Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00315 005417 13861125 na godz. na dobę w sumie
Prawo pracy - podręczny zbiór przepisów - ebook/pdf
Prawo pracy - podręczny zbiór przepisów - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 978-8-3269-2853-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> pracy i ubezpieczeń społecznych
Porównaj ceny (książka, ebook (-22%), audiobook).

Książka to zbiór przepisów niezbędnych w codziennej pracy każdego specjalisty ds.: personalnych, kadr czy kadr i płac. Zawiera ujednolicony, aktualny na 4 marca 2014 r. Kodeks pracy, ustawę o zwolnieniach grupowych oraz ustawę o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy. Każda z nich poprzedzona jest wstępem z omówieniem najważniejszych zmian oraz najbardziej problematycznych kwestii pojawiających się przy interpretacji danych przepisów. Poza tym w książce znalazło się 8 rozporządzeń wykonawczych, m.in.: o prowadzeniu akt osobowych, świadectwie pracy, urlopowe oraz o zwolnieniach od pracy.


Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Przepisy z komentarzem PRAWO PRACY podręczny zbiór przepisów • Ujednolicony Kodeks pracy • Ustawa o zwolnieniach grupowych • Nowa ustawa antykryzysowa • Rozporządzenia wykonawcze P R A W O P R A C Y – z b i ó r p r z e p i s ó w ISBN 978-83-269-2853-6 Stan prawny: 4 marca 2014 r. U O B 2 9 UOB29_okladka.indd 1 3/14/2014 8:43:24 AM PRAWO PRACY PODRĘCZNY ZBIÓR PRZEPISÓW UOB29_Srodki.indd 1 UOB29_Srodki.indd 1 Podstawowy czarny Podstawowy czarny 3/12/2014 2:38:48 PM 3/12/2014 2:38:48 PM Prawo pracy. Podręczny zbiór przepisów Kierownik grupy wydawniczej: Agnieszka Konopacka-Kuramochi Wydawca: Agnieszka Gorczyca Redakcja: Emilia Wawrzyszczuk Korekta: Zespół Koordynator produkcji: Mariusz Jezierski Opracowanie grafi czne: Piotr Fedorczyk Druk: Drukarnia Miller Skład i łamanie: 6AN Studio 978–83-269–2853-6 Wiedza i Praktyka sp. z o.o. 03-918 Warszawa, ul. Łotewska 9a tel. 22 518 29 29, faks 22 617 60 10, e-mail: cok@wip.pl NIP: 526–19–92–256 Numer KRS: 0000098264 – Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Sąd Gospodarczy XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy Wysokość kapitału zakładowego: 200.000 zł © Copyright by Wiedza i Praktyka sp. z o.o. Warszawa 2014 Publikacja „Prawo pracy. Podręczny zbiór przepisów” jest chroniona prawem autorskim. Przedruk materiałów w niej opubliko- wanych – bez zgody wydawcy – jest zabroniony. Zakaz nie dotyczy cytowania publikacji z powołaniem się na źródło. Publikacja „Prawo pracy. Podręczny zbiór przepisów” została przygotowana z zachowaniem najwyższej staranności i wykorzystaniem wysokich kwalifi kacji, wiedzy oraz doświadczenia jej twórców. Zaproponowane w niej wskazówki, porady i interpretacje dotyczą sytuacji typowych. Ich zastosowanie w konkretnym przypadku może wymagać dodatkowych, pogłębionych konsultacji. Opubliko- wane rozwiązania nie mogą być traktowane jako ofi cjalne stanowisko organów i urzędów państwowych. W związku z powyższym autorzy, konsultanci oraz redakcja nie mogą ponosić odpowiedzialności prawnej za zastosowanie zawartych w publikacji „Prawo pracy. Podręczny zbiór przepisów” wskazówek, przykładów, informacji itp. do konkretnych przypadków. Więcej informacji: tel. 22 518 29 29 e-mail: cok@wip.pl UOB29_Srodki.indd 2 UOB29_Srodki.indd 2 Podstawowy czarny Podstawowy czarny 3/12/2014 2:39:05 PM 3/12/2014 2:39:05 PM Kodeks pracy Spis treści Spis treści WSTĘP ...................................................................................................................................................................7 Ustawa z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.) ...........10 Dział I. Przepisy ogólne .....................................................................................................................................10 Rozdział I. Przepisy wstępne .........................................................................................................................10 Rozdział II. Podstawowe zasady prawa pracy.............................................................................................11 Rozdział IIa. Równe traktowanie w zatrudnieniu ......................................................................................12 Rozdział IIb. Nadzór i kontrola przestrzegania prawa pracy ...................................................................14 Rozdział III ......................................................................................................................................................15 Dział II. Stosunek pracy .....................................................................................................................................15 Rozdział I. Przepisy ogólne ...........................................................................................................................15 Rozdział II. Umowa o pracę ..........................................................................................................................17 Oddział 1. Zawarcie umowy o pracę .......................................................................................................17 Oddział 2. Przepisy ogólne o rozwiązaniu umowy o pracę ..................................................................19 Oddział 3. Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem .............................................................19 Oddział 4. Uprawnienia pracownika w razie nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę .............................................................22 Oddział 5. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia ..............................................................23 Oddział 6. Uprawnienia pracownika w razie niezgodnego z prawem rozwiązania przez pracodawcę umowy o pracę bez wypowiedzenia ........................................................................24 Oddział 6a. Uprawnienia pracodawcy w razie nieuzasadnionego rozwiązania przez pracownika umowy o pracę bez wypowiedzenia ........................................................................25 Oddział 7. Wygaśnięcie umowy o pracę .................................................................................................25 Rozdział IIa. Warunki zatrudnienia pracowników skierowanych do pracy na terytorium rzeczypospolitej polskiej z państwa będącego członkiem unii europejskiej ..........................................26 Rozdział IIb. Zatrudnianie pracowników w formie telepracy ..................................................................27 Rozdział III. Stosunek pracy na podstawie powołania, wyboru, mianowania oraz spółdzielczej umowy o pracę................................................................................................................................................30 Oddział 1. Stosunek pracy na podstawie powołania .............................................................................30 Oddział 2. Stosunek pracy na podstawie wyboru ..................................................................................31 Oddział 3. Stosunek pracy na podstawie mianowania ..........................................................................32 Oddział 4. Stosunek pracy na podstawie spółdzielczej umowy o pracę .............................................32 Dział III. Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia ..................................................................................32 Rozdział I. Ustalanie wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń związanych z pracą ......................32 Rozdział Ia. Wynagrodzenie za pracę ..........................................................................................................34 Rozdział II. Ochrona wynagrodzenia za pracę...........................................................................................35 Rozdział III. Świadczenia przysługujące w okresie czasowej niezdolności do pracy ............................37 Rozdział IIIa. Odprawa rentowa lub emerytalna .......................................................................................37 Rozdział IV. Odprawa pośmiertna ...............................................................................................................38 Dział IV. Obowiązki pracodawcy i pracownika .............................................................................................38 Prawo pracy. Podręczny zbiór przepisów UOB29_Srodki.indd 3 UOB29_Srodki.indd 3 Podstawowy czarny Podstawowy czarny 3 3/12/2014 2:39:05 PM 3/12/2014 2:39:05 PM Kodeks pracy Spis treści Rozdział I. Obowiązki pracodawcy ..............................................................................................................38 Rozdział II. Obowiązki pracownika .............................................................................................................41 Rozdział IIa. Zakaz konkurencji...................................................................................................................41 Rozdział III. Kwalifi kacje zawodowe pracowników ..................................................................................41 Rozdział IV. Regulamin pracy ......................................................................................................................43 Rozdział V. Nagrody i wyróżnienia ..............................................................................................................44 Rozdział VI. Odpowiedzialność porządkowa pracowników ....................................................................44 Dział V. Odpowiedzialność materialna pracowników...................................................................................45 Rozdział I. Odpowiedzialność pracownika za szkodę wyrządzoną pracodawcy...................................45 Rozdział II. Odpowiedzialność za mienie powierzone pracownikowi ...................................................46 Dział VI. Czas pracy ...........................................................................................................................................47 Rozdział I. Przepisy ogólne ...........................................................................................................................47 Rozdział II. Normy i ogólny wymiar czasu pracy ......................................................................................47 Rozdział III. Okresy odpoczynku ................................................................................................................48 Rozdział IV. Systemy i rozkłady czasu pracy ..............................................................................................49 Rozdział V. Praca w godzinach nadliczbowych ..........................................................................................53 Rozdział VI. Praca w porze nocnej ..............................................................................................................55 Rozdział VII. Praca w niedziele i święta ......................................................................................................55 Dział VII. Urlopy pracownicze .........................................................................................................................57 Rozdział I. Urlopy wypoczynkowe...............................................................................................................57 Rozdział II. Urlopy bezpłatne .......................................................................................................................61 Dział VIII. Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem ............................................................61 Dział IX. Zatrudnianie młodocianych .............................................................................................................69 Rozdział I. Przepisy ogólne ...........................................................................................................................69 Rozdział II. Zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę w celu przygotowania zawodowego ............70 Rozdział III. Dokształcanie ...........................................................................................................................71 Rozdział IIIa. Zatrudnianie młodocianych w innym celu niż przygotowanie zawodowe ....................71 Rozdział IV. Szczególna ochrona zdrowia ...................................................................................................72 Rozdział V. Urlopy wypoczynkowe ..............................................................................................................72 Rozdział VI. Rzemieślnicze przygotowanie zawodowe .............................................................................73 Dział X. Bezpieczeństwo i higiena pracy .........................................................................................................73 Rozdział I. Podstawowe obowiązki pracodawcy ........................................................................................73 Rozdział II. Prawa i obowiązki pracownika ................................................................................................75 Rozdział III. Obiekty budowlane i pomieszczenia pracy ..........................................................................77 Rozdział IV. Maszyny i inne urządzenia techniczne ..................................................................................77 Rozdział V. Czynniki oraz procesy pracy stwarzające szczególne zagrożenie dla zdrowia lub życia ......78 Rozdział VI. Profi laktyczna ochrona zdrowia ............................................................................................80 Rozdział VII. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe ..........................................................................82 Rozdział VIII. Szkolenie ................................................................................................................................84 Rozdział IX. Środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze ...........................................85 Rozdział X. Służba bezpieczeństwa i higieny pracy ...................................................................................86 Rozdział XI. Konsultacje w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz komisja bezpieczeństwa i higieny pracy ....................................................................................................................87 4 UOB29_Srodki.indd 4 UOB29_Srodki.indd 4 Prawo pracy. Podręczny zbiór przepisów Podstawowy czarny Podstawowy czarny 3/12/2014 2:39:05 PM 3/12/2014 2:39:05 PM Kodeks pracy Spis treści Rozdział XII. Obowiązki organów sprawujących nadzór nad przedsiębiorstwami lub innymi jednostkami organizacyjnymi państwowymi albo samorządowymi ......................................................88 Rozdział XIII. Przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące wykonywania prac w różnych gałęziach pracy ............................................................................................................................88 Dział XI. Układy zbiorowe pracy .....................................................................................................................89 Rozdział I. Przepisy ogólne ...........................................................................................................................89 Rozdział II. Ponadzakładowy układ zbiorowy pracy.................................................................................93 Rozdział III. Zakładowy układ zbiorowy pracy .........................................................................................96 Dział XII. Rozpatrywanie sporów o roszczenia ze stosunku pracy ................................................................98 Rozdział I. Przepisy ogólne ...........................................................................................................................98 Rozdział II. Postępowanie pojednawcze .....................................................................................................98 Rozdział III. Sądy pracy ...............................................................................................................................100 Dział XIII. Odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko prawom pracownika .........................................................................................................................................100 Rozdział II (skreślony) .................................................................................................................................102 Dział XIV. Przedawnienie roszczeń ...............................................................................................................102 Dział XIVa (uchylony) ......................................................................................................................................103 Dział XV. Przepisy końcowe ............................................................................................................................103 WSTĘP ...............................................................................................................................................................108 Ustawa z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz.U. nr 90, poz. 844 ze zm.) ..................110 WSTĘP ...............................................................................................................................................................118 Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy (Dz.U. poz. 1291) ................120 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz.U. nr 62, poz. 286 ze zm.) ........................133 Rozdział 1. Dokumentowanie podjęcia pracy przez pracownika ..........................................................133 Rozdział 2. Prowadzenie akt osobowych i dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy .....................................................................................................................................134 Rozdział 3. Przepisy przejściowe i końcowe .............................................................................................136 Załącznik nr 1. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie ............................137 Załącznik nr 1a. Kwestionariusz osobowy dla pracownika ....................................................................138 Załącznik nr 2. Umowa o pracę ..................................................................................................................139 Załącznik nr 3. Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem* .....................................................140 Załącznik nr 4. Rozwiązanie umowy o pracę z zastosowaniem skróconego Załącznik nr 1. okresu wypowiedzenia* ...............................................................................................................................141 Załącznik nr 5. Wypowiedzenie warunków umowy o pracę* ................................................................142 Załącznik nr 6. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia ........................................................143 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (Dz.U. nr 60, poz. 281 ze zm.).........................................................................................................................144 Prawo pracy. Podręczny zbiór przepisów UOB29_Srodki.indd 5 UOB29_Srodki.indd 5 Podstawowy czarny Podstawowy czarny 5 3/12/2014 2:39:05 PM 3/12/2014 2:39:05 PM Spis treści Kodeks pracy Rozdział 1. Usprawiedliwianie nieobecności w pracy .............................................................................144 Rozdział 2. Zwolnienia od pracy ................................................................................................................145 Rozdział 3. Przepisy końcowe .....................................................................................................................147 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dz.U. nr 2, poz. 14 ze zm.) ........................................................148 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 19 września 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania urlopu wychowawczego (Dz.U. poz. 1139) .................................151 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz.U. poz. 167) ...........................................................................154 Rozdział 1. Przepisy ogólne ........................................................................................................................154 Rozdział 2. Podróż krajowa .........................................................................................................................155 Rozdział 3. Podróż zagraniczna ..................................................................................................................156 Rozdział 4. Przepisy końcowe .....................................................................................................................158 Załącznik. Wysokość diety za dobę podróży zagranicznej oraz limitu na nocleg w poszczególnych państwach .....................................................................................................................160 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 15 maja 1996 r. w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania (Dz.U. nr 60, poz. 282 ze zm.) Załącznik. Świadectwo pracy ......................................................................................................................163 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 14 listopada 2013 r. w sprawie dofi nansowania z Funduszu Pracy kosztów szkolenia pracowników objętych szczególnymi rozwiązaniami na rzecz ochrony miejsc pracy (Dz.U. poz. 1348) .............................................................169 Załącznik nr 1. Wniosek o dofi nansowanie z Funduszu Pracy kosztów szkolenia pracowników objętych szczególnymi rozwiązaniami na rzecz ochrony miejsc pracy.................................................171 Załącznik nr 2. Umowa o dofi nansowanie z Funduszu Pracy kosztów szkolenia pracowników objętych szczególnymi rozwiązaniami na rzecz ochrony miejsc pracy.................................................174 Załącznik nr 3. Informacja dla Marszałka Województwa dotycząca wykorzystania przeznaczonych na dofi nansowanie kosztów szkoleń pracowników objętych szczególnymi rozwiązaniami na rzecz ochrony miejsc pracy ..........................................................................................................................................178 Załącznik nr 4. Informacja dla ministra właściwego do spraw pracy dotycząca wykorzystania środków przeznaczonych na dofi nansowanie kosztów szkoleń pracowników objętych szczególnymi rozwiązaniami na rzecz ochrony miejsc pracy ................................................................179 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 14 listopada 2013 r. w sprawie przyznawania świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy (Dz.U. poz. 1349) ............................................180 Załącznik nr 1. Wniosek o przyznanie świadczeń ...................................................................................182 Załącznik nr 2. Umowa o wypłatę świadczeń...........................................................................................185 Załącznik nr 3. Wykaz pracowników uprawnionych do świadczeń wypłacanych z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych ...........................................................................................189 Załącznik nr 4. Informacja dla ministra właściwego do spraw pracy dotycząca wykorzystania środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.........................................................190 6 UOB29_Srodki.indd 6 UOB29_Srodki.indd 6 Prawo pracy. Podręczny zbiór przepisów Podstawowy czarny Podstawowy czarny 3/12/2014 2:39:06 PM 3/12/2014 2:39:06 PM Kodeks pracy Wstęp do Kodeksu pracy WSTĘP Ustawa Kodeks pracy to podstawowy akt normatywny regulujący kwestie związane z wy- konywaniem pracy w ramach stosunku pracy. Uchwalona w 1974 roku ustawa była wie- lokrotnie nowelizowana. Tylko w 2013 roku weszły w życie cztery ustawy nowelizują- ce Kodeks pracy. Na ich podstawie zmniejszono obowiązki rejestracyjne pracodawców, zwiększono uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem oraz uelastyczniono czas pracy. Z dniem 17 stycznia 2013 r. pracodawcy zostali zwolnieni z obowiązku zawiadamiania na piśmie właściwego okręgowego inspektora pracy i właściwego państwowego inspekto- ra sanitarnego o rozpoczęciu działalności lub zmianie miejsca, rodzaju i zakresu prowa- dzonej działalności. Dzięki zmianom, które obowiązują od 17 czerwca 2013 r., pracownicy rodzice dzieci urodzonych po 31 grudnia 2012 r. zyskali prawo do urlopu rodzicielskiego w wymiarze do 26 tygodni (bez względu na liczbę dzieci urodzonych przy jednym porodzie), za czas którego przysługuje zasiłek macierzyński. Urlop rodzicielski może być wykorzystany jed- norazowo lub w maksymalnie 3 częściach (przy czym każda z części musi obejmować co najmniej 8 tygodni). Dodatkowo pracownik korzystający z urlopu rodzicielskiego może łączyć go z pracą u swojego pracodawcy – w wymiarze nie wyższym niż 1/2 pełnego etatu. Pracodawca nie jest jednak związany wnioskiem pracownika w tej sprawie. Zgodnie z nowymi przepisami wniosek o urlop rodzicielski może być złożony: • przez pracownicę w terminie do 14 dni po porodzie – wówczas wniosek obejmuje wszyst- kie urlopy: macierzyński, dodatkowy macierzyński oraz rodzicielski, a zasiłek macierzyń- ski za okres tych urlopów wypłacany jest wysokości 80 podstawy wymiaru, • przez pracownika (zarówno matkę, jak i ojca dziecka) na co najmniej 14 dni przed rozpoczęciem korzystania z tego urlopu – w takim przypadku za okres urlopu macie- rzyńskiego i dodatkowego urlopu macierzyńskiego zasiłek macierzyński przysługuje w wysokości 100 podstawy wymiaru, a za okres urlopu rodzicielskiego – 60 podsta- wy wymiaru zasiłku. Ponadto na mocy ustawy z 28 maja 2013 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektó- rych innych ustaw: • zmieniony został wymiar urlopu macierzyńskiego do wykorzystania przed porodem. Wy- miar ten wynosi obecnie do 6 tygodni (w miejsce co najmniej 2 tygodni – przed zmianą), • wydłużono wymiar dodatkowego urlopu macierzyńskiego do 6 tygodni – w razie urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie, oraz 8 tygodni – w razie urodzenia dwójki lub więcej dzieci przy jednym porodzie (wymiar ten miał obowiązywać od 1 stycznia 2014 r.), • wprowadzono możliwość dzielenia dodatkowego urlopu macierzyńskiego – na maksy- malnie 2 części wykorzystywane bezpośrednio po sobie, • pracodawca ma możliwość nieuwzględnienia wniosku pracownika o łączenie dodat- kowego urlopu macierzyńskiego z pracą (w wymiarze nieprzekraczającym 1/2 etatu) – jeśli nie pozwala na to organizacja pracy lub rodzaj pracy wykonywanej przez pra- cownika, Prawo pracy. Podręczny zbiór przepisów UOB29_Srodki.indd 7 UOB29_Srodki.indd 7 Podstawowy czarny Podstawowy czarny 7 3/12/2014 2:39:06 PM 3/12/2014 2:39:06 PM Kodeks pracy Wstęp do Kodeksu pracy • pracownik może skorzystać z urlopu wychowawczego do ukończenia przez dziecko 5. roku życia. Dnia 23 sierpnia 2013 r. weszła w życie nowelizacja Kodeksu pracy wprowadzająca tzw. elastyczny czas pracy. Pod pojęciem tym kryją się takie rozwiązania, jak: • przedłużone, maksymalnie 12–miesięczne okresy rozliczeniowe, które można stosować w każdym systemie czasu pracy – pod warunkiem że jest to uzasadnione przyczynami obiektywnymi lub technicznymi dotyczącymi organizacji pracy, • ruchome rozkłady czasu pracy, przewidujące albo różne godziny rozpoczynania pracy w dniach, które zgodnie z tym rozkładem są dla pracowników dniami pracy, albo prze- dział czasu, w którym pracownik decyduje o godzinie rozpoczęcia pracy w dniu, który zgodnie z tym rozkładem jest dla pracownika dniem pracy, • uproszczony tryb wprowadzania przerywanego czasu pracy (przewidującego jedną, maksymalnie 5–godzinną przerwę w ciągu dnia pracy) – po zmianach może on być stosowany na mocy porozumienia z zakładową organizacją związkową, a jeżeli u dane- go pracodawcy nie działa zakładowa organizacja związkowa – w porozumieniu z przed- stawicielami pracowników wyłonionymi w trybie przyjętym u tego pracodawcy, • nowe zasady odpracowywania wyjść prywatnych pracowników w godzinach pracy, dzięki którym jeśli takie zwolnienie z części dnia pracy udzielane jest na pisemny wnio- sek pracownika, to jego odpracowanie nie stanowi pracy w godzinach nadliczbowych – także wtedy, gdy następuje w innym dniu niż ten, w którym pracownik skorzystał z takiego wyjścia, • obowiązkowe harmonogramy czasu pracy – w formie pisemnej lub elektronicznej, któ- re pracodawcy mogą tworzyć na okresy krótsze niż okres rozliczeniowy, ale obejmujące co najmniej 1 miesiąc; obowiązku tworzenia harmonogramów nie ma, jeśli rozkład cza- su pracy pracownika wynika z prawa pracy, obwieszczenia, o którym mowa w art. 150 § 1 Kodeksu pracy, albo z umowy o pracę pracodawca w porozumieniu z pracowni- kiem ustali czas niezbędny do wykonania powierzonych zadań, uwzględniając wymiar czasu pracy wynikający z norm określonych w art. 129 § 1 Kodeksu pracy – w takim przypadku rozkład czasu pracy ustala pracownik, na wniosek pracownika, stosuje się do niego systemy ruchomego czasu pracy, o których mowa w art. 1401 Kodeksu pracy, lub indywidualny rozkład czasu pracy. Natomiast 1 października 2013 r. zaczęły obowiązywać nowe zasady udzielania i wyko- rzystywania urlopów wychowawczych, które są wynikiem dostosowania polskich przepi- sów do norm unijnych. Zgodnie z nimi: • jeden miesiąc z pełnego 36–miesiecznego wymiaru urlopu wychowawczego jest za- rezerwowany wyłącznie dla każdego rodzica – prawa do tej części urlopu nie można przenieść na drugiego rodzica (nie dotyczy to przypadków, gdy drugi rodzic nie żyje, drugiemu rodzicowi nie przysługują prawa rodzicielskie, drugi rodzic został pozbawio- ny władzy rodzicielskiej albo władza ta uległa ograniczeniu lub zawieszeniu), • rodzice mogą dłużej przebywać razem na urlopie wychowawczym – okres ten został wydłużony do 4 miesięcy, • urlop może być podzielony nawet na 5 części (co ważne – przepisy nie określają mini- malnego wymiaru każdej części urlopu wychowawczego). 8 UOB29_Srodki.indd 8 UOB29_Srodki.indd 8 Prawo pracy. Podręczny zbiór przepisów Podstawowy czarny Podstawowy czarny 3/12/2014 2:39:06 PM 3/12/2014 2:39:06 PM Kodeks pracy Wstęp do Kodeksu pracy Z kolei 4 marca 2014 r. weszły w życie zmiany w dziale szóstym, dotyczącym czasu pracy. Ostatnia nowelizacja Kodeksu pracy rozszerzyła katalog prac dozwolonych w nie- dziele i święta. Dzięki niej w te dni dozwolone jest wykonywanie prac: a) polegających na świadczeniu usług z wykorzystaniem środków komunikacji elektro- nicznej w rozumieniu przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub urządzeń telekomunikacyjnych w rozumieniu przepisów prawa telekomunikacyjnego, odbieranych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli zgodnie z przepisami obowiązującymi odbiorcę usługi, obowiązują u niego odmienne kalendarze dni wolnych od pracy i świąt, a także b) zapewniających możliwość świadczenia usług, o których mowa powyżej. Za nowe prace dopuszczone do wykonywania w niedziele i święta pracownicy otrzy- mają rekompensatę na zasadach ogólnych – tj. w pierwszej kolejności dzień wolny (za pracę w niedzielę w terminie 6 dni przed lub po takim dniu, a najpóźniej do końca okresu rozliczeniowego, a za pracę w święto – do końca okresu rozliczeniowego). Jeśli udziele- nie innego dnia wolnego w tym terminie nie będzie możliwe, pracownikowi przysługuje 100 dodatek do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w tym dniu. Prawo pracy. Podręczny zbiór przepisów UOB29_Srodki.indd 9 UOB29_Srodki.indd 9 Podstawowy czarny Podstawowy czarny 9 3/12/2014 2:39:06 PM 3/12/2014 2:39:06 PM
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Prawo pracy - podręczny zbiór przepisów
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: