Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00829 014733 8840990 na godz. na dobę w sumie
Prawo pracy Wzory z objaśnieniami - ebook/pdf
Prawo pracy Wzory z objaśnieniami - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 594
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-0152-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Opracowanie zawiera 195 wzorów umów, regulaminów, porozumień, różnego rodzaju oświadczeń, układów pracy i innych pism skonstruowanych w ramach Kodeksu Pracy i aktów wykonawczych oraz innych przepisów prawa pracy.

W szczególności są to wzory obejmujące:

- wiadomości ogólne,
- nawiązanie, zmianę treści i rozwiązanie stosunku pracy,
- pozapracownicze formy świadczenia pracy,
- zakładowe prawo pracy,
- organizację i porządek w pracy, obowiązki stron stosunku pracy, w tym wynikające z rodzicielstwa,
- bezpieczeństwo i higienę pracy,- ochronę mienia pracodawcy i odpowiedzialność materialną pracowników,
- zatrudnienie młodocianych,
- choroby zawodowe,
- wypadki przy pracy,
- zwolnienia grupowe.

Dodatkowym atutem książki są objaśnienia zamieszczone pod każdym wzorem, ułatwiające ich właściwe zastosowanie oraz aktualne orzecznictwo sądowe.


Książki z serii Wzory Pism Becka to opracowania zawierające praktyczne wzory pism procesowych i umów. Autorzy omawiają te zagadnienia z wyczuciem potrzeb praktyki, przez co publikacje z tej serii stanowią profesjonalną pomoc dla radców prawnych i adwokatów, a także dla aplikantów i prawników w firmach.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

WZORY PISM BECKA Prawo pracy Polecamy nasze publikacje z tego zakresu: Pod red. Wojciecha Muszalskiego KODEKS PRACY. KOMENTARZ, wyd. 6 Du¿e Komentarze Becka Andrzej Marian Œwi¹tkowski KODEKS PRACY. KOMENTARZ, wyd. 2 Komentarze Kodeksowe Jerzy Wratny KODEKS PRACY. KOMENTARZ, wyd. 4 Komentarze Becka Andrzej Marian Œwi¹tkowski MIÊDZYNARODOWE PRAWO PRACY Studia Prawnicze Ludwik Florek, Tadeusz Zieliñski PRAWO PRACY, wyd. 9 Podrêczniki Prawnicze Krzysztof Walczak KODEKS PRACY. EDYCJA TRZECIA KodeksSystem Anna Portalska-Brzózka, Roman Portalski PRAWO PRACY PROCESOWE, wyd. 2 Wzory Pism Becka www.sklep.beck.pl Prawo pracy 195 wzorów pism z objaœnieniami Anna Portalska-Brzózka radca prawny Roman Portalski adwokat i radca prawny WYDAWNICTWO C. H. BECK WARSZAWA 2008 Autorami poszczególnych rozdzia³ów s¹: Anna Portalska-Brzózka: Cz. I – rozdzia³y 1, 3–4, Cz. II – rozdzia³y 1–12, 15–16 Roman Portalski: Cz. I – rozdzia³ 2, Cz. II – rozdzia³y 13–14, 17–18 Redakcja: Dagna Kordyasz © Wydawnictwo C. H. Beck 2008 Wydawnictwo C. H. Beck Sp. z o.o. ul. Gen. Zaj¹czka 9, 01–518 Warszawa Sk³ad i ³amanie: Kolonel Druk i oprawa: P.W.P. INTERDRUK, Warszawa ISBN 978-83-255-0152-5 Spis tre(cid:286)ci Wst(cid:266)p ................................................................................................ XIX Wykaz skrótów ................................................................................. XXIII Wykaz podstawowej literatury ......................................................... XXV Podstawowe wiadomo(cid:286)ci z zakresu prawa pracy Cz(cid:266)(cid:286)ć I. Rozdział 1. Charakterystyka materialnego prawa pracy i pod- stawowe zasady prawa pracy .................................................. Rozdział 2. (cid:295)ródła materialnego prawa pracy (przepisy Wspólnot Europejskich, przepisy krajowe) ............................ Rozdział 3. Podstawowe poj(cid:266)cia i definicje w materialnym prawie pracy; stosunek pracy, pracownik, pracodawca, nawi(cid:261)zanie stosunku pracy, umowa o prac(cid:266) a inna umowa cywilnoprawna oraz umowa o prac(cid:266) jako umowa pozorna .. Rozdział 4. Stosowanie prawa pracy (nadzór i kontrola przestrzegania prawa pracy, odpowiedzialno(cid:286)ć pracodawcy za wykroczenia, umowa o prac(cid:266) jako umowa pozorna, społeczna inspekcja pracy i pa(cid:276)stwowa inspekcja pracy, współdziałanie z pracownikami i ze zwi(cid:261)zkami zawodowymi, dochodzenie i przedawnienie roszcze(cid:276)) .......... Wzory w Kodeksie pracy i aktach wykonawczych Cz(cid:266)(cid:286)ć II. Rozdział 1. Nawi(cid:261)zanie i zmiana tre(cid:286)ci umowy o prac(cid:266) (art. 22–67 KP) .......................................................................... 1. Nawi(cid:261)zanie i zmiana tre(cid:286)ci umowy o prac(cid:266) ............................... Wst(cid:266)p .......................................................................................... 2. Kwestionariusz osobowy dla pracownika .................................. 3. Umowa przedwst(cid:266)pna o prac(cid:266) .................................................... 1 6 8 13 25 25 25 28 31 VI Spis tre(cid:286)ci (art. 25–29 KP) ........................................................................... 4. Umowa o prac(cid:266) (art. 25–29 KP) ................................................. 5. Umowa o prac(cid:266) na czas okre(cid:286)lony/na zast(cid:266)pstwo 6. Pismo pracodawcy potwierdzaj(cid:261)ce zawarcie umowy o prac(cid:266) (art. 29 § 2 KP) ........................................................................... 7. Informacja pracodawcy o warunkach pracy (art. 29 § 3 KP) ..... 8. O(cid:286)wiadczenie pracownika o zapoznaniu si(cid:266) z tre(cid:286)ci(cid:261) regulaminu (art. 1043 § 2 KP) .................................................... 9. Opis stanowiska pracy ................................................................. 10. Zakres czynno(cid:286)ci pracownika ..................................................... 11. Umowa o teleprac(cid:266) (art. 675 KP) ................................................ 12. Informacja pracodawcy o warunkach telepracy 13. Porozumienie z zakładow(cid:261) organizacj(cid:261) zwi(cid:261)zkow(cid:261)/regulamin (art. 29 § 3 KP w zw z art. 6710 KP) .......................................... w sprawie stosowania telepracy (art. 676 KP) ............................ 33 36 38 39 40 41 43 45 49 50 52 55 55 56 58 63 63 67 67 67 70 71 71 73 zgod(cid:261) stron (art. 30 § 1 pkt 1 KP) .............................................. za wzajemnym porozumieniem (art. 30 § 1 pkt 1 KP) ............... umowy o prac(cid:266) za wzajemnym porozumieniem stron (art. 30 § 1 pkt 1 KP) .................................................................. 14. Porozumienie o rozwi(cid:261)zaniu umowy o prac(cid:266) za wzajemn(cid:261) 15. Oferta pracownika o rozwi(cid:261)zanie umowy o prac(cid:266) 16. Odpowied(cid:296) pracodawcy na ofert(cid:266) pracownika rozwi(cid:261)zania 17. Porozumienie pracodawców o przej(cid:286)ciu pracownika 18. Wypowiedzenie warunków umowy o prac(cid:266) (wypowiedzenie 19. O(cid:286)wiadczenie pracownika o odmowie przyj(cid:266)cia nowych warunków pracy i płacy .............................................................. 20. Powierzenie pracownikowi innej pracy – przeniesienie do nowego pracodawcy .............................................................. zmieniaj(cid:261)ce – art. 42 KP) ............................................................ (art. 42 § 4 KP) ........................................................................... zgod(cid:261) stron (art. 30 § 1 pkt 1 KP) .............................................. Rozdział 2. Rozwi(cid:261)zanie i wyga(cid:286)ni(cid:266)cie umowy o prac(cid:266) (art. 22–67 KP) .......................................................................... Wst(cid:266)p ............................................................................................... 21. Porozumienie o rozwi(cid:261)zaniu umowy o prac(cid:266) za wzajemn(cid:261) 22. Oferta pracownika o rozwi(cid:261)zanie umowy o prac(cid:266) 23. Odpowied(cid:296) pracodawcy na ofert(cid:266) pracownika rozwi(cid:261)zania 24. Porozumienie pracodawców o przej(cid:286)ciu pracownika do nowego pracodawcy .............................................................. 25. Rozwi(cid:261)zanie umowy o prac(cid:266) za wypowiedzeniem (art. 32 KP) umowy o prac(cid:266) za wzajemnym porozumieniem stron (art. 30 § 1 pkt 1 KP) .................................................................. za wzajemnym porozumieniem (art. 30 § 1 pkt 1 KP) ............... Spis tre(cid:286)ci o przyczynie zamierzonego rozwi(cid:261)zania umowy o prac(cid:266) bez o udzielenie informacji, czy dany pracownik jest reprezentowany przez t(cid:266) organizacj(cid:266) .......................................... zamierzonemu wypowiedzeniu umowy o prac(cid:266) lub warunków pracy lub płacy skierowane do pracodawcy (art. 38 § 2 KP) ..... 26. Rozwi(cid:261)zanie umowy o prac(cid:266) z zastosowaniem skróconego okresu wypowiedzenia (art. 361 KP) .......................................... 27. Wypowiedzenie umowy o prac(cid:266) przez pracownika .................... 28. Pismo pracodawcy do zakładowej organizacji zwi(cid:261)zkowej 29. Zawiadomienie zakładowej organizacji zwi(cid:261)zkowej o zamiarze wypowiedzenia pracownikowi umowy o prac(cid:266) lub warunków pracy i płacy (art. 38 § 1 i 2 KP) .............................. 30. Zastrze(cid:298)enia zakładowej organizacji zwi(cid:261)zkowej przeciwko 31. Zawiadomienie zakładowej organizacji zwi(cid:261)zkowej wypowiedzenia (art. 52 § 3 i art. 53 § 4 KP) ............................. 32. Pismo pracodawcy o zamiarze rozwi(cid:261)zania umowy o prac(cid:266) 33. Cofni(cid:266)cie wypowiedzenia umowy o prac(cid:266) przez pracodawc(cid:266) 34. Rozwi(cid:261)zanie umowy o prac(cid:266) bez wypowiedzenia 35. Odmowa pracodawcy dotycz(cid:261)ca zatrudnienia pracownika 36. Rozwi(cid:261)zanie umowy o prac(cid:266) przez pracownika 37. Rozwi(cid:261)zanie umowy o prac(cid:266) bez wypowiedzenia przez 38. Pismo pracodawcy zawiadamiaj(cid:261)ce pracownika o wyga(cid:286)ni(cid:266)ciu z działaczem zwi(cid:261)zku zawodowego (art. 52 i 53 KP oraz art. 32 ustawy o zwi(cid:261)zkach zawodowych) .................................. lub przez pracownika .................................................................. przez pracodawc(cid:266) (art. 52 i 53 KP) ............................................. po jego przywróceniu do pracy (art. 48 KP) ............................... bez wypowiedzenia (art. 55 KP) ................................................. VII 78 79 80 81 83 84 85 87 88 97 98 pracownika za uprzedzeniem (art. 48 § 2, art. 57 § 4, art. 231 § 4 oraz art. 48 § 2 w zw. z art. 66 KP) ........................ 101 umowy o prac(cid:266) (art. 63, 632, 66, 67 KP) .................................... 104 Rozdział 3. Stosunek pracy nawi(cid:261)zany na podstawie: powołania, mianowania, wyboru, spółdzielczej umowy o prac(cid:266) i umowy o prac(cid:266) nakładcz(cid:261) (art. 68–77 KP i przepisy szczególne) ...... 110 Wst(cid:266)p ................................................................................................ 110 39. Powołanie pracownika do pracy (art. 68 KP i nast.) .................. 110 40. Zarz(cid:261)dzenie ........ (oznaczenie pracodawcy) w sprawie regulaminu konkursu i powołania komisji konkursowej na stanowisko ....... w ....... ......................................................... 113 41. Odwołanie z pracy pracownika powołanego – równoznaczne 42. Odwołanie z pracy pracownika powołanego – równoznaczne z rozwi(cid:261)zaniem stosunku pracy bez wypowiedzenia (art. 70 § 3 KP) ........................................................................... 118 z wypowiedzeniem stosunku pracy (art. 70 § 2 KP) .................. 116 VIII Spis tre(cid:286)ci 43. Wypowiedzenie przez pracownika umowy o prac(cid:266) z uwagi na powołanie na inne stanowisko (683 KP) ................................. 119 44. Nawi(cid:261)zanie stosunku pracy na podstawie wyboru (art. 73 KP).. 120 45. Zgłoszenie powrotu pracownika do pracy u poprzedniego pracodawcy z powodu wyga(cid:286)ni(cid:266)cia mandatu (art. 74 KP) ......... 122 46. Mianowanie pracownika ............................................................. 123 47. Spółdzielcza umowa o prac(cid:266) ....................................................... 124 48. Umowa o prac(cid:266) nakładcz(cid:261) (chałupnicz(cid:261)) .................................... 128 (art. 44 ustawy o działalno(cid:286)ci po(cid:298)ytku publicznego i wolontariacie) ........................................................................... 137 Rozdział 4. Pozapracownicze formy (cid:286)wiadczenia pracy ............. 135 Wst(cid:266)p ................................................................................................ 135 49. Porozumienie o współpracy zawarte z wolontariuszem 50. Umowa o (cid:286)wiadczenie usług w gospodarstwie domowym – umowa aktywizacyjna – wzór zgodnie z art. 61d ustawy z 20.4.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. Nr 99, poz. 1001 ze zm.) (wzór udost(cid:266)pniany przez powiatowy urz(cid:261)d pracy) .................................................... 141 51. Kontrakt mened(cid:298)erski ................................................................. 144 Rozdział 5. Pracownicy tymczasowi (ustawa z 9.7.2003 r. o pracownikach tymczasowych, Dz.U. Nr 166, poz. 1608 ze zm.) ........................................................................ 149 Wst(cid:266)p ................................................................................................ 149 52. O(cid:286)wiadczenie pracodawcy u(cid:298)ytkownika o spełnianiu warunków okre(cid:286)lonych w art. 3 ustawy o pracy tymczasowej ... 150 53. Umowa o współpracy pomi(cid:266)dzy pracodawc(cid:261) u(cid:298)ytkownikiem a agencj(cid:261) pracy tymczasowej. ..................................................... 151 54. Uzgodnienia pomi(cid:266)dzy pracodawc(cid:261) u(cid:298)ytkownikiem a agencj(cid:261) pracy tymczasowej poprzedzaj(cid:261)ce zawarcie umowy o prac(cid:266) przez agencj(cid:266) z pracownikiem tymczasowym ............................ 156 55. Umowa o prac(cid:266) tymczasow(cid:261) ....................................................... 159 Rozdział 6. Wynagrodzenie za prac(cid:266) i (cid:286)wiadczenia (art. 771–93 KP) ......................................................................... 163 Wst(cid:266)p ................................................................................................ 163 56. Pismo pracodawcy do pracownika o zmianie wysoko(cid:286)ci wynagrodzenia (awans pieni(cid:266)(cid:298)ny) .............................................. 165 57. O(cid:286)wiadczenie pracownika zawieraj(cid:261)ce zgod(cid:266) na potr(cid:261)canie 58. Pismo pracodawcy o wynagrodzeniu pracownika za czas dodatkowych nale(cid:298)no(cid:286)ci z jego wynagrodzenia za prac(cid:266) (art. 91 KP) .................................................................................. 166 przestoju (art. 81 KP) .................................................................. 168 Spis tre(cid:286)ci IX (art. 81 § 3 KP) ............................................................................ 169 59. Powierzenie pracownikowi innej pracy na czas przestoju 60. Powiadomienie pracownika przez pracodawc(cid:266) o odmowie wypłaty wynagrodzenia za wadliw(cid:261) prac(cid:266) (art. 82 KP) .............. 170 61. Ogłoszenie pracodawcy o zmianie norm pracy (art. 83 KP) ...... 171 62. Pismo pracodawcy o przyznaniu pracownikowi odprawy 63. Pismo pracodawcy o przyznaniu rodzinie pracownika odprawy po(cid:286)miertnej (art. 93 KP) ............................................... 172 rentowej lub emerytalnej (art. 92¹ KP) ....................................... 172 Rozdział 7. Organizacja i porz(cid:261)dek w pracy (art. 105–113 KP i przepisy szczególne) ................................................................ 174 Wst(cid:266)p ................................................................................................ 174 64. Pismo pracodawcy o przyznaniu pracownikowi nagrody 65. Wezwanie pracownika do zło(cid:298)enia wyja(cid:286)nie(cid:276) w sprawie i wyró(cid:298)nienia (art. 105 KP) ......................................................... 174 naruszenia obowi(cid:261)zków pracowniczych (art. 109 § 2 KP) ......... 175 66. Pismo pracodawcy o wymierzeniu pracownikowi kary porz(cid:261)dkowej (art. 108–111 KP)................................................... 176 67. Sprzeciw pracownika od wymierzonej kary porz(cid:261)dkowej (art. 112 KP) ................................................................................ 177 68. Pismo pracodawcy o rozpoznaniu sprzeciwu pracownika (art. 112 KP) ................................................................................ 178 69. Usprawiedliwianie nieobecno(cid:286)ci w pracy i udzielanie zwolnie(cid:276) pracownikom od pracy ................................................................ 186 Rozdział 8. Obowi(cid:261)zki i prawa pracodawcy oraz pracownika (art. 94–103 KP) ....................................................................... 190 Wst(cid:266)p ................................................................................................ 190 70. Zarz(cid:261)dzenie w sprawie wewn(cid:266)trznej regulacji antymobbingowej i powołania rzecznika ds. antymobbingu (art. 943 KP) ................................................................................. 192 71. (cid:285)wiadectwo pracy – zał(cid:261)cznik do rozporz(cid:261)dzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 15.5.1996 r. w sprawie szczegółowej tre(cid:286)ci (cid:286)wiadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania, Dz.U. Nr 60, poz. 282 ze zm. .. 198 72. Wniosek pracownika o sprostowanie (cid:286)wiadectwa pracy (art. 97 § 2 KP) ............................................................................ 207 73. Zawiadomienie pracownika o załatwieniu przez pracodawc(cid:266) jego wniosku o sprostowanie (cid:286)wiadectwa pracy (art. 97 § 2¹ KP) 208 74. Wniosek pracodawcy o zwrot (cid:286)wiadectwa pracy (art. 97 § 3 KP) 209 75. Za(cid:286)wiadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu pracownika ..... 210 76. Umowa o zakazie konkurencji w czasie trwania stosunku pracy (art. 1011 i 1013 KP) .......................................................... 211 X Spis tre(cid:286)ci 77. Umowa o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy (1012 i 1013 KP) ................................................................................... 214 78. Umowa pracodawcy z pracownikiem o skierowanie na nauk(cid:266) w formach szkolnych (art. 103 KP) ............................................ 217 79. Umowa pracodawcy z pracownikiem o skierowanie na kształcenie w formach pozaszkolnych (art. 103 KP) ............ 222 Rozdział 9. Odpowiedzialno(cid:286)ć materialna pracowników (art. 114–127 KP) ...................................................................... 225 Wst(cid:266)p ................................................................................................ 225 80. Umowa o odpowiedzialno(cid:286)ci materialnej za powierzone mienie (art. 124 KP) i rozporz(cid:261)dzenie Rady Ministrów z 4.10.1974 r. w sprawie wspólnej odpowiedzialno(cid:286)ci materialnej pracowników za powierzone mienie ........................................... 227 81. Pismo pracodawcy do pracownika o powierzeniu mienia bez obowi(cid:261)zku wyliczenia ................................................................. 230 82. Umowa o wspólnej odpowiedzialno(cid:286)ci materialnej za powierzone mienie (art. 125 KP) i rozporz(cid:261)dzenie Rady Ministrów z 4.10.1974 r. w sprawie wspólnej odpowiedzialno(cid:286)ci materialnej pracowników za powierzone mienie, tekst jedn. Dz.U. z 1996 r. Nr 143, poz. 663................................ 232 83. Zgoda pracownika wspólnie odpowiedzialnego materialnie na wykonywanie pracy w miejscu powierzenia mienia przez innych pracowników materialnie nieodpowiedzialnych (§ 4 rozporz(cid:261)dzenia Rady Ministrów z 4.10.1974 r. w sprawie wspólnej odpowiedzialno(cid:286)ci materialnej pracowników za powierzone mienie, tekst jedn. Dz.U. z 1996 r. Nr 143, poz. 663) 237 84. Wypowiedzenie przez pracownika umowy o wspólnej odpowiedzialno(cid:286)ci materialnej (§ 10 rozporz(cid:261)dzenia Rady Ministrów z 4.10.1974 r. w sprawie wspólnej odpowiedzialno(cid:286)ci materialnej pracowników za powierzone mienie) ....................... 238 85. Odst(cid:261)pienie pracownika od umowy o wspólnej odpowiedzialno(cid:286)ci materialnej (§ 11 ust. 1 rozporz(cid:261)dzenia Rady Ministrów z 4.10.1974 r. w sprawie wspólnej odpowiedzialno(cid:286)ci materialnej pracowników za powierzone mienie) .......................... 239 86. Odst(cid:261)pienie pracodawcy od umowy o wspólnej odpowiedzialno(cid:286)ci materialnej (§ 11 ust. 2 rozporz(cid:261)dzenia Rady Ministrów z 4.10.1974 r. w sprawie wspólnej odpowiedzialno(cid:286)ci materialnej pracowników za powierzone mienie). .......................... 240 87. Wniosek pracownika wspólnie odpowiedzialnego materialnie o przeprowadzenie inwentaryzacji (§ 16 rozporz(cid:261)dzenia Rady Ministrów z 4.10.1974 r. w sprawie wspólnej odpowiedzialno(cid:286)ci materialnej pracowników za powierzone mienie) .......................... 241 Spis tre(cid:286)ci XI 88. Odst(cid:261)pienie pracownika od umowy o wspólnej odpowiedzialno(cid:286)ci materialnej z powodu nieprzeprowadzenia inwentaryzacji (§ 16 ust. 2 rozporz(cid:261)dzenia Rady Ministrów z 4.10.1974 r. w sprawie wspólnej odpowiedzialno(cid:286)ci materialnej pracowników za powierzone mienie, tekst jedn. Dz.U. z 1996 r. Nr 143, poz. 663) .............................. 242 89. Cofni(cid:266)cie zgody pracownika wspólnie odpowiedzialnego materialnie na wykonywanie pracy w miejscu powierzenia mienia przez innych pracowników materialnie nieodpowiedzialnych (§ 17 rozporz(cid:261)dzenia Rady Ministrów z 4.10.1974 r. w sprawie wspólnej odpowiedzialno(cid:286)ci materialnej pracowników za powierzone mienie) ...................... 243 90. Odst(cid:261)pienie pracownika od umowy o wspólnej odpowiedzialno(cid:286)ci materialnej z innych przyczyn (§ 17 rozporz(cid:261)dzenia Rady Ministrów z 4.10.1974 r. w sprawie wspólnej odpowiedzialno(cid:286)ci materialnej pracowników za powierzone mienie) ................................................................ 243 91. Wskazanie przez pracownika innej osoby zast(cid:266)puj(cid:261)cej przy inwentaryzacji (§ 22 ust. 2 rozporz(cid:261)dzenia Rady Ministrów z 4.10.1974 r. w sprawie wspólnej odpowiedzialno(cid:286)ci materialnej pracowników za powierzone mienie) ....................... 244 92. Ugoda pozas(cid:261)dowa zawarta pomi(cid:266)dzy pracownikiem a pracodawc(cid:261) o naprawienie szkody (art. 121 KP) ..................... 245 Rozdział 10. Pracownicze urlopy wypoczynkowe (art. 152–173 KP) ....................................................................... 247 Wst(cid:266)p ................................................................................................ 247 93. Plan urlopów wypoczynkowych w zakładzie pracy w roku (art. 163 KP) ................................................................................ 249 94. Wniosek pracownicy o udzielenie urlopu wypoczynkowego bezpo(cid:286)rednio po urlopie macierzy(cid:276)skim (art. 163 § 3 KP). ........ 250 95. Wniosek pracownika o udzielenie urlopu wypoczynkowego (art. 161 KP) ............................................................................... 250 96. Wniosek pracownika o podział urlopu wypoczynkowego na cz(cid:266)(cid:286)ci (art. 162 KP) ................................................................ 253 97. Wniosek pracownika o udzielenie urlopu na (cid:298)(cid:261)danie (art. 1672 KP) ............................................................................... 254 98. Wniosek pracownika o przesuni(cid:266)cie urlopu wypoczynkowego (art. 164 § 2 KP) .......................................................................... 255 99. Pismo pracodawcy o przesuni(cid:266)ciu terminu urlopu wypoczynkowego pracownika (art. 164 § 2 i art. 165 KP) ...... 256 100. Odwołanie pracownika z urlopu wypoczynkowego (art. 167 KP) .............................................................................. 257 XII Spis tre(cid:286)ci 101. Wniosek pracownika o zwrot kosztów w zwi(cid:261)zku z odwołaniem z urlopu (art. 167 § 2 KP) ................................. 258 102. Skierowanie pracownika przez pracodawc(cid:266) na urlop wypoczynkowy w okresie wypowiedzenia (art. 167¹ KP) ....... 258 103. Wniosek pracownika o wykorzystanie urlopu w naturze (art. 171 § 3 KP) ....................................................................... 259 104. Wniosek pracownika o udzielenie urlopu bezpłatnego (art. 174 KP) ............................................................................. 260 105. Udzielenie urlopu bezpłatnego przez pracodawc(cid:266) (art. 174 KP) ............................................................................. 260 106. Udzielenie urlopu bezpłatnego pracownikowi w celu wykonywania pracy u innego pracodawcy (art. 1741 KP). ....... 261 107. Karta urlopu wypoczynkowego ................................................ 262 108. Porozumienie pracodawców o udzieleniu pracownikowi urlopu bezpłatnego (art. 1741 KP) ............................................ 262 Rozdział 11. Uprawnienia pracowników zwi(cid:261)zane z rodzicielstwem, w tym szczególna ochrona kobiet i pracowników (art. 176–189¹ KP) ........................................... 264 Wst(cid:266)p ................................................................................................ 264 109. Wniosek pracodawcy do zakładowej organizacji zwi(cid:261)zkowej o zamiarze rozwi(cid:261)zania bez wypowiedzenia umowy o prac(cid:266) z kobiet(cid:261) b(cid:266)d(cid:261)c(cid:261) w ci(cid:261)(cid:298)y lub osob(cid:261) na urlopie macierzy(cid:276)skim (art. 177 § 1 KP) ....................................................................... 266 110. Pismo pracodawcy do zakładowej organizacji zwi(cid:261)zkowej w celu ustalenia terminu rozwi(cid:261)zania umowy o prac(cid:266) z pracownic(cid:261)/pracownikiem w okresie ci(cid:261)(cid:298)y lub urlopu macierzy(cid:276)skiego (art. 177 § 4 KP). .......................................... 268 111. O(cid:286)wiadczenie pracownicy w ci(cid:261)(cid:298)y w trybie art. 178 § 1 KP ... 269 112. O(cid:286)wiadczenie pracownika w trybie art. 178 § 2 KP ................. 269 113. Powierzenie pracownicy innej pracy – przeniesienie – zwolnienie od obowi(cid:261)zku (cid:286)wiadczenia pracy (art. 179 KP) . 270 114. Udzielenie urlopu macierzy(cid:276)skiego (art. 180–1831 KP) .......... 271 115. O(cid:286)wiadczenie pracownicy o rezygnacji z cz(cid:266)(cid:286)ci urlopu macierzy(cid:276)skiego (art. 180 § 5 KP) ........................................... 273 116. Wniosek pracownika-ojca wychowuj(cid:261)cego dziecko w sprawie udzielenia urlopu macierzy(cid:276)skiego (art. 180 § 5 i 6 KP) ......... 274 117. Udzielenie pracownicy przerwy na karmienie dziecka (art. 187 KP) ............................................................................. 275 118. Wniosek pracownika/pracownicy o udzielenie zwolnienia na opiek(cid:266) nad dzieckiem w wieku do 14 lat (art. 188 KP) ....... 276 119. Udzielenie pracownikowi/pracownicy zwolnienia od pracy w zwi(cid:261)zku z wychowaniem dziecka do 14 lat (art. 188 KP).... 277 Spis tre(cid:286)ci XIII 120. Wniosek pracownika do pracodawcy o udzielenie urlopu wychowawczego (art. 186 KP) ................................................. 277 121. Udzielenie urlopu wychowawczego przez pracodawc(cid:266) (art. 186 KP) .............................................................................. 279 122. Wezwanie pracownika przebywaj(cid:261)cego na urlopie wychowawczym do podj(cid:266)cia pracy (art. 1862 KP) ................... 280 123. Zawiadomienie pracodawcy przez pracownika o rezygnacji z urlopu wychowawczego (art. 186³ KP) ................................. 281 124. Wniosek pracownika do pracodawcy o obni(cid:298)enie wymiaru czasu pracy (art. 1867 KP) ........................................................ 281 Rozdział 12. Zatrudnianie pracowników młodocianych (art. 190–206 KP i przepisy wykonawcze i szczególne) .......... 282 Wst(cid:266)p ................................................................................................ 282 125. Umowa o prac(cid:266) w celu odbycia nauki zawodu (art. 194 i 195 KP) .................................................................... 283 126. Umowa o prac(cid:266) z pracownikiem młodocianym w celu odbycia przyuczenia do wykonywania okre(cid:286)lonej pracy (art. 194 i 195 KP) .................................................................... 286 127. Wypowiedzenie umowy o prac(cid:266) pracownikowi młodocianemu (art. 196 KP) ..................................................... 288 128. Udzielenie urlopu wypoczynkowego pracownikowi młodocianemu (art. 205 KP) ..................................................... 289 129. Udzielenie urlopu bezpłatnego pracownikowi młodocianemu (art. 205 § 4 KP) ....................................................................... 290 130. Umowa o prac(cid:266) z pracownikiem młodocianym przy lekkich pracach sezonowych i dorywczych (art. 2001 KP) .................. 291 Rozdział 13. Bezpiecze(cid:276)stwo i higiena pracy (art. 207–23715 i przepisy wykonawcze i szczególne) ....................................... 293 Wst(cid:266)p ................................................................................................ 293 131. Instrukcja zakładowa o przestrzeganiu wymogów BHP (przykładowa), wyst(cid:266)puj(cid:261) tu nawi(cid:261)zania do zasad BHP powoływanych w Kodeksie pracy oraz niektórych przepisów wykonawczych, stosowanych w zakładach pracy ................... 306 132. Karta zgłoszenia pracodawcy lub zmiany cech obj(cid:266)tych zgłoszeniem ............................................................................... 309 133. O(cid:286)wiadczenie pracownika o przeszkoleniu w zakresie BHP i ochrony ppo(cid:298). ......................................................................... 316 134. Karta szkolenia wst(cid:266)pnego w zakresie BHP ............................ 318 135. Kartoteka kontroli szkolenia pracownika w zakresie BHP ....... 319 136. Okresowa kontrola znajomo(cid:286)ci przepisów i instrukcji ............. 320 XIV Spis tre(cid:286)ci 137. Zawiadomienie przeło(cid:298)onego przez pracownika o powstrzymaniu si(cid:266) od wykonywania pracy wskutek wyst(cid:266)puj(cid:261)cych zagro(cid:298)e(cid:276) (art. 210 KP) ..................................... 321 138. Zawiadomienie przeło(cid:298)onego przez pracownika o jego oddaleniu si(cid:266) z miejsca zagro(cid:298)enia w pracy (art. 210 § 2 KP) . 322 139. Zawiadomienie przeło(cid:298)onego o powstrzymaniu si(cid:266) pracownika od wykonywania pracy wymagaj(cid:261)cej szczególnej sprawno(cid:286)ci (art. 210 § 4 KP) .................................................... 323 140. Skierowanie pracownika na wst(cid:266)pne badania lekarskie (art. 229 § 1 KP) ....................................................................... 324 141. Skierowanie pracownika na okresowe badania lekarskie (art. 229 KP) ............................................................................. 325 142. Porozumienie o współpracy pracodawców, których pracownicy wykonuj(cid:261) prac(cid:266) w tym samym miejscu (zakładzie pracy) w sprawie zapewnienia im warunków bezpiecznej i higienicznej pracy (art. 208 KP) .............................. 326 143. Zarz(cid:261)dzenie pracodawcy o powołaniu zakładowej komisji BHP (art. 237 KP) ..................................................................... 327 144. Informacja pracodawcy o ryzyku zawodowym zwi(cid:261)zanym z prac(cid:261) w zakładzie (art. 226 KP) ................................................. 329 145. Zarz(cid:261)dzenie (przykładowe) o stosowaniu w zakładzie (cid:286)rodków ochrony indywidualnej osobistej oraz odzie(cid:298)y i obuwia roboczego ................................................................................. 330 146. Działalno(cid:286)ć Społecznej Inspekcji Pracy w zakładach pracy .... 335 147. Informacja o szkodliwych dla zdrowia czynnikach biologicznych, substancjach, preparatach i czynnikach lub procesach technologicznych o oddziaływaniu rakotwórczym lub mutagennym (pochodnym) ........................ 340 148. Informacja o substancjach, preparatach, czynnikach lub procesach technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym (pochodnym) ................................................. 343 Rozdział 14. Ochrona mienia zakładu pracy i pracowników przed po(cid:298)arami, kl(cid:266)skami (cid:298)ywiołowymi i innymi miejscowymi zagro(cid:298)eniami ...................................................... 350 Wst(cid:266)p ................................................................................................ 350 149. Zakładowa instrukcja bezpiecze(cid:276)stwa po(cid:298)arowego (ramowa) . 353 150. Instrukcja post(cid:266)powania w przypadku powstania po(cid:298)aru stosowana i wywieszana w zakładach pracy (zawiera uko(cid:286)ny czerwony pasek) ........................................................................ 357 Rozdział 15. Wypadki przy pracy (art. 234–237¹ KP oraz ustawa z 30.10.2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, Dz.U. Nr 199, poz. 1673 ze zm.) ................................................ 359 Spis tre(cid:286)ci XV Wst(cid:266)p ................................................................................................ 359 151. Zawiadomienie pracodawcy przez pracownika o wypadku w pracy/w drodze do pracy – art. 211 pkt 6 KP (§ 1 rozporz(cid:261)dzenia Rady Ministrów z 28.7.1998 r. w sprawie ustalania okoliczno(cid:286)ci i przyczyn wypadków przy pracy oraz sposobu ich dokumentowania, a tak(cid:298)e zakresu informacji zamieszczanych w rejestrze wypadków przy pracy, Dz.U. Nr 115, poz. 744 ze zm.) .............................. 363 152. Doniesienie o kwalifikowanym wypadku przy pracy (art. 234 § 2 KP) ....................................................................... 364 153. Protokół ustalenia okoliczno(cid:286)ci i przyczyn wypadku przy pracy (rozporz(cid:261)dzenie Ministra Gospodarki i Pracy z 16.9.2004 r. w sprawie wzoru protokołu ustalenia okoliczno(cid:286)ci i przyczyn wypadku przy pracy, Dz.U. Nr 227, poz. 2298) ................................................................................ 366 154. Protokół przesłuchania (cid:286)wiadka lub poszkodowanego w post(cid:266)powaniu powypadkowym (rozporz(cid:261)dzenie Ministra Gospodarki i Pracy z 16.9.2004 r. w sprawie wzoru protokołu ustalenia okoliczno(cid:286)ci i przyczyn wypadku przy pracy, Dz.U. Nr 227, poz. 2298) .......................................................... 370 155. Karta wypadku (rozporz(cid:261)dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 19.12.2002 r. w sprawie trybu uznawania zdarzenia powstałego w okresie ubezpieczenia wypadkowego za wypadek przy pracy, kwalifikacji prawnej zdarzenia, wzoru karty wypadku i terminu jej sporz(cid:261)dzenia) .................... 371 156. Statystyczna karta wypadku przy pracy (rozporz(cid:261)dzenie Ministra Gospodarki i Pracy z 8.12.2004 r. w sprawie statystycznej karty wypadku przy pracy) .................................. 373 157. Rejestr wypadków przy pracy (art. 234 § 3 KP) ...................... 374 Rozdział 16. Choroby zawodowe (art. 235–237¹ KP) .................. 375 Wst(cid:266)p ................................................................................................ 375 158. Wykaz chorób zawodowych (zał(cid:261)cznik do rozporz(cid:261)dzenia Rady Ministrów z 30.7.2002 r. w sprawie wykazu chorób zawodowych, szczegółowych zasad post(cid:266)powania w sprawach zgłaszania podejrzenia, rozpoznawania i stwierdzania chorób zawodowych oraz podmiotów wła(cid:286)ciwych w tych sprawach) ................................................. 376 159. Rejestr podejrze(cid:276) o choroby zawodowe i stwierdzonych chorób zawodowych oraz ich skutków (art. 235 § 4 KP)......... 382 160. Zgłoszenie podejrzenia choroby zawodowej (zał(cid:261)cznik Nr 1 do rozporz(cid:261)dzenia Ministra Zdrowia z 1.8.2002 r. w sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób) .............................................................................. 382 XVI Spis tre(cid:286)ci 161. Skierowanie na badania w celu rozpoznania choroby zawodowej (zał(cid:261)cznik Nr 2 do rozporz(cid:261)dzenia Ministra Zdrowia z 1.8.2002 r. w sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób) ........................... 384 162. Skierowanie na badania w celu rozpoznania choroby zawodowej (zał(cid:261)cznik Nr 3 do rozporz(cid:261)dzenia Ministra Zdrowia z 1.8.2002 r. w sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób) ........................... 386 163. Karta oceny nara(cid:298)enia zawodowego w zwi(cid:261)zku z podejrzeniem choroby zawodowej (zał(cid:261)cznik Nr 4 do rozporz(cid:261)dzenia Ministra Zdrowia z 1.8.2002 r. w sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób) .............................................................................. 387 164. Orzeczenie lekarskie Nr ........ o rozpoznaniu choroby zawodowej (zał(cid:261)cznik Nr 5 do rozporz(cid:261)dzenia Ministra Zdrowia z 1.8.2002 r. w sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób) ........................... 391 165. Orzeczenie lekarskie Nr ......... o braku podstaw do rozpozna- nia choroby zawodowej(zał(cid:261)cznik Nr 6 do rozporz(cid:261)dzenia Ministra Zdrowia z 1.8.2002 r. w sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób) . 394 166. DECYZJA NR ...... o stwierdzeniu choroby zawodowej (zał(cid:261)cznik Nr 7 do rozporz(cid:261)dzenia Ministra Zdrowia z 1.8.2002 r. w sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób) ....................................... 396 167. DECYZJA NR .......... o braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej (zał(cid:261)cznik Nr 8 do rozporz(cid:261)dzenia Ministra Zdrowia z 1.8.2002 r. w sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób) . 398 168. Karta stwierdzenia choroby zawodowej (zał(cid:261)cznik Nr 9 do rozporz(cid:261)dzenia Ministra Zdrowia z 1.8.2002 r. w sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób) .............................................................................. 400 169. Zawiadomienie o skutkach choroby zawodowej (zał(cid:261)cznik Nr 10 do rozporz(cid:261)dzenia Ministra Zdrowia z 1.8.2002 r. w sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób) ............................................................. 402 Rozdział 17. Zwolnienia grupowe pracowników ......................... 405 Wst(cid:266)p ................................................................................................ 405 170. Zawiadomienie zwi(cid:261)zków zawodowych o zwolnieniach grupowych ................................................................................. 408 171. Zawiadomienie powiatowego urz(cid:266)du pracy o zwolnieniach grupowych ................................................................................. 410 Spis tre(cid:286)ci XVII 172. Porozumienie w sprawie zwolnie(cid:276) grupowych w zakładzie pracy .......................................................................................... 411 173. Regulamin zwolnie(cid:276) grupowych .............................................. 413 174. Wypowiedzenie umowy o prac(cid:266) z przyczyn niedotycz(cid:261)cych pracownika ................................................................................ 414 175. Wypowiedzenie warunków pracy z przyczyn niedotycz(cid:261)cych pracownika ................................................................................ 415 176. Zawiadomienie zakładowej organizacji zwi(cid:261)zkowej o zamiarze rozwi(cid:261)zania umowy o prac(cid:266) lub zmianie warunków pracy ........................................................................ 416 177. Rozwi(cid:261)zanie umowy o prac(cid:266) za porozumieniem stron ............ 418 178. Sprzeciw zwi(cid:261)zku zawodowego dotycz(cid:261)cego zwolnienia pracownika ................................................................................ 418 179. Wniosek pracownika zwolnionego o jego ponowne zatrudnienie ............................................................................... 420 Orzecznictwo S(cid:261)du Najwy(cid:298)szego dotycz(cid:261)ce zwolnie(cid:276) grupowych . 421 zakładów pracy) ........................................................................ 479 i art. 24122–24130 KP) ................................................................ 511 Rozdział 18. Zakładowe prawo pracy .......................................... 425 Wst(cid:266)p ................................................................................................ 425 180. Regulamin pracy ....................................................................... 427 181. Regulamin pracy (uproszczony) dla mniejszych zakładów pracy ......................................................................................... 447 182. Regulamin wynagradzania ........................................................ 460 183 Regulamin wynagradzania (wzór uproszczony dla mniejszych 184. Regulamin zakładowego funduszu (cid:286)wiadcze(cid:276) socjalnych (ZF(cid:285)S) w ....... .......................................................................... 485 185. Zakładowy regulamin pracy nakładczej (chałupniczej) ........... 503 186. Zakładowy układ zbiorowy pracy (art. 238–24113 187. Protokół dodatkowy do zakładowego układu zbiorowego pracy (art. 2419 KP) ................................................................. 536 188. Wniosek o rejestracj(cid:266) zakładowego układu zbiorowego pracy 537 189. Porozumienie o stosowaniu zakładowego układu zbiorowego 190. Porozumienie o zawieszeniu stosowania zakładowego układu zbiorowego pracy (24127 KP) .................................................... 539 191. Porozumienie (umowa) w sprawie paktu socjalnego ............... 541 192. Porozumienie (układ) w sprawie paktu socjalnego .................. 545 193. Program dobrowolnych odej(cid:286)ć pracowników na wcze(cid:286)niejsz(cid:261) emerytur(cid:266) (PDO) ....................................................................... 554 194. Porozumienie zawieszaj(cid:261)ce (art. 91 KP) ................................... 556 195. Porozumienie zawieszaj(cid:261)ce (art. 231 KP) ................................. 558 Indeks rzeczowy ............................................................................... 561 pracy 24110 KP .......................................................................... 538 Praca jest dobrem człowieka, dobrem jego człowiecze(cid:276)stwa, przez prac(cid:266) bowiem człowiek nie tylko przekształca przyrod(cid:266), dostoso- wuj(cid:261)c j(cid:261) do swoich potrzeb, ale tak(cid:298)e urzeczywistnia siebie jako człowiek, a tak(cid:298)e poniek(cid:261)d bardziej „staje si(cid:266) człowiekiem”. Jan Paweł II z encykliki Laborem Exercens 1981 r. Wst(cid:266)p Opracowanie to obejmuje wzory z zakresu materialnego prawa pracy, czyli wzory umów, regulaminów, porozumie(cid:276), zakładowych układów zbio- rowych i innych pism z obja(cid:286)nieniami wyst(cid:266)puj(cid:261)cych przy stosowaniu prze- pisów materialnego prawa pracy obejmuj(cid:261)cego przepisy Kodeksu pracy, jego przepisy wykonawcze i ustawy szczególne dotycz(cid:261)ce prawa pracy. Stanowi to uzupełnienie i swoist(cid:261) kontynuacj(cid:266) ksi(cid:261)(cid:298)ki pt. „Prawo pracy procesowe”, Warszawa 2006 r. zawieraj(cid:261)cej 160 wzorów pism procesowych z obja(cid:286)nieniami stosowanych w post(cid:266)powaniu s(cid:261)dowym w jego szerokim zakresie w sprawach z zakresu prawa pracy. W tej ksi(cid:261)(cid:298)ce uwzgl(cid:266)dniono równie(cid:298) poszczególne wzory aktów prawnych zakładowego prawa pracy, które to prawo wykazuje szczególny rozwój w zwi(cid:261)zku z szerokim zastosowaniem rozwi(cid:261)za(cid:276) prawnych w poszcze- gólnych zakładach pracy, zwłaszcza w zakresie unormowania wzajemnych praw i obowi(cid:261)zków pracowników i pracodawców, uwzgl(cid:266)dniaj(cid:261)c autono- miczn(cid:261) wol(cid:266) stron, gdy dotyczy to wprowadzania regulaminów pracy, wy- nagradzania, zakładowych układów zbiorowych oraz innych stosownych aktów prawnych. W tej kwestii napotykamy niedosyt rozwi(cid:261)za(cid:276) dotycz(cid:261)cych wza- jemnych relacji mi(cid:266)dzy prac(cid:261) a kapitałem, czyli mi(cid:266)dzy pracodawcami a pracownikami dotycz(cid:261)cymi m.in. uregulowania, tworzenia przedstawi- cielstw pracowników w zakładach pracy, w których nie działaj(cid:261) np. organi- zacje zwi(cid:261)zków zawodowych, a tych zakładów jest wi(cid:266)kszo(cid:286)ć. W przepisach Kodeksu pracy zostało unormowane przedstawicielstwo pracowników w ten sposób, s(cid:261) oni wybierani czy delegowani w trybie przyj(cid:266)tym w danym zakładzie pracy. Oznacza to odwołanie si(cid:266) do zwyczajów istniej(cid:261)cych w zakładzie pracy, jakkolwiek we współczesnym ustawodawstwie pracy, a w szczególno(cid:286)ci w krajach Unii Europejskiej sprawy te s(cid:261) uregulowane w ustawodawstwie pracy. Mo(cid:298)emy si(cid:266) tutaj odwołać do przepisów obo- wi(cid:261)zuj(cid:261)cej ustawy z 7.4.2006 r. o informowaniu pracowników i przepro- wadzaniu z nimi konsultacji (Dz.U. Nr 79, poz. 550), gdzie wprowadzono m.in. wybór rad pracowniczych. Zatem przepisy te wprowadzone zostały na wzór ustawodawstwa europejskiego. Problem ten zamiast odwoły- wania si(cid:266) do istniej(cid:261)cych zwyczajów powinien być uregulowany w oparciu
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Prawo pracy Wzory z objaśnieniami
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: