Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00454 007848 11497721 na godz. na dobę w sumie
Prawo pracy. Wydanie 19 - ebook/pdf
Prawo pracy. Wydanie 19 - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-9924-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> literatura akademicka
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Dziewiętnaste wydanie przedstawia nowy stan prawny w zakresie regulaminu pracy i regulaminu wynagradzania, świadectwa pracy, umowy o wspólnej odpowiedzialności materialnej pracowników , terminów dochodzenia roszczeń związanych z nawiązaniem lub rozwiązaniem stosunku pracy, tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, pracy tymczasowej, wieku emerytalnego. Przytoczono nowe orzeczenia Sądu Najwyższego i liczne nowe opracowania naukowe.

W podręczniku omówiono zagadnienia objęte uniwersyteckim kursem tego przedmiotu, zawarte w Kodeksie pracy, ustawach dotyczących prawa pracy oraz aktach wykonawczych. Dotyczą one m.in.:

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

PODRĘCZNIKI PRAWNICZE Ludwik Florek • Prawo pracy W sprzedaży: J. Stelina LEKSYKON PRAWA PRACY L. Florek (wprow.) PRAWO PRACY, wyd. 2 Zbiory Orzecznictwa Becka M. Barzycka-Banaszczyk PRAWO PRACY, wyd. 17 Skrypty Becka J. Stelina PRAWO PRACY, wyd. 3 Studia Prawnicze KODEKS PRACY, wyd. 49 Twoje Prawo KODEKS PRACY ORAZ USTAWY TOWARZYSZĄCE, wyd. 5 Teksty Ustaw Becka Ludwik Florek prof. zw. dr hab. nauk prawnych Uniwersytet Warszawski Prawo pracy 19. wydanie zmienione i zaktualizowane WYDAWNICTWO C. H.BECK WARSZAWA 2017 Wydawca: Aneta Flisek © Wydawnictwo C.H.Beck 2017 Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: Marta Świerk Druk i oprawa: P.W.P. Interdruk, Warszawa ISBN 978-83-255-9923-2 ISBN e-book 978-83-255-9924-9 Spis treści Wykaz skrótów ................................................................................................................. XVII Wykaz literatury ............................................................................................................... XXI Przedmowa do dziewiętnastego wydania ........................................................................ XXV Rozdział I. Ogólne wiadomości o prawie pracy ......................................................... § 1. Pojęcie, przedmiot i funkcje prawa pracy ........................................................ I. Praca jako przedmiot regulacji prawnej ................................................... II. Praca a służba publiczna ........................................................................... III. Przedmiot prawa pracy ............................................................................. IV. Prawo pracy jako gałąź prawa ................................................................. V. Funkcje prawa pracy ................................................................................. § 2. Podstawowe zasady prawa pracy ...................................................................... § 3. Równe traktowanie pracowników ..................................................................... I. Podstawy i zakres równego traktowania .................................................. II. Dopuszczalne różnicowanie ...................................................................... III. Odpowiedzialność pracodawcy ................................................................. § 4. Źródła prawa pracy ............................................................................................ I. Pojęcie i rodzaje źródeł prawa pracy ....................................................... II. Konstytucja RP .......................................................................................... III. Kodeks pracy ............................................................................................. 1. Zakres regulacji .................................................................................... 2. Charakter norm ..................................................................................... IV. Odrębne akty ustawowe ............................................................................ V. Akty wykonawcze ..................................................................................... VI. Pragmatyki pracownicze (służbowe) ........................................................ VII. Kodeks cywilny jako pomocnicze źródło prawa pracy ........................... 1. Prawo pracy a prawo cywilne ............................................................. 2. Przesłanki stosowania przepisów Kodeksu cywilnego ....................... 3. Odpowiednie stosowanie ...................................................................... VIII. Źródła zbiorowego prawa pracy ............................................................... IX. Układy zbiorowe pracy ............................................................................. X. Porozumienie zbiorowe ............................................................................. XI. Akty wewnątrzzakładowe ......................................................................... 1. Regulamin pracy ................................................................................... 2. Regulamin wynagradzania ................................................................... 3. Statut ..................................................................................................... XII. Umowy międzynarodowe ......................................................................... XIII. Prawo unijne .............................................................................................. 1 1 1 3 4 6 8 9 17 17 19 20 21 22 25 27 27 28 29 30 31 32 32 33 35 36 37 38 39 39 40 41 42 44 VI Spis treści § 5. Pojęcie, cechy i strony stosunku pracy ............................................................. I. Pojęcie i cechy stosunku pracy ................................................................ 1. Pojęcie stosunku pracy ......................................................................... 2. Cechy stosunku pracy .......................................................................... 3. Obowiązkowy charakter stosunku pracy ............................................. II. Podmioty (strony) stosunku pracy ............................................................ 1. Pracodawca ........................................................................................... 2. Zmiana pracodawcy .............................................................................. 2.1. Kontynuacja stosunku pracy ........................................................ 2.2. Zawiadomienie pracowników ...................................................... 2.3. Rozwiązanie stosunku pracy przez pracownika .......................... 2.4. Odpowiedzialność pracodawcy .................................................... 3. Pracownik ............................................................................................. III. Zdolność do czynności i działań prawnych w sprawach z zakresu prawa pracy ............................................................................................... 1. Zdolność pracodawcy ........................................................................... 2. Zdolność pracownika ............................................................................ Rozdział II. Powstanie i zmiana stosunku pracy ....................................................... § 6. Powstanie stosunku pracy.................................................................................. I. Uwagi ogólne ............................................................................................ II. Dane osobowe ........................................................................................... III. Zawarcie umowy o pracę ......................................................................... 1. Pojęcie umowy ..................................................................................... 2. Odgraniczenie umowy o pracę od innych umów o świadczenie usług ...................................................................................................... 3. Funkcje umowy o pracę ....................................................................... 4. Składniki (treść) umowy o pracę ......................................................... 4.1. Postanowienia przewidziane kodeksem ....................................... 4.2. Postanowienia dodatkowe ............................................................ 4.3. Informowanie pracowników ......................................................... 4.4. Pracownicy skierowani za granicę ............................................... 5. Zakaz konkurencji ................................................................................ 6. Sposób zawarcia umowy o pracę ........................................................ 7. Forma zawarcia umowy o pracę .......................................................... IV. Rodzaje umów o pracę ............................................................................. 1. Uwagi wstępne ..................................................................................... 2. Umowa na okres próbny ...................................................................... 3. Umowa na czas określony ................................................................... 4. Umowa na zastępstwo .......................................................................... 5. Umowa na czas nieokreślony .............................................................. § 7. Nawiązanie stosunku pracy na podstawie powołania, wyboru, mianowania i spółdzielczej umowy o pracę .......................................................................... I. Uwagi wstępne .......................................................................................... II. Powołanie .................................................................................................. III. Wybór ........................................................................................................ IV. Mianowanie ............................................................................................... V. Spółdzielcza umowa o pracę .................................................................... 46 47 47 48 50 51 51 53 53 54 55 55 56 57 57 59 61 61 62 63 65 65 66 66 68 68 70 72 73 73 75 76 78 78 79 80 82 82 82 83 83 84 85 86 Spis treści § 7a. Nawiązanie stosunku pracy z cudzoziemcem................................................... I. Warunki podjęcia pracy przez cudzoziemców ......................................... II. Cudzoziemcy wywodzący się z Unii ....................................................... III. Warunki zatrudnienia cudzoziemców ....................................................... § 8. Zmiana stosunku pracy ...................................................................................... I. Uwagi wstępne .......................................................................................... II. Porozumienie zmieniające ........................................................................ III. Wypowiedzenie zmieniające warunki pracy lub płacy ............................ 1. Przedmiot, definicja .............................................................................. 2. Skuteczność........................................................................................... 3. Skutki wypowiedzenia .......................................................................... 4. Zakres .................................................................................................... IV. Zmiana umówionej pracy na podstawie jednostronnych czynności pracodawcy ................................................................................................ 1. Uwagi ogólne ........................................................................................ 2. Przeniesienie pracownika do innej pracy ............................................ 3. Powierzenie pracownikowi na okres przejściowy innej pracy ........... VII 87 87 88 88 90 90 91 92 92 92 93 93 94 94 94 95 Rozdział III. Ustanie stosunku pracy .......................................................................... 96 96 § 9. Zdarzenia powodujące ustanie stosunku pracy................................................. 96 I. Czynności prawne dwustronne (porozumienie stron) .............................. 96 1. Porozumienie stron – uwagi ogólne .................................................... 97 2. Rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron ............... 97 3. Skrócenie okresu wypowiedzenia ........................................................ 98 4. Porozumienie pracodawców ................................................................. 98 II. Czynności prawne jednostronne ............................................................... 98 III. Zdarzenia niebędące czynnościami prawnymi ......................................... 99 § 10. Wypowiedzenie umowy o pracę ....................................................................... 99 I. Pojęcie i forma wypowiedzenia ............................................................... 1. Pojęcie ................................................................................................... 99 2. Forma .................................................................................................... 101 II. Okresy i terminy wypowiedzenia ............................................................. 101 1. Charakter prawny okresu wypowiedzenia ........................................... 101 2. Długość okresu wypowiedzenia ........................................................... 102 3. Termin wypowiedzenia......................................................................... 103 III. Ograniczenia dopuszczalności wypowiadania umów o pracę przez pracodawcę (ochrona trwałości stosunku pracy) ..................................... 103 1. Uwagi wstępne ..................................................................................... 103 2. Powszechna ochrona przed wypowiedzeniem ..................................... 104 3. Związkowa kontrola wypowiadania umów o pracę ............................ 105 4. Zasadność wypowiedzenia umowy o pracę ........................................ 106 IV. Szczególna ochrona przed wypowiedzeniem ........................................... 108 1. Uwagi wstępne ..................................................................................... 108 2. Ograniczenie dopuszczalności wypowiedzenia ze względu na sytuację osobistą lub rodzinną pracownika .................................... 109 3. Ograniczenia dopuszczalności wypowiadania (rozwiązywania) umów o pracę ze względu na pełnione funkcje ................................. 111 VIII Spis treści V. Roszczenia pracownika w razie bezprawnego wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę ......................................................................... 112 1. Uwagi wstępne ..................................................................................... 112 2. Orzeczenie o bezskuteczności wypowiedzenia lub przywróceniu pracownika do pracy ............................................................................ 114 3. Wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy ................................ 115 4. Odszkodowanie z tytułu bezprawnego wypowiedzenia ...................... 116 VI. Rozwiązanie stosunku pracy w wyniku wypowiedzenia warunków pracy lub płacy .......................................................................................... 117 1. Zakres ochrony powszechnej ............................................................... 117 2. Zasadność wypowiedzenia ................................................................... 117 3. Konsultacja ze związkami zawodowymi ............................................. 118 4. Ochrona szczególna .............................................................................. 119 5. Roszczenia pracownika ........................................................................ 119 § 11. Zwolnienia z przyczyn niedotyczących pracowników ..................................... 120 I. Uwagi ogólne ............................................................................................ 121 II. Przyczyny zwolnień .................................................................................. 121 III. Pojęcie i tryb zwolnienia grupowego ....................................................... 122 IV. Ograniczenie ochrony trwałości stosunku pracy ..................................... 123 V. Odprawa..................................................................................................... 124 VI. Ponowne zatrudnienie ............................................................................... 125 § 12. Ochrona miejsc pracy ........................................................................................ 126 § 13. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia ........................................... 126 I. Pojęcie i forma .......................................................................................... 127 1. Pojęcie ................................................................................................... 127 2. Forma .................................................................................................... 127 II. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracodawcę .... 128 1. Uwagi wstępne ..................................................................................... 128 2. Przesłanki dopuszczalności niezwłocznego rozwiązania umowy o pracę .................................................................................................. 128 2.1. Przyczyny zawinione przez pracownika ...................................... 128 2.2. Przyczyny niezawinione przez pracownika ................................. 131 3. Związkowa kontrola rozwiązywania umów o pracę bez wypowiedzenia ..................................................................................... 133 III. Roszczenia pracowników w razie niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia .................................... 134 1. Uwagi wstępne ..................................................................................... 134 2. Przywrócenie pracownika do pracy ..................................................... 134 3. Wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy ................................ 135 4. Odszkodowanie ..................................................................................... 135 IV. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracownika .... 136 1. Przesłanki .............................................................................................. 136 2. Termin i forma ...................................................................................... 137 3. Skutki .................................................................................................... 138 4. Odpowiedzialność odszkodowawcza pracownika ............................... 138 5. Inne przypadki ...................................................................................... 138 § 14. Rozwiązanie terminowej umowy o pracę ......................................................... 139 I. Rozwiązanie umowy zawartej na okres próbny ...................................... 139 II. Rozwiązanie umowy zawartej na czas określony .................................... 139 Spis treści IX § 15. Rozwiązanie stosunku pracy z powołania, wyboru lub mianowania .............. 140 I. Rozwiązanie stosunku pracy z powołania ............................................... 140 1. Odwołanie ............................................................................................. 140 2. Ochrona przed rozwiązaniem stosunku pracy ..................................... 141 3. Roszczenia służące odwołanemu pracownikowi ................................. 141 II. Rozwiązanie stosunku pracy z wyboru .................................................... 142 III. Rozwiązanie i wygaśnięcie stosunku pracy z mianowania ..................... 142 § 16. Wygaśnięcie stosunku pracy .............................................................................. 143 I. Uwagi wstępne .......................................................................................... 143 II. Tymczasowe aresztowanie ........................................................................ 144 III. Śmierć pracownika .................................................................................... 145 IV. Śmierć pracodawcy (właściciela zakładu pracy) ..................................... 146 V. Roszczenia pracownika w razie naruszenia przez pracodawcę przepisów o wygaśnięciu stosunku pracy ................................................ 146 § 17. Obowiązki pracodawcy w związku z ustaniem stosunku pracy ...................... 147 I. Obowiązek udzielenia pracownikowi zwolnienia na poszukiwanie pracy i zwolnienie od pracy w okresie wypowiedzenia ......................... 147 II. Obowiązek wydania pracownikowi świadectwa pracy ........................... 147 1. Wydanie i sprostowanie świadectwa pracy ......................................... 147 2. Treść świadectwa pracy ....................................................................... 148 3. Roszczenia pracownika w razie niewydania w terminie lub wydania niewłaściwego świadectwa pracy ................................... 149 3.1. Sprostowanie wadliwego świadectwa .......................................... 149 3.2. Odszkodowanie ............................................................................. 149 Rozdział IV. Treść stosunku pracy ............................................................................... 151 § 18. Prawa i obowiązki stron w stosunkach pracy (wiadomości ogólne) .............. 151 I. Uwagi wstępne .......................................................................................... 152 II. Wzajemne prawa stron.............................................................................. 154 1. Uwagi ogólne ........................................................................................ 154 2. Prawo do zatrudnienia na stanowisku odpowiadającym umówionej pracy ...................................................................................................... 155 3. Prawo pracownika do wynagrodzenia odpowiadającego rodzajowi pracy ...................................................................................................... 155 4. Prawo do korzystania z wyników pracy pracownika ......................... 155 5. Uprawnienia kierownicze ..................................................................... 156 III. Obowiązki pracodawcy ............................................................................. 157 1. Obowiązki z art. 22 KP ....................................................................... 157 2. Obowiązki stanowiące zasady prawa pracy ........................................ 157 3. Obowiązki szczegółowe ....................................................................... 159 IV. Obowiązki pracownika .............................................................................. 159 1. Podstawowe obowiązki pracownika .................................................... 159 2. Obowiązki porządkowe ........................................................................ 160 3. Obowiązek dbałości o dobro pracodawcy ........................................... 161 4. Obowiązek przestrzegania tajemnicy ................................................... 162 5. Obowiązek stosowania się do poleceń pracodawcy ........................... 162 V. Umowne ustalanie treści stosunku pracy ................................................. 163 § 19. Miejsce pracy ..................................................................................................... 163 I. Uwagi ogólne ............................................................................................ 164 X Spis treści II. Pojęcie miejsca pracy................................................................................ 164 III. Miejsce wykonywania czynności pracowniczych .................................... 166 IV. Sposób określenia miejsca pracy .............................................................. 166 § 20. Czas pracy .......................................................................................................... 167 I. Uwagi ogólne ............................................................................................ 167 II. Pojęcie czasu pracy ................................................................................... 168 III. Wymiar (norma) i rozkład czasu pracy .................................................... 170 IV. Przerwy w pracy i okresy odpoczynku .................................................... 173 1. Przerwy w pracy ................................................................................... 173 2. Okresy odpoczynku .............................................................................. 174 V. Ustalanie rozkładu czasu pracy ................................................................ 174 VI. Ewidencja czasu pracy .............................................................................. 175 VII. Praca w godzinach nadliczbowych ........................................................... 175 1. Pojęcie pracy w godzinach nadliczbowych ......................................... 175 2. Ograniczenie dopuszczalności zatrudniania pracowników w godzinach nadliczbowych ................................................................ 176 3. Wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych ....................... 177 VIII. Praca w nocy, w niedziele i święta .......................................................... 178 IX. Czas pracy pracowników zarządzających ................................................ 180 § 21. Urlop wypoczynkowy i inne przerwy w wykonywaniu pracy ........................ 180 I. Uwagi wstępne .......................................................................................... 181 II. Urlopy pracownicze .................................................................................. 181 1. Pojęcie i rodzaje ................................................................................... 181 1.1. Urlop wypoczynkowy .................................................................. 182 1.1.1. Uwagi wstępne ................................................................... 182 1.1.2. Nabycie prawa do urlopu .................................................. 182 1.1.3. Wymiar urlopu ................................................................... 183 1.1.4. Urlop proporcjonalny ......................................................... 184 1.1.5. Zasady udzielania i korzystania z urlopów ...................... 185 1.1.5.1. Udzielenie urlopu ................................................. 185 1.1.5.2. Charakter prawny planu urlopów ........................ 185 1.1.5.3. Zmiana terminu .................................................... 186 1.1.5.4. Urlop w okresie wypowiedzenia ......................... 186 1.1.5.5. Podział urlopu ....................................................... 187 1.1.5.6. Odwołanie z urlopu .............................................. 187 1.1.6. Wynagrodzenie za czas urlopu i ekwiwalent za niewykorzystany urlop ....................................................... 187 1.1.6.1. Wynagrodzenie za czas urlopu ............................ 187 1.1.6.2. Ekwiwalent za niewykorzystany urlop ................ 188 1.1.6.3. Przedawnienie roszczenia urlopowego ................ 189 1.2. Urlop bezpłatny ............................................................................ 190 III. Zwolnienia od pracy (urlopy okolicznościowe)....................................... 190 IV. Przerwy z przyczyn uniemożliwiających stawienie się do pracy (usprawiedliwiona nieobecność w pracy) ................................................ 191 1. Nieobecność w pracy lub spóźnienie .................................................. 191 2. Przyczyny uzasadniające nieobecność pracownika w pracy .............. 191 3. Obowiązki pracownika ......................................................................... 192 § 22. Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia związane z pracą....................... 192 I. Ogólna charakterystyka wynagrodzenia za pracę .................................... 193 Spis treści XI II. Przedmiot wynagrodzenia za pracę .......................................................... 194 1. Praca wykonana .................................................................................... 194 2. Czas niewykonywania pracy ................................................................ 195 III. Warunki wynagrodzenia za pracę ............................................................. 197 1. Pojęcie ................................................................................................... 197 2. Ustalenie i zmiana warunków wynagrodzenia za pracę ..................... 197 IV. Składniki wynagrodzenia za pracę ........................................................... 199 1. Uwagi wstępne ..................................................................................... 199 2. Wynagrodzenie zasadnicze ................................................................... 199 3. Dodatkowe składniki wynagrodzenia za pracę ................................... 200 3.1. Premia ........................................................................................... 200 3.2. Prowizja ........................................................................................ 201 4. Dodatki do wynagrodzenia podstawowego ......................................... 202 V. Prawna ochrona wynagrodzenia za pracę ................................................ 202 1. Uwagi wstępne ..................................................................................... 202 2. Ograniczenia swobody dysponowania prawem do wynagrodzenia za pracę ................................................................................................. 203 3. Ograniczenia dopuszczalności tzw. potrąceń z wynagrodzenia za pracę ................................................................................................. 204 4. Termin, miejsce i forma wypłaty wynagrodzenia ............................... 206 5. Sankcje z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązku zapłaty wynagrodzenia za pracę ....................................... 207 VI. Inne świadczenia związane z pracą .......................................................... 208 1. Uwagi ogólne ........................................................................................ 208 2. Świadczenia kompensacyjne ................................................................ 208 3. Odprawy ................................................................................................ 209 4. Wypłaty z zysku ................................................................................... 209 § 23. Ochrona roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy ...... 210 1. Fundusz gwarancyjny ........................................................................... 210 2. Zakres podmiotowy .............................................................................. 211 3. Pojęcie niewypłacalności ...................................................................... 211 4. Świadczenia gwarancyjne .................................................................... 212 § 24. Staż pracy ........................................................................................................... 212 Rozdział V. Odpowiedzialność stron w stosunkach pracy ........................................ 216 § 25. Ogólna charakterystyka odpowiedzialności pracowników i pracodawcy ........ 216 § 26. Odpowiedzialność pracownicza ........................................................................ 217 I. Odpowiedzialność porządkowa ................................................................ 218 1. Ogólna charakterystyka ........................................................................ 218 2. Przesłanki odpowiedzialności .............................................................. 218 3. Kary porządkowe .................................................................................. 218 4. Tryb postępowania przy wymierzaniu kar oraz ich uchylanie i zatarcie ................................................................................................ 219 II. Odpowiedzialność materialna ................................................................... 220 1. Ogólna charakterystyka ........................................................................ 220 2. Podstawy odpowiedzialności ................................................................ 221 3. Przesłanki odpowiedzialności .............................................................. 222 4. Naprawienie szkody ............................................................................. 225 XII Spis treści 5. Odpowiedzialność za mienie powierzone pracownikowi ................... 226 5.1. Podstawa i przesłanki ................................................................... 226 5.2. Zakres powierzania mienia .......................................................... 227 5.3. Zakres odpowiedzialności ............................................................ 228 6. Odpowiedzialność za szkodę kilku pracowników............................... 229 7. Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną osobie trzeciej (pracownicza odpowiedzialność regresowa)........................................ 230 § 27. Odpowiedzialność pracodawcy ......................................................................... 231 I. Odpowiedzialność majątkowa pracodawcy .............................................. 231 1. Uwagi ogólne ........................................................................................ 231 2. Odpowiedzialność kontraktowa i deliktowa ........................................ 232 3. Odpowiedzialność za szkodę w mieniu pracownika .......................... 233 II. Odpowiedzialność za wykroczenia i przestępstwa przeciwko prawom pracownika .................................................................................. 234 1. Ogólna charakterystyka ........................................................................ 234 2. Odpowiedzialność za wykroczenia ...................................................... 235 3. Odpowiedzialność za przestępstwa ...................................................... 236 4. Postępowanie w sprawach o wykroczenia i przestępstwa przeciwko prawom pracownika ........................................................... 237 Rozdział VI. Ochrona pracy ......................................................................................... 238 § 28. Powszechna ochrona pracy................................................................................ 238 I. Pojęcie ochrony pracy ............................................................................... 238 II. Obowiązki pracodawcy w zakresie ochrony pracy ................................. 239 1. Uwagi ogólne ........................................................................................ 239 2. Obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy .................. 239 3. Szkolenie i informacja o ryzyku zawodowym .................................... 240 4. Profilaktyczna ochrona zdrowia ........................................................... 241 5. Służba i komisja bezpieczeństwa i higieny pracy .............................. 242 III. Obowiązki i prawa pracowników w zakresie ochrony pracy ................. 243 IV. Odpowiedzialność pracowników za naruszenie przepisów i zasad ochrony pracy ............................................................................................ 244 § 29. Uprawnienia związane z rodzicielstwem .......................................................... 245 I. Ochrona pracy kobiet w związku z macierzyństwem ............................. 246 1. Uwagi ogólne ........................................................................................ 246 2. Ochrona zdrowia kobiety w ciąży i karmiącej ................................... 246 3. Urlop macierzyński i rodzicielski ........................................................ 248 4. Urlop wychowawczy ............................................................................ 249 5. Szczególna ochrona trwałości stosunku pracy .................................... 250 6. Ochrona przed zmianą stosunku pracy ................................................ 252 7. Uprawnienia z tytułu opieki nad dziećmi ........................................... 252 § 30. Zatrudnianie młodocianych ............................................................................... 253 I. Zasady ogólne ........................................................................................... 253 II. Umowy w celu przygotowania zawodowego .......................................... 254 1. Uwagi ogólne ........................................................................................ 254 2. Treść i forma umowy o pracę ............................................................. 254 3. Rozwiązanie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego ... 255 III. Zatrudnianie młodocianych przy wykonywaniu lekkich prac ................. 256 IV. Ochrona zdrowia młodocianych ............................................................... 257 Spis treści XIII V. Obowiązek dokształcania się młodocianego ............................................ 258 VI. Praca dzieci ............................................................................................... 258 § 31. Kontrola i nadzór nad przestrzeganiem przepisów i zasad ochrony pracy ..... 259 I. Uwagi wstępne .......................................................................................... 259 II. Państwowa Inspekcja Pracy ...................................................................... 260 1. Organizacja Państwowej Inspekcji Pracy ............................................ 260 2. Kompetencje Państwowej Inspekcji Pracy .......................................... 260 III. Społeczna inspekcja pracy ........................................................................ 262 Rozdział VII. Spory ze stosunku pracy ....................................................................... 263 § 32. Rozpatrywanie sporów ze stosunku pracy ........................................................ 263 I. Uwagi ogólne ............................................................................................ 263 II. Komisje pojednawcze ............................................................................... 264 III. Postępowanie pojednawcze ....................................................................... 264 IV. Ustrój sądów pracy ................................................................................... 265 V. Właściwość sądów pracy .......................................................................... 267 1. Właściwość rzeczowa ........................................................................... 267 2. Właściwość miejscowa ......................................................................... 268 3. Jurysdykcja krajowa ............................................................................. 269 VI. Postępowanie w sprawach z zakresu prawa pracy .................................. 269 VII. Mediacja .................................................................................................... 272 VIII. Sąd polubowny .......................................................................................... 273 IX. Wykonywanie orzeczeń i ugód ................................................................. 274 § 33. Przedawnienie i terminy zawite ........................................................................ 275 I. Uwagi wstępne .......................................................................................... 275 II. Przedawnienie roszczeń ............................................................................ 275 1. Istota i cele przedawnienia ................................................................... 275 2. Przedmiot przedawnienia ..................................................................... 276 3. Terminy przedawnienia ........................................................................ 277 4. Bieg przedawnienia .............................................................................. 278 III. Terminy zawite .......................................................................................... 280 Rozdział VIII. Zbiorowe prawo pracy......................................................................... 282 § 34. Ogólna charakterystyka zbiorowego prawa pracy ............................................ 282 I. Pojęcie i zakres zbiorowego prawa pracy ................................................ 282 II. Ewolucja zbiorowego prawa pracy w Polsce .......................................... 285 § 35. Związki zawodowe ............................................................................................ 286 I. Wprowadzenie ........................................................................................... 287 II. Swoboda zrzeszania się w związki zawodowe (wolność związkowa) ... 287 1. Uwagi ogólne ........................................................................................ 287 2. Zakres podmiotowy wolności związkowej .......................................... 288 3. Swoboda tworzenia i wyboru związków zawodowych ...................... 288 4. Zakaz dyskryminacji ............................................................................ 288 5. Negatywna wolność związkowa .......................................................... 289 6. Samorządność i niezależność związku ................................................ 289 7. Granice wolności związkowej.............................................................. 290 8. Gwarancje materialne ........................................................................... 290 III. Zakres podmiotowy wolności związkowej .............................................. 291 XIV Spis treści IV. Tworzenie i rozwiązywanie związku zawodowego ................................. 291 V. Przedmiot działalności związkowej .......................................................... 293 VI. Uprawnienia związków zawodowych ...................................................... 293 VII. Reprezentatywność związków zawodowych ............................................ 296 VIII. Uprawnienia i ochrona działaczy związkowych ...................................... 298 1. Prawa działaczy związków zawodowych ............................................ 298 2. Ochrona trwałości stosunku pracy ....................................................... 298 IX. Skutki naruszenia prawa związkowego .................................................... 300 § 36. Organizacje pracodawców ................................................................................. 301 I. Uwagi ogólne ............................................................................................ 301 II. Swoboda zrzeszania się pracodawców ..................................................... 302 III. Zadania organizacji pracodawców ............................................................ 302 IV. Tworzenie organizacji pracodawców ........................................................ 303 V. Uprawnienia organizacji pracodawców .................................................... 303 § 37. Rokowania i układy zbiorowe pracy ................................................................ 304 I. Pojęcie i charakter prawny układu ........................................................... 305 II. Zakres stosowania układów ...................................................................... 305 III. Przedmiot układu ...................................................................................... 306 IV. Strony układu ............................................................................................ 308 1. Zdolność układowa pracodawców ....................................................... 308 2. Zdolność układowa pracowników........................................................ 309 3. Reprezentatywność związku ................................................................ 310 V. Zakres podmiotowy układu ...................................................................... 311 VI. Rokowania zbiorowe ................................................................................. 312 VII. Zawarcie, rejestracja i rozwiązanie układu .............................................. 314 VIII. Autonomia (swoboda) układowa .............................................................. 316 IX. Zmiany organizacyjne stron układu ......................................................... 316 1. Połączenie lub podział organizacji ...................................................... 316 2. Rozwiązanie organizacji ....................................................................... 317 3. Przejęcie zakładu pracy ........................................................................ 317 X. Układ a umowa o pracę ............................................................................ 317 § 38. Spory zbiorowe .................................................................................................. 318 I. Pojęcie i przedmiot sporu zbiorowego ..................................................... 318 II. Strony sporu zbiorowego .......................................................................... 319 III. Rozwiązywanie sporu zbiorowego ........................................................... 321 1. Uwagi wstępne ..................................................................................... 321 2. Rokowania ............................................................................................ 321 3. Mediacja ................................................................................................ 321 4. Arbitraż ................................................................................................. 322 5. Ograniczenie akcji strajkowej .............................................................. 322 IV. Prawo do strajku ....................................................................................... 323 1. Pojęcie i zakres podmiotowy ............................................................... 323 2. Przesłanki strajku legalnego ................................................................. 323 3. Zasady prowadzenia strajku ................................................................. 324 4. Sytuacja pracownika w czasie strajku ................................................. 324 5. Odpowiedzialność za naruszenie ustawy ............................................. 326 § 39. Rady pracowników ............................................................................................ 326 I. Uwagi ogólne ............................................................................................ 326 II. Wybór rady pracowników ............................................................................................ 327 Spis treści XV III. nformacja i konsultacja ............................................................................. 327 IV. Informacje poufne ..................................................................................... 328 V. Naruszenie obowiązków ........................................................................... 329 VI. Rada pracowników a inni pozazwiązkowi przedstawiciele pracowników ............................................................................................. 329 VII. Rada pracowników a związki zawodowe ................................................ 330 VIII. Europejskie rady zakładowe ..................................................................... 331 Rozdział IX. Zatrudnienie atypowe ............................................................................. 333 § 40. Ogólna charakterystyka ..................................................................................... 333 § 41. Praca tymczasowa .............................................................................................. 335 I. Podstawa i charakter pracy ....................................................................... 335 II. Warunki pracy ........................................................................................... 336 III. Przeciwdziałanie nadużywaniu pracy tymczasowej ................................. 337 § 42. Telepraca ............................................................................................................ 338 I. Cel i podstawy prawne ............................................................................. 338 II. Pojęcie i zakres ......................................................................................... 338 III. Obowiązki i prawa pracodawcy ............................................................... 339 IV. Zakaz dyskryminacji ................................................................................. 339 Rozdział X. Pracownicze ubezpieczenia społeczne ..................................................... 341 § 43. Ogólna charakterystyka pracowniczego ubezpieczenia społecznego ............... 341 I. Związki prawa pracy i ubezpieczeń społecznych .................................... 341 II. Cechy ubezpieczenia społecznego pracowników ..................................... 342 III. Podstawy prawne ...................................................................................... 342 IV. Stosunek ubezpieczenia społecznego ....................................................... 343 V. Obowiązek ubezpieczeniowy .................................................................... 343 VI. Składka ...................................................................................................... 344 1. Podstawa wymiaru ................................................................................ 344 2. Wysokość składki ................................................................................. 345 3. Podział składki ...................................................................................... 345 4. Skutki nieopłacenia składek lub opłacenia ich w zaniżonej wysokości .............................................................................................. 346 § 44. Ubezpieczenie chorobowe ................................................................................. 346 I. Uwagi wstępne .......................................................................................... 346 II. Zasiłek chorobowy .................................................................................... 347 1. Nabycie ................................................................................................. 347 2. Okres zasiłkowy ................................................................................... 347 3. Wymiar .................................................................................................. 348 4. Obniżenie lub pozbawienie prawa do zasiłku ..................................... 348 III. Inne świadczenia związane z chorobą ..................................................... 348 1. Świadczenie rehabilitacyjne ................................................................. 348 2. Zasiłek wyrównawczy .......................................................................... 349 IV. Zasiłek macierzyński ................................................................................. 349 V. Zasiłek opiekuńczy .................................................................................... 349 VI. Postępowanie w sprawie zasiłków ........................................................... 350 § 45. Ubezpieczenie emerytalne ................................................................................. 350 I. Prawne podstawy ubezpieczenia emerytalnego ....................................... 350 XVI Spis treści II. Emerytury z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (I filar) ..................... 351 1. Emerytura dla ubezpieczonych urodzonych przed 1.1.1949 r. ......... 351 2. Emerytura dla ubezpieczonych urodzonych po 31.12.1948 r. .......... 353 III. Otwarte fundusze emerytalne (II filar) ..................................................... 353 1. Cel funduszu ......................................................................................... 353 2. Członkostwo w otwartym funduszu emerytalnym .............................. 354 3. Transfer lub podział kapitału emerytalnego ........................................ 354 IV. Pracownicze programy emerytalne (III filar) ........................................... 355 1. Cel i forma programu ........................................................................... 355 2. Umowy .................................................................................................. 355 3. Uczestnictwo w programie ................................................................... 355 § 46. Ubezpieczenie rentowe ...................................................................................... 356 I. Renta z tytułu niezdolności do pracy ....................................................... 356 1. Warunki nabycia ................................................................................... 356 2. Niezdolność do pracy ........................................................................... 356 3. Staż ubezpieczeniowy .......................................................................... 357 4. Wysokość renty .................................................................................... 357 II. Renta rodzinna .......................................................................................... 358 1. Warunki, jakie musi spełnić zmarły żywiciel ..................................... 358 2. Krąg uprawnionych .............................................................................. 358 3. Wysokość renty .................................................................................... 358 III. Zasiłek pogrzebowy .................................................................................. 359 IV. Postępowanie w sprawie emerytur i rent ................................................. 359 V. Zawieszenie lub zmniejszenie świadczeń ................................................ 360 § 47. Ubezpieczenie wypadkowe ................................................................................ 360 I. Uwagi wstępne .......................................................................................... 360 II. Pojęcie wypadku przy pracy i choroby zawodowej ................................ 361 1. Wypadek przy pracy ............................................................................. 361 2. Wypadki zrównane z wypadkami przy pracy ..................................... 363 3. Choroba zawodowa .............................................................................. 363 III. System kompensacji szkód ....................................................................... 364 IV. Wyłączenie odpowiedzialności za wypadek ............................................ 364 V. Świadczenia powypadkowe ...................................................................... 365 1. Jednorazowe odszkodowanie z tytułu uszczerbku na zdrowiu .......... 365 2. Jednorazowe odszkodowanie z tytułu śmierci pracownika ................ 366 3. Świadczenia rentowe i inne świadczenia ............................................ 367 4. Odszkodowanie za przedmioty utracone lub uszkodzone .................. 367 VI. Wypadek w drodze do pracy i z pracy .................................................... 368 VII. Postępowanie w sprawie wypadku przy pracy, wypadku w drodze do pracy lub z pracy lub choroby zawodowej ........................................ 368 Indeks rzeczowy ............................................................................................................... 369 Wykaz skrótów 1. Akty normatywne FundŚwSocjU   �������������������  ustawa  z  4�3�1994  r�  o  zakładowym  funduszu  świadczeń  so- cjalnych (tekst jedn� Dz�U� z 2016 r� poz� 800 ze zm�) FUSU   ��������������������������������  ustawa  z  17�12�1998  r�  o  emeryturach  i  rentach  z  Fundu- szu  Ubezpieczeń  Społecznych  (tekst  jedn�  Dz�U�  z  2017  r�  poz� 1383 ze zm�) InfPracU   ����������������������������  ustawa z 7�4�2006 r� o informowaniu pracowników i przepro- wadzaniu z nimi konsultacji (Dz�U� Nr 79, poz� 550 ze zm�) KC   �������������������������������������  Kodeks cywilny KK   �������������������������������������  Kodeks karny KKW   ���������������������������������  Kodeks karny wykonawczy Konstytucja RP  ������������������  Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej KP   ��������������������������������������  Kodeks pracy KPC   �����������������������������������  Kodeks postępowania cywilnego KPK  �����������������������������������  Kodeks postępowania karnego KPW   ����������������������������������  Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia KRO   ����������������������������������  Kodeks rodzinny i opiekuńczy KSH  �����������������������������������  Kodeks spółek handlowych MinWynagrU   ��������������������  ustawa z 10�10�2002 r� o minimalnym wynagrodzeniu za pracę  (tekst jedn� Dz�U� z 2017 r� poz� 847) OchRoszczPrU   ������������������  ustawa z 13�7�2006 r� o ochronie roszczeń pracowniczych w ra- zie niewypłacalności pracodawcy (tekst jedn� Dz�U� z 2016 r�  poz� 1256 ze zm�) OPracodU   ��������������������������  ustawa  z  23�5�1991  r�  o  organizacjach  pracodawców  (tekst  PromocZatrudU   �����������������  ustawa  z  20�4�2004  r�  o  promocji  zatrudnienia  i  instytucjach  rynku pracy (tekst jedn� Dz�U� z 2017 r� poz� 1065 ze zm�) SporyZbiorU   ���������������������  ustawa  z  23�5�1991  r�  o  rozwiązywaniu  sporów  zbiorowych  SystUbSpołU  ���������������������  ustawa  z  13�10�1998  r�  o  systemie  ubezpieczeń  społecznych  (tekst jedn� Dz�U� z 2015 r� poz� 295 ze zm�) (tekst jedn� Dz�U� z 2016 r� poz� 963 ze zm�) TFUE  ���������������������������������  Traktat  o  funkcjonowaniu  Unii  Europejskiej  (Dz�Urz�  C  202  z 2016 r�, s� 47 – wersja skonsolidowana)  WypadkiU   �������������������������  ustawa  z  30�10�2002  r�  o  ubezpieczeniu  społecznym  z  tytułu  wypadków przy pracy i chorób zawodowych (tekst jedn� Dz�U�  z 2015 r� poz� 1242 ze zm�) PIPU   ����������������������������������  ustawa  z  13�4�2007  r�  o  Państwowej  Inspekcji  Pracy  (tekst  jedn� Dz�U� z 2015 r� poz� 2029) jedn� Dz�U� z 2017 r� poz� 786 ze zm�) XVIII Wykaz skrótów ZNKU   �������������������������������  ustawa  z  16�4�1993  r�  o  zwalczaniu  nieuczciwej  konkurencji  (tekst jedn� Dz�U� z 2003 r� Nr 153, poz� 1503 ze zm�) ZwGrupU   ��������������������������  ustawa z 13�3�2003 r� o szczególnych zasadach rozwiązywania  z  pracownikami  stosunków  pracy  z  przyczyn  niedotyczących  pracowników (tekst jedn� Dz�U� z 2016 r� poz� 1474) ZwZawU   ���������������������������  ustawa  z  23�5�1991  r�  o  związkach  zawodowych  (tekst  jedn�  Dz�U� z 2015 r� poz� 1881) 2. Orzecznictwo OSN  �����������������������������������  Orzecznictwo Sądu Najwyższego OSNAPiUS   �����������������������  Orzecznictwo  Sądu  Najwyższego�  Zbiór  Urzędowy�  Izba Ad- ministracyjna,  Pracy  i  Ubezpieczeń  Społecznych  (od  2003  r�  Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych) OSNC ����������������������������������  Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna OSP   �����������������������������������  Orzecznictwo Sądów Polskich OSPiKA  �����������������������������  Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitrażowych OTK   ����������������������������������  Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego OTK-A ��������������������������������  Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego seria A 3. Czasopisma MoPr   ���������������������������������  Monitor Prawa Pracy NP   ��������������������������������������  Nowe Prawo PiP   �������������������������������������  Państwo i Prawo PiZS  �����������������������������������  Praca i Zabezpieczenie Społeczne PS   ��������������������������������������  Przegląd Sądowy PUG  �����������������������������������  Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego RPEiS   ��������������������������������  Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny SP   �������������������
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Prawo pracy. Wydanie 19
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: