Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00102 010044 9480522 na godz. na dobę w sumie
Prawo pracy. Wydanie 16 - ebook/pdf
Prawo pracy. Wydanie 16 - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 489
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-7743-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Skrypt „Prawo pracy” stanowi kompendium wiedzy obejmujące problematykę wykładu uniwersyteckiego. Znajdziesz w nim m.in. omówienie takich zagadnień, jak:

Wydanie szesnaste uwzględnia zmiany przepisów Kodeksu pracy dotyczące warunków zawierania umów na czas określony i ich rozwiązywania (ustawa z 25.8.2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz innych ustaw, Dz.U. z 2015 r. poz. 1220), zmianę przepisów związanych z rodzicielstwem, w tym przede wszystkim w zakresie urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego, a także w kwestii zwolnień na dzieci (ustawa z 24.7.2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz innych ustaw, Dz.U. z 2015 r. poz. 1268). W wydaniu tym uwzględniono także przepisy ustawy z 14.7.2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu (Dz.U. z 2015 r. poz. 1240).

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

SKRYPTY BECKA Prawo pracy W sprzedaży: L. Florek PRAWO PRACY, wyd. 17 Podręczniki Prawnicze L. Florek PRAWO PRACY. ORZECZNICTWO, wyd. 2 Zbiory Orzecznictwa Becka J. Stelina PRAWO PRACY, wyd. 2 Studia Prawnicze A. Sobczyk (red.) KODEKS PRACY. KOMENTARZ, wyd. 2 Komentarze Kompaktowe KODEKS PRACY, wyd. 44 Twoje Prawo www.ksiegarnia.beck.pl Prawo pracy dr Małgorzata Barzycka-Banaszczyk docent w Katedrze Prawa Pracy Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego 16. wydanie poszerzone i uaktualnione WYDAWNICTWO C.H.BECK WARSZAWA 2015 Wydawca: Aneta Flisek © Wydawnictwo C.H.Beck 2015 Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: TiM-Print, Warszawa Druk i oprawa: P.W.P. Interdruk, Warszawa ISBN 978-83-255-7742-1 ISBN 978-83-255-7743-8 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów ............................................................................................................ XIII Przedmowa .................................................................................................................. XIX Rozdział I. Źródła prawa pracy ................................................................................ § 1. Zagadnienia ogólne ............................................................................................ § 2. Charakter prawny norm prawa pracy ................................................................ § 3. Źródła prawa pracy............................................................................................. I. Źródła powszechnego prawa pracy ........................................................... 1. Konstytucja .......................................................................................... 2. Ustawy i rozporządzenia ...................................................................... 3. Umowy międzynarodowe .................................................................... II. Specyficzne źródła prawa pracy ............................................................... 1. Układy zbiorowe pracy ........................................................................ 2. Regulamin pracy ................................................................................... 3. Regulamin wynagradzania .................................................................. 4. Statuty ................................................................................................... 1 2 4 4 4 4 5 6 7 7 13 14 16 III. Źródła prawa pracy o charakterze międzynarodowym (konwencje i zalecenia Międzynarodowej Organizacji Pracy, ustawodawstwo Unii Europejskiej, umowy międzynarodowe) .......................................... 1. Konwencje i zalecenia MOP ................................................................. 2. Akty Unii Europejskiej ......................................................................... 3. Umowy międzynarodowe ..................................................................... Rozdział II. Zasady prawa pracy .............................................................................. § 4. Zagadnienia ogólne ............................................................................................ I. Pojęcie i rodzaje zasad .............................................................................. II. Funkcje zasad prawa pracy ....................................................................... § 5. Katalog zasad prawa pracy................................................................................. I. Wolność pracy ........................................................................................... II. Zasada swobody nawiązywania stosunku pracy ...................................... III. Zasada ochrony dóbr osobistych pracownika ........................................... IV. Zasada równości praw i równego traktowania w zatrudnieniu ................ V. Zakaz dyskryminacji w stosunkach pracy ............................................... VI. Zasada odpłatności za pracę ..................................................................... VII. Zasada prawa do wypoczynku ................................................................. 16 16 17 18 25 27 27 28 28 29 30 31 32 35 36 38 VI Spis treści 38 39 40 41 42 42 44 45 47 55 57 59 59 59 61 62 62 65 68 70 70 71 73 75 91 93 93 94 96 97 101 102 103 106 107 107 110 111 113 113 VIII. Prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy ....................... IX. Zaspokojenie potrzeb socjalno-bytowych ................................................ X. Ułatwienie podnoszenia kwalifikacji ........................................................ XI. Zasada ochrony uprawnień pracowniczych .............................................. XII. Zasada wolności zrzeszania się w związki zawodowe i organizacje pracodawców ............................................................................................. 1. Związki zawodowe ............................................................................... 2. Organizacje pracodawców.................................................................... XIII. Partycypacja pracowników w zarządzaniu .............................................. XIV. Obowiązki pracodawców wobec związków zawodowych, samorządu załogi oraz rady pracowników .................................................................. Rozdział III. Charakter prawny i nawiązanie stosunku pracy .............................. § 6. Charakter prawny stosunku pracy ..................................................................... § 7. Nawiązanie umownego stosunku pracy ............................................................ I. Podmioty stosunku pracy .......................................................................... 1. Pracownik ............................................................................................. 2. Pracodawca ........................................................................................... II. Umowa o pracę .......................................................................................... 1. Zawarcie umowy o pracę ...................................................................... 2. Rodzaje umów o pracę .......................................................................... 3. Treść umowy o pracę ............................................................................ III. Inne podstawy nawiązania stosunku pracy .............................................. 1. Powołanie .............................................................................................. 2. Wybór .................................................................................................... 3. Mianowanie .......................................................................................... 4. Spółdzielcza umowa o pracę ................................................................ Rozdział IV. Rozwiązanie, zmiana i wygaśnięcie stosunku pracy ......................... § 8. Rozwiązanie umowy o pracę ............................................................................. I. Rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron ..................... II. Wypowiedzenie umowy o pracę ............................................................... 1. Wypowiedzenie umów terminowych ................................................... 2. Wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony ......... III. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia ................................... 1. Rozwiązanie umowy o pracę przez pracodawcę z przyczyn zawinionych przez pracownika ............................................................ 2. Rozwiązanie umowy o pracę przez pracodawcę z przyczyn niezawinionych przez pracownika ...................................................... 3. Rozwiązanie przez pracownika umowy o pracę bez wypowie dzenia § 9. Zmiana treści umowy o pracę ............................................................................ I. Trwała zmiana (na czas nieokreślony) ...................................................... II. Czasowa zmiana (na czas określony) ........................................................ § 10. Wygaśnięcie stosunku pracy .............................................................................. § 11. Roszczenia pracownika z tytułu wadliwego rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy ................................................................................................... I. Roszczenia pracownika z tytułu nieprawidłowego wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę ............................................................ Spis treści II. Roszczenia pracownika i pracodawcy z tytułu niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia .................................... III. Roszczenia pracownika związane z wygaśnięciem umowy o pracę ....... IV. Wspólny skutek przyznania pracownikowi odszkodowania lub przywrócenia go do pracy ......................................................................... Rozdział V. Zwolnienia z przyczyn niedotyczących pracownika (zwolnienia grupowe) ................................................................................................... § 12. Przesłanki zwolnień grupowych ........................................................................ § 13. Tryb zwolnień przewidzianych ustawą .............................................................. I. Wypowiedzenie umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika ................................................................................................ II. Rozwiązanie w trybie porozumienia stron ............................................... § 14. Szczególna ochrona przed zwolnieniami ........................................................... I. Ochrona w razie zwolnień grupowych z przyczyn niedotyczących pracownika ................................................................................................ II. Szczególna ochrona w razie zwolnień indywidualnych z przyczyn niedotyczących pracownika ...................................................................... § 15. Świadczenia związane ze zwolnieniami grupowymi ........................................ § 16. Ponowne zatrudnienie ........................................................................................ Rozdział VI. Zakaz konkurencji ................................................................................ § 17. Uwagi ogólne ...................................................................................................... § 18. Zakaz konkurencji w czasie trwania stosunku pracy ........................................ § 19. Zakaz konkurencji po ustaniu stosunku pracy .................................................. § 20. Zakaz konkurencji w innych przepisach............................................................ Rozdział VII. Sytuacja prawna bezrobotnego .......................................................... § 21. Uwagi ogólne ...................................................................................................... § 22. Pojęcie bezrobotnego .......................................................................................... § 23. Uprawnienia bezrobotnych ................................................................................ I. Zasiłek dla bezrobotnych .......................................................................... § 24. Obowiązki bezrobotnych ................................................................................... § 25. Obowiązki pracodawcy związane z zatrudnianiem .......................................... Rozdział VIII. Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia związane z pracą .... § 26. Wynagrodzenie za pracę .................................................................................... I. Pojęcie wynagrodzenia za pracę ............................................................... II. Ustalenie wynagrodzenia za pracę ........................................................... III. Systemy prawne regulowania wynagrodzenia za pracę ........................... IV. Składniki wynagrodzenia za pracę ........................................................... V. Ochrona wynagrodzenia za pracę ............................................................. § 27. Inne świadczenia związane z pracą ................................................................... I. Wypłaty za czas niewykonywania pracy .................................................. 1. Przestój ................................................................................................. 2. Urlop wypoczynkowy i inne zwolnienia od pracy .............................. 3. Czasowa niezdolność do pracy ............................................................. VII 115 116 116 149 150 151 151 153 153 153 155 155 156 163 164 165 167 169 183 184 185 188 189 193 194 203 205 205 206 209 210 211 215 215 215 216 216 II. Odprawa rentowa lub emerytalna ............................................................. III. Odprawa pośmiertna ................................................................................. IV. Wypłaty wyrównawcze ............................................................................. V. Świadczenia odszkodowawcze ................................................................. Spis treści VIII Rozdział IX. Ochrona roszczeń pracowniczych w związku z niewypłacalnością pracodawcy ................................................................................................................... § 28. Uwagi ogólne ...................................................................................................... § 29. Niewypłacalność pracodawcy ............................................................................ I. Pojęcie niewypłacalności pracodawcy ...................................................... II. Podmioty uprawnione do pomocy z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych ........................................................................ § 30. Roszczenie pracownicze w związku z niewypłacalnością pracodawcy ........... I. Rodzaje roszczeń zaspokajanych ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych .......................................... II. Tryb realizacji roszczeń pracowniczych ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych .......................................... Rozdział X. Czas pracy ............................................................................................... § 31. Czas pracy .......................................................................................................... I. Pojęcie czasu pracy ................................................................................... II. Wymiar i rozkład czasu pracy .................................................................. III. Systemy czasu pracy ................................................................................. 1. Podstawowy czas pracy ........................................................................ 2. Skrócony czas pracy ............................................................................. 3. Przerywany czas pracy ......................................................................... 4. Zadaniowy czas pracy .......................................................................... 5. Równoważny czas pracy....................................................................... 6. Praca w ruchu ciągłym ......................................................................... 7. Skrócony tydzień .................................................................................. 8. Weekendowy system czasu pracy ........................................................ IV. Praca w nocy oraz w niedziele i święta .................................................... V. Praca w godzinach nadliczbowych ........................................................... VI. Okresy odpoczynku i przerwy w pracy .................................................... Rozdział XI. Urlopy wypoczynkowe i bezpłatne ...................................................... § 32. Urlopy wypoczynkowe ...................................................................................... I. Pojęcie urlopu wypoczynkowego ............................................................. II. Rodzaje urlopów wypoczynkowych ......................................................... III. Nabycie prawa do urlopu wypoczynkowego ............................................ IV. Wymiar urlopu wypoczynkowego ............................................................ V. Zasady realizacji prawa do urlopu wypoczynkowego .............................. § 33. Urlopy bezpłatne ................................................................................................ Rozdział XII. Odpowiedzialność porządkowa i dyscyplinarna pracownika ........ § 34. Odpowiedzialność porządkowa ......................................................................... I. Charakter prawny odpowiedzialności porządkowej ................................ 217 218 218 219 235 236 239 239 240 241 241 242 251 252 253 255 257 258 258 259 259 260 260 261 261 261 263 265 271 272 272 273 274 275 277 279 289 289 289 Spis treści II. Katalog kar porządkowych ....................................................................... III. Tryb nakładania kar porządkowych ......................................................... IV. Środki odwoławcze ................................................................................... § 35. Odpowiedzialność dyscyplinarna ...................................................................... Rozdział XIII. Odpowiedzialność materialna pracowników .................................. § 36. Odpowiedzialność materialna pracownika ........................................................ § 37. Odpowiedzialność pracownika za szkody wyrządzone pracodawcy ............... I. Przesłanki odpowiedzialności .................................................................. 1. Szkoda ................................................................................................... 2. Bezprawność ......................................................................................... 3. Wina ...................................................................................................... 4. Związek przyczynowy .......................................................................... II. Odpowiedzialność pracodawcy za szkodę wyrządzoną przez pracownika osobie trzeciej ........................................................................ III. Wysokość odszkodowania ....................................................................... § 38. Odpowiedzialność materialna pracownika za mienie powierzone ................... I. Przesłanki odpowiedzialności za mienie powierzone i zakres odpowiedzialności pracownika ................................................................. II. Wspólna odpowiedzialność odszkodowawcza za mienie łącznie powierzone ................................................................................................ Rozdział XIV. Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem ................. § 39. Uwaga ogólna ..................................................................................................... § 40. Ochrona zdrowia pracujących kobiet ................................................................. I. Prace wzbronione kobietom ...................................................................... II. Prace wzbronione kobietom w ciąży i w okresie karmienia .................... III. Przeniesienie kobiety w ciąży (lub karmiącej piersią) do innej pracy ..... IV. Praca kobiet w ciąży w nocy, w godzinach nadliczbowych oraz delegowanie poza stałe miejsce pracy ....................................................... V. Opieka pracownika nad dzieckiem do lat czterech .................................. § 41. Ochrona stosunku pracy kobiet w okresie ciąży i urlopu macierzyń skiego ..... § 42. Uprawnienia pracujących kobiet oraz pracujących mężczyzn związane z wychowaniem dzieci ....................................................................................... I. Prawo do urlopu macierzyńskiego ............................................................ II. Prawo do urlopu ojcowskiego ................................................................... III. Prawo do urlopu rodzicielskiego .............................................................. IV. Prawo do urlopu wychowawczego ........................................................... V. Prawo do dodatku w okresie urlopu wychowawczego ............................. VI. Prawo do zwolnień od pracy ..................................................................... Rozdział XV. Zatrudnianie i ochrona pracujących młodocianych ......................... § 43. Młodociany ......................................................................................................... I. Pojęcie młodocianego ................................................................................ II. Zatrudnianie młodocianych ...................................................................... § 44. Ochrona zdrowia młodocianych ........................................................................ IX 290 291 292 292 297 298 299 299 299 300 301 302 302 303 304 305 307 321 322 322 322 323 324 324 325 325 327 327 329 330 332 334 335 345 346 346 347 348 X Spis treści Rozdział XVI. Świadectwa pracy .............................................................................. § 45. Uwagi ogólne ...................................................................................................... § 46. Świadectwa pracy ............................................................................................... I. Treść świadectwa pracy ............................................................................ II. Tryb wydawania świadectwa pracy .......................................................... III. Wniosek o sprostowanie świadectwa pracy .............................................. IV. Odpowiedzialność odszkodowawcza pracodawcy ................................... Rozdział XVII. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe ..................................... § 47. Zakres podmiotowy ustawy ............................................................................... I. Pojęcie wypadku przy pracy i pojęcie choroby zawodowej ..................... 1. Wypadek przy pracy ............................................................................. 2. Choroba zawodowa ............................................................................... II. Odpowiedzialność za wypadki przy pracy ............................................... III. Świadczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych ....... 1. Jednorazowe odszkodowanie dla pracownika ..................................... 2. Jednorazowe odszkodowanie dla rodziny zmarłego pracownika ........ 3. Renta inwalidzka .................................................................................. 4. Renta rodzinna ...................................................................................... Rozdział XVIII. Spory pracy ..................................................................................... § 48. Uwaga ogólna ..................................................................................................... § 49. Spór indywidualny i zasady jego rozstrzygania ............................................... I. Pojęcie sprawy z zakresu prawa pracy ..................................................... II. Postępowanie w sprawach z zakresu prawa pracy .................................. III. Pojęcie sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych ................................ IV. Postępowanie w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych ............. § 50. Spór zbiorowy i zasady jego rozstrzygania ....................................................... I. Pojęcie i przedmiot sporu zbiorowego ...................................................... II. Strony sporu zbiorowego i sposoby ich reprezentacji ............................... III. Tryb rozstrzygania sporów zbiorowych .................................................... IV. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów ustawy ................................ Rozdział XIX. Przedawnienie roszczeń .................................................................... § 51. Pojęcie przedawnienia ........................................................................................ § 52. Bieg i terminy przedawnienia roszczeń ............................................................. I. Terminy przedawnienia roszczeń ............................................................. II. Zawieszenie i przerwanie biegu terminu przedawnienia ......................... Rozdział XX. Wybrane zagadnienia z pracowniczych ubezpieczeń społecznych . § 53. Zagadnienia ogólne ........................................................................................... § 54. Obowiązek ubezpieczenia społecznego oraz obowiązki pracodawcy i pracownika ...................................................................................................... § 55. Składki na ubezpieczenie społeczne .................................................................. § 56. Świadczenia pieniężne z tytułu choroby i macierzyństwa ................................ I. Świadczenia pieniężne z tytułu choroby .................................................. 1. Zasiłek chorobowy (art. 4–17 ZasiłkiU) ............................................. 353 353 354 354 355 356 357 367 369 369 369 372 373 374 375 376 376 377 391 392 393 393 394 401 401 403 403 404 405 407 419 419 421 421 421 433 434 435 437 438 439 439 Spis treści 2. Świadczenie rehabilitacyjne (art. 18–22 ZasiłkiU) .............................. 3. Zasiłek wyrównawczy (art. 23–26 ZasiłkiU) ....................................... II. Świadczenia pieniężne z tytułu macierzyństwa ...................................... 1. Zasiłek macierzyński (art. 29–31 ZasiłkiU) ......................................... 2. Zasiłek opiekuńczy (art. 32–35 ZasiłkiU) ........................................... III. Zasiłek pogrzebowy ................................................................................. IV. Postępowanie w sprawach zasiłków ........................................................ § 57. Pracownicze programy emerytalne .................................................................. Indeks rzeczowy ........................................................................................................... XI 441 442 443 443 444 445 446 446 459 WYKAZ SKRÓTÓW 1. Akty prawne CudzU ........................... ustawa z 12.12.2013 r. o cudzoziemcach (Dz.U. z 2013 r. poz. 1650 ze zm.) poz. 67 ze zm.) EKS ................................ Europejska Karta Społeczna z 18.10.1961 r. (Dz.U. z 1999 r. Nr 8, FUSU ............................ ustawa z 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubez- pieczeń Społecznych (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 748 ze zm.) GospNierU .................... ustawa z 21.8.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 782 ze zm.) InfPracU ....................... ustawa z 7.4.2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowa- KH ................................. rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 27.6.1934 r. – Ko­ dzaniu z nimi konsultacji (Dz.U. Nr 79, poz. 550 ze zm.) deks handlowy (Dz.U. Nr 57, poz. 502 ze zm.) KC ................................. Kodeks cywilny KK .................................. Kodeks karny KKW ............................. Kodeks karny wykonawczy Konstytucja RP ............. ustawa z 2.4.1997 r. – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm. i ze sprost.) KP ................................. Kodeks pracy KPA ................................ Kodeks postępowania administracyjnego KPC ............................... Kodeks postępowania cywilnego KRO .............................. Kodeks rodzinny i opiekuńczy KSCU ............................ ustawa z 28.7.2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r. poz. 1025 ze zm.) KSH................................ Kodeks spółek handlowych KW ................................ Kodeks wykroczeń KWU ............................. ustawa z 6.7.1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (tekst jedn. MinWynU ..................... ustawa z 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę Dz.U. z 2013 r. poz. 707 ze zm.) (Dz.U. Nr 200, poz. 1679 ze zm.) ObrRPU ........................ ustawa z 21.11.1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczy- pospolitej Polskiej (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 827 ze zm.) OchrRoszczU ................. ustawa z 13.7.2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r. poz. 272 ze zm.) XIV Wykaz skrótów OPracodU ���������������������� ustawa z 23�5�1991 r� o organizacjach pracodawców (Dz�U� Nr 55, PProgEmU �������������������� ustawa z 20�4�2004 r� o pracowniczych programach emerytalnych poz� 235 ze zm�) (tekst jedn� Dz�U� z 2014 r� poz� 710) jedn� Dz�U� z 2014 r� poz� 1202 ze zm�) jedn� Dz�U� z 2013 r� poz� 269 ze zm�) PracSamU ��������������������� ustawa z 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst PracUPU ����������������������� ustawa z 16.9.1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (tekst PromocZatrudU ������������ ustawa z 20�4�2004 r� o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku PrPrywM ����������������������� ustawa z 4.2.2011 r. – Prawo prywatne międzynarodowe (Dz.U. pracy (tekst jedn� Dz�U� z 2015 r� poz� 149 ze zm�) Nr 80, poz� 432 ze zm�) z 2013 r� poz� 1443 ze zm�) PrSpółdz ������������������������ ustawa z 16.9.1982 r. – Prawo spółdzielcze (tekst jedn. Dz.U. PrUSP ���������������������������� ustawa z 27.7.2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst jedn� Dz� U� z 2015 r� poz� 133 ze zm�) SamZałPPU ������������������� ustawa z 25.9.1981 r. o samorządzie załogi przedsiębiorstwa państwowego (Dz.U. Nr 24, poz. 123 ze zm.) SpołInspPU ������������������� ustawa z 24.6.1983 r. o społecznej inspekcji pracy (tekst jedn. SporyZbiorU ������������������ ustawa z 23.5.1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych (tekst SystUbSpołU ����������������� ustawa z 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst Dz�U� z 2015 r� poz� 567) jedn� Dz� U� z 2015 r� poz� 295 ze zm�) jedn� Dz�U� z 2015 r� poz� 121 ze zm�) Dz�U� z 2015 r� poz� 114 ze zm�) ŚwiadRodzU ����������������� ustawa z 28.11.2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jedn. WypadkiU ���������������������� ustawa z 30.10.2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r� poz� 1242 ze zm�) ZaopInwWojU ��������������� ustawa z 29�5�1974 r� o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i woj­ skowych oraz ich rodzin (tekst jedn� Dz�U� z 2015 r� poz� 840) ZasiłkiU ������������������������� ustawa z 25.6.1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpiecze­ nia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jedn� Dz�U� z 2014 r� poz� 159 ze zm�) ZNKU ��������������������������� ustawa z 16�4�1993 r� o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn� Dz�U� z 2003 r� Nr 153, poz� 1503 ze zm�) ZwGrupU ����������������������� ustawa z 13.3.2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (tekst jedn� Dz�U� z 2015 r� poz� 192 ze zm�) ZwZawU ������������������������ ustawa z 23.5.1991 r. o związkach zawodowych (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r� poz� 167 ze zm�) 2. Organy, instytucje i organizacje GKO ������������������������������ Główna Komisja Orzekająca GUS ������������������������������� Główny Urząd Statystyczny IPiSS ����������������������������� Instytut Pracy i Spraw Socjalnych Wykaz skrótów XV MEN............................... Minister Edukacji Narodowej MENiS .......................... Minister Edukacji Narodowej i Sportu MGiP .............................. Minister Gospodarki i Pracy MGPiPS ......................... Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej MOP .............................. Międzynarodowa Organizacja Pracy MPiPS ........................... Minister Pracy i Polityki Socjalnej (Społecznej) MPPiSS ......................... Minister Pracy, Płac i Spraw Socjalnych MPS ............................... Minister Polityki Społecznej MZ ................................ Minister Zdrowia MZiOS ........................... Minister Zdrowia i Opieki Społecznej NBP ............................... Narodowy Bank Polski NIK ............................... Najwyższa Izba Kontroli NSA ............................... Naczelny Sąd Administracyjny PAN ............................... Polska Akademia Nauk RM ................................ Rada Ministrów SA ................................. Sąd Apelacyjny SKO ................................ Samorządowe Kolegium Odwoławcze SN ................................. Sąd Najwyższy UE ................................. Unia Europejska WE ................................ Wspólnoty Europejskie WSA .............................. Wojewódzki Sąd Administracyjny ZUS ............................... Zakład Ubezpieczeń Społecznych 3. Publikatory i czasopisma Adm. ............................. Administracja Apel. W-wa ................... Apelacja Warszawska AUMCS ........................ Annales Universtatis Mariae Curie-Skłodowska Biul. SN ......................... Biuletyn Sądu Najwyższego Dz.U. ............................. Dziennik Ustaw Dz.Urz. .......................... Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej EP .................................. Edukacja Prawnicza EPS ................................ Europejski Przegląd Sądowy GP ................................. Gazeta Prawna GSP ............................... Gdańskie Studia Prawnicze KPP ................................ Kwartalnik Prawa Prywatnego KPPubl. ......................... Kwartalnik Prawa Publicznego M.P. ................................ Monitor Polski MoP ................................ Monitor Prawniczy MoPr .............................. Monitor Prawa Pracy NP ................................. Nowe Prawo OG .................................. Orzecznictwo Gospodarcze OSA ............................... Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych OSAiSN ........................ Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych i Sądu Najwyższego OSNAPiUS ................... Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Administracyjna, Pracy OSNC ............................ Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna i Ubezpieczeń Społecznych XVI Wykaz skrótów OSNCP .......................... Orzecznictwo Sądu Najwyższego, Izba Cywilna oraz Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych OSN Zb.Urz. ................. Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Zbiór Urzędowy OSP ............................... Orzecznictwo Sądów Polskich OSPiKA ........................ Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitrażowych OTK-A .......................... Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego Seria A OTK-B ........................... Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego Seria B OwSS ............................ Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych Pal. ................................ Palestra PiP ................................. Państwo i Prawo PiZS .............................. Praca i Zabezpieczenie Społeczne PL .................................. Przegląd Legislacyjny PP .................................. Przegląd Podatkowy PPH ............................... Przegląd Prawa Handlowego PPiPS ............................. Z problematyki Prawa Pracy i Polityki Socjalnej Prok. i Pr. ....................... Prokuratura i Prawo Pr. Pracy ........................ Prawo Pracy Pr. Przeds. ..................... Prawo Przedsiębiorcy Pr. Spółek ...................... Prawo Spółek PS .................................. Przegląd Sądowy PUG ............................... Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego R. Pr. ............................. Radca Prawny Rej. ................................ Rejent RPEiS ............................ Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny Rzeczposp. .................... Rzeczpospolita Sł. Prac. ......................... Służba Pracownicza SP .................................. Studia Prawnicze SP-E ............................... Studia Prawno-Ekonomiczne ST .................................. Samorząd Terytorialny St. Pr. PiPSp .................. Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej TPP ................................ Transformacje Prawa Prywatnego Wok. .............................. Wokanda ZN .................................. Zeszyty Naukowe ZNIBS ........................... Zeszyty Naukowe Instytutu Badania Prawa Sądowego ZN SA ........................... Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego ZNUG ........................... Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego ZNUJ ............................. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego ZNUŁ ........................... Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego ZNUSz .......................... Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 4. Inne skróty BHP ............................... bezpieczeństwo i higiena pracy FUS ............................... Fundusz Ubezpieczeń Społecznych KUL .............................. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II nast. ............................... następny (-a, -e) nierat. ............................ nieratyfikowany (-a, -e) Wykaz skrótów XVII orzecz. ........................... orzeczenie post. ............................... postanowienie p.z.e. .............................. powszechne zaopatrzenie emerytalne RP ................................. Rzeczypospolita Polska rozdz. ............................. rozdział r.ż. .................................. rok życia uchw. NSA (7) ................... uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego w składzie 7 sędziów uchw. SN (7) .................. uchwała Sądu Najwyższego w składzie 7 sędziów u.z.p. .............................. układy zbiorowe pracy w zw. ............................. w związku wyr. ............................... wyrok zd. .................................. zdanie ze sprost. ....................... ze sprostowaniem ze zm. ............................ ze zmianami PRZEDMOWA Prawo pracy to rozległa gałąź prawa, której początki sięgają ustawodawstwa fabryczne- go, nazywanego później ustawodawstwem robotniczym i wreszcie prawem pracy (w 1910 r. uchwalono I księgę francuskiego Code du Travail, a w tym czasie w Niemczech pojawiła się nazwa Arbeitsrecht, w których to właśnie występuje pojęcie prawo pracy). Za pierwsze akty normatywne prawa pracy w Polsce (poza wcześniej obowiązujący- mi aktami prawnymi państw zaborczych) uznaje się dekret z 1918 r. o ośmiogodzinnym czasie pracy (unormowanie ostateczne czasu pracy nastąpiło w ustawie z 1919 r. o czasie pracy w przemyśle i handlu) i dekret w przedmiocie tymczasowych przepisów o pracowni- czych związkach zawodowych z 1919 r. Kolejne ważne regulacje wprowadzone w prawie polskim okresu międzywojennego to: ustawa o urlopach w przemyśle i handlu z 1922 r., ustawa o ochronie pracy młodocianych i kobiet z 1924 r., dekret o inspekcji pracy i dekret o zapobieganiu chorobom zawodowym i ich zwalczaniu z 1927 r., następnie dwa dekrety o umowie o pracę, jeden dotyczący pracowników umysłowych, a drugi robotników z 1928 r., dekret o sądach pracy z 1928 r., kodeks zobowiązań z 1933 r. z regulacją dotyczącą umowy o pracę (stosowany uzupełniająco do dekretów z 1928 r.) oraz ustawa z 1937 r. o układach zbiorowych pracy. Do ważniejszych aktów normatywnych okresu powojennego zaliczyć należy: dekret o radach zakładowych z 1945 r., dwie ustawy z 1948 r. regulujące uprawnienia kobiet w cią- ży i przerwy połogowej, ustawa o związkach zawodowych z 1949 r., dekret z 1954 r. o po- wszechnym zaopatrzeniu emerytalnym, dekret z 1950 r. o zabezpieczeniu socjalistycznej dyscypliny pracy, dekret z 1956 r. o ograniczeniu dopuszczalności rozwiązania umowy o pra- cę i zabezpieczeniu ciągłości pracy, ustawa o bezpieczeństwie i higienie pracy z 1965 r. oraz ustawy dotyczące zaopatrzenia emerytalnego, świadczeń pieniężnych z tytułu wypadków przy pracy z 1968 r., których normy częściowo zastępowały, a częściowo były stosowane wraz z rozwiązaniami okresu międzywojennego. Fundamentem obecnego stanu prawnego w zakresie prawa pracy jest ustawa z 26.6.1974 r. – Kodeks pracy z 1974 r. (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r. poz. 1502 ze zm.), obowiązujący od 1.1.1975 r. Podkreślić należy, że prawo pracy to zespół norm regulujących stosunki społeczne typu kooperacyjnego zachodzące bezpośrednio pomiędzy pracownikiem i pracodawcą, które są podtypem cywilnoprawnych stosunków o charakterze zobowiązaniowym, charakteryzu- jących się elementem podporządkowania świadczącego pracę pracownika poleceniom za- trudniającego go pracodawcy. Reguluje ono także relacje społeczne w zakresie organizowa- nia pracy i relacji zbiorowości pracowniczej wobec pracodawcy (związki zawodowe, rady
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Prawo pracy. Wydanie 16
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: