................... 542 III. Przedmiot podatku ...................................................................... 547 IV. Podstawa opodatkowania ........................................................... 558 V. Stawki podatkowe ...................................................................... 562 VI. Obowiązek i zobowiązanie podatkowe ...................................... 567 VII. Technika obliczania i poboru podatku ......................................... 574 § 4. Podatek akcyzowy .............................................................................. 584 I. Podstawowe założenia ................................................................. 584 II. Zakres podmiotowy i przedmiotowy .......................................... 590 III. Obowiązek i zobowiązanie podatkowe ....................................... 595 IV. Podstawa opodatkowania i stawki podatkowe ............................ 601 § 5. Podatek od gier ................................................................................... 602 § 6. Podatek od czynności cywilnoprawnych ............................................ 604 I. Uwagi ogólne .............................................................................. 604 II. Zakres podmiotowy i przedmiotowy ........................................... 605 III. Podstawa opodatkowania i stawka podatkowa ........................... 609 IV. Obowiązek i zobowiązanie podatkowe oraz ustalanie i pobór należności podatkowych ............................................................. 610 Rozdział IV. Podatki przychodowe i majątkowe ...................................... 613 § 1. Historia ................................................................................................ 614 § 2. Podstawowe kierunki rozwoju polskich podatków przychodowych i majątkowych ..................................................................................... 615 I. Okres międzywojenny ................................................................. 615 II. Okres powojenny ......................................................................... 617 § 3. Ogólna charakterystyka ...................................................................... 621 § 4. Podatek rolny ...................................................................................... 625 I. Podstawowe założenia ................................................................. 625 Spis treści XIII II. Podmioty podatku ....................................................................... 626 III. Przedmiot podatku ....................................................................... 628 IV. Podstawa opodatkowania ............................................................ 631 V. Stawka podatkowa ....................................................................... 634 VI. Ustalanie i pobór należności podatkowych ................................. 635 § 5. Podatek leśny ...................................................................................... 636 I. Uwagi ogólne .............................................................................. 636 II. Podmiot i przedmiot podatku ...................................................... 637 III. Podstawa opodatkowania i stawka podatkowa ........................... 638 IV. Ustalanie i pobór należności podatkowych ................................. 639 § 6. Podatek od nieruchomości .................................................................. 640 I. Uwagi ogólne .............................................................................. 640 II. Podmiot i przedmiot podatku ...................................................... 641 III. Podstawa opodatkowania i stawka podatkowa ........................... 646 IV. Ustalenie i pobór należności podatkowych ................................. 649 § 7. Podatek od środków transportowych .................................................. 651 § 8. Opłata targowa .................................................................................... 654 § 9. Opłata od posiadania psów, opłata reklamowa , opłata miejscowa i opłata uzdrowiskowa ........................................................................ 658 I. Uwagi ogólne .............................................................................. 658 II. Opłata reklamowa ....................................................................... 659 III. Opłata od posiadania psów .......................................................... 659 IV. Opłata miejscowa i opłata uzdrowiskowa ................................... 660 § 10. Podatek od spadków i darowizn ......................................................... 661 I. Uwagi ogólne .............................................................................. 661 II. Podmiot i przedmiot podatku ...................................................... 663 III. Podstawa opodatkowania i stawka podatkowa ........................... 668 IV. Powstanie obowiązku podatkowego oraz ustalanie i pobór należności podatkowych ............................................................. 671 § 11. Podatek od wydobycia kopalin ........................................................... 675 § 12. Podatek od niektórych instytucji finansowych ................................... 677 Indeks rzeczowy .......................................................................................... 681 Spis treści Wykaz skrótów 1. Akty prawne AkcyzaU ............ ustawa z 6.12.2008 r. o podatku akcyzowym (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r. poz. 752 ze zm.) dyrektywa 2006/112/WE ..... dyrektywa Rady 2006/112/WE z 28.11.2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.Urz. UE L 347 z 11.12.2006 r., s. 1 ze zm.) I dyrektywa ........ pierwsza dyrektywa Rady 67/227/EWG z 11.4.1967 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw Państw Członkow- skich dotyczących podatków obrotowych (Dz.Urz. WE L 71 z 14.4.1967 r., s. 1301; Dz.Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 9. t. 1, s. 3 ze zm.) VI dyrektywa ..... szósta dyrektywa Rady 77/388/EWG z 17.5.1977 r. w spra- wie harmonizacji przepisów Państw Członkowskich w od- niesieniu do podatków obrotowych – wspólny system po- datku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa wymiaru (Dz.Urz. WE L 145 z 13.6.1977 r., s. 1; Dz.Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 9, t. 1, s. 23 ze zm.) EgzAdmU .......... ustawa z 17.6.1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w ad- ministracji (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r. poz. 1619 ze zm.) EwidIdentU ........ ustawa z 13.10.1995 r. o zasadach ewidencji i identyfi- kacji podatników i płatników (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 1314 ze zm.) Konstytucja RP .. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.4.1997 r. (Dz.U. KontrSkarbU ...... ustawa z 28.9.1991 r. o kontroli skarbowej (tekst jedn. Nr 78, poz. 483 ze zm. i sprost.) Dz.U. z 2015 r. poz. 553 ze zm.) KRO ................... Kodeks rodzinny i opiekuńczy KSH.................... Kodeks spółek handlowych KWU .................. ustawa z 6.7.1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 707 ze zm.) OpłLokU ............ ustawa z 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r. poz. 849 ze zm.) XVI PCzynCywPrU ... ustawa z 9.9.2000 r. o podatku od czynności cywilnopraw- nych (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 223) PDOFizU ........... ustawa z 26.7.1991 r. o podatku dochodowym od osób fi- zycznych (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.) PDOPrU ............. ustawa z 15.2.1992 r. o podatku dochodowym od osób PodIFU .............. ustawa z 15.1.2016 o podatku od niektórych instytucji fi- prawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r. poz. 851 ze zm.) nansowych (Dz.U z 2016 r. poz. 68) PLasU ................. ustawa z 30.10.2002 r. o podatku leśnym (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 465 ze zm.) PodSWU ............ ustawa z 25.7.2014 o specjalnym podatku węglowodoro- wym (Dz.U. z 2014 r. poz. 1215 ze zm.) PodWKU. ........... ustawa z 2.3.2012 r. o podatku od wydobycia niektórych ko- palin (Dz.U. z 2012 r. poz. 362 ze zm.) PodTonU ............ ustawa z 24.8.2006 r. o podatku tonażowym (Dz.U. z 2014 r. PrBank ............... ustawa z 29.8.1977 r. – Prawo bankowe (tekst jedn. Dz.U. PrBud ................ ustawa z 7.7.1994 r. – Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. poz. 511 ze zm.) z 2015 r. poz. 128 ze zm.) z 2013 r. poz. 1409 ze zm.) z 2013 r. poz. 1381 ze zm.) PRolU ................ ustawa z 15.11.1984 r. o podatku rolnym (tekst jedn. Dz.U. PSpadDarU ....... ustawa z 28.7.1983 r. o podatku od spadków i darowizn (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 205) RachunkU ......... ustawa z 28.9.1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz.U. SłCelU ............... ustawa z 27.8.2009 r. o Służbie Celnej (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 330 ze zm.) z 2015 r. poz. 990 ze zm.) SwobGospU ...... ustawa z 2.7.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 584 ze zm.) TFUE.................. Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (wersja skon- solidowana Dz.Urz. UE C 326 z 26.10.2012 r., s. 47) TUE .................... Traktat o Unii Europejskiej (wersja skonsolidowana Dz.Urz. TWE ................... Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską (obecnie UE C 326 z 26.10.2012 r., s. 13) TFUE) VATU ................ ustawa z 11.3.2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.) ZPodDU ............ ustawa z 20.11.1998 r. o zryczałtowanym podatku docho- dowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. Nr 144, poz. 930 ze zm.) Wykaz skrótów XVII 2. Organy orzekające ETS .................... Europejski Trybunał Sprawiedliwości (obecnie TSUE – Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej) NSA ................... Naczelny Sąd Administracyjny SN ...................... Sąd Najwyższy WSA .................. wojewódzki sąd administracyjny 3. Publikatory Biul. SN ............. Biuletyn Sądu Najwyższego MoPod ............... Monitor Podatkowy MoPr ................. Monitor Prawniczy ONSA ................ Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego ONSAiWSA ...... Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i Woje- wódzkich Sądów Administracyjnych OSNC ................. Orzecznictwo Sądu Najwyższego – Izba Cywilna OSP .................... Orzecznictwo Sądów Polskich POP .................... Przegląd Orzecznictwa Podatkowego PP ....................... Przegląd Podatkowy Pr. Gosp. ............ Prawo Gospodarcze Zb. Orz. ............. Zbiór Orzeczeń 4. Inne skróty Dz.U. ................. Dziennik Ustaw NBP ................... Narodowy Bank Polski Nr ...................... numer n. ........................ następny (-a, -e) poz. .................... pozycja s. ........................ strona tekst jedn. .......... tekst jednolity tj. ....................... to jest wyr. .................... wyrok zał. ..................... załącznik ze zm. ................ ze zmianami Wykaz skrótów Wykaz literatury Komentarz, Wrocław 2016 Komentarz, Warszawa 2010 tarz, Warszawa 2011 Komentarze B. Adamiak, J. Borkowski, R. Mastalski, J. Zubrzycki, Ordynacja podatkowa. S. Babiarz, A. Mariański, W. Nykiel, Ustawa o podatku od spadków i darowizn. P. Borszowski, Komentarz Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych. Komen- P. Borszowski, A. Małecka, Ustawa o opłacie skarbowej, Warszawa 2014 B. Brzeziński (red.), Model Konwencji OECD. Komentarz, Warszawa 2010 L. Etel, S. Presnarowicz, G. Dudar, Podatki i opłaty lokalne. Podatek rolny. Podatek leśny. Komentarz, Warszawa 2008 H. Filipczyk, Podatek od czynności cywilnoprawnych, Warszawa 2015 E. Fojcik-Mastalska (red.), Prawo bankowe. Komentarz, Warszawa 2005 A. Gomułowicz, J. Małecki, Podatek dochodowy od osób fizycznych. Komen- tarz, Warszawa 2011 Warszawa 2003 prawnych, Wrocław 2012 A. Huchla, Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, D. Kosacka-Łędzewicz, B. Olszewski, Leksykon podatku dochodowego od osób R. Kubacki, Leksykon podatku dochodowego od osób fizycznych, Wrocław 2009 2008 2006 W. Modzelewski (red), Komentarz do ustawy o podatku od towarów i usług, Warszawa 2014 A. Mariański, D. Strzelec, M. Wilk, Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych. Komentarz, Warszawa 2011 J. Martini (red.), Dyrektywa VAT 2006/112/WE. Komentarz 2008, Wrocław T. Michalik, VAT, Warszawa 2012 Modelowa Konwencja w sprawie podatku od dochodu i majątku, Warszawa W. Nykiel, A. Mariański (red.), Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych 2014, Gdańsk 2014 W. Nykiel, A. Mariański (red), Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych 2014, Gdańsk 2014
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Prawo podatkowe
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: