Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00250 011285 10766027 na godz. na dobę w sumie
Prawo pomocy w postępowaniu sądowoadministracyjnym jako element realizacji prawa do sądu - ebook/pdf
Prawo pomocy w postępowaniu sądowoadministracyjnym jako element realizacji prawa do sądu - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 298
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-5276-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Książka stanowi pierwsze monograficzne opracowanie poświęcone istotnemu zagadnieniu prawa publicznego, jakim jest rola instytucji prawa pomocy. Opracowanie udziela odpowiedzi na pytanie o miejsce prawa pomocy w ogólnej koncepcji prawa do sądu, co uznać należy za szczególnie istotne w kontekście obserwowanej w praktyce tendencji do marginalizowania prawa pomocy. Prezentowane opracowanie zawiera wnioski stanowiące rezultat pogłębionej analizy judykatury, obowiązujących rozwiązań prawnych oraz opracowań doktryny dotyczących zagadnienia zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia profesjonalnego pełnomocnika z urzędu w procedurze sądowoadministracyjnej. Poruszana problematyka przedstawiona została z uwzględnieniem aspektów teoretycznych oraz praktycznej sfery stosowania przepisów omawianej instytucji oraz zawiera konkretne wskazania dla ustawodawcy.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

MONOGRAFIE PRAWNICZE PRAWO POMOCY W POSTĘPOWANIU SĄDOWOADMINISTRACYJNYM JAKO ELEMENT REALIZACJI PRAWA DO SĄDU MARIA  GRZYMISŁAWSKA-CYBULSKA Wydawnictwo C. H. Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE MARIA GRZYMISŁAWSKA-CYBULSKA • PRAWO POMOCY W POSTĘPOWANIU SĄDOWOADMINISTRACYJNYM JAKO ELEMENT REALIZACJI PRAWA DO SĄDU Polecamy nasze publikacje: Wieńczysław Grzyb REALNY ZBIEG PRZESTĘPSTW. ANALIZA DOGMATYCZNA NA TLE KODEKSU KARNEGO Z 1997 R. Jarosław Zagrodnik MODEL INTERAKCJI POSTĘPOWANIA PRZYGOTOWAWCZEGO ORAZ POSTĘPOWANIA GŁÓWNEGO W PROCESIE KARNYM Krzysztof Kozłowski PRAWO ŁASKI PREZYDENTA RP. HISTORIA. REGULACJA. PRAKTYKA Paweł Daniluk PRZESTĘPSTWA PODOBNE W POLSKIM PRAWIE KARNYM www.ksiegarnia.beck.pl PRAWO POMOCY W POSTĘPOWANIU SĄDOWOADMINISTRACYJNYM JAKO ELEMENT REALIZACJI PRAWA DO SĄDU MARIA GRZYMISŁAWSKA-CYBULSKA WYDAWNICTWO C. H. BECK WARSZAWA 2013 Wydawca: Natalia Adamczyk Publikacja dofinansowana przez Pracownię Psychologii Transportu dr Marcin Cybulski www.kierowcy.poznan.pl © Wydawnictwo C. H. Beck 2013 Wydawnictwo C. H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: Wydawnictwo C. H. Beck Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-5275-6 ISBN e-book 978-83-255-5276-3 Spis treści     Wykaz skrótów   ...........................................................................................................  II Wykaz aktów prawnych   ...........................................................................................  XI Orzecznictwo  ..............................................................................................................  XIX Inne źródła    .................................................................................................................  XXX Bibliografia   ................................................................................................................. XXXII Przedmowa   .................................................................................................................  XL Rozdział I. Prawo do sądu   .......................................................................................  1 1 § 1.  Prawo do sądu w ujęciu normatywnym  ..................................................  1 I.  Ewolucja idei prawa do sądu w krajach Europy Zachodniej  .....  8 II.  Ewolucja prawa do sądu na ziemiach polskich  ............................  § 2.  Prawo do sądu w doktrynie  .......................................................................  19 23 § 3.  Prawo do sądu w orzecznictwie .................................................................  23 I.  Prawo do sądu w świetle poglądów TK  ........................................  26 II.  Prawo do sądu w świetle orzecznictwa SN  ..................................  III.  Prawo do sądu w świetle orzecznictwa NSA  ...............................  28 30 I.  Prawo do sądu w świetle orzecznictwa ETPCz  ...........................  31 .  Orzecznictwo TS  ..............................................................................  32 § 4.  Idea prawa do sądu administracyjnego ....................................................  § 5.  Podsumowanie .............................................................................................  40 Rozdział II. Istota prawa pomocy  ..........................................................................  45           § 1.  Koncepcja prawa pomocy w polskim postępowaniu  sądowoadministracyjnym  .........................................................................  § 2.  Standardy w zakresie opłat sądowych oraz udzielania pomocy  prawnej na przykładzie wybranych Państw Członkowskich  Unii Europejskiej  ........................................................................................  § 3.  Prawo pomocy a ustawowe zwolnienie od kosztów sądowych .............  § 4.  Koszty sądowe  ..............................................................................................  I.  Ustawowe zwolnienia od kosztów sądowych  ..............................  1.  Zwolnienia podmiotowe  ............................................................  2.  Zwolnienia przedmiotowe  ........................................................    § 5.  Zwolnienie od obowiązku ponoszenia kosztów sądowych  w ramach instytucji prawa pomocy  .........................................................  45 55 64 69 71 71 73 79  Spis treści     § 6.  Prawo pomocy w zakresie ustanowienia pełnomocnika ......................  I.  Istota ustanawiania pełnomocnika  ...............................................  II.  Zasady ustanawiania pełnomocnika  ............................................  § 7.  Podsumowanie  ............................................................................................  Rozdział III. Instytucja referendarza sądowego   ................................................  § 1.  Status prawny referendarza w polskim sądzie administracyjnym  .....  § 2.  Zarys instytucji referendarza w wybranych krajach europejskich  .....  § 3.  Stosunek pracy referendarza sądowego w wojewódzkich sądach  administracyjnych  ......................................................................................  § 4.  Zakres czynności podejmowanych przez referendarzy  w wojewódzkich sądach administracyjnych  ..........................................  § 5.  Podsumowanie .............................................................................................  Rozdział IV. Prawo pomocy dla osób fizycznych w polskim postępowaniu sądowoadministracyjnym   ................................................................................  § 1.  Przesłanki przyznania prawa pomocy osobom fizycznym w polskim  postępowaniu sądowoadministracyjnym  ...............................................  § 2.  Wymogi formalne wniosku o przyznanie prawa pomocy  ...................  § 3.  Złożenie wniosku o przyznanie prawa pomocy  ....................................  § 4.  Prawo pomocy dla wnioskodawców będących osobami fizycznymi,  na wybranych przykładach ........................................................................  § 5.  Podsumowanie  ............................................................................................  Rozdział V. Prawo pomocy dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej w polskim postępowaniu sądowoadministracyjnym   ................................................................................  § 1.  Zakres podmiotowy wniosku  ...................................................................  § 2.  Przesłanki przyznania prawa pomocy  ....................................................  § 3.  Wymogi formalne wniosku o przyznanie prawa pomocy  ...................  § 4.  Prawo pomocy dla wnioskodawców innych niż osoby fizyczne,          na wybranych przykładach.........................................................................  I.  Państwowe osoby prawne i jednostki budżetowe  .......................  II.  Wspólnoty mieszkaniowe  ...............................................................  III.  Organizacje społeczne i pożytku publicznego  ............................  I.  Spółki cywilne  ..................................................................................  § 5.  Podsumowanie  ............................................................................................  Wnioski końcowe  .......................................................................................................  I.  Rozważania o prawie akutalnie obowiązującym  ........................  II.  Postulaty de lege ferenda  .................................................................  Indeks rzeczowy   ........................................................................................................      I 82 82 89 97 103 103 113 116 118 130 133 133 143 157 170 175 179 179 184 192 217 217 221 224 227 228 231 231 242 247 Wykaz skrótów 1. Akty prawne BerHG  .................................  Beratungshilfegesetz z 18.6.1980 r. Gesetz Über Rechtsberatung und Vertretung für Bürger mit geringem Einkommen (BGBl. I,  s. 689) EKPCz  .................................  Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych  Wolności sporządzona w Rzymie 4.11.1950 r. (Dz.U. z 1993 r.  Nr 61, poz. 284 ze zm.) GKG  ....................................  Gerichstskostengesetz z 5.5.2004 r. (BGBl. I, s. 718) KC  ........................................  ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93  ze zm.) Konstytucja 3 Maja  ............  Ustawa Rządowa z 3.5.1791 r.  Konstytucja Marcowa  .......  ustawa z 17.3.1921 r. – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej  (Dz.U. Nr 44, poz. 267 ze zm.) Konstytucja Kwietniowa  ...  Ustawa Konstytucyjna z 23.4.1935 r. (Dz.U. Nr 30, poz. 227) Konstytucja PRL  ................  Konstytucja Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z 22.7.1952 r.  (Dz.U. Nr 33, poz. 232 ze zm.) Konstytucja RP  ..................  Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.4.1997 r. (Dz.U.  Nr 78, poz. 483 ze sprost. i zm.) KK  ........................................  ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553) KPA  .....................................  ustawa z 14.6.1960 r. – Kodeks postępowania administracyj­ nego (Dz.U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.) KPC  .....................................  ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego  (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.) KPP  ......................................  Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej z 14.12.2007 r.  (Dz.Urz. UE C 303, s. 1–16) KRO  .....................................  ustawa z 25.2.1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz.U.  z 2012 r. poz. 788 ze zm.) KSCU  ..................................  ustawa z 28.7.2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywil­ nych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 90, poz. 594) MPPOiP  ..............................  Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych  z 14.12.1966 r. (Dz.U. z 1977 r. Nr 38, poz. 167) NTAU  ..................................  ustawa z 3.9.1922 r. o Najwyższym Trybunale Administracyj­ nym (t.j. Dz.U. z 1926 r. Nr 68, poz. 400) II Wykaz skrótów NSAU  ..................................  ustawa z 11.5.1995 r. o Naczelnym Sądzie Administracyjnym  (Dz.U. Nr 74, poz. 368 ze zm.) OrdPU  .................................  ustawa z 29.8.1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U.  z 2012 r. poz. 749 ze zm.) PostAdmU02  ......................  ustawa z 30.8.2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami  administracyjnymi (Dz.U. Nr 153 poz. 1270 ze zm.) PostAdmU  ..........................  ustawa z 30.8.2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami  administracyjnymi (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.) PrUSA  .................................  ustawa z 25.7.2002 r. – Prawo o ustroju sądów administracyj­ nych (Dz.U. Nr 153, poz. 1269 ze zm.) PrUSP  ..................................  ustawa z 27.7.2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych  (Dz.U. Nr 98, poz. 1070) rozporządzenie o NTA  ......  rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 27.10.1932 r.  o Najwyższym Trybunale Administracyjnym (Dz.U. Nr 94,  poz. 806 ze zm.) RPflG  ...................................  Rechtpfelgergesetz z 5.11.1969 r. (BGBl. I, s. 2065) zuletzt geän- dert durch Gesetz z 23.11.2007 (BGBl. I, s. 2614) RG  .....................................  Rechtsanwaltsvergütungsgesetz z 5.5.2004 r. Gesetz über die Vergütung der Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte (BGBl.  s. 718, 788) SamGminU .........................  ustawa z 8.3.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r.  poz. 594 ze zm.) SamPowU  ...........................  ustawa z 8.3.1990 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U.  z 2013 r. poz. 595 ze zm.) SamWojU  ............................  ustawa z 5.6.1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz.U.  z 2013 r. poz. 596 ze zm.) 2. Czasopisma i publikatory ATDP  ..................................  Administracja. Teoria­Dydaktyka­Praktyka Dz.U.  ....................................  Dziennik Ustaw M.P.  ......................................  Monitor Polski MoP  .....................................  Monitor Prawniczy MoPod  .................................  Monitor Podatkowy Pal.  .......................................  Palestra PiP  .......................................  Państwo i Prawo Prok. i Pr.  ............................  Prokuratura i Prawo PPP  ......................................  Przegląd Prawa Publicznego Prz.Pod.  ...............................  Przegląd Podatkowy PS  .........................................  Przegląd Sądowy PSejm.  .................................  Przegląd Sejmowy III Wykaz skrótów ST  .........................................  Samorząd Terytorialny Wok.  ....................................  Wokanda ZNSA ...................................  Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego 3. Organy orzekające ETPCz  .................................  Europejski Trybunał Praw Człowieka NSA  .....................................  Naczelny Sąd Administracyjny NTA  .....................................  Najwyższy Trybunał Administracyjny OSN  .....................................  Orzecznictwo Sądu Najwyższego OTK  .....................................  Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego SN  ........................................  Sąd Najwyższy TK  ........................................  Trybunał Konstytucyjny TS  .........................................  Trybunał Sprawiedliwości WSA  ....................................  Wojewódzki Sąd Administracyjny 4. Zbiory orzeczeń ONSA i WSA  ......................  Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i woje­ wódzkich sądów administracyjnych OSN  .....................................  Orzecznictwo Sądu Najwyższego OSP  ......................................  Orzecznictwo Sądów Polskich OTK  .....................................  Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego 5. Inne skróty art.  ........................................  artykuł Centralna Baza  Orzeczeń NSA  ....................  elektroniczny system orzeczeń NSA zamieszczony na stronie  orzeczenia.nsa.gov.pl Legalis  .................................  System Informacji Prawnej C.H. Beck Lex  .......................................  System Informacji Prawnej Wydawnictwa Wolters Kluwer Lex Polonica  .......................  Serwis Prawniczy LexisNexis Polska m.in.  ....................................  między innymi nast.  .....................................  następne Nr  .........................................  numer pkt  ........................................  punkt por.  .......................................  porównaj  poz.  ......................................  pozycja r.  ...........................................  rok RPO  .....................................  Rzecznik Praw Obywatelskich t.j.  .........................................  tekst jednolity IX Wykaz skrótów tzw.  .......................................  tak zwany (­a, ­e) ust.  .......................................  ustęp zd.  ........................................  zdanie ze zm.  ..................................  ze zmianami §  ...........................................  paragraf X Wykaz aktów prawnych A. Akty prawa krajowego – konstytucja Ustawa rządowa z 3.5.1791 r., tzw. Konstytucja 3 maja Ustawa z 17.3.1921 r. – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 44, poz. 267 ze  zm.)  Ustawa konstytucyjna z 23.4.1935 r. (Dz.U. Nr 30, poz. 227)  Ustawa konstytucyjna z 19.2.1947 r. o ustroju i zakresie działania najwyższych organów  Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 18, poz. 71)  Konstytucja Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej uchwalona przez Sejm Ustawodawczy  z 22.7.1952 r. (Dz.U. Nr 33, poz. 232 ze zm.)  Ustawa konstytucyjna z 17.10.1992 r. o wzajemnych stosunkach między władzą ustawo­ dawczą i wykonawczą Rzeczypospolitej Polskiej oraz o samorządzie terytorialnym  (Dz.U. Nr 84, poz. 426 ze zm.)  Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.4.1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm.) – ustawy Ustawa z 3.8.1922 r. o Najwyższym Trybunale Administracyjnym (tekst pierwotny Dz.U.  Ustawa z 22.9.1922 r. o kosztach postępowania przed Najwyższym Trybunałem Administra­ Nr 67, poz. 600 ze zm.) cyjnym (Dz.U. Nr 89, poz. 880)  Ustawa z 25.3.1926 r. o zmianie niektórych przepisów ustawy z 3.8.1922 r. o Najwyższym  Trybunale Administracyjnym (Dz.U. Nr 37, poz. 237)  Ustawa z 29.11.1930 r. – Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz.U. z 1932 r. Nr 112,  poz. 934) ze zm.) Ustawa z 25.2.1932 r. o zmianie ustawy z 3.8.1922 r. o Najwyższym Trybunale Administra­ cyjnym (Dz.U. Nr 24, poz. 186)  Ustawa z 25.2.1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst pierwotny Dz.U. Nr 9, poz. 59  Ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) Ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.) Ustawa z 31.1.1980 r. o Naczelnym Sądzie Administracyjnym oraz zmianie ustawy – Kodeks  postępowania administracyjnego (Dz.U. Nr 4, poz. 8 ze zm.)  Ustawa z 26.5.1982 r. – Prawo o adwokaturze (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 10, poz. 65 ze zm.) Ustawa z 6.7.1982 r. o radcach prawnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 19, poz. 145 ze zm.) Ustawa z 16.9.1982 r. – Prawo spółdzielcze (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848 ze zm.) XI Wykaz aktów prawnych Ustawa z 26.9.1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 33,  poz. 178 ze zm.) Ustawa z 7.4.1989 r. o stowarzyszeniach (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 ze zm.) Ustawa z 17.5.1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej  Polskiej (Dz.U. Nr 29, poz. 154 ze zm.) Ustawa z 3.3.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) Ustawa z 29.11.1990 r. o pomocy społecznej (tekst pierwotny Dz.U. Nr 87, poz. 506  Ustawa z 12.3.2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 182 ze zm.)  Ustawa z 26.7.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r.  ze zm.) poz. 361) poz. 397 ze zm.) ze zm.)  Ustawa z 15.2.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 74,  Ustawa z 4.7.1991 r. o stosunku Państwa do Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawo­ sławnego (Dz.U. Nr 66, poz. 287 ze zm.) Ustawa z 13.5.1994 r. o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko­Reformowanego  w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 73, poz. 324 ze zm.) Ustawa z 24.6.1994 r. o własności lokali (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 ze zm.) Ustawa z 7.7.1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.) Ustawa z 29.9.1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 330 ze zm.) Ustawa z 11.5.1995 r. o Naczelnym Sądzie Administracyjnym (Dz.U. Nr 74, poz. 368  Ustawa z 30.6.1995 r. o stosunku Państwa do Kościoła Chrześcijan Baptystów w Rzeczy­ pospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 97, poz. 480 ze zm.) Ustawa z 30.6.1995 r. o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko­Metodystycznego  w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 97, poz. 479 ze zm.) Ustawa z 13.10.1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (t.j.  Dz.U. z 2012 r. poz. 1314 zm.)  Ustawa z 5.7.1996 r. o doradztwie podatkowym (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 41, poz. 213)  Ustawa z 8.8.1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi  Państwa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 1224) Ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 ze zm.) Ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz.U. Nr 89, poz. 555 ze zm.) Ustawa z 20.8.1997 r. – Krajowy Rejestr Sądowy (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186  ze zm.) Ustawa z 29.8.1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) Ustawa z 29.8.1997 r. – Prawo bankowe (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 1376 ze zm.)  Ustawa z 5.6.1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 595 ze zm.) Ustawa z 5.6.1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 596 ze zm.) Ustawa z 15.9.2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.) Ustawa z 11.4.2001 r. o rzecznikach patentowych (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 155, poz. 925) Ustawa z 21.6.2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. Nr 71, poz. 734 ze zm.) Ustawa z 27.7.2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 427  ze zm.) XII Wykaz aktów prawnych Ustawa z 25.7.2002 r. – Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz.U. Nr 153, poz. 1269  ze zm.) ze zm.) Ustawa z 30.8.2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz.U.  Ustawa z 24.4.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U.  z 2012 r. poz. 270 ze zm.) z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.) Ustawa z 28.11.2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992  Ustawa z 17.6.2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postę­ powaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i po­ stępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (Dz.U. Nr 149, poz. 1843 ze zm.) Ustawa z 2.7.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 220,  poz. 1447 ze zm.) ze zm.) Nr 90, poz. 594) Ustawa z 27.8.2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Ustawa z 27.7.2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 572  Ustawa z 28.7.2005 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych  innych ustaw (Dz.U. Nr 172, poz. 1438) Ustawa z 28.7.2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (t.j. Dz.U. z 2010 r.  Ustawa z 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 1282 ze zm.)  Ustawa z 12.2.2010 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów administracyjnych  oraz ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 36,  poz. 196) Ustawa z 3.12.2010 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz  ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2011 r.  Nr 6, poz. 18 ze zm.) – rozporządzenia Rozporządzenia Prezydenta RP: Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 29.11.1930 r. – Kodeks postępo­ wania cywilnego (t.j. Dz.U. z 1950 r. Nr 43, poz. 394 ze zm.) Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 27.10.1932 r. o Najwyższym Trybunale  Administracyjnym (Dz.U. Nr 94, poz. 806 ze zm.) Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 28.9.1995 r. w sprawie utworzenia  ośrodków zamiejscowych Naczelnego Sądu Administracyjnego, określenia ich siedzib  oraz właściwości miejscowej i rzeczowej (Dz.U. Nr 112, poz. 541)  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 30.4.1998 r. w sprawie określe­ nia niektórych praw i obowiązków pracowników administracyjnych i obsługi Sądu  Najwyższego (Dz.U. Nr 58, poz. 367 ze zm.) Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 24.11.1998 r. w sprawie utworzenia  ośrodków zamiejscowych Naczelnego Sądu Administracyjnego, określenia ich siedzib  oraz właściwości miejscowej i rzeczowej (Dz.U. Nr 145, poz. 940 ze zm.) XIII Wykaz aktów prawnych Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 25.4.2003 r. w sprawie utworzenia  wojewódzkich sądów administracyjnych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właści­ wości (Dz.U. Nr 72, poz. 652 ze zm.) Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 18.9.2003 r. w sprawie regulaminu  i biurowości w sądach administracyjnych (Dz.U. Nr 169, poz. 1646) Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 18.9.2003 r. w sprawie stanowisk  i wymaganych kwalifikacji urzędników i innych pracowników sądowych oraz szczegóło­ wych zasad wynagradzania referendarzy sądowych, innych urzędników i pracowników  sądowych wojewódzkich sądów administracyjnych (Dz.U. Nr 169, poz. 1647) Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 13.8.2004 r. zmieniające rozporzą­ dzenie w sprawie utworzenia wojewódzkich sądów administracyjnych oraz ustalenia  ich siedzib i obszarów właściwości (Dz.U. Nr 187, poz. 1927) Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 16.12.2005 r. w sprawie utworze­ nia Wydziału Zamiejscowego w Radomiu Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego  w Warszawie (Dz.U. Nr 256, poz. 2144 ze zm.) Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 22.3.2011 r. w sprawie stanowisk  i wymaganych kwalifikacji urzędników sądowych i innych pracowników oraz szczegó­ łowych zasad wynagradzania referendarzy sądowych, starszych referendarzy sądowych,  asystentów sędziów, starszych asystentów sędziów, urzędników oraz innych pracowni­ ków wojewódzkich sądów administracyjnych (Dz.U. Nr 72, poz. 384) Rozporządzenia Rady Ministrów Rozporządzenie Rady Ministrów z 30.4.1926 r. w sprawie czasowego zawieszenia art. 12  ust. 2 ustawy o Najwyższym Trybunale Administracyjnym w brzmieniu nadanem jej  ustawą z 25.3.1926 r. na obszarze województw: wileńskiego, nowogródzkiego, poleskie­ go i wołyńskiego (Dz.U. R.P. Nr 44, poz. 270) Rozporządzenie Rady Ministrów z 16.12.2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegóło­ wych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U.  Nr 221, poz. 2193 ze zm.) Rozporządzenie Rady Ministrów z 16.12.2003 r. w sprawie określenia wzoru i sposobu udo­ stępniania urzędowego formularza wniosku o przyznanie prawa pomocy w postępowa­ niu przed sądami administracyjnymi oraz sposobu dokumentowania stanu majątkowe­ go, dochodów lub stanu rodzinnego wnioskodawcy (Dz.U. Nr 227, poz. 2245) Rozporządzenie Rady Ministrów z 16.12.2003 r. w sprawie wysokości opłat kancelaryjnych  pobieranych w sprawach sądowoadministracyjnych (Dz.U. Nr 221, poz. 2192) Rozporządzenie Rady Ministrów z 6.3.2007 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowni­ ków niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach admi­ nistracji rządowej i pracowników innych jednostek (Dz.U. Nr 45, poz. 290 ze zm.) Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 15.10.1997 r. w sprawie zasad wynagradzania  pracowników Urzędu Regulacji Energetyki (Dz.U. Nr 130, poz. 860) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 8.1.2001 r. w sprawie stanowisk w Ministerstwie  Spraw Wewnętrznych i Administracji, na którym zatrudniani mogą być oddelegowani funk­ cjonariusze Policji, Państwowej Straży Pożarnej i Straży Granicznej (Dz.U. Nr 1, poz. 3) XI Wykaz aktów prawnych Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 10.3.2009 r. w sprawie określenia stanowisk  oraz mnożników do ustalenia składników wynagrodzenia w służbie zagranicznej (Dz.U.  Nr 40, poz. 324) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 9.12.2009 r. w sprawie określenia stanowisk  urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników  służby cywilnej, mnożników do ustalania wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad  ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom korpusu służby  cywilnej (Dz.U. Nr 211, poz. 1630 ze zm.) Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z 27.4.2010 r. w sprawie klasyfikacji zawo­ dów i specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz.U. Nr 82,  poz. 537 ze zm.) Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 28.9.2002 r. w sprawie opłat za czynności ad­ wokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej  udzielonej z urzędu (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 461) Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 28.9.2002 r. w sprawie opłat za czynności rad­ ców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy  prawnej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 490) Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 13.6.2003 r. w sprawie postępowania media­ cyjnego w sprawach karnych (Dz.U. Nr 108, poz. 1020 ze zm.) Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 18.6.2003 r. w sprawie wysokości i obliczania  wydatków Skarbu Państwa w postępowaniu karnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 663)  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 2.12.2003 r. w sprawie opłat za czynności  rzeczników patentowych (Dz.U. Nr 212, poz. 2076 ze zm.) Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 31.1.2006 r. w sprawie określenia wzoru  oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania osoby  fizycznej ubiegającej się o zwolnienie od kosztów sądowych w postępowaniu cywilnym  (Dz.U. Nr 27, poz. 200 ze zm.) Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 30.6.2008 r. w sprawie stanowisk i szczegó­ łowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury  oraz odbywania stażu urzędniczego (Dz.U. Nr 117, poz. 742) Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 15.4.2010 r. zmieniające rozporządzenie  w sprawie określenia wzoru oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach  i źródłach utrzymania osoby fizycznej ubiegającej się o zwolnienie od kosztów sądo­ wych w postępowaniu cywilnym (Dz.U. Nr 65, poz. 419) Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 31.1.2011 r. w sprawie wynagrodzenia za czyn­ ności doradcy podatkowego w postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz  szczegółowych zasad ponoszenia kosztów pomocy prawnej udzielonej przez doradcę  podatkowego z urzędu (Dz.U. Nr 31, poz. 153) – zarządzenia Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z 26.2.1982 r. – Regulamin czynności Naczelnego  Sądu Administracyjnego (M.P. Nr 9, poz. 63) X Wykaz aktów prawnych Zarządzenie Nr 11 Prezesa NSA z 27.11.2003 r. w sprawie ustalenia zasad biurowości w są­ dach administracyjnych B. Umowy międzynarodowe Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności z 4.11.1950 r. ratyfiko­ wana 15.12.1992 r., weszła w życie wobec Polski 19.1.1993 r. (Dz.U. z 1993 r. Nr 61,  poz. 284 ze zm.) Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych z 19.12.1966 r. (Dz.U. z 1977  r.  Nr 38, poz. 167) C. Akty UE Traktat z Lizbony zmieniający Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający wspól­ notę Europejską z 17.12.2007 r. (Dz.Urz. UE z 2007 r. Nr 306, poz. 1) Dyrektywa Rady 2003/8/WE z 27.1.2003 r. w celu usprawnienia dostępu do wymiaru spra­ wiedliwości w sporach transgranicznych poprzez ustanowienie minimalnych wspól­ nych zasad odnoszących się do pomocy prawnej w sporach o tym charakterze (Dz.Urz.  UE L z 2003 r. Nr 26, poz. 41) Dyrektywa Rady 85/337/EWG z 27.6.1985 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez  niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne (Dz.Urz. UE L  z 1985 r. Nr 175, poz. 40 ze zm.) Decyzja Komisji z 26.8.2005 r. ustanawiająca wzór formularza przekazania wniosku o po­ moc prawną zgodnie z dyrektywą Rady 2003/8/WE (Dz.Urz. UE z 2005 r. Nr 225,  poz. 23) Decyzja Komisji z 9.11.2004 r. ustanawiająca wzór formularza wniosku o pomoc prawną  zgodnie z dyrektywą Rady 2003/8/WE w celu usprawnienia dostępu do wymiaru spra­ wiedliwości w sporach transgranicznych poprzez ustanowienie minimum wspólnych  zasad odnoszących się do pomocy prawnej w sporach o tym charakterze (Dz.Urz. UE L  z 2004 r. Nr 365, poz. 27) D. Inne akty prawne Gesetz uber die allgemaine Landesverwaltung z 30.7.1883 r., Gesetz­Sammlung 1883 r.  Nr 25­8951 Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland z 23.5.1949 r., in der im Bundesgesetz­ blatt Teil III, Gliederungsnummer 100­1, Warszawa 2008 Rechtpfelgergesetz z 5.11.1969 r. (BGBl. I, s. 2065) zuletzt geändert durch Gesetz vom  23.11.2007 r. (BGBl. I, s. 2614) Konstytucja Republiki Portugalskiej z 2.4.1976 r., Warszawa 2000  Konstytucja Hiszpanii z 27.12.1978 r., „Boletin Oficial del Estado” núm. 311 z 29.12.1978 r.,  Warszawa 2008 Beratungshilfegesetz z 18.6.1980 r. Gesetz Über Rechtsberatung und ertretung für Bürger  mit geringem Einkommen (BGBl. I, s. 689) Bundesgesetz z 12.12.1985 r. betreffend die Besorgung gerichtlicher Gesäfte durch  Rechtspfleger (BGBI 1985, s. 560) Loi n° 91­647 du 10 juillet 1991 relative ŕ l‘aide juridique XI Wykaz aktów prawnych Kosntytucja Republiki Estonii z 28.6.1992 r., „Riigi Teataja” 1992 r. Nr 26, poz. 349,  Warszawa 2000 Rechtsanwaltsvergütungsgesetz z 5.5.2004 r. Gesetz über die ergütung der Rechtsanwäl­ tinnen und Rechtsanwälte (BGBl. I, s. 718, 788)  Bundesgesetzblatt Jahrgang 2004 Teil I r. Nr 21, 12.5.2004 r. Konstytucja Republiki Chorwacji z 22.12.1990 r., Warszawa 2007 XII Orzecznictwo A, Nr 11 A Nr 37 A, Nr 168 A. Europejski Trybunał Praw Człowieka Orzeczenie ETPCz z 17.1.1970 r., skarga Nr 2689/65, w sprawie Delcourt v. Belgia, seria  Wyrok ETPCz z 13.5.1980 r., skarga Nr 6694/74, w sprawie Artico v. Włochy, seria  Wyrok ETPCz z 19.12.1989 r., skarga Nr 9783/82, w sprawie Kamasinski v. Austria, seria  Orzeczenie ETPCz z 16.12.1992 r., skarga Nr 12964/87, w sprawie De Geouffre de la Pradelle Orzeczenie ETPCz z 16.12.1992 r., skarga Nr 12129/86, w sprawie Hennings v. Niemcy,  v. Francja, Seria A, Nr 253­B Seria A, Nr 251­A Services v. Francja, Lex Nr 79990 Torre v. Hiszpania, Legalis Wyrok ETPCz z 22.2.1994 r., skarga, Nr 13743/88, w sprawie Tripodi v. Włochy, Legalis Orzeczenie ETPCz z 23.10.1996 r., skarga Nr 21920/93, w sprawie Levages Prestations Orzeczenie ETPCz z 19.12.1997 r., skarga Nr 26737/95, w sprawie Brualla Gómez de la Wyrok ETPCz z 10.7.1998 r., skarga Nr 20390/92, w sprawie Tinnelly Sons Ltd. i inni oraz McElduff i inni v. Zjednoczone Królestwo, Legalis Orzeczenie ETPCz z 29.7.1998 r., skarga Nr 24767/94, w sprawie Omar v. Francja,  Orzeczenie ETPCz z 28.10.1998 r., skarga Nr 28090/95, w sprawie Perez de Rada Cavanilles v. Hiszpania, Legalis.  Wyrok ETPCz z 26.10.2000 r., skarga Nr 30210/96, w sprawie Kudła v. Polska, Legalis Wyrok ETPCz z 19.6.2001 r., skarga Nr 28249/95, w sprawie Kreuz v. Polska, Legalis Decyzja ETPCz z 16.10.2001 r., skarga Nr 52039/99, w sprawie Zmaliński v. Polska,  Wyrok ETPCz z 16.7.2002 r., skarga Nr 56547/00, w sprawie P., C. i S. v. Wielka Brytania,  Legalis Legalis Legalis Legalis Wyrok ETPCz z 26.7.2005 r., skarga Nr 39199/98, w sprawie Podbielski i PPU „Polpure” v. Polska, Legalis Wyrok ETPCz z 26.7.2005 r., skarga Nr 71731/01, w sprawie Kniat v. Polska, Legalis Wyrok ETPCz z 10.1.2006 r., skarga Nr 48140/99, w sprawie Teltronic CATV v. Polska,  Wyrok ETPCz z 27.6.2006 r., skarga Nr 12825/02, w sprawie Tabor v. Polska, Legalis Wyrok ETPCz z 13.3.2007 r., skarga Nr 77765/01, w sprawie Laskowska v. Polska, Legalis XIX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Prawo pomocy w postępowaniu sądowoadministracyjnym jako element realizacji prawa do sądu
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: